สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87.33 ทอง 8 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  ถนอมทรัพย์
 
1. นางสาวบัวทิพย์  เชื้อบำรุง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77.33 เงิน 31 โรงเรียนศรีราชา 1. นายสนธยา  นาคคำ
 
1. นางชุติมา  หาญเอี่ยม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1. เด็กหญิงแพรพลอย  อ้นปรารมย์
 
1. นางสาวคริสต์มาส  บุญยะดิเรก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง 33 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นายธนบดี  ทุ่งแดง
 
1. นางกนิษฐา  รื่นรมย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ไตรรัตน์พิศาล
 
1. นางณัสม์ชา  ศาลกลาง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 75.66 เงิน 27 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวจันทกานต์  อู่ทอง
 
1. นางสุเนตรา  เกลี้ยงอุทธา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.83 เงิน 35 โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กชายจักรพงษ์  ทะรารัมย์
 
1. นางสาวธนิศร์ณิชา  ศรีวงศา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.67 ทอง 4 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวพิราภรณ์  แดนแก้ว
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 34 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. เด็กชายประภาศิต  พรเจริญ
2. เด็กชายพายุภัทร  วิทยศิลป์
3. เด็กชายสามารถ  ทองมณี
 
1. นางพรเพ็ญ  ลวกไธสง
2. นายสุทธิพงษ์  วงษ์ขันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวณัฐฌา  สิงคราม
2. นางสาวธนาพร  ธนากิจเจริญไพศาล
3. นางสาวหทัยกานต์  เณรแขก
 
1. นางวัลภา  เหล็กผา
2. นางสาวกิตติมา   พันธ์จันทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75.33 เงิน 17 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  อภิเสริมทรัพย์
2. เด็กหญิงนิษฐิดา  รุจิเลขานนท์
 
1. นายเอกรัตน์  โพธิ์ทอง
2. นายสมบูรณ์  ทองสำอางค์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 35 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 1. นางสาวปิยาพัชร  พลางวัน
2. นางสาวเมธาวี  พระวงษ์
 
1. นางจิราพร  ทัพสงเคราะห์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. เด็กชายภูริ  โกดี
2. เด็กชายสุทธวิชญ์  บุตรนนท์
 
1. นางศรุตา  นิจนิรันดร์กุล
2. นายชัญญณัฐ  นิจนิรันดร์กุล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1. นางสาวชิตยา  ยุวบุตร
 
1. นายอรรถพล  จันทรโชติ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 20 โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา 1. เด็กชายปรัชญ์  เรืองพีระกุล
 
1. นางสาวสุทารัตน์  ชราศรี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 30 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1. นายกฤติเดช  ระวีวงศ์
 
1. นางสาวจิรัชยา  จันทะวัน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54.94 เข้าร่วม 39 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุขใย
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ช่วยเต้า
3. เด็กหญิงวิรัลพัชร  คุณาสถิตย์ชัย
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  ศรีงาม
2. นางสาววนิดา  จิตไร่
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72.65 เงิน 40 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวบัว  พิกุลแก้ว
2. นางสาวพรสุภา  มละปัดที
3. นางสาวอารียา  แคล้วณรงค์
 
1. นายจตุพร  ผ่องลุนหิต
2. นางวลัยกร  สารบุญ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง 18 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  จินดาวงษ์
2. เด็กชายภูชิสส์  สินสุพรรณ์
3. เด็กหญิงสิริกันยา  ชุมเกษียร
 
1. นางกันรญาณี  ศรีสุรักษ์
2. นางเจนจิรา  เรืองสอน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 53.63 เข้าร่วม 28 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นายธนาคาร  จันทร์แก้ว
2. นางสาววนิดา  นามพลแสน
3. นางสาวสิริโสภา  อารีมานะกิจ
 
1. นางดวงใจ  โสภัณ
2. นางพัทธ์ธีรา  โยธราช
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 12 โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  เมืองรมย์
2. เด็กชายศุภกร  เทพจันทร์
 
1. นายธนากร  ฝั่งชลจิตต์
2. นางสาวพรรณิภา  เที่ยงตรง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 21 โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. นางสาวพีรดา  ฉายพุดซา
2. นางสาวอัญาวีร์  อำมาตย์อารียะ
 
1. นายธนากร  ฝั่งชลจิตต์
2. นางสาวนุชลี  หลงนาม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กชายพิรพัฒน์  เศวตศิลป์
 
1. นายสนธยา  ช่วยญาติ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. นางสาวณัฐนิชา  พันเดช
 
1. นายสนธยา  ช่วยญาติ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 83.46 ทอง 12 โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา 1. เด็กชายพรพล  สุขธงไชยกูล
2. เด็กชายเเครี โดยล์  บางสุริย์
 
1. นายเดชา  กลัดแกล้วกล้า
2. นางสาวสุทารัตน์  ชราศรี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 83.54 ทอง 13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นายณัฐวุฒิ  ทวนดำ
 
1. นางอาระญา  แคนอินทร์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 27 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1. เด็กหญิงซาร่าห์  ลิมบู
 
1. นางสาวนพธีรา  ฐิติกรภัทร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง 43 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  ทองคำ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  เข็มทิศ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชายพงศ์ณภัทร  นุ้ยนวล
2. เด็กชายพร้อมภัทร   สุขพล
3. เด็กหญิงพีรยา  สินพาณี
 
1. นางรัชนี   ทุมวงศ์
2. นางไทยสวรรค์   วรรณภา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21.5 เข้าร่วม 31 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวณิชาวรรณ   สายวงค์
2. นายธนัตถ์   สุขล้วน
3. นายปุณพจน์   นิธิชล
 
1. นางสาวปริชญา   มั่งนิมิตร
2. นางสาวรัชนี   อินทร์สระคู
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.6 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงชนกาญจน์  ชนะภัย
2. เด็กชายพัชรวัฒน์  พิริยะธนเสฐ
3. เด็กหญิงสุธิดา  จันทร์ยิ้ม
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  สมานพันธุ์
2. นางสาวอภิญญา  ตัสมัย
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 42 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นางสาวศิรินทร์  จั่นโพธิ์เตี้ย
2. นางสาวสิรินดา  แซ่จิว
3. นางสาวเกวลิน  ต่อติด
 
1. นางสาวสุนันท์  พุทธภูมิ
2. นางสุภาพร  สิงห์เขียว
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 10 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวดาราพรรณ  บุญแลบ
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  เรืองสุทธิ
3. นางสาวอานุชษรา  วัดห้อย
 
1. นายรณชัย  กิ่งแก้ว
2. นางนพวรรณ  จักษุสุวรรณ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 6 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวสุตาภัทร  ธีรจันทรานนท์
2. นางสาวอัสนาวี  สีรือแสง
3. นางสาวเบญญาภา  อาจจีน
 
1. นายสง่า  ทองอุดม
2. นางสาวภัคจิตร  ไชยโคตร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72.8 เงิน 37 โรงเรียนเกาะสีชัง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เล้ามณี
2. เด็กหญิงภทรพรรณ  รุ่่งเรืองศรี
3. เด็กหญิงเปมิกา  อ่วมน้อย
 
1. นางสายฝน  วังกาวรรณ์
2. นางสาวชญาภา  ดวงมาลัย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.4 ทอง 23 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวภาสสิณี  คิดหาทอง
2. นางสาวลัมมุณา  พลบัญญัติ
3. นางสาวสุมิตรา  อานประโคน
 
1. นางสาวกฤษณีย์  ปิตุรัตน์
2. นางสาววรรณทนา  สุจริต
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 5 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กชายปาณวเรศร์  วีระศิลป์
2. เด็กชายอัครัช  กลอยเดช
 
1. นางสาวอภิชญา  คงรอด
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 8 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวกิติญาณี  สีสิงห์
2. นางสาวศุภกานต์  ศรีอุบล
 
1. นางจารุวรรณ  โดยอาษา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64.9 ทองแดง 25 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กชายกนก  เผ่าเพ็ง
2. เด็กชายอัมรินทร์  พืชพันธา
 
1. นายเชาวฤทธิ์  วงษ์สกุล
2. นายอนุเทพ  พร้อมเพียง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68.03 ทองแดง 6 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชายพิเชษฐ์  สุวรรณพจน์
2. เด็กหญิงรวิสรา  กุลธำรงค์
 
1. นางพรทิพย์  สุวรรณพจน์
2. นายไกรสิทธิ์  พิริยะอรุณโรจน์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวกฤติยา  พงษ์เสือ
2. นางสาวบวรรัตน์  คงประเสริฐ
3. นางสาวปานชีวา  สีสัน
 
1. นางพรทิพย์  สุวรรณพจน์
2. นายไกรสิทธิ์  พิริยะอรุณโรจน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 9 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงชฎาพร  หารศรีภูมิ
2. เด็กหญิงปภาวี  ตุ๋ยสิมา
3. เด็กหญิงมัทณีย์  อ่อนดี
4. เด็กหญิงสุชานาถ  จุ่มพรม
5. นางสาวอทิติยาร์  ค้าสุวรรณ
 
1. นายสรายุทธ์  ปานเหลือง
2. นางสาววราพรรณ  เชยกำเหนิด
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวกนกวรรณ  บัวประดับ
2. นางสาวกฤษณา  วงษ์กันหา
3. นางสาวกุลธิดา  รามศิริ
4. นางสาวชลธิชา  เขียวพุ่มพวง
5. นางสาวทิพวรรณ  บุญเต็ม
 
1. นายศรประกฤษฎ์  หมู่สะแก
2. นางนันท์นภัส  วิกรานต์วงษ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 26 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  ศรีฟัก
2. เด็กชายฉัตรชัย  จั่นเรืองงาม
3. เด็กหญิงชลิดา  คำเจริญ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  เดชสูงเนิน
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  ภานุราช
 
1. นายสมยศ  สำโรงลุน
2. นางสาวพิชชาภา  จันทร์นรา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.4 เงิน 30 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นางสาวชุติกาญจน์  ไกรสีห์
2. นางสาวดลยา  เดชศักดา
3. นายธนกร  แซ่อึ้ง
4. นายธนดล  แซ่อึ้ง
5. นางสาวเพ็ญศรี  ทองวิจิตร์
 
1. นางเตือนใจ  รสหวั่น
2. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์เดช  สีดา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 78 เงิน 28 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงพิญดา  ทองกลาง
2. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  ธนชัยศักดิ์
3. เด็กหญิงศิริรัศมี  บุตรพรม
4. เด็กหญิงสุปวีณ์  แสงสว่าง
5. เด็กหญิงอัญรินทร์  ตติพรรณพัฒน์
 
1. นางสาวลดาพร  ปานพินิจ
2. นายประยงค์  รัชตะสาคร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 76 เงิน 27 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  ปัญญาพร
2. นางสาวปองทิพย์  ศรีสมัย
3. นางสาวพรรษพร  โพธิ์ประเสริฐ
4. นางสาวศรสวรรค์  สูงเนิน
5. นางสาวสุภัสสรา  สุบุญสันติ์
 
1. นางสาวสุชาวดี  มณีวรรณ์
2. นางณัฐกมล  ทองไทย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 75.8 เงิน 25 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นาย ธีรภัทร   ชัยวร
2. นายกฤษดา   คำสุวรรณ์
3. นายจักรรินทร์   ปิมแปง
4. นางสาวชนิดาภา   ทองลอย
5. นายปรมินทร์   อยู่ญาติมาก
6. นางสาวพัชรี   คำมาก
7. นายพีรพัฒน์   เรืองศิริ
8. นางสาวภรณ์ชนกฐ์   แก้วอัษฎมงคล
9. นางสาวรติญา   ใจเที่ยงแท้
10. นางสาววัทนวิภา    เพ็งทิม
11. นางสาววิไลวรรณ   บัวจันทร์
12. นายวีระพงษ์    แสงท่านั่ง
13. นายวุฒินัน  คงหอม
14. นางสาวศิริกันยา  สารสี
15. นางสาวศิริประภา  เกษกุฎี
16. นางสาวสิราวรรณ  อินทรัตน์
17. นางสาวอนัตตญา    วงเวียน
18. นางสาวอรพรรณ  บุญชู
19. นางสาวอัยลดา   ประโยชน์มี
20. นางสาวเบญญาภา   พรหมงาม
 
1. นายรณชัย   เกตุศิริ
2. นายประสิทธิ์   จึงสุขสมสวัสดิ์
3. นางสาวสุริวัสสา   นิธิมาพงศ์ไท
4. นางสุพัตรา    ริดจันทร์
5. นางสาวพัชราภรณ์   ทานิดา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89.3 ทอง 4 โรงเรียนบางพระวิทยา 1. เด็กชายกิตติธัช  บุปผา
2. เด็กหญิงจิดาภา  เขียวสอาด
3. เด็กหญิงจีรินันท์  คำพุทธ
4. เด็กชายชนะชล  บุญกระจ่าง
5. นางสาวชลธิชา  จูรอด
6. นางสาวชาลิษา  คชา
7. เด็กชายฐิติโชติ  ต่างเชื้อ
8. นายณัฐชัย  ส้มจีน
9. นายณัฐฐานันท์  ส้มจีน
10. เด็กหญิงบัณฑิตา  โคกทอง
11. นางสาวพรลภัส  คชา
12. นางสาวรวิพร  เข็มเพชร
13. เด็กชายวาริณ  หมั่นการ
14. นายศุภกร  ศรีระกิจ
15. เด็กชายศุภกิจ  เสาหัส
16. นายสุทธิพจน์  จำนงค์ผล
17. นางสาวสุภารัตน์  อำพะรัตน์
18. นายอนันตชัย  มะโรคะ
19. นายอรรถพล  ศรีสุข
20. เด็กหญิงอิญอร  แย้มเกตุ
 
1. นายวรพงศ์  พรมแตง
2. นายสนอง  ลาดิษฐ์
3. นางสาววราภรณ์  สมแสวง
4. นางสาวรุ่งทิวา  คำดี
5. นางสาวสุภลักษณ์  รุ่งเรือง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.33 ทอง 12 โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงวรกมล  เครือบุญ
 
1. นางลักขณา  ทองนาเมือง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายจิณณวัตร  ยอดตา
 
1. นางนภา  วิเศษศรี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.67 เงิน 36 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เปรมอิสระกูล
2. เด็กชายพีรวิชญ์  เพิ่มพูล
 
1. นางจุฬา  มูลกัน
2. นางสายบัว  อินเสนา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.67 ทอง 9 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวพิชญา  พระสิงห์
2. นายศักดิ์ชาย  ปิ่นอุไร
 
1. นางพรทนา  เช่ี่ยวประสิทธิ
2. นางจินตนา  สะอาดเอี่ยม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.5 ทอง 33 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กหญิง สกาวเดือน    ไซม่อน
2. เด็กหญิง สุวรรณี    ศรีโสม
3. นางสาวกมลวรรณ    กันมินทร์
4. นางสาวจิตสุภา    สุนันต๊ะ
5. เด็กหญิงณัฐกฤตา    ใจศิริ
6. เด็กหญิงณัฐวรรณ   เป็งคำ
7. เด็กหญิงธิดาพร    พ่วงพันธ์
8. นางสาวนาตาลี    จีน มิทเชลล์
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   อ่อนสิงห์
10. นางสาวโสภาวรรณ    วิชาราช
 
1. นางสาวสุริวัสสา   นิธิมาพงศ์ไท
2. นางสุพัตรา    ริดจันทร์
3. นายสนั่น   ไชยหงษ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 66.75 ทองแดง 38 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวกมลลดา  คงชาตรี
2. นายจิตวัต  ทับทิมทอง
3. นางสาวชลธิชา  สุขสถิตย์
4. นายธนชาติ  พันธ์เปี่ยม
5. นางสาวบุษบา  ฟุ้งถือทรัพย์
6. เด็กหญิงวัชริภรณ์  พิมพ์ขาว
7. เด็กหญิงสุพรรษา  สายปิยพันธุ์
8. นางสาวสุพิชญา  ไวยนางค์
9. เด็กหญิงอภิชญา  นิลดี
10. นางสาวอรุณี  ศรีแก้ว
 
1. นายธรรมนิตย์  บ้านพวน
2. นางสาวปรียนันท์  ชัยสิริพัฒนา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 77.2 เงิน 24 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวชฎาภรณ์   จิตรทหาร
2. นางสาวณิชชาอร   สุวรรณกาศ
3. นายธนกฤต   กาฬภักดี
4. นางสาวพัทธ์ธิรา   กรุดประยูร
5. นายศตวรรษ  ปลอดภัย
6. นายสรวิชญ์   ไทธะนุ
7. นางสาวสุพรรษา   ศรีบุญชัย
8. นายเอนกพงษ์   สุทธหลวง
 
1. นายกมล   เอี่ยมพิมลรัตน์
2. นายอัครวัฒน์   อนุรักษ์ชูสิน
3. นายปริญญา  สาลีพิมพ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. เด็กชายจิรครินทร์  สายวัน
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  แถวพิณี
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีทองคง
4. เด็กชายธนวัตน์  กิ่งกนทา
5. เด็กชายนพเดช  นวลจันทร์
6. เด็กชายพีรพัฒน์  รัตนวงศ์
7. เด็กชายพีระพัฒน์  นาคาแก้ว
8. เด็กชายภาณุพงศ์  สัพโส
9. เด็กชายวิชญะ  มนต์คาถา
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  อุทัยแพน
 
1. นางอรัญญา  ประยูรเพ็ชร์
2. นายทรงพล  แสงมณี
3. นายสกล  ไทยสูงเนิน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 8 โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวกัญญาภัค  เกี๋ยวคำ
2. นางสาวจันทกานต์  กันเดช
3. นายชโยดม  นารี
4. นางสาวธัญวรัตน์  ศรีชะนะ
5. นายธีรภัทร  คำภิรมย์
6. นางสาวปนัดดา  จุไรย์
7. นายมุขคฑา  พานทอง
8. นางสาวศรัณยา  เกียรติธนชัย
9. นางสาวเกศินี  ทองเปล่ง
10. นางสาวเจนจิรา  ศรีมิตรานนท์
 
1. นายปัณณทัต   รักชนะ
2. นายสุรศักดิ์  ยุทธนานุกูล
3. นายเศรษฐสิทธิ์  สุกปลั่ง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชายวรพล  ผิวแดง
2. เด็กหญิงอรณิชา  ศรีสกุล
 
1. นางสาวนภาพร  สวัสดิ์นะที
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบางละมุง 1. นายรณกฤต  วิภาสมงคล
2. นางสาวราโมน่า   บราว
 
1. นางสาวสโรชา   คล้ายพันธุ์
2. นางสาววัสสิกา  กลับพิษ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 40 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กหญิงภัทราพร  อิทธิกรเมธา
 
1. นางสาวกุลนันทน์  ทองนิ่ม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 23 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นางสาวสุภัสสร  บุญประจำ
 
1. นางสาวนิลรวี  บัวอินทร์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชายพชธกร  เบ็ญจรัตน์
 
1. นางสาวกุลนันทน์  ทองนิ่ม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 39 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวกฤตวรรณ  ประทุม
 
1. นายเจษฎายุทธ  ครองสุข
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวสุวลักษณ์  วงษ์ชมภู
 
1. นายสมคิด  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวบุญฑริกา  คำฟัก
 
1. นายสมคิด  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  นามพุทธา
 
1. นายธฤต  ทองดี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนศรีราชา 1. นายวงศธร  ธนะเวช
 
1. นางสาวสิรินาถ  จิรโรจนาการ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82.7 ทอง 9 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำควร
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  คำควร
 
1. นางกรกช  บัวแย้ม
2. นายยุทธศักดิ์  ลายทอง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นายพิสิษฐ์  ชวลันทรงสิทธิ์
 
1. นางสาวนพมาศ  ชัยวรกุล
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนบางละมุง 1. นายสุทธิศักดิ์  อาศัยป่า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุปผา  สาทจีน
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86.3 ทอง 9 โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กหญิงชมณัฐกาญจน์  ยังดี
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ญาณศิริ
3. เด็กชายพรธิดา  ศรีจันทะ
 
1. นายวัชระ  บำรุงพงษ์
2. นางสาวนันทรัตน์  ความชอบ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวประภัสสร  จันทคีรีเขต
2. นายพงศกร  แสงสุวรรณ
3. นางสาววรรณิษา  แก้วสอาด
 
1. นายพงศกร  สวัสดี
2. นางสาวนันทรัตน์  ความชอบ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนสัตหีบ (เขตฐานทัพเรือ) 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์  รัฐพร
 
1. นายกิตติภูมิ  โฉมศรี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนศรีราชา 1. นายณัฏฐพิมุขส์  ธนะวรเสฐ
 
1. นายปรมินทร์  เต็มพร้อม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา 1. เด็กหญิงภาสินี  คุ้มคง
 
1. นายนรเศรษฐ์  ปฏิสนธิ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 66 ทองแดง 27 โรงเรียนศรีราชา 1. นายณัฏฐพิมุขส์  ธนะวรเสฐ
 
1. นายปรมินทร์  เต็มพร้อม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 77 เงิน 32 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 1. เด็กหญิงสุชีรา   พันธ์ุกลการ
 
1. นายภณ  ทิพย์เสน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนศรีราชา 1. นายณัฏฐพิมุขส์  ธนะวรเสฐ
 
1. นางสาวมุกระวี   บุรีมาศ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 30 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  หัดกิจ
 
1. นายพร  จันทาทิพย์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89.66 ทอง 5 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1. เด็กหญิงกัญกนกภรณ์  ร่มพฤกษ์
 
1. นางสมทรง  เตชะ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 77.66 เงิน 23 โรงเรียนเกาะสีชัง 1. นางสาวศรัญญา  ดาน้ำคำ
 
1. นางระพีพรรณ  ธนะวรเสฐ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาววิมลสิริ   ผาจวง
 
1. นายคศิษฐ์ศักดิ์   จิตตรง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 24 โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา 1. เด็กหญิงพิชญานิน  อินทรวิชัย
 
1. นางสุรีรัตน์  ประทุมแก้ว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 69.66 ทองแดง 21 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวปิยธิดา  ประสิทธินาวา
 
1. นายเอกชัย  เข้มแข็ง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90.6 ทอง 12 โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  โหสุวรรณ
 
1. นายนพดล  เกิดมั่นคง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86 ทอง 16 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวบุษยา  สายพิณ
 
1. นายคศิษฐ์ศักดิ์  จิตตรง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1. นายสิงหา  ปัทมะทิน
 
1. นายศุภณัฐ  มากประมูล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 20 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงพรรณรายณ์  สายมาลัย
 
1. นางสาวพันทิวา  วาศนาวิน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 76.66 เงิน 23 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวกมลชนก  ทับทิมเทศ
 
1. นายพร  จันทาทิพย์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 76.6 เงิน 28 โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กหญิงจริญา  สุริยะบุตร
2. เด็กชายณัชพล  ธัญญะพืช
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ยิ่งเฮง
4. เด็กชายธีรเดช  ชมชื่น
5. นางสาวนฤษา  หาญเชี่ยว
6. นางสาวนาริน  ลิตขบ
7. นางสาวบุษยา  สายพิณ
8. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วมณี
9. นางสาวปรีดาภรณ์  เชตฐราช
10. นางสาวปาริฉัตร  พลพา
11. นางสาวปิยธิดา  ประสิทธินาวา
12. นายพิษณุพงษ์  สายโรจน์
13. นายรุ่งสุทธิชัย  คำภา
14. นางสาววิมลสิริ  ผาจวง
15. นายวุฒิราช  สิงห์ทอง
 
1. นายนพดล  เกิดมั่นคง
2. นายเอกชัย  เข้มแข็ง
3. นายคศิษฐ์ศักดิ์  จิตตรง
4. นางสาวชลกานต์  สอนกลาง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 75 เงิน 26 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   อ่อนสว่าง
2. นางสาวนภาพร  โพธารชร
3. เด็กหญิงปภัสรา   อินสกุล
4. เด็กหญิงปาริชาติ   ติยานันท์
5. นายภานุพงศ์   แสงสว่าง
6. เด็กชายภูวดล  อยู่คะเชนทร์
7. เด็กชายสมบัติ  บุรัสการ
8. เด็กชายสราวุฒิ   แซ่เฮง
9. เด็กหญิงสุชีรา   พันธ์ุกลการ
10. เด็กชายอรรถสิทธิ์   น่วมทิม
11. เด็กชายเอกภพ   วัฒนากังชัย
 
1. นายภณ  ทิพย์เสน
2. นายศุภกร  พาเทพ
3. นางสาวณัฎฐชุดา  หุมอาจ
4. นายเสวต  แสนแก้ว
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 16 โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กชายกีรติพชร  น้อยตำแย
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สมใจ
3. เด็กชายณัฐนนท์  คำนะ
4. เด็กชายพีระกานต์  แก้ววันนา
5. เด็กชายสุริเยศร์  แก้วหอม
6. เด็กชายอธิษฐ์  กิ่งทอง
 
1. นายคุณากร  ปิยมาภรณ์
2. นายบวร  สุริยะแก้วเนรมิตร
3. นางสาวณัฐธิดา  พิพัฒน์สิริยานันท์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายธนภูมิ   จันทร์เดช
2. นายธีระวัฒน์   แก้วระคน
3. นายสุพร   สีสันทา
4. นายอาทิตย์   บุญรอด
5. นายเอกรงค์   ขจรสมบัติ
 
1. นายเดชา  วิวัฒนวาทิน
2. นางสาวธนกร  มหัทธนะกุลชัย
3. นางปิยพร  ประมวล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 74.4 เงิน 24 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นายกวิน  ชีวะถาวร
2. นายกิตติธัีช  ยินมะเริง
3. นายกิตติวุฒื  เสียงล้ำ
4. นายจรรกรินทร์  คำชู
5. นายชานนท์  ชาญฉลาด
6. นางสาวณภัทร  วิชาธรรม
7. นายณัฐพล  โตพิมาย
8. นายณัฐพล  ข่มไพรี
9. นางสาวณัฐวดี  เกิดภาคี
10. นางสาวณีรนุช  รุณเกษม
11. นายธรรมรัฐ  กุลาวงษ์
12. เด็กหญิงนงลักษณ์  ทะวะรุ่งเรือง
13. นางสาวนวพรรณ  เงาภู่ทอง
14. นางสาวปิยธิดา  อัปกาญจน์
15. เด็กชายพิสิทธิ์  สายเพ็ชร์
16. เด็กชายภูริณัฐ  สุพรเงิน
17. นางสาวมณึนุช  เพ็งสว่าง
18. เด็กหญิงมัลลิกา  กลางเนิน
19. เด็กชายวรรธนันท์  ศรีโกตะเพชร
20. นางสาววราภรณ์  จุ่มพรม
21. นางสาวศศิชา  บุญงาม
22. นางสาวศิรินทรา  บุญรอดพานิช
23. นางสาวศิริรัตน์  ธงสันเทียะ
24. นางสาวสมฤดี  ชำปฎิ
25. เด็กชายสามารถ  ทองมณี
26. นางสาวสุพรรษา  สุขีทรง
27. เด็กหญิงสุภาพร  พงษ์ดี
28. เด็กหญิงอทิติยาร์  ค้าสุวรรณ
29. นางสาวอภิรดี  สว่างวงค์
30. นางสาวอริศราย์  ค้าสุวรรณ
31. นายอุดมโชค  ผลสวัสดิ์
32. นางสาวเกศินี  มารวย
33. นายเจษฎา  สำน้อย
34. นางสาวเนตรนภา  เจตะวัฒนะ
35. นางสาวเบญญาภา  สายพินิจ
 
1. นางจินดารัตน์  วัฒนธรรม
2. นายสรายุทธ์  ปานเหลือง
3. นายรัฐนันท์  สุขทวี
4. นางสาวสิราภรณ์  เทพสง่า
5. นายจักรพันธ์  ปุริตังสันโต
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.6 ทอง 5 โรงเรียนบางละมุง 1. นายกณิศพงศ์  เจียมใจ
2. นางสาวกมลลักษณ์  ปิดตาระเต
3. นายจักราวุธ  เดชสิมมา
4. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์มนตรี
5. นางสาวจุติมา  พานิชวงศ์
6. นางสาวฉัตราภรณ์  บาคาล
7. นางสาวชนิษฐา  ถาประมาตร
8. นายชาญชัย  หงษ์บิน
9. นางสาวชุติพร  ทองมูสิก
10. นายณฐกร  รอสวัสดิ์
11. นางสาวณัฏฐณิชา  ผลทิพย์
12. นายณัฐกรณ์  ดวงมณี
13. นางสาวณัฐชา  ทะโทน
14. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีเทพ
15. นายทักษิณ  จิตรา
16. นายทินกร  เปรมศรี
17. นางสาวธิญาดา  ชูศรี
18. เด็กหญิงนงนภัส  เพียรพิทักษ์
19. นายนพรัตน์  ถาพรม
20. นางสาวนันทิชา  ค้อชากุล
21. นายปรัชญา  ปลื้มสุข
22. นายปรเมศร์  ทองสยาม
23. นายพงศกร  พงษ์ไทย
24. นางสาวพรธิดา  แสงอุดม
25. นายพสธร  น้อยมณีวงษ์
26. นางสาวพัชชาวดี  ดาศรี
27. นางสาวพิชญาภา  เจริญสัจ
28. เด็กหญิงพิรญาณ์  ศรีรัตนกาญจน์
29. นายมนัสกร  กลิ่นกลั่น
30. นางสาวมนัสวี  สลามเต๊ะ
31. นางสาวรินรดา  ชินน้ำพอง
32. เด็กหญิงวรัชยา  ขอเจริญ
33. นางสาวสาลินี  เจริญปราสาท
34. นางสาวสุทธิกานต์  การดี
35. นายสุพจ  โคตรศรี
36. นางสาวอธิชา  พลพิทักษ์
37. เด็กชายอธิรักษ์  น้อยมณีวงษ์
38. นายอนันต์  ปิ่นมณี
39. นางสาวเจียรนัย  สุนารักษ์
40. เด็กชายเมธากร  กิเวียน
 
1. นายธานันต์  ตันดี
2. นางสาวรัตติมากร  คำเสียง
3. นายวีรชัย  สิงห์ช่างชัย
4. นางสาวสุกัญญา  บ่องเขาย้อย
5. นางสาวขวัญฤทัย  ประสิ่งชอบ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 45 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กชายภานุพงษ์  บุราคร
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.6 ทอง 25 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายสณฑกานต์   เลไธสง
 
1. นายเดชา  วิวัฒนวาทิน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.3 ทอง 15 โรงเรียนศรีสุวิช 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  พูไม้
 
1. นายกฤษณะ  สอดศรี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.83 เงิน 24 โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวเบญจวรรณ  คำทาน
 
1. นางเพลินพิศ  รัศมีงาม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.4 ทอง 4 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายธรรมรัตน์  หรั่งเจริญ
 
1. นายปรากะวิน  ดาวกระจ่าง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นายนเรศ  หวลกระสินธุ์
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 42 โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงเกวลิน  หัวใจเพ็ชร
 
1. นางมาลี  เหมพรม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 39 โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวนลัทพร  เปรมจิตต์
 
1. นายคุณากร  ปิยมาภรณ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.66 ทอง 6 โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กชายจิระยุทธ์  รักวงษ์บุตร
 
1. นายคุณากร  ปิยมาภรณ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 33 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายกิตตินันท์   มีไชโย
 
1. นายเดชา  วิวัฒนวาทิน
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 32 โรงเรียนศรีสุวิช 1. เด็กหญิงศศิวิมล  อะคิวูมิ
 
1. นางชนิดาภา  จันทร์หอม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 15 โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวอภิชญา  กมลเดช
 
1. นายคุณากร  ปิยมาภรณ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายธรรมรัตน์  หรั่งเจริญ
 
1. นายปรากะวิน  ดาวกระจ่าง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง 11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นายนเรศ  หวลกระสินธุ์
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.3 ทอง 10 โรงเรียนศรีสุวิช 1. เด็กหญิงทัศศิญาภรณ์  น้อยดัด
 
1. นางชนิดาภา  จันทร์หอม
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.6 เงิน 24 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวทัศณวรรณ  จู้พันธ์
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง 36 โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวกมลวรรณ  บัวราช
2. เด็กชายณภัทร  ยอดผกา
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เนตรดำดี
4. เด็กชายณัฏฐากร  จันทร์รักษา
5. เด็กชายณัฐพนธ์  จารุดุล
6. เด็กหญิงพนิตพิชา  สุขจิรพิบูลย์
7. เด็กหญิงพัชรี  รัตนพลแสน
8. เด็กหญิงศศิธร  คัมภีรศิลป์
9. เด็กหญิงสุทธิดา  พิมพ์แก้ว
10. เด็กชายอรรถรส  หอมจันทร์
11. เด็กชายเจษฎา  พูลพันธุ์
12. เด็กชายเจษฎา   บุญนัง
 
1. นายคุณากร  ปิยมาภรณ์
2. นายบวร  สุริยะแก้วเนรมิตร
3. นางสาวณัฐธิดา  พิพัฒน์สิริยานันท์
4. นายปรมินทร์  เต็มพร้อม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 73.6 เงิน 21 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวชฎาภรณ์  บัวกุล
2. นายณัฐพงศ์  ชัยชนะ
3. นางสาวณัฐพร  ชลธาร
4. นางสาวณิชากร  แซ่เจ็ง
5. นางสาวบัณฑิตา  สุริยะ
6. นายปรัชญา  ณ รังษี
7. นายพันธ์วริศ  ทรงเดช
8. นางสาววรัญญา  แสงคง
9. นายศุภกร  กันประเสริฐ
10. นายศุภกิจ  เกียรติ์มนตรี
11. นางสาวสิริยาภา  หยวกขาว
12. นางสาวสุวนันท์  สินสงวน
 
1. นายปรากะวิน  ดาวกระจ่าง
2. นายเจกวิณท์วริศ  กุหลาบอ่ำ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จงกสิริ
2. เด็กชายกมลภพ  อนันตภูมิ
3. เด็กหญิงกมลลักษณ์  จงกสิริ
4. เด็กชายกฤษณพงศ์  มุจนานนท์
5. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ขัตโท
6. เด็กหญิงคีตภัทร  สีวันนู
7. เด็กหญิงจินดารัตน์  แซ่อึ๊ง
8. เด็กชายชัยณรงค์  เกิดสวัสดิ์
9. เด็กหญิงฐานัชชา  ช้างแก้ว
10. เด็กชายณณธวร  นาคพันธุ์
11. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สองพล
12. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญลอด
13. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำรักษ์
14. เด็กชายธีรยุทธ  แสนนาม
15. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แซ่อึ๊ง
16. เด็กหญิงนริศรา  พรรณทรัพย์
17. เด็กชายนันทชัย  แท่งทอง
18. เด็กชายปฐมพร  นามสา
19. เด็กชายปาฏิหาริย์  บุพลับ
20. เด็กหญิงปาริชาติ  โพธิกระสังข์
21. เด็กชายปิยะโชค  ริดแสดง
22. เด็กชายพบธรรม  บุญจุ้ย
23. เด็กหญิงพรจรัส  กัลยา
24. เด็กชายพรเทพ  พงษ์เลื่องธรรม
25. เด็กหญิงพฤษชาติ  ถวิลวงษ์
26. เด็กชายพันธกาล  สมพงษ์
27. เด็กชายภานุพงษ์  บุราคร
28. เด็กชายภาสวิชญ์  หมอเรือง
29. เด็กชายวรินทร  เหล็กดี
30. เด็กชายศุภวัฒน์  สุขเย็น
31. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีวัฒนะ
32. เด็กหญิงอธิชา  เรงัง
33. เด็กชายอนุพันธ์  ร้อยศรี
34. เด็กหญิงอพาพร  ทองแม้น
35. เด็กหญิงอรวรรณ  มีแค
36. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  นามรักษ์
37. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองดารา
38. เด็กชายอานัส  ประสพเหมาะ
39. เด็กชายเจษฎา  หล้ายิ้ม
40. เด็กชายเมธาสิทธิ์  กิ่งเพชร
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
2. นางสำรวย  อรรคบุตร
3. นายชัยโรจน์  วิสุทธิ์อัมพร
4. นายไพรัช  วัฒนกูล
5. นางสาววิมลรัตน์  ทองอินทร์
6. นายธเนศ  เอียการนา
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  ผมประทุม
2. นางสาวกรนภา  ศรีเรือง
3. นายกิตติศักดิ์  สกุลเผือก
4. นายจิรวัฒน์  โคตรทอง
5. นางสาวชลิตา  ศิลาเลิศ
6. นางสาวณัชฉรา  ภะวันเทา
7. นายณัฐพล  อิ่มสะอาด
8. นายณัฐพล  จันทร์สน
9. นางสาวดารารัตน์  ทนุพันธ์
10. นางสาวทัศณวรรณ  จู้พันธ์
11. นางสาวทินมณี  การะกิจ
12. นายธีรศักดิ์  ศาสตร์อนงค์
13. นายนราธร  ณ ระนอง
14. นางสาวปรีดาพร  สำอางค์อินทร์
15. นายปัญณคม  เทิบจันทึก
16. นายปัฐมพันธ์  โอสถ
17. นางสาวพรรณภัทร  รักกลิ่น
18. นางสาวพลอยไพริน  พรตเจริญ
19. นางสาวพิราภรณ์  แดนแก้ว
20. นายภูสิทธิ์  แก้วแหวน
21. นายรัฐพงษ์  ชินเพชร
22. นางสาววลัยรัตน์  อึ่งขาว
23. นางสาววันวิสาข์  ศรีวัฒนะ
24. นายวีรวัฒน์  พลับยินดี
25. นายสุกิจ  ฉิมนอก
26. นางสาวสุพรรษา  สันหะรักษ์
27. นายอดิเทพ  ชูพันธุ์
28. นายอธิปประชา  วัฒนะวิจิตร
29. นางสาวอริสา  ทิบรม
30. นายอัครพนธ์  ไชยคาม
31. นางสาวอัจฉราภา  ดีโยธา
32. นางสาวอัลธิรารัตน์  นิลภา
33. นางสาวอาทิตยา  ศุภลักษณ์
34. นายอำพล  โป๊ะประนม
35. นายเกรียงศักดิ์  ศรีอันจันทร์
36. นายเขตต์ตะวัน  จันทร์เนตรี
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
2. นางสำรวย  อรรคบุตร
3. นายชัยโรจน์  วิสุทธิ์อัมพร
4. นายไพรัช  วัฒนกูล
5. นางสาววิมลรัตน์  ทองอินทร์
6. นายธเนศ  เอียการนา
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.8 ทอง 28 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ยุงกลาง
2. เด็กชายนิธิกร  รัตนศิลา
3. เด็กหญิงปิยธิดา  เขตนิมิตร
4. เด็กชายภัคณัฐ  งามพจนวงศ์
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  เขตนิมิตร
6. เด็กหญิงภูษณิศา  วชิรเติมศักดิ์
7. เด็กหญิงวรรณษา  สอนแก้ว
8. เด็กชายวริทธิ์นันท์  เปียแก้ว
9. เด็กชายวัชรากร  หงษ์ขาว
10. เด็กชายอัมรินทร์  เสาร์สูงเนิน
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายศรัณย์  ส่งทวน
3. นายรัชชานนทิ์  พิพิธธนพงษ์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.6 ทอง 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นางสาวจารุวรรณ  กัลยาโพธิ์
2. นางสาวชนะพร  สุดแสง
3. นางสาวชนิดาภา  จันทร์สว่างรุ่ง
4. นายชำนาญ  โพธี
5. นางสาวบุญสุดา  แท่นทอง
6. นายสุภกิจ  แสงศรีตระกูล
7. นายอานุภาพ  โพธิ์เอก
8. นายอำพล  เข็มเพ็ชร
9. นางสาวเจนจิรา  ไทยนิคม
10. นายแดนสรวง  แสงเฉวตร
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายศรัณย์  ส่งทวน
3. นายรัชชานนทิ์  พิพิธธนพงษ์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.8 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงณภัทร  นรสิงห์
3. เด็กหญิงปรีญาทิพย์   คำดี
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์   กันอ่วม
5. เด็กหญิงเจนจิรา   วิเชียรเทียบ
6. เด็กหญิงเนตรนภา   งามพริ้ง
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายศรัณย์  ส่งทวน
3. นายณฐพร  วงศ์วินิจศร
4. นางสาวพันทิวา  วาศนาวิน
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.6 ทอง 22 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวธมลวรรณ  จันทร์หอม
2. นางสาวธัญวรัตน์  บัวเกิด
3. นางสาวพรรณภัทร  รักกลิ่น
4. นางสาวพิจิตรา  สุดสังข์
5. นางสาวพิริยาภรณ์  อุทธวัง
6. นางสาวอรอินทุ์  เอมอิ่ม
7. นางสาวเอมิกา  ผมประทุม
8. นางสาวแพรวพรรณ  ใยกะมุข
 
1. นางพูลสุข  อินทนพ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  เข็มทิศ
3. นายธเนศ  เอียการนา
4. นายปัณณวิชญ์  กิจศิริวัชรมณี
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 32 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลญา  ปรีเอี่ยม
2. เด็กหญิงจันธิมา  บุญฟัก
3. เด็กหญิงจิรฉัตร  คูหะมณี
4. เด็กหญิงชลิตา  จันทรโคราช
5. เด็กหญิงดวงหทัย  สิทธาชีวานนท์
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กุลสว่าง
7. เด็กหญิงนิภาดา  นพศรี
8. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สากองสี
9. เด็กหญิงภัทรวดี  คำโท๊ะ
10. เด็กหญิงวษิมน  ตรีนุสรณ์
11. เด็กหญิงวิสสุตา  จิตรมั่น
12. เด็กหญิงเวธินี  โพธิ์เอี่ยม
 
1. นางพูลสุข  อินทนพ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  เข็มทิศ
3. นายธเนศ  เอียการนา
4. นายปัณณวิชญ์  กิจศิริวัชรมณี
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.8 ทอง 27 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวกัลสดาล  อุปสัย
2. นางสาวกุลลดา  แสงผา
3. นางสาวจีน่ามาเรีย  เคชชา
4. นางสาวธาริน  สิลา
5. นางสาวนันทิกานต์  เจือจันทร์
6. นางสาววรดา  จิระงามทอง
7. นางสาวสิริกรานต์  เพียรพิทักษ์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ประสิ่งชอบ
2. นางสาวรัตติมากร  คำเสียง
3. นายวีรชัย  สิงห์ช่างชัย
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมารีวิทย์ บ่อวิน 1. เด็กหญิงกัลญานี  มาศมูลโท
2. เด็กชายคมกริซ  มาวัน
3. เด็กหญิงณัฏฐอรห์  ช้างชน
4. เด็กชายณัทฐพงศ์  รภัทภร
5. เด็กหญิงธนารีย์  ประเสริฐสังข์
6. เด็กหญิงนริศรา  บุญมา
7. เด็กหญิงนัชชา  นาคางาว่า
8. เด็กชายพชรดล  บุญสุข
9. เด็กหญิงพิชญาภา  บุญขุนยัง
10. เด็กชายมีเสน่ห์  แสงเงิน
11. เด็กหญิงอภิชญา  ประทักขินัง
12. เด็กหญิงอัฌชญา  อันทรฑูต
13. เด็กหญิงอาซูมิ อิโตะ  เหล่าสิงห์
14. เด็กหญิงเกศราภรณ์  เรืองศักดิ์
 
1. นายศิริพงศ์  แก้วสุวรรณ์
2. นายทัศกร  กุลีสูงเนิน
3. นายพงศกร  หมีขัน
4. นางสาวพันทิวา  ปราบ ณ ศักดิ์
5. นางสาวเกศกนก  แวนสันเทียะ
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 16 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวกิตติยา  โฉมเฉลา
2. นางสาวชนิศรา  บุญกล่อม
3. นางสาวชมพูนุท  บุตรสุโพธิ์
4. นายธรรศ  โพธิ์ทอง
5. นางสาวธัญวพร  นัดหมาย
6. นายธเนศ  สุวรรณน้อย
7. นางสาวปัทมพร  วงษ์ชารี
8. นางสาวมนัสนันท์  วาสนา
9. นางสาวรุ้งรวี  สุจิตรธรรมคุณ
10. นางสาวศศิณัฐ  รักสุทธี
11. นางสาวศศิธร  หยูศรี
12. นายสรภัส  จันทร์แก้ว
13. นางสาวสิรินาถ  คำสุวรรณ
14. นางสาวสุจีรา  วิงวอน
15. นางสาวหนึ่งฤทัย  มุสิราช
16. นายเฉลิมศักดิ์  จรัสศรีธรรัตน์
 
1. นางสาวช่อลัดดา  คำแก้ว
2. นางสาวอรชา  บุญเย็น
3. นายเจกวิณท์วริศ  กุหลาบอ่ำ
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84.4 ทอง 4 โรงเรียนรัตนชัยศึกษา 1. เด็กชายพงศธร  โอฬาฤกษ์
2. เด็กชายพงศ์ภรณ์  ลิขิตทรัพย์
3. เด็กชายพราหมณ์ประทาน  จิตตสุโภ
4. เด็กชายศุภวิชญ์  อัญชุลี
5. เด็กชายอาทินันท์  วิไร
 
1. นายธนกร  วรรณวงศ์สอน
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 71 เงิน 16 โรงเรียนอักษรพัทยา 1. เด็กชายกันทรากร  ทองแม้น
2. นายธนาธิป  พุกเจริญ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จันทนาม
2. นายยงยุทธ์  ปุ่นประโคน
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 91.2 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา 1. นางสาวแอลลินอร์ แซลร่า ชนิกานต์  ทอมพ์สัน
 
1. นายAndrew  Fife
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวแอนนาลิส   สมิท
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลาปรีย์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.83 ทอง 28 โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กหญิงศริณยา  จันทเปรมจิตต์
 
1. MissRita May  Valmores
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.33 ทอง 42 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวจิรัชญา  รอดบุตร
 
1. นางเบญจวรรณ  เจนกิติวรพงศ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77.83 เงิน 20 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. เด็กชายหฏฐกร  รื่นวงษา
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  โปตะวนิช
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 68.56 ทองแดง 21 โรงเรียนศรีราชา 1. นายจิรภัทร  ร่มแก้ว
 
1. นางสาวช่อผกา  ชัยชาญ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.67 ทอง 16 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายธีรกานต์  อุภัยพรม
2. เด็กหญิงประสิตา  อยู่นาน
3. เด็กหญิงศุภิสรา  นำพา
4. เด็กหญิงสุกริชภา  อินอาจ
5. เด็กชายเดวิด แสนกันยา  สตูไอเดอร์
 
1. นางสาวจันทร์นิภา  พุกน้อย
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92 ทอง 37 โรงเรียนศรีราชา 1. นายชนะภัทร  พีรวรพัฒน์
2. นางสาวปิยะธิดา  งามขำ
3. นางสาวรุจจิณัฐ  ชมภูษา
4. นางสาววรรษมล  เมืองบัว
5. นางสาวสตตกมล  ณ พัทลุง
 
1. นายกิตติภาส  ศรีหะ
2. นางสาวปาจรีย์  ในวิกุล
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86.5 ทอง 10 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภัสสร  บุญอ่อน
2. เด็กหญิงพิมพ์รพี  พันธ์อร่าม
 
1. นางมนัสนันท์  อิ่มใจ
2. นายธนันท์ธร  อิ่มใจ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีราชา 1. นายจิตริน  สมบูรณ์นาวิน
2. นายสนธยา  นาคคำ
 
1. นางสาวนันท์หทัย  เข็มทอง
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 62.16 ทองแดง 20 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงณุชนาฏ  ภาคย์กระโทก
2. เด็กหญิงนิลรัตน์  พรามวิมล
 
1. นางสาวปิ่นเดือน  เย็นสำราญ
2. นางสาวกุสุมา  จันทร์คล้าย
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.8 ทอง 19 โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวนริศรา  พลศรี
2. นางสาวสุจิรา  รัตนนาภา
 
1. นางสาววรวรรณ  เนื่องจำนงค์
2. นางสาวลฏิฎ์  บัวอาจ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 76.7 เงิน 19 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 1. นางสาวชนาภัทร  สุทธิธาราทิพย์
2. นางสาวหัทยา  เผยสง่า
 
1. นางสาวปิยะวดี  พฤกษรัตน์
2. นางสาวอุมาพร  วงศ์กระนวน
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 81.67 ทอง 9 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวโสภากาญน์  เอี่ยมแข
 
1. นางวันเพ็ญ  อุดแก้ว
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนศรีราชา 1. นายณัฐวัฒน์  เกตุจุฬารัตน์
 
1. นางสาววรวรรณ  เนื่องจำนงค์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84.3 ทอง 13 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวชลชนก  บุญญะประทีป
2. นางสาวตุลยดา  กลิ่นรอด
3. นางสาวปัทมา  คล้ายทอง
4. นายมนัสวิน  เพ็งพุฒ
5. นางสาวสุฐิตา  ผลเอนก
 
1. นางวันเพ็ญ  อุดแก้ว
2. MissWu  Yujia
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.4 ทอง 14 โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวกมลลักษณ์  เสนาเลี้ยง
2. นางสาวดวงกมล  อินทรประสาท
3. นางสาวธนัญญา  ปาจิตต์
4. นางสาวปรัชญา  เรืองรอง
5. นายอพิสิษฐ์  พุ่มอุบล
 
1. นางสาวลฏิฎ์  บัวอาจ
2. นางสาวณัฐสุดา  สุุุภารัตน์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 76.8 เงิน 24 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวพัชราภรณ์  เทียนบุตร
2. นางสาวหทัยภัทร  พรมจันทึก
 
1. นางวันเพ็ญ  อุดแก้ว
2. MissCui  Luheng
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.33 ทอง 6 โรงเรียนศรีราชา 1. นายปวริศ  ศรีพลกรัง
2. นางสาวหทัยชนก  ตันสกุล
 
1. นางสาวณัฐสุดา  สุภารัตน์
2. นางสาววรวรรณ  เนื่องจำนงค์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77.93 เงิน 21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กชายฐิรวิชญ์  หมื่นธนัทพงศ์
2. เด็กชายวธัญญู  อาจศัตรู
 
1. นางสาวกชนุช  นางาม
2. นางสาวลลิตตา  อรรถสมบัติ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 94.79 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางละมุง 1. นายภูมิธศิลป์   เคนแสนโคตร
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลาปรีย์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.08 ทอง 41 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ธัญญเจริญ
2. เด็กชายชลันธร  แสนพรม
3. เด็กชายชัยเวชพิสิษฐ์  สุรำไพ
4. เด็กชายพลวัต  อ่องเจริญ
5. เด็กชายพุฒิพงษ์  ประพันธ์
6. เด็กชายสหรัฐ  บุตรดางาม
7. เด็กชายสาธิต  ผิวพันธ์
8. เด็กชายอดิศักดิ์  วอนเมือง
 
1. นายอัครเนตร  มณีนุตร์
2. นายนิพนธิ์  ร้านจันทร์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 76.8 เงิน 30 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวจิตตานันท์   นาคสนธิ์
2. นางสาวญานิกา  โสพันธุ์
3. นางสาวดุสิตา  ทวีจันทร์
4. นางสาวนัฐริกา  สังข์ทอง
5. นายนิธิพร   จันทา
6. นายพลวรรธน์  จันทร์อุทัย
7. นางสาววราวดี  ศิลปี
8. นายวัฒนา  มาหนองหว้า
9. นางสาวศรัณยา  ศูนย์รัมย์
10. นางสาวศิรประภา  อินทโฉม
 
1. นางสาววรรณทนา  สุจริต
2. นายจักรกฤช  เลื่อนกฐิน
3. นายโกศล  มั่นจิต
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 22 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกุสุมาสพ์  ดีอ่อน
2. เด็กหญิงนิลาวัลย์  นิโรจน์สุวรรณ
3. นางสาวปนัดดา  สว่างทิศ
4. เด็กชายวทัญญู  สวัสดี
5. นางสาวศิริวิภา  มนธิอินทศักดิ์
 
1. นางสาวพิมพ์ณดา  คุตพันธ์
2. นางปรียาภรณ์  ดำพะธิก
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กหญิงเกวลี  แก้วสุข
2. เด็กหญิงเบ็ญจพรรณ  งามสม
3. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  งามสม
 
1. นางโฉมเฉลา  ลินดาพรประเสริฐ
2. นายธัชกร  ธนวรมงคล
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 14 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวคริสติน่า  ชินวงษ์
2. นายณัฐวัตร  จันทะวัง
3. นายศักดิ์ดา  ยิ่งวงศ์
 
1. นายธัชกร  ธนวรมงคล
2. นางโฉมเฉลา  ลินดาพรประเสริฐ
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กชายศิรัตสพล  เชียงทอง
2. เด็กหญิงอักษราภัค  ศรีฟ้า
 
1. นายนิรุต  ไพรทอง
2. นางสาวเสาวนีย์  บุญประสพ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ฆารเจริญ
2. เด็กชายศิวกร  ชนะชัย
 
1. นางสาวกนกพร  แนวเงินดี
2. นางสาวสาธินี  กันทะมี
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75.33 เงิน 41 โรงเรียนศรีราชา 1. นายปณิวัฒน์  ล้อมวงค์
2. นายอลงกรณ์  ทวีวงค์
 
1. นางสาวกนกพร  แนวเงินดี
2. นางสาวสาธินี  กันทะมี
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.66 เงิน 5 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐภาคย์   จูสุวรรณศิริ
2. เด็กหญิงวรวรัญช์   ยาวิชัย
 
1. นางสาวนงลักษณ์  วาสะศิริ
2. นายนครินทร์  ทรัพย์วิริยา
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายวีรศิลป์   ฤกษ์เวียง
2. นางสาวสโรชา   หมั่นเขตกิจ
 
1. นายนครินทร์  ทรัพย์วิริยา
2. นางสาวนงลักษณ์  วาสะศิริ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติชัย  ทรงหิรัญ
2. เด็กชายพชธกร  นิลแสง
 
1. นางบุญชู  บุญก่อ
2. นายปิยรัฐ  ไทยสะเทือน
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 24 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กหญิงอนัญญา   อินโต
2. เด็กหญิงอภิสรา   ขันธราม
 
1. นางสาวนงลักษณ์  วาสะศิริ
2. นายนครินทร์  ทรัพย์วิริยา
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กชายคฑาทอง  ดีเด่น
2. เด็กชายพสุธร  กุลชาตสุวรรณ
 
1. นายกิตติศักดิ์  แสงทอง
2. นายอัครพงษ์  ติงสะ
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายณัฐพล   แกล้วทนงค์
2. นายเบญจพล   ทิมา
 
1. นายนครินทร์  ทรัพย์วิริยา
2. นางสาวนงลักษณ์  วาสะศิริ
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบางละมุง 1. นายฉัตรธำรงณ์  ฮั่นพงษ์กุล
2. นายชลสิทธิ์  สุธรรมา
 
1. นายกิตติศักดิ์  แสงทอง
2. นายอัครพงษ์  ติงสะ
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 26 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นายศุภวิชญ์  มาศเกษม
2. นายเอกสิทธิ์  ตั้งวิจิตรพันธ์
 
1. นายไวฑูรย์  มินจันทึก
2. นางขวัญใจ  เขียนเสมอ
 
164 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 19 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชายกฤตเมธ  มาโส
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  ใจทอง
3. เด็กชายศุภกร  อภัยพงศ์
 
1. นายวีรวงศ์  สมดี
2. นางสาววนิดา  พุทธสาระคาม
 
165 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76.33 เงิน 16 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวนวรัตน์   วิลาวรรณ
2. นายนิธิพร   จันทา
3. นายภานุวัฒน์   ยี่สุ่นซ้อน
 
1. นายอัครพงษ์  ติงสะ
2. นางสาวจุลจิฬา  จันทพงษ์
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76.17 เงิน 15 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นายพันธวีร์  คงสวัสดิ์
2. นายวรัชพล  พลปิยะ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  บุญประสพ
2. นางสาวสุชาวดี  มณีวรรณ์
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายชนาธิป  วิสุทธิญาณ
2. นายนลธวัช  ฉิมนอก
3. นายนิติธร  บุญเชิด
 
1. นายพัลลภ  ศุลีดำรงวุฒิ
2. นายวีระชัย  วัฒนจิตติ
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายณัฐนันท์  มาสีจันทร์
2. นายเสกสรรค์  โนนมี
 
1. นายพัลลภ  ศุลีดำรงวุฒิ
2. นายธนาวุฒิ  อารีเอื้อ
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายกรวุฒิ  มาสำราญ
2. นายศักดา  รอดชาติ
 
1. นายพัลลภ  ศุลีดำรงวุฒิ
2. นายภักดีพงษ์  เชิดชน
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 88 ทอง 15 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายธนวรรธน์  จันทนา
2. นายปัญณคม  เทิบจันทึก
3. นายยุทธพงศ์  สร้อยศรี
 
1. นายพัลลภ  ศุลีดำรงวุฒิ
2. นายกฤษฎา  กฐินเทศ
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กชายบุญเพิ่ม  บุญนัง
2. เด็กชายอธิธัช  โนรีวรรณ
3. เด็กชายเกริกฤทธิ์  บุตรพรม
 
1. นายธนาวุฒิ  อารีเอื้อ
2. นายภักดีพงษ์  เชิดชน
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 13 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายธนโชติ  เอี่ยมสอาด
2. นายนิมิตร  สนธิเพ็ชร
3. นายอิศรา  สืบสุนทร
 
1. นายธนาวุฒิ  อารีเอื้อ
2. นายภักดีพงษ์  เชิดชน
 
173 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 21 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กชายชาญชัย  ราซูล
2. เด็กหญิงตรีมธุรส  บุญยรักษ์
3. เด็กชายสุพศิน  บริบูรณาคม
 
1. นายเฉลิมชัย  บุญล้อม
2. นายศารทูล  ธิมะสาร
 
174 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 69 ทองแดง 16 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวดาวอังคาร  นนธิบุตร
2. นายธนรัฐ  อัคคะศรี
3. นางสาวสุวรรณี  ส่องศรี
 
1. นายเฉลิมชัย  บุญล้อม
2. นายศารทูล  ธิมะสาร
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.33 ทอง 21 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ควรคำ
2. เด็กชายธนวัฒน์  อรรคจันทร์
3. เด็กชายพงศธร  เรียงประดับ
 
1. นางสาวสิรัชชา  แช่มค้า
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 72 เงิน 12 โรงเรียนบางละมุง 1. นายกิตติพงษ์   สวัสดิ์วงษ์
2. นายฐิฏฐ์ศิฐัฏฐิ์  ค้ำจุน
3. นายทรงพล  สุวรรณประทีป
 
1. นางสาวมุทิตา  อินกล่ำ
2. นายปิยพงศ์  วชิรมนตรี
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 37 โรงเรียนอักษรพัทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  ดุลยสิทธิ์
2. เด็กชายบุญพิทักษ์  สว่างวงษ์
3. เด็กหญิงแพรพลอย  กิยะแพทย์
 
1. นางคอลนี  ภักดิ์โพธิ์
2. นางสาวจามรี  แสดกระโทก
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวจันทรา  ล้านทอง
2. นางสาวณัชชา  สุภาผล
3. นางสาวภาณินี  แซ่กำ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  บุตรสนม
2. นายรัตน์  บุญก่อ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81.25 ทอง 12 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงชัญญานุช  พุทธมี
2. เด็กหญิงนพภัสสร  จันทร์แจ่ม
3. เด็กชายพีรายุทธ  พุฒพันธ์
4. เด็กหญิงศศิธร  ทองเกลี้ยง
5. เด็กหญิงสรัญญา  ประเสริฐสังข์
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  ทองคำเมือง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสุฟอง
2. นางสาวสิริรัตน์  จิตนาม
3. นางสาวมัณฑนา  ทูลศิริ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 12 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นางสาวณัชธิชา  แสงเจริญ
2. นางสาวปิ่นอนงค์  หลวงวงศ์
3. นางสาวพิมพ์วิภา  เงาไพร
4. นางสาวรัชฏาพร  เสาวรส
5. นางสาววรินธร  เมธสิริคุณาธิป
6. นางสาวอังคณา  จั่นเรไร
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสุฟอง
2. นางสาววีรวรรณ  หวานล้ำ
3. นางสาวปาณิศา  รัตนโกศล
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 72.66 เงิน 25 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภายไธสง
2. เด็กหญิงพนิตพิชา  อยู่เย็น
3. เด็กหญิงสุวิชา  ชูสิทธิ์
 
1. นางเมธาทิพย์  พันธ์โสลี
2. นางสาววิไล  วงศ์สวัสดิ์
 
182 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 74 เงิน 46 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายปิยเชษฐ   รักประยูร
2. นางสาวมุทิตา  เชื้อเทศ
3. นางสาววรญา  อำภาพรรณ
 
1. นางสาวระย้า  ภู่กรุด
2. นางสาวโสภา   แซ่ลี
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 37 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาดา  ห้วยใหญ่
2. เด็กหญิงดาราวลี  กออำไพร์
3. เด็กหญิงสิราภัทร  มิ่งแม้น
 
1. นางชันญานุช  ขุนสอาดศรี
2. นายบุญเชิด  คำงาม
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80.33 ทอง 40 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวตรีคนึงนิต  แป้นงามธนันต์ชัย
2. นางสาววริษฐา  บุญรอด
3. นางสาวศิริรักษ์  ยินดี
 
1. นางชันญานุช  ขุนสอาดศรี
2. นางสาวธัญชนก  เกตพัชรพงศ์
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กหญิงนงนภัส  จงไพศาล
2. เด็กหญิงวิรัลพัชร  บูชาพันธ์
3. เด็กหญิงศิรดา  คุ้มสมุทร
 
1. นางสาวมุทิตา  อินกล่ำ
2. นางสาวจารุวรรณ  บุตรสนม
 
186 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบางละมุง 1. นายชนินทร์  สุวรรณวงษ์
2. นางสาวณัฐพร  เหลืองสุวรรณ์
3. นางสาวอรกช  แจ่มจิต
 
1. นางสาวมุทิตา  อินกล่ำ
2. นายปิยพงศ์  วชิรมนตรี
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกนันท์  จันทร์เป็ง
2. เด็กหญิงชนากานต์  ชาวหล่ม
3. เด็กชายธีรยุทธ  พฤษพงษ์
 
1. นางสาวจินตนา  สุขเจริญ
2. นางสาวนุชนาต  กรแก้ว
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 26 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายสหัสวรรษ  คงเมือง
2. นางสาวอลิซ่า  สมิธ
3. นางสาวเก็จมณี  ครุฑวัฒนา
 
1. นางสาวกษมา  ทองนุช
2. นางสาวฉัตร์สุดา  วงศาโรจน์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านรถไฟ 1. เด็กหญิงชลลดา  กบิลบุตร
2. เด็กหญิงฮัซซูนา  ไกรนุช
3. เด็กหญิงฮาวา  เล็มเละ
 
1. นางอุทุมพร  สุโง๊ะ
2. นางสาวกมลทิพย์  สงค์รัตน์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 1. นางสาวน้อย  โพธิ์ศรี
2. นางสาวสุจิตรา  คุณาวัตร
3. นางสาวอทิตยา  ชอบการไร่
 
1. นางสาวศิริพร  แดงตุ้ย
2. นางสมหวัง  รุ่งสิริวานิช
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 1. เด็กหญิงจันทร์จิราพร   นครสูงเนิน
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  เอี่ยมสอาด
3. เด็กหญิงวรัญญา  พิมพิลา
 
1. นางสาวเปรมวดี  เจตนานุศาสน์
2. นางณัชชนากร  สุวรรณพยัคฆ์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวฐิตาภรณ์  คอมแพงจันทร์
2. นางสาวประภัสสร  เทพอาษา
3. นางสาวอนันดา  เหมือนขจร
 
1. นางสาวนุชรี  หาญละคร
2. นางสาวนิอร  ทองย้อย
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวณัฐนิชา   ศรีปิ่นเป้า
 
1. นางสาวธนกร  มหัทธนะกุลชัย