รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายมิตรประชา  อุทรส
2. นางสาวอริสรา  สุทธิพงศ์เกียรติ์
 
1. นางสาวสุวารีย์  ยี่ภู่
2. นางสาวอภันตรี  วังสงค์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1. นายรัชชานนท์  เพชรชู
 
1. นางสาวดวงกมล  วุฒิพานิช
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กชายช. ชยางกูร  สมสิน
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   ยวนเมือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. นางสาวณัฐชาพรรณ  พลอยสิงห์โต
 
1. นางพจนีย์  จิตองอาจภักดี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกวินทิพย์  สว่างเนตร
2. นางสาวจันทิมา  สำเนียงแจ่ม
3. เด็กหญิงณัฐมล  ฟ้าแสนสุข
4. เด็กหญิงณิชกานต์  อักษร
5. นางสาวดวงกมล  สุภาพ
6. นางสาวพรรษา  สีเรือง
7. นางสาววรัญญา  สุขไชยะ
8. เด็กหญิงสลิลทิพย์  วันทอง
9. นางสาวสุชาดา  ลำใย
10. นางสาวเกศราภรณ์  มะลิซ้อน
 
1. นายสมเจต  บุญมี
2. นายนฤพล  ดาวเรือง
3. นายปภังกร  โรจน์วัฒนไพบูลย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวชลลดา  นันทตา
 
1. นายธาดาธร  ประเสริฐกุล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ทาติด
3. เด็กหญิงธัญสินี   แอตาล
4. เด็กหญิงนฤดี   พงศ์จิระเสฎฐ
5. เด็กหญิงนวพร  แซ่เฮง
6. เด็กหญิงนันทวัน   นิลบุตร
7. เด็กหญิงพัสตร์ชิตา  นิธิภพอังกูร
8. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ภู่ทอง
9. เด็กหญิงภาวิดา  อาจชัยศรี
 
1. นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร
2. นางสาวพุทธวรรณ  มงคล
3. นางสาวชุติมณฑ์  รากจันทร์
4. นางสาวสุพัตรา  รอดภัย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงศศิภา  จบดี
2. เด็กหญิงแพรวพลอย  เมืองมนต์
 
1. นายพิรุณ   ประภาจิตสุนทร
2. นางสาวนงลักษณ์  ศิริฟัก
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายณัฐฏ์พล  เลาวัฒนารัศมี
2. นางสาวยุวดี  มีประสพ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ศิริฟัก
2. นายอลงกรณ์  สาเล็ก
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกมลธิชา  สมุทรสาคร
2. นายธนพัทธ์  บริสุทธิ์
 
1. นายปริญญา   เหลืองแดง
2. นางสาวสโรชา  กุลวงศ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายธนกร  อภิธนาคุณ
2. นายภณญ์  นิสสะ
3. นายวุฒิกาล   ศิริบูรณะ
 
1. นายนวัช  ปานสุวรรณ
2. นางชญาดา  สมไพบูลย์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายวีรภัทร  กิจจานนท์
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  พารักษา
 
1. นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์
2. นางอรวรรณ  สระทองอยู่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายพณฤทธิ์  โกมลสิงห์
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายกิตติพงษ์  จันทรพิมล
2. นางสาวจิรัชฌา   เสนะ
3. เด็กหญิงจิรัชยา   สารประสพ
4. เด็กหญิงชัญญารัสมิ์   ปิ่นแก้ว
5. นางสาวฐานิดา  แสงใส
6. นางสาวณัฏฐณิชา  เนียมพลอย
7. เด็กชายณัฐพล   นุ่นโฉม
8. นางสาวนิชาพร  สมศรีอักษรแสง
9. เด็กหญิงปนัดดา  เกตพันธุ์
10. เด็กหญิงปภาสินี  เต็งทอง
11. นางสาวปิยฉัตร  วัฒนสกุล
12. นายพณฤทธิ์  โกมลสิงห์
13. เด็กหญิงพรรณชลัยย์  พจนานุภักดิ์
14. เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ์   หงษ์ทอง
15. นางสาวพิชญามัย  กิจพิบูลย์
16. นางสาวภควดี  พวงดอกไม้
17. เด็กชายภาสพงศ์  มิตราเวคิน
18. เด็กชายรวินท์   อ่อนภักดี
19. เด็กชายวิชญ์รัตน์  สร้อยฉวี
20. นางสาวสุทธิญาณ์  แตงหนู
21. นางสาวแพรวา  แก้วเงิน
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
2. นายสงครามชัย  กลิ่นถือศีล
3. นางสาวปรียานี  เทียนน้ำเงิน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวนันท์นิชา  ติวาเจริญรัตน์
2. นางสาวรติภัทร  เกียรติพงสา
 
1. นางสาวนุชนาฏ  ราชบวร
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวพลอยไพลิน  โอภาสวงษ์
2. นางสาววันวิสา  เข็มปัญญา
3. นางสาวเมธาวี  กิจประเสริฐ
 
1. นางสาววิไล  จิรมงคลการ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ฟูเจริญรัตน์
 
1. นางสาวอนงค์รัตน์  ร่มโพธิ์ชี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงนภัส  โสดากุล
 
1. นางสาวเบญญา  สุขาทิพยพันธ์ุ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายจักรพันธ์  ฉ่ำใจดี
 
1. นางอภิรดา  มุขโต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายคุณานนต์  พรหมเล็ก
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 1. นางสาววชิรญาญ์  จันสาม
2. นางสาวสุธาสินี  ทวีอภิรดีวิชา
 
1. นางสาวกาญจนา  ธูปบูชา
2. Mr.CHEN  LIANG
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายเพชร  ผกาชาติ
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  ทุมสันเทียะ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุธรรม
4. เด็กหญิงสุวพัชร  เซี่ยงลี้
5. เด็กหญิงอรอุมา  อุตะมะ
 
1. นางสาวปิยะพร  แพ่งเกษร
2. นางสาวสาริศา  สุกิน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 96.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. นายณรงค์ฤทธิ์  เจริญศักดิ์
 
1. นายชูศักดิ์  สำเภาเงิน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  จุลชาติ
2. เด็กหญิงดวงกมล  ปุริสพันธ์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  พุ่มไสว
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุขนิรัญ
5. เด็กหญิงเพชราภรณ์  รักษาราษฎร์
 
1. นางสาวรัตน์นรี  บุญจันทร์ศรี
2. นางสาวทวิพร  โพธิ์ทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวกัลยาณี  คงแสงพันธ์
2. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีสุวรรณ
3. นางสาวลาวัณย์  เคลือภักดี
 
1. นางสาววรรณนิดา  ฮุยสวง
2. นางสาวสายพิณ  ศรีสุวรรณรัตน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายบัณฑิต  สีเสงี่ยม
2. เด็กหญิงสุธิตา   ค้าเจริญ
3. เด็กหญิงแพรพลอย   เปรมประเสริฐ
 
1. นางสาวทองใบ   สุขประเสริฐชัย
2. นางสาวยศวรรณ   นวลละออ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   ฤกษ์สิริกุล
2. เด็กหญิงชญาณี   จันทรกุล
3. เด็กหญิงทิฆัมพร   ป้อมสุวรรณ
 
1. นางสาวยศวรรณ   นวลละออ
2. นางสาวจารุมน   จำรัสสิริภัค
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นายพรรษกร  พอขุนทด
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  ทองปานดี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงนพัสสภรณ์  นกแก้ว
2. เด็กชายสรวิชญ์  มงคลชัยชนะ
3. เด็กชายสิทธิภาคย์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายพุทธินันท์  ภาคแสวง
2. เด็กชายภูผา  งามละมัย
3. เด็กชายอิทธิกฤต  กฤตเจริญนนท์
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจตุพร  สร้อยโสม
2. เด็กหญิงชาลินี  พร้อมสระน้อย
3. เด็กหญิงสุนิษา  สมบูรณ์
 
1. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
2. นางสาวศิรินทิพย์  ตันเฮง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤตยา  บุญรวม
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  บุญศรี
3. เด็กชายพชร  เปลื้องสุวรรณ
 
1. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
2. นางสาวศิรินทิพย์  ตันเฮง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. นางสาวปนัดดา  แปลนกอง
2. นางสาวรำพึง  ยมศรีทัศน์
3. นางสาวอภิวรรณ  ขันทอง
 
1. นางสุมาลี  รามฤทธิ์
2. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายจิรภัทร  วรรณรัตน์
2. นางสาวจิรัชญา  อำพล
 
1. นายวรวิทย์  สังข์เอียด
2. นายกฤษณะพงศ์  สงคง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายนุ  บุญรักษา
2. เด็กชายพิษณุ  บุญรักษา
3. เด็กชายอนันต์  หงษ์วิเศษ
 
1. นายมนัส  ถึกสุวรรณ
2. นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงอริสา  ผุยทา
 
1. นางสาววิภาวดี  บุญโยประการ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  นาคจาค
2. เด็กหญิงวนัชพร  เกษรมาศ
3. เด็กหญิงวรรษมล  ขวัญทอง
 
1. นางสาวชุตินันท์  แนวพระยา
2. นางสาววิภาวดี  บุญโยประการ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กชายทัตเทพ  รอดสวน
2. เด็กชายรัฐภูมิ  หนูเทศ
 
1. นางสาววิภาวดี  บุญโยประการ
2. นางสาวมัญชุสา  อุตทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. นายมนพ  จักษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. นายมนพ  จักษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. นายกิตติชัย  มีภักดี
2. เด็กหญิงทิพาพร  ทั่งทอง
3. เด็กชายธรรศ  จักษา
4. เด็กชายธีรภัทร  รัตนวาร
5. นางสาวปนัดดา  นันทไสย
6. เด็กหญิงปรางทิพย์  มณีเพชร
7. นายพงศ์ศิริ  ภู่มณี
8. เด็กหญิงมีนา  ทองแสง
9. เด็กหญิงวิชุดา  ชัยยันโต
10. นายศิลา  สีแสง
11. เด็กหญิงสารภี  ซอยฮะ
12. นางสาวสุดารัตน์  แผ้วตัน
 
1. นายมนพ  จักษา
2. นายพร้อมวุฒิ  แสงวิเชียร
3. นางสาววริศรา  สุขสุวรรณ
4. นายวัชรินทร์  ลาดล่าย
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวจิรา  ทองหล่อ
2. นางสาวดวงหทัย  พุฒหอม
3. นางสาววิชุเนตร  กลิ่นขวัญ
 
1. นายอำนาจ  หรุ่มรื่น
2. นางนิษฐิ  โพธิ์ตุ่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายวงศธร  สมศรี
 
1. นายสุรพงษ์  ปิ่นแก้ว
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนพร  จิตต์เจริญ
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงบุณยานุช  คำทา
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายมนุพัศ  เพชรประยูร
2. เด็กหญิงอัญชลี  เจียมจริต
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
2. นางสาวสุภิชา  บุญมา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกรรวี  ปิ่นสุข
2. นางสาวณิชารัตน์  แก้วมาลา
 
1. MissMiho  Araki
2. นางสาวภาวิณี  รังทอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวนันท์นภัส  กีรติศิรเถียร
2. นางสาวปุญณิศา  ไวยดารา
 
1. MissYufu  Iwai
2. นางพัทธ์ธีรา  จิตติจารีย์กุล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  กล้าหาญ
2. เด็กชายถิรวุฒิ  พรหมชนะ
 
1. นางอาภรณ์  เบาสูงเนิน
2. นายณรงค์กร  สุนทรวัฒน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กชายกาญจน์  กัณหา
 
1. นายอรรถพร  เอี่ยมละออ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กชายเรืองฤทธฺ์  ผ่องศรี
 
1. นางประนอม  ผ่องราษี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นายปฏิภาณ  ไชยชาติ
2. นายวชิรวิทย์  รางแดง
 
1. นางอรทัย  ล่ำสัน
2. นายพนา  สาระยาม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาววิชราภรณ์  ปันอ้าย
2. นายเมธัส  โพธิ์ผลิ
 
1. นางสายใจ  ประเสริฐสุข
2. นายศรัณย์  แสงนิลลาวิวัฒน์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายกีรติ  สอาดไพร
2. เด็กชายนันทวัฒน์  นาคปาน
3. เด็กชายพิตตินันท์  หาญสิงห์กุญช์
 
1. นางดุจดาว  ผ่องใส
2. นางสาวอารีรัตน์  รัตนเหล็กไหล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกานต์สิรี  สุุพัฒน์วัชรานนท์
 
1. นายสุรศักดิ์  รักษาสุข
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี  วิจิตรธนสกุล
 
1. นางสาวอนุสรา  สิงห์โต
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงทานตะวัน  วัฒนะ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีวะรา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวภัสรา  จุุลวนิชย์พงษ์
 
1. นายสุรศักดิ์  รักษาสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  หอมเอนก
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณชัยรบ
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณชัยรบ
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวจันทกานต์  ทรัพย์ปราช
2. นางสาวณภัทร  พลเภา
3. นางสาวณัฐธยาน์  เฉลิมวงษ์
4. นางสาวนวพรรษ  พูลสวัสดิ์
5. นางสาวมณีรัตน์  โลตุฤทธิ์
6. นางสาววนิดา  คำโนนงิ้ว
7. นางสาวศศิธร   กาญจนศศิวิมล
8. นางสาวอังคณา  ลำเจียก
 
1. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
2. นางศิริวรรณ  กอปรเนื่องศิริ
3. นายพงศ์ศักดิ์  คงมูล
4. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86.77 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวศิรประภา  หัวใจ
 
1. นางพรชนก  เดชาทยานันทน์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวปัณรส  อ้ายวงศ์
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  แสงวิลัย
3. นางสาวอรวรัลกร  พันธ์ขอ
 
1. นางจันทิมา  บุญเจริญ
2. นางสาวชลกานต์  ชมภู
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายธนัช  เลิศนิมิตธรรม
2. นายนัทธกร  จิวเหยียน
3. นายภาควัฒน์  หงส์นันทกุล
 
1. นางจารุณี  รัตนพาหิระ
2. นางสาวนันทา  ศรีแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายพงศ์พล  ทับทอง
2. นางสาวพัชรพร  ศุภกิจจานุสรณ์
3. นางสาวภคอร  อมรสิน
 
1. นางสาวเกตุวดี  ทักษิณาจารี
2. นายไพโรจน์  ชัยวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายพงศ์รวิชญ์  กระภูชัย
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายพงศ์รวิชญ์  กระภูชัย
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายเชาวน์ชนม์  รัตนมังคลานนท์
 
1. นางนวลรัตน์  นูแป
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายธนพล  พิชญมหุตม์
2. เด็กชายปัณณวิชย์  ประสพพานิช
 
1. นางบุปผา  คงงาม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายนฤชา  ตันติวุฒิ
2. นางสาวเอมิกา  มานะ
 
1. นางสาววรนุช  แสงจันทร์
2. นางอุบล  รัตนศรีสอางค์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายกิตติภณ  นิ่มอนงค์
2. เด็กชายธีรพันธ์  อิทธิสุขนันท์
 
1. นางสาวนพณัฐ  จ้อยทอง
2. นางสาวลักษ์ณภา  แก้วคำแจ้ง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาพันธ์  เฮี๊ยะหลง
 
1. นางสุทัศษา  อินมณี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายธนบดี  โตแฉ่ง
2. เด็กหญิงวรัญญา   ใบตองอ่อน
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  กลิ่นหอม
2. นางสาวอรวรรณ  นิ่มทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นางสาวนันทรัตน์  บุญอ้อย
2. นางสาวนุสรา  เทียมโพธิ์
3. นายภูริเดช  ใจตรงนา
4. นางสาวราตรี  เขินไพร
5. นายศรเทพ  สลุงอยู่
6. นางสาวศิริเกศ  ชัยลิ้นฟ้า
 
1. นางสาวอุไร  จิตรพรหมมา
2. นายชณัฏฐ์ดลล์  สังข์พาลี
3. นางสาวศรัญญาพร  ทองบุญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวกชนุช  บุษราคัม
2. นางสาวกมลพรรณ  แม้นพวก
3. นางสาวจิราภรณ์  ฉากมงคล
4. นางสาวณัฐชยา  แก้วสุข
5. นายณัฐวุฒิ  งอกข้าวนก
6. นางสาวธีมาพร  มาลาล้ำ
7. นายปราโมทย์  นกพุดทา
8. นางสาวพนิดา  สุนทรศาลทูล
9. นางสาวพัทธนันท์  วงศ์อำมาตย์
10. นายพุทธิพงศ์  จรไธสง
11. นางสาวภัททิยา  พฤกษ์อำนวย
12. นางสาวมนต์ชิตา  สวยสะอาด
13. นายรติพงษ์  รักพงษ์
14. นายวรวัฒน์  แสนศิริ
15. นายศราวุธ  มูลอินทร์
16. นายศิวะรักษ์  เสื่อพรหม
17. นายสมพงษ์  พานแก้ว
18. นายสิทธิโชค  เจริญธรรม
19. นายอนันต์  บรรดาศักดิ์
20. นายอภิชาต  จันทรพรม
 
1. นางสาวจักษณา  บัวบาน
2. นายธัชนนท์  ระบิล
3. นางสาวสิรีธร  คล้ายมี
4. นายศราวุฒิ  นันโต
5. นางสาวผกามาศ  จันทนา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายจิรพงศ์  ห่างภัย
2. นายณัฐวุฒิ  สืบป่วน
3. นายอัครพล  ถนอมธีระนันท์
 
1. นายมาโนช  ครอบครอง
2. นายศิริพงศ์  เงินบุคคล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กชายภูริพัตร  อรุณสุขรัตน์
2. เด็กชายสิรดนัย  บูรณะเสน
3. เด็กหญิงอาริยะธิดา  มหานาม
 
1. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
2. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงกำไลหยก  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   ฆ้องบ้านโข้ง
 
1. นางพรสวรรค์   ภู่ศรีพันธ์
2. นายมณเฑียร   ภู่ศรีพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 99.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. นางสาวสุพิชญนันทน์   พักเนียม
 
1. นางสาวกัณฐมณี  กิจแต่ง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาววลาวัณย์  วชิระชัยวัชร์
 
1. นายปัญญา  จันทวงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวสุริวิภา  แป้นแก้ว
 
1. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวลลิตา  ตะอินทร์
 
1. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงณัฎธิดา  บุญลาภ
2. เด็กหญิงธัญญาพร  กองคำ
3. เด็กหญิงธิติมา  เสระชุม
4. เด็กหญิงพรนิภา  แหยมเกตุ
5. เด็กหญิงพิมพ์ณดา  สิงห์ประเสริฐ
6. เด็กหญิงศศิประภา  นาคเกษม
7. เด็กหญิงสุพิชชา  พุทธเจริญ
8. เด็กหญิงเกษมณี  เย็นอุรา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศร
2. นางสาวภทรพรรณ  กุมภีร์
3. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงจริญญา  สิทธิการณ์
 
1. Miss Sherry - Mae  Yanson Lavador
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวชลลดา  ธรรมรัตนานันท์
2. นางสาวนีรภา  อุงศิริ
3. นางสาวพุทธรักษา  บุตรโพธิ์
4. นางสาววณิชยา  รัตนอุดม
5. นางสาวศรสวรรค์  สุขอยู่
 
1. นางสาวสุภัทรา  อุนะพำนัก
2. Ms. Yurie  Asakura
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวณัฐชา  พุทธารักษ์สกุล
2. นางสาวแพรชมพู  พงศ์จันทร์เสถียร
 
1. นางเพชรรัตน์ดา  ฝักฝ่าย
2. Miss Yurie   Asakura
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงญาณี  ศรีประวัติ
2. เด็กหญิงสาธิดา  ประจวบ
3. เด็กหญิงอังคณา   สุวรรณวิเวก
 
1. นายนพดล  ศรประสิทธิ์
2. นายอาทิตย์  ยงสวัสดิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายภูมิ  ธนประสิทธิ์พัฒนา
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองประสาร
 
1. นางสาวเบญญาภา  วสันตกรณ์
2. นางจันทิรา  ผาสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวณัฏฐาเนตร  เจริญชีพ
 
1. นายรติรัตน์  แสงสาคร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายกิตตินันท์  เจรริญประสิทธฺ์
2. เด็กชายธีรภัทร์  มานะมิ่้งมงคล
 
1. นายธนการ  เทียนห้าว
2. นางเสาวนีย์  ช่างเหลา
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ละมูลมี
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  แซ่ซี
3. เด็กหญิงเกศรา  เมียงแก
 
1. นางปิยวรรณ  สุดโต
2. นางสาวสุภานี  บุญพรวงศ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงปุณยาพร  ภูมิถาวร
2. เด็กหญิงวิภานันท์  สุขล้วนวัฒนา
 
1. นางสาวเกศริน  แซ่ใหน
2. นางสาวฝันฉี  แซ่หลี่
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กชายพิรพัฒน์  เศวตศิลป์
 
1. นายสนธยา  ช่วยญาติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายฐิติพัฒน์  ซีประเสริฐ
 
1. นายวิรัช  เขียวชะอุ่ม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวจินดารัตน์  เพียรร่มทองไทย
2. นางสาวชนาภัทร  วัจนประดิษฐ์
3. นางสาวญาณิศา  ธรรมการ
4. นางสาวณัฐมน  พวงบุษบา
5. นางสาวปวีณา  เสือพิทักษ์
6. นางสาวศิริลักษณ์  สังข์อนันต์
7. นางสาวศุภานัน  ตาแสง
8. นางสาวเดือนเพ็ญ  ศิริสัมพันธ์
 
1. นางนารีรัตน์  อาษา
2. นางสาวสุกัญญา  ตลิ่งชัน
3. นางสาวปวีณา  จูเขื่อนขันธ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ด้วงน้อย
2. เด็กหญิงพัณณิตา  เฮียงไสนา
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศิริผล
 
1. นางสุรีรัตน์  เปลี่ยนดวง
2. นางเกศนี  สังข์ศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายจิตติพงษ์  ประมวลสุข
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงคณิศร  วิเท่ห์
2. นายทรัพย์ทวี  ศูนย์ดำ
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ชาชุมวงศ์
 
1. นายวิทยา  อรรคเสริญ
2. นางสาวสุขทรัพย์  สิงห์พรม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายชาติชาย  วงเปา
 
1. นางนิรมล  พงษ์เกษม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามณี  บุญรักษ์
2. นายณัชพล  บุญมี
3. นายบูรพา  เผือกรอด
 
1. นายทนงศักดิ์  บุญมี
2. นางวริศรา  บุญมี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายจิรพงษ์  ยะนิล
2. นางสาวพัชราภรณ์  ปลื้มจิตร์
 
1. นายพรพีระ  สังข์กระแสร์
2. นางสาวจิรฐา  เทือกเถา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  พุ่มฉายา
 
1. นางกุลธิดา  เกตุรามฤทธิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นายชลิต  สมคิด
2. นายพงศกร  มากมี
3. นายภานุวัฒน์  จิตรีญาติ
4. นายวุฒิชัย  นาคพงษ์
5. นายสินชัย  ทองแย้ม
6. นายอัครเดช  กัลปิยะภัณฑ์
 
1. นายประยูร  สุธาบูรณ์
2. นายสวัสดิ์  เจริญบุญ
3. นางสาวธารินี  ศักดิ์สงคราม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวฐนิชา  คนซื่อ
2. นางสาวภณิชชา  สมใจ
3. นางสาวสุมิตา  คนสนุก
4. นางสาวสุวรรณะ  มีทอง
5. นางสาวอิงค์เกตน์  กว่างทอง
 
1. นางสาวอัญชลี  ทองจันทร์
2. นางภัทรวรรณ  สกุณา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กหญิงแก้วนภา  คุชิตา
 
1. นายนฤชิต  สิทธิปลื้ม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวละอองทิพย์  วันทุมมา
2. นางสาวไข่มุก  ฤกษ์เวียง
 
1. MissJiyeong  Oh
2. นางสาวสรัลยา  สิงห์ทน
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท้ายหาด 1. เด็กหญิงพิรดา  แจ้งแสง
2. เด็กหญิงศศิธร  พวงเนตร์
3. เด็กหญิงเกวลี  วจีสัตย์
 
1. นายสถิตย์  จันทร์น้อย
2. นางสาวบุษณีมาศ  นิสาธรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นายเมธาสิทธิ์  คชชา
 
1. นายเทพทัต  จักษุสุริยสกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 1. นางสาวจิรภัทร  โห้เพ็ชร
2. เด็กชายจิรายุ  หนูจีน
3. เด็กชายณัฐพงศ์  พูลเหล็ก
4. นายติรนันท์  ตุ้มทรัพย์
5. นายธนารักษ์  ขวัญดี
6. นายธรากร  กลัดบ้านห้วย
7. เด็กหญิงนันทกานต์  ด้วงทองอยู่่
8. นางสาวปรีดาพรรณ  มณีศรี
9. นางสาวพรสิริ  สุตะคาน
10. เด็กชายพรเทพ  อ่อนสำลี
11. นายพัฒนะ  เนตรอนงค์
12. นางสาววรนิษฐา  ด้วงทองอยู่่
13. นายศตวรรษ  ขึ้นภู่เขียว
14. นายศรัณย์  อังฉกรรณ์
15. นายศักดิภัทร์  แสงนุภาพ
16. นายสุจินดา  แสนสุข
17. นายสุรพัศ  ตั้งวัฒนดิลกกุล
18. เด็กชายอธิโชค  สำราญราษฎร์
19. นางสาวเบญญาภา  ประสานวงษ์
20. นายเมธี  จิตตภาค
 
1. นางสาวศิริพร  จำปา
2. นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด
3. นายพัชรพล  บัณฑิตเกตุมาลา
4. นายจำรัส  อนันต์กลยุทธ์
5. นางฑิติวรรณ  กิจแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายจิรเมธ  อินทร์พลับ
2. นายจีรศักดิ์  นิตตะโย
3. นางสาวชนากานต์  ปิยะธรรมสถิต
4. นายธนกฤต  มหาชัย
5. นายธีรนัย  ตุงใย
6. นางสาวน้ำเพชร  ดาวเลิศ
7. นายปรัชญา  ยาเขียว
8. นายปริญญา  พูลสวัสดิ์
9. นางสาวปิยาพัชร  อ่วมทร
10. นายพชร  ภาคอินทรีย์
11. นางสาวพิชชานันท์  ทวีโชคธนทิพย์
12. นายภาณุวัฒน์  กฤษล้วน
13. นางสาวมัจฉา  พุ่มหริ่ง
14. นายศุภกร  จิตรดี
15. นางสาวสนธยา  สิงห์จุ่น
16. นางสาวสายสวาท  บุญวุฒิ
17. นางสาวสิริยากร  ไม้แก้ว
18. นางสาวสุพรรษา  สุขรมย์
19. นางสาวเขษมสิรินธร์  โชติกะมาศ
20. นายเอกพิสิษฐ์  ศิริธนธรณ์
 
1. นายวินัย  นานอก
2. นางสาวเพลินจิต  ชุมสุข
3. นายสมศักดิ์  โกฐาคาน
4. นางสาววารินทร์  ก่อกุศล
5. นายขจรศักดิ์  แมลงภู่
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายสืบกุล  เกรียงไกรวุฒิกุล
2. นางสาวอมรพชร  สุวรรณหงษ์
 
1. นางพูลสวัสดิ์  ศรีจะบก
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรัญญา  ขาวผ่อง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ทองสา
2. นายกษิติศักดิ์  อิงคสัมพันธ์
 
1. นางบุญรัตน์  แจ่มกระจ่าง
2. นางสาวจริยาวดี  สารศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายธนกฤต  สีลา
 
1. นางพัชนี  ปิ่นท้วม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายชาญวุฒิ  กู้เกียรติกำธร
 
1. นางกนกวรรณ  อู่สุวรรณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายนิติชัย  โตจิตร
2. นางสาวสุวรรณา  แก้วสมบัติ
 
1. นางกัลยา  รุจน์พิพัฒน์
2. นายชวลิต  พึ่งเสือ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายกิตติศักดิ์  มั่นคง
2. เด็กชายธนวัฒน์  ยิ้มจันทร์
3. นางสาวปาริฉัตร  กาฬภักดี
4. นางสาวภาณุมาศ  อัศจันทร์
5. นางสาวรสิกา  ทำเนียม
6. เด็กชายวุฒิภัทร  รอดทอง
7. นางสาวสุพิชฌา  ผิวขาว
8. เด็กชายอติวิชญ์  พูลสวัสดิ์
9. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ด้วงปาน
10. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  ทั่งทอง
 
1. นางกาญจนา  สีทาไข
2. นางอมรรัตน์  สายเสน
3. นายยุรนันท์  ปั้นนอก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงแพรทอง  พร้อมมูล
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายสันติภาพ  เพ็งสวย
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวพิมพ์มาดา  สะราคำ
2. นายพีรวิชญ์  เพ็งทอง
 
1. นายสุวรรณ  ปิ่นทอง
2. นางกนกววรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงนภัสรา  วุ่นคง
2. เด็กชายสรวิศ  เกื้อทอง
 
1. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
2. นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงกษิรา  ฤกษ์ชัยดี
2. เด็กชายกาณฑ์  ตระกูลวงษ์
3. เด็กหญิงชญานิน  คิม
4. เด็กชายชิษณพงศ์  นภาเพชรรัตน์
5. เด็กชายเตชิต  เขมิกกานนท์
 
1. นางรุ่งนภา  โชติกรณ์
2. Mr.Andrew  Thony Miralles
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายตะวัน   มีจินดา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ตั้งอนันต์สกุล
3. เด็กหญิงวรดา   วงศ์ทะยาน
 
1. นางณัชญ์สรัล   ณัฐนันท์ธร
2. นายอภิสิทธิ์  บุตรน้ำเพ็ชร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวปนัดดา  ภูมิภาค
2. นางสาวปิยะดา  วงศ์ปัญดิษฐ์
3. นางสาวพรไพลิน  พันธ์มณี
4. นางสาวภัทรมล  สายแขม
5. นางสาวสุญาณี  สุนทรชัย
 
1. นายปราโมช  พันธุเมฆินทร์
2. นางสาวสายสุนีย์  หนูแสง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงสุรพิชญา   โลพลพิศ
2. เด็กหญิงอภิญญา   อุดทะกา
 
1. นางสาวจารุภา  ไชยนุรักษ์
2. นางสาววิมลรัตน์  ชื่นอารมณ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กชายกฤษฎา  รุ่งกระจ่าง
2. เด็กหญิงรมย์ธีรา  ขันธ์เครือ
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ยะคำดุก
 
1. นางวัชราภรณ์  รัตนพิศิฏฐ์
2. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กชายธนาทร  เรืองสุวรรณ
 
1. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กชายธนาทร  เรืองสุวรรณ
 
1. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  กระแสโสม
2. เด็กหญิงณัฐชา  ช่วยชูเชิด
3. เด็กชายปฏิพล  สุขสา
4. เด็กชายปิยภัทร  ผ่องใส
5. เด็กชายภูวเดช  ดอกกลอย
6. เด็กหญิงมนธิสา  กาญจนฉายา
7. เด็กหญิงมัลลิกา  สุขประเสริฐ
8. เด็กหญิงลภัสรดา  จิตรานนท์
9. เด็กชายสิทธิพันธ์  รามัญ
10. เด็กชายสุทธิพจน์  ม่วงเจริญ
11. เด็กชายอภิชัย  วันนิยม
12. เด็กหญิงอุไรพร  แดงสี
 
1. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
2. นายพัฒนา  ธูปหอม
3. นางสาวสุธีรา  เตี้ยมเครือ
4. นางสาวพิทยาภรณ์  เห็นวิสุทธิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นายธนกร  จินดามัง
2. นายปริญญา  มุขต๊าด
3. นายศุภวิชญ์  พัฒนสินทวี
 
1. นายทวีชัย  แม่มิ่ง
2. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นายพิชากรณ์  แป๊ะตะเภา
2. นางสาวภูรี  ตั้งจิตเอื้อวิทู
3. นายภูวศักดิ์  ชลมุกข์
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
2. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายชินมิษ  ครองพลขวา
2. เด็กหญิงลลิตา  ธรรมาวุฒิ
3. เด็กหญิงเกวลี  สะสม
 
1. นายธีรวัฒน์  จันทร์แจ้ง
2. นางสาวผุสชา  พวงจันทร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. นางสาวศุภลักษณ์  อินทรศรี
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงศ์ศรี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวธรัสพร  พรมสมศรี
2. นางสาวนิชนันท์  อาลัยลักษณ์
3. นางสาวปรางระวี  พรหมเจริญ
 
1. นางสาวจิราพร  คำภา
2. นางสาวสุวิมล  อนันต์ทวีรัชต์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายอัครพล  จันทคล้าย
 
1. นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมพ์ผิว
2. เด็กหญิงกวินธิดา  เพ็ชรยาหน
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  ทับสี
4. นางสาวจิรวรรณ   เกตุสิงห์
5. นายจิรวัฒน์  เมืองแมน
6. เด็กชายชานนท์  สุขสนิท
7. เด็กหญิงญาณิศา  ประสานเสียง
8. นายณภัทร  วุฒิภาสโภคิน
9. เด็กชายณัฐนันท์  ทรัพย์ประเสริฐ
10. นายธนพล  แสงลี
11. นางสาวธนัญญา  เกียรติ์เวชธรรม
12. เด็กชายธนาวัฒน์  ม่วงมณี
13. นายธรรมนูญ  ท้าวทอง
14. เด็กหญิงธัญจิรา  สุภาพรรณ
15. นางสาวนันทิดา  นุตตโยธิน
16. นางสาวนุชนาฎ  สังขพงษ์
17. เด็กชายบุญยกร  โพธิ์ชูชัชวาล
18. นายปาราเมศ  คำยนต์
19. เด็กหญิงปูริดา  จิราชนะธร
20. นายพฤฒิพงศ์  ผิวรักษา
21. นายพันธการณ์  รามปาน
22. นางสาวพิชามญษ์  เกตุชูโชติ
23. นายภัทรบิฐ  แก้วไสล
24. นายภูมินทร์  สุนทอง
25. เด็กหญิงภูริชญา  ทองสิงห์
26. นายภูวนัตถ์  สุขศรี
27. นายภูวฤทธิ์  บัญญัติ
28. นางสาวมาธินี  นวนเท่า
29. เด็กหญิงรวิสรา  ราชธานี
30. นางสาวรัตนาภรณ์  ป้านนาค
31. นางสาววรรณสุดา  แผ่นแก้ว
32. เด็กหญิงวารินทร์รวีร์  นิลพยัคฆ์
33. นายศุทธา  นารีรักษ์
34. นายศุภกร  นารีรักษ์
35. นายศุภชัย  ประสพ
36. นางสาวอนุษรา  โคกบัว
37. นางสาวอรวรรณ  ชนะสงคราม
38. นายเธียรวิพรรธ์  จันทนะสุต
39. นางสาวเบญจวรรณ  เรืองเนตร
40. นายเอธัส  เฉลียวค้า
 
1. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม
2. นายอิศเรศ  วงศ์ศรัณย์
3. นายประมวล  พ่วงหงษ์
4. นางสาวกัญจนาภา  สระวาสี
5. นายสันติสุข  สุขสมัย
6. นางชนิตา  วงศ์ศรัณย์
7. นางสาวพรรณทิมาภรณ์  เกรียรัมย์
8. นางพรทิพย์  ศรีสันเทียะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ทับสี
 
1. นายอิศเรศ  วงศ์ศรัณย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวนภัสสร  โกสิยวัฒน์
2. นางสาวนลพรรณ  พิมพ์สมฤดี
 
1. นางสาวไพลิน  เปรมกมล
2. Mr.Yasuda  kenta
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวณัฏฐ์ชานันท์   บุญอินทร์
2. นางสาวนลินนา  ชูโชติ
3. นางสาววราวรรณ  ภิญโญวิศาล
 
1. นางเดือนนภา  อุ่นอ่อน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงแพรวา  รัตนา
 
1. นายวีรชัย    เจริญชาติ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวโชติกา  เหลืองกังวานกิจ
 
1. นางอรอินทร์  เตชะอินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงกมลชนก  สำเร็จ
 
1. นางสาววชิราภรณ์  คุรุเมธากร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กหญิงกชพร  นิยมเยาว์
2. เด็กหญิงกฤษธีรา  กรินทสุทธิ์
3. เด็กหญิงกาญจนา  พึ่งพุก
4. เด็กหญิงจิิตรลดา  เชื้อฉ่ำหลวง
5. เด็กหญิงณัฐนลิน  สุริยสกุลลาภ
6. เด็กหญิงธัญจิรา  ทองมี
7. เด็กหญิงพนิดา  งานกระโทก
8. เด็กหญิงภัทรมน  พลนา
9. เด็กหญิงภานุมาส  นิวร
10. เด็กหญิงสายใจ  ยอดจันทร์
11. เด็กหญิงสิดาพร  เกตุการณ์
12. เด็กหญิงสุธิตา  บุญเกษ
 
1. นายกฤษดา  ปัญญายิ่ง
2. นางสาวกรศศิร์  ดียิ่ง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวภาวัชญา  กิจเสรีกุล
2. นางสาวเนตรชนก  เพ็ชรอุไร
 
1. นางสาววาสนา  เเสงศรี
2. นางณัชชา  บุญประไพ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงอารยา  ปูหนู
 
1. นายทวีทรัพย์  เมืองมีทรัพย์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวชนกนันท์  สธารัตน์
2. นางสาวฐิติวรดา  จุรุทา
3. นางสาวณัฐรุจา  โสภาสาย
4. นางสาวทัยรัตน์  ลักขนัด
5. นางสาวสุชาดา  นันทิยาพร
6. นางสาวสุภาวิลัย  ติงสะ
7. นางสาวอรณัชชา  พรหมมงคล
8. นางสาวเจนจิรา  เบ้าสุภี
9. นายเจริญวงศ์  แก้วนุช
10. นางสาวแพรวา  นุมัติ
 
1. นายสมบัติ  ไชยศร
2. นายกิตติ  กรพรม
3. นางจารุชา  ไชยศร
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายพันธกานต์  พงษ์เกษม
2. นางสาวศศินา  นิ่มนวล
 
1. นางสาวภัทรภร  เกียรติศิริ
2. นางกรรณทิมา  เหมือนศรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวธัญญนันท์  พลอยประดิษฐ
2. นางสาวศิริพร  เกตุบุญลือ
3. นางสาวอุมาลี  วงค์แตง
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วงษ์สวัสดิ์
2. นางสาวชมพูนุช  สุนทรพรนาวิน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญประโหลก
2. นายจักรกฤษณ์  นาคโต
3. นายจิรโชติ  รอดเลี้ยง
4. นายยุทธนา  อุทัยรัศมี
5. นางสาวรวีวรรณ  นาไพรวัลย์
 
1. นางสาวกัญญาภัค  พัศศรษ์
2. นายเรวัฒน์  มะศักดิ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นายกษิดิศ  ชนะกุล
2. นายณัฐนันท์   พัฒนาภรณ์
3. นายธีรภัทร  แสงจันทร์
4. นายปวริศ  เลื่อนยศ
5. นายอรรถพล  จันทร์ลอย
 
1. นายสุรศักดิ์  มิลินทากาศ
2. นายเดชา  ลิ่มเชย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กชายวทัญญู  ซู
2. เด็กชายสิทธิกร  เฉลิมกิตติชัย
 
1. นางสาวสิริพร  พูลสวัสดิ์
2. นายเอกชัย  ฤกษ์นิรันดร์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายธงไชย  อาชาบุณยเสก
 
1. นายชาคริต  แจ่มศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 97.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงอิสรีย์  ชูโชติจันทร์อุดม
 
1. นางสาวบุษราคัม  จรรย์นาฏย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงชรียา  หงษ์ษา
 
1. นายธนัทภัทร  จิรภัทรเขมกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 99.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายสรวิศ  ชุนเจริญ
 
1. นายวัชเรนทร์  วิเศษวงษา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. เด็กหญิงกุลปริยา  โนนทัน
2. เด็กหญิงธนัทฐา  เมฆกระบัว
3. เด็กหญิงนารายา  ชาตะสุภณ
 
1. นางสาวบุษยากร  ฐานไชยชู
2. นายณยศ  สงวนสิน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นายธนกฤต  วิจิตรแสงรัตน์
2. นายสมพล  พิมพ์พิศคนึง
 
1. นางรุ่งรัก  รุ่งรัตนเสถียร
2. นางสาวกันยา  ปาทาน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายธนกฤต  จาดเจริญ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  นิวาสวุฒิกิจ
 
1. นางสาวนลัทพร  จูฑะเตมีย์
2. นางสาวสินีนาฏ  วชิรธานินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวชัญญา  วงศ์แหลมสิงห์
 
1. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวจุฑาทิพ  ขันธวิสูตร
2. นางสาวชัญญา  วงศ์แหลมสิงห์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  วีเซนติน่า
4. เด็กชายธราเทพ  อินสว่าง
5. เด็กหญิงธัญสิริ  แป้นเกิด
6. นางสาวนีรนารา  ผ้าเจริญ
7. เด็กชายพรพรหม  บุญศรี
8. นายภัทร  รุจาคม
9. เด็กชายภาณุทัช  แก่นวงศ์
10. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ศรีชู
11. นางสาวศศิญาณี  น้อยยม
12. เด็กหญิงศิรินภา  วงศ์คำภู
13. เด็กหญิงสโรชา  เจริญจิตต์
14. เด็กหญิงอภิชญา  บัวดี
15. นายไอศูรย์  คำดวง
 
1. นายสมพงษ์  สว่างศรี
2. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
3. นางสาวอุษา  ขุนทอง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงคุณาพร  รักชนะ
2. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ทองทัพ
3. เด็กหญิงโชติกา  วงศ์โอฬาร
 
1. นางสาวอรวรรณ  นิตย์แสวง
2. นายพรชัย  คล้ายศิริ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวสุนิศรา  สมใจเดช
 
1. นายกรณ์พงศ์  พัฒนปกรณ์พงษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายณัชพล  จาดสดี
2. เด็กชายณัฏฐชัย   จาดสดี
3. เด็กชายธนภัทร   เจริญพจน์
 
1. นายสนั่น  ยงค์ไพบูลย์
2. นางศรีวรรณ  ยงค์ไพบูลย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายพงศกร  ชุ่มดี
2. นายวรายุทธ  เพิ่มพูล
3. นายอภิชาติ  นุชนารถ
 
1. นายสมชาย  สุธีกุล
2. นางสาวจันทร์คีลี  ปิ่นทศิริ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. นางสาวอมรา  ตามญาติ
 
1. นางสาวเสฎฐิกัลยา  ปานแอ๊ด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นายกฤษณะ  จันทร์อุฏฐานะ
2. นางสาวญาณิกา  กุมรีจิตร
3. นางสาวธนพรรณ  ปั้นรูป
4. นางสาวพรศิริ  เสริมสิน
5. นางสาวรุ่งนิรันดร์  ภิรมย์ศรี
6. นางสาวอมิตา  เห็มวิพัฒน์
 
1. นางจินดารัตน์  จันทร์งาม
2. นางสาวสุนิษา  ศรีขวัญใจ
3. นางพัฒนา  ปสันตา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  ทองสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวสุภัทรา  แสงวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายพัช  บุณรัตพันธุ์
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะหัน 1. นายวราวุฒิ  พรมดี
2. นางสาวเขมิกา  อยู่ในธรรม
3. นางสาวเนตรชนก  เนตรบางเพรียง
 
1. นางเบญจวรรณ  ดัดวงษ์
2. นายธงชัย  ทุเรียนงาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กชายภูร่องกล้า  ลาภตระการ
 
1. นางสาวสมาพร  สมสืบ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวกัญญาณัฐ  วันดี
2. นางสาวชลธิชา  โชติวัตร
3. นางสาวณิสรา   ศักดิ์โสภณกุล
4. นางสาวนิตยา  คาทิพาที
5. นางสาวพัตรพิมล  ดาบลาอำ
6. นางสาวพีมลดา  เกษสังข์
7. นางสาวสุพรรษา  ไวยวาสา
8. นางสาวเสาวลักษณ์  รอดบุญพา
 
1. นางสุดาพร  ยิ้มสิน
2. นางกันต์ฤทัย  พึ่งสมศักดิ์
3. นางนงลักษณ์  พันธุ์สวัสดิ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวแอนนาลิส   สมิท
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลาปรีย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 94.79 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางละมุง 1. นายภูมิธศิลป์   เคนแสนโคตร
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลาปรีย์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กหญิงนงนภัส  จงไพศาล
2. เด็กหญิงวิรัลพัชร  บูชาพันธ์
3. เด็กหญิงศิรดา  คุ้มสมุทร
 
1. นางสาวมุทิตา  อินกล่ำ
2. นางสาวจารุวรรณ  บุตรสนม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐปาณี  วงษ์ฉัตร
2. เด็กชายธนาทรณ์  ดารากร
3. เด็กชายนฤสรณ์  โล่งอากาศ
4. เด็กหญิงนันทิยา  รักนิ่ม
5. เด็กหญิงปารวี  พ่วงทอง
6. เด็กชายภาคิน  เอี่ยวฮะ
7. เด็กชายศภกิตติ์  ธำรงค์โชติ
8. เด็กชายสิทธิโชค  ทองมีสิทธิ์
9. เด็กหญิงสุภรัตน์  พ่วงอยู่
10. เด็กหญิงอมราวรรณ  สีคราม
 
1. นายณัฐพล  ทุนบุญ
2. นายถิรวุฒิ  ก่ำดี
3. นายคฑาวุธ  ลี้กิจเจริญผล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกนันท์  จันทร์เป็ง
2. เด็กหญิงชนากานต์  ชาวหล่ม
3. เด็กชายธีรยุทธ  พฤษพงษ์
 
1. นางสาวจินตนา  สุขเจริญ
2. นางสาวนุชนาต  กรแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 1. นางสาวน้อย  โพธิ์ศรี
2. นางสาวสุจิตรา  คุณาวัตร
3. นางสาวอทิตยา  ชอบการไร่
 
1. นางสาวศิริพร  แดงตุ้ย
2. นางสมหวัง  รุ่งสิริวานิช
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ริมรักษา
2. เด็กหญิงธัญสุดา  สมคิด
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วิภาตผลิน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. นายอนันต์ยศ  ชัยพฤกษ์
2. เด็กหญิงเอื้องอัมพร  แสงโลกีย์
 
1. นางสาวกาญจนา  พิจารย์
2. นางสาวดรุณี  เรืองจันทร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. นางสาวปิยะฉัตร  แก่นบุบผา
 
1. นางสาวกาญจนา  พิจารย์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  จันทร์ไพสณ
2. เด็กหญิงวิภาดา  คนตรง
 
1. นางสาวสุนิตา  เมืองสันเทียะ
2. นางสาวเจนจิรา  ดาวสื่อ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวธัญวรัตม์  เกตุแก้ว
2. นางสาวบุญสิตา  วันทอง
3. นายปราวณา  บุญมี
 
1. นางวันเพ็ญ  ตันจ้อย
2. นางสาวชลลดา  วิสุมา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวภัฑราณิษฐ์  เทศเจริญ
2. นายวันชัย   แซ่เจี่ย
3. นายศิริพงษ์   พึ่งทอง
 
1. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
2. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวฉันท์พิชา  นันตาเรือน
2. นางสาวรัชฎา  ทิพสุวรรณ
3. นางสาววาทินี  จันทะรัตน์
 
1. นายอรุณศักดิ์  อาลิแอ
2. นางสาวศิริเพ็ญ  อรัญคีรี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) 1. นางสาวจุฑามาศ  รัตนะพิบูลย์กุล
 
1. นายพุทธิพงศ์  พงศ์ศาสตร์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. นางสาวกานต์ธมนต์  จันทร์เขียว
2. นางสาวชุติกา  บุญเกิด
3. นางสาวมณีรินทร์  ศรีทะโคตร
 
1. นางศศิธร  อัจจิมาธร
2. นางสาวระเบียบ  สาธุการันต์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กชายคชวัฒน์  แจ้งเอี่ยม
 
1. นางอาภรณ์  ดวงรัตน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงนัทธมน  ศิลปะรายะ
2. เด็กหญิงปพิชญา  เริงอาจ
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  ฉิมวาส
 
1. นางสาวทิภากร  สาริกา
2. นางสาวกนกพรรณ  ศรีสุคนธ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวจิระมณี  ดิษฐ์อ่วม
2. นางสาววรรณวลี  ช้างทอง
3. นางสาวศิรประภา  ศักดิ์ขวา
 
1. นายณัฐพรรษ  วิวัฒน์วรวงศ์
2. นางสาวทิภากร  สาริกา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวนิศารัตน์  พันธุ์ดี
2. นางสาวพรนภา  พุทธรักษา
3. นายสุรวิทย์  พิลา
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ปัญญายงค์
2. นางสุพัตร  ยิ้มจันทร์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กชายนพกร  ตุ่มเต็ม
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรหมสอาด
2. เด็กชายศรัณยู  นุ่มพินิจ
3. เด็กชายอัมพร  เพิ่มสกุล
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
2. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 1. นายอภิวิชญ์  ร้องรำ
 
1. นางมะลิ  แสงสุข
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กชายอภิสร  เล้าเกร็จ
2. เด็กหญิงอาลีน่า  อังคษร
 
1. MissShi  Huali
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นายกฤษดา  อินทร์อำนวย
2. นายตรัยคุณ  ชื่นบุตร
 
1. นายราชศักดิ์  สว่างแวว
2. นางชรินดา  สว่างแวว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  บุญช่วยวงศ์
2. เด็กหญิงวัชรนันท์  แปะกระโทก
 
1. นายราชศักดิ์  สว่างแวว
2. นางชรินดา  สว่างแวว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1. นายซกเปร็ยนา  ลี
 
1. นางปิยะนาถ  ศิลปวงศ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงธรัญธร  กวีธนกุล
2. เด็กชายภูกิท  วิมุกตานนท์
 
1. นางจันทร์จิรา  พงษ์ชู
2. นายศรายุทธ  พึ่งกัน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายพิพัฒน์  แซ่โง้ว
2. นางสาววริศรา  ชัยปัญหา
 
1. นายจารึก  ขจรเจริญศักดิ์
2. นายศราวุธ  ฤทธิ์จอหอ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชามงคล 1. นายชยุติพงษ์  นิลโสภา
2. นายทินกร  สนองชาติ
3. นายธีรพร  กองตัน
4. นายพีรพล  ช่างทำร่อง
5. นายภาณุพงศ์  จันทร์สวัสดิ์
6. นายเฉลิมชัย  รอดเพ็ชร
 
1. นางอรณิชชา  คชนา
2. นายเชิดชัย  เมืองมนต์
3. นายอธิวัฒน์  เสนาทับ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงน้ำค้าง  ศรีสุวรรณมาลา
2. เด็กหญิงอังคนา  บ้านกลางดิลก
3. เด็กหญิงเกษร  ลันดา
 
1. นายประเมิน  โพธิ์หอม
2. นายฉลอม  สิงห์จันทร์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวณัชชา   จวนแจ้ง
 
1. นางสาวสุพัตรา  โกมลมุสิก
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวสสิกา  บุญยิ่ง
 
1. นางสาวเปมิกา  มุสิกวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายศุภกิจ  พุ่มจำปา
 
1. นายพากเพียร  โตอินทร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. เด็กชายพชรพล  แสงอินทร์
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทองมาก
 
1. นายอดิศักดิ์  นันตา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายกันตภณ  รุ่งโรจน์
2. เด็กชายปราชญ์  เจริญกิจสุพัฒน์
3. เด็กชายปิยนันท์  ปิยภาณีกุล
4. เด็กหญิงพิชญาภา  เหล็กกล้า
5. เด็กหญิงภควรณัฐ  โชคสมงาม
 
1. นายสุวิชัย  เวทย์โส
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวกัญญาพัชร  วันเพ็ชร
2. นางสาวจุฑาทิพย์  โตสิงห์
3. นางสาวชนิกานต์  คงอ่อน
4. เด็กหญิงณัฐวศา  สายด้วง
5. เด็กหญิงดารินทร์  สายชนะ
6. นายนภาเดช  ศิริมงคล
7. เด็กหญิงนันทเลิศ  รักเย็น
8. เด็กหญิงปิยะภัทร  ภิรมย์คช
9. นางสาวสิริวิมล  สงกรานต์
10. นางสาวเก็จมณี  จันทร์แจ่มศรี
 
1. นายประสาน  ปิ่นนิล
2. นางสาวสมพร  พรมรักษา
3. นางสาวน้อง  แพทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายทศวรรษ  รู้บุญ
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวกณิศา  ราชมนตรี
 
1. นางสาวอรรจฐานิศร์   ถือธรรม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายนภัสกร  เรืองทิม
 
1. นางสาวชนกมณฐ์  แสงสี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายบรรพต  มะโนสมบัติ
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายกอบเกียรติ  อุ่นแก้ว
2. นายธีระพัฒ  เตียงกูล
3. นายนพรัตน์  ภู่อุ่น
 
1. นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์
2. นางสุกัลยา   วงค์ใหญ่
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงลภัส  นงค์จิตร
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  พรมพิมพ์
 
1. นางอัมพร  บุบผา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวชลลดา  นพโสภณ
2. นางสาวนภาภร  อิสเสงี่ยม
3. นางสาวหฤทัย  วงษ์แสงทอง
 
1. นางคำนึง  ผุดผ่อง
2. นางเพชรรัตน์  สาพิมาน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  คงอ่อง
2. เด็กหญิงขวัญแก้ว  สังข์มณี
3. เด็กหญิงชยาภรณ์  กิตติชูสกุล
4. เด็กหญิงณฐพร  ฉัตรเมืองปัก
5. เด็กหญิงสมนรัชฎ์  สุทธิบูรณ์
 
1. นางสุมณฑิรา  เกิดสว่าง
2. นางสาวจรินทร์  สุขสวัสดิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณรฌา  พระธรรมช่วย
2. เด็กชายภัทรดนัย  ลีสี
 
1. นางสาวอรชร  พืชพันธ์ไพศาล
2. นางจีราวรรณ  สุนทรภักดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงตรีวิตา  เสงี่ยมศรี
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.125 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวขวัญใจ  ใหญ่กล้า
2. นางสาวชยาทิพย์  สกุลวสุพันธุ์
 
1. นายณัฐพล  ชนินพร
2. นางสาวกฤษณา  จันทรทรัพย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวทอฝัน  เสมอตระกูล
2. นายภัชรพงษ์  เมาหุตานนท์
3. นางสาวลักษิกา  เชื้อวงษ์
4. นายวัชรพล  วงสุวรรณ์
5. นายอนันต์ชัย  มลิหน
 
1. นายณัฐพล  ชนินพร
2. นางสาวกฤษณา  จันทรทรัพย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวสุกัญญภัทร  เมืองเกลี้ยง
 
1. นางน้ำผึ้ง  น้อยบาท
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายณฐชนน  แตงอ่อน
2. นางสาวณิชาภัทท์  พลอยพลาย
3. นายสิรภูมิ  นาคทับ
 
1. นางอรัญญา  มหาแก้ว
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  หลิมเล็ก
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวณิชาพัชร์  พุ่มเพ็ชร
2. นางสาวปวีณนุช  ปานศิริ
3. นางสาวหทัยชนก  เจริญเร็ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย  จิบทอง
2. นายสุริยา  น้อยสุวรรณ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  เอื้อศรีวัฒนากุล
2. เด็กหญิงชินา  รัตนจงจิตรกวี
3. เด็กหญิงธิติมา  กล่อมสกุล
4. เด็กหญิงรัชชานันท์  สุริโย
5. เด็กหญิงวิรัลภัส  โมฬี
 
1. นางสาวนภาพร  ผ่องเพริดพริ้ง
2. นายธธนนต์  นิยมญาติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายสุมนัส  ไฝศิริ
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายคมปกรณ์  วันทอง
 
1. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายนพคุณ  เกตุแก้ว
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงปาณิสรา  เจริญยิ่ง
2. เด็กชายพงศธรณ์  กูลวิราช
3. เด็กหญิงพูนสุข  วัฒนกุล
4. เด็กหญิงสุธิดา  สิงห์ทอง
5. เด็กชายสุนัย  สินสวัสดิ์
 
1. นางสุพัตรา  ทอดสวาสดิ์
2. นางสาวสมใจ  กลิ่นอุบล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  มีโหมด
2. นายธิปก  สายฟ้า
3. นางสาวนภสร  ฤกษ์รอด
4. นางสาวมนภรณ์  ศรีปลั่ง
5. นางสาวศิริวรรณ  มีทรัพย์
 
1. นางสาวโสภาพร  วรรณโร
2. MissHye rin  Kim
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  วงษ์ตา
 
1. นางวรรณี  โชคสมบัติ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายนนทวี  เพชรศาสตร์
 
1. นางสาวกาญจนา  ใจร่มเย็น
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กชายสิทธิชัย  กันสืบสาย
2. เด็กชายสิทธิโชค  กันสืบสาย
 
1. นายเจษฎา   ศรีนวล
2. นายศักดิ์สิทธิ์  ใจผ่อง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นายจีรศักดิ์  จงสมบูรณ์โภคา
2. นายปรีชา  ลึกสีทา
3. นายพิษณุ  อุปวรรณะ
 
1. นายเจษฎา   ศรีนวล
2. นายศุภโชติ  บุญไว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. เด็กชายชยพล  โคตรมุงคุณ
2. เด็กชายธีระเดช  กรคณฑี
3. เด็กชายฤทธิพล  เพชรเด็ด
 
1. นางอนัญญา  ดีเด่น
2. นางสุวรรณา  ดิษธรรม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานทอง 1. นายปุญญพัฒน์  พิพัฒน์ผล
 
1. นายอนุพงษ์  บุญหลำ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายอรรถชัย  พันธ์กลาง
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายฐานุศักดิ์  ขันธเขต
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชนิดาพร  พันแพง
 
1. นางอาภรณ์  ศรีศาลา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. นายจารุวิทย์  ภูติกิจเจริญ
2. นางสาวบูชิตา  กมลชัยพิสิฐ
3. นางสาววิภาวี  กิจโสภี
 
1. นายพิชญ์  วรรณทวี
2. นางมนทพรรณ์  พงษ์ศาสตร์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติธัช  ตรีพันธ์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เผื่อนด้วง
 
1. นายสุคนธ์  อาจยาทา
2. นางศศธร  บำรุง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวทิตยา  ชนานิรมิตผล
2. นายศุภกร  ช้างจีน
 
1. นางสาวกนกพร  วิงวอน
2. นางสาวสุพัตรา  นันทิทัน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาพัชร  จันทฑีโร
2. นางสาวจรัสพร  กลิ่นจันทร์
3. นายชัชวาล  พรมอ่อน
4. นายณัฐภาส  นิลพิทักษ์
5. นางสาวณิชกานต์  ม้าแก้ว
6. นางสาวธัญชนก  มั่นทัพ
7. นายพรชัย  แย้มแตงอ่อน
8. นายศักดิ์ชัย  ขำมี
9. นางสาวอรดี  เกตุชม
10. นายไชยรัตน์  สิงห์ทอง
 
1. นางนงค์เยาว์  บุตรศรี
2. นางรพีพรรณ  ปิ่นมณี
3. นางสาวสิรินภา  วิงวอน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวชุติมนต์  ก้อนแก้ว
2. นางสาวดลฤดี  ไทยฉาย
3. นางสาวภจิรา  ศุภจิตร
4. นายสรวิชญ์  บุญเกิด
5. นายสวิชญ์  อยู่เกษม
 
1. นางณภัชนันท์  แชร์แมน
2. Mr.Pierre  Bruneau
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 1. เด็กชายรณกร  มงคลสังข์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ศรีบุญเรือง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 1. นางสาวกันทิมา   เจิมขุนทด
2. นางสาวชนิกานต์  กาบแก้ว
3. นายชัยยุทธ์  บูรณะพิสิฐ
4. นายธิติ  โกศรีนาม
5. นายนนทวัฒน์  เดนนันต์
6. นายพงศธร  สิงห์ชัย
7. นายพลพล  อินไธสง
8. นางสาวมธุศร  บินซามัน
9. นายสิงหนาท   อยู่ศูนย์ตรง
10. นายสุเมธ  บุญย่างอนันต์
 
1. นายสมบูรณ์  อังศุภโชติ
2. นายทวีศิลป์  ศรีอักษร
3. นางสาวณัฐกมล  ภัทรารัตน์กุล
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทิพย์สุมณฑา
 
1. นางรัชณี  เนาวรัตน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงวันวิภา  ราชภักดี
 
1. นางเทียมจันทร์  ศรีสังข์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนิพาดา  ศรีไกรสุข
 
1. นางเทียมจันทร์  ศรีสังข์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  เนาว์ชัย
2. เด็กชายกวีกร  หงษ์ทอง
3. นายครุุรัศมิ์  พึ่งภพ
4. เด็กชายจิรภัทร  เสาวภา
5. เด็กชายญาณศรณ๋  เผือดจันทึก
6. เด็กหญิงญาดา  แก้วมี
7. เด็กหญิงณัฐวดี  สวนสุวรรณ์
8. เด็กหญิงณัฐวดี  รูปชัยภูมิ
9. นายดุษฎี  ชาญสิทธิ์
10. นายธนพร  แสงวิหค
11. นายธนสาร  สาริการ
12. นายธนากร  โชคชวาลณิช
13. เด็กชายนรเทพ  รุ่งโรจน์
14. นางสาวนันทิญา  ตรีรัตนกุลพร
15. เด็กชายปฏิวัติ  แสงจันทร์
16. เด็กหญิงปรียาวดี  พรมณี
17. นางสาวปิยวดี  ทาบุดดี
18. นางสาวปิยะพร  บำรุงตา
19. นางสาวพรรษมน  พรหมนอก
20. เด็กหญิงพัชรพร  นามโคตร
21. นางสาวพิมพ์ชนก  ผิวจันทร์
22. เด็กหญิงพิราภรณ์  ขึ้นเสียง
23. เด็กชายภูวนาท  งามดี
24. เด็กหญิงวรวรรณ  ด่านนอก
25. นายวัชระ  บุตรดี
26. นางสาวศรสวรรค์  เนตรศรีเงิน
27. นางสาวศรุตา  กุศลสร้าง
28. เด็กหญิงศิริวราภรณ์  แดงนารา
29. เด็กชายสนธยา  เสียวสุข
30. เด็กชายสรวิศ  ศรีนวล
31. เด็กหญิงสายธารา  คล้ายมะลัย
32. เด็กหญิงสุภัค  สัมพันธ์งาม
33. นายอนุชิต  อัคกระสูน
34. เด็กชายอมรเทพ  บัวยิ้ม
35. เด็กหญิงอัญมณี  เทพจันทึก
36. นายอัณณพ  ดีระเมียด
37. นางสาวอารียา  เนตรสันเทียะ
38. เด็กหญิงิอิชยา  นาเมืองรักษ์
39. เด็กชายโชคชัย  เซ็นปัก
40. เด็กหญิงไอยเรศ  คำสุวรรณ
 
1. นายกำธร  มุ่งแฝงกลาง
2. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
3. นายอัครพนธ์  ป้องจันทา
4. นายบุญฤทธิ์  ภู่พูล
5. นายวสันต์  อินอ่อน
6. นางรัตนา  ชื่นชอบ
7. นายมาโนช  รวยลาภ
8. นางสาวเสาวลักษ์   แสงเพชร
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายธนภัทร  ภูมีอะโข
2. นายพรสิทธิ์  แย้มพรายดี
 
1. นายณรงค์  ชูเชิด
2. นางสาววาสนา  ปั้นงาม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายศวัสกร  มหาเรือนขวัญ
 
1. นางจรรยา  สุภาพเนตร
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงปภาดา  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  สระกอบแก้ว
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สระทองโน
 
1. นางสาวละเอียด  กังวานทวีทรัพย์
2. นางสุนทรี  คฤหเนติยุติ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวณัชชา  นรสิงห์
2. นายสิริดนย์  สุทธิโพธิ์แก้ว
3. นายอัมรินทร์  วงศ์คำแสง
 
1. นายชโนโชติ  โสตะนิรัชกฤดา
2. นายวทัญญู  ขำเนตร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. นายบุรินทร์พศ  ล้ำวิริยะกุล
 
1. นางสาวอันติมา  ยัพราษฎร์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. นายนัฐกรณ์  มหาสุคนธ์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  เตมีบริบูรณ์
 
1. นางสาวอันติมา   ยัพราษฎร์
2. นางสาวเกษสุรินทร  จักรคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กชายฉันทัช  นีล ไนท์
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กชายฉันทัช  นีล ไนท์
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. นายปิติรัฐ  เสนาลี้ยง
 
1. นายสรร  พรมชัย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กหญิงวารินทร์  สุระเกรียงศักดิ์
 
1. นายกฤษณะ  จุลจังหรีด
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. นายกฤตวัฒน์   รัตนจีนะ
2. นางสาวดาราวลี  ดวงเดือน
 
1. นางสาวพิชญาภา   หงษ์ทอง
2. MissMinjae  Yang
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. นางสาวภาขวัญ  จันทร์แก้ว
 
1. นายบุญยงค์  มีพร้อม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายจักรกฤษ  หงส์ทอง
2. นายธิปก  บางพรม
3. นายนันทวัฒน์  สู้สงคราม
4. นายสหรัฐ  ศรีสุวรรณ
5. นายอภิสิทธิ์  เกตุกำจร
 
1. นายธวัชชัย  นิลประดับ
2. นางสาวพรวิมล  คงพูน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงนิภาภัทร์  อ่วมอารีย์
 
1. นางกานต์ทิชา  มีหิรัญ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายสุวิชัย  อวยพรชัยสกุล
 
1. นายวุฒินันท์  เรืองเอี่ยม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นายปกรณ์  ต่วนยา
2. นายมงคล  ลาหิรัญ
3. นายรัชพล  ขจรเดช
4. นางสาวรุจิรา  สีดา
5. นายสหัตชัย  พินเลน
6. นางสาวสุชาวดี  มะตาระกี
 
1. นางสาวสุธามาศ  สุธีรวัฒนานนท์
2. นายถนอมศักดิ์  เมรี
3. นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวกฤติยาภรณ์   เวียงนนท์
 
1. Mrs.Jung Mi  Kim
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กชายกมล  ม่วงน้อยเจริญ
2. เด็กหญิงฐิติพร  ตะเพียนทอง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยุทธวิชัย
4. เด็กหญิงพิม  กาฬสินธฺ์มงคล
5. เด็กหญิงลลิตสุดา  ถึกไทย
6. เด็กชายวีรภัทร  ดวงศรี
7. เด็กชายสิรวิชญ์  มงคล
8. เด็กหญิงสุวนันท์  สุวรรณกล่อม
9. เด็กชายอนุชา  รุ่งฟ้า
10. เด็กหญิงอริสรา  อาริยะยิ่ง
 
1. พระมหาอัครเดช  สอนกลาง
2. พระมหาบัญชร  แน่นอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายธนายุทธ  กาญจนานุช
 
1. นายขจรศิษฎ์  ชุมพร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวสุนิตา  ยวงเหมย
 
1. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายกรณัฐ  ผิวงาม
2. นายจิรายุทธ  ประสมสี
3. เด็กชายชนะชัย  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
4. นายณัฐวุฒิ  ประสมสี
5. นายธนายุทธ  กาญจนานุช
6. นายภัคภูดล  ยั่งยืน
7. นายวันชัย  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
8. นายวุฒิชัย  จิววะสังข์
9. นายสิทธิเดช  พัทธเสมา
10. นางสาวสุนิตา  ยวงเหมย
11. นางสาวสโรชา  ศาสนนันทน์
12. นายอิสริยะ  ไชยมนตรี
 
1. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
2. นายขจรศิษฎ์  ชุมพร
3. นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ
4. ว่าที่ร้อยตรีทศพล  เพียรดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายธนบดี  ยลระบิล
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สังข์นุช
3. เด็กหญิงลักขิกา  เกตุธนทรัพย์
4. เด็กชายเบญจมินทร์  เหล่าตระกูลงาม
5. เด็กหญิงเพชรลดา  แก้วสีเหลือง
 
1. นายชญานิน  คำสองสี
2. นายประทาน  สระพลอย
3. นายภูก้องภพ  อุ่นที
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงชนันท์ภรณ์  ตั้งจิตเจริญ
2. เด็กหญิงนวพรรษ  เลิศศิริ
3. เด็กชายพันธวัช  แก้วจรูญ
4. เด็กหญิงฟ้าใหม่  แถนสีแสง
5. เด็กชายภรัณยู  ถาวร
6. เด็กหญิงภาสศิริ  วงศ์วิเชียร
7. เด็กชายสุธี  ชูกระโทก
8. เด็กชายสุภัค  นักฟ้อน
9. เด็กหญิงแก้วกานต์  ภาลี
 
1. นายวิเศษฐ์  สายดนตรี
2. นายศรัณยู  ปรีชา
3. นางสาวชนิสรา  ฐิติกรวนชาติ
4. นายมนตรี  คูศรีสุวรรณ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 99.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวเมธาวี  เจนจบ
 
1. นางสาวกันตพร  ขาวแพร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นายสหัสวรรษ  ดีคำเงาะ
2. นางสาวเกวลิน  ชัยสิทธิ์
 
1. นางสาววิชุดา  คำดี
2. นายพลลพัตม์  แนวจำปา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. นางสาวพิทยารัตน์  เสนสอน
 
1. นางวิภาภรณ์  ก๋งม้า
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายเฮนรี่ เจคอป  สไนเดอร์
 
1. Miss Eunice M.   Lawagan
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนรรญภรณ์  วงศืพชรธนพร
2. เด็กหญิงรมย์ธีรา  ลักษณามี
 
1. นายวาทิต  วรวิบูล
2. นางสาวปุณยวีร์  กร่ำกระโทก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  อ่อนตรี
2. นายณัฐภวัฒน์   คงแดง
3. นายธนกร  เกาะกลาง
4. นายภูมิพัฒน์  สมเสาร์
5. นายวีราทร  คนดี
 
1. นายนริศ  จีรบวร
2. นายชูชัย  นาคปั้น
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 97.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวชญานิช   สกุลพิทักษ์
2. นางสาวธนภรณ์   ศิริมหา
3. นางสาวธัญชนก   ยอดพรหม
4. นางสาวปพิชญา   กิจควรดี
5. นายพิธัชชัย   อรัญวงศ์
 
1. นางวราภรณ์  รัตนเหลี่ยม
2. นางกฤษฎาพร  สุวรรณประสิทธิ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวอภิสรา  จันทร์เสวก
2. นางสาวเอมิกา  สุดสุข
 
1. นางอาทยา  ธนชัยศักดิ์
2. นางสาวชนิดา  พิลาวัลย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวีร์  ศรีสังข์
2. นางสาวจุฑามาศ  แซ่หลี
 
1. Miss Liu  Saichao
2. นางสาวจันทา  จำปีกลาง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวดวงนฤมล  แกว่นกสิกรณ์
2. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณวิจิตร
 
1. Mr.JAEYUN  JUNG
2. นางสาวฐิติพร  พูลเพิ่ม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวกานติศา   ภูมิวารินทร์
2. นางสาวคัธรินทร์  บัวทอง
3. นางสาวศศธร  คำมีสว่าง
 
1. นางนงลักษณ์  กำมหาวงษ์
2. นายเหมราช  วงศ์ศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เอี่ยมรัศมี
 
1. นางวิรัช  ไชยเขตต์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เหมือนละมัย
2. เด็กชายจักรภัทร  สีทา
3. เด็กชายณธายุ  เม่งเวหา
4. เด็กชายธณพ  สุกเหมือนดาว
5. เด็กชายศุภรัตน์  บรรลือเสนาะ
 
1. นางวรรษิดา  พิทักษ์พิเศษ
2. นายอาคม  ชาญเดช
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายศักรินทร์  ดาราสม
 
1. นางสาวทิฆัมพร  สุขปาน
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายณนนท์  ชาติวัฒนานนท์
2. นายณัฐชนน  ยิ้มงาม
3. นายธีรเดช  เปล่งศุภมงคล
 
1. นายคณิน  นาคะไพบูลย์
2. นางกนกศรี  นาคะไพบูลย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวกรองกนก   กะการดี
2. นายฐกร   เสถียรยงตระกูล
3. นางสาวณฐา   เทียนบูชา
4. นางสาวณิชาภัทร   ขุนทอง
5. นายธีรภัทร   สร้อยสน
6. นายนรุตม์   ศิริเลข
7. นายนฤพัทธ์   มานะสกุลกิจ
8. นางสาวมลชญา   วรรณเดชากุล
9. นายสหัสวัต   เนื้อทอง
10. นางสาวอิศริยา   ประดิษฐ์ศิลป์
 
1. นางกนกวรรณ   บุญปลูก
2. นางกรกฎ   ธรรมศิริ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวณัฐณิชา  ยอดสุทธิ
2. นางสาวพรนิภา  กิรานุชิตพงศ์
3. นายศิริชัย  วีระสุข
 
1. นายจุฑ์นร์พนธ์  คล่องแคล่ว
2. นางสาวยุพวดี  ก้านมะลิ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวกมลลักษณ์  ยอดปทุม
2. นางสาวพันธิตรา  สายสว่าง
3. นายพิพัฒน์  แก้วอุดร
4. นายพิพัฒน์พงศ์  เลิศพัฒนชาติ
5. นางสาวยอดขวัญ  วัชระคุ้มภัย
6. นายอชิตะ  สันติยุทธการ
7. นายอภิสิทธิ์  กดแก้ว
8. นางสาวอรวรรญา  ทิพแสง
9. นางสาวอักษร  อายุเจริญกูล
10. นายอาทิตย์  อุ่นทุไร
 
1. นางสาวอำพรพรรณ  โยตะพงษ์
2. นางสาวสุทัสสี  ทิมปะถัมภ์
3. นายนรเศรษฐ์  พลโยธา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวกมลลักษณ์  ยอดปทุม
2. นางสาวธนพร  ไตรราษฎร์
3. นางสาวพันธิตรา  สายสว่าง
4. นายพิพัฒน์  แก้วอุดร
5. นายพิพัฒน์พงษ์  เลิศพัฒนชาติ
6. นางสาวยอดขวัญ  วัชระคุ้มภัย
7. นางสาววิชิตา  ศรีด้วง
8. นางสาวสิริณญา  ปึกคม
9. นายอชิตะ  สันติยุทธการ
10. นายอนาวิน  มับสันเทียะ
11. นายอภิสิทธิ์  กดแก้ว
12. นางสาวอรวรรญา  ทิพแสง
13. นางสาวอรวรรณ  งอยผาลา
14. นางสาวอักษร  อายุเจริญกูล
15. นายอาทิตย์  อุ่นทุไร
16. นางสาวเกษมณี  มนตรี
 
1. นายนรเศรษฐ์  พลโยธา
2. นางสาวอำพรพรรณ  โยตะพงษ์
3. นางสาวสุทัสสี  ทิมปะถัมภ์
4. นางสาวสุวจี  ศุภมงคลสาร
5. นางสาวยุพวดี  ก้านมะลิ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 1. นางสาวมาริษา  แสงหมึก
 
1. นางสาวภัทรกุล  สมปาง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กชายณพวิทย์  ทองทิพย์
 
1. นางสาวจิตรวรรณ์  บุญลาภ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นางสาวสยาภา  สิงห์ชู
 
1. นางสาวสุนิสา  รังสิพุฒิกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายนันทกร  หงษ์ทอง
 
1. นายอิศเรศ  เรืองเนตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณรงค์
 
1. นางวรรณกวี  ทองสีดา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายฐิติ  ธีระพงษ์วัฒนา
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวสุภณิดา  ขุนภักนา
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายฐิติ  ธีระพงษ์วัฒนา
2. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณรงค์
3. เด็กชายพุทธชาต  จู้ฉิ้ม
4. เด็กหญิงฟ้างาม  บัวลอย
5. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
6. นางสาวรธีร  กฤษณ์สุวรรณ
7. นายสรรเพชญ  แจ้งสว่าง
8. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
9. เด็กหญิงเพียรศรี  มีลาภกิจ
 
1. นายรังสฤษฏิ์  บุญชลอ
2. นายศิริ  โชคสกุล
3. นางวรรณกวี  ทองสีดา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวคีตภัทร  ศรีเกตุ
2. เด็กหญิงชญานิศ  สิงหสุต
3. นางสาวญาตาวี  เธียรสำราญ
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีอินทร์
5. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณรงค์
6. นางสาวปรียาภรณ์  ปั้นบุญชู
7. นางสาวพรนภา  อุบลรัตน์
8. เด็กชายพุทธชาต  จู้ฉิ้ม
9. เด็กหญิงภัทรวดี  ยาน้อย
10. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
11. เด็กหญิงมนต์ธิรา  เข็มทอง
12. นางสาวรธีร  กฤษณ์สุวรรณ
13. นายวิษณุพงษ์  โพธิ์ศรี
14. เด็กหญิงศิรประภา  ปะจะนัง
15. นางสาวศิรประภา  นาคเกิด
16. นางสาวสุภณิดา  ขุนภักนา
17. นางสาวสุมาลี  รินทอง
18. เด็กหญิงอนันตญา  คงเมฆา
19. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
20. เด็กหญิงเพียรศรี  มีลาภกิจ
21. นางสาวเมษา  หิ้วพิมาย
 
1. นายรังสฤษฏิ์  บุญชลอ
2. นายสุรชัย  สมศรี
3. นายศิริ  โชคสกุล
4. นางวรรณกวี  ทองสีดา
5. นายวิภาส  เลิศนราวาฑิต
6. นายธนพล  โตอุตชนม์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายหฤษฏฐ์ อาร์เธอร์  ไอด์
 
1. Mr.Emmanouil  Xypolitakis
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  หลิมเจริญ
2. เด็กหญิงบุศราภา  ภู่แก้ว
3. เด็กหญิงศรุชา  ธาดาหิรัญกุล
 
1. นางชนิษฏา  ธรรมชาติ
2. นางสุภาวดี  หลงสวัสดิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยอดแก้ว
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ผมธรรม
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ขาเหล็ก
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  คำคล้อย
3. เด็กชายว่าน  สดคมขำ
 
1. นางสาวนันทิวรรณ  แดนศิริมา
2. นางสาวเกสร  ยิ้มจู
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินี 1. เด็กหญิงชินะพัฒ  ดิสถาพร
2. เด็กหญิงภาวี  ตั้งจิตรตระกูล
3. เด็กหญิงอิสรีย์  เลิศสุทธิผล
 
1. นางสาวพัชนี  สหสิทธิวัฒน์
2. นายอภิชาติ  อินทนิน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงอรชา  โชคนิรันดรสุข
 
1. นางสาวราตรี  จาตุรัส
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงปุญญิศา  สานจิตรสัมพันธ์
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  พรมประสิทธิ์
 
1. นางสาววิภา  อมรศิริอาภรณ์
2. นางสาวสิริพร  รัตนมุง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวปกติยา  บุตรอ่ำ
 
1. นายกฤษฎากรณ์  แจ้งสว่าง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  คงอมรสังข์
2. เด็กหญิงกัญทิวา  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงกัลยกร  แม้นจริง
4. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แม้นจริง
5. เด็กหญิงจิรภัทร์  ตาทอง
6. เด็กหญิงชลีกร  เหลือบำรุง
7. เด็กหญิงฐิติพร  ปานยั่งยืน
8. เด็กหญิงณฐวรรณ  คงพล
9. เด็กหญิงณภัสสรณ์  พงศ์กิตติธนโชติ
10. เด็กหญิงณัฐนันท์  กองหนู
11. เด็กหญิงณัฐวรรณ  วรรณโภคิน
12. เด็กหญิงธนัญญา  ธนะเมศฐ์เกศกุล
13. เด็กหญิงธารทิพย์  ลิ้มประเสริฐ
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมบูรณ์ดี
15. เด็กหญิงธิดารัตน์  นามบุญสี
16. เด็กหญิงนภสร  รูปเพียว
17. เด็กหญิงนฤมล  ชัยสนิท
18. เด็กหญิงบรรณสรณ์  ห้วยหงษ์ทอง
19. เด็กหญิงปัณณพร  เจริญสุข
20. เด็กหญิงปาริชาติ  นาคสิทธิ์
21. เด็กหญิงพัฒนพร  ตรีโชติ
22. เด็กหญิงภัทรธิดา  ทองคำคม
23. เด็กหญิงภัทรวดี  เสนาะกัน
24. เด็กหญิงมาริสา  ทั่งศรี
25. เด็กหญิงยุประพา  ผลิตะพูลศรี
26. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ขอนแก่น
27. เด็กหญิงวรรณนิสา  สวัสดิ์พึ่ง
28. เด็กหญิงวรรณิศา  เล็กมณีสุธรรม
29. เด็กหญิงวรัญญา  พุงไธสง
30. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  บุญประสาน
31. เด็กหญิงวิลาสินี  เฮงเจริญรุ่งโรจน์
32. เด็กหญิงศศิวิมล  ใจมั่น
33. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีอินทนนท์
34. เด็กหญิงศิริยากร  นิ่มนวล
35. เด็กหญิงสวิชญา  บาลจิตร์
36. เด็กหญิงสุชัญญา  สามบุญเรือง
37. เด็กหญิงสุธิดา  เปียสมุทร
38. เด็กหญิงสุภานี  ล้ำเลิศ
39. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ปิ่นทอง
 
1. นายอรรถพันธ์  ชูอรุณ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  คุ้มเผ่า
2. เด็กหญิงภัทราพร  สุขพ่วง
 
1. นางเบญจวรรณ  จูยืนยง
2. นางสาวธัญญา  รอดบัณฑิต
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงณัฏฐสิริ  ศิลปประเสริฐ
2. เด็กหญิงนปภา  ฟองเขียว
3. เด็กหญิงวรรณษา  กลัดจ้อย
 
1. นางสาวสุกัญญา  คำวัตร
2. นางสาวอัญชลี  แสงทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวพีรยา  อาภานันท์
2. นางสาวภูษณิศา  อยู่จงดี
3. นางสาวอัญชลี  โพธิ์สอน
 
1. นางสาวสุกัญญา  คำวัตร
2. นางสาวอัญชลี  แสงทอง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  สว่างเกตุ
2. เด็กชายกลวัชร  จินดาวงษ์
3. เด็กชายทักษิณ  เกศทองคำ
4. เด็กชายนรวิชญ์  พงเพ็ชร์
5. เด็กชายพลกฤษณ์  จันทร์สร
6. เด็กชายพศวีร์  ทิพย์เที่ยงแท้
7. เด็กชายภาณุพงศ์  พวงเงิน
8. เด็กชายวีรโชค  สิทธินันทน์
9. เด็กชายสิทธิพร  เรืองศรี
10. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ชมภูพันธ์
 
1. นายกิตติพันธ์  หงษ์ทอง
2. นายวรยุทธ์  ทิพย์เที่ยงแท้
3. นายอาทิตย์  โสดาจันทร์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายจิรณัฐ  พัฒนผดุงวิทยา
2. นายธีรภัทร  สุขชัยรังสรรค์
3. นายนิริวิทย์  สุวรรณไมตรี
4. นายพงศกร  มีศรีผ่อง
5. นายฤทธิเกียรติ  โคตาแสง
6. นายวัชระพงษ์  พันธ์ไทย
7. นายศุภขจร  ผลอุดม
8. นายอริยะ  แสนคำ
9. นายอัฎฐพร  แดงตระกูล
10. นายอันดามัน  วรสหวัฒน์
 
1. นายวรยุทธ์  ทิพย์เที่ยงแท้
2. นายอาทิตย์  โสดาจันทร์
3. นายกิตติพันธ์  หงษ์ทอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. นายวิศรุต  จันทะดวง
 
1. นายสิบทิศ  เรืองสิริเศรษฐ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายธนพัฒน  จิตต์ดำรง
2. นายธนภัทร   จันทะรัก
3. นายอภิชัย  อยู่กล่ำ
 
1. นายสมชาย  รื่นภาคทรัพย์
2. นายอนุรักษ์  แสงงาม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. นายกรรชัย  รักษ์ณรงค์
2. นายอคิราภ์  สีแสนยง
 
1. นายนพล  สระแก้ว
2. นายฤทธิพงศ์  คงอินพาน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงสุพัชรินทร์  วงษ์อักษร
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. เด็กชายทินกร  สุริยันต์
2. เด็กชายธนพัฒน์  ทองแวว
3. เด็กชายธนัชชา  แท่งหอม
4. เด็กชายธีรภพ  สุขกุล
5. เด็กชายนันทวงษ์  บุญส่ง
6. เด็กชายพีรพัฒน์  ชวา
7. เด็กชายวายุ  ปาลา
8. เด็กชายอนุวัฒน์  แสนกล้า
 
1. นายวรพงษ์  แจ่มจ้า
2. นายมานัส  อยู่สุขสบาย
3. นางสาวสมพร  อัครพัฒน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนรี  มูลมอญ
2. เด็กชายรัชพล  หินซุย
 
1. นายพสุ  เข็มทองคำดี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงระพีพร  ถนอมวงษ์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  จงสวัสดิ์ทิศา
3. เด็กชายสิรดนัย  มาลาเวช
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
2. นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวณัฐฌา   ป้อมทอง
2. นางสาววนิดา   ศรีสมบัติ
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย
2. นางสาวกมลลักษณ์  สร้อยเงิน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายปุณณภพ  นาควิจิตร
2. เด็กชายภูริณัฐ  มรกตอัมพรกุล
 
1. นายนิคม  พรมณี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. นายวัชรพล  แสงทอง
2. เด็กชายสายชล  ชัยภูมิ
 
1. นายปรีดา  ศรีตำแย
2. นายสุขสันต์  สมานมิตร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงกมลชนก  มะลิโชติ
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กิติภัทรบดินทร
3. เด็กหญิงนุตประวีณ์  พตด้วง
4. เด็กหญิงภาวิดา  บุญปก
5. เด็กหญิงรัตนธาร  ด้วงทอง
6. เด็กหญิงรินรดา  อนุโลม
7. เด็กหญิงวรัญญา  เกษตรสุนทร
8. เด็กหญิงอรนิตรา  แก้วใสย์
9. เด็กหญิงเฉลิมเกด  พิมสุภาพ
 
1. นางสาวโชติกา  ยั่งยืน
2. นางสาวชมพูนุท  ภู่สกุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงธนอาภา  ผาบุตรลา
2. เด็กหญิงสิรินญา  สำราญ
 
1. นายนิพนธ์  เชิญทอง
2. นางนิสสรณ์  เชิญทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายปฐมพงศ์  โรจน์กมลไชย
 
1. นางอังคเรศ  อิทธิปาทานันท์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  รุ่งสว่าง
 
1. นางสาวนุชจรี  กลิ่นมณฑา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. เด็กชายธารินทร์  แพะขุนทด
2. นายปรเมฆ  พันธ์โชติ
3. เด็กชายพนมกร  ภารจินดา
4. เด็กชายพีรวิชญ์  ปริวันตัง
5. เด็กชายภัทรพล  พิทักษ์วงศ์
6. เด็กชายภาณุวัฒน์  ชูจันอัด
7. เด็กชายศาศวัต  เปลื้องกลาง
8. เด็กชายอนุวัฒน์  แจ่มประโคน
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  หงษ์ทอง
10. เด็กชายเทวินทร์  พันธ์ล้อมโส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  แก้วรัตน์
2. นายศักดา  พึ่งเจียม
3. นายอร่าม  ชะนามุญา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. นายกฤษฎาพร  บุญปลูก
2. นายจิตเกษม  สังข์ผ่องใส
3. นายณัฐวุฒิ  พรมทอง
4. นายณัฐวุฒิ  รอดพิมพ์
5. นายพร้อม  ชินวงษ์
6. เด็กชายรัฐพงศ์  อุปทัง
7. นายสุดใจ  สมพร
8. นายอิทธิพล  ธรรมสโรช
9. นายเกนทร์  แสวงวงค์
10. นายเจษฎา  ไผ่เศวตอนันต์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  แก้วรัตน์
2. นางสาวจุฑามาศ  ฉุยฉาย
3. นายปริวัฒน์  ศรีจรรยา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระเกศ 1. เด็กชายการัณยภาส  เชิดศรี
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  ภูทันทิวง
3. เด็กชายทศพร  จิระชัยกุล
4. เด็กชายพงศกร  กิติกังสดาร
5. เด็กชายพัชระ  พะนิจรัมรัมย์
6. เด็กชายพีระ  ประไพรินทร์
7. เด็กชายภูผา  ประไพรินทร์
8. เด็กชายวรานล  สุธีรังสรรค์
 
1. นายทรงศักดิ์  ชุริกานนท์
2. นางกนกพร  ชุริกานนท์
3. นายเอกภาพ  บุญศรีสวัสดิ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กชายกฤตยา  ดิษมา
 
1. นายเก่งกาจ  จริงจังชนังกูล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. เด็กชายคณิต  เปียซื่อ
 
1. นายนิกร  สาธุชาติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายธันวา  บุญเต็ม
 
1. นางจิราภรณ์  อิสสะอาด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวกนกอร  สวนทอง
2. นายกฤตนัย  มีชัยเจริญ
3. นางสาวจันทร์จิรา  แสงคำ
4. เด็กชายจารุกิตต์  รุ่งอรุณแสงทอง
5. นางสาวฉัตราภรณ์  ธันวานนท์
6. นางสาวชนัญชิดา   อุ่นศิลป์
7. นายชลันธร  ริ้วดำรงค์
8. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทับทิม
9. นางสาวญาณินท์  กรีสุธา
10. เด็กชายณัฐชัย  คุณนา
11. เด็กหญิงณัฐณิชา  พัชรปัญญานันท์
12. นางสาวณัฐธิดา  พนมเวช
13. เด็กชายถวัลย์ธานี  บุญขาว
14. นางสาวธนารัตน์  ยังสว่าง
15. นางสาวนาตยา  พาชื่นใจ
16. นางสาวนิตยา  พาชื่นใจ
17. เด็กชายปกรณ์  เนตรจุ้ย
18. เด็กหญิงปฎิภัทนัดดา  บัวเข้ม
19. นางสาวปิยะธิดา  ศรีจำปาทอง
20. นายพงศกร  แสงศิลา
21. นางสาวพรธิดา  แก้วขาว
22. นายพลพล  เทพณรงค์
23. นายฟาริด  ผกาทอง
24. นางสาวภัทรภร  พฤกษาผล
25. นางสาวภัสราภา  เนตรจินดา
26. เด็กหญิงมลนที  ชื่นชม
27. เด็กหญิงรัตนากร  ผลวารินทร์
28. เด็กชายวัชรินทร์  สุขสิงค์
29. นางสาวสิริกัญญา  คงขำ
30. เด็กหญิงสุมิตรา  สว่างเนตร
31. เด็กชายสุเมธี  เย็นวงศ์สุข
32. เด็กหญิงสโรชา  อุทัยวรรณ
33. เด็กหญิงหญิง  ปัญญา
34. เด็กหญิงอริสรา  ดวงแก้ว
35. นางสาวอรียา  ปัสสา
36. นายอาทิตย์  ตองอ่อน
37. นางสาวอาทิติญา  แสนสุก
38. นายอานันต์  พรมคุณ
39. นางสาวเจนจิรา  ทองมี
40. นายเตวิช  ทองวิลัย
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ
2. นายนวเฉลิม  แก้วไพฑูรย์
3. นายมนตรี  น้อยท่าทอง
4. นายชาญ  นรากล่ำ
5. นางวัชราพร   เจริญยุทธ
6. นางสาวมธุรส  ลีราช
7. นายคเณศร   ศรีรงค์
8. นางกรรณิกา  ซักตั่น
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นางสาวชุติมณฑ์  เลพล
2. นางสาวชุติมา  อิ้วจันทึก
3. นางสาวนิรมล  หงส์ชนะกิจ
4. นางสาวพรทิภา  มฤค
5. นางสาวรุจิกาญจน์  เอกกลาง
 
1. นางอธิษฐาน  เชื้อโพน
2. นายประสิทธิ์  สว่างกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นางสาวนิสาลักษณ์  อุดมศรี
2. นางสาวภัทราวดี  คำประสาร
3. นางสาวสุชาดา  เกตุกิ่ง
 
1. นางเยาวลักษณ์  ประจะเนย์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายภูมิวิพัส  ห้วยขันทอง
 
1. นายรณชัย  ติณะคัด
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวธัญชนก  แสงศรี
2. นายภูมินทร์  พ่วงทอง
3. นางสาวแพรวพรรณ  นาคจีน
 
1. นางณัฐรินีย์  กิจสวัสดิ์
2. นายชาญชัย  กิจสวัสดิ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงถิรวรรณ  วุฒินาม
 
1. นางสาวชฎิลดา  ตี่นาสวน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชัยภูมิ
 
1. นางวรัญญา  เอี่ยมสำอางค์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  แผงดา
 
1. นางอัจฉรากุล  ศรีทองอินทร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  กันทะปิง
 
1. นางอัจฉรากุล  ศรีทองอินทร์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายปพณ  ละเภท
 
1. นางสุดใจ  พละศักดิ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงวิสสุตา  ทวิชสังข์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เมฆจินดา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายธนวัฒน์  ศรีแก้ว
 
1. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายธนดล  ศรีพานิช
2. นางสาวนรมน  มูลแก้ว
3. นายราชัน  เดอบราน
4. นางสาวเก็จแก้ว  กองแก้ว
5. นางสาวเณรินทร์  บุญบำรุง
 
1. นางวัชราภรณ์  อังสถิตย์อนันต์
2. Mrs.Glenda A.  Sumalinog
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวพัชรวรรณ  จันทร์แจ่มศิริกุล
2. นางสาวเพชรลดา  เหตะโยธิน
 
1. MissSilin  Liu
2. นางสาวกรรณิการ์  ร่มเกตุ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายกฤตพล  รักษากุล
2. นายชานันท์  สมิติศิลป์
 
1. นายสุขุม  ดอกเข็ม
2. นายวีรพัฒน์  ไสยาวัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวปัณฑริกา  ชัยราช
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นายพงศภัค  แสนใหม่
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 91.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวุฒิวิทยา2 1. เด็กหญิงณัชชา  วิทวิบูลย์
2. เด็กหญิงสุทธากรณ์  ท้าวแก้ว
 
1. Mr.Cheng  Jing
2. MissZhao  Jie
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 94.56 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวปภาอร  บวรชนาพันธุ์
 
1. นายศุภฤกษ์  ตันติวิริยากร
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายณัฐรณชัย  คุ้มครองเลิศสิน
2. นางสาวปิยฉัตร  ลลิตพงศ์กวิน
3. นายพงศ์พัฒน์  จิรนันทนาภรณ์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ตีระกิตติธนา
2. นางสาวมาริสา  พงศ์กอปรสกล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายธนพนธ์   บุญญาติศัย
 
1. นางสาวฐิตารีย์   แหลมประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายชญานนท์  บุญนิ่ม
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  สังข์สัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงชนากานต์  ทับทิมสี
4. เด็กชายธนชัย  สมุทรชัยกุล
5. เด็กชายนนทนันทน์  ดีรอด
6. เด็กหญิงศศิอุษา  ประเสริฐศิลป์
7. เด็กหญิงสุวพัชร  อุดมธรรม
8. เด็กชายไอศูรย์  วีระโชติคุณกิตติ
 
1. นางสาวธนกฤตา  น่วมศิริ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายกฤตภาส  เชษฐเจริญรัตน์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ถาวรพิทักษ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงจามิญช์ญา  สินธุ์นนท์ภัค
2. เด็กหญิงวรรณพร  พวงจันทร์
3. เด็กหญิงวิรดา  โรจน์วิไลย
 
1. นางสาววงเดือน  บุญแก้ว
2. นางลาวัลย์  พหลยุทธ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงฐิติยา  สังข์เปรม
2. เด็กหญิงสุจิตรา  สาครอาจ
 
1. นายสราวุธ  วงษ์จู
2. นางอุมาภรณ์  ริยาพันธ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายธาดา  อัมพรประเสริฐ
2. นายประสพโชค  รอดศิริ
3. นายรพีพัฒน์  คล้ำจีน
 
1. นายศิลป์ชัย  ดอกพุฒ
2. นายสุธนัย  สุธาประดิษฐ์
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายจิรายุส  วงศ์เจริญสถิตย์
2. นายณรงค์ยศ  สุนทรารักษ์
3. นายภูบดี  งามเผือก
 
1. นายศิลป์ชัย  ดอกพุฒ
2. นายสุธนัย  สุธาประดิษฐ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายจิรวัฒน์  พรรณนาภพ
2. นางสาววนิษฐ์กมน  ตีระกิจวัฒนา
3. นายอังกูร  แก้วอุ่น
 
1. นายสุธี  ผลดี
2. นางสาวอังสณา  น้ำทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายภัฏ  ภูษิดาอภิวัฒน์
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภาสดา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นางสาวนางสาวอภิญญา  ขำวงษ์
2. นายภานุวัฒน์  อุประถา
3. นายวีรภัทร  พวงบุบผา
 
1. นายนุกูล  แจ้งสว่าง
2. นางสาวสมถวิล  กลิ่นกุหลาบ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญลดา  ประทุมชาติ
2. เด็กหญิงชนินาถ  อนุศรี
3. เด็กหญิงชัญญานุช  ทินผล
4. เด็กหญิงธมน  ขวัญแก้ว
5. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญค้ำ
 
1. นายสมพร  พ่อเพียโคตร
2. นายปัณณทัต  วลาบูรณ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ดำรงศิลป์ทวีพร
2. เด็กหญิงชญานิน  มุขสาน
3. นางสาวชุติมา  จันทโชติ
4. นางสาวธนวรรณ  มหันตกาศรี
5. เด็กหญิงนันทิยา  ปรีชาโชติ
6. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  กิจเจริญชัย
7. เด็กหญิงวรางคณา  บุญเรือง
8. นางสาววรินธร  ภาณุสุวัฒน์
9. นางสาวสิริลักษณ์  ชมใจ
10. เด็กหญิงเมษวีร์  ป้อมเด็ด
 
1. นางสาวลภัสพร  โคตรโสภา
2. นางทองใบ  สารจันทร์
3. นางสุจิตรา  เมฆเวียน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  นาในบุญ
2. นางสาวชนานันท์  นันตื้อ
3. นางสาวณภัทร  วงเวียน
4. นางสาวพัทธ์ธีรา  แสงสุรีย์พรชัย
5. เด็กหญิงพิชชาพร  นิยมนา
6. เด็กหญิงภคนันท์  อุดม
7. นางสาวรรรรรร  กะจะวงษ์
8. นางสาววศินี  ชัยยะ
9. นางสาวองค์รักข์  แจ่มนิยม
10. เด็กหญิงอรุชิตา  ไตรสุทธิ์
 
1. นางอุบลวนา  วงเวียน
2. นางสาวสมปรารถนา  ทองนาค
3. นางสาวศิรินภา  ศรีสวัสดิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวกนกวรรณ  บัวประดับ
2. นางสาวกฤษณา  วงษ์กันหา
3. นางสาวกุลธิดา  รามศิริ
4. นางสาวชลธิชา  เขียวพุ่มพวง
5. นางสาวทิพวรรณ  บุญเต็ม
 
1. นายศรประกฤษฎ์  หมู่สะแก
2. นางนันท์นภัส  วิกรานต์วงษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวสุวลักษณ์  วงษ์ชมภู
 
1. นายสมคิด  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีราชา 1. นายจิตริน  สมบูรณ์นาวิน
2. นายสนธยา  นาคคำ
 
1. นางสาวนันท์หทัย  เข็มทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงปุญญิศา   ฉายอรุณ
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  บุญมั่น
3. เด็กชายไอยศิริ   ศรีอุทัย
 
1. นายอภิชาติ  จุ่นหัวโทน
2. นายระดมโชค  ปวงบุผา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายอนุรักษ์  กาปาเล
2. นายอลงกรณ์   จุฑาทัศน์
 
1. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
2. นางนฤมล  นิลพันธ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวแพรวา  ฉูตรสูงเนิน
 
1. นางสาวภัทรภรณ์  สุขแก้ว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจีรพร  วรนุช
 
1. นางสุลัดดา  เฟื่องธนภูมิ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวเพ็ญมณี  เอนกธรรมกุล
 
1. นางสาวช่อผกา  เนียมสิน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  คีรีเดช
 
1. นายวันชาติ  นามเกิด
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นายยุทธนากร  ทิพย์เทียม
2. นายวชิรญาณ์  ตั้งศิริวิชัยกุล
3. นายศรพระราม  ซู
 
1. นางสาวทิพยาภรณ์   ทะปาละ
2. นายณรงค์  มาลี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  จตุรรัตน์
2. นายศิริกุล  เฮงสัจจะกุล
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวสิวาญา  สงค์อินทร์
2. นางสาวสุวิญญาณ์  คล้ายทอง
 
1. นางสาวอรนุช  แม้นเทวฤทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  แก้วลา
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงสุริยาพร  ไตรศรีสุข
 
1. นางสาวบุษบา  น้ำค้าง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงภัคจิรา   พงษ์สกุล
2. เด็กหญิงเขมิกา   พุทธาภิวัฒน์
 
1. MissSatomi  Uchino
2. นางสาวจุฬาลักษณ์   ล้ำเลิศ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวดวงกมล   สู่สกุล
2. นางสาววิชญาดา  มาโนช
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์   ล้ำเลิศ
2. MissSatomi  Uchino
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวมรกต   พันธุ์ไชย
 
1. MissSatomi  Uchino
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวณิชาภา   วรัชยานุชกุล
2. นางสาวนวพร   แก้วงาม
3. นางสาวมารินทร์   กิจธรรม
4. นางสาวอธิกวาร   เดชอุฬาร
5. นางสาวโยษิตา   ไชยะโยธิน
 
1. MissSatomi  Uchino
2. นางสาวอารีรมภ์  กิจานุกูล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวธนัชชา   หึกขุนทด
 
1. นางนุชจรินทร์   มหันตวารี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กชายเนรมิต  เกื้อระเบียบ
2. เด็กหญิงโศภิษฐา  ตั้งมั่น
 
1. นายสมนึก  เจริญสมบัติ
2. นายฉัตรชัย  ศรีประเสริฐ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวนนทวรรณ  วิจิตรสมบัติ
2. นางสาวอารยา  ทองดี
 
1. นางสุมาลี  สิริสุขสมภพ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นายกิตติพงศ์   บุบผา
2. นายภัทรภูมิ   จิตรชัยนานุกูล
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   ทวีปสูงเนิน
2. นางสาวนภาวรรณ   เหล่ารักผล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญชพร  เตชจรูญจิตร
2. เด็กหญิงญาดา  จิโรปการ
3. เด็กหญิงฑิตฐิตา  แซ่เตียว
4. เด็กหญิงณัชชา  เจนวิทย์วิชัยกุล
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ถนัดกิจ
6. เด็กหญิงธนวรรณ  ปัญญามิตร
7. เด็กหญิงพัทธนันท์  กิติเจริญศักดิ์
8. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สุพัฒน์อาภรณ์
9. เด็กหญิงลัลน์รัตน์  พิศาลก่อสกุล
10. เด็กหญิงวิชิตา  สุขานนท์สวัสดิ์
11. เด็กหญิงศศกรณ์  ลิ้มชุณหนุกูล
12. เด็กหญิงอัญชสา  เหลืองอุไร
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
3. นางสาวกฤติยา  กาลแก้ว
4. นางสาวชนิตา  แซ่ลิ้ม
5. นายสันติ  บุญพร้อม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวกชวรรณ  กาญจนพิบูลย์
2. นางสาวกนกนภัส  ภัทรมนันต์
3. นางสาวกนกพร  ศรีธนานันท์
4. นางสาวชญานิศ  สุระคาย
5. นางสาวชนัญชิดา  รักพงษ์
6. นางสาวณัฐณิชา  เอื้ออภินันท์สกุล
7. นางสาวณัฐฤทัย  ราชแผ้ว
8. นางสาวทัศนีย์  อริยไพศาลกุล
9. นางสาวปารดา  รัชพันธุ์
10. นางสาวพรพรรณ  วัชชวัลคุ
11. นางสาวพิชญา  พรหมนิยม
12. นางสาวพิมพ์วิมล  จิรไพศาล
13. นางสาวมณฑ์สิริ  ชมภูนุช
14. นางสาววศินี  อินทรีย์ทอง
15. นางสาววีรินทร์  ภัทรพิทักษ์
16. นางสาวแก้วกัลยา  ทัศนวิสุทธิ์
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
3. นางสาวศิริวัฒน์  นารีเลิศ
4. นายกิตติศักดิ์  อร่ามเรือง
5. นายชนธิศักดิ์  เวชประพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายธีรธรรม  เพียรพงษ์
 
1. นายอดิศักดิ์  สท้านโยธิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายศุภกรณ์   ทศวัฒน์
 
1. นางสาวกมนนิษฐ์   สมรวิบูลย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายศุภกรณ์   ทศวัฒน์
 
1. นางสาวกมนนิษฐ์   สมรวิบูลย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายถิรวัฒน์   คงนุกูล
2. เด็กหญิงอารีญา   กิ่งไม้กลาง
 
1. นางพจธนา   วิภาวิน
2. นางอิสรีย์  บัวขม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายวิชยุตม์  อร่ามฤทธิกุล
 
1. นางกัทลี  เลขานุกิจ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกุลปาลี  พลวัน
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  ลี้นำ
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  มนสิการ
4. เด็กชายวิชยุตม์  อร่ามฤทธิกุล
5. เด็กหญิงเกศษราภร  มงคลธนมาศ
 
1. นางนิศากร  เลิศสุดยอด
2. นางสาวพัตรสุดา  ขาวผ่อง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงริญญาภักร์  โชติอนันต์วุฒิ
 
1. นางสาวขวัญชนก  ภิญโญทรัพย์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงสลิลรัตน์   กุลชัยไพบูลย์
 
1. นายโอภาศ  ชื่นบานเย็น
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงธนภร  ลอยไสว
2. เด็กหญิงนริศรา   โสภณพัฒนทอง
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์   แข็งแรงดี
4. เด็กหญิงสมิตรา  ศรีสมัย
5. เด็กหญิงสุจิตรา   ประดับศรี
 
1. นายอภิรักษ์  ปานประเสริฐ
2. นางรัชญา  ไชยนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวสัณห์สินี   สักลอ
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงคีตภัทร   ลิ้มสกุล
2. นางสาวณิชารีย์    สุวัฒนประดิษฐ์
3. นางสาวปิยะนันท์   พูนดี
4. นางสาวรัตมณี   วงศ์เพ็ชร์
5. นางสาวรุ่งทิวา   วิบุตร
6. นางสาวสัณห์สินี   สักลอ
7. เด็กหญิงสิรัญญา   ทิวธง
8. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วคำมา
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
2. นางณัฎฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
3. นางสาวนภาพรรณ  เย็นทรวง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวกชมน   อัครมิ่งมงคล
2. เด็กหญิงคีตภัทร   ลิ้มสกุล
3. เด็กหญิงชลลดา   รักสอน
4. เด็กหญิงฐิติวรดา   วงศิริ
5. นางสาวณิชารีย์    สุวัฒนประดิษฐ์
6. นางสาวธนิสรา   ดงหิ่ง
7. เด็กหญิงปนัดดา   มุระดา
8. นางสาวปิยะนันท์   พูนดี
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์   มธุรส
10. นางสาวรัตมณี   วงศ์เพ็ชร์
11. นางสาววรธนา    สงวนทรัพย์
12. นางสาววศิณา    กองทอง
13. เด็กหญิงสราภา  สงวนทรัพย์
14. นางสาวสัณห์สินี   สักลอ
15. เด็กหญิงสิรัญญา   ทิวธง
16. เด็กหญิงสุทธิดา   แก้วคำมา
17. เด็กหญิงสุทัสสา   อยู่สวัสดิ์
18. เด็กหญิงอรกมล   สากลวารี
19. นางสาวอรทัย   พบบุบผา
20. นางสาวอัญชสา   ปริญญานนท์
 
1. นางสาวนภาพรรณ  เย็นทรวง
2. นางณัฎฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
3. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงณิชากานต์  แก้วโพธิ์น้อย
 
1. นางสาวสุจินตนา  สมัครช่วย
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  ห้วยศรีจันทร์
2. เด็กหญิงรพีพัชร  พรมจันทร์
3. เด็กชายรัตนศักดิ์  ทิมครับ
 
1. นางสาวชุติมา  ชำนิ
2. นางสาวดวงใจ  อุตตรา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวกุลสินี   ชัดเจนกิจ
2. นายรัชชานนท์   มณีเนตร
3. นางสาวลิ่วละล่อง   รังสิยานนท์
4. นางสาวอภิชญา   จุปะมัดถา
5. นายแทนไท   ไตรสิกขา
 
1. นางสาวกังษตา   พิบูลนุรักษ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายพจน์  โกสีย์ไกรนิรมล
2. นางสาวมัณฑริกุล  สินธุสุวรรณ
3. นายสิทธิชัย  จุฑมาตยางกูร
 
1. นายเอกพงษ์  โตชัยศรี
2. นางสาวนฤมล  ชักนำ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  กิตติธรรม
2. เด็กชายฉัตรณรงค์  ดีพลา
3. นายทักษิณ  ภมร
4. เด็กชายธนพนธ์  ข้อพิสังข์
5. เด็กชายธีรวัฒน์  ปิ่นสุวรรณ
6. นายนฤพน  สำลีพันธ์
7. นายบริบูรณ์  เพียรสุขสันติ
8. นายประสพโชค  อุทุมภา
9. เด็กชายปรัชญา  เดชกระจาย
10. เด็กชายภัทรพล  ทองไพรวรรณ
11. เด็กชายมนัสกรรณ  สินธุสวรรณ
12. นางสาวมานิตา  สารีกิจ
13. เด็กชายมุนินทร์  ประดิษฐ์ภู่
14. เด็กหญิงลักขณา  อิ่มวิบูลุย์
15. เด็กหญิงศิริลักษณ์   คำก้อน
16. เด็กชายศุภฤกษ์  เพชรรักษ์
17. นายสหรัฐ  ฉิมทอง
18. เด็กชายสุพัฒชัย  นาคย้อย
19. เด็กชายเกียรติภูมิ  สุฬาพา
20. เด็กหญิงเวสิญา  ดีพลา
 
1. นางเยาวนาถ  ตรัยที่พึ่ง
2. นางสาวกานต์สินี  พูลพิพัฒน์
3. นางสาวปาจรีย์  เทียนดี
4. นายณัฐวุฒิ  เพ็งสุข
5. นางสาวอุษณีย์  โกมุทมาส
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายวุฒิชัย  แจ่มกระจ่าง
 
1. นางนุตาวรรณ  พลสุจริต
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายกีรตาพันธ์  มาลัย
2. เด็กหญิงฤทัยมาตา  ขวัญเกตุ
3. เด็กหญิงวรกมล  ธรรมลี
 
1. นายกวินวิชญ์  พุ่มสาขา
2. นางสาววรรณรัตน์   ยิ่งยอม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวชลธิชา  ปรังเขียว
2. นางสาวณัฐพร   ศรีสว่าง
3. นางสาวพรรภษา  มหาสมบัติ
 
1. นางสาวรัตนา  แก้วสว่าง
2. นางสาวณภัทร์พร  ขุนวงษ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายกฤษฎาวุฒิ   ราชหุ่น
2. นายคงเดช   สมใจ
3. นายธนวัฒน์   แซ่แต้
4. นายธนวุฒน์  อาสาแข็ง
5. นายปารเมศ   เกตุแก้ว
6. นายพัชระ   สุทธิโสม
7. นายภูมินทร์   คำขะ
8. นายรัตนกร   ต่อกำไร
9. นายเฉลิมศักดิ์  วงค์อ่อง
10. นายเฉลิมเกียรติ  วงค์อ่อง
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์   พรหมลัทธิ์
2. นายดิเรก  จันทร์ประทีป
3. นายองค์การ  กอน้อย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  จันทรโกมล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กชายนวพล  อินโสภา
2. เด็กชายพชร  ชำนาญเขตรกรณ์
 
1. นายวรัญญู  อติศักดิ์กุล
2. นางทรรศนีย์  อติศักดิ์กุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาววรรณเจริญ  กุลกำพล
 
1. นางสาวธัชมัย  ภัทรมานิต
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นายธนยศ  อุ่นศรี
2. นายธีรพันธ์  เถื่อนสาด
3. นางสาวประภากร  ศรีบาล
4. นางสาวปาณิสรา  เกิดนาค
5. นายพงษ์สวัสดิ์  สุวภาพกุล
6. นายรวินท์  สุขแก้ว
7. นางสาววริศรา  เย็นใจ
8. นางสาวศิวพร  สมพงษ์
9. นายศุภวัทน์  เมืองรมย์
10. นายเศรษฐโสภณ  บางนาค
 
1. นายวรัญญู  อติศักดิ์กุล
2. นายสิทธิชัย  บุญนาค
3. นายธรรศกร  ดิษฐสุวรรณ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   สร้อยสุวรรณ์
 
1. นางฉวีวรรณ   จันทร์หอม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกมลชนก  มรรคเจริญ
2. นายสุรกรินทร์  แก้วคำ
3. นางสาวอภิญญา  แปงน้อย
4. นางสาวเกวลี  อุ่นศรีทรัพย์
5. นางสาวเกษณีย์  จันทวาล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สำเภาทอง
2. นางสาวนิภาพร  ปิ่นโมรา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายพิชญะ  หยวกแฟง
2. นายอนันต์  ศรีแปลงวงศ์
3. นายอภิชัย  เฉียวเฉ่ง
 
1. นายธเนศ  สมัครไทย
2. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นางสาวณัฐพร  ดีบาง
2. นางสาวปนัดดา  ฤทธิ์เดช
3. นางสาวปิยวรรณ  เพชรอยู่
 
1. นายธนู  ทอมุด
2. นางสาวธิดารัตน์  ศรีวารีรัตน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายณัฐศรุต  บุตรแขก
2. เด็กชายพรพัน  กุดวิเทศ
 
1. นางสาวธิดานันทน์  บุญเพิ่ม
2. นางสาวกัตติกา  จันทจิตร
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วณิชพันธุ์
2. เด็กหญิงภูษณิศา  แสงวิลัย
3. เด็กชายศุภสิน  ครองยุทธ
 
1. นางสาวลำภู  บุญธรรม
2. นางกันยา  คงลำพูน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาภัสสร  เวกสูงเนิน
2. เด็กหญิงเปรมสินี  อภิวัฒนพร
 
1. นางสาวนภาพร  โพธิ์กลาง
2. นางสาวสุภาวดี  อัคนิจ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตรีทอง
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ภักดีพัฒนาทร
 
1. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
2. นางสาวนัฏกาญจน์  วิจารณ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวประภัสสร  พรหมวิหาร
2. นางสาวสุภาวิณี  จากศรี
 
1. นางสุชาดา  ทองแก้ว
2. นายวัชระ  ทองแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นายธนกฤต  กาบปีธนาวัฒน์
2. นายนวภัทร  มีชัย
3. นายวิศัยทัศน์  สุขสำลี
4. นางสาวสายฝน  พิทักษา
5. นางสาวอนัญพร  ขุมเพชร
6. นายอนุชา  นาดี
 
1. นายสมใจ  สีประเสริฐ
2. นายสมพร  บวบหอม
3. นายสุรศักดิ์  อ่อนทองคำ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงปรินทร  ท่าใหญ่
2. เด็กหญิงฮารียา  ประธานศิริ
3. เด็กหญิงโชติกา  ทวีกูล
 
1. นางพูลรัตน์  คุณาเขมากร
2. นางปาริชาติ  ศิลาทะเล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระแก้ว 1. นายพัฒธนพงษ์  สมหงษ์
2. นางสาวหทัยภัทร  ช่างอบ
 
1. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
2. นางสาวสุนันทา  เปลื้องรัตน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันทิพร  หอมมั่น
 
1. นางสาวสาวิตรี  เจริญมาก
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. นางสาวรัตติกาล  ศรเชน
 
1. นางสาวมาลินี  ตรงต่อกิจ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายธนา  สมศิริวัฒนา
 
1. นายธนดล  ยิ้มถนอม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายณัฐพล  เดชตระกูลวงศ์
2. นายภรัณยู  ชวาลไพบูลย์
3. นายวรวิทย์  ตั้งอมรชัยพัฒนา
 
1. นางสาวชมพูนุช  เพ็ญจันทร์
2. นางสาวปิยาภรณ์  หอมจันทร์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายปพน  เวศม์บริสุทธิ์
 
1. นางสาวอาทิตตยา  พุ่มพิบูลย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายเอกณัฐ  บรรณประดิษฐ์
 
1. นายอติพล  สุกฤษฎานนท์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงพัณฑ์ฑิรา  เก่งการช่าง
2. เด็กหญิงศรันย์รักษ์  ฐิติกุลนิธิ
3. เด็กหญิงสิริรัชญ์  สิริสมภพชัย
 
1. นางสาวสุจินดา  สีตาแสน
2. นางสาวจีราพร  เหมือนประสาท
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายณิชภัทร  เกริกกิตติกุล
2. นายพนธกร  จักรภพโยธิน
 
1. นายเพิ่มพัฒน์  นาคนิล
2. นางสาวกิตติยา  มุสิกะสังข์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวภิญญดา  ธีระวณิชตระกูล
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายคมกฤต  สุริยะ
2. นายชนกันต์  เกตุแก้ว
3. นายณรัฐกรณ์  อิสรการกิตินันท์
4. นายปราชญ  ใสยจิตร์
5. นางสาวพิมพ์ลภัส  มีสุขขี
6. นายภาคภูมิ  สกุลวงค์
7. นายภูดิศ  โรจนรักษ์
8. นางสาววสุพร  รัตนสำราญ
9. นายศุภณัฐ  เขมะพัฒนสมาน
10. นายศุภธัช  โชติยะปุตตะ
11. นางสาวเปมิกา  เจนนภาภัณฑ์กิจ
 
1. นายมณเฑียร  คุณวิเศษ
2. นายศิริชัย  พ่วงหลาย
3. นางศิริลักษณ์  จันทรกานตานนท์
4. นายโชติ  ฟักเขียว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายกนก  แจ้งจุล
2. เด็กชายกวิน  รัตนพงษ์ไชย
3. เด็กชายคุณากร  รัตนเลิศรัศมิ์
4. เด็กหญิงชนัญกันย์  ธรรมรักษ์
5. เด็กชายชยพล  สันติวัชราณุรักษ์
6. เด็กหญิงญาดา  ภัทรพิทักษ์
7. เด็กหญิงญาโณทัย  ละมัยกุล
8. เด็กชายณภัทร  กาญจนกุล
9. เด็กชายณัฐชนน  ปั้นเหน่งเพชร
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  ช้างแรงการ
11. เด็กชายณัฐนันท์  ยงพฤกษา
12. เด็กหญิงณัฐนันท์  ลลิตภัทรกิจ
13. เด็กชายทะเลใต้  ตุลวรรธนะ
14. เด็กชายธนวันต์  ปิยภานีกุล
15. เด็กชายธีรพงศ  เภรีทัศน์
16. เด็กชายธีรยุทธ  ชุมโคกกรวด
17. เด็กชายนายณัฐติ  วัฒนศักดิ์
18. เด็กชายบุณยวัฒน์  เลิศวัลลภาชัย
19. เด็กหญิงปพิชญา  เอกยศสุพร
20. เด็กชายปภิณวิศว์  นิยมสินธุ์
21. เด็กหญิงปวันรัตน์   เภตรานนท์
22. เด็กชายพลภัทร  มั่นรอด
23. เด็กหญิงพลอยพรรษา  มาตรา
24. เด็กหญิงพิชญ์สินี  วัฒนวิทูกูร
25. เด็กหญิงพิรชา  มนต์ณัฐธร
26. เด็กหญิงภัณฑิรา  จิตประกอบ
27. เด็กหญิงภัทรริน  พรมโครต
28. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แก่นมั่น
29. เด็กหญิงลักษมน  คำมูล
30. เด็กหญิงวรรณะษา  วงค์น้อย
31. เด็กหญิงศตรัศมิ์  เขียวสิงห์
32. เด็กชายศุภากร  เจริญธง
33. เด็กหญิงสาริสา  เนตรสว่าง
34. เด็กหญิงสุชานาถ  คุัมบุ่งคล้า
35. เด็กหญิงสุวิชญา  เลิศตระกูล
36. เด็กหญิงอังคณา  เลิศการค้าสุข
37. เด็กหญิงเปมนีย์  สระทอง
38. เด็กหญิงเพชรชมพู  สุนทรนนัท
39. เด็กหญิงแพรพิไล  คันธี
40. เด็กหญิงแพรววา  การะเกตุ
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นายณัฐณรงค์  บุญณรงค์
3. นายอุดม  หาเลิศ
4. นางสาวมัลลิการ์  วงศ์ศิรินวรัตน์
5. นางสาวลักษณา  พานงูเหลือม
6. นางอรรถยา  จันทร์พางาม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวชนัญญา  เจริญเปี่ยม
2. นางสาวอัจฉริยา  อาจสันเทียะ
 
1. นางสาวธมกร  สุขวัฒนผล
2. นางสาวสิริพรรณ  ถาวรจักร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงจิดาภา  เคหาแก้ว
2. เด็กหญิงธัญจิรา  ชมเพลินใจ
3. เด็กหญิงนิสรา  แดงพุก
4. เด็กหญิงบัวชมพู  บังน่าน
5. เด็กหญิงภาสุร  สิงห์ศุรัตน
6. เด็กหญิงวรินทร์ญา  เอื่ยมสมบูรณ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  เจริญสม
2. นางวราภรณ์  ตระยางค์กูล
3. นายกิติคุณ  รสแก่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายชนะชัย  ใจกว้าง
 
1. นายสายัญ  อนุวัฒนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงปวีณ์กร   เถรแก้ว
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกชกร  ภูผา
2. เด็กชายณธีพัฒน์  นพเจริญพงศ์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อ่อนฤทธิ์
4. เด็กชายนัทพงศ์   วิรัชโชติเสถียร
5. เด็กชายนัทพงศ์  วิรัชโชติเสถียร
6. เด็กชายปวริศร  ฉัตรทอง
7. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศิริสิทธิ
8. เด็กชายภคพล  งามศิลป์
9. เด็กหญิงอัญชลีพร  นิธิเมธดำรงค์พล
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
2. นางสาวพิชญ์นรี  ชิดสูงเนิน
3. นายอนันท์  วงษ์แสง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวจิตรลดา  ศรีลาโชติ
2. นางสาวธัญณัฐ  ทะรังศรี
3. นางสาวปัณฑิตา  เจนเจริญธรรม
4. นางสาวพิมพ์ชนก  เมฆวิไล
5. นายสหัสวรรษ  ปลื้มสูตร
 
1. นางสุพรพันธ์  จิตรบรรเทา
2. Mr.Tatsu  Tsuruishi
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงณัฏฐา  หัตถพันธ์ไพบูลย์
2. เด็กชายพัสกร  จุลกะเศียน
3. เด็กหญิงอรุชา  แก้วประเสริฐ
 
1. นางดุษณี  กลั่นเกษร
2. นางวรรณา  ปันส่วน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวทิพย์ชนก  เจริญวานิชยุบล
2. นางสาวพลอย  กระจ่างศรี
3. นางสาวพินัดดา  อัคนิรัตน์
 
1. นางสาวจินดาพร  พ่วงปิ่นเพชร์
2. นางสาวนพวรรณ  มัยลิขิตมงคล
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญกว้าง
2. นางสาวนวพร  ยมมูล
3. นางสาวสืบฟ้า  ลาดกระโทก
 
1. นางสาวไชยยา  บัวเผื่อนหอม
2. นางสาวกิ่งเดือน  เรียนรู้
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กชายชัยอนันต์  ห้อยดอกหอม
 
1. นางอุบลรัตน์  ดวงสุวรรณ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงศิริภัสสร   ศรีงามผ่อง
 
1. นางสาวภัทรวรรณ   ตรียสรศัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นางสาวกมบุญลักษณ์  บุญมาเกิด
2. นางสาวจาฏพัจน์  เชยชม
3. นายณัฐพล  บุญยะ
4. นายทวีทรัพย์  นวลศรี
5. นายธนสิทธิ์  คงอ่ำ
6. นางสาวธัญญาเรศ  พรมเสนา
7. นายธีรศักดิ์  ปงรังษี
8. นายผ่องทอง  กิ่งเพชรเสรีชน
9. นางสาวพิชฌฌา  พันธุ์เอก
10. นายภูริคุณ  พิมพิลา
11. นางสาววราภรณ์  สุระมณี
12. นางสาววิราวรรณ์  บุญสำเร็จ
13. นางสาวสุชาดา  ดวงจินดา
14. นางสาวสุทธชา  จันทลี
15. นายสุรศักดิ์  สมบูรณ์ศิริ
16. นายอนุชา  ตั้งศิริเสถียร
17. นายอิทธิกร  อุดมพร
18. นายอิทธิเวช  วทัญญุตากวิน
19. นางสาวโชติมณี  สมเทพ
20. นายไกรวิชญ์  สิมเกิด
 
1. นางประไพ  กลับไชย
2. นางสาวทัศน์ทอง  เข็มกลัด
3. นายนินาท  บุญโพธิ์ทอง
4. นายนาวี  ศรสำเร็จ
5. นางสาวกนกวลี  สุภมาตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. นางสาวอภิชญา  วิวัฒน์ภัทรกุล
 
1. นางสาวภัทร์นิภา  แซ่อึ้ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กชายฤทธิ์ตะวัน  เชยจันทร์ผลิ
 
1. นางสาวภัทร์นิภา  แซ่อึ้ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายนาบุญ  ผลาศักดิ์
 
1. นายยุวรัตน์  นักทำนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฉายายนต์
 
1. นายธีรศักดิ์  คชสาร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวเพ็ญมันตรา  วรรณประเวก
 
1. ดร.กุลธิดา  นาคะเสถียร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวชนิกานต์  มงคลรัตน์
 
1. ดร.กุลธิดา  นาคะเสถียร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เหล่าธนพงศ์
 
1. นายยศพนธ์   นิตย์แสวง
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กหญิงณภัทรชนม์  ศรีมงคล
2. เด็กหญิงปาณิศา  อมรชีวิน
3. เด็กหญิงมนพัทธ์  เย็นสุข
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. นายชินภัทร  ฉ่ำสิงห์
2. นายชิษณุชา  สุวรรณ
3. นางสาวพีรญา   วิริยานนท์
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายธนกฤต  ผิวอ่อน
2. เด็กหญิงศศิชา  จันทร์แดง
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  พลเสน
4. เด็กชายอมินธดา  มะลิทอง
5. เด็กหญิงอรัชพร  สว่างศรี
 
1. นางสาวดิศญา  ศิวะนันต์วงษ์
2. นางสาวณัฐวดี  กุตนันท์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวกรุณา  มูลละ
2. นายจตุพล  ศรีทองคำ
3. นางสาวณัฐกานต์  ทองสา
4. นายธนายุทธ  คำหล้าทราย
5. นายอรรถพร  ผ่านสุข
 
1. นางสาวสมคิด  แก่นจันดา
2. นางประนารถ  ปื่นทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงกนกพร  สว่างศรี
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ฤกษ์ศิลปงาม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพิ่มพูล
 
1. นางอรุณี  กำลังแพทย์
2. นายสราวุฒิ  กำลังแพทย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กลิ่นมณฑา
2. เด็กหญิงพัชรพร  สอนคง
3. เด็กหญิงสุวรรณี  วรรณชนะ
 
1. นางสาวอัมพร  วรรชะนะ
2. นางสาวชลธิชา  ร่มโพธิ์รี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นางสาวระวินันท์  อัครวรวัฒน์กุล
 
1. นายบุญเกิด  กลิ่นถือศิล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นายปภาณุวัฒน์  พงศ์สวัสดิ์
 
1. นางขอบใจ  สิงห์ศิลารักษ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กชายจงรัก  ภักดี
2. เด็กหญิงนวัตกานต์  ตั้งเกริกโอฬาร
 
1. นางสาวนาฏยา  ฉุยฉาย
2. นางสาวสุพัตรา  จันทร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นางสาวรดา  อัศวเดชเมธากุล
2. นายสุรสิทธิ์  บูรณภักดี
 
1. นางสาวอารีย์   ประภพรัตนกุล
2. นางสาวพิมพ์นรี   สองเมือง
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจิดาภา  โยติภัย
2. นางสาวปวิชญา   สุวัฒนธรรม
3. นางสาวไรวินท์  สาดะระ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สุผล
2. นางสาวสิริลักษณ์  สาระชาติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กชายมงคล  ออกกิจวัตร์
 
1. นายเจษฎา  ออกกิจวัตร์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงนิรามัย  ใจเฝือ
2. นายพาทิศ  ยิ้มไทร
3. เด็กหญิงวันวิสา  มณีรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารัตน์  บุญล้อม
2. นางสาววิไลวรรณ  ไชยสงคราม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวกนกพร   กลั่นยิ่ง
2. นางสาวชลธิชา  เชื้อคำเพ็ง
 
1. นางสาวสุณิสา   สอาดศรี
2. นายสัชฌุกร  แก้วช่วย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารวิทยา 1. นายเกียรติพงศ์   อยู่เย็น
 
1. นายสัชฌุกร   แก้วช่วย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวทรงแสง   เจริญสุข
2. นางสาวพลอยชมพู  ธนูทอง
3. นางสาวภูริชา  แจ่มจรรยา
4. นางสาวรดา   มั่นต่อม
5. นางสาววรรณกานต์  หินอ่อน
 
1. นางสาวสุณิสา  สอาดศรี
2. นายสัชฌุกร  แก้วช่วย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวรัชพร  ช่วยชูวงศ์
2. นางสาวเมสิยาห์  เนื้อไม้
 
1. นางสาวสุณิสา   สอาดศรี
2. MissNAKYUNG  LEE
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 1. นางสาวชนรธิดา  มาศขาว
2. นายณัฐนนท์  ทรงสวัสดิ์วงศ์
3. นายทวิชัย  บุญเลิศ
4. นางสาวธิดาภรณ์  ดวงแก้ว
5. นายนเรศ  แซ่ลี้
6. นางสาวน้ำฝน  การุณบริรักษ์
7. นายปิติกานต์  พันธ์วิไล
8. นางสาวพรนภัส  กิจไพบูลย์เลิศ
9. นางสาวพัณณ์ณิษา  ศิริพัชรกิตติกุล
10. นางสาวพิชญา  ทรงสวัสดิ์วงศ์
11. นางสาวพิมพ์ประภัทร  ไตยราช
12. นางสาวภัทรกร  มงคล
13. นายภัทรศักดิ์  รักษณรงค์
14. นายภาณุวัฒน์  ตะใคร่เสน
15. นายมานัส  เบเซกู่
16. นางสาวรดา  มิ่งพิพัฒน์
17. นางสาวรติมา  แสนศิริ
18. นางสาววราภรณ์  มูลพัน
19. นางสาววาสนา  แซ่ย้า
20. นายวิทวัส  พิสุวรรณ
21. นายวิรัตน์  แซ่หลอ
22. นายวีรภัทร  แซ่สง
23. นางสาวศิรินภา  ไม่โศรก
24. นางสาวศิริโสภา  จันทาทอน
25. นางสาวสุขฤดี  ทรงสวัสดิ์วงศ์
26. นางสาวสุดารักษ์  แซ่ว่าง
27. นางสาวสุนิสา  เบทูชา
28. นายอนิรุธ  มอาดเลิศ
29. นายอนุสรณ์  ชาววิวัฒน์
30. นายอัครพล  อัศราดร
31. นายอานนท์  โว่ยยือ
32. นางสาวเมย์ริสา  ชูรัตน์
33. นางสาวแจ่มจันทร์  บุญเรียน
34. นางสาวโยชิตา  วงศ์คำน้อย
 
1. นายจิโรจ  จิรวนิช
2. นางเบญจา  สุขจันทร์
3. นายกนก  จิรภาสปกรณ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กันหนองฮะ
2. เด็กหญิงบุรฑริกา  เกษประสาร
3. เด็กหญิงภัทรวดี  โกนกระโทก
 
1. นายภูษิต  ศิริมัย
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกวินธิดา  คำรักษ์
2. เด็กหญิงสุชญา  เจริญสุข
3. เด็กหญิงสุวีรา  ขันธวิทย์
 
1. นางหทัยชนก  ขันติกุล
2. นายโสรัฐ  ขันติกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ประเสริฐทรัพย์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  คุ้มครอง
3. เด็กหญิงพิชญาภา  พลอยนัด
4. เด็กหญิงภัทรปภา  น้อยนาค
5. เด็กหญิงเพชรลดา  เพ็ชรวงษ์
 
1. นายอนุพงษ์  คล้องการ
2. นางศรีสวัสดิ์  กรัตนุถะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายกฤษดา  เพ็ชด้วง
2. นายคณิศร  ปันนะราชา
3. นายจิรายุ  คงเลิศ
4. นายชินภัทท  เมืองช้าง
5. นายฐิติพงศ์  พานิช
6. นายธนวัฒน์  หริ่มสืบ
7. นายธีรจิต  กาวชู
8. นายธีรพัฒน์  นุตระ
9. เด็กชายนนทกานต์  จีนเท่ห์
10. นายพงศธร  พงษ์นุ่มกุล
11. นายพัฒนดนัย  ทองประเสริฐ
12. นายพิชพล  การวิรีย์
13. นายภวนนท์  เรืองบุรพ
14. นายภาธร  เผือกกัน
15. นายรณัชย์  สุวรรณสัมพันธ์
16. นายวิศรุต  สุรฤทธิ์โยธิน
17. นายศุภกิตติ์  โพธิ์ศรี
18. นางสาวอรชพร  เชยสาคร
19. นางสาวอักษราภัค  ลุกจันทึก
20. นายเดชาธร  ทิพย์จ้อย
 
1. นางสิริมาส  ทองมาดี
2. นางสาวอริสา  สักการะ
3. นางสาวกิติยา  บุญมีสง่า
4. นางศรีสวัสดิ์  กรัตนุถะ
5. นายพีรยุทธ  พูลสละ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงพาทินธิดา  ยอดย้อย
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สินนุสาสน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวพรทิพย์  ใยบัว
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายสุกิจพิพัฒน์  สุขธนะไพศาล
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชายวรพล  ผิวแดง
2. เด็กหญิงอรณิชา  ศรีสกุล
 
1. นางสาวนภาพร  สวัสดิ์นะที
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชายพชธกร  เบ็ญจรัตน์
 
1. นางสาวกุลนันทน์  ทองนิ่ม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภคปภา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วุฒิเกษตรกิจ
 
1. นายวิวัฒน์  บุญยง
2. นางสาวอมรรัตน์  แสงส่องฟ้า
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชยา  ล้ำเลิศหล้า
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กชายพงศกร  พลจันทร์
 
1. นางสาวลฎาภา  หลักคำพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายกฤตพล  นิติธัญกุล
2. เด็กหญิงฆรวัณน์  น้อยพิทักษ์
3. เด็กหญิงจิรัญญา  ล่องตี้
4. เด็กชายณัฏฐ์ชนม์  รุจินานนท์
5. เด็กชายปณัยกร  แผนใหญ่ชาดา
6. เด็กชายภาสกร  ศิริเทียรทอง
 
1. นายณฐพล  สุนทรกระจ่าง
2. นายรัฐพงษ์  กูลกิติโกวิทย์
3. นายธเนศ  ทิพย์สุมาลัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงฆรวัณน์  น้อยพิทักษ์
 
1. นายมนต์ชัย  มั่นวศิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายกชรัตน์  บัวทอง
2. นายกฤตเมธ  มนเทียรกุล
3. นางสาวกัญญ์วรา  ทิมทอง
4. นายกัณฑ์ภูมิ  สาตรพันธุ์
5. นางสาวกันต์ฤทัย  กิจสงวน
6. นายจักรกฤษณ์  กล่อมสวัสดิ์
7. นายจิรภัทร์  ทวีวงษ์
8. นายชลสิทธิ์  หมู่วิเศษ
9. นายณดล  ศรศรีวิชัย
10. นางสาวณัชชา  ยอดแก้ว
11. นางสาวณัฐณิชา  เกิดคล้าย
12. นายณัฐเกียรติ  เนตรประภา
13. นายตะวัน  เทาศรีดี
14. นายธนชาต  อมรธำรงเวช
15. นางสาวธัชชัญญา  วงศาชโย
16. นายธีรุตม์  วันขวัญ
17. นายนกร  นิสยันต์
18. นางสาวปริษา  ภูริฐานคุณ
19. นางสาวพรจิรา  จรดล
20. นางสาวพรณภัทร  พรเลิศพงศ์
21. นางสาวพัฒนวดี  สรโยธิน
22. นายภาสกร  เอี้ยงปาน
23. นางสาวมณีนุช  แฟงจะโปะ
24. นางสาวรุ่งนภา  ลำวิไล
25. นายวรกฤษณ์  จิตตวิสุทธิกุล
26. นางสาววรรณพร  สมชัยอยู่เจริญ
27. นางสาววัชรี  เกิดศรีพันธ์
28. นางสาววันวิสา  คล้อสวัสดิ์
29. นายวิศวกร  อังศุภากร
30. นางสาวศิริวรรณ  ศรีประเสริฐ
31. นายสราวุฒิ  รัตนรักษา
32. นายสหัสวรรษ  พิรัชวิสุทธิ์
33. นางสาวสุขสมฤทัย  เด่นชลชัย
34. นางสาวสุพรรษา  ชูเจริญผล
35. นางสาวสุพิชชา  กงประดิษฐ์
36. นางสาวอมรรัตน์  บุญโพธิ์แก้ว
37. นางสาวอรนุช  นรินทร์นอก
38. นายอรรถพล  ซื่อดี
39. นางสาวอารียา  ฉิมกล่อม
40. นายเกียรติชัย  ลิ้มสงวน
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
2. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
3. นายธนิต  พณิชยกุล
4. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
5. นางสาวศิรารัตน์  สุขชัย
6. นางสาวศศินนัท์  วิภูษิทิมากูล
7. นางสาวอรจิรา  แซ่เอี๊ยว
8. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นางสาวชินานาฏ  ทานงาม
 
1. นายณพล  จันทร์เที่ยง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นายจิรพัช  พึ่งสมวงศ์
 
1. นางสาวสุภิสรา  กุลวิภากร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายจิณณวัตร  ยอดตา
 
1. นางนภา  วิเศษศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จงกสิริ
2. เด็กชายกมลภพ  อนันตภูมิ
3. เด็กหญิงกมลลักษณ์  จงกสิริ
4. เด็กชายกฤษณพงศ์  มุจนานนท์
5. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ขัตโท
6. เด็กหญิงคีตภัทร  สีวันนู
7. เด็กหญิงจินดารัตน์  แซ่อึ๊ง
8. เด็กชายชัยณรงค์  เกิดสวัสดิ์
9. เด็กหญิงฐานัชชา  ช้างแก้ว
10. เด็กชายณณธวร  นาคพันธุ์
11. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สองพล
12. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญลอด
13. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำรักษ์
14. เด็กชายธีรยุทธ  แสนนาม
15. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แซ่อึ๊ง
16. เด็กหญิงนริศรา  พรรณทรัพย์
17. เด็กชายนันทชัย  แท่งทอง
18. เด็กชายปฐมพร  นามสา
19. เด็กชายปาฏิหาริย์  บุพลับ
20. เด็กหญิงปาริชาติ  โพธิกระสังข์
21. เด็กชายปิยะโชค  ริดแสดง
22. เด็กชายพบธรรม  บุญจุ้ย
23. เด็กหญิงพรจรัส  กัลยา
24. เด็กชายพรเทพ  พงษ์เลื่องธรรม
25. เด็กหญิงพฤษชาติ  ถวิลวงษ์
26. เด็กชายพันธกาล  สมพงษ์
27. เด็กชายภานุพงษ์  บุราคร
28. เด็กชายภาสวิชญ์  หมอเรือง
29. เด็กชายวรินทร  เหล็กดี
30. เด็กชายศุภวัฒน์  สุขเย็น
31. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีวัฒนะ
32. เด็กหญิงอธิชา  เรงัง
33. เด็กชายอนุพันธ์  ร้อยศรี
34. เด็กหญิงอพาพร  ทองแม้น
35. เด็กหญิงอรวรรณ  มีแค
36. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  นามรักษ์
37. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองดารา
38. เด็กชายอานัส  ประสพเหมาะ
39. เด็กชายเจษฎา  หล้ายิ้ม
40. เด็กชายเมธาสิทธิ์  กิ่งเพชร
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
2. นางสำรวย  อรรคบุตร
3. นายชัยโรจน์  วิสุทธิ์อัมพร
4. นายไพรัช  วัฒนกูล
5. นางสาววิมลรัตน์  ทองอินทร์
6. นายธเนศ  เอียการนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  ผมประทุม
2. นางสาวกรนภา  ศรีเรือง
3. นายกิตติศักดิ์  สกุลเผือก
4. นายจิรวัฒน์  โคตรทอง
5. นางสาวชลิตา  ศิลาเลิศ
6. นางสาวณัชฉรา  ภะวันเทา
7. นายณัฐพล  อิ่มสะอาด
8. นายณัฐพล  จันทร์สน
9. นางสาวดารารัตน์  ทนุพันธ์
10. นางสาวทัศณวรรณ  จู้พันธ์
11. นางสาวทินมณี  การะกิจ
12. นายธีรศักดิ์  ศาสตร์อนงค์
13. นายนราธร  ณ ระนอง
14. นางสาวปรีดาพร  สำอางค์อินทร์
15. นายปัญณคม  เทิบจันทึก
16. นายปัฐมพันธ์  โอสถ
17. นางสาวพรรณภัทร  รักกลิ่น
18. นางสาวพลอยไพริน  พรตเจริญ
19. นางสาวพิราภรณ์  แดนแก้ว
20. นายภูสิทธิ์  แก้วแหวน
21. นายรัฐพงษ์  ชินเพชร
22. นางสาววลัยรัตน์  อึ่งขาว
23. นางสาววันวิสาข์  ศรีวัฒนะ
24. นายวีรวัฒน์  พลับยินดี
25. นายสุกิจ  ฉิมนอก
26. นางสาวสุพรรษา  สันหะรักษ์
27. นายอดิเทพ  ชูพันธุ์
28. นายอธิปประชา  วัฒนะวิจิตร
29. นางสาวอริสา  ทิบรม
30. นายอัครพนธ์  ไชยคาม
31. นางสาวอัจฉราภา  ดีโยธา
32. นางสาวอัลธิรารัตน์  นิลภา
33. นางสาวอาทิตยา  ศุภลักษณ์
34. นายอำพล  โป๊ะประนม
35. นายเกรียงศักดิ์  ศรีอันจันทร์
36. นายเขตต์ตะวัน  จันทร์เนตรี
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
2. นางสำรวย  อรรคบุตร
3. นายชัยโรจน์  วิสุทธิ์อัมพร
4. นายไพรัช  วัฒนกูล
5. นางสาววิมลรัตน์  ทองอินทร์
6. นายธเนศ  เอียการนา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายชนาธิป  วิสุทธิญาณ
2. นายนลธวัช  ฉิมนอก
3. นายนิติธร  บุญเชิด
 
1. นายพัลลภ  ศุลีดำรงวุฒิ
2. นายวีระชัย  วัฒนจิตติ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายณัฐนันท์  มาสีจันทร์
2. นายเสกสรรค์  โนนมี
 
1. นายพัลลภ  ศุลีดำรงวุฒิ
2. นายธนาวุฒิ  อารีเอื้อ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายกรวุฒิ  มาสำราญ
2. นายศักดา  รอดชาติ
 
1. นายพัลลภ  ศุลีดำรงวุฒิ
2. นายภักดีพงษ์  เชิดชน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กชายบุญเพิ่ม  บุญนัง
2. เด็กชายอธิธัช  โนรีวรรณ
3. เด็กชายเกริกฤทธิ์  บุตรพรม
 
1. นายธนาวุฒิ  อารีเอื้อ
2. นายภักดีพงษ์  เชิดชน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายขจรเกียรติ  นวลมาถต์
2. นายธาดา   คล้ายคลัง
3. นายธีรภัทร์   ทองทา
 
1. นายสยาม  บุญประเสริฐ
2. นายเตือนใจ  บัวพรม
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาววราภร   เพชรสอาด
2. นายสุวชัย   พันธ์ภู
3. นางสาวอาทิตติยา   มูลชาติ
 
1. นายกิตติเดช  เปรมกมล
2. นายภูดิศ  ฤทธิ์จารุกร
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวกฤษติญา  ศรีวิลัย
2. นายณัฐวุฒิ  นุ่มดี
3. นางสาวรัตติกา  สว่างศรี
 
1. นายนิพัฒน์  ชะเอม
2. นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวสายธาร  วารีนิล
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. นายชาตรี  แก้วกันยา
2. นายณัฐวุฒิ  ฉุยฉาย
3. นายวีระวัฒน์  มั่นยืน
 
1. นายวชิราวุธ  สอนโสภา
2. นางกนกพร  อินจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงนคนันทินี   ตันหงวน
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กชายกนกสรร  รุ่งจิรธนานนท์
2. เด็กหญิงกัญญณัช   เกสรสมบัติ
3. เด็กหญิงกัณฐพร  เพ็ชรเพ็ง
4. เด็กชายชานันท์  มัลลานู
5. เด็กหญิงปาละตา   ขำเจริญ
6. เด็กหญิงรัญชิดา   วัฒนสินธุ์
7. เด็กชายสิทธานต์  สุขคะตะ
8. เด็กชายอธิศ  มานนท์
9. เด็กชายอัครวัฒน์   ปราบณรงค์
10. เด็กชายอานาคินทร์  สวันตรัจฉ์
11. เด็กหญิงเตชินี   อภิชลติ
12. เด็กหญิงโสภิดา   ประณิธิพงศ์
 
1. นายประยุทธ  ชาญอักษร
2. นายชนะศักดิ์   วงษ์วีระวินิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวกชวรรณ   ไทญาณสิทธิ
2. นางสาวกันตยา  ชัยทอง
3. นายกันต์  พันธุ์ศิริ
4. นายธนเดช  มหากายี
5. นางสาวธันย์รดา  ศุทธวีร์สกุล
6. นายนวพล  จักรนิรมล
7. นายปุณณภพ   สุวรรณจิตร์
8. นางสาวศุขวลี  กิตติญาณ
9. นายสรนนท์  หอมมณฑา
10. นายสรวิชญ์  สังข์ทอง
11. นางสาวอริสรา  บัวสมบัติ
12. นายอิสระชน  ชื่นเอกรัฐ
 
1. นายตวิษ  จิตรรังสรรค์
2. นายประยุทธ  ชาญอักษร
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กชายศุภกร   ถาวรวงศ์
2. เด็กชายเจนวิทย์  กิจเวคิน
3. เด็กชายเยี่ยมวุฒิ  จันทร์หัวโทน
 
1. นายปิตุพงศ์  ฤทธิ์หมุน
2. นางปุณยนุช  ปัญญาดิลก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ไทรสงวน
 
1. นายณัฐธร  ขจรคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. เด็กหญิงชลธิชา  เบ็ญจมินทร์
2. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ยงญาติ
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  สรรศรี
4. เด็กหญิงสุพิชญาย์  แสงวุธ
5. เด็กหญิงแสงระวี  อินทร์กลัด
 
1. นายสาธิต  ขาวรุ่งเรือง
2. นายเป็นหนึ่ง  ชื่นงาม
3. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายทิวากร  พลีใส
 
1. นายพิภพ  พานิชย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นางสาวพิชญธิดา  ยุ่นประยงค์
2. นางสาววิภารัตน์  วิลาศ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  จินดาศักดิ์
2. นางสาวจิตรลดา  มนต์ปรีชาวิทย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ขุนไชย
 
1. นางสาวสุจินดา  รอดกูล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พรหมรัตน์
 
1. นางสาวพรพรรณ  แก้วมาก
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวเก้ามณี  โพธิ์เงิน
 
1. นายเพทาย  เฟื่องฟู
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวดวงมณี  บานแย้ม
2. นายภูบดินทร์  นิ่มน้อย
3. นางสาวลภัสลดา  ช้างเผือก
4. นางสาวลักษิกา  พุ่มนก
5. นางสาวอรัญญา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางศุภลักษณ์  ฐิตะฐาน
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  รุจีนิธิโรจน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นายกิตติชัย  ชาลีนพ
2. นายวัชรินทร์  เที่ยงธรรม
3. นายสุรชัย  สีแดง
4. นายอภิวัฒน์  สุขขีวุฒิ
5. นายเมธัส  ผดุงชอบ
 
1. นายกรวิชญ์  ทับทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นายกล้าณรงค์  มีสมโฉม
2. นางสาวพัสฐพร  ศรีเจริญ
3. นางสาววรรนิสา  รุ้งกสัตรา
4. นางสาววิชชุตา  แสงฟ้า
5. นางสาวสุนิสา  พูลสวัสดิ์
 
1. นายนันทมิตร  สุภสิงห์
2. นางอุทัยรัตน์  ศรีอนันต์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวปัณณพร  จุ้ยสาย
2. นายรัตนชัย  พรรณสาร
 
1. นางมันทนี  บุญฤทธิ์
2. นางสาวนภาพร  แดนตะเคียน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายพิธิวัฒน์  มูลสาร
2. นายสิรวิชช์  สังข์ทอง
3. นายเฉลิมชาติ  หมื่นจำนงค์
 
1. นางพรพิมล  ส้มทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์  ม่วงกรุง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวพรณุภา  มีชูเกศ
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายปรมินทร์  ภิญมิตร
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายภูริณัฐ  ยินดีวิทย์
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายนัฐพล  อนันตริยกุล
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวชลธิชา  กรีวิเวก
2. นายชัชชานนท์  อุ่นเจริญ
3. นางสาวฐิติมา  รัชชุรัตน
4. นายณัฐพล  ชินประหัษฐ์
5. นายทัตพงศ์  เขียววิมล
6. นายธนวัฒน์ทศพร  จันทร์อ่อน
7. เด็กหญิงธิชา  ม่วงแก้ว
8. นายธีรภัทร  เมืองขุนทด
9. เด็กชายปภังกร  จำนงบุญ
10. นางสาวปวีณา  บุตกร
11. เด็กชายพิชทยาธร  วันดี
12. นายเจษฤทธิ์  บำรุงงวงษ์
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
2. นางสาวณิชพร  แก้วสถิตย์
3. นายกิตติ  คงเจริญ
4. นายบุญธนา  จำพรต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายยุทธการณ์   ปานเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายจิรกิตต์  บัญจิตตรากุล
2. เด็กชายชนาธิป  น้อยใจ
3. เด็กชายชยากร  ทองแผ่
4. เด็กชายณพวงศ์  รัมมะบุตร
5. เด็กชายณัฐชนน  นิโครธา
6. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
7. เด็กชายธิเบต  สุพรศิลป์ชัย
8. เด็กชายนวพล  โพธิ์พุ่ม
9. เด็กชายปัณณวรรธ  ปิ่นแสง
10. เด็กชายพชร  โรจน์พิบลสถิตย์
11. เด็กชายพิรพัฒน์  ชูชัยะ
12. เด็กชายพีรณัฐ  สุขสมศักดิ์
13. เด็กชายภิญญวัฒน์  สมสุข
14. เด็กชายศักดิ์กรินทร์  บาลทิพย์
15. เด็กชายสิริพงศ์  พงศ์ทองคำวงส์
16. เด็กชายสุรวิชช์  ไตรเวช
 
1. นายศราวุธ  สุขบรรณ์เทิง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวณัฏฐา  ยอดฉิม
2. นางสาวนัฐพร  เหมือนวงษ์ญาติ
3. นางสาวนิสาลักษณ์  คงปราโมทย์
4. นางสาวอภิรดา  ทำนองนาค
5. นายอัครพล  ปลื้มจิตต์
 
1. นางสาวสิเรียม  แชหมื่อ
2. นางสาวชญานุตย์  เจริญกิจ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวฐิติพร   ภู่สุคนธ์
2. นางสาวนาฏนดา   ช่วยพยุง
3. นายเสฏฐนันท์  กังวาฬไกรไพศาล
 
1. นายธีรวีร์  แพบัว
2. นางสาวปทิตตา   เล็กวิกรม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงจุฑามณี   มากสมบูรณ์
2. เด็กชายชวิศ   พงษ์สมร
3. เด็กหญิงฐิติมา   จ้อยเจริญ
4. เด็กหญิงณฤทัย   คำแหล่
5. เด็กหญิงปัทวรรณ   บุญเรือง
6. เด็กหญิงภัทรวดี   นรากร
 
1. นางสาวราตรี   ลภะวงศ์
2. นางชลลดา   ชำนาญ
3. นางสาวพัชรินทร์   ไชยบุบผา
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวนพเก้า   รามวงค์
2. นางสาวนัชชา   สีกาแก้ว
3. นางสาวอารีรัตน์   กีโดย
 
1. นางสาวราตรี   ลภะวงศ์
2. นางสาวพัชรินทร์   ไชยบุบผา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. นางสาวกมลชนก  ทิศรัตน์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ณ ลำปาง
3. นางสาวพลอยไพลิน  พริ้งสกุล
4. นางสาวพิรญาณ์  ธนงค์
5. นางสาวอัญธิกา  ตั้นอ้น
 
1. นางสาวอัจจิมาวรรณ  บูรณะสัมฤทธิ
2. นางศิริรัตน์  มีสมบูรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวนภัสสร  ตันบริภัณฑ์
 
1. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1. นายกิตติพงษ์  จัตตุพรพงษ์
2. นางสาวจิรนันท์  สุนทรธีรวัฒน์
3. นายชยานันท์  อัศวาดิศยางกูร
4. นางสาวปริณดา  คันธมานนท์
5. นายภูธเนศ  บุตรแม่กลอง
 
1. นายภคพงศ์  เหล่ายนขาม
2. นายชิน  เลิศสถิตย์พงษ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  อนันต์สมสิน
2. เด็กชายอานุภาพ  แสงจันทร์
 
1. นายรณฤทธิ์  กิตติกรสกุล
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 1. นางสาวจิตติญา  บุญจิตร
2. นายชัยนุวัฒน์  การปรีชา
3. นางสาวปิยพัทธ์  คำนาดี
 
1. นางสาวอาภากร  รัตนโกสินทร์
2. นายพิตตินันท์  แถนสีแสง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายชวิศกร  เจี่ยชินภาค
2. เด็กชายณภัทร  สีขาบ
3. เด็กชายทศพล  ดอกไม้แย้ม
 
1. นายวรวิทย์  ศรีจันทร์
2. นางณัฏฐนันท์  ปิ่นกุมภีร์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  พักเสียงดี
2. เด็กชายสาธิต  เพชรสีจา
3. เด็กหญิงอรัญญา  ไฝเพชร
 
1. นายพงษ์ระพี  ศรีคำทา
2. นางสาวจารุวรรณ  มนูญโย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงธนพร  อ่วมเสือ
2. เด็กหญิงพรนภา  สุวรรณสิงห์
3. เด็กหญิงเมธาวี  สระทองคำ
 
1. นางนัทนรินทร์  ปั้นเพชร
2. นางแก้วตา  ไชยภักดี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. เด็กชายวรัท  แก้วสระแสน
2. เด็กชายอรรถพล  จันทร์เพ็ญ
 
1. นายประคอง  อดทนดี
2. นายนันทชัย  แก้ววิชิต
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายภัทรดนัย  เสริมดี
 
1. นายสิริชัย  ใหญ่มาก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จ่างเจริญ
 
1. นายเอกภพ  คณะฤทธิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  พูลนุช
 
1. นายสิริชัย  ใหญ่มาก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายสรวิศ  สุริโย
 
1. นายเอกภพ  คณะฤทธิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายจิรภัทร  อินทร์เอี่ยม
2. นายนุติพงษ์  คำจันทร์วงศ์
3. นายอนุชา  จันทนาวงศ์
 
1. นายสิริชัย  ใหญ่มาก
2. นายเอกภพ  คณะฤทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ช่วงชู
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ส้มแก้ว
3. นายกฤษฎา  มีลึก
4. นายกฤษฏิพัฒน์  โล่พิทักษ์อุดม
5. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันทร์เรือน
6. เด็กหญิงขวัญมนัส  นาคสมบูรณ์
7. นายคุณากร  วีระพงษ์
8. เด็กชายจักรพันธุ์  ภู่ทอง
9. นายชนะชล  ทัศนา
10. นางสาวชลฤทัย  สีสด
11. นายชลสิทธิ์  ประสานทรัพย์
12. นางสาวญาณินี  คชสาร
13. นางสาวณภัทร  อำมาตย์ชาดี
14. นายณัฐวุฒิ  ทองใบ
15. เด็กชายธนาเดช  เจริญกาญ
16. นายธิติวุฒิ  เจริญกรุง
17. เด็กชายนพเก้า  กลึงกลม
18. นางสาวนิศารัตน์  อิ่มสอาด
19. เด็กชายปณชัย  ลาสิงห์
20. นายพงศกร  คล้ายภู่
21. นางสาวพรสวรรค์  มาลาหอม
22. นางสาวพิยะดา  พูลจีน
23. นางสาวภัสสร  พึ่งผล
24. นายรชต  โตบัณฑิต
25. นายรัฐนันท์  แก่นแก้ว
26. นางสาววนิดา  กลิ่นกุหลาบ
27. นายวรรักษ์  รุ่งเรือง
28. เด็กหญิงวีริศรา  สุดสวาส
29. เด็กหญิงศรุตา  วาริพินทุ
30. นายศักดิธัช  กอบธัญญกิจ
31. นายสรวิศ  สุริโย
32. เด็กชายสหรัตน์  ขาวเจริญ
33. นายสิทธิเวช  สาทางกูล
34. เด็กหญิงสุนิสา  รวยลาภ
35. เด็กหญิงสุพัฒตรา  อิ่มยิ้ม
36. เด็กชายอธิปไตย  ก้านจันทา
37. นายเจษฎากร  ฉิมพาลี
38. นางสาวเวณิกา  ผดุงวิทยากร
39. นางสาวโยษิตา  ศิริชโย
40. เด็กหญิงไพลิน  โพธิ์ย้อย
 
1. นายชัยพล  อนุสุวรรณ
2. นายวิศิษฐ์  สุดสงวน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิดา  อดิศักดิ์
 
1. นายอลงกรณ์  จันทรวิภาค
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เขว้าชัย
2. นางสาวณัฐณิชา  กลั่นบุศย์
3. นางสาวพรพิมล  เจียชะรัมย์
4. นางสาวสุพรรษา  พิงจันอัด
5. เด็กหญิงเปมิกา  สุขจิตร
 
1. นายปิยะลาภ  เตียรธิติ
2. นางวันเพ็ญ  นาคสุวรรณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  สองเมือง
2. นางสาวกรรณิการ์  ตันทอง
3. นางสาวภิรมณ์วรรณ  คุ้มปลี
 
1. นายชัยมงคล  ป้อมเปี่ยม
2. นางสาวธนัญญา  หล้าสมบูรณ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวนิมนต์  ฤกษ์มี
 
1. นายมาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวญาณิศา  ยอดแก้ว
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายธนาพร  พุ่มแสวง
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวจุไรรัตน์  ทวาเรศเรืองคราม
2. นางสาวธาวินี  สายสังข์
3. นางสาวพรรษา  ขวัญยืน
4. นางสาววรัญญา  วงษ์เกษม
5. นางสาวสโรชา  กลั่นมั่น
6. นางสาวอภิชญา  รัตนโสภา
 
1. นายภาคิน  กุดแถลง
2. นางสาวศุภวดี  มนต์เนรมิตร
3. นางสาวปาริชาต  สุทธิวารี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กชายธนวัฒน์  บรรจบปี
2. เด็กหญิงสุพัชชา  ดอนทองแดง
3. เด็กหญิงอธิศชญาณ์  จานแก้ว
 
1. นางศุภวรรณ  แย้มมา
2. นางพิณทิพย์  วิริยะธรรมเจริญ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1. นายชัยภัทร  ภูมาศ
2. นายบัญญวัต  เอื้ออารักษ์
3. นายพลเอก  ตั้งมั่นจิตธรรม
 
1. นายจักรพล  สาใจ
2. นายพร้อมพงศ์  กวีกิจธนา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1. นายตฤษนันท์  ลิขิตเจริญพันธ์
2. นายพีรพงศ์  มหัธนาสถาปัตย์
3. นายอินทัช  จิรรัตนไพโรจน์
 
1. นางสาวพัชราวดี  สายทองแท้
2. นางสาวศจีกาญจน์  ศิรทรัพย์ไพสิฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 90.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1. นายกษิดิศ   เกียรติ์ทวีมั่นคง
2. นายณัฐสิทธิ์   เชื้อสุวรรณ
3. นายดุลยวัต    ธนากรชัย
4. นายธาม  สถิตเทพบัญชา
5. นายปฏิญญา  โมนัยกุล
6. นายพลัฎฐ์  จรรยา
7. นายภารินทร   สัตพันธ์
8. นายวงศ์วรัณ  ประจักษ์วิทย์
9. นายเสฏฐนันท์   ภุมรินทร์
 
1. นายสร้างสรรค์   พันสะอาด
2. นายชัยวัฒน์  แก้วสอาด
3. นายภัทรพงศ์   นภากุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 97.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวหทัยภัทร  สุภัทราธร
 
1. นางสาววีณา  นิ่มเรือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 1. เด็กหญิงปิยพัทธุ์  สุวณิช
 
1. นายธวลธรรม  ทองโชติ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวภิตินันท์  เรืองชวลีย์
 
1. นายกิตตินันทน์  บุตะเคียน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายปฎิพล  แซ่ลี้
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายภาสวิชญ์  สมประเสริฐศรี
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวรมย์ชลี  สุวรรณมณี
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวณิชชยา  กิจเจริญ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวชนาธิป  ปีตวัฒนกุล
2. นางสาวณัฐชนัน  เกษธำรง
3. นางสาวณิชชยา  กิจเจริญ
4. นายธนวัฒน์  ยังทน
5. นายปฏิพล  แซ่ลี้
6. นายปิยวัฒน์  รอดทรัพย์
7. นายภาสวิชญ์  สมประเสริฐศรี
8. นางสาวรมย์ชลี  สุวรรณมณี
9. นายอิสิทัต  พันธุ์พงศ์พิพัฒน์
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
2. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
3. นายประสาร  วงศ์วิโรจน์รักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวญานิกา  แกล้วกสิกรรม
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวกานต์พิชชา  กุศลนุกร
2. นางสาวจิราภา  อินทบุหรั่น
3. นางสาวณัฐมน  พรหมจำปา
4. นางสาวปานวาด  ขอเจริญ
5. นางสาวรมิดา  เราอุปถัมภ์
6. นางสาววรลักษณ์  ดีแว่น
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
2. นางนงคลักษณ์  ฉิมพาลี
3. นางสาวพรพิมล  พันธ์พืช
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 92.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวกมลมาศ   สมุทรรัตนกุล
 
1. นางสาวสุพรพรรณ  ธีรวัฒน์วรกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวรับพร  ทับทิมไทย
2. นางสาวสโรชิณี  จิรังวรพจน์
 
1. นายชัชชัย  จิตต์ชุ่ม
2. นายชญศักดิ์  สนธิสกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.125 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายธารมีน  สุทธิอาคาร
2. นางสาวสิริจารีย์  ตระกูลทอง
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  เบ้าทองคำ
2. นายชาครัตน์  บัวเกตุ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวรมย์ธีรา  เล็บครุฑ
 
1. นางสาววรกานต์  สมจิตต์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวกนกนารถ   ฤดีอมรเกียรติ
2. นางสาวกิตยากร   นนทภักดิ์
3. นางสาวฐิติวรดา   เบญจกวิน
4. นายนวพล   มงคลธีระสกุล
5. นางสาวปรางสุภา   น้อยนิมิตร
 
1. นางสาวสุปรียา  สุดประเสริฐ
2. นางสาวกันต์กนิษฐ  ธิติโชตพันธุ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวนวพรรษ   สรรประสิทธิ์
2. นางสาวประกาย  ทองสาด
3. นางสาวพุธิตา  พุฒิพุฒชาติ
4. นางสาวภทรนันธ์  พุ่มมาก
5. นางสาวอภิชญา   ไทยเจริญ
 
1. นายนิติธร  ษัฏเสน
2. นางสาวมานิตา  ดวงสุดา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวจุฑาธิปต์  พิชาดุลย์
2. นายวัฒนภูมิ  บุญเศษ
 
1. นางสาวปุณยวีร์  อินทร์คุ้มวงษ์
2. นายชาครัตน์  บัวเกตุ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงสุพัชณี  ไชยศรี
 
1. นายดิษฐพล  ทรงงาม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายนที  ธนเศรษฐสมบัติ
2. นายสรกฤต  รัตนพิทยารักษ์
3. นายเตโชดม  โฉมกิจ
 
1. นายณัฐพงศ์  แซ่หลี
2. นายอลงกฤต  ตราชู
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  วัธนปทีป
2. เด็กชายธนาทิพย์  หิรัญอมรกุล
3. เด็กชายธาตรี  วชิรปราการสกุล
4. เด็กชายธาวัน  ศิริคะรินทร์
5. เด็กหญิงบุญธิชา  ใจชุ่ม
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  โรจน์ภัทรภาษิติ
7. เด็กหญิงพิชชานันท์  ขุนคง
8. เด็กหญิงภูรี  เกตุอินทร์
9. เด็กชายมนตรี  นวลสนอง
10. เด็กชายศุภมงคล  แสงจันทร์
 
1. นางสาวแก้วกาญจน์  เกาะแก้ว
2. นายชลธี  จันทร์แจ่มศรี
3. นายชาญชัย  สุวรรณปิณฑะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาวจารุกัญญ์  ตั้งจิตพัฒนา
2. นางสาวประภาพรรณ  นามโส
3. นางสาวอรอุมา   บุญซ้อน
 
1. นางสุรีย์พร   ปานศรี
2. นายเสกสรรค์   น้อยเหนื่อย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กหญิงชมพูเนกข์  ภักดี
 
1. นางสาวสุชาดา  บรรณกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นายกฤษฎา  ขุยชัยภูมิ
2. เด็กหญิงจันทกานต์  แคนติ
3. เด็กหญิงชัญญา  ทรัพย์ใหญ่
4. เด็กหญิงชัญญานุช  เสวตวัน
5. นางสาวญัฐกานต์  เพ็งสุพรรณ
6. นายณภัทร  โคมน้อย
7. นายณัฐพงษ์  หงอกสิมมา
8. เด็กหญิงทิพวรรณ  เทศธรรม
9. นายธนากร  เพ็ญธิสาร
10. นายธีรพงษ์  แสงหิรัญ
11. นายธีรพล  แนวทวิต
12. นางสาวนิญาดา  สอนมาลา
13. เด็กหญิงนิศาชล  นาคงาม
14. เด็กชายปัณณธร  โภคสมบัติ
15. นางสาวปิยวรรณ  วุฒิศักดิ์
16. เด็กหญิงพลอยชมพู  ทนเถื่อน
17. เด็กหญิงพัชรี  เกษสัตถา
18. นางสาวพิญาดา  แก้วบุญเรือง
19. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พันธ์มณี
20. นางสาวภัณฑิรา  เหมือนมีโชค
21. นางสาวภัทรวรรณ  นาคนายม
22. เด็กชายภูวดล  เลาวิชุวกรนุกูล
23. เด็กหญิงมนต์ณัฐ  นาคทอง
24. นายรัชชานนท์  นิ่มเชียง
25. นางสาวรุ่งนภา  ไชยสิงห์
26. นางสาวฤดีมล  ฉ่ำพิพัฒน์
27. เด็กหญิงวรรณธิดา  หงษ์ดวง
28. นายวาที  พรทิพย์เทวา
29. นายวีระชัย  ลำดวน
30. นางสาวสาวิตรี  คงคล้าย
31. เด็กหญิงสุวนันท์  นุชชัยภูมิ
32. เด็กหญิงอรวรรณ  เอี่ยมอ้น
33. เด็กหญิงอรวรรณ  รังสรรค์
34. เด็กหญิงอรสา  จองคำ
35. นางสาวอาทิตยา  ไทยใหม่
36. เด็กหญิงอาทิตยา  เฟื่องนคร
37. เด็กหญิงอารยา  หอยแก้ว
38. นายเกียรติศักดิ์  ธรรมโชติ
39. เด็กหญิงเพชรชมพู  ชาญนรา
40. นายเมธี  นิ่มสีนวล
 
1. นายปัญจพล  ปิตินานนท์
2. นางสาวปสิราภา  เกลี้ยงประไพ
3. นายธนากร  ลาวเนือง
4. นางสาวเอมอร  พระสว่าง
5. นายเทพฤทธิ์  ปิดตาทะโน
6. นางสาวณิชากร  วรรณทอง
7. นายนักรบ  ฤทธิสาร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กชายภูวิศรุต  บุศราคำ
 
1. นางสาวอรัญญา  ศิริรักษ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวจรรยพร  รักยุทธ์
2. นางสาวณัฐธิดา  สันทอง
3. นางสาวธมลวรรณ  สุขแก้ว
4. นางสาววรกมล  โมนะ
5. นางสาวสุชาดา  ทังสุนันทน์
 
1. นางน้ำผึ้ง  เสืองาม
2. นายชานน  จาตุรัส
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายชัชนันท์  วงศ์แก้ว
2. นายศุภณัฐ  อเนกนำวงศ์
3. นายเกริกธัช  คุณานุปถัมภ์
 
1. นางสาวอุเบกขา  เศรษฐศุภกูล
2. นางสาวปาริชาต  จันทร์วิบูลย์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายบุญบุล  สุขจิตต์
2. เด็กหญิงฟ้าลัคนา  วิริยะอรรถพร
 
1. นางสาวอนุสรา  หาพิพัฒน์
2. นางสาวอนันตญา  ต่ายหลี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  พุ่มบางป่า
2. เด็กหญิงกุศลิน  มีสติ
3. เด็กหญิงวทันยา  ตั้งพรพิสิฐ
 
1. นายวิชญ์พล  ปัญญา
2. นายศรราม  แสงสว่าง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงสวิตตา  ศิรินาม
 
1. นางสาวกรสุดา  ชิตรัตน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ไตรวิวัฒน์
2. เด็กหญิงดารณี  ทับทิมไทย
3. เด็กหญิงถาวรีย์  หวานชะเอม
4. เด็กชายธนพล  ต้อยปาน
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คานงาม
6. เด็กหญิงสุธีนี  ป้อมแก้ว
7. เด็กหญิงอรนลิน  ปานขาว
8. เด็กหญิงอุรัสยา  อุโฆษจันทร์
 
1. นางจารุกิตติ์  ชินนะประภา
2. นางสาววีณา  เรี่ยวแรง
3. นายธนากรณ์  เข็มกลัด
4. นางภัสรา   ศรีรุ่งโรจน์เจริญ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวชนากานต์  อุ่นวรรณธรรม
2. นางสาวปาริชฐา  เรืองจันทร์
3. นางสาวระพีพัฒน์  ดวงแก้ว
4. นางสาวฤทัยธนรรณ  หวังศรี
5. นางสาวสิรินดา  เปรมผล
6. นางสาวอภิชญา  ยงยืน
 
1. นางจารุกิตติ์  ชินนะประภา
2. นางสาววีณา  เรี่ยวแรง
3. นายธนากรณ์  เข็มกลัด
4. นางภัสรา   ศรีรุ่งโรจน์เจริญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวจิราพัชร  เกิดโกมุติ
2. นางสาวธนาภรณ์  สอนทะโชติ
3. นางสาววิลาสินี  ศรีพุทโธ
 
1. นางวาสนา  กระแสร์
2. นายชานนท์  แสงโสด
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นายจิรวัฒน์  ศิลปักษา
2. นายฐิตญาธาน  ศิริเทศ
3. นายดิศรณ์  พรมดี
4. นายประเสริฐ  เมืองมั่น
5. นายสิทธินนท์  บุญพันธ์
 
1. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่
2. นายสุภวัชร  ชาติการุณ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 97.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กชายณัฐนนท์  ลิ้มทองคำ
2. เด็กหญิงนวรันต์  สมบูรณ์อยู่กมล
 
1. นายปัญญา  พานศรี
2. นางสาวทิพวรรณ  กิมเล็ก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวคงคา  เพชรนิล
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวกนกทิพย์  จรัสพันธ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขุนแสน
3. นางสาวคงคา  เพชรนิล
4. นายคมสันต์  ดาวแสง
5. นายธวัชชัย  มาพุก
6. นางสาวปาณิศา  รุ่งสว่าง
7. เด็กชายพัชรพงศ์  ต้นทอง
8. นายวรายุส  แผนสมบูรณ์
9. นางสาววารี  เพชรนิล
10. นายสรัชย์  จิตต์เป็นธรรม
11. นางสาวสุขเกษม  บ่อผล
12. นางสาวสุดารัตน์  ล้ำเลิศ
13. นายสุภกฤษ  อยู่เย็น
14. นางสาวสโรชา  มีชัย
15. นายอัษฎาวุฒิ  นิลกำแหง
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
2. นางสาวธานี  มังกะโรทัย
3. นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล
4. นางสาวพเยาว์  ชำนาญกำหนด
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวกรวลัย  เหมพันธุ์
2. นางสาวกานต์ธิดา  แก้วโยธา
3. นางสาวจันจิรา  ทนเถื่อน
4. นางสาวชนกานต์  นิลแก้ว
5. นายณัฐวุฒิ  พัดชื่น
6. นางสาวธิดารัตน์  อ่อนจงไกร
7. นางสาวนัทธกานต์  ภารตรัตน์
8. นางสาวรุจจิรา  พงษ์ประเสริฐ
9. นางสาววรรณกานต์  แก้วแกมทอง
10. นายสิทธิกร  จันทนา
11. นางสาวสุดารัตน์  อยู่ปาน
12. นางสาวอรอุมา  ทองสุข
 
1. นางสาวธานี  มังกะโรทัย
2. นางสาวสุกานดา  บัวระภา
3. นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล
4. นางสาวพเยาว์  ชำนาญกำหนด
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. นายกฤษฎา  อินต๊ะพรม
2. นายภูวกร  ไกยสวน
 
1. นายอนรรฆ  สาสุข
2. นางสาวศิวนารถ  ชื่นตา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายก้องภพ  กาทอง
2. เด็กชายธนภัทร  โต๊ะมิ
 
1. นางสาวภาวดี  เยี่ยมสถิตย์
2. นายวิเชียร  วงค์ผาบุตร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายสิรวิชญ์   พูลเขตร์กิจ
 
1. นายศราวุฒิ  รัตนกุล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายพิชญะ  อภิเชษฐโยธา
 
1. นางสาวอรชา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายเนติธร   ปริยกร
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายธนพล   สายทอง
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายนรวิชญ์   รุ่งเรือง
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายพัชรวีร์   เนียมนิล
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายธนภัทร   เพชรสัมฤทธิ์
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายพาสุข   แววศรี
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายกิตติภพ   พินิชการ
2. นายชัชวัสส์   เจียวก๊ก
3. เด็กชายณฤทธ์กมล   วงษ์สุทักษ์
4. นายนรวิชญ์   รุ่งเรือง
5. นายพัชรวีร์  เนียมนิล
6. นายพัทธวีร์   หาญสิทธิสุนทร
7. นายพาสุข   แววศรี
8. เด็กชายภวัต   บุญจันทร์
9. นายวัสรสรร   กนกธรไพบูลย์
10. นายศรัณญ์   ศานติวัตร
11. นายสิทธา   โสรีกุล
12. นายอธิพัชร์   พงศ์ศิริโภคิน
13. นายอัษฎาวุธ   ชูวัน
14. เด็กชายอิทธิโชติ   ศรีบาง
15. เด็กชายเนติธร   ปริยกร
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกชพร  ตั้งพูนสุข
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ยิ่งถาวร
 
1. นางมยุรี  ทุนทวีทรัพย์
2. นางสวลักษณ์  สังข์สวัสดิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายชวินธร  แสงชะอุ่ม
2. นางสาวพุธิตา  ศรีพายัพ
 
1. นางแสงจันทร์  ปัญญาสุข
2. นางสาววัชรินทร์  วัดทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายกัณฑ์ภัค  บุญประสาท
2. เด็กหญิงธนัชพร  อุระพนม
3. เด็กหญิงพรธิตรา  หมอนทอง
4. เด็กหญิงภาวิณี  ดีสมชื่อ
5. เด็กหญิงวรัญญา  สุกจั่น
6. เด็กหญิงอัญชิสา  แสงสุวรรณ
 
1. นายฐสิษฐ์  วังทะพันธ์
2. นางสุภาภรณ์  อินทร์เชื้อ
3. นายภานุฉัตร  เผือกผ่อง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. นายกฤษณะ  ปิ่นดอกไม้
2. นางสาวจุฑามาศ  เพ็ชรเกลี้ยง
3. นายนพคุณ  หุ่นทอง
4. นางสาวน้ำผึ้ง  เกิดงาม
5. นางสาวน้ำหวาน  อายุวงษ์
6. นางสาวศศิธร  มั่นเขียว
7. นางสาวสุกัญญา  จันทร์หอม
8. นางสาวเวธกา  กองสมบัติ
 
1. นางวราภรณ์  บุญศรี
2. นางสาวอรทัย  ละคร
3. นางสาวพิชยา  ขันตีเรือง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. เด็กชายคณพศ  อมรชวลิตกุล
2. เด็กชายจิตกร  ทำนุ
3. เด็กชายชนะพล  เลพล
4. เด็กชายชาคริต  หวังประโยชน์
5. นายตรีวุธ  บุญรอด
6. เด็กชายทวีศักดิ์  ผลเจริญ
7. เด็กชายสหภพ  เทียมธรรม
8. เด็กชายเจษฎา  แซ่ลี้
 
1. นายวิบูลย์  เที่ยงธรรม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. นายชัยณรงค์  บัวเงิน
2. นางสาวพัชรวี  ดีเกษม
 
1. นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก
2. นายโอภาส  ขันทะ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลปากน้ําศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง) 1. นายวิโรจน์  โพธิ์ระย้า
 
1. นายพงศ์เทพ  เขม้นกสิกรรม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. นายชิษณุพงศ์  วิภาชัยนันท์
2. นายนที  สุมาลัย
3. นายอนุวัฒน์  บุญมี
 
1. นายศุภโชค  นันตา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวณัฏฐาวีรยา  สุวรรณนพเก้า
 
1. นางนุกูล  สันทัดค้า
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงณฐมน  แผลงปัญญา
2. เด็กชายวรัชญฺ์  พาลพ่าย
3. เด็กหญิงสุธาสินี  วิริยะไกรกุล
 
1. นายวรวิทย์  พาลพ่าย
2. นางสาวนันทรัต  จารุทโรภาสน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  วิรุณราช
2. เด็กชายธนภัทร  เลิศมงคล
3. เด็กชายธีรโชติ  รัตนศิริดำริ
 
1. นายยงยุทธ  มานะประดิษฐ์
2. นางสาวฉัตรฐพร  ศิริวัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายกรกรรณ  ไทยเจริญ
2. เด็กชายจักรวาล   กล่ำบุญสวัสดิ์
3. นางสาวชนิสรา  อยู่อิ่ม
4. นายชนุตร์   ประเสริฐพันธุ์
5. นายฐิติกร   โรยมณี
6. นายณรงค์ศักดิ์   พุ่มพวง
7. นางสาวณิชนันท์  ชะระจำนงค์
8. เด็กชายดุลย์ทรรศน์  เทพหิรัญโญ
9. นายทีปกร  นิลเขียว
10. เด็กหญิงธนพร  ยังให้ผล
11. เด็กหญิงธมลวรรณ  เรียบร้อย
12. นางสาวธัญญาลักษณ์   นิลประดับ
13. นายธัญนุทัศน์   รอดมั่นคง
14. นางสาวนริศรา  โรจิณ
15. นายบวรเดช  แสงแก้วนพเก้า
16. นางสาวบุญญรัช  กุสันเทียะ
17. นายปรมินทร์   โพนสุวรรณ์
18. นางสาวประกายวรรณ  พ่วงช่วงโชติ
19. นายปารณัท   ลีระสันทัดกุล
20. นางสาวพรกมล   จันโท
21. เด็กหญิงพรหมพร  รุ่งเจริญชนะชัย
22. เด็กหญิงภัครินทร์   สีไส
23. นายภูวนัย   สุขสว่าง
24. เด็กชายยุทธพล  จันทรศร
25. นางสาวรินรดา  วิชา
26. นายวรกร   เจริญเตีย
27. นางสาวศรัยฉัตร  ผ่องศรี
28. นางสาวศิริพรรณ  ศิริประทุม
29. นายศุภวิชญ์   รวยสูงเนิน
30. นางสาวสกุลทิพย์   กิจทองทรัพย์
31. เด็กชายสรวิศ   วุฒิจารุวงศ์
32. เด็กชายสิรภพ   ปิยะวาทินทร์
33. เด็กหญิงสุชาวดี   หลำแก้ว
34. นางสาวสุดารัตน์  อินสอาด
35. นางสาวสุภาพร  แปะซา
36. เด็กหญิงสุรีย์พร   แก้วไชย
37. เด็กชายอดิศร   แดงเจริญ
38. นายอติรุต   เส็งเมือง
39. เด็กหญิงอารียา   วสุวิทย์
40. เด็กหญิงเมย์ศินี  จำเริญ
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
2. นางกรกันยา  กสิกรรม
3. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
4. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
5. นายบุญฤทธิ์  อ่ำขำ
6. นางสาวโสภา  ถาวรเจริญ
7. นายณัฐพล  เผือกพูลผล
8. นายชัยพร  หิรัญรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายสุริยะ  หอมประทิน
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายพชร  จันทวงศ์
2. นายสุเทพ  จันทร์ชูผล
 
1. นายโชติก  ทรัพย์ดี
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สว่างอารมณ์
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงประภัสสร  วิทยาขจรเดช
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขนานทอง
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขนานทอง
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวเกวลิน  ถนอมทอง
 
1. นางสาวโชติกา  ไตรเพทพิสัย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพรรษชล  ศรีสาคร
2. เด็กหญิงเกวลี  เดชนิติรัตน์
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  มโนมัยนฤนาท
2. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายภัทธภณ  พันธมิตร
 
1. นางสาวกัญญา  ดำรงศักดิ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายธีร์ธวัช  เจริญวิกกัย
2. เด็กชายนภทัต  บุญญาธิการ
3. เด็กหญิงพลอยรุ้ง  จงกล
 
1. นางพงค์นุช  พูลสมบัติ
2. นางสาวสุรีรัตน์  ว่องไว
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวณิชารีย์  วัฒนพฤกษชาติ
2. นายพงศพิชญ์  ตรีโกศล
3. นางสาวรมิตา  อัมพะวะผะลิน
 
1. นางดวงกมล  รักษ์สุจริต
2. นายจุมพล  ภักวิลัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายทวีโชค  ผสม
2. นายพันธวัช  กาญจนภิญโญ
3. นายภัทรเศรษฐ์  เจริยทองนิธิโชติ
4. นางสาวสรัลชนา  บุญชูกุศล
5. นายเฉลิมชัย  หนูอนงค์
 
1. นายปัญจพล  บุญมณีชัยกุล
2. นายสมเกียรติ   คล่องแคล่ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวพีรญา  บำรุงพันธุ์
 
1. นางสาวสมัชญา  ช่างพาน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่เตียว
 
1. นางรัตน์ดา  สุขเหลือ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวกุลนิษฐ์  บุญมั่น
 
1. นางปรญา  เรือนเงิน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายกิตติ  ช่างแกะ
2. นางสาวคีตภัทร  เรืองนิล
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  พรมนา
4. นายธนะพนธ์  นาคช้อย
5. นายนฤทธิ์  เกษรจันทร์
6. นางสาวปานพิมพ์  ชัยดีเมธาพัฒน์
7. นางสาวพรลภัส  บุญโกย
8. นายพัฒกรณ์  บูรพกรณ์
9. นางสาวพูนพัชร  นัมคณิสรณ์
10. นายเกียรติศักดิ์  โรจน์แก้ว
 
1. นายสิรภพ  คุ้มพ่วงดี
2. นายภานุเดช  วัดแก้ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวธัชพรรณ  วัฒนาวงศ์
2. นางสาวสุภัชชา  เศรษฐจิตต์
 
1. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
2. นายวรัท  สะอาด
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายณัฐชนน  อานามนาถ
2. นายสิรวิชญ์  ประทุมสุวรรณ์
 
1. นายพิทยา  ปฏิโค
2. นายสุนทร  เรืองภักดี
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายก่อเกียรติ  คงทวี
2. เด็กชายธามนิธิ  วิจิตธรรมภาณี
3. เด็กหญิงปณิชา  รัตนาธนบดี
 
1. นางสาวชญาณัฎฐ์  คำรอด
2. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายพงษ์พร  เจริญวิเศษ
2. นายวรกานต์  พิมพ์แก้ว
3. นายสรันร์  ดวงประไพ
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางจำเรียง  ไชยเจริญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายธนพล  ปั้นเหลี่ยม
2. นายธนรัฐ  ปั้นเหลี่ยม
3. นายวรินกร  เข็มรัตน์
 
1. นางอิชยนิติ  มูลชอบ
2. นางสาวรัตนา  บุญพรม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกมลลักษณ์  ผดุงกิจ
2. เด็กชายธนดล  กิจพยัคฆ์
3. นางสาวหทัยกานต์  อินทบุตร
 
1. นางสาวเบญจมาศ  มีต้องปัน
2. นางสุภาวดี  เนียมประเสริฐ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายธฤต  องค์พิสุทธิ์
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีอรุณ
3. เด็กหญิงเบญญาวัธน์  ก้องนาวา
 
1. นางพเยาว์  บุญช่วย
2. นางสาวสุธาทิพย์  ญาติมาก
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายจิราธิป  กาปัญญา
2. เด็กชายสมปกรณ์  ลาภใหญ่
 
1. นางเปรมฤทัย  ราชนิธยากร
2. นางสมพร  เกียรติสกุลเดชา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายธนกฤต  วงษ์พฤกษา
2. นายธนพร  สมบูรณ์แก้ว
 
1. นายกำธร  ใช้พระคุณ
2. นายสุรชัย  สงวนไวพานิชกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จงสุดกลาง
2. นางสาววรรณา  บุญชา
3. เด็กหญิงสุวิกานต์  จันทรดาสุข
 
1. นางวรรณงาม  อนันตชินะ
2. นางนิตยา  ลิ้มติ้ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กชายพีรดนย์  พรมเมือง
 
1. นายวิชิต  วงศ์กาฬสินธุ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายกุมภารักษ์  น้อยคำ
2. เด็กหญิงมณีกานต์  แท่นนาค
 
1. นางคนึงนิตย์  ดีพันธ์
2. นางพัชรินทร์  รอดสิน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวภิมภาภัส  จันทร์สุข
2. นางสาวอารีรัตน์  ภักดีย่อง
 
1. นางนริศรา  พรมริน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวจิรภัทร์  ขำทวี
2. นางสาววีรดา  เหมือนแท้
 
1. นางสาวพรรณรัตน์  สุภาพันธ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 1. นายปิยชนน์  ขันอาษา
 
1. นายศรัณย์ภัทร  จอโหล่
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวเมย์ธาวี  พันธ์ศิริ
 
1. นางสาวเจนจิตต์  ปูเชียงแดง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงเสาวคนธ์  บริบูรณ์
 
1. นางสาวเจนจิตต์  ปูเชียงแดง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวชุติมา  นวมภักดี
2. นางสาวพิชญาภา  เมืองงาม
3. นายเศกสรรค์  บุญเล็ก
 
1. นางจิรัฏฐ์  ศรีพิมพ์มาตย์
2. นายทวี  ศรีเงินยวง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายจารุกิตติ์  ศรีสุพัฒน์
 
1. นายมณฑล  เทียมรักษ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงบงกช  สิ้นเคราะห์
2. เด็กหญิงวารี  คมขำ
 
1. นางวันเพ็ญ  คฤคราช
2. นายณภัทร  เหลืองเจริญ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวปภัทรศรา  อรัญวงศ์
2. นางสาวปรารถนา  วานิชรัตน์
 
1. นางวันเพ็ญ  คฤคราช
2. นางสาวนิภาพร  ศิริเจริญ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงนาตลดา  ชูนพรัตน์
2. เด็กหญิงมาริสา  บุญเผือก
3. เด็กหญิงอนันทพร  กมลแสงมณี
 
1. นางสาวนลินรัตน์  จันทร์น้อย
2. นางสาวศศิธร  มีคุณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน   จันทกูล
2. เด็กหญิงสิตานันท์  กรกนก
3. เด็กหญิงสุชญา  สมเพ็ชร
 
1. นางปณิธี  พัฒนธรรมคุณ
2. นางมยุรา  หัสดินรัตน์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กุลโพนเมือง
2. เด็กหญิงวรางคณา  กองคำ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปรัชญาบุญ
 
1. นางสาวจันทิภา  กบิลโรจน์
2. นางสาวสุพิณญา  ฝูงดี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  นาคนุ่ม
2. เด็กชายธนกฤต  นาคสวัสดิ์
3. เด็กชายธีรภัทร  แก้วมะลัย
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นายอัศวิน  สุริยภิญโญพงศ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายบัญชา  พวงพิกุล
2. นายเจษฎา  เมรสนัด
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางชวนพิศ  พงษ์รอด
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นางสาวศศิวิมล  สายกองทอง
2. นางสาวศิรินภา  หิรัญเจริญ
3. นางสาวอรอนงค์  แก้วขาว
 
1. นางนันทวรรณ  นามวงษ์
2. นางสุวนันท์  แจบไธสง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นายวสันต์  โชติกูล
 
1. นางสุชาดา  ระบุผล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  กองแก้วภูมิ
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ฤทธิ์เรืองศักดิ์
 
1. นางพิสิณี  ยี่โถขาว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กชายแทนคุณ  กระแสร์คุปต์
 
1. นางสาวสุณิสา  พรหมชัย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  บุญลาด
 
1. นายเกรียงไกร  ทำนาเมือง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐนันท์  สิมบุตร
2. เด็กหญิงสิรภัทร  ไทรยอดแก้ว
 
1. นางสาวบรรณพร  มังกร
2. นางสาวปวันรัตน์  มกรทัต
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวกวินทิพย์  สิ้นแต้
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงณัฐพร  ปาเจริญ
2. เด็กหญิงธนิตา  พวงสด
 
1. นางเขมนิจ  ขจรธัญญพร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงพรรณทิภา   นุ้ยสาย
2. เด็กหญิงภัคพิชา  มณีวิลัย
 
1. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
2. นายจงรัก  เมฆพันธ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายธัญเทพ  ทิมอรรถ
2. นายปรัชญ์ชนินทร์  สระทอง
3. นายวราณัฐ  สุทธิการณ์
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลนิตา   วัฒนากูล
2. เด็กหญิงดวงกมล  สีบัวลา
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย   โภคมูลผล
2. นายพิพากษา  สุทธินา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายธนภูมิ   จันทร์เดช
2. นายธีระวัฒน์   แก้วระคน
3. นายสุพร   สีสันทา
4. นายอาทิตย์   บุญรอด
5. นายเอกรงค์   ขจรสมบัติ
 
1. นายเดชา  วิวัฒนวาทิน
2. นางสาวธนกร  มหัทธนะกุลชัย
3. นางปิยพร  ประมวล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายวีรศิลป์   ฤกษ์เวียง
2. นางสาวสโรชา   หมั่นเขตกิจ
 
1. นายนครินทร์  ทรัพย์วิริยา
2. นางสาวนงลักษณ์  วาสะศิริ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติชัย  ทรงหิรัญ
2. เด็กชายพชธกร  นิลแสง
 
1. นางบุญชู  บุญก่อ
2. นายปิยรัฐ  ไทยสะเทือน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวณัฐนิชา   ศรีปิ่นเป้า
 
1. นางสาวธนกร  มหัทธนะกุลชัย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นางสาววรินทร  สายอาริน
 
1. นางสาวคณิภา  ธุระธรรม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวกุลสตรี  พงษ์จันทร์
2. นางสาวจตุพร  พินโย
3. นางสาวพิจิตรา  สุธน
4. นางสาวสุดารัตน์  วรวัฒน์
5. นางสาวสุทธิพร  โกสุมา
6. นางสาวสุมินตรา  โอชารส
7. นางสาวอมรรัตน์  สาลีผล
 
1. นางสาวพรพิมล  ทรงบัณฑิตย์
2. นางอุษา  ลือสมุทร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงจินตนา  ฉัตรช่อฟ้า
2. เด็กหญิงธณิชา  ขันทอง
3. เด็กหญิงสุนันทา  ชื่นอารมณ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  ทองคำ
2. นางเรวดี  ผุกเกษร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายศักรินทร์  สังตรีเศียร
 
1. นางสาวจินตนา  ปิติมล
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายเดชธนดล  ชื่นภากรณ์
 
1. นางสุพรรณี  อินมะณี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กหญิงณัฏฐา  แก้วหิรัญ
2. เด็กหญิงทักษอร  อุดมกิจชัยวัฒน์
3. เด็กหญิงพัชราวลัย  แสงดารา
4. เด็กหญิงภูริชญา  จำรูญวัฒน์
5. เด็กชายสิรภพ  เลิศโชติวงศ์
 
1. นายธนากร  อ่อนสำลี
2. นางสาวปิยนุช  มงคล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นายธีรเดช  ธรรมกุล
 
1. นางสาวอัญชลี  รักพงษ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นางสาวรสริน  เชื่อเหิม
 
1. นางสาวอทิติยา  สุทธิ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นายฐิรวัฒน์  บุญเพิ่ม
 
1. นางสาคร  แก้วอร่าม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นายวุฒิพงษ์  ศิริป๋า
 
1. นางสาวปฏิมา  โพธิ์วงศ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. นายนพพร  มหาพราหมณ์
2. นางสาวศิราพร  กระต่ายทอง
3. นายสรวิชญ์  เสมวิลัย
 
1. นางสาวนพพร  ปรีชา
2. นางสาวณัฐนรี  สงวนสุข
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. นางสาวพรพรรณ  อินทรเกตุ
2. เด็กชายสงกรานต์  จิตถนอม
 
1. นางสาวมลฤดี  ปันแจ่ม
2. นางสาวนฤมน  ทองวิมล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 1. นายธนพัฒน์  วงศ์โคทอง
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายปัณณวิชญ์  หวังนิเวศน์กุล
2. นายสุริยัน  เขมเหลาะ
 
1. นางสาวอุษา  กลิ่นเจริญ
2. นางสาวสุภาพ  การัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทรน้อย 1. นางสาวประทุมทอง  พรมเกตุจันทร์
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงจริยา  ชื่นเจริญ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สมบัติ
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภิรมย์ทอง
4. เด็กหญิงธัญพร  พรมแตง
5. เด็กหญิงบุษกร  ภิรมย์คง
6. เด็กหญิงสรารัตน์  แซ่โง้ว
7. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  ชมภูจันทร์
8. เด็กหญิงอรปรีญา  เล่าเรือง
 
1. นางสาวณัฐวีร์  วรศะริน
2. นายปริชญ์  นาควรรณ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรน้อย 1. นางสาวนภาภรณ์  ด้วงอินทร์
2. นางสาวพรนัชชา  ตากภิรมย์
3. นางสาวพิมพ์ณดา  คงสอน
4. นางสาวรัตน์ตรีญา  กำลังวัย
5. นางสาวศุภาวีร์  อัครเธียรสิน
6. นางสาวอรนุช  คงคล้าย
 
1. นางสาวณัฐวีร์  วรศะริน
2. นายปริชญ์  นาควรรณ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มังคลา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีกลัดหนู
3. เด็กหญิงนันทิดา  ชมภูพึ่ง
4. เด็กหญิงรัตนา  ศรีบางจาด
5. เด็กหญิงศรัญญา   ไทยใหม่
6. เด็กหญิงอรพิม  เปรื่องนา
7. เด็กหญิงเกศินี  ใบชิด
8. เด็กหญิงไอลดา  บัวรพันธ์
 
1. นายปริชญ์  นาควรรณ์
2. นางสาวณัฐวีร์  วรศะริน