รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงอรชา  โชคนิรันดรสุข
 
1. นางสาวราตรี  จาตุรัส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงปุญญิศา  สานจิตรสัมพันธ์
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  พรมประสิทธิ์
 
1. นางสาววิภา  อมรศิริอาภรณ์
2. นางสาวสิริพร  รัตนมุง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภคปภา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วุฒิเกษตรกิจ
 
1. นายวิวัฒน์  บุญยง
2. นางสาวอมรรัตน์  แสงส่องฟ้า
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายนนทวี  เพชรศาสตร์
 
1. นางสาวกาญจนา  ใจร่มเย็น
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวปกติยา  บุตรอ่ำ
 
1. นายกฤษฎากรณ์  แจ้งสว่าง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายธนภัทร  ภูมีอะโข
2. นายพรสิทธิ์  แย้มพรายดี
 
1. นายณรงค์  ชูเชิด
2. นางสาววาสนา  ปั้นงาม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชยา  ล้ำเลิศหล้า
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เหล่าธนพงศ์
 
1. นายยศพนธ์   นิตย์แสวง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  คงอมรสังข์
2. เด็กหญิงกัญทิวา  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงกัลยกร  แม้นจริง
4. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แม้นจริง
5. เด็กหญิงจิรภัทร์  ตาทอง
6. เด็กหญิงชลีกร  เหลือบำรุง
7. เด็กหญิงฐิติพร  ปานยั่งยืน
8. เด็กหญิงณฐวรรณ  คงพล
9. เด็กหญิงณภัสสรณ์  พงศ์กิตติธนโชติ
10. เด็กหญิงณัฐนันท์  กองหนู
11. เด็กหญิงณัฐวรรณ  วรรณโภคิน
12. เด็กหญิงธนัญญา  ธนะเมศฐ์เกศกุล
13. เด็กหญิงธารทิพย์  ลิ้มประเสริฐ
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมบูรณ์ดี
15. เด็กหญิงธิดารัตน์  นามบุญสี
16. เด็กหญิงนภสร  รูปเพียว
17. เด็กหญิงนฤมล  ชัยสนิท
18. เด็กหญิงบรรณสรณ์  ห้วยหงษ์ทอง
19. เด็กหญิงปัณณพร  เจริญสุข
20. เด็กหญิงปาริชาติ  นาคสิทธิ์
21. เด็กหญิงพัฒนพร  ตรีโชติ
22. เด็กหญิงภัทรธิดา  ทองคำคม
23. เด็กหญิงภัทรวดี  เสนาะกัน
24. เด็กหญิงมาริสา  ทั่งศรี
25. เด็กหญิงยุประพา  ผลิตะพูลศรี
26. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ขอนแก่น
27. เด็กหญิงวรรณนิสา  สวัสดิ์พึ่ง
28. เด็กหญิงวรรณิศา  เล็กมณีสุธรรม
29. เด็กหญิงวรัญญา  พุงไธสง
30. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  บุญประสาน
31. เด็กหญิงวิลาสินี  เฮงเจริญรุ่งโรจน์
32. เด็กหญิงศศิวิมล  ใจมั่น
33. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีอินทนนท์
34. เด็กหญิงศิริยากร  นิ่มนวล
35. เด็กหญิงสวิชญา  บาลจิตร์
36. เด็กหญิงสุชัญญา  สามบุญเรือง
37. เด็กหญิงสุธิดา  เปียสมุทร
38. เด็กหญิงสุภานี  ล้ำเลิศ
39. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ปิ่นทอง
 
1. นายอรรถพันธ์  ชูอรุณ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายศวัสกร  มหาเรือนขวัญ
 
1. นางจรรยา  สุภาพเนตร
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  คุ้มเผ่า
2. เด็กหญิงภัทราพร  สุขพ่วง
 
1. นางเบญจวรรณ  จูยืนยง
2. นางสาวธัญญา  รอดบัณฑิต
 
14 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กหญิงณภัทรชนม์  ศรีมงคล
2. เด็กหญิงปาณิศา  อมรชีวิน
3. เด็กหญิงมนพัทธ์  เย็นสุข
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
15 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. นายชินภัทร  ฉ่ำสิงห์
2. นายชิษณุชา  สุวรรณ
3. นางสาวพีรญา   วิริยานนท์
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
16 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงปภาดา  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  สระกอบแก้ว
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สระทองโน
 
1. นางสาวละเอียด  กังวานทวีทรัพย์
2. นางสุนทรี  คฤหเนติยุติ
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงณัฏฐสิริ  ศิลปประเสริฐ
2. เด็กหญิงนปภา  ฟองเขียว
3. เด็กหญิงวรรณษา  กลัดจ้อย
 
1. นางสาวสุกัญญา  คำวัตร
2. นางสาวอัญชลี  แสงทอง
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวพีรยา  อาภานันท์
2. นางสาวภูษณิศา  อยู่จงดี
3. นางสาวอัญชลี  โพธิ์สอน
 
1. นางสาวสุกัญญา  คำวัตร
2. นางสาวอัญชลี  แสงทอง