รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กชายช. ชยางกูร  สมสิน
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   ยวนเมือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 1. นางสาวมาริษา  แสงหมึก
 
1. นางสาวภัทรกุล  สมปาง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายณิชภัทร  เกริกกิตติกุล
2. นายพนธกร  จักรภพโยธิน
 
1. นายเพิ่มพัฒน์  นาคนิล
2. นางสาวกิตติยา  มุสิกะสังข์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวธรัสพร  พรมสมศรี
2. นางสาวนิชนันท์  อาลัยลักษณ์
3. นางสาวปรางระวี  พรหมเจริญ
 
1. นางสาวจิราพร  คำภา
2. นางสาวสุวิมล  อนันต์ทวีรัชต์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายกันตภณ  รุ่งโรจน์
2. เด็กชายปราชญ์  เจริญกิจสุพัฒน์
3. เด็กชายปิยนันท์  ปิยภาณีกุล
4. เด็กหญิงพิชญาภา  เหล็กกล้า
5. เด็กหญิงภควรณัฐ  โชคสมงาม
 
1. นายสุวิชัย  เวทย์โส
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวกัญญาพัชร  วันเพ็ชร
2. นางสาวจุฑาทิพย์  โตสิงห์
3. นางสาวชนิกานต์  คงอ่อน
4. เด็กหญิงณัฐวศา  สายด้วง
5. เด็กหญิงดารินทร์  สายชนะ
6. นายนภาเดช  ศิริมงคล
7. เด็กหญิงนันทเลิศ  รักเย็น
8. เด็กหญิงปิยะภัทร  ภิรมย์คช
9. นางสาวสิริวิมล  สงกรานต์
10. นางสาวเก็จมณี  จันทร์แจ่มศรี
 
1. นายประสาน  ปิ่นนิล
2. นางสาวสมพร  พรมรักษา
3. นางสาวน้อง  แพทอง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวภิญญดา  ธีระวณิชตระกูล
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายทศวรรษ  รู้บุญ
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายอัครพล  จันทคล้าย
 
1. นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทรน้อย 1. นางสาวประทุมทอง  พรมเกตุจันทร์
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมพ์ผิว
2. เด็กหญิงกวินธิดา  เพ็ชรยาหน
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  ทับสี
4. นางสาวจิรวรรณ   เกตุสิงห์
5. นายจิรวัฒน์  เมืองแมน
6. เด็กชายชานนท์  สุขสนิท
7. เด็กหญิงญาณิศา  ประสานเสียง
8. นายณภัทร  วุฒิภาสโภคิน
9. เด็กชายณัฐนันท์  ทรัพย์ประเสริฐ
10. นายธนพล  แสงลี
11. นางสาวธนัญญา  เกียรติ์เวชธรรม
12. เด็กชายธนาวัฒน์  ม่วงมณี
13. นายธรรมนูญ  ท้าวทอง
14. เด็กหญิงธัญจิรา  สุภาพรรณ
15. นางสาวนันทิดา  นุตตโยธิน
16. นางสาวนุชนาฎ  สังขพงษ์
17. เด็กชายบุญยกร  โพธิ์ชูชัชวาล
18. นายปาราเมศ  คำยนต์
19. เด็กหญิงปูริดา  จิราชนะธร
20. นายพฤฒิพงศ์  ผิวรักษา
21. นายพันธการณ์  รามปาน
22. นางสาวพิชามญษ์  เกตุชูโชติ
23. นายภัทรบิฐ  แก้วไสล
24. นายภูมินทร์  สุนทอง
25. เด็กหญิงภูริชญา  ทองสิงห์
26. นายภูวนัตถ์  สุขศรี
27. นายภูวฤทธิ์  บัญญัติ
28. นางสาวมาธินี  นวนเท่า
29. เด็กหญิงรวิสรา  ราชธานี
30. นางสาวรัตนาภรณ์  ป้านนาค
31. นางสาววรรณสุดา  แผ่นแก้ว
32. เด็กหญิงวารินทร์รวีร์  นิลพยัคฆ์
33. นายศุทธา  นารีรักษ์
34. นายศุภกร  นารีรักษ์
35. นายศุภชัย  ประสพ
36. นางสาวอนุษรา  โคกบัว
37. นางสาวอรวรรณ  ชนะสงคราม
38. นายเธียรวิพรรธ์  จันทนะสุต
39. นางสาวเบญจวรรณ  เรืองเนตร
40. นายเอธัส  เฉลียวค้า
 
1. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม
2. นายอิศเรศ  วงศ์ศรัณย์
3. นายประมวล  พ่วงหงษ์
4. นางสาวกัญจนาภา  สระวาสี
5. นายสันติสุข  สุขสมัย
6. นางชนิตา  วงศ์ศรัณย์
7. นางสาวพรรณทิมาภรณ์  เกรียรัมย์
8. นางพรทิพย์  ศรีสันเทียะ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ทับสี
 
1. นายอิศเรศ  วงศ์ศรัณย์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. นางสาวณัฐชาพรรณ  พลอยสิงห์โต
 
1. นางพจนีย์  จิตองอาจภักดี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายคมกฤต  สุริยะ
2. นายชนกันต์  เกตุแก้ว
3. นายณรัฐกรณ์  อิสรการกิตินันท์
4. นายปราชญ  ใสยจิตร์
5. นางสาวพิมพ์ลภัส  มีสุขขี
6. นายภาคภูมิ  สกุลวงค์
7. นายภูดิศ  โรจนรักษ์
8. นางสาววสุพร  รัตนสำราญ
9. นายศุภณัฐ  เขมะพัฒนสมาน
10. นายศุภธัช  โชติยะปุตตะ
11. นางสาวเปมิกา  เจนนภาภัณฑ์กิจ
 
1. นายมณเฑียร  คุณวิเศษ
2. นายศิริชัย  พ่วงหลาย
3. นางศิริลักษณ์  จันทรกานตานนท์
4. นายโชติ  ฟักเขียว
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายกนก  แจ้งจุล
2. เด็กชายกวิน  รัตนพงษ์ไชย
3. เด็กชายคุณากร  รัตนเลิศรัศมิ์
4. เด็กหญิงชนัญกันย์  ธรรมรักษ์
5. เด็กชายชยพล  สันติวัชราณุรักษ์
6. เด็กหญิงญาดา  ภัทรพิทักษ์
7. เด็กหญิงญาโณทัย  ละมัยกุล
8. เด็กชายณภัทร  กาญจนกุล
9. เด็กชายณัฐชนน  ปั้นเหน่งเพชร
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  ช้างแรงการ
11. เด็กชายณัฐนันท์  ยงพฤกษา
12. เด็กหญิงณัฐนันท์  ลลิตภัทรกิจ
13. เด็กชายทะเลใต้  ตุลวรรธนะ
14. เด็กชายธนวันต์  ปิยภานีกุล
15. เด็กชายธีรพงศ  เภรีทัศน์
16. เด็กชายธีรยุทธ  ชุมโคกกรวด
17. เด็กชายนายณัฐติ  วัฒนศักดิ์
18. เด็กชายบุณยวัฒน์  เลิศวัลลภาชัย
19. เด็กหญิงปพิชญา  เอกยศสุพร
20. เด็กชายปภิณวิศว์  นิยมสินธุ์
21. เด็กหญิงปวันรัตน์   เภตรานนท์
22. เด็กชายพลภัทร  มั่นรอด
23. เด็กหญิงพลอยพรรษา  มาตรา
24. เด็กหญิงพิชญ์สินี  วัฒนวิทูกูร
25. เด็กหญิงพิรชา  มนต์ณัฐธร
26. เด็กหญิงภัณฑิรา  จิตประกอบ
27. เด็กหญิงภัทรริน  พรมโครต
28. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แก่นมั่น
29. เด็กหญิงลักษมน  คำมูล
30. เด็กหญิงวรรณะษา  วงค์น้อย
31. เด็กหญิงศตรัศมิ์  เขียวสิงห์
32. เด็กชายศุภากร  เจริญธง
33. เด็กหญิงสาริสา  เนตรสว่าง
34. เด็กหญิงสุชานาถ  คุัมบุ่งคล้า
35. เด็กหญิงสุวิชญา  เลิศตระกูล
36. เด็กหญิงอังคณา  เลิศการค้าสุข
37. เด็กหญิงเปมนีย์  สระทอง
38. เด็กหญิงเพชรชมพู  สุนทรนนัท
39. เด็กหญิงแพรพิไล  คันธี
40. เด็กหญิงแพรววา  การะเกตุ
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นายณัฐณรงค์  บุญณรงค์
3. นายอุดม  หาเลิศ
4. นางสาวมัลลิการ์  วงศ์ศิรินวรัตน์
5. นางสาวลักษณา  พานงูเหลือม
6. นางอรรถยา  จันทร์พางาม
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  วัธนปทีป
2. เด็กชายธนาทิพย์  หิรัญอมรกุล
3. เด็กชายธาตรี  วชิรปราการสกุล
4. เด็กชายธาวัน  ศิริคะรินทร์
5. เด็กหญิงบุญธิชา  ใจชุ่ม
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  โรจน์ภัทรภาษิติ
7. เด็กหญิงพิชชานันท์  ขุนคง
8. เด็กหญิงภูรี  เกตุอินทร์
9. เด็กชายมนตรี  นวลสนอง
10. เด็กชายศุภมงคล  แสงจันทร์
 
1. นางสาวแก้วกาญจน์  เกาะแก้ว
2. นายชลธี  จันทร์แจ่มศรี
3. นายชาญชัย  สุวรรณปิณฑะ
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงจริยา  ชื่นเจริญ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สมบัติ
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภิรมย์ทอง
4. เด็กหญิงธัญพร  พรมแตง
5. เด็กหญิงบุษกร  ภิรมย์คง
6. เด็กหญิงสรารัตน์  แซ่โง้ว
7. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  ชมภูจันทร์
8. เด็กหญิงอรปรีญา  เล่าเรือง
 
1. นางสาวณัฐวีร์  วรศะริน
2. นายปริชญ์  นาควรรณ์
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรน้อย 1. นางสาวนภาภรณ์  ด้วงอินทร์
2. นางสาวพรนัชชา  ตากภิรมย์
3. นางสาวพิมพ์ณดา  คงสอน
4. นางสาวรัตน์ตรีญา  กำลังวัย
5. นางสาวศุภาวีร์  อัครเธียรสิน
6. นางสาวอรนุช  คงคล้าย
 
1. นางสาวณัฐวีร์  วรศะริน
2. นายปริชญ์  นาควรรณ์
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มังคลา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีกลัดหนู
3. เด็กหญิงนันทิดา  ชมภูพึ่ง
4. เด็กหญิงรัตนา  ศรีบางจาด
5. เด็กหญิงศรัญญา   ไทยใหม่
6. เด็กหญิงอรพิม  เปรื่องนา
7. เด็กหญิงเกศินี  ใบชิด
8. เด็กหญิงไอลดา  บัวรพันธ์
 
1. นายปริชญ์  นาควรรณ์
2. นางสาวณัฐวีร์  วรศะริน
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. นางสาวกมลชนก  ทิศรัตน์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ณ ลำปาง
3. นางสาวพลอยไพลิน  พริ้งสกุล
4. นางสาวพิรญาณ์  ธนงค์
5. นางสาวอัญธิกา  ตั้นอ้น
 
1. นางสาวอัจจิมาวรรณ  บูรณะสัมฤทธิ
2. นางศิริรัตน์  มีสมบูรณ์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวกณิศา  ราชมนตรี
 
1. นางสาวอรรจฐานิศร์   ถือธรรม
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวชนัญญา  เจริญเปี่ยม
2. นางสาวอัจฉริยา  อาจสันเทียะ
 
1. นางสาวธมกร  สุขวัฒนผล
2. นางสาวสิริพรรณ  ถาวรจักร์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวนภัสสร  โกสิยวัฒน์
2. นางสาวนลพรรณ  พิมพ์สมฤดี
 
1. นางสาวไพลิน  เปรมกมล
2. Mr.Yasuda  kenta
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลนิตา   วัฒนากูล
2. เด็กหญิงดวงกมล  สีบัวลา
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย   โภคมูลผล
2. นายพิพากษา  สุทธินา
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงจิดาภา  เคหาแก้ว
2. เด็กหญิงธัญจิรา  ชมเพลินใจ
3. เด็กหญิงนิสรา  แดงพุก
4. เด็กหญิงบัวชมพู  บังน่าน
5. เด็กหญิงภาสุร  สิงห์ศุรัตน
6. เด็กหญิงวรินทร์ญา  เอื่ยมสมบูรณ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  เจริญสม
2. นางวราภรณ์  ตระยางค์กูล
3. นายกิติคุณ  รสแก่น
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นายกฤษณะ  จันทร์อุฏฐานะ
2. นางสาวญาณิกา  กุมรีจิตร
3. นางสาวธนพรรณ  ปั้นรูป
4. นางสาวพรศิริ  เสริมสิน
5. นางสาวรุ่งนิรันดร์  ภิรมย์ศรี
6. นางสาวอมิตา  เห็มวิพัฒน์
 
1. นางจินดารัตน์  จันทร์งาม
2. นางสาวสุนิษา  ศรีขวัญใจ
3. นางพัฒนา  ปสันตา
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาวจารุกัญญ์  ตั้งจิตพัฒนา
2. นางสาวประภาพรรณ  นามโส
3. นางสาวอรอุมา   บุญซ้อน
 
1. นางสุรีย์พร   ปานศรี
2. นายเสกสรรค์   น้อยเหนื่อย
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวณัฏฐ์ชานันท์   บุญอินทร์
2. นางสาวนลินนา  ชูโชติ
3. นางสาววราวรรณ  ภิญโญวิศาล
 
1. นางเดือนนภา  อุ่นอ่อน
 
29 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กหญิงชมพูเนกข์  ภักดี
 
1. นางสาวสุชาดา  บรรณกิจ
 
30 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายนภัสกร  เรืองทิม
 
1. นางสาวชนกมณฐ์  แสงสี