สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.66 ทอง 17 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายศุภวิชญ์  เอี่ยมพินิจ
 
1. นายธีระพงษ์  เหมือนสังข์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.2 ทอง 18 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. เด็กชายณัชพล  สุขนันที
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  สิงห์ปฏิญญา
3. เด็กชายสัจจะ  ป้องภัย
4. เด็กชายสิทธินนท์  ไก่แก้ว
5. เด็กชายอรรถพร  บุญเล่ห์
 
1. นางสาวฐณิฏา  หนองใหญ่
2. นายปิติภัทธ  วัดแก้ว
 
3 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 5 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. นายทศพร  คมคาย
2. นายวรพรต  คงประเสริฐ
 
1. นางสาวอัมไพ  บุญมี
2. นางสาวภัทธนิดา  แสนยามูล
 
4 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 6 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขวัญอยู่
2. นายปฏิพล  สอนหล้า
 
1. นางสาวอัมไพ  บุญมี
2. นางศิริพร  ชมภูวงค์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 49 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายธนทรัพย์   เกิดโสภา
 
1. นางสาวจันทนา  เปรมฤดีปรีชาชาญ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 24 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายอวยชัย   พอนเบ้า
 
1. นายวุฒิพงษ์   ประทุมมา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง 32 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นางสาวไหมขวัญ   ปังศรีนนท์
 
1. นางสาวเดือนรุ่ง  น้อยกมล
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กหญิงสวิชญา  เสาวนา
2. เด็กชายอรรธพร  ศรประสิทธิ์
 
1. นางสาวธมลวรรณ  นาวาเจริญ
2. นางยุภาพร  เปรมกมล
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นางสาวณัฐธยาน์  บุญมี
2. นายพงศกร  เพ็งบุญ
 
1. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์
2. นายวิเชียร  ดอนแรม
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายปรมินทร์  ทวีรส
2. นายวรพล  จันดาหาร
3. นางสาวอุไรพรรณ  โพธิ์รัตน์
 
1. นายวิเชียร  ดอนแรม
2. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายคณิน  เหรียญภูมิการกิจ
2. นายภัทรดนัย  สนิทใจรักษ์
3. นายสรรพวัต  ทองใบ
 
1. นางอรจิิิิิรา  ยอดคำ
2. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงชมพูนุท  นาใต้
 
1. นางสาวสุรีย์พร  สำราญรณศักดิ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 71.33 เงิน 41 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวพรจิรา  สุวรรณศรี
 
1. นางสาวสุรีย์พร  สำราญรณศักดิ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 48.83 เข้าร่วม 49 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงณภัทร   เอมอู่สิน
 
1. นางรัชนี  ธันยาวาท
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวชลกร   วิชัยประสิทธิ์
 
1. นางสมพิศ  จันทมาลา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 79.5 เงิน 5 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงปัฐนิช   วิบูลสวัสดิ์วัฒนา
2. เด็กหญิงพลอยชมพู   สินทรัพย์
3. เด็กหญิงอภิชญา  พิมพ์จันทร์
 
1. นางสาวอรพรรณ   นันติ
2. นางสาวจุฑารัตน์   วันทา
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71 เงิน 38 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ว่องวิศิษฎ์สกุล
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สอนไว
 
1. นางรดากานต์   นิรัติศัยกุล
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 25 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกรกนก  รุจิเพิ่มพูน
2. นางสาวพัทธ์ธีรา   ปิติทรัพย์สกุล
 
1. นางรดากานต์   นิรัติศัยกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85.8 ทอง 12 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวชนิกา  ภิรมย์พลัด
2. นางสาวณัฐวดี  ดาราราช
3. นางสาวพิชญธิดา  ชลศรานนท์
 
1. นายดิษพล   เนตรนิมิตร
2. นายสุธินันท์  กันหาชัย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 48.2 เข้าร่วม 24 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สัญชยานุกูล
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ธัมปสาโท
 
1. นางสาวสุพัตรา  สาลี
2. นายฐิติพงศ์  นิลมาศ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.6 ทอง 7 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  จิรากูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปาลิกา  แสงทองสิทธิโชค
3. เด็กหญิงรมย์ธีรา  บุญกอ
 
1. นางสาวพัทธมน  วิริยะธรรม
2. นางสาวเนตรดาว  บุญชะนะ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 11 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวชนกานต์   สุขสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐวดี  ฝ่นเรือง
3. นางสาวนนธิชา  เปรมพรหม
4. นางสาวบุษราพร  โอเจริญ
5. นางสาวภัทรวดี  สวนศรี
 
1. นางสาววรัญญา  ธารามาศ
2. นางสาวศิริรัตน์  มีฤทธิ์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.25 ทอง 31 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงชลิดา   นิลกุล
2. เด็กหญิงณิชา  แสนจันทร์
3. นางสาวปิ่นหยก  ศาสน์ประดิษฐ์
4. เด็กหญิงภควรรณ  เจริญวงศ์
5. เด็กหญิงรุจิรดา   พรหมมานนท์
6. เด็กหญิงวารุณี  เที่ยงธรรม
7. เด็กหญิงศุภาวรรณ   สุปิยะพันธ์
8. เด็กหญิงสโรชา   พรหมมานนท์
9. เด็กหญิงอรวรรณ  สีเคน
10. นางสาวอรวรา  เตอินทร์
 
1. นางรวีวรรณ  นุชปาน
2. นางสาวพัชรี  แสงขาว
3. นางสาวอนงค์  ตามสายสุด
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 68.5 ทองแดง 37 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวธัญชนก  มีคม
2. เด็กหญิงพัชรภรณ์  จิณณธรรมพงษ์
3. นางสาวรมัณยา   เธียรวงศกร
4. นางสาววศินี    ปรีจำรัส
5. นางสาวศุภรักษ์   เกียรติบุตร
6. เด็กหญิงสมภัสสร  เสริมสวยประสิทธิ์
7. เด็กหญิงสุภลักษณ์  สิทธิ์ภานุวงค์
8. เด็กหญิงอภิชยา  คุณพระรักษา
9. เด็กหญิงอุมาภรณ์   เหมือนใจ
10. เด็กหญิงเพรชไพลิน  แก้วประเสริฐ
 
1. นางผกายมาศ   เชวงชุติรัตน์
2. นายต่อพงษ์  สมสิงห์
3. นายเชาวลิต  นาขามป้อม
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกรวิภา  วิปุลพงษ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีวะรา
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 23 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายอัฐพล  หมั่นกุดเวียน
 
1. นายสุรศักดิ์  รักษาสุข
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกานต์สิรี  สุุพัฒน์วัชรานนท์
 
1. นายสุรศักดิ์  รักษาสุข
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี  วิจิตรธนสกุล
 
1. นางสาวอนุสรา  สิงห์โต
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณัฐภัทร  สิงห์โตทอง
 
1. นายสุรศักดฺิ์  รักษาสุข
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงทานตะวัน  วัฒนะ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีวะรา
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวภัสรา  จุุลวนิชย์พงษ์
 
1. นายสุรศักดิ์  รักษาสุข
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87.3 ทอง 18 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงรังรอง  ธาราเกษม
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 64.66 ทองแดง 30 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงวรณัน  บุญฤทธิ์
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 21 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวพิยดา  ทันทวี
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82.66 ทอง 8 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายพิชญพงษ์  ศรีโภคา
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  หอมเอนก
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงธญาพร  น้อยเอนก
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 20 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงมณฑิตา  เลื่อมใส
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 26 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวธมนพร  แสวงอุดมพร
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวชมพูนุท  วงศ์พิมล
2. นางสาวญาณิศา  ทองนาท
3. นางสาวธมนพร  แสวงอุดมพร
4. เด็กหญิงธีรดา  ฉัตรรัตนวุฒิ
5. เด็กหญิงนภัส  กล้าเกิด
6. นายพิชญพงษ์  ศรีโภคา
7. นางสาวภัณฑิรา  กันตจารนิติ
8. เด็กหญิงวรณัน  บุญฤทธิ์
9. นางสาวเสาวธาร  จันทร์คุณาพร
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
2. นายนทีธร  จุงเลียก
3. นายไพบูลย์  ธีระสุนทรไท
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82.6 ทอง 17 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกนกพร  เฮงวัฒนะ
2. นางสาวชมพูนุท  วงศ์พิมล
3. นางสาวญาณิศา  ทองนาท
4. เด็กหญิงธญาพร  น้อยเอนก
5. นางสาวธมนพร  แสวงอุดมพร
6. เด็กหญิงนรินรัตน์  เหล็กม่วง
7. นางสาวปัณฑารีย์  หอมเอนก
8. นางสาวพิยดา  ทันทวี
9. เด็กหญิงรังรอง  ธาราเกษม
10. เด็กหญิงวรณัน  บุญฤทธิ์
11. นางสาววรัญชนา  คุณารูป
12. นางสาวศรินรัตน์  อภิเดชรุ่งเรือง
13. เด็กหญิงสิรีธร  บุญวิทยา
14. นางสาวอริญชยา  ฉวีวรรณชล
15. นางสาวเสาวธาร  จันทร์คุณาพร
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
2. นายนทีธร  จุงเลียก
3. นายไพบูลย์  ธีระสุนทรไท
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.4 ทอง 23 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายจิรายุ  เพ็ชรรัตน
2. นายชยนันต์  สิริสมพร
3. นายชยากร  สิริสมพร
4. นายปรเมศวร์  ญาติพินิจ
5. นางสาววิมลวรรณ  เกียรติกิตตินันท์
6. นางสาวเบญญาดา  นาคสินธ์ุ
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
2. นายภูริพันธ์  ห่อประทุม
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.3 ทอง 7 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณชัยรบ
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 14 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวภคพร  สุขพานิชย์
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณชัยรบ
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 19 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวภคพร  สุขพานิชย์
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 32 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงนรี  ตันติวุฒิ
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณชัยรบ
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 19 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวปุญยวีย์  โรจนณัฏฐากูล
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.2 ทอง 9 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงปณิดา  ถึงมีทรงเอก
2. เด็กหญิงปทิตตา   โนรี
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ดิสธรรม
4. เด็กหญิงภูษณิศา  เฮียงราช
5. นางสาวรวิภา  สกุลศุภเศรษฐ์
6. เด็กหญิงวริษฐา  ธัญญเจริญ
7. เด็กหญิงวิชญาพร  เจียนมะเริง
 
1. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
2. นางศิริวรรณ  กอปรเนื่องศิริ
3. นายพงศ์ศักดิ์  คงมูล
4. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.6 ทอง 4 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกนกวรรณ  โสภณา
2. นางสาวกัลยรัตน์  พลเภา
3. นางสาวณภัทร  พลเภา
4. นางสาวธูปหอม  สุขบาล
5. นางสาวภัณฑิรา  วงษ์ทอง
6. นางสาวสิรีธร  อุดรเสถียร
7. นางสาวสุรีย์วรรณ  ราชสูงเนิน
 
1. นางเสาวภา  ตันติตบาพงษ์
2. นางศิริวรรณ  กอปรเนื่องศิริ
3. นายพงศ์ศักดิ์  คงมูล
4. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เครือคช
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ดาหลวงมาตร
3. เด็กหญิงชนันพร  เสริมศรี
4. เด็กหญิงญาณิน  รัตนธารส
5. เด็กหญิงนงนภัส  แสงวิจิตร
6. เด็กหญิงปณิดา  ถึงมีทรงเอก
7. เด็กหญิงปาณิดา  สรรพรัตน์
8. เด็กหญิงสิรินยา  บุญประเสริฐ
 
1. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
2. นางศิริวรรณ  กอปรเนื่องศิริ
3. นายพงศ์ศักดิ์  คงมูล
4. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวจันทกานต์  ทรัพย์ปราช
2. นางสาวณภัทร  พลเภา
3. นางสาวณัฐธยาน์  เฉลิมวงษ์
4. นางสาวนวพรรษ  พูลสวัสดิ์
5. นางสาวมณีรัตน์  โลตุฤทธิ์
6. นางสาววนิดา  คำโนนงิ้ว
7. นางสาวศศิธร   กาญจนศศิวิมล
8. นางสาวอังคณา  ลำเจียก
 
1. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
2. นางศิริวรรณ  กอปรเนื่องศิริ
3. นายพงศ์ศักดิ์  คงมูล
4. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาววริศรา  พนายิ่งไพศาล
 
1. นางพิมพ์วรี  วงษ์ภัทรกร
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86.77 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวศิรประภา  หัวใจ
 
1. นางพรชนก  เดชาทยานันทน์
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92.33 ทอง 9 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงจิดาภา  ยูรประวาลเวท
2. เด็กหญิงณัฐนรี  โกศล
3. เด็กหญิงปวริศา  ถิตะพาณิชย์
4. เด็กหญิงวรทา  อัศวะศิริจินดา
5. เด็กหญิงวาฑิณี  ศรีตะลา
 
1. นางสาวชนิตว์พร  ชมกลิ่น
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.33 ทอง 21 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวพรจิรา  โกศล
2. นางสาวพิชญา  วันสอน
3. นางสาวมนัญชยา  ฉัตรพรไพบูลย์
4. นางสาวอรญา  เลิศวรพินิต
5. นางสาวโรสิตา  สุธิรังกูร
 
1. นายณัฐพล  พุทธเกิด
2. นางสาวเมวิกา  สีดา
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.5 ทอง 9 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวชนากานต์  สุวรรณรินทร์
2. นางสาวปัณฑารีย์  ก่อเลิศรัศมี
 
1. นางสาวปิยฉัตร  จักรกระโทก
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.6 ทอง 7 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวฉันทิสา  ดีไพร
2. นางสาวนาฏนารี  อภิรักษ์โชติมา
 
1. นางสาวญาดา   ชลารักษ์
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 75.375 เงิน 15 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรีอุบล
2. นางสาวนารากร  วงษ์ปุ่น
 
1. นางสาวนาถลดา  ยอดเพชร
2. นางประทิน  อิศราประทีปรัตน์
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.7 ทอง 10 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวพรรณนิภา  ค่าโค
2. นางสาวสุธีรดา  อารีราษฏร์
 
1. นางสาวธนรัตน์  ทีฆพงศ์
2. MissA Young  Jeong
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวภคพร  บัวแย้ม
 
1. นางสาวธนรัตน์  ทีฆพงศ์
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง 14 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวจีรพัชร  ทรัพย์สกุลวงศ์
2. นางสาวพีรญา  ทองสำฤทธิ์
3. นางสาวภัทร์ฐิตา  ยิ่งชล
4. นางสาวเกวลี  จันทราพุทธิวงศ์
5. นางสาวเปรมวรี  ศิลปชัย
 
1. นางสาวกุลวรินท์  ญานประภาส
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90.66 ทอง 6 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณัฐวรรณ  ศิลส่ง
2. นางสาวนภาภรณ์  ศิลป์ประกอบ
3. นางสาวพลอยณิศา  นภัสโรจน์สกุล
4. นางสาวรินรดา  พุทธพงษ์
5. นางสาวเบญญาภา  พุ่มพวง
 
1. นางประทิน  อิศราประทีปรัตน์
2. นางสาวภวิสรา  ชูวงศ์อภิชาติ
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.5 ทอง 8 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกมลเนตร  ยินดีสุข
2. นางสาวณรัญญา  แย้มพักตร์
3. นางสาวทิพากร  มั่นคง
4. นางสาวภวรัญชน์  เฉิน
5. นางสาวอภิชญาพร  มีศรี
 
1. นางสาวธนรัตน์  ทีฆพงศ์
2. นางสาวศริยา  สวนนิสิต
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกชวรรณ  แสงประทีป
2. นายพุฒิพงศ์  แซ่หวง
 
1. นางสาวกุลวรินท์  ญานประภาส
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวชัญญา  จันทร์ศรี
2. นางสาวพีรยา  อินทศร
 
1. นางสาวสุภาวดี  จ่างูเหลือม
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 77.67 เงิน 8 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวพรหมพร  แซ่ตั้ง
2. นางสาวภาวิณี  บุญยนต์
 
1. นางสาวภวิสรา  ชูวงศ์อภิชาติ
2. นางสาวนาถลดา  ยอดเพชร
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.33 ทอง 6 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาววิชชุดา  ผงสินธ์ุสุ
2. นางสาวสิริวัลย์  ศรีบุญนาค
 
1. นางสาวธนรัตน์  ทีฆพงศ์
2. MissA Young  Jeong
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.6 ทอง 5 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายคมสันต์   แก่นจันทร์
2. นางสาวธัญญานันท์   ปิติหิรัญพัฒน์
3. นางสาวปภาวรินทร์   ถาวรสุจริตกุล
4. นางสาวภวิกา   ถวิลญาติ
5. นางสาวสุชานาถ   ขุนรา
6. นางสาวสุริณัฐ   คำแก้ว
7. นายอาทิตย์   คุ้มภัย
8. นางสาวเจนณิส์ตา   ดวงเว้า
9. นางสาวเจนิสษา  แสงอรุณ
10. นางสาวเมธามินทร์   ดวงสูงเนิน
 
1. นางวิไลวรรณ  ปัญญวัฒนกิจ
2. นางสาวกนกกรณ์   ทองไพจิตร์
3. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.33 เงิน 47 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงพิชญาภา   เอี่ยมทอง
2. เด็กหญิงวริศรา   คำมอญ
3. เด็กหญิงเกศสุรัตน์   พุ่มนาค
 
1. นายจิรวัฒน์   สิทธิพานิช
2. นายวิชาญ   จินดาพงษ์
 
72 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 55.66 เข้าร่วม 22 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกัลยา   ภางาม
2. เด็กหญิงทักษพร   ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงอรนิดา   ทรัพย์ทวีพงษ์
 
1. นางสาวรจนา   สะตะ
2. นางทิพย์นภาพร   ทรัพย์เจริญ
 
73 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 69 ทองแดง 43 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกานต์มณี  จันทรายุวัฒน์
2. นางสาวธันย์สิตา   สรวงสุวรรณ
3. นายปุริม   ตันติโอฬาร
 
1. นางวิจิตรา   รักษาสุข
2. นางนิภา   คำถวาย
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82.66 ทอง 19 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวอารดา  เล็กศิริ
 
1. นายพลาธิป  เกียรติวรรธนะ
 
75 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.2 ทอง 10 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. เด็กหญิงพรทิพย์  การุณ
2. นางสาวพรทิพย์  อัครบุญวาณิช
3. เด็กหญิงศศิธร  แก่นท้าว
 
1. นางสาววิชยา  มีวงค์
2. นางสาวสายสวาท  เสาร์ทอง
 
76 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76.4 เงิน 29 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาววรินทร  บุญมาปัด
2. นางสาวอรณิชา   นิลทัย
3. นางสาวอาริสา  พ่อจันดา
 
1. นางกัลญา  มณีแจ่ม
2. นายขุนศึก  สวนม่วง
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79.4 เงิน 41 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  เสือคำ
2. เด็กหญิงชลินดา  เห็นประจักษ์
3. เด็กหญิงณิชาพัฒน์  ฤทธิ์เดช
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  บรรจงราชเสนาฯ
5. เด็กหญิงลักษณพร  จันทะกุล
 
1. นางสิรีรัศมิ์  สิริหาญนธี
2. นายภัทรพงษ์  พรมนิล
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายธนสร  เสียงสังข์
2. เด็กชายภคพล  สุรวรเชษฐ
3. เด็กหญิงรภากร  สุกใส
4. นางสาวสุกัญญา  ทองด้วง
5. นางสาวแก้วกมล  โพธิ์แก้ว
 
1. นางชะบา  อ่อนนาค
2. นางสาวสุวรรณา  มีครู
 
79 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 75.2 เงิน 29 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวขวัญฤทัย  ตันฮำ
2. นายธนภัทร  คงดี
3. เด็กหญิงนวพร  ศารสาลินทร์
4. นายปฏิพล  พ่วงกระแสร์
5. นายภาณุพงษ์  แสนคำแก้ว
6. นายศรัณย์  สุกใส
7. นางสาวศิรินันท์  เชียงเครือ
8. นางสาวศิริรัตน์  มีจิตร์
9. นายสุขุมพงษ์  ไกรชิโนรส
10. นายเกริกเกียรติ  นางาม
 
1. นายอิทธิพล   กลั่นดอกไม้
2. นายธีรยุทธ  สุพรรณโมก
3. นายเรืองตระกูล  มัชปะโม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 72.4 เงิน 22 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวจันทกานต์  อุดหนุน
2. นางสาวชาลิสา  สุขชาญไชย
3. นางสาวนัทธมน  ใจเย็น
4. นายปฐมพร  จรูญผลพงศกร
5. นางสาวปิยาภรณ์  ศรีบริบูรณ์
6. นางสาวพัชนิตา  บุญนำกิจวรกุล
7. นางสาววริศรา  แดดจันทึก
8. นางสาวศิริญากรณ์  บุรณศรี
 
1. นายธนชาติ  แสงทอง
2. นายก้องศักดิ์  จีจู
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. เด็กชายณัฐพล  นิรัตติศัยกุล
2. เด็กชายธิติพงศ์  สุดสวนศรี
 
1. นายเอกภพ  รงคสิริวัฒนกุล
2. นางสาวกนกกาญจน์  แสงทอง
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.33 เงิน 7 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายภาสกร  แพรญาติ
2. นายสิรวิขญ์  เหรียญเจริญ
 
1. นายเอกภพ  รงคสิริวัฒนกุล
2. นางสาวจันทร์อัมพร  เชื่อมทอง
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 81 ทอง 42 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวชลธิชา  ชูชมชื่น
2. นางสาวศศิกานต์  คำทุม
3. นางสาวเพลงฟ้า  พรเสนา
 
1. นางสาวปรีลดา  สุขเจริญ
2. นางสาวจันทรา  วิมลภักตร์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  คงนิพิท
2. เด็กหญิงพิมพ์วัชรา  นามฝาง
3. เด็กหญิงอัณธิฌา  เพียรมนูพิพัฒน์
 
1. นางสาวจิรัฐติกาล  หลอโยธา
2. นายศรายุทธ  ประโหมด
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 34 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายธนกฤต  วชิรเดชเสถียร
 
1. นางสาวรุ่งนภา  มั่งคั่ง
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง 33 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวพลอยนภัส  ถวิลหา
 
1. นางสาวเกวลิน  พวงพลับ
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 51 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายธนพล  นิลแย้ม
2. นางสาวนนทพร  โพธิ์ทรัพย์
3. นายพลธร  ธารธุวศิลป์
 
1. นายพงศ์ศิริ  ปิตะธารา
2. นายวิทยานันท์  บุญกอง
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 76.61 เงิน 22 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายธนนันท์  อนันต์ทรัพย์ยิ่ง
 
1. นางจินตนา  ธรรมกันหา
 
89 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 8 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายศุภกร  นิลสุวรรณ
 
1. นายธัมมธาดา  อู่วิเชียร
 
90 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 4 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายธีรวีร์  ศิวดุลย์
 
1. นางสาวฉันทนา  มนต์วิเศษ
 
91 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70.75 เงิน 9 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายญาณศรณ์  อังคณาวิศัลย์
2. เด็กชายฐปกร  วุฒิเจริญกิจ
3. เด็กชายธนวัต  ปีเจริญ
 
1. นางสาวนฤทธิ์ศรา  บุญฤทธิ์
2. นางชุติมันต์  โรจนะ
 
92 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวปัณรส  อ้ายวงศ์
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  แสงวิลัย
3. นางสาวอรวรัลกร  พันธ์ขอ
 
1. นางจันทิมา  บุญเจริญ
2. นางสาวชลกานต์  ชมภู
 
93 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 61 ทองแดง 17 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายชาญชวัน  จันทะขาว
2. นายศิวกร  น้อยนาง
 
1. นายอากร  พุทธรักษา
2. นายปรีชา  ทรงกลด
 
94 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 87.29 ทอง 7 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกฤตวิทย์  ไผ่ล้อม
 
1. นางกมลวรรณ  ประการะสังข์
 
95 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 10 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายปัณณรุจน์  สิริวลีรัตน์
2. เด็กชายพีรณัฐ  โกสัจจะ
3. เด็กชายภูวเดช  อนันต์วรวัฒน์
 
1. นายเขตรัตน์  จันทะศรี
2. นางสาววันดี  แนบเชย
 
96 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายธนัช  เลิศนิมิตธรรม
2. นายนัทธกร  จิวเหยียน
3. นายภาควัฒน์  หงส์นันทกุล
 
1. นางจารุณี  รัตนพาหิระ
2. นางสาวนันทา  ศรีแก้ว
 
97 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.4 เงิน 30 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวจิรัชญา  ใจงาม
2. นายชยธร  สุจินตกาวงศ์
3. นายวาศิษฐ์พล  ดิษภา
 
1. นายมณเฑียร  ส่งเสริม
2. นายเฉลิมพล  บุษบรรณ์
 
98 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายพงศ์พล  ทับทอง
2. นางสาวพัชรพร  ศุภกิจจานุสรณ์
3. นางสาวภคอร  อมรสิน
 
1. นางสาวเกตุวดี  ทักษิณาจารี
2. นายไพโรจน์  ชัยวัฒน์
 
99 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 4 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายธนกานต์  ธนาจิรวัฒน์
2. เด็กชายธัญธีร์  กีรติเจริญวงศ์
 
1. นางสาวศุภวรรณ  ศิริพิพัฒนกุล
2. นางสาวปัทมาพร  ณ น่าน
 
100 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 22 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายนฤชา  ตันติวุฒิ
2. นายอรุชา  วิริยะประเสริฐ
 
1. นายมณเฑียร  ส่งเสริม
2. นางสาวเกตุวดี  ทักษิณาจารี
 
101 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 27 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกฤศภณ  กุลขจรพันธ์
2. นายณัฐวุฒิ  ชัยปฏิวัติ
3. นายอภิกฤช  ใจไว
 
1. นางกัณปรีชาญาณ์  สุวรรณศิลป์
2. นายประทีป  ไป๋สกุล
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวกัลยรัตน์  ชลพนารักษ์
3. นางสาวดลพรพรหม  วิเชียรเทียบ
4. นางสาววิมุตตา  บูรณะอำนวย
5. นางสาวอัญชสา  บุญศรี
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  นาคสมบูรณ์
2. นางสาวอุไรรัตน์  แนบเชย
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.8 ทอง 5 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกฤตณัฏฐ์  ศิริพรนพคุณ
2. นายธนพล  โพธิ์สาวัง
3. นางสาวนิรันตรี  ปรุรัตน์
4. นายยสินทร  กลิ่นจำปา
5. นางสาวสุทธิลักษณ์  ยุนยะสิทธิ์
 
1. นางสาวลักษณา  วัฒนะ
2. นางพเยาว์  สายชล
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 76.4 เงิน 23 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายจิรายุ  วุฒิเจริญกิจ
2. นายชัยพฤษ  ชอบสะอาด
3. นายตรัย  เหลืองอ่อน
4. นายตะวัน  สุรนันท์
5. นายธนพล  นิลชัชวาลย์วงษ์
6. นางสาวนภัสสร  ศฤงคารินทร์
7. นายนวพล  สาสุนทร
8. นายบูรพาวิทย์  ภัทรคำประสิทธิ์
9. นายปฏิภาณ  อิทธิวิบูลย์
10. นายปุญญพัฒน์  ขจรไกรเลิศ
11. นายพัชรศักดิ์  พรมเรือง
12. นางสาวภัคจิรา  อินทร์พระฐม
13. นางสาววรวลัญช์  คงทัพ
14. นายสุธน  ลายเงิน
15. นางสาวสุพัตรา  เชื้อศรีนนตรี
16. นางสาวสุพิชญา  มั่นน้อย
17. นายสุรดิษ  เจริญเวทย์วุฒิ
18. นางสาวอคิราภ์  วิรุณราช
19. นางสาวอภิชญา  สุขศิริ
20. นายโชคชัย  แซ่ตั้ง
 
1. นายคณิศร  แจ่มรัศมี
2. นางสาวณัฐวดี  เอนก
3. นายอภิสิทธิ์  พาไหม
4. นางสาวชลธิชา  ธรรมผล
5. นางเมลดา  ณ ปัตตานี
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.33 ทอง 28 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายธนพร  แสงสุบิน
 
1. นางวสิชา  พ้นภัยพาล
 
106 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84.5 ทอง 14 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวปณิดา  แสงกระจ่าง
2. นางสาวรชยา  คุระวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยโทเตชพัฒน์  พงษาปาน
2. นายอธิปัตย์  ธารประเสริฐ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายสิริพงษ์  ธีรศาสตร์
 
1. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 76.3 เงิน 12 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายคมกฤต  เจริญธนมิตร
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 77.3 เงิน 12 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายสิริพงษ์  ธีรศาสตร์
 
1. นางสาวชลกานต์  สอนกลาง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 26 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกวินภพ  ชื่นบาน
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 40 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายกิตติธัช  กันตอนันตพร
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายคณิศร  ยกย่อง
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง 11 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายจีรัช  ยองใย
 
1. นางสาวชลกานต์  สอนกลาง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 76 เงิน 22 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกวินภพ  ชื่นบาน
2. นายคณิศร  ยกย่อง
3. เด็กชายคมกฤต  เจริญธนมิตร
4. นายคศิษฐ์ศักดิ์  จิตตรง
5. นายจีรัช  ยองใย
6. นายธีรภัทร  เจริญสว่าง
7. เด็กชายภูษิต  มณีรัตนอมร
8. เด็กชายศตายุ  องอาจ
9. นางสาวศุภิสรา  สุทจิตร์
10. นายสิริพงษ์  ธีรศาสตร์
11. นายสุวิจักขณ์  แสงสุรเดช
12. นายอัครชัย  สุชนรุจิระ
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
2. นางสาวชลกานต์  สอนกลาง
3. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
4. นายคศิษฐ์ศักดิ์  จิตตรง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายพงศ์รวิชญ์  กระภูชัย
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง 17 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายจรัสรวี  เทียมรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายพงศ์รวิชญ์  กระภูชัย
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.6 ทอง 5 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายณธกร  พาณิชวราห์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง 9 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกิตติพิชญ์  ผลอนันต์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง 4 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายจรัสรวี  เทียมรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 18 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวกนกพร  สิงห์โตทอง
2. นางสาวกนกวรรณ  ทองระอา
3. นางสาวกนิษฐา  ธรรมโชติ
4. นายกมล  ว่องทวีเจริญพร
5. นางสาวกัณหา  งิ้วออก
6. นายกัมปนาถ  พันธ์ยากูล
7. นางสาวกุลิสรา  สกุลานนท์
8. นายจักรพันธ์  น้อยประเสริฐ
9. นางสาวจุมพฎา  ตุลาเนตร
10. นายจุลินทร์  อุปมา
11. นางสาวชัญญา  วัฒนธรรมนาวิน
12. นางสาวญาณิศา  นิวาส
13. นายณพล  สินพรหมมา
14. นายณัฐดนัย  นิธิโรจน์ปัญญา
15. นายธนศิษฐ์  เอกศิริอภินันท์
16. นายธนิก  รุ่งเรืองสวัสดิ์
17. นางสาวธรรศภร  วงศ์ทองคำ
18. นายธิติวัฒน์  เครือวัลย์
19. นายนภัทร  เจนวุฒิกมลชัย
20. นายนัฐธัญ  จิตต์บรรจง
21. นายปุลวัชร  ลี้เจริญ
22. นางสาวผกานุช  โอภาบูรณกุล
23. นางสาวพรนิภา  ครูส่ง
24. นางสาวพรลักษณ์  ฟักทอง
25. นายพัชรพงศ์  วรมังครัตน์
26. นางสาวพิญาดา  ป้อมสุวรรณ
27. นางสาวภัณฑิรา  เย็นใจ
28. นางสาวภัทรกันย์  โมละกุล
29. นายมีชัย  อุมา
30. นางสาวมุทิตา  อาศัยพานิชย์
31. นางสาววรากร  คำหงส์
32. นางสาววิธิตา  จุฬาเสรีกุล
33. นายศุภกฤต  ชื่นชม
34. นายสหัสวรรษ  วงศ์คำ
35. นายสุภชาฆ์  สุดใจ
36. นางสาวสุภัทรา  ใจงาม
37. นายอาจณรงค์  เกิดลาภ
38. นางสาวอารยา  ใจชื้น
39. นายอิทธิวัฒน์  แซ่โง้ว
40. นางสาวเบญจวรรณ  วิริยาทรพันธ์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
2. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
3. นางสาวบุษบง  วรบุตร
4. นางสุภักดิ์  พ่อค้าพานิช
5. นายคุณากร  ภู่ประจำศิลป์
6. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
7. นางจิตเกษม  ชื่นชม
8. นางสาวสุภาพร  มาสมบูรณ์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายจิรกิตติ์  ดวงใจ
2. นายจีรพันธุ์  ฤทธิวัชร
3. นางสาวชุติกาญจน์  ชุ่มชูจันทร์
4. นางสาวณฐพรรณ  พิมพ์โตนด
5. นางสาวณภัทร  ลิ่มเชย
6. นายภูริเดช  ทับจิตร์
7. นางสาวมาริษา  ทรัพย์สิน
8. นายศุภวุฒิ  ชลสุภวรรณ
9. นายสรุจ  โรจนศิริพงษ์
10. นางสาวสุดารัตน์  ชินวงษ์พรหม
 
1. นางจิตเกษม  ชื่นชม
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
3. นางสาวคัทลียา  อนุมาตร
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 25 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายคณิติน  ไพรรัตน์สมวงศ์
2. นางสาวจินต์จุฑา  กินรีวงศ์
3. นางสาวณัชธ์เมมิน  ชวินธนเลิศ
4. นายธนวัฒน์  มนต์วิเศษ
5. นางสาวนรีพร  จันทร์แจ้ง
6. นางสาวพรชิตา  ประยูรเจริญ
7. นายพลพล  จิตจาชโล
8. นางสาวพิรดา  เจริญรัตน์
9. นางสาวรุษาศกุนกรรฐ์  สุกฤษฏิ์ฌาณภัช
10. นายศุภสัณฑ์  จิรวรรณเอมอร
11. นางสาวสิริกาญจน์  หมอกลิ้ม
12. นายสุขสันต์  จันทร์งาม
13. นางสาวสุธิดา  สารีบุตร
14. นายอมรเทพ  วิเศษ
 
1. นางสาวชญานิศา  แก้วคำเจริญ
2. นางสาวสขิลา  สิทธิศรี
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายชินาธิป  วิสุทรานันทชัย
2. นางสาวปีญารัตน์  จตุพงษ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
2. นางสาวคัทลียา  อนุมาตร
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 28 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายธนกร  เกตุจินากูล
 
1. นางสาววารุณี  สุรังสี
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.17 ทอง 5 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายภูธฤต  เติมวาณิช
 
1. นางสาววารุณี  สุรังสี
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายเชาวน์ชนม์  รัตนมังคลานนท์
 
1. นางนวลรัตน์  นูแป
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76.67 เงิน 23 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายพีรภาส  สะอาดแก้ว
 
1. MissMarie   Margaret Pinnell
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายธนพล  พิชญมหุตม์
2. เด็กชายปัณณวิชย์  ประสพพานิช
 
1. นางบุปผา  คงงาม
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 76.44 เงิน 23 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายบุรินทร์  ฟ้าใสสิรินันท์
 
1. นางสาวกมลกานต์  เอี่ยมแพร์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายนฤชา  ตันติวุฒิ
2. นางสาวเอมิกา  มานะ
 
1. นางสาววรนุช  แสงจันทร์
2. นางอุบล  รัตนศรีสอางค์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายกิตติภณ  นิ่มอนงค์
2. เด็กชายธีรพันธ์  อิทธิสุขนันท์
 
1. นางสาวนพณัฐ  จ้อยทอง
2. นางสาวลักษ์ณภา  แก้วคำแจ้ง
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 13 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายยศพัทธ์  ลิมเรืองรอง
2. เด็กชายวีรภัทร  แก้วพรมราช
 
1. นางสาวนพณัฐ  จ้อยทอง
2. นางสาวศิมาภรณ์  อุณวงค์
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 66.66 ทองแดง 23 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวณัฐนันท์  ธนแสงชัยสิทธิ์
2. นายพร้อมพงศ์  รักถิ่นเกิด
3. นายภูวเศษฐ์  ปาลกะวงศ์
 
1. นางสาววรนุช  แสงจันทร์
2. นายปฏิญญา  เมืองมา
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายกัลปพฤกษ์  คำพา
2. เด็กชายธนัท  ตันอึ๊ง
3. เด็กชายรัชฐพงศ์  สายบุญรอด
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  รัตนถาวร
2. นางสาวสุชารี  พูนปาล
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 77 เงิน 22 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงปริณญารัตน์  เพ็ชรรัตน์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สีหานาท
 
1. นางสาวชลทิชา  ลิ้มสกุลศิริรัตน์
 
137 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63.84 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายลัทธพล  พรพัฒนทรัพย์
2. เด็กชายอริญชัย  ตุ่มศิริ
 
1. นายอนิรุทธ์  ภู่ทิม
2. นายเอกชัย  นาสืบ
 
138 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 51.1 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กชายจิรภัทร  ชาญอุประการ
2. เด็กชายจิระพัฒน์  แก้วประยูร
 
1. นายเอกชัย  นาสืบ
2. นายอนุรุทธิ์  ภู่ทิม
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 39 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงธนัชดา  อิธิพร
2. เด็กชายนภสินธุ์  วงศ์ศรุตวาณิช
 
1. นายสุทธิรัตน์  ประชุม
2. นางสาวศิรินทรา  อิธิยาภรณ์
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.92 ทอง 12 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวจิราพัชร  กุศล
2. นายธรรมนูญ  อินต๊ะวัง
 
1. นายสุทธิรัตน์  ประชุม
2. นางกาญจนา  หงษ์หิรัญพันธ์
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 67.3 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวปุณยนุช  จิตพูลผล
2. นายภูมิวณัฐ  โตนพคุณ
3. นายเปรมศักดิ์  จ่ามมาตย์
 
1. นางสาววีรยา  ลิ้มจี้จง
2. นางสาวกนกทิพย์  แซ่อึง
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 60.83 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงนลินี  จำปาใด
 
1. นางสาวธันตกร  ไชยมงคล
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 76 เงิน 31 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงกมลพร  ตรีสุวรรณกุล
2. เด็กชายกฤชพงษ์  วชิรโสวรรณ
3. นายกฤตยชญ์  ท้าวนู
4. นางสาวจิตตมาส  โพธิ์ป้อม
5. เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุมาลา
6. เด็กหญิงญานิศา  อิสอน
7. นางสาวณิชารีย์  แซ่เฮ้ง
8. นายถิรายุ  ชิณวงค์
9. เด็กหญิงธนัญภรณ์  ยิ้มศิริ
10. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุกสีเหลือง
11. นางสาวนภาวรรณ  ฤทธิ์ประภากร
12. นายนักสิทธ์  เสริมสันติธรรม
13. นางสาวปาริฉัตร  อินจันทร์
14. นางสาวปุณยวีย์  ทัพภูมี
15. นางสาวพิชญ์สิรี  โภคสมบัติ
16. นางสาวพิราภรณ์  เกิดหนองสังข์
17. เด็กหญิงภวิษย์พร  ศรนรินทร์
18. เด็กหญิงภัคจิรา  ดาดิน
19. นายภูมิพัฒน์  บัวใบ
20. นายมงคลศักดิ์  สาริพันธ์
21. เด็กหญิงมนัญชยา  โสภา
22. เด็กหญิงรสธร  มะลิวงษ์
23. นางสาวรัตนากร  คำเสนาะ
24. นางสาววราภรณ์  ไกยสิทธิ์
25. นายวรายุทธ์  สุวภา
26. นางสาววีรนันท์  ศิริ
27. เด็กชายวีระสิทธิ์  เดือนเพ็ญ
28. เด็กหญิงสรัญรัตน์  ฐิติณรงค์สกุล
29. นายสราวุฒิ  สุขโชค
30. เด็กชายสัญญา  อดิษะ
31. เด็กหญิงสิรมณี  ฉัตรวิเชียร
32. เด็กหญิงสุภัทรา  รอบรู้
33. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลอดม่วงท่า
34. เด็กหญิงหฤทัย  ลี้กิจเจริญผล
35. เด็กหญิงอภัสดา  จงคลาดกลาง
36. เด็กชายอรุณ  เคหะภูมิ
37. นางสาวอัยลดา  ลบแท่น
38. นายอัสนี  โฉมกาย
39. เด็กชายอานนท์  เจริญ
40. นางสาวอินทิรา  สุขศรีสวัสดิ์
 
1. นายทรงพล  ศรีคุ้ม
2. นางสาวธันตกร  ไชยมงคล
3. นางสาวอังคณา  ค้าสุวรรณ
4. นายณรงค์ศักดิ์  ปิยประภากร
5. นายสกนธ์  รอดใส
6. นายปัญญา  บัวบาน
7. นายธนวัฒน์  ทองจันทร์
8. นายธวัชชัย  ขวัญเมือง
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 15 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กชายขัตติยะ  เขียนอำนาจ
2. เด็กหญิงจันทนา  ทองสุข
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  โนรินทร์
4. เด็กชายณัฐพงษ์  วีรพันธุ์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  จุทัยรัตน์
6. เด็กชายธนกฤต  คล้ายพันปี
7. เด็กชายนราธิป  รุ่งสว่าง
8. เด็กหญิงนุชชนก  นามโคตร
9. เด็กหญิงภัทรสุดา  พามี
10. เด็กหญิงมธุริน  สมตำหนิ
11. เด็กหญิงสิรินทร์ยา  เสาทอง
12. เด็กชายโภคิน  โพธิ์คลี่
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ปิยประภากร
2. นายสกนธ์  รอดใส
3. นายปัญญา  บัวบาน
4. นายธนวัฒน์  ทองจันทร์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  หารคำ
2. เด็กชายอัครเดช  เจนดง
 
1. นายประดิษฐ์  หอมหวาน
2. นางสาวจันทร์จรัส  อินทร์แป้น
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวขนิษฐา  อยู่เชย
2. นางสาวจริยา  จิตรจะโปะ
3. นางสาวบุญประทิพย์  ธุระตา
4. นางสาวปฏิมากร  แซ่ตั๊น
5. นายเจษฎากร  ศรีวรรณ
 
1. นายประดิษฐ์  หอมหวาน
2. นางสาวจันทร์จรัส  อินทร์แป้น
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.98 ทอง 26 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กชายกิตติธัช  ทรายแก้ว
2. เด็กชายกิตติพงค์  พรมสุวรรณ
3. เด็กชายชัยรัตน์  พองผลา
4. เด็กชายธนกร  เถาวัลย์ราช
5. เด็กชายธนพล  สมภาค
6. เด็กชายปรพล  อุทกิจ
7. เด็กชายพรพิพัฒน์  สุทะปัญญา
8. เด็กชายมนัสชัย  สวัสดี
 
1. นายวีรยุทธ  หาญโงน
2. นายศุภดล  อุ่นวงษ์
3. นางสาวรัตนาภรณ์  ขันทองคำ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงนฤมล  มุ่งดี
2. นางสาวศิริวิภา  คงคูณ
3. นางสาวศุภลักษณ์  ทนกระโทก
 
1. นายอรุณศักดิ์  อาลิแอ
2. นางสาวชลทิชา  ลิ้มสกุลศิริรัตน์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวฉันท์พิชา  นันตาเรือน
2. นางสาวรัชฎา  ทิพสุวรรณ
3. นางสาววาทินี  จันทะรัตน์
 
1. นายอรุณศักดิ์  อาลิแอ
2. นางสาวศิริเพ็ญ  อรัญคีรี
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายพัลลภ  แจ้งไพร
2. นายอาทิตย์  ภิญโญวรกุล
 
1. นางสาวปัญชลี  ธีรสถิตย์ธรรม
2. นายพงศ์ภรณ์  พชรมงคลสกล
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 46.33 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายวิชัย  เกตุเมฆ
2. นายอภิสิทธิ์  เซ่งลอยเลื่อน
 
1. นายอภิชัย  ไสยรส
2. นายณัฐชนน  ขาวสอาด
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76.17 เงิน 15 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายนนท์รวิส  แก้วมรกต
2. นายมฆวัน  แจ่มศรี
 
1. นายพงศ์ภรณ์  พชรมงคลสกล
2. นายณัลทวัฒน์  พิมพ์สกุล
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กชายคณาธิป  จึงเจริญ
2. เด็กชายปุณยวีร์  วระชัยนิษฐากุล
3. เด็กชายพรพิพัฒน์  สุทะปัญญา
 
1. นายอภิชัย  ไสยรส
2. นายณัฐชนน  ขาวสอาด
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.33 ทอง 13 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายณฐวัฒน์  สมสกุล
2. เด็กหญิงศุทธินี  เทพวงค์
3. เด็กหญิงสุนันทา  โตแทน
 
1. นางอติพร  คงใหญ่
2. นายสัญชัย  โพธิ์อิ่ม
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  บุตรศรี
2. เด็กหญิงนภัสชนันพร  บวรโชติทัพพะ
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ชลพนารักษ์
 
1. นางอติพร  คงใหญ่
2. นางสาวธิดารัตน์  กรรณิการ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.66 ทอง 18 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวมณีนพรัตน์  กาญจนดิษฐ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  นาไชยลาน
3. นายสัมฤทธิ์  ยียวน
 
1. นางอติพร  คงใหญ่
2. นายณัฐพงค์  สุยะสัก
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 31 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาววริษฐา  มีศรี
2. นางสาวศาตพร  ชื่นอารมย์
3. นางสาวอันธิกา  แซ่เจี่ย
4. นางสาวอุไลวัลย์  วงค์อนุ
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  บัวงาม
6. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีจรูญพู่ทอง
 
1. นายสัญชัย  โพธิ์อิ่ม
2. นางจิระนันท์  ทองขาว
3. นางสาวธิดารัตน์  กรรณิการ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 78.67 เงิน 45 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวชุดาพร  คัพภะเจริญ
2. นางสาวสุภารัตน์  ช่างทำ
3. นางสาวอภิชญา  ภานพพงศ์
 
1. นายณัฐพงค์  สุยะสัก
2. นางจิระนันท์  ทองขาว
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงภัททิยา  ขจรกิดาการ
2. เด็กหญิงมณนิสา  แซ่หลอ
3. เด็กหญิงเกสรา  แซ่เตียว
 
1. นางบุษบา  มานิตย์
2. นางวรรษมน  คำสุข
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง 41 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงจิรพร  ซาตี
2. เด็กหญิงรวงข้าว  ซามนตรี
3. เด็กหญิงเพียงรวี  ลิ้มเจริญ
 
1. นายสัญชัย  โพธิ์อิ่ม
2. นางสาวจินตนา  วาพัดไทย
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 71.66 เงิน 28 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายธนาวุฒิ  แสงประกาย
2. นางสาวพิชชาภา  เชื้อสมุทร
3. นายเจษฎา  จันทร์เจริญ
 
1. นางจิระนันท์  ทองขาว
2. นายณัฐพงค์  สุยะสัก
 
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) 1. นางสาวจุฑามาศ  รัตนะพิบูลย์กุล
 
1. นายพุทธิพงศ์  พงศ์ศาสตร์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 71 เงิน 25 โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) 1. นายณัฐชัย  ลือชา
2. นายสิทธิพร  พวงดี
3. นายสิทธิเดช  แซ่แต้
 
1. นายกรุง  เจริญสุข
 
164 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) 1. เด็กชายปรางวลัย  ภูละคร
2. เด็กหญิงรัตติกานต์  อ่อนเจริญ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไทยถาพร
 
1. นางสาวนลินี  ทับวิเชียร
2. นางสายใจ   ยะหัตตะ
 
165 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 41 โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) 1. นายญาณพัฒน์  บุญชู
2. นางสาวศิวพร  จันทร์หลำ
3. นางสาวสุกัญญา  เสาวโร
 
1. นางสาวนลินี  ทับวิเชียร
2. นางสาวมะลิดา  เมตตาคุณ
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. นางสาวพิชญ์สินี  มูลสาร
 
1. นายประพนธ์  ยิ้มสกุลกาญจน์
 
167 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุภัตรา  เสธา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ศานติธรรม
3. เด็กหญิงอาภัทรา  จันทร์สิงห์
 
1. นายอวะสัน  บรรจงปรุ
2. นางสาวจณิสตา  รักความซื่อ
 
168 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงวิรดา  กล้าหาญ
 
1. นายคมสันต์  วงษ์ชาลี
 
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กชายธีรภัทร  นิคม
2. เด็กหญิงพรลักษม์  หิรัญรัตน์
3. เด็กหญิงพลอย  เนตรนภาไพศาล
 
1. นางสาวนิติพร  เจริญแพทย์
2. นางวาสนา  วิสาโรจน์
 
170 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 18 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์มี
2. เด็กหญิงจริยาพร  ชูทรัพย์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ตั้ง
4. เด็กหญิงฐาวราภรณ์   มารเวก
5. เด็กหญิงณัฐชยา  สุดสวัสดิ์
6. เด็กหญิงปาลิดา  แก้วประสิทธิ์
7. เด็กหญิงศุภรัสมิ์  วิวรรธนะพงศ์
8. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แจ่มจำรัส
9. เด็กหญิงอิศริญาภรณ์  จันทร์หยวก
 
1. นางวาสนา  วิสาโรจน์
2. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
3. นางสาววรัญญา  จันทร์มี
4. นางสาวศิริจันทร์  โพธิ์ทอง
5. นางสาวนิติพร  เจริญแพทย์
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 71.6 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. นางสาวกมลณันธ์  ตั้งสิทธิ
2. นางสาวจิณห์นิภา  ใบใหญ่
3. นางสาวธีรภรณ์  สิงห์ฟู
4. นางสาวรดามณี  เพ็งอุ่น
5. นางสาวเมธวดี  อ่อนฤาชา
 
1. นางสาวขวัญเรือน  จิตต์จักร์
2. นายกิตติศักดิ์  บุญพอ
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  สุปิยะพันธ์
2. เด็กหญิงนัทมน  อู่ทอง
3. เด็กหญิงวรนิษฐา   มีทรัพย์อรุณ
 
1. นางศศิธร  อัจจิมาธร
2. นางสาวปาริชาติ  จันทร์สด
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. นางสาวกานต์ธมนต์  จันทร์เขียว
2. นางสาวชุติกา  บุญเกิด
3. นางสาวมณีรินทร์  ศรีทะโคตร
 
1. นางศศิธร  อัจจิมาธร
2. นางสาวระเบียบ  สาธุการันต์
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.3 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจิตราพัชร  ตั้งสิทธิ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เม่นทองคำ
 
1. นางขวัญจิตร์  บุญรัตนบัณฑิต
2. นายวิษณุ  พรจริยธรรม
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กชายกีรติ  ฐิติสัจจะวงศ์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  ดารักษ์
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กชายคชวัฒน์  แจ้งเอี่ยม
 
1. นางอาภรณ์  ดวงรัตน์
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 18 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กชายนันทชิต  บุญมา
 
1. นางอาภรณ์  ดวงรัตน์
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 73.4 เงิน 26 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กชายกนกพล  จันทร์ศรี
2. เด็กชายกรณ์  อังคภาภรณ์กุล
3. เด็กชายกีรติ  ทรงกลด
4. เด็กหญิงกุลลธิดา  รองฤทธิ์
5. เด็กหญิงจริยาพร  แตงเจริญ
6. เด็กหญิงจีรนันท์  สมบัติวงษ์
7. เด็กหญิงชลธิชา  เศรษฐสิงห์
8. เด็กหญิงณิภัชชา  ยศไทยสน
9. เด็กชายทวีโชค  จันทร์ศรี
10. เด็กชายธนชัย  แสงสว่าง
11. นายธนรัตน์  ปรากฎรัตน์
12. เด็กชายนฎกร  เหลือจันทร์
13. เด็กชายนันธกร  วีระสุขสกุล
14. เด็กชายนิติภูมิ  วิมานนนท์
15. เด็กหญิงปัณฑิตา  เพ็ญไพฑูรย์
16. เด็กหญิงปาริฉัตร  คำดี
17. เด็กหญิงพรนัชชา  รอดตัวดี
18. เด็กหญิงพรวดี  ประกอบแสง
19. เด็กหญิงพลอยณิศา  สีหาจันทร์
20. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  มีเดชคุณอนันต์
21. เด็กชายภัทรพล  ยงเสมอ
22. เด็กหญิงลภัสพิมล  มนฑ์ปุณย์ภากร
23. เด็กหญิงวันวิสาข์  ขันเจริญ
24. เด็กชายวิรัช  ศิริรักษ์
25. เด็กหญิงสิริกร  เลี้ยงพิทักษ์พงศ์
26. เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วมณี
27. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กอบัวแก้ว
28. เด็กหญิงอชิรญา  คำเกิด
29. เด็กหญิงอัยย์ลดา  ห้องกระจก
30. เด็กชายเจตนิพัทธ์  อารมณ์ชื่น
31. เด็กหญิงเจนจิรา  สุขฤทธิ์
32. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุ้งทอง
33. เด็กชายไกรสอน  สมพร
 
1. นายจิรพันธ์  สง่าวิทยากุล
2. นายประนต  แสงไพบูลย์
3. นายปฏิพัทธิ์  สาระประภา
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 22 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กชายชนาธิป  กุซัว
 
1. นายประนต  แสงไพบูลย์
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 15 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์  งามสง่า
2. เด็กชายิธิติพัทธิ์  ชัยศิริ
3. เด็กชายเฮ้าหนาน  ยิน
 
1. นางสาวสุมาลี  วงศ์อินทร์
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กชายพงศธร   คำเลิศ
 
1. นายจิรพันธ์  สง่าวิทยากุล
 
182 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76.32 เงิน 23 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กชายพัชสกันณ์  เพชรโชคฤทธิ์
2. เด็กชายอรรถพงศ์  ธนาเธียรเลิศ
 
1. นายสมพงษ์  สุนทรสุข
 
183 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 1. เด็กชายชินวัฒน์  บุดดาเหลา
2. เด็กชายรัชชานนท์  เสงี่ยมจิตต์
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  พลเยี่ยม
2. นางสาวจิรัสยา  คุณสืบพงษ์พันธ์
 
184 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 32 โรงเรียนวุฒิวิทยา2 1. เด็กหญิงนัทธมน  ดวงโพธิ์พิมพ์
2. เด็กชายสุพินันทน์  งามสง่า
3. เด็กหญิงอรชพร  สร้อยสน
 
1. นายอภินันท์  หลำเนียม
2. นางอรณิชชา  สายนาค
 
185 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 91.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวุฒิวิทยา2 1. เด็กหญิงณัชชา  วิทวิบูลย์
2. เด็กหญิงสุทธากรณ์  ท้าวแก้ว
 
1. Mr.Cheng  Jing
2. MissZhao  Jie
 
186 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 77 เงิน 19 โรงเรียนวุฒิวิทยา2 1. นางสาวพิชญธิดา  กล่องแก้ว
 
1. Mr.Chen  Haibin
 
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  จันทรโกมล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทวีพันธ์
2. เด็กหญิงไอริณ  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
2. นางสาวสลิลรัตน์  พลอยประดับ
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  จรวรรณ
2. เด็กหญิงพรวิพา  เลี่ยงฮะ
3. เด็กหญิงวรัญญา  วิจิตร
4. เด็กชายวิทยา  จันทศิลป์
5. เด็กหญิงศิรินภา  พรมิ่ง
6. เด็กหญิงสโรชา  พรมมี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  มีศิริ
2. นางสาวพรนิภา  การัก
3. นางสาวทิพาพร  มุจรินทร์
 
190 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. นางสาวจิดาภา  เรืองนิพนธ์กิจ
 
1. Miss์Nao  Fujimoto
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 47 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 1. นางสาวปพิชญา  คณะรินทร์
 
1. นางปรนินท์  นาคามูร่า
 
192 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 52.67 เข้าร่วม 41 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงพิจิตรา  จำนงค์ผล
2. เด็กหญิงสุมิตตรา  สิงคาน
3. เด็กหญิงเกตน์นิภา  พันธ์หนองเป็ด
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  มุ่งพากเพียร
2. นางสาวอุษา  รุ่งมโน
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81 ทอง 36 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 1. นายพัฒนพงษ์  เกื้อหนุน
2. นายอนุชิต  ระสารักษ์
3. นางสาวแพรพลอย  กองทองนอก
 
1. นายสมเกียรติ  อินศิริ
2. นางพรทิภา  อินศิริ
 
194 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. เด็กชายกันตพงศ์  ด้วงสุวรรณ
2. เด็กชายวีร์ษรุต  ชาวอบทม
3. เด็กชายศรายุทธ  สมบูรณ์
 
1. นางกนกพร  อินจันทร์
2. นายวชิราวุธ  สอนโสภา
 
195 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. นายชาตรี  แก้วกันยา
2. นายณัฐวุฒิ  ฉุยฉาย
3. นายวีระวัฒน์  มั่นยืน
 
1. นายวชิราวุธ  สอนโสภา
2. นางกนกพร  อินจันทร์
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. นางสาวดาวเรือง  ดับโศรก
 
1. นางพรจันทร์  ภูทองวิจิตร
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 1. เด็กชายธรรธนะ  กลำพบุตร
 
1. นายธัญเทพ  กลิ่นด้วง
 
198 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.2 เงิน 37 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธีรา  พิมพ์เสริฐ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แท่นหิน
3. เด็กชายธนากร  น้ำทรัพย์
4. เด็กหญิงนารา  พูลเพิ่ม
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  หลำวรรณะ
6. เด็กชายภูมินทร์  ผาเจริญ
7. เด็กหญิงมนัสมนต์  นิยอด
8. เด็กชายรติพงษ์  รัตนะ
9. เด็กหญิงสโรชา  เขื่อนพงษ์
10. เด็กชายอัครพล  เอมอุทัย
 
1. นายวีระยุทธ์  หนูคง
2. นางสาวธนัญญา  สุภาศรี
 
199 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 63 ทองแดง 29 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. นายชัยกฤต  พูลเจริญ
2. นายชาญชัย  ชาวเวียง
3. นายณัฐชนน  อุทากะ
4. นายปิยวัฒน์  พานน้อย
5. นายอดิศร  วัฒนโลเก
 
1. นายชญารัฐ  วิลัยรัตน์
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. นางสาวปราณปริยา  ผลวัฒนะ
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายเทวัญ  สว่างอารมณ์
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. นายดิษกร  จอมสิรโชติ
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 6 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายบุริศร์  รัตนกิจ
2. นายสุภกิณห์  โสมชัย
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
2. นางสาวสุลิสา  เทพชมพู
 
204 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.33 ทอง 29 โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กชายโอปอ  ปิ่นประยงค์
 
1. นางนันทา  ผลบุญ
 
205 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนแสนสุข 1. นายชาญชัย  คล้ายอุบล
2. เด็กชายฐนิศน์  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สองเมือง
4. เด็กชายธนพรรษ  อินทไทร
5. เด็กชายธนาทร  ศรีสร้างคอม
6. เด็กชายธาดาพงษ์  สุวรรณ์จันทร์รูญ
7. เด็กชายปิยะชาติ  ไทยพร
8. เด็กชายศักดิ์ชัย  นาถิม
9. เด็กชายศิวเรศน์  ไตรอุโฆษ
10. เด็กชายสุรชัย  พรแช่ม
 
1. นายชนก  สังคะรินทร์
2. นางสาวเจนจิรา  นิ่มวัฒนกุล
3. นายธงชัย  รูปสวยดี
 
206 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 33 โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มุ่งธัญญา
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์  โคตรชนะ
 
1. นางปรีญาพัชญ์  มาลารัตน์ธนากิจ
2. นางสาวเจนจิรา  นิ่มวัฒนกุล
 
207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กหญิงแพรพลอย  ชาสงวน
 
1. นางสาวศรุตา  จันทขันธ์
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 81.8 ทอง 14 โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กหญิงชรันดา  บุตรใส
2. เด็กหญิงญาณิศา  ปลื้มจิตร
3. เด็กชายตุลยวัต  เหล็กเพชร
4. เด็กชายธนะพล  ตองอ่อน
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจือจันทึก
6. เด็กหญิงประภาพร  โชควิลัยเกษ
7. เด็กหญิงประภาฬรินทร์  รจิตไพรศาลสิริกุล
8. เด็กหญิงปาริชาติ  กระจาย
9. เด็กหญิงพิชญา  ก่อศิริมงคลชัย
10. เด็กหญิงพิมพ์รติญา  อัครโชติเดชาธร
11. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ภูเยี่ยมใจ
12. เด็กชายภูริภัทร  แพมา
13. เด็กหญิงรุจิรา  ลาพาศ
14. เด็กชายวสุ  สุขรักษ์
15. เด็กชายศุภกิตติ์  แก้วกุลบุตร
16. เด็กหญิงสิรัชชา  รุ่งสิริพัชร
17. เด็กชายอนุวัฒน์  ขันแก้ว
18. นายอำนาจ  บุรินทร์
19. เด็กหญิงเสาวนีย์  แตงสี
20. เด็กหญิงแพรวา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวชิดชนก  วงษ์ศรีหทัย
2. นางสาวจตุพร  บรรเทา
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราวดี  เซาะไธสง
4. นางสาวรักษิณาท  พิมพ์แดง
5. นายวิศว  พิมพา