สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กหญิงพิสชา  ดิสวัสดิ์
 
1. นางอัจฉรา  สุขอุดม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชนิดาพร  พันแพง
 
1. นางอาภรณ์  ศรีศาลา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงแพนพรรณราย  พุกอินทร์
 
1. นางอรพินทร์  เงาะจันทรา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72.5 เงิน 20 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวนภัสกร  อมรเลิศภิญโญ
 
1. นางชวนพิศ  สนเอี่ยม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  พรมพิมพ์
 
1. นางอัมพร  บุบผา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78 เงิน 18 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวฟ้าฤทัย  กองขุนทด
 
1. นางศุทธภา  อัครเจษฎากร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.66 ทอง 15 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  เอมโอช
 
1. นางสาวธัญชนก  ศรีสมัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71 เงิน 31 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 1. นายคมสัน  ใจบุญ
 
1. นายกฤศรุทธิ์  ปัญจรักษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 75.5 เงิน 13 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิตติพร  พวงภู่
2. เด็กหญิงนวพร  เงาะจันทรา
3. เด็กหญิงพัฒน์นรี  แซ่จู
 
1. นางเรณู  เงาะจันทรา
2. นางวนิภา  บุญที่สุด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวชลลดา  นพโสภณ
2. นางสาวนภาภร  อิสเสงี่ยม
3. นางสาวหฤทัย  วงษ์แสงทอง
 
1. นางคำนึง  ผุดผ่อง
2. นางเพชรรัตน์  สาพิมาน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 45 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนับทอง  อินทร
2. เด็กหญิงสิรินยา  สีสังข์
 
1. นางยุคลธร  รัตนะ
2. นางประไพพร  ศรีสวัสดิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 65.66 ทองแดง 28 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายกิจปกรณ์  เจริญวัฒนวิญญู
2. นางสาววรลักษณ์  เอกสุข
 
1. นางประไพพร  ศรีสวัสดิ์
2. นางยุคลธร  รัตนะ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84.5 ทอง 12 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีวิชัย
2. เด็กชายธนพล  นาที
 
1. นางสาวน้ำค้าง  สมบรรณ์
2. นางสาวปริญฑิกา  ดารุนิกร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75.79 เงิน 25 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นางสาววิทนีย์  รุ่งสันเทียะ
 
1. นายนิทัศน์  ชาวโพธิ์พระ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 35.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายธนภพ  ปริญญารัตน์
 
1. นางสาวดารณี  สนิทใจรักษ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 46 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายภาณุวิชญ์  แน่นหนา
 
1. นางจุฑารัตน์  เนาว์อุดม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63.75 ทองแดง 20 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงดวงกมล  จงจิตต์เวชกุล
2. เด็กหญิงบุณรดา  ขันทะกาศ
3. เด็กชายสิรวิชญ์  รวีไพฑูรย์
 
1. นางอัมภา  จันทร์สมปอง
2. นายภาคภูมิ  เพ็ชรในบ่อ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86.55 ทอง 11 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวกัญญาณัฐ  บุตรศิริ
2. นายพลัฏฐ์  วงศ์ประยุกต์
3. นางสาวสุพัตรา  หาผล
 
1. นางสาวพัชรี  ปิโย
2. นางมยุรี  ตรีวุฒิกชกร
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 60.38 ทองแดง 49 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปาณิสรา  อาสายศ
2. เด็กหญิงภาวิณี  พงศ์พัชราพันธุ์
3. เด็กหญิงศรินทิพย์  ติยะสุทธิพันธุ์
 
1. นางสาวดุจจิตต์  คุณากูลวิศาล
2. นางประนอม  รื่นสุคนธ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 51.25 เข้าร่วม 36 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวณัฐชุดา  ทองโชติ
2. นางสาวนันท์นภัส  ปรัชญาเดชากุล
3. นางสาวอรวี  ดีใจ
 
1. นายประจวบ  วิสมล
2. นายชลธาร  ผ่องแผ้ว
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 32 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายจิรภัทร  จิระเจริญรัตน์
2. เด็กชายเอกภาพ  ผักหวาน
 
1. นางสาวพัชรี  ปิโย
2. นางสาวนวรัตน์  รื่นสุคนธ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 33 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายณัฐดนัย  ชะอุ่ม
2. นายภวัต  เผือกอ่อน
 
1. นางดารารัตน์  สายดาราสมุทร
2. นายจตุพันธ์  รุจิรานุกูล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 36 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายมาวิน  โกศัยสุนทร
 
1. นางวิลาวัณย์  รัตนติกุล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. นายธนกฤต  สิทธิศักดิ์
 
1. นายปุญชรัศมิ์  คงอ่อนศรี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 71.12 เงิน 33 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายชิษณุชา  ลิ้มพลาสุข
2. เด็กชายปิติกร  วัฒนเดชาวงศกร
 
1. นางสาวลัคณา  โกศล
2. นางสาวสาวิตรี  ศิลา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 62.29 ทองแดง 47 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวณัฐรุจา  ภูมิภักดิ์
 
1. นางสาวนารี  ถึกสถิตย์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 35 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายรัชชานนท์  มาตรา
 
1. นางภัทรวดี  โพธิ์ทอง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 87 ทอง 38 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวพิยดา  ผดุงโภชน์
 
1. นางมยุรี  ตรีวุฒิกชกร
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 32 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนงนภัส  คำแก้ว
2. เด็กชายสุณภัทร  สุระประเสริฐ
3. เด็กชายไพศาล  เกียรติจานนท์
 
1. นางสาวนิภา  พัฒนาภา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61.75 ทองแดง 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายฉัตชัย  คชเดช
2. นางสาวณัฐสุดา  น้อยมีสุข
3. นายพุฒิพงศ์  ไมตรีจิตร์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ทองสนธิ
2. นายฉัตรชัย  หัสดร
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.4 ทอง 6 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนาพร  บุญเพ็ชร
2. เด็กหญิงภัทธรินทร์  ปุณวัชระพิศาล
3. เด็กหญิงสโรชา  แดงงาม
 
1. นางอภิสรามาส  เรืองสวัสดิ์
2. นางเสาวภา  ศาสน์ประดิษฐ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.4 ทอง 23 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวฐิติวรดา  นากวิกรัย
2. นางสาวประกายแก้ว  จำปาใด
3. นางสาวอรวรรณ  ลักษณวิเศษกุล
 
1. นางสาวเสาวภา  ศรีเกตุ
2. นางสาวภัทรวดี  ภักดี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71 เงิน 22 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุติญา  ศรีจันทร์
2. เด็กชายณัฐสกล  สุทธิบูรณ์
3. เด็กชายอรรถกฤต  จิตวงค์
 
1. นางอภิสรามาส  เรืองสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐณิชา  พรหมสินธุ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76.8 เงิน 26 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายกำภู  ปล้องทอง
2. นายสุภัทรชัย  พ่วงรอด
3. นายอาทิตย์  แสงจริง
 
1. นางสาววรรณวิภา  เกตุแก้ว
2. นางสาวภัทรวดี  ภักดี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณิชา  สรุปรัมย์
2. เด็กหญิงพิชชาพร  อุดมมานะศักดิ์
3. เด็กหญิงเบญญพร  พรมมงคล
 
1. นางสมประดี  เจริญสุข
2. นางสาวเพ็ญนภา  แป้นสุข
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.7 ทอง 32 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวทิราภรณ์  แนวอินทร์
2. นางสาวนวินดา  เพชราวุฒิไกร
3. นางสาวภศิชา  พิมพ์กิ
 
1. นายอำพล  หิรัญลักษณ์สุต
2. นางสาววรรณวิภา  เกตุแก้ว
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 10 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายปฏิมากร  กรงาม
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สินทักทรัพย์
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  เจียดรัมย์
2. นางสาววิจิตรา  นาไชยโย
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 55.4 เข้าร่วม 49 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นายรัชพล  รุ่งแสง
2. นายเปรม  สุขสมแดน
 
1. นางพนิดา  เรืองสวัสดิ์
2. นางวรรณภา  ดำรงค์ไชย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 52.23 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กชายชมกร  ศิริลอย
2. เด็กชายภูรีภัทร   เนตรสว่าง
 
1. นายสุรัตน์  พิกุลทอง
2. นางสรัลลักษณ์  กุลจิราธนวัต
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 35.56 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กชายนพพล    ตั้งธนาธร
2. เด็กชายเชาวริน   ฐานานุรูป
 
1. นายสุรัตน์  พิกุลทอง
2. นางสรัลลักษณ์  กุลจิราธนวัต
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.2 เงิน 44 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  เริ่มรู้
2. เด็กชายชานนท์  ป้องคำ
3. เด็กหญิงณัชฐกิติภรณ์  ดวงเพียอ้ม
4. เด็กหญิงปวีณภัทร  รุ่งเรือง
5. เด็กชายวีรวัฒน์  นกหงษ์
 
1. นางสาวปวีณา  ชมสี
2. นางณัฐวรา  ทุมมาไว
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 72 เงิน 44 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ละแมสอัด
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  อินทมาพลอย
3. นางสาวคำภีร์พรรณ  เทียบขุนทด
4. นางสาวจันทิมา  ธานี
5. นางสาวเจมจิรา  ชาภักดี
 
1. นางสิริมา  บุญชู
2. นางพรใจ  โพธิ์เงิน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  คงอ่อง
2. เด็กหญิงขวัญแก้ว  สังข์มณี
3. เด็กหญิงชยาภรณ์  กิตติชูสกุล
4. เด็กหญิงณฐพร  ฉัตรเมืองปัก
5. เด็กหญิงสมนรัชฎ์  สุทธิบูรณ์
 
1. นางสุมณฑิรา  เกิดสว่าง
2. นางสาวจรินทร์  สุขสวัสดิ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.6 เงิน 38 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวจารวี  จิตรา
2. นางสาวธารา  พิมพ์วงษา
3. นางสาววันวิสาข์  สุทาวัน
4. นางสาวศรัณย์พร  ปั้นมา
5. นางสาวสุมิตรา  ลิยงค์
 
1. นางนวลจันทร์  ตุลารักษ์
2. นางสาวอัจฉรา  นพสิทธิ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 79.2 เงิน 24 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  สุนันท์โทเจริญ
2. เด็กหญิงปภัชษดาพร  กนกเพชร
3. เด็กหญิงภัศรา  พุ่มพวง
4. เด็กหญิงศุภาพร  แซ่โง้ว
5. เด็กหญิงอภิญญา  ประดิษฐทอง
 
1. นายภานุมาศ  สุจริต
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77.6 เงิน 22 โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวจันทิมา  บุญปา
2. นายฐิติพงค์  อินทมาศ
3. นายธนวัฒน์  ดีไชโย
4. นายศุภกร  พัฒน์ธีรกรธนา
5. นางสาวเกวลิน  สอนพันระ
 
1. นางทิพย์วรรณ  วงษา
2. นายวิษกร  ภูมีคง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 79 เงิน 17 โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวกรณ์นิกา  ปานอุทัย
2. เด็กหญิงกรวรรณ  พานทอง
3. นางสาวกัญญารัตน์  เป้กล้า
4. นายกิตตินันท์  ทองมาก
5. นายจักรพงศ์  ชุ่มชื่น
6. นายณัฐกานต์  ประดับศรี
7. นายณัฐชนน  แท่งทอง
8. นายณัฐวุฒิ  ถิ่นที่
9. นายธนพล  ผลสุข
10. นางสาวนฤภร  รีศรีคำ
11. นายภูริภัทร  แดงมงคล
12. นางสาวรติรมย์  ดีดพิมพ์
13. นางสาวลดาพร  อุตยา
14. นางสาววริศรา  กล่ำสี
15. นางสาววิกาญดา  มงคลวิวัฒน์
16. นางสาววิภาพร  ไพรวัลย์
17. นางสาวสิริญญา  จันทร์หนู
18. เด็กชายสุกฤต  ปัตนา
19. นางสาวสุดารัตน์  แสงทับทิม
20. นางสาวอาทิติยา  ประสาทชัย
 
1. นางศลิษา  สิงห์โตทอง
2. นางภัทรภร  สุวรรณจรัส
3. นายสุบิน  สุขเดช
4. นางสาวสุภาพร  พวงมาลัย
5. นายธีรวิทย์  เกษี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82.6 ทอง 18 โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวกชพรรณ  จันมาค้อ
2. นายกัมพล  กุรัมย์
3. นายจีรยุทธ  มงคลพิพัฒน์
4. นายชนะเกียรติ  แซ่ตั๊ง
5. นายชัยวัฒน์  ศรีระวรณ์
6. นางสาวญาณิศา  ไชยวัง
7. นายณัฐวุฒิ  สุกใส
8. นายธีรภัทธ์  ย่อยไธสง
9. นายนพดล  อุมา
10. นายปิยะพงษ์  จันทะเสน
11. นายวัชระพล  เทพมงคล
12. นายวีรวงศ์  แสงอรุณ
13. นายวุฒิชัย  รสธรรม
14. นางสาวศรินดา  จันทิชัย
15. นางสาวสภัทร์พร  มยุรา
16. นายสหชาติ  อุ่นฤทธิ์
17. นายสุรศักดิ์  ทับสิงห์
18. นายสุลต่าน  ทับสิงห์
19. นางสาวอิสรา  ไชยสิทธิ์
20. นายโอบนิธิ  รักธัญกิจ
 
1. นางศลิษา  สิงห์โตทอง
2. นางภัทรภร  สุวรรณจรัส
3. นางสาวพุทธรักษ์  รัตนเพชร
4. นายธีรวิทย์  เกษี
5. นายโรจน์ไชโย  กุลวงค์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.67 ทอง 6 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภัสกร  แน่นนันท์
 
1. นางสาวอัจฉรา  นพสิทธิ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 31 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาววิสสุตา  ทิราพงษ์
 
1. นางจริยา  ภัทรปิยวัฒน์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณรฌา  พระธรรมช่วย
2. เด็กชายภัทรดนัย  ลีสี
 
1. นางสาวอรชร  พืชพันธ์ไพศาล
2. นางจีราวรรณ  สุนทรภักดิ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.67 ทอง 21 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายพีรพัฒน์  ศรีมณีเพชร
2. นางสาวสรัญญา  ประเสริฐสิน
 
1. นางสาวอรชร  พืชพันธ์ไพศาล
2. นางจีราวรรณ  สุนทรภักดิ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.75 ทอง 32 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวจิรนันท์  มวลไธสง
2. เด็กหญิงนันทิญา  เป็กคำปา
3. เด็กหญิงพิชญาดา  สุวรรณทศ
4. เด็กหญิงมนัญญา  สิทธิโสภณ
5. นางสาวระพีพรรณ  พุธน้อย
6. นางสาววรรณิกา  ทองสุขใส
7. เด็กหญิงสรัลชนา  อนันตสมบูรณ์
8. เด็กหญิงสิริกร  หินประกอบ
9. นางสาวเจนจิรา  มายา
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แพงไพรี
 
1. นางเข็มเพชร  มานะประดิษฐ์
2. นางพรพรรณ  ตอรบรัมย์
3. นางอมรรัตน์  เบญจพล
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 71 เงิน 34 โรงเรียนนันทนวิทย์ 1. เด็กหญิงกานติมา  ฉ่ำพิพัฒน์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  พงษ์พัชราพันธ์ุ
3. เด็กชายต่อศักดิ์  สังแก้ว
4. เด็กหญิงปริณาห์  แว่นแก้ว
5. เด็กหญิงพรชิตา  มัธยัสถ์
6. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  มาจิตต์ภาสกร
7. เด็กหญิงวิชุลดา  ศรีสวรรค์
8. เด็กชายศิริมงคล  ศิลาบุตรดี
9. เด็กชายอัษฎาวุธ  ทำเนาว์
10. เด็กหญิงอินทิรา  เหลืองอ่อน
 
1. นายสมยศ  พิมเสน
2. นางสาวจิตราพร  บุญรี
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 81.8 ทอง 14 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายจิตรภานุ  สืบตระกูล
2. นายชัชชัย  ชื่นต้น
3. นายณัฐพงศ์  วงศ์จักร์
4. นายธนะชัย  ม่วงไทย
5. เด็กหญิงนฤภัทร  กล่ำสี
6. นายพระไตร  แรมวัลย์
7. เด็กหญิงภัทรวดี  งามเผ่า
8. นายมนตรี  แก้วกลม
9. นางสาวมุฑิตา  สระแก้ว
10. นายสหรัฐ  โทนะพันธ์
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
2. นายพสิษฐ์  กุสิรัมย์
3. นายวัลลภ  สำราญใจ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78.5 เงิน 22 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนัชชา  เลื่องลือชลวาณิช
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  จูสวัสดิ์
 
1. นายณัฎชานนท์  บุญเจริญปัญญา
2. นางสาววรารัตน์  กิติธรากุล
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83.5 ทอง 15 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายสมมนัส  ประทุมทอง
2. นางสาวไพลิน  ทินจันทร์
 
1. นายธีระพงษ์  พงษ์จันโอ
2. นายนเรศ  วันเชียง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงลษิดา  วาสทอง
 
1. นายอนุสรณ์  ไพจิตต์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 62 ทองแดง 43 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวรักษณา  สุริยะธรรม
 
1. นางสาวเนตรทราย  กังวานพณิชย์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 46 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงพิมลนาฏ  บ้านกล้วย
 
1. นายโรจน์ไชโย  กุลวงค์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76.66 เงิน 25 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นางสาวมินตรา  องอาจ
 
1. นางสุดาทิพย์  ตราชู
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. เด็กชายอิทธิพล  กึกก้อง
 
1. นางสุดาทิพย์  ตราชู
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78.3 เงิน 16 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายตะวัน  กองแก้ว
 
1. นายพีรชัย  มัติโก
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภัสร  ฉิมนาคบุญ
 
1. นายพีรชัย  มัติโก
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 34 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. นางสาวกรรวี  มงคลคีรีโรจน์
 
1. นายวีระชัย  อินธิบุตร
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85.3 ทอง 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายนัทธพงศ์  สุไชยสงค์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณโน
 
1. นายสุรยุทธ  ขุนเที่ยง
2. นายวัฒนา  พุ่มบัว
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 33 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ทรัพย์ธนะอุดม
 
1. นายสุรยุทธ  ขุนเที่ยง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายธรรมวิชญ์  มิตรพระพันธ์
 
1. นายสุรยุทธ  ขุนเที่ยง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 71.6 เงิน 36 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายต่อเขต  พรมโชติ
2. เด็กชายปฏิพงศ์  ยงยืน
3. เด็กชายอัฐนันท์  จันทร์สิงห์
 
1. นายวิชิต  อุ่นทะเล
2. นางสาวเนตรทราย  กังวานพณิชย์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 30 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นายชัยณรงค์  สาผาย
2. นายวิชญะ  กุลประยงค์
3. นางสาวอุไรวรรณ  วงค์สาร
 
1. นางสาวเนตรทราย  กังวานพณิชย์
2. นายวิชิต  อุ่นทะเล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายชาลี  สายสุ่ม
 
1. นายเศรษฐศิลป์  ผดุงผล
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายถมทอง  อาษารัฐ
 
1. นายธวัชชัย  แสนดวง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82.3 ทอง 28 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลิดา  ปัญญาวุฒิกุล
 
1. นายธวัชชัย  แสนดวง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 39 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กชายอชิตพล  บุญนาค
 
1. นายนฤพล  เขียนรูปครุฑ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 70.66 เงิน 27 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายณัฏฐากูร  วรรณประภา
 
1. นางรุ่งนภา  จิตรมณี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวน้ำฝน  รุ่งเรือง
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93.6 ทอง 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงดาว  แก้ว
 
1. นายธวัชชัย  แสนดวง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 31 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายปัญญากร  เจริญจิต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนริส  มากดำ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 23 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. นายกิจติชัย  หมั่นดี
 
1. นายสิทธิกรณ์  บุตรสนม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงตรีวิตา  เสงี่ยมศรี
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงตรีวิตา  เสงี่ยมศรี
2. นางสาวทิพย์สุดา  เทพพรศรี
3. นายนพดล  แซ่ฮ้อ
4. นางสาวน้ำฝน  รุ่งเรือง
5. เด็กชายบุรินทร์  วงศ์เศรษฐทัศน์
6. เด็กชายปิยวัฒน์  ลีดี
7. นางสาวสุทธิตา  แดนศิริ
8. เด็กชายอรรณพ  แวดเวียง
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
2. นายธวัชชัย  แสนดวง
3. นายเศรษฐศิลป์  ผดุงผล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84.4 ทอง 12 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลิดา  ปัญญาวุฒิกุล
2. เด็กชายชาลี  สายสุ่ม
3. เด็กหญิงฌัชชา  อัญชลี
4. เด็กหญิงดาว  แก้ว
5. เด็กหญิงตรีวิตา  เสงี่ยมศรี
6. นายถมทอง  อาษารัฐ
7. เด็กหญิงนันท์นภัส  ผิวสอาด
8. เด็กชายบุรินทร์  วงศ์เศรษฐทัศน์
9. เด็กชายปิยวัฒน์  ลีดี
10. เด็กหญิงมัณฑนา  ขยิ่ม
11. เด็กหญิงศานตมล  ปังศิริพร
12. เด็กหญิงศิริวรรณ  เขียวชอุ่ม
13. เด็กชายอธิษฐ์  นารี
14. เด็กหญิงอรจิรา  ฉายชูผล
15. เด็กหญิงอรวรา  ฉายชูผล
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
2. นายธวัชชัย  แสนดวง
3. นายเศรษฐศิลป์  ผดุงผล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 74 เงิน 28 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อิ่มขุนทอง
2. นายณรงค์ศักดิ์  ม่วงหลวงแพ่ง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  อุพล
4. นายธนภัทร  ดีหล้า
5. นายนภัสกร  มาลารัตน์
6. นางสาวนภารัตน์  มาลารัตน์
7. นายบุญยฤทธิ์  เจียมจันทร์
8. นายพิชิต  ศรีสมัย
9. เด็กหญิงวิชุดา  สุพลชัยชาญ
10. เด็กหญิงสุพชา  ประดิษฐ์
11. นายอนุวัฒร์  พิมพา
12. เด็กหญิงเขมิกา  ทัพเจริญ
 
1. นางนภารัตน์  มาลารัตน์
2. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
3. นางสุดาทิพย์  ตราชู
4. นางณัฐพัสวี  ลอองสุวรรณ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.6 ทอง 11 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. นายจีรวัฒน์  ลาพงษ์
2. นางสาวชุติพร  ทำดี
3. นายวัชรินทร์  จำนาน
4. นายสิทธินนท์  บุญส่ง
5. นายสิริโรจน์  ย้อมปัญญา
6. นายสุระศักดิ์  โสภา
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์กลาง
2. นายวุฒินันท์  เชาวฤทธิ์
3. นางสาววารุณี  ศรีวันชัย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 75.4 เงิน 18 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นางสาวจารุนันท์  มะสูงเนิน
2. นางสาวจินตนา  ไทรทอง
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จุกสีดา
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ผิผ่วนนอก
5. เด็กหญิงชมพูนุช  สัตย์ซื่อ
6. เด็กหญิงณัฐพร  แจ่มแจ้ง
7. เด็กหญิงนงนภัส  พรมประเสริฐ
8. นางสาวนฤมล  บุญมี
9. เด็กหญิงนิรชา  ชำนิ
10. เด็กชายปฏิพัฒน์  บุตรดา
11. นางสาวปวีณา  วงษ์อนันท์
12. นางสาวปัญญาพร  หงษ์ทอง
13. เด็กหญิงปัญญารัตน์  พงษ์โพธิ์
14. เด็กหญิงวนิดา  ชาญพานิจ
15. เด็กหญิงวรรณิศา  วิญญาณ
16. เด็กชายวัชรพล  แข้คำ
17. เด็กหญิงวันนิภา  แซ่ฮ้อ
18. นายวุฒินันท์  บุญธรรม
19. นางสาวสาวิตรี  สังเกตุ
20. เด็กหญิงสิริยากร  รักษาชนม์
21. นางสาวสุกานต์ดา  ยงเสมอ
22. นางสาวสุทธาทิพย์  ชัยเจริญ
23. เด็กหญิงสุภาพร  ทองดี
24. นายอริย์ธัช  แซ่ตั๊ง
25. เด็กชายเจตฎา  ก๋งใช้
26. นางสาวเมธาวี  เจริญดี
27. นายไพศาล  หล้าสมบูรณ์
 
1. นายองอาจ  วรรณวิสิทธิ์
2. นางสาวนุชนาถ  มโหธร
3. นางสาวณิชกานต์  นำผล
4. นางภัทราวรรณ  สุขแสวง
5. นางสาวสุกันยา  ทองเฟื่อง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 70.8 เงิน 40 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญธรรม
2. นางสาวกรรณิการ์  ฮวดวิเศษ
3. นางสาวกรรธิมา  ซอระสี
4. นายกิจติชัย  หมั่นดี
5. เด็กหญิงขนิษฐา  อินทสิงห์
6. นางสาวจิตรานุช  ชมชื่น
7. นางสาวจิรพรรณี  เบญจคุณากร
8. นายชยณัฐ  ตะกรุด
9. เด็กหญิงชลดา  ชาติโรจันทร์
10. เด็กหญิงณัฐชา  อัยกุล
11. เด็กหญิงณิชา  ชื่นชม
12. นายธนวัฒน์  สาธารณพร
13. เด็กหญิงธัญพร  เหลืองสิริพาณิช
14. นายธีรพล  บุตรวงษ์
15. เด็กหญิงนพนันท์  โพธิ์ศรี
16. นายนวพล  กุลวิด
17. นางสาวบุษกร  ศรีสมัย
18. นายปฐมพงษ์  นพสาร
19. นางสาวปนัดดา  ไมอ๊อคชิ
20. นายประสพโชค  ศรีแสน
21. นางสาวปิยฉัตร  วงษ์จันทร์
22. นายปิยะ  ด้วงแก้ว
23. นายพทธิพงษ์  ธรรมชาติ
24. เด็กหญิงพิมพิษา  ดีคัง
25. เด็กหญิงภัคควดี  ชนวน
26. เด็กชายรนพี  น้อยจั่น
27. นายวิชยุตม์  กองมะเริง
28. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  วงษ์ละคร
29. นางสาววิไลลักษณ์  เจริญสุข
30. นายศรายุทธ  เดวีเลาะห์
31. นายศราวุฒิ  ขุนพรม
32. นางสาวศิรประภา  ศิริขิต
33. นายสิทธิศักดิ์  อำพันเสน
34. เด็กหญิงสุพัตรา  เจียเฉียน
35. นายสุรเชษฐ์  เหลืองอ่อน
36. เด็กหญิงเขมริน  บุญโห้
37. นางสาวเนตรชนก  คงกล่อม
38. นายเมธี  นวลละออง
39. เด็กหญิงแสงระวี  รัตนะพาหุ
40. นางสาวโสภา  ศิริโวหาร
 
1. นายไชยยงค์  รักษาเคน
2. นางแสงอารุณ  เหลืองสี
3. นางสาววรนุช  รักธรรม
4. นางสาวนฤมล  อำมะรา
5. นางสาวกันธิมา  ประจวบบุญ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 30 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 1. เด็กชายศราวุฒิ  ทองกำเหนิด
 
1. นายโกวิท  ขนานแข็ง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานทอง 1. นายปุญญพัฒน์  พิพัฒน์ผล
 
1. นายอนุพงษ์  บุญหลำ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 27 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงดารินทร์  ไพรวัลย์
 
1. นายอนุพงษ์  บุญหลำ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. นางสาวจิตรานุช  ชมชื่น
 
1. นายไชยยงค์  รักษาเคน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 36 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. นายไชยา  สมพร
 
1. นายไชยยงค์  รักษาเคน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. นายธีรพล  บุตรวงษ์
 
1. นายไชยยงค์  รักษาเคน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. เด็กหญิงชลลดา  ชาติโรจันทร์
 
1. นายไชยยงค์  รักษาเคน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.66 ทอง 44 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 1. นางสาวธัชฌา  ปั้นเทียร
 
1. นายโกวิท  ขนานแข็ง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 35 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. นายอิทธกร  วรรณดร
 
1. นางสาวอุดมลักษณ์  ผสมทรัพย์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.66 ทอง 15 โรงเรียนพานทอง 1. นายธีรเดช  ศรีอุทารวงศ์
 
1. นายอนุพงษ์  บุญหลำ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 40 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  มหาครุฑ
 
1. นายวิศวชัย  คงศร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 33 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวอุบลวรรณ  สายจรัญ
 
1. นายอรุณวิทย์  ภูแช่มโชติ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 20 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายภูมิศักดิ์  มีสุข
 
1. นางสาวสนธยา  ดอกชูรุ่ง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 18 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กชายเจษฎา  เจือจันทร์
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์กลาง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 40 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงอรจิรา  จันทร์ชุ่ม
 
1. นายอนุพงษ์  บุญหลำ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 49 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐนรี  พาณิชย์สิริไพบูลย์
 
1. นายวิศวชัย  คงศร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 24 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษณพล  สุภาผล
2. เด็กชายกันตพงษ์  เสมา
3. เด็กชายกันตวัน  รักษาเคน
4. เด็กหญิงชณิกา  เพ็ชรสุวรรณ
5. เด็กหญิงฐิติมา  เมาเสม
6. เด็กชายนนทกร  อุมา
7. เด็กหญิงนันทกานต์  ดาวเรือง
8. เด็กหญิงปัญญาพร  ปัญญาอินทร์
9. เด็กหญิงปาลิตา  อิ่มอ่ำ
10. เด็กชายภัณฑบดี  กิมกวางทอง
11. เด็กหญิงภัทรวดี  อัตจริต
12. เด็กหญิงอัญญมณี  มงคลพิพัฒน์
 
1. นายอดิเทพ  ชาญเชิงยุทธชัย
2. นายอรุณวิทย์  ภูแช่มโชติ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 76 เงิน 19 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวชนัญชิดา  ไววรกิจ
2. นายชานุ  พันธุ์อุดม
3. นางสาวณชดา  จินพละ
4. นายดุสดี  มีฟัก
5. นายธวัชชัย  เพ็ชรสวัสดิ์
6. นางสาวภัทรวดี  โชคงามขำ
7. นางสาวภัทรวลัย  อินผา
8. นายภานุพงศ์  ลี้สกุล
9. นางสาววรรณพร  แซ่ลิ้ม
10. นางสาวอัญธิกา  แชไทยชิ้น
11. นางสาวอิสริยะ  เอี้ยพิน
12. นางสาวเมธาวี  มงคลวิวัฒน์
 
1. นายอดิเทพ  ชาญเชิงยุทธชัย
2. นายอรุณวิทย์  ภูแช่มโชติ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.4 เงิน 33 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  กองแก้ว
2. เด็กชายจักรพันธ์  แช่มช้อย
3. เด็กชายจิรศักดิ์  สนโสก
4. เด็กหญิงชฎาภรณ์  นาคสีค้า
5. เด็กหญิงณัฐชา  ทาศรี
6. เด็กหญิงธนาพร  มานก
7. เด็กชายธีรภัทร  วิทยะโอชะ
8. เด็กหญิงวราภรณ์  ขาวขำ
9. เด็กหญิงวัจนารัตน์  วรรณพราม
10. เด็กชายเสกฐวุฒิ  คุณรัตนเวโรจน์
 
1. นางสาวฉัตรแก้ว  ชื่นกมล
2. นางสาวเนตรทราย  กังวานพณิชย์
3. นางวรัญภัสสร์  ศรีวฤทธิเวคิน
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.2 ทอง 24 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นายชินวัฒน์  นนทวงษา
2. นายณัฐพล  ศาสตร์ไขแสง
3. นายณัฐภัทร  อินทร์แก้ว
4. นายธนายุทธ  ทับปาน
5. นางสาวบุษศยา  เชิดชู
6. นายลิขิต  พรหมสุขันธ์
7. นางสาววลาวรรณ์  มะแอ็ม
8. นางสาวสุพัชชา  สุทธิกรณ์
9. นางสาวสโรชา  เหลือหลาย
10. นางสาวอณัศยา  นิโรจน์
 
1. นางสาวฉัตรแก้ว  ชื่นกมล
2. นางสาวเนตรทราย  กังวานพณิชย์
3. นางวรัญภัสสร์  ศรีวฤทธิเวคิน
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.6 ทอง 20 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงญาดา  จันทิบูรณ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มานูเจริญ
3. เด็กหญิงปวีณอร  พวงภู่
4. เด็กหญิงวริศรา  ไชยนาท
5. เด็กหญิงสิรินทรา  จิตมุง
6. เด็กหญิงแพรนภา  ขอนแก่น
 
1. นางสาววันวิสา  แสนคำ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 33 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่โป่ว
2. เด็กหญิงณัฐนพิน  อนันต์ศุภมงคล
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ทะไล
4. เด็กหญิงธัญญ์ยุดา  บู่ทอง
5. เด็กหญิงนิติพร  สุชินวิเชียรเลิศ
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เรืองศรี
7. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศักดิ์ประดิษฐ
8. เด็กหญิงสุนิษา  มีสุข
 
1. นายเจษฎา  อินทอง
2. นางอัญชนา  พงษ์จันโอ
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89 ทอง 9 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. นางสาวฐิติชญา  ธรรมา
2. นางสาวธนาพร  ศรีธรรม
3. นางสาวธนาภรณ์  พรหมอินทร์
4. นางสาวนารีรัตน์  นวลพงษ์
5. นางสาวยลญา  แสนโคตร
6. นางสาวหม่วยคำ  -
7. นางสาวอภัทชา  ห้วยนอก
8. นางสาวอารียา  โสภา
 
1. นางรัชนี  อมรินทร์
2. นางสาวยุพิน  พลนรา
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 26 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. นายกฤษณ์  เลิศศิริ
2. นายจตุพล  กองเวิน
3. นางสาวจริยา  จิตต์บรรยงค์
4. นางสาวชนม์ชนก  เศวตขจรสวัสดิ์
5. นายชาญณรงค์  อยู่ทอง
6. นายณัชพล  ดอนไพรนุช
7. นางสาวดวงฤดี  ภาษี
8. นายธนรัตน์  กุลธีระวิทย์
9. นางสาวธนัชชา  สมสกุลมนตรี
10. นางสาวธนัชพร  ล้อเจริญ
11. นางสาวธัญรดี  แก้วแดง
12. นางสาวนุช  ไม่ปรากฏนามสกุล
13. นางสาวพรชิตา  แจ้งจำรัส
14. นางสาวพรทิพย์  รสหอม
15. นางสาววิมลศิริ  สร้อยจิตร
16. นายวิรวัฒน์  อินตา
 
1. นายดุจฉัตร  ด้วงศิริ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นางสาวพิชญธิดา  ยุ่นประยงค์
2. นางสาววิภารัตน์  วิลาศ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  จินดาศักดิ์
2. นางสาวจิตรลดา  มนต์ปรีชาวิทย์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 78.4 เงิน 34 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สอนศิริ
 
1. นางสาวศศิลักษณ์  เกตุจรุง
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 78.5 เงิน 34 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาววริศรา  นันทวิญญู
 
1. นางอมรรัตน์  อัศวจารุวรรณ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.83 ทอง 45 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอาคิรา  ผดุงพันธ์ุ
 
1. นางจุรี  ลือชา
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83 ทอง 47 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวปิยพร  ศรีลาภสิริ
 
1. นางอัญชลี  อุดมสุขถาวร
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71 เงิน 31 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายปิยพัฒน์  รุ่งโรจน์
 
1. นางอมรรัตน์  เบญจพล
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 50.73 เข้าร่วม 37 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นายเลิศฤทธิ์  แก้วเกต
 
1. นางกัญญาณี  วงศ์เสถียร
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 79.33 เงิน 36 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงกนกอร  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงฐาปนาถ  มาลารักษ์
3. เด็กหญิงณชญาดา  แสนโกฎิ
4. เด็กหญิงนภสร  ชโนทิศ
5. เด็กชายวรกิจ  คำหล้า
 
1. นางพฤติพร  วรรณจงคำ
2. นางสาวบงกช  จันทร์สุข
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93.67 ทอง 24 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวกัลย์ณิศา  คะชา
2. นายพัฐนนท์  พงศ์สิริภควัต
3. นางสาววชิราภรณ์  เต่าสา
4. นางสาวสรินยา  ผสมทรัพย์
5. นางสาวอภิชญา  แวดเวียง
 
1. นางสุวรรณา  ปิติทรัพย์สกุล
2. นางสิริภัทร  เถลิงพงษ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 76.66 เงิน 28 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนุสรา  สิทธิพรวรกุล
2. เด็กหญิงพนิดา  อยู่บำรุง
 
1. นางสาววราทิพย์  เอี่ยนเหล็ง
2. นางสาวยดา  ลีตะกานนท์ชัย
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. นางสาวกรกมล  ดอกไม้
2. นางสาวอารียา  พิมวงษา
 
1. นางสาวรัตติมา  ชินะเมธา
2. นางสาวสิริลักษณ์  พละภิญโญ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 47.66 เข้าร่วม 26 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายกรชวัลกัญจน์  เตชะพลพิพัฒน์
2. เด็กหญิงเต็มฟ้า  นิธิประดิษฐกุล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แก้ววิเศษ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.6 เงิน 29 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวชุติกาญจน์  ไชยพิพัฒนขจร
2. นายสิทธานต์  วิมลประเสริฐ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แก้ววิเศษ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 40 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวสิริยากร  เอื้อธนาวรชัยกุล
 
1. นางสาววราทิพย์  เอี่ยนเหล็ง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 59.8 เข้าร่วม 29 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาววรรณภา  สมชื่น
 
1. นางสาวรัตติกาล  ชิณโคตร
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 68 ทองแดง 43 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวจิตวิสุทธิ์  โรจนเรืองรอง
2. นายจิรวัฒน์  ใจกว้าง
3. นายพงศกร  จันทร์สุขศรี
4. นางสาวพิมพ์ลภัส  กันต์ธรกุล
5. นางสาวอริสา  มหาดไทย
 
1. นางสาวยดา  ลีตะกานนท์ชัย
2. MissBai  Qian
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 36 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวกมลพรรณ์  แย้มบาล
2. นางสาวกัญญารัตน์  ขุนอินทอง
3. นางสาวจารุพัฒน์  วัธนายุท
4. นายถนอมพงษ์  หฤทัยปรีดากุล
5. นางสาวสุพัตรา  วะไลใจ
 
1. นางสาวสุภัสสรา  อิศรนาเวศ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 37 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวนิภาพร  แซ่เตียว
2. นางสาวพลอยชมพู  เนตรพินิจ
 
1. นางสาวยดา  ลีตะกานนท์ชัย
2. นางสาววราทิพย์  เอี่ยนเหล็ง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 18 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวปิยะพร  คงกัน
2. นางสาวอนันตญา  ตั้งประสมสุข
 
1. นางสาวรัตติกาล  ชิณโคตร
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65.77 ทองแดง 42 โรงเรียนนันทนวิทย์ 1. เด็กชายบูรพา  นาโควงค์
2. เด็กชายศุภชัย  จุปะนะเต
 
1. นางสาวดวงนภา  เครืออยู่
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 65.44 ทองแดง 41 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายพชรดนัย  สอนศิริ
 
1. นางสาวคุณากร  อันทะมะโน
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.13 ทอง 13 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. เด็กชายจักกฤษ  สมบุญ
2. เด็กชายชลธี  พลอยงาม
3. เด็กชายธนกร  บุษบา
4. เด็กชายบุญเหลือ  ลอง
5. เด็กชายวุฒินันท์  ศรีเทียนทอง
6. เด็กชายศิริชัย  ทองแตง
7. เด็กชายอรรถพล   แสงธนานนท์
8. เด็กชายเกริกพล  เสนาะล้ำ
 
1. นายชัยพฤกษ์  จันทมาลา
2. นางบุศรินทร์  จันทมาลา
3. นายบดินทร์  ยศประสงค์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 74.09 เงิน 33 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. นายจตุพงศ์  มังกรกฤตย์
2. นายจิรายุทธ  โปกุล
3. นายประภากร  สุขจินดา
4. นายภานุเดช  แซ่ล้อ
5. นายภูมินทร์  แซ่ตั๊ง
6. นายวงศธร  สนเพ็ง
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  สุวีระพันธ์
2. นายมานพ  อุดมผล
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 57.4 เข้าร่วม 43 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นายกฤษดา  รุ่งสีทอง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  โจทะนัง
3. นายณัฐพล  แผ่นทอง
4. นางสาวปุณฑริกา  เทพวงค์
5. นางสาวระพีพัฒน์  เปรมปรีดิ์
6. นางสาววรรณวิภา  บุญประจักษ์
7. เด็กหญิงสิริญากรณ์  แสนสีมนต์
8. นางสาวอาทิตยา  นันทวัฒน์
 
1. นางสาวธนิษฐา  อินทมาตยากูล
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 52.8 เข้าร่วม 28 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนาตาชา  นิจรดานันท์
2. เด็กหญิงนิศากร  สร้อยสน
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญญา
4. เด็กหญิงภาณีรัตน์  บำรุงสุนทร
5. เด็กหญิงสุภาวดี  เกตุตา
 
1. นางประภา  อุดมผล
2. นายมานพ  อุดมผล
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 28 โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวชลธิชา  ศรีมูลเขียว
2. นางสาวณภัทร  วัยกูล
3. นายนพดล  อิทธิเดชวัฒนะ
4. นางสาวพิมพิไล  จรูญรัตน์
5. นางสาวมณีรัตน์  ดวงบุบผา
 
1. นางอัญชลี  แซ่โง้ว
2. นางสาววลัย  ศรีสุข
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 36 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนัทธมน  ทิพย์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงปรียาภัสสร์  พิชญ์ชัญญภัค
3. เด็กหญิงพรหมกมล  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวโรจน์สิมา  ไทยธรรม
2. นางสาวชนาธิป  สุนทรภักดิ์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 34 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  แสนสุข
2. นางสาวณัฐชา  รัตติกาลธารา
3. นางสาวปณิตา  สำราญจิต
 
1. นางชไมพร   ธะช่วย
2. นางสาวจงรักษ์   ปัญญารัตนกุลชัย
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77.8 เงิน 14 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชาลิสา  ครุฑค้ำ
2. เด็กหญิงปาริชา  ปัญญาวุฒิกุล
3. เด็กหญิงมะลิวรรณ  ทับทิมทอง
 
1. นางปรารถนา  ศุภกังวาน
2. นางอมรรัตน์  เบญจพล
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 74.6 เงิน 26 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวกชพร  อมรกิตติเกษม
2. นางสาวจุฑามาศ  นากวิกรัย
3. นางสาวหัสสิมา  กังวานพณิชย์
 
1. นางปรารถนา  ศุภกังวาน
2. นางคำนึง  ผุดผ่อง
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ริมรักษา
2. เด็กหญิงธัญสุดา  สมคิด
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วิภาตผลิน
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 49 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. นายสุรศักดิ์  จันทรา
2. นายอโณท้ย  อ่อนหล้า
 
1. นางสาวพรวิภา  มธุรส
2. นางอาริยาพร  แน่นหนา
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78.67 เงิน 25 โรงเรียนพานทอง 1. นายภริต  วัฒนา
2. นายรัชพล  โรจนสโรช
 
1. นางสาวชมพูนุท  บุญรอต
2. นางสาวอังสนา  โพธิ์ยา
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 16 โรงเรียนนันทนวิทย์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ตันติเสรีพัฒนา
2. เด็กชายประยุทธชัย  นวลแก้ว
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปุรา
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 58.67 เข้าร่วม 27 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวณัฏฐณิชา  กุลละวะ
2. นางสาวพิมพ์พิมล  ตุงคะเสน
 
1. นางจินดาพร  เทียมภักดี
2. นางสาวนภาพร  วงค์เนียม
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 41 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  แจ่มอุทัย
2. เด็กชายพิสิฐพงศ์  จันทร์สุขศรี
 
1. นางสาวเกศรา  ใหม่สุวรรณ
2. นางสาวเพ็ญผกา  บริบูรณ์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 75.67 เงิน 11 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณอุุบลทิพย์  จันทร์ลา
2. เด็กหญิงปัญญาพร  พรมชาติ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วิภาตผลิน
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 25.33 เข้าร่วม 47 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กชายนราวิชญ์  สุภาผล
2. เด็กชายพัสสน  มัติพงษ์
 
1. นางสาววิไลภรณ์  ไม้งาม
2. นางสาววัลนิภา  อุตวงศ์ษา
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 31 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  ตะเภาพงษ์
2. นายสารวุฒิ  นภาโชติ
 
1. นางสาวอัญสุรียา  นามเหลา
2. นางสาวภูษณิศา  อาวรณ์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 38 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. นายธาดาพัฒน์  ลายทอง
2. นายอิสเรศ  ไขลี
 
1. นางสาวอัญสุรียา  นามเหลา
2. นางสาวภูษณิศา  อาวรณ์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.67 เงิน 13 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. นายภาสกร  สิริจำนรรจ์
2. นางสาวลลิตา  เจือกโว้น
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วิภาตผลิน
2. นางสาวพรวิภา  มธุรส
 
152 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กชายกิตติภพ  มังกรแก้ว
2. เด็กหญิงรสริน  จิตรหาญ
3. เด็กหญิงสิรินภา  สมาธิกุลชัย
 
1. นางสาวพรวิภา  มธุรส
2. นางสาววัลนิภา  อุตวงศ์ษา
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 24 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. นางสาวพิชาวีร์  ธนชัยชัยพงศ์
2. นายระพีพันธ์  มูนไทย
3. นางสาวอรปรียา  เชื้อตราพระ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วิภาตผลิน
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68.83 ทองแดง 23 โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวณัฐชโรธร  ขอนทอง
2. นางสาวพนิดา  เลิศสุก
 
1. นายประดิษฐ์  เย็นสบาย
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายธนกฤต  วงค์ค้า
2. เด็กชายธันยธรณ์  ไชยสิริรัตนกุล
3. เด็กชายปัญญวัฒน์  เลี้ยงพรรัตนะ
 
1. นายกฤษฎา  ทองเชื้อ
2. นางกัณฑ์ธิมา  บุญศรี
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายทิวากร  มะลีจันทร์
2. นางสาวภัทรียา  กำปั่นทอง
3. นายวรากร  เหลืองอ่อน
 
1. นายกฤษฎา  ทองเชื้อ
2. นางสาวการัณย์ภัทร  เพศประเสริฐ
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐชา  สัตบัญ
2. เด็กหญิงธนพร  พลาพล
3. เด็กชายยอดชาย  เรืองศรี
 
1. นายกฤษฎา  ทองเชื้อ
2. นางวัชรี  ดวงมณี
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 75 เงิน 22 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายสหัสวรรษ  ทองเชื้อ
2. นายอุ้มบุญ  มีวน
3. นางสาวเบ็ญจพร  สัตยาพิพัฒน์
 
1. นายกฤษฎา  บุญศรี
2. นายกฤษฎา  ทองเชื้อ
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. เด็กชายบวรวัฒน์  นิกร
2. เด็กชายวรรณกร  เทพี
3. เด็กชายศิวกร  ปอนคำ
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  สุวีระพันธ์
2. นางธัญญลักษณ์  ยุบลพันธ์
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 75.33 เงิน 6 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. นายสันติ  คูเขียว
2. นายสุทธิภัทร  แก้ววิไล
3. นางสาวเฉลียววรรณ  แซ่โซ้ง
 
1. นางธัญญลักษณ์  ยุบลพันธ์
2. นายเกื้อเกียรติ  สาระ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามณี  บุญรักษ์
2. นายณัชพล  บุญมี
3. นายบูรพา  เผือกรอด
 
1. นายทนงศักดิ์  บุญมี
2. นางวริศรา  บุญมี
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 71 เงิน 25 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นายภัทราวุธ  ทองแก้ว
2. นายภูวดล  เจริญศรี
3. นายเฉลิมพล  บุญสร้าง
 
1. นายทนงศักดิ์  บุญมี
2. นางวริศรา  บุญมี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.67 ทอง 10 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  มิดำ
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กระเป๋าทอง
3. เด็กหญิงอรพรรณ  มาฤษี
 
1. นางสาวประภาพรรณ  อ่อนละออ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. นางสาวญันนะฮ์  รักวงศ์
2. นางสาวดวงพร  เงางาม
3. นางสาวบัวชมพู  พวงสิน
 
1. นางสาวประภาพรรณ  อ่อนละออ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 79 เงิน 20 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงพีรดา  แดงเต๊ะ
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  หมื่นเดช
4. เด็กชายวรินธร  ศรีเสถียร
5. นางสาววิวรรธณี  ดวงดารา
6. เด็กหญิงสุพิชญา  เงินธนโชติ
 
1. นางสาวสุรางค์  วงษ์เสถียร
2. นายสมภาร  พราห์มณีย์
3. นายสายัณห์  เจือจันทร์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.6 ทอง 8 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  ศิลปสิทธิ์
2. นายจักรพงษ์  ภิญโญ
3. นางสาวบุญฑริก  แน่นหนา
4. นางสาวปิยวรรณ  บุตรสา
5. นางสาวมณฑิตา  กัปตัน
6. นางสาววราพร  เพ็ชรศักดา
 
1. นางสาวสุรางค์  วงษ์เสถียร
2. นายสมภาร  พราห์มณีย์
3. นายสายัณห์  เจือจันทร์
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 50 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. เด็กหญิงนันทกาญจน์  สร้อยสน
2. เด็กชายนันทวุฒิ  ยะหัตตะ
3. เด็กชายสุอาชา  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวนิภารัตน์  ไวขุนทด
2. นางมาลี  เอียดแก้ว
 
168 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 44 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวณัฐวดี  ทองแพง
2. นางสาวทิพวรรณ  ผ่องแผ้ว
3. นางสาวนวพร  สืบแก้ว
 
1. นางเกื้อกูล  สุขปิติ
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  ศรีขจร
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.33 ทอง 16 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงชลธิชา  พีระวุฒิ
2. เด็กหญิงชิตชนก  ทองศรี
3. เด็กหญิงศศิธร  อัมมหิรัญ
 
1. นางสาวสุนิษา  นามเกิด
2. นางสาวฐิติยา  ศุภษร
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 79.67 เงิน 42 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. นางสาวธัญจิรา  จิตรหาญ
2. นางสาวภัทรา  นุ่นจุ้ย
3. นางสาวเบญจวรรณ  สุไวย
 
1. นายประกิจ  ผสมทรัพย์
2. นางสุมาลี  ผสมทรัพย์
 
171 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 24 โรงเรียนนันทนวิทย์ 1. เด็กหญิงกรกนก  มิ่งสอน
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  มูลทองชุน
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  ราศรีจันทร์
 
1. นางศรีสุภรณ์  มงคลชาญศักดิ์
2. นางสาวพจนีย์  ยางเอน
 
172 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 75.33 เงิน 27 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวพิยะดา  สินดี
2. นางสาวอพินยา  เนื่องจำนงค์
3. นางสาวเบ็ญจรัตน์  อำนวยศิลป์
 
1. นางเกื้อกูล  สุขปิติ
2. นางสาวปรีญาณัฐ  พนาสิทธิ์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เกาทอง
2. เด็กหญิงชญานิศ  คนกล้า
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  สุขขัง
 
1. นางกัญญา  นวลตาล
2. นางสาวปัทมวัลย์  บุญถนอม
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 79 เงิน 42 โรงเรียนอุทกวิทยาคม 1. นายวีรยุทธ  ชูจิตร
2. นายศราวุธ  รักชาติ
3. นางสาวสุธัญญา  นกหงษ์
 
1. นายสุเมธ  โฉมรุ่ง
2. นายธนัฐ  หัสเจริญ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 33 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงภิญญดา  สร้อยจิตร
2. เด็กหญิงสุพพัตรา  พันธ์ศรี
3. เด็กหญิงหทัยชนก  เจริญศรี
 
1. นางสาวณัฏฐนันท์  คำภู
2. นางสาวบุญญาภา  พิกุลแก้ว
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 82.33 ทอง 36 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นางสาวนภาพร  ผลเจริญ
2. นางสาวพัชรินทร์  งามวงศ์
3. นางสาวสุพัตรา  แก่นสาร
 
1. นางสาวปาริชาติ  ก๋งใช้
2. นางสาววริศา  ภู่ระหงษ์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กหญิงสุปรียา  ไพรวัลย์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สีคำ
3. เด็กหญิงเมษา  ศรีทัศน์
 
1. นางอนงค์วรรณ  คุริรัง
2. นางสาวสิริณัฏฐ์กุล  จิรางค์กูร
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. นางสาวจิรภัทร  ศรีวรรณ
2. นางสาวดวงใจ  หล้าธรรม
3. เด็กหญิงปริญญา  แย้มภู
 
1. นางรัชนี  อมรินทร์
2. นายพัสกร  พิทักษ์อมรพันธ์
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงรุ่งราตรี  แซ่ลิ้ม
 
1. นางศุภวรรณ  หมั่นเขตกิจ
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายสมเกียรติ  ศรีพราย
 
1. นางสาวทองรัตน์  แจ่มไสว
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 18 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงดาริกา  แดนไธสงค์
2. เด็กหญิงมาณวิกา  ซ้อนพร
3. เด็กหญิงเพลงผ้า  สุภาวกุล
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
2. นางระเบียบ  จินตอารี
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวธัญยาภรณ์  ชินวุฒิ
2. นายธีรภัทร  ชัยรัมย์
3. นายวรทัต  มหายุวานนท์
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
2. นางระเบียบ  จินตอารี
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายอรรถชัย  พันธ์กลาง
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงนภศร  ศรีสุริยะสวัสดิ์
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายฐานุศักดิ์  ขันธเขต
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เพชรเหมือน
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายพรศักดิ์  วัฒนา
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวสุภัสสร  ไม้น้อย
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนพานทอง 1. นายอรุณ  กวีวัชรินทร์
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
 
190 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 12 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายทีฆายุ  ทองงาม
2. เด็กชายศุภชัย  สนิทกุล
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
2. นางสาวทองรัตน์  แจ่มไสว
 
191 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 30 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายสุวภัทร  ทองงาม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทรัพย์สมบูรณ์
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
2. นางสาวสุชาดา  พุทธอวยชัย