รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เอี่ยมรัศมี
 
1. นางวิรัช  ไชยเขตต์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวปนัดดา  ภูมิภาค
2. นางสาวปิยะดา  วงศ์ปัญดิษฐ์
3. นางสาวพรไพลิน  พันธ์มณี
4. นางสาวภัทรมล  สายแขม
5. นางสาวสุญาณี  สุนทรชัย
 
1. นายปราโมช  พันธุเมฆินทร์
2. นางสาวสายสุนีย์  หนูแสง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. นายกฤษณะ  ปิ่นดอกไม้
2. นางสาวจุฑามาศ  เพ็ชรเกลี้ยง
3. นายนพคุณ  หุ่นทอง
4. นางสาวน้ำผึ้ง  เกิดงาม
5. นางสาวน้ำหวาน  อายุวงษ์
6. นางสาวศศิธร  มั่นเขียว
7. นางสาวสุกัญญา  จันทร์หอม
8. นางสาวเวธกา  กองสมบัติ
 
1. นางวราภรณ์  บุญศรี
2. นางสาวอรทัย  ละคร
3. นางสาวพิชยา  ขันตีเรือง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กชายมงคล  ออกกิจวัตร์
 
1. นายเจษฎา  ออกกิจวัตร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายธนายุทธ  กาญจนานุช
 
1. นายขจรศิษฎ์  ชุมพร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวสุนิตา  ยวงเหมย
 
1. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายกรณัฐ  ผิวงาม
2. นายจิรายุทธ  ประสมสี
3. เด็กชายชนะชัย  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
4. นายณัฐวุฒิ  ประสมสี
5. นายธนายุทธ  กาญจนานุช
6. นายภัคภูดล  ยั่งยืน
7. นายวันชัย  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
8. นายวุฒิชัย  จิววะสังข์
9. นายสิทธิเดช  พัทธเสมา
10. นางสาวสุนิตา  ยวงเหมย
11. นางสาวสโรชา  ศาสนนันทน์
12. นายอิสริยะ  ไชยมนตรี
 
1. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
2. นายขจรศิษฎ์  ชุมพร
3. นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ
4. ว่าที่ร้อยตรีทศพล  เพียรดี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายธนบดี  ยลระบิล
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สังข์นุช
3. เด็กหญิงลักขิกา  เกตุธนทรัพย์
4. เด็กชายเบญจมินทร์  เหล่าตระกูลงาม
5. เด็กหญิงเพชรลดา  แก้วสีเหลือง
 
1. นายชญานิน  คำสองสี
2. นายประทาน  สระพลอย
3. นายภูก้องภพ  อุ่นที
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงชนันท์ภรณ์  ตั้งจิตเจริญ
2. เด็กหญิงนวพรรษ  เลิศศิริ
3. เด็กชายพันธวัช  แก้วจรูญ
4. เด็กหญิงฟ้าใหม่  แถนสีแสง
5. เด็กชายภรัณยู  ถาวร
6. เด็กหญิงภาสศิริ  วงศ์วิเชียร
7. เด็กชายสุธี  ชูกระโทก
8. เด็กชายสุภัค  นักฟ้อน
9. เด็กหญิงแก้วกานต์  ภาลี
 
1. นายวิเศษฐ์  สายดนตรี
2. นายศรัณยู  ปรีชา
3. นางสาวชนิสรา  ฐิติกรวนชาติ
4. นายมนตรี  คูศรีสุวรรณ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงกษิรา  ฤกษ์ชัยดี
2. เด็กชายกาณฑ์  ตระกูลวงษ์
3. เด็กหญิงชญานิน  คิม
4. เด็กชายชิษณพงศ์  นภาเพชรรัตน์
5. เด็กชายเตชิต  เขมิกกานนท์
 
1. นางรุ่งนภา  โชติกรณ์
2. Mr.Andrew  Thony Miralles
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. เด็กชายคณพศ  อมรชวลิตกุล
2. เด็กชายจิตกร  ทำนุ
3. เด็กชายชนะพล  เลพล
4. เด็กชายชาคริต  หวังประโยชน์
5. นายตรีวุธ  บุญรอด
6. เด็กชายทวีศักดิ์  ผลเจริญ
7. เด็กชายสหภพ  เทียมธรรม
8. เด็กชายเจษฎา  แซ่ลี้
 
1. นายวิบูลย์  เที่ยงธรรม
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงนิรามัย  ใจเฝือ
2. นายพาทิศ  ยิ้มไทร
3. เด็กหญิงวันวิสา  มณีรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารัตน์  บุญล้อม
2. นางสาววิไลวรรณ  ไชยสงคราม
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงสุรพิชญา   โลพลพิศ
2. เด็กหญิงอภิญญา   อุดทะกา
 
1. นางสาวจารุภา  ไชยนุรักษ์
2. นางสาววิมลรัตน์  ชื่นอารมณ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวภาวัชญา  กิจเสรีกุล
2. นางสาวเนตรชนก  เพ็ชรอุไร
 
1. นางสาววาสนา  เเสงศรี
2. นางณัชชา  บุญประไพ
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายตะวัน   มีจินดา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ตั้งอนันต์สกุล
3. เด็กหญิงวรดา   วงศ์ทะยาน
 
1. นางณัชญ์สรัล   ณัฐนันท์ธร
2. นายอภิสิทธิ์  บุตรน้ำเพ็ชร
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวจิราพัชร  เกิดโกมุติ
2. นางสาวธนาภรณ์  สอนทะโชติ
3. นางสาววิลาสินี  ศรีพุทโธ
 
1. นางวาสนา  กระแสร์
2. นายชานนท์  แสงโสด