รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวกัลยาณี  คงแสงพันธ์
2. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีสุวรรณ
3. นางสาวลาวัณย์  เคลือภักดี
 
1. นางสาววรรณนิดา  ฮุยสวง
2. นางสาวสายพิณ  ศรีสุวรรณรัตน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายบัณฑิต  สีเสงี่ยม
2. เด็กหญิงสุธิตา   ค้าเจริญ
3. เด็กหญิงแพรพลอย   เปรมประเสริฐ
 
1. นางสาวทองใบ   สุขประเสริฐชัย
2. นางสาวยศวรรณ   นวลละออ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   ฤกษ์สิริกุล
2. เด็กหญิงชญาณี   จันทรกุล
3. เด็กหญิงทิฆัมพร   ป้อมสุวรรณ
 
1. นางสาวยศวรรณ   นวลละออ
2. นางสาวจารุมน   จำรัสสิริภัค
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายจิรเมธ  อินทร์พลับ
2. นายจีรศักดิ์  นิตตะโย
3. นางสาวชนากานต์  ปิยะธรรมสถิต
4. นายธนกฤต  มหาชัย
5. นายธีรนัย  ตุงใย
6. นางสาวน้ำเพชร  ดาวเลิศ
7. นายปรัชญา  ยาเขียว
8. นายปริญญา  พูลสวัสดิ์
9. นางสาวปิยาพัชร  อ่วมทร
10. นายพชร  ภาคอินทรีย์
11. นางสาวพิชชานันท์  ทวีโชคธนทิพย์
12. นายภาณุวัฒน์  กฤษล้วน
13. นางสาวมัจฉา  พุ่มหริ่ง
14. นายศุภกร  จิตรดี
15. นางสาวสนธยา  สิงห์จุ่น
16. นางสาวสายสวาท  บุญวุฒิ
17. นางสาวสิริยากร  ไม้แก้ว
18. นางสาวสุพรรษา  สุขรมย์
19. นางสาวเขษมสิรินธร์  โชติกะมาศ
20. นายเอกพิสิษฐ์  ศิริธนธรณ์
 
1. นายวินัย  นานอก
2. นางสาวเพลินจิต  ชุมสุข
3. นายสมศักดิ์  โกฐาคาน
4. นางสาววารินทร์  ก่อกุศล
5. นายขจรศักดิ์  แมลงภู่
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายสืบกุล  เกรียงไกรวุฒิกุล
2. นางสาวอมรพชร  สุวรรณหงษ์
 
1. นางพูลสวัสดิ์  ศรีจะบก
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรัญญา  ขาวผ่อง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ไทรสงวน
 
1. นายณัฐธร  ขจรคำ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นายพรรษกร  พอขุนทด
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  ทองปานดี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายนาบุญ  ผลาศักดิ์
 
1. นายยุวรัตน์  นักทำนา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. เด็กหญิงชลธิชา  เบ็ญจมินทร์
2. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ยงญาติ
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  สรรศรี
4. เด็กหญิงสุพิชญาย์  แสงวุธ
5. เด็กหญิงแสงระวี  อินทร์กลัด
 
1. นายสาธิต  ขาวรุ่งเรือง
2. นายเป็นหนึ่ง  ชื่นงาม
3. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นายกฤษฎา  ขุยชัยภูมิ
2. เด็กหญิงจันทกานต์  แคนติ
3. เด็กหญิงชัญญา  ทรัพย์ใหญ่
4. เด็กหญิงชัญญานุช  เสวตวัน
5. นางสาวญัฐกานต์  เพ็งสุพรรณ
6. นายณภัทร  โคมน้อย
7. นายณัฐพงษ์  หงอกสิมมา
8. เด็กหญิงทิพวรรณ  เทศธรรม
9. นายธนากร  เพ็ญธิสาร
10. นายธีรพงษ์  แสงหิรัญ
11. นายธีรพล  แนวทวิต
12. นางสาวนิญาดา  สอนมาลา
13. เด็กหญิงนิศาชล  นาคงาม
14. เด็กชายปัณณธร  โภคสมบัติ
15. นางสาวปิยวรรณ  วุฒิศักดิ์
16. เด็กหญิงพลอยชมพู  ทนเถื่อน
17. เด็กหญิงพัชรี  เกษสัตถา
18. นางสาวพิญาดา  แก้วบุญเรือง
19. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พันธ์มณี
20. นางสาวภัณฑิรา  เหมือนมีโชค
21. นางสาวภัทรวรรณ  นาคนายม
22. เด็กชายภูวดล  เลาวิชุวกรนุกูล
23. เด็กหญิงมนต์ณัฐ  นาคทอง
24. นายรัชชานนท์  นิ่มเชียง
25. นางสาวรุ่งนภา  ไชยสิงห์
26. นางสาวฤดีมล  ฉ่ำพิพัฒน์
27. เด็กหญิงวรรณธิดา  หงษ์ดวง
28. นายวาที  พรทิพย์เทวา
29. นายวีระชัย  ลำดวน
30. นางสาวสาวิตรี  คงคล้าย
31. เด็กหญิงสุวนันท์  นุชชัยภูมิ
32. เด็กหญิงอรวรรณ  เอี่ยมอ้น
33. เด็กหญิงอรวรรณ  รังสรรค์
34. เด็กหญิงอรสา  จองคำ
35. นางสาวอาทิตยา  ไทยใหม่
36. เด็กหญิงอาทิตยา  เฟื่องนคร
37. เด็กหญิงอารยา  หอยแก้ว
38. นายเกียรติศักดิ์  ธรรมโชติ
39. เด็กหญิงเพชรชมพู  ชาญนรา
40. นายเมธี  นิ่มสีนวล
 
1. นายปัญจพล  ปิตินานนท์
2. นางสาวปสิราภา  เกลี้ยงประไพ
3. นายธนากร  ลาวเนือง
4. นางสาวเอมอร  พระสว่าง
5. นายเทพฤทธิ์  ปิดตาทะโน
6. นางสาวณิชากร  วรรณทอง
7. นายนักรบ  ฤทธิสาร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายชนะชัย  ใจกว้าง
 
1. นายสายัญ  อนุวัฒนา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงปวีณ์กร   เถรแก้ว
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกชกร  ภูผา
2. เด็กชายณธีพัฒน์  นพเจริญพงศ์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อ่อนฤทธิ์
4. เด็กชายนัทพงศ์   วิรัชโชติเสถียร
5. เด็กชายนัทพงศ์  วิรัชโชติเสถียร
6. เด็กชายปวริศร  ฉัตรทอง
7. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศิริสิทธิ
8. เด็กชายภคพล  งามศิลป์
9. เด็กหญิงอัญชลีพร  นิธิเมธดำรงค์พล
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
2. นางสาวพิชญ์นรี  ชิดสูงเนิน
3. นายอนันท์  วงษ์แสง
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ทองสา
2. นายกษิติศักดิ์  อิงคสัมพันธ์
 
1. นางบุญรัตน์  แจ่มกระจ่าง
2. นางสาวจริยาวดี  สารศรี
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายธนกฤต  สีลา
 
1. นางพัชนี  ปิ่นท้วม
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวจิตรลดา  ศรีลาโชติ
2. นางสาวธัญณัฐ  ทะรังศรี
3. นางสาวปัณฑิตา  เจนเจริญธรรม
4. นางสาวพิมพ์ชนก  เมฆวิไล
5. นายสหัสวรรษ  ปลื้มสูตร
 
1. นางสุพรพันธ์  จิตรบรรเทา
2. Mr.Tatsu  Tsuruishi
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงณัฏฐา  หัตถพันธ์ไพบูลย์
2. เด็กชายพัสกร  จุลกะเศียน
3. เด็กหญิงอรุชา  แก้วประเสริฐ
 
1. นางดุษณี  กลั่นเกษร
2. นางวรรณา  ปันส่วน
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวทิพย์ชนก  เจริญวานิชยุบล
2. นางสาวพลอย  กระจ่างศรี
3. นางสาวพินัดดา  อัคนิรัตน์
 
1. นางสาวจินดาพร  พ่วงปิ่นเพชร์
2. นางสาวนพวรรณ  มัยลิขิตมงคล
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงธรัญธร  กวีธนกุล
2. เด็กชายภูกิท  วิมุกตานนท์
 
1. นางจันทร์จิรา  พงษ์ชู
2. นายศรายุทธ  พึ่งกัน
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายพิพัฒน์  แซ่โง้ว
2. นางสาววริศรา  ชัยปัญหา
 
1. นายจารึก  ขจรเจริญศักดิ์
2. นายศราวุธ  ฤทธิ์จอหอ
 
21 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงนพัสสภรณ์  นกแก้ว
2. เด็กชายสรวิชญ์  มงคลชัยชนะ
3. เด็กชายสิทธิภาคย์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
22 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายพุทธินันท์  ภาคแสวง
2. เด็กชายภูผา  งามละมัย
3. เด็กชายอิทธิกฤต  กฤตเจริญนนท์
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
23 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญกว้าง
2. นางสาวนวพร  ยมมูล
3. นางสาวสืบฟ้า  ลาดกระโทก
 
1. นางสาวไชยยา  บัวเผื่อนหอม
2. นางสาวกิ่งเดือน  เรียนรู้
 
24 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กชายภูวิศรุต  บุศราคำ
 
1. นางสาวอรัญญา  ศิริรักษ์
 
25 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1. นายซกเปร็ยนา  ลี
 
1. นางปิยะนาถ  ศิลปวงศ์
 
26 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. นางสาวอมรา  ตามญาติ
 
1. นางสาวเสฎฐิกัลยา  ปานแอ๊ด