รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.ตราด 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวธนัชชา   หึกขุนทด
 
1. นางนุชจรินทร์   มหันตวารี
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กชายเนรมิต  เกื้อระเบียบ
2. เด็กหญิงโศภิษฐา  ตั้งมั่น
 
1. นายสมนึก  เจริญสมบัติ
2. นายฉัตรชัย  ศรีประเสริฐ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายภูมิ  ธนประสิทธิ์พัฒนา
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองประสาร
 
1. นางสาวเบญญาภา  วสันตกรณ์
2. นางจันทิรา  ผาสุข
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. นายมนพ  จักษา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. นายมนพ  จักษา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. นายกิตติชัย  มีภักดี
2. เด็กหญิงทิพาพร  ทั่งทอง
3. เด็กชายธรรศ  จักษา
4. เด็กชายธีรภัทร  รัตนวาร
5. นางสาวปนัดดา  นันทไสย
6. เด็กหญิงปรางทิพย์  มณีเพชร
7. นายพงศ์ศิริ  ภู่มณี
8. เด็กหญิงมีนา  ทองแสง
9. เด็กหญิงวิชุดา  ชัยยันโต
10. นายศิลา  สีแสง
11. เด็กหญิงสารภี  ซอยฮะ
12. นางสาวสุดารัตน์  แผ้วตัน
 
1. นายมนพ  จักษา
2. นายพร้อมวุฒิ  แสงวิเชียร
3. นางสาววริศรา  สุขสุวรรณ
4. นายวัชรินทร์  ลาดล่าย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวณัฏฐาเนตร  เจริญชีพ
 
1. นายรติรัตน์  แสงสาคร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวนนทวรรณ  วิจิตรสมบัติ
2. นางสาวอารยา  ทองดี
 
1. นางสุมาลี  สิริสุขสมภพ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายจิรภัทร  วรรณรัตน์
2. นางสาวจิรัชญา  อำพล
 
1. นายวรวิทย์  สังข์เอียด
2. นายกฤษณะพงศ์  สงคง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายกิตตินันท์  เจรริญประสิทธฺ์
2. เด็กชายธีรภัทร์  มานะมิ่้งมงคล
 
1. นายธนการ  เทียนห้าว
2. นางเสาวนีย์  ช่างเหลา
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวจุไรรัตน์  ทวาเรศเรืองคราม
2. นางสาวธาวินี  สายสังข์
3. นางสาวพรรษา  ขวัญยืน
4. นางสาววรัญญา  วงษ์เกษม
5. นางสาวสโรชา  กลั่นมั่น
6. นางสาวอภิชญา  รัตนโสภา
 
1. นายภาคิน  กุดแถลง
2. นางสาวศุภวดี  มนต์เนรมิตร
3. นางสาวปาริชาต  สุทธิวารี
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายนุ  บุญรักษา
2. เด็กชายพิษณุ  บุญรักษา
3. เด็กชายอนันต์  หงษ์วิเศษ
 
1. นายมนัส  ถึกสุวรรณ
2. นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  สองเมือง
2. นางสาวกรรณิการ์  ตันทอง
3. นางสาวภิรมณ์วรรณ  คุ้มปลี
 
1. นายชัยมงคล  ป้อมเปี่ยม
2. นางสาวธนัญญา  หล้าสมบูรณ์