รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1. นายรัชชานนท์  เพชรชู
 
1. นางสาวดวงกมล  วุฒิพานิช
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. เด็กหญิงกุลปริยา  โนนทัน
2. เด็กหญิงธนัทฐา  เมฆกระบัว
3. เด็กหญิงนารายา  ชาตะสุภณ
 
1. นางสาวบุษยากร  ฐานไชยชู
2. นายณยศ  สงวนสิน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงสลิลรัตน์   กุลชัยไพบูลย์
 
1. นายโอภาศ  ชื่นบานเย็น
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงสุพัชณี  ไชยศรี
 
1. นายดิษฐพล  ทรงงาม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายนที  ธนเศรษฐสมบัติ
2. นายสรกฤต  รัตนพิทยารักษ์
3. นายเตโชดม  โฉมกิจ
 
1. นายณัฐพงศ์  แซ่หลี
2. นายอลงกฤต  ตราชู
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงธนภร  ลอยไสว
2. เด็กหญิงนริศรา   โสภณพัฒนทอง
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์   แข็งแรงดี
4. เด็กหญิงสมิตรา  ศรีสมัย
5. เด็กหญิงสุจิตรา   ประดับศรี
 
1. นายอภิรักษ์  ปานประเสริฐ
2. นางรัชญา  ไชยนา
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 1. นางสาวกันทิมา   เจิมขุนทด
2. นางสาวชนิกานต์  กาบแก้ว
3. นายชัยยุทธ์  บูรณะพิสิฐ
4. นายธิติ  โกศรีนาม
5. นายนนทวัฒน์  เดนนันต์
6. นายพงศธร  สิงห์ชัย
7. นายพลพล  อินไธสง
8. นางสาวมธุศร  บินซามัน
9. นายสิงหนาท   อยู่ศูนย์ตรง
10. นายสุเมธ  บุญย่างอนันต์
 
1. นายสมบูรณ์  อังศุภโชติ
2. นายทวีศิลป์  ศรีอักษร
3. นางสาวณัฐกมล  ภัทรารัตน์กุล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. เด็กชายคณิต  เปียซื่อ
 
1. นายนิกร  สาธุชาติ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวเมย์ธาวี  พันธ์ศิริ
 
1. นางสาวเจนจิตต์  ปูเชียงแดง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงระพีพร  ถนอมวงษ์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  จงสวัสดิ์ทิศา
3. เด็กชายสิรดนัย  มาลาเวช
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
2. นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวสัณห์สินี   สักลอ
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฉายายนต์
 
1. นายธีรศักดิ์  คชสาร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงคีตภัทร   ลิ้มสกุล
2. นางสาวณิชารีย์    สุวัฒนประดิษฐ์
3. นางสาวปิยะนันท์   พูนดี
4. นางสาวรัตมณี   วงศ์เพ็ชร์
5. นางสาวรุ่งทิวา   วิบุตร
6. นางสาวสัณห์สินี   สักลอ
7. เด็กหญิงสิรัญญา   ทิวธง
8. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วคำมา
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
2. นางณัฎฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
3. นางสาวนภาพรรณ  เย็นทรวง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวกชมน   อัครมิ่งมงคล
2. เด็กหญิงคีตภัทร   ลิ้มสกุล
3. เด็กหญิงชลลดา   รักสอน
4. เด็กหญิงฐิติวรดา   วงศิริ
5. นางสาวณิชารีย์    สุวัฒนประดิษฐ์
6. นางสาวธนิสรา   ดงหิ่ง
7. เด็กหญิงปนัดดา   มุระดา
8. นางสาวปิยะนันท์   พูนดี
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์   มธุรส
10. นางสาวรัตมณี   วงศ์เพ็ชร์
11. นางสาววรธนา    สงวนทรัพย์
12. นางสาววศิณา    กองทอง
13. เด็กหญิงสราภา  สงวนทรัพย์
14. นางสาวสัณห์สินี   สักลอ
15. เด็กหญิงสิรัญญา   ทิวธง
16. เด็กหญิงสุทธิดา   แก้วคำมา
17. เด็กหญิงสุทัสสา   อยู่สวัสดิ์
18. เด็กหญิงอรกมล   สากลวารี
19. นางสาวอรทัย   พบบุบผา
20. นางสาวอัญชสา   ปริญญานนท์
 
1. นางสาวนภาพรรณ  เย็นทรวง
2. นางณัฎฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
3. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวเพ็ญมันตรา  วรรณประเวก
 
1. ดร.กุลธิดา  นาคะเสถียร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายธันวา  บุญเต็ม
 
1. นางจิราภรณ์  อิสสะอาด
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงแพรวา  รัตนา
 
1. นายวีรชัย    เจริญชาติ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวชนิกานต์  มงคลรัตน์
 
1. ดร.กุลธิดา  นาคะเสถียร
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวโชติกา  เหลืองกังวานกิจ
 
1. นางอรอินทร์  เตชะอินทร์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.125 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวขวัญใจ  ใหญ่กล้า
2. นางสาวชยาทิพย์  สกุลวสุพันธุ์
 
1. นายณัฐพล  ชนินพร
2. นางสาวกฤษณา  จันทรทรัพย์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวทอฝัน  เสมอตระกูล
2. นายภัชรพงษ์  เมาหุตานนท์
3. นางสาวลักษิกา  เชื้อวงษ์
4. นายวัชรพล  วงสุวรรณ์
5. นายอนันต์ชัย  มลิหน
 
1. นายณัฐพล  ชนินพร
2. นางสาวกฤษณา  จันทรทรัพย์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวณัฐฌา   ป้อมทอง
2. นางสาววนิดา   ศรีสมบัติ
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย
2. นางสาวกมลลักษณ์  สร้อยเงิน
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นายปกรณ์  ต่วนยา
2. นายมงคล  ลาหิรัญ
3. นายรัชพล  ขจรเดช
4. นางสาวรุจิรา  สีดา
5. นายสหัตชัย  พินเลน
6. นางสาวสุชาวดี  มะตาระกี
 
1. นางสาวสุธามาศ  สุธีรวัฒนานนท์
2. นายถนอมศักดิ์  เมรี
3. นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี
 
24 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายชัชนันท์  วงศ์แก้ว
2. นายศุภณัฐ  อเนกนำวงศ์
3. นายเกริกธัช  คุณานุปถัมภ์
 
1. นางสาวอุเบกขา  เศรษฐศุภกูล
2. นางสาวปาริชาต  จันทร์วิบูลย์
 
25 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจิดาภา  โยติภัย
2. นางสาวปวิชญา   สุวัฒนธรรม
3. นางสาวไรวินท์  สาดะระ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สุผล
2. นางสาวสิริลักษณ์  สาระชาติ
 
26 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กชายพงศกร  พลจันทร์
 
1. นางสาวลฎาภา  หลักคำพันธ์
 
27 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงเสาวคนธ์  บริบูรณ์
 
1. นางสาวเจนจิตต์  ปูเชียงแดง
 
28 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายบุญบุล  สุขจิตต์
2. เด็กหญิงฟ้าลัคนา  วิริยะอรรถพร
 
1. นางสาวอนุสรา  หาพิพัฒน์
2. นางสาวอนันตญา  ต่ายหลี