รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายธนกร  อภิธนาคุณ
2. นายภณญ์  นิสสะ
3. นายวุฒิกาล   ศิริบูรณะ
 
1. นายนวัช  ปานสุวรรณ
2. นางชญาดา  สมไพบูลย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายวีรภัทร  กิจจานนท์
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  พารักษา
 
1. นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์
2. นางอรวรรณ  สระทองอยู่
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายพันธกานต์  พงษ์เกษม
2. นางสาวศศินา  นิ่มนวล
 
1. นางสาวภัทรภร  เกียรติศิริ
2. นางกรรณทิมา  เหมือนศรี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายพณฤทธิ์  โกมลสิงห์
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นางสาวระวินันท์  อัครวรวัฒน์กุล
 
1. นายบุญเกิด  กลิ่นถือศิล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายกิตติพงษ์  จันทรพิมล
2. นางสาวจิรัชฌา   เสนะ
3. เด็กหญิงจิรัชยา   สารประสพ
4. เด็กหญิงชัญญารัสมิ์   ปิ่นแก้ว
5. นางสาวฐานิดา  แสงใส
6. นางสาวณัฏฐณิชา  เนียมพลอย
7. เด็กชายณัฐพล   นุ่นโฉม
8. นางสาวนิชาพร  สมศรีอักษรแสง
9. เด็กหญิงปนัดดา  เกตพันธุ์
10. เด็กหญิงปภาสินี  เต็งทอง
11. นางสาวปิยฉัตร  วัฒนสกุล
12. นายพณฤทธิ์  โกมลสิงห์
13. เด็กหญิงพรรณชลัยย์  พจนานุภักดิ์
14. เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ์   หงษ์ทอง
15. นางสาวพิชญามัย  กิจพิบูลย์
16. นางสาวภควดี  พวงดอกไม้
17. เด็กชายภาสพงศ์  มิตราเวคิน
18. เด็กชายรวินท์   อ่อนภักดี
19. เด็กชายวิชญ์รัตน์  สร้อยฉวี
20. นางสาวสุทธิญาณ์  แตงหนู
21. นางสาวแพรวา  แก้วเงิน
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
2. นายสงครามชัย  กลิ่นถือศีล
3. นางสาวปรียานี  เทียนน้ำเงิน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายกฤตพล  นิติธัญกุล
2. เด็กหญิงฆรวัณน์  น้อยพิทักษ์
3. เด็กหญิงจิรัญญา  ล่องตี้
4. เด็กชายณัฏฐ์ชนม์  รุจินานนท์
5. เด็กชายปณัยกร  แผนใหญ่ชาดา
6. เด็กชายภาสกร  ศิริเทียรทอง
 
1. นายณฐพล  สุนทรกระจ่าง
2. นายรัฐพงษ์  กูลกิติโกวิทย์
3. นายธเนศ  ทิพย์สุมาลัย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงฆรวัณน์  น้อยพิทักษ์
 
1. นายมนต์ชัย  มั่นวศิน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายกชรัตน์  บัวทอง
2. นายกฤตเมธ  มนเทียรกุล
3. นางสาวกัญญ์วรา  ทิมทอง
4. นายกัณฑ์ภูมิ  สาตรพันธุ์
5. นางสาวกันต์ฤทัย  กิจสงวน
6. นายจักรกฤษณ์  กล่อมสวัสดิ์
7. นายจิรภัทร์  ทวีวงษ์
8. นายชลสิทธิ์  หมู่วิเศษ
9. นายณดล  ศรศรีวิชัย
10. นางสาวณัชชา  ยอดแก้ว
11. นางสาวณัฐณิชา  เกิดคล้าย
12. นายณัฐเกียรติ  เนตรประภา
13. นายตะวัน  เทาศรีดี
14. นายธนชาต  อมรธำรงเวช
15. นางสาวธัชชัญญา  วงศาชโย
16. นายธีรุตม์  วันขวัญ
17. นายนกร  นิสยันต์
18. นางสาวปริษา  ภูริฐานคุณ
19. นางสาวพรจิรา  จรดล
20. นางสาวพรณภัทร  พรเลิศพงศ์
21. นางสาวพัฒนวดี  สรโยธิน
22. นายภาสกร  เอี้ยงปาน
23. นางสาวมณีนุช  แฟงจะโปะ
24. นางสาวรุ่งนภา  ลำวิไล
25. นายวรกฤษณ์  จิตตวิสุทธิกุล
26. นางสาววรรณพร  สมชัยอยู่เจริญ
27. นางสาววัชรี  เกิดศรีพันธ์
28. นางสาววันวิสา  คล้อสวัสดิ์
29. นายวิศวกร  อังศุภากร
30. นางสาวศิริวรรณ  ศรีประเสริฐ
31. นายสราวุฒิ  รัตนรักษา
32. นายสหัสวรรษ  พิรัชวิสุทธิ์
33. นางสาวสุขสมฤทัย  เด่นชลชัย
34. นางสาวสุพรรษา  ชูเจริญผล
35. นางสาวสุพิชชา  กงประดิษฐ์
36. นางสาวอมรรัตน์  บุญโพธิ์แก้ว
37. นางสาวอรนุช  นรินทร์นอก
38. นายอรรถพล  ซื่อดี
39. นางสาวอารียา  ฉิมกล่อม
40. นายเกียรติชัย  ลิ้มสงวน
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
2. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
3. นายธนิต  พณิชยกุล
4. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
5. นางสาวศิรารัตน์  สุขชัย
6. นางสาวศศินนัท์  วิภูษิทิมากูล
7. นางสาวอรจิรา  แซ่เอี๊ยว
8. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวนันท์นิชา  ติวาเจริญรัตน์
2. นางสาวรติภัทร  เกียรติพงสา
 
1. นางสาวนุชนาฏ  ราชบวร
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวธัญชนก  แสงศรี
2. นายภูมินทร์  พ่วงทอง
3. นางสาวแพรวพรรณ  นาคจีน
 
1. นางณัฐรินีย์  กิจสวัสดิ์
2. นายชาญชัย  กิจสวัสดิ์
 
12 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวพลอยไพลิน  โอภาสวงษ์
2. นางสาววันวิสา  เข็มปัญญา
3. นางสาวเมธาวี  กิจประเสริฐ
 
1. นางสาววิไล  จิรมงคลการ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวธัญญนันท์  พลอยประดิษฐ
2. นางสาวศิริพร  เกตุบุญลือ
3. นางสาวอุมาลี  วงค์แตง
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วงษ์สวัสดิ์
2. นางสาวชมพูนุช  สุนทรพรนาวิน
 
14 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทิพย์สุมณฑา
 
1. นางรัชณี  เนาวรัตน์
 
15 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงถิรวรรณ  วุฒินาม
 
1. นางสาวชฎิลดา  ตี่นาสวน
 
16 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชัยภูมิ
 
1. นางวรัญญา  เอี่ยมสำอางค์
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ฟูเจริญรัตน์
 
1. นางสาวอนงค์รัตน์  ร่มโพธิ์ชี
 
18 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  แผงดา
 
1. นางอัจฉรากุล  ศรีทองอินทร์
 
19 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  กันทะปิง
 
1. นางอัจฉรากุล  ศรีทองอินทร์