สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 15 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงธารารัตน์  สุรินิตย์
 
1. นางอุษา  ศิริรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89.33 ทอง 12 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวพรรธิยา  สันทาลุนัย
 
1. นายปริญญา  ยินดียม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงจรรยมณฑน์  นิราช
 
1. นางสาวจิราพร  อยู่คง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 47 โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ขันแก้ว
 
1. นางสาวศศิมา  แอดำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 39 โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา 1. เด็กหญิงพิยดา  วงษ์ใหญ่
 
1. นางจันทรัสม์  สุรกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 70.33 เงิน 50 โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา 1. นางสาวสถาพร  คงงาม
 
1. นายวรรณรัตน์  เหลือศิริ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายบรรพต  มะโนสมบัติ
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวอภิชญา  โมกศรี
 
1. นางสาวบุษยา  ราศรีมิน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 75.5 เงิน 13 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงขวัญชนก  จิตรอาษา
2. เด็กหญิงวราลี  เครือประดิษฐ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  อึ๊งอำนวยผล
 
1. นางสาวรัญญา  บัวจำปา
2. นางสาวจิราพร  อยู่คง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 17 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวชนิกานต์  แก้วแสนไชย
2. นายนนท์ธวัช  เนียรมงคล
3. นางสาวพิชญ์สินี  โกสุระ
 
1. นางมนรัตน์  นิชเปี่ยม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 72.67 เงิน 27 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงวาสนา  ยี่โต๊ะ
2. เด็กหญิงสุธิดา  ปะติตัง
 
1. นายพิบูลย์  ตัญญบุตร
2. นางฉัตตพิรุฬห์  ท้าวเพ็ชร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายธารา  สุวรรณราช
2. นางสาวปิยรัตน์  วงค์สวัสดิ์
 
1. นายพิบูลย์  ตัญญบุตร
2. นางฉัตตพิรุฬห์  ท้าวเพ็ชร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน 34 โรงเรียนหนองแหนวิทยา 1. เด็กหญิงธนิศา  นพวิง
2. เด็กหญิงพรรภษา  โมกขาว
 
1. นายเจษฎา  เรืองวัฒกี
2. นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 66.76 ทองแดง 43 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวนาตนภา  คงทน
 
1. นางสาวบุษยา  ราศรีมิน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 47 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายชยุต  งามอยู่
 
1. นางรัฐชนก  ลิ้มสว่างพูลวัตถุ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายสินปัจจัย  เชยบาล
 
1. นางสาวสุลีรัตน์  สังอยู่สุข
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 64.13 ทองแดง 36 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินตนา  จอมหงษ์
2. เด็กหญิงชมพู  สิทธิรักษ์
3. เด็กหญิงวิลาสินี  สุขศิริ
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เบ้าโชติ
2. นางสาวดาวใจ  ภารจรัส
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 45.38 เข้าร่วม 49 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายภูวดล  กำจัดภัย
2. นางสาวลักขณา  คุ้มสุวรรณ
3. นายเอกลักษณ์  นันทสูร
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  นาเคน
2. นายพงศภัค  จันทร์ชู
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 50 โรงเรียนหนองแหนวิทยา 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์  รัตนโกมุท
2. เด็กหญิงพัชณิดา  เนาวโอภาส
 
1. นางสาวรัชนีพร  บุตรกูล
2. นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 43 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายจิรายุ  พิทักษ์ตันสกุล
2. นายหรรษธร  พันธ์ุธรรม
 
1. นางสาวยุพิน  อุดมเดชนวรัตน์
2. นายสนอง  วิบูลศักดิ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 36 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สงวนเนตร
 
1. นางดอกไม้  รอดพันธ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 42 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวสุณิสา  แสงดาว
 
1. นายไตรรัตน์  อินทะวัน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65.31 ทองแดง 42 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายคันธวุทห์  ดาบพิมาย
2. เด็กหญิงยุราพร  สาราวงษ์
 
1. นางสาวปรารถนา  ดาราย
2. นางสาวชบา  ทะนงค์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90.9 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นางสาวอรวรรณ  ผันผ่อน
 
1. นายสมชาย  เสงี่ยมจิตร์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 39 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายศราวุฒิ  สารจันทร์
 
1. นางสาวสูญญตา  หรือเสือ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70.5 เงิน 45 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายอนุสรณ์  เนาวลักษณ์
 
1. นางสาวสุภาพร  เอียงประคอง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 40 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายธนกิจ  ยิ้มตระกูล
2. เด็กชายปรเมศวร์  สะอาดวงศ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ต่อมสุวรรณ์
 
1. นางสาธิกา   โกติรัมย์
2. นางภาวิณี  เลิศสำรวยพันธุ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 15.5 เข้าร่วม 43 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวนุชนาถ  กิขุนทด
2. นางสาววริศรา  แก้วคำ
3. นายเฉลิมขวัญ  ใหม่พูล
 
1. นางพรทิพย์  เพียราษฎร์
2. นางมุกดา  สุขขี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงธนวรรณ  โฉมศรี
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีงาม
3. เด็กหญิงพรรัตน์  กรรณมณี
 
1. นางสุกัลยา   วงค์ใหญ่
2. นายชิด  วงค์ใหญ่
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายกอบเกียรติ  อุ่นแก้ว
2. นายธีระพัฒ  เตียงกูล
3. นายนพรัตน์  ภู่อุ่น
 
1. นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์
2. นางสุกัลยา   วงค์ใหญ่
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 44 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงสิทธิณี  ลีนา
3. เด็กหญิงสุธิดา  แซ่คู
 
1. นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์
2. นางสุกัลยา   วงค์ใหญ่
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77.2 เงิน 22 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายทศวรรษ  สีมาคูณ
2. นายพงษ์ศักดิ์  บรมรัมย์
3. นายสัจกร  จันทอง
 
1. นางสาวบุษดี  จันทะสุระ
2. นางสาวอภิญญา  สีดี
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.8 เงิน 25 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงค์ษาเคน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   โสผล
3. เด็กหญิงปิยธิดา   สาธุชาติ
 
1. นางสาวนันทิดา   หนูงาม
2. นางสาวพรรณธิภา   พันธ์ศรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.1 ทอง 48 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นางสาวกาญจนา  สุวิชา
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  นนทภา
3. นายธวัชชัย  ทวีรัมย์
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสงเหลา
2. นางสาวศุภลักษณ์  เกื้อกูล
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 35 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายธนโชติ  ฉัตรอินทร์
2. เด็กชายลิมปพัฒน์  เอี่อมสอาด
 
1. นายชิด  วงค์ใหญ่
2. นางสุกัลยา   วงค์ใหญ่
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 26 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวณัฐธิดา  ทัพไทยดี
2. นางสาวสุลัยมี  หมาดเต๊ะ
 
1. นายดรุณ  ตอรบรัมย์
2. นางสาวรำพึง  โพธิ์ศรี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายวิญญู  ภูแลศรี
2. เด็กชายอัษฎา  สำรวมจิต
 
1. นางสาวมยุรี  วรรณพิรุณ
2. นางชลิดา  จันทร์เจ็ก
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66.84 ทองแดง 7 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กชายวรวุธ  โพธิ์เจริญ
2. เด็กชายศุภกิจ  ลิ้มเสรี
 
1. นางรพีพรรณ  หิมมะ
2. นางสาววราพร  ทูลไธสง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 33 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. นายนพดล  ลิ้มเสรี
2. นายอธิคม  ขวัญเมือง
3. นายอนุรักษ์  บุญกรรเชียง
 
1. นางรพีพรรณ  หิมมะ
2. นางสาววราพร  ทูลไธสง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 39 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   สมานมิตร
2. เด็กหญิงปานไพลิน   ศรีสุข
3. เด็กหญิงพัชรินทร์   ไชยองการ
4. เด็กหญิงมนัสนันท์   ดอกไม้
5. เด็กหญิงสุพรรษา   สวรรณพรม
 
1. นางสาวอรสา  ยิ้มฉาย
2. นางรัชนี   ศรีโสภา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70.6 เงิน 47 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวจิตติมา  อาจจุฬา
2. นางสาวพีรดา  พิเนตร
3. นางสาวศรัณยา  ปานแสงทอง
4. นางสาวสุกัญญา  แก้วพนม
5. นางสาวแพรวพรรณภา  ทองพูน
 
1. นายสมภพ  ดวงชอุ่ม
2. นางวิภาดา  พรรษาดวงชอุ่ม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง 38 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กหญิงจิณตภา   ป่วนกระโทก
2. เด็กหญิงธนาภา   ปาระชาติ
3. เด็กหญิงปพิชญา   แพน้อย
4. เด็กหญิงมุชิตา   สุวรรณ์
5. เด็กหญิงรัตนาวรี   ธารา
 
1. นางกัญญาพัชร   โชติภาคินเศรษฐ์
2. นางสาวกาญมณี   จันทุม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 71.4 เงิน 50 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกัญญาณัฐ   ประจงไสย
2. นางสาวจิดาภา   อุทุมพร
3. นางสาวภัคจิรา   หรรษาพันธุ์
4. นางสาวอนัญญา   เชยกลิ่นเทศ
5. นางสาวอัญชิสา   ชีวาจร
 
1. นางสาวพชรพรรณ   จิตตาดู
2. นางสาวปิยะพร   วงษ์อุดม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงษ์  เสนาถี
2. เด็กหญิงนริศรา  ชัยมาตร์
3. เด็กชายพงษ์พิพัตร  แซงจำปา
4. เด็กชายสหภาพ  นงค์จิตร์
5. เด็กหญิงเสาวณีย์  ปลื้มจิตร์
 
1. นายประจักษ์  พุทธเจริญ
2. นางวัชรี  พุทธเจริญ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.8 เงิน 14 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายกันต์กมล  มะลิวัลย์
2. นางสาวชัญญานุช   พุทธปัญญา
3. นางสาวณัชเนตร   สันติวงศ์สถิตย์
4. นางสาวนภัสสร  กาญจนางกูรพันธุ์
5. นางสาวนลิน  ผลพฤกษา
 
1. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐนันท์   หันยี่ไล้
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 75.4 เงิน 27 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กชายจักรวาล   ช่วงสุวนิช
2. เด็กชายชินมิษ   อินริสพงค์
3. นางสาวดิษลดา   นิลแก้ว
4. นายปัญญาวัทฒ์  แก้วมหาวงค์
5. นายพาสุ   นิยมสุข
6. นางสาวฟ้ารุ่ง  สะสันติ
7. เด็กหญิงภัทรมน  โชติช่วง
8. นายภาณุพงศ์  สมุทรสิน
9. เด็กหญิงภาวิณี   ทาสีภู
10. นายมณฑล   บัวทอง
11. นางสาวยุพาวรรณ  จันทรเดช
12. นางสาวลักษิกา   พิมพา
13. นางสาววริศรา  ทองสัมฤทธิ์
14. เด็กหญิงวิยะดา   อ่อนสลวย
15. นายวุฒิชัย  จันทร์หอม
16. นายวุฒิชัย  จูสวย
17. นางสาวศิริณัฐทรา   ค้าเจริญ
18. นายอภิวัฒน์   สีป้อง
19. นายอานันท์  ประภาศิริสุลี
20. นายเกียรติยศ   กรกรรณ์
 
1. นางสาวสำอางค์   นิลพัทธ์
2. นายวุฒิไกร   ชายกวด
3. นายทินภัทร   ธัญญเจริญ
4. นายณัฐพงศ์   นิชเปี่ยม
5. นางสาวกาญมณี  จันทุม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง 39 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กหญิงเพ็ชร์รัตน์  วงศ์แก้ว
 
1. นางสาวนรลักษณ์  เวฬุคามกุล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.67 ทอง 4 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกานต์สิรี   มีทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรัฐพงษ์   มีพงศ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 23 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายวายุ  จันทะคัด
2. เด็กหญิงวิภาวดี  แก้ววิเศษ
 
1. นางสาวเกศรา  คณฑา
2. นางวิภาดา  พรรษาดวงชอุ่ม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.08 ทอง 15 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวศศิประภา   เชาว์ดี
2. นายสุริยา   พิทักษ์ทรัพย์
 
1. นางสาวสร้อยศรี   วรรณนุลักษณ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.5 ทอง 33 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงกุลนาถ  อมาตยพงศ์
2. เด็กหญิงญาตาวี  แก้วเขียว
3. เด็กหญิงณัฐฑริกา  นัยเนตร
4. เด็กหญิงนาตยา  มนตรี
5. เด็กหญิงปุณยาพร  ซุ่นอึ้ง
6. เด็กหญิงพัชรี  ตรีเนตร์
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมพ์ทอง
8. เด็กหญิงมาริษา  ทวีชาติ
9. เด็กหญิงรักษ์สุดา  นิยมสุข
10. เด็กหญิงอชิรญา  ก้อนมอญ
 
1. นางอัจฉรา  ธิมาชัย
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 76.75 เงิน 17 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นางสาวธนพร  นบประโสด
2. นางสาวยอแสง  ผิวหอม
3. นางสาวรินดา  จันดี
4. นางสาวลักขณา  เรืองมนตรี
5. นางสาวศศิธร  สาหนองหม้อ
6. นางสาวศศินิภา  แก้วทอง
7. นางสาวสร้อยสุดา  ศรีสะอาด
8. นางสาวสาธิกา  อินไข
9. นางสาวสิดาพร  อินไข
10. นางสาวอาทิตยา  กงเหิน
 
1. นางสาวนงลักษณ์  แสงโสดา
2. นางสาวอุสาห์  สลุงอยู่
3. นายสุทธิศักดิ์  แสงเหลา
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายกฤษฎาวุฒิ   ราชหุ่น
2. นายคงเดช   สมใจ
3. นายธนวัฒน์   แซ่แต้
4. นายธนวุฒน์  อาสาแข็ง
5. นายปารเมศ   เกตุแก้ว
6. นายพัชระ   สุทธิโสม
7. นายภูมินทร์   คำขะ
8. นายรัตนกร   ต่อกำไร
9. นายเฉลิมศักดิ์  วงค์อ่อง
10. นายเฉลิมเกียรติ  วงค์อ่อง
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์   พรหมลัทธิ์
2. นายดิเรก  จันทร์ประทีป
3. นายองค์การ  กอน้อย
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายกมล  วงศ์รวิภาส
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  อึ่งลั้ง
3. เด็กชายจีรศักดิ์  ทองดี
4. เด็กชายชัยชนะ  กล่ำพูลสวัสดิ์
5. เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีสมัย
6. เด็กชายธนาคาร  กระจ่าง
7. เด็กชายปฏิภาณ  กิจดี
8. เด็กชายพีระพัฒน์  อินทสร
9. เด็กชายสุกฤษฏิ์  เรืองวงษ์
10. เด็กชายเกรียงไกร  กรีระนันท์
 
1. นายบุญทัน  ธงชัย
2. นายสราวุธ  อนีฆาศรีนนท์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกมลพรรณ  ดุษฎี
2. นายกฤตัชญ์  ทิสมบูรณ์
3. นายจิรสิน  ใจเอื้อ
4. นายนนทกานต์  แก้วคำ
5. นายปกรณ์สมณ  ธนิศรานนท์
6. นางสาววรารัตน์  แดงกูล
7. นายสิริชัย  วัฒนา
8. นายอนุชัย  วัฒนา
9. นางสาวอมราวดี  เจี่ยเจริญ
10. นางสาวอินทร์ชุอร  วรรณพิรุณ
 
1. นายบุญทัน  ธงชัย
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน 21 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  จันทวงษ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  โต๊ะเหม
 
1. นางกฤษณา  ณัฐคุณานนท์
2. นายสรายุทธ์  วระชุน
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 50 โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม 1. นางสาวลลิตา  แซ่เฮ้ง
2. นางสาววโรญา   เกตุสิน
 
1. นายปริญญา  มั่นประเสริฐ
2. นางมะลิวัลย์  กรสี
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กหญิงนิตยา   ประคองทรัพย์
 
1. นางสาวอรอุษา   อึ่งแดง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 16 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายเฉลิมศักดิ์   วงค์อ่อง
 
1. นางสาวอรอุษา   อึ่งแดง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 33 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  ทวีวรรณ
 
1. นางชมัยนุช  วรรณพุฒ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74.66 เงิน 34 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาววชิรญาณ์   กลสาร
 
1. นางสาวอรอุษา   อึ่งแดง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 31 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงระพีภร  ยุทรัมย์
 
1. นางชมัยนุช  วรรณพุฒ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75.3 เงิน 25 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายพงศกร  เทียนวงศ์
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงธิษนาญมดี  แก้วกำเหนิด
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายธนทัต  โฉมศรี
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 31 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกชกร  บุญทัน
2. เด็กหญิงปนัดดา  สุขสะอาด
 
1. นางสาวปิยรัฎธ์  ปู่ทา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายณัฐนันท์  สวัสดี
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายนพรัตน์  ยิ่งเสมอ
 
1. นางสาววริษา  ฮวดศรี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 74.3 เงิน 31 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กชายภราดร  พลเยี่ยม
2. เด็กชายเอกชัย  ไกรนอก
3. เด็กหญิงเอมิลี่  โซเพนนี
 
1. นายกิตติชัย  เจริญเมือง
2. ส.ต.อ.ศุภชัย  พันธุ์ผา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 69 ทองแดง 29 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายฐานิต   นพเทา
2. นายพงศธร  วาจาดี
3. นายพิเชษฐ์   นพรัตน์
 
1. นางสาวอรอุษา   อึ่งแดง
2. นายประเมิน   วงษ์มิตรแท้
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง 23 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงสุธีรา  ศุขปราการ
 
1. นางสมบูรณ์  เทียนปัญจะ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  จันทมี
 
1. นายวีรวิชญ์  ผลประเสริฐมาก
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กชายวสันต์  ผลทับทิม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  เผ่าโพธิ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 79 เงิน 30 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  จันทมี
 
1. นายอิทธิพล  เดี่ยวกลาง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 33 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายทัตเทพ  ตันพานิชกุล
 
1. นางสมบูรณ์  เทียนปัญจะ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 38 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงรัชนีดา  ไชยรักษ์
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงภารุมาส  แผลวมัจฉะ
 
1. นางสมบูรณ์  เทียนปัญจะ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 38.33 เข้าร่วม 28 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงสุภัทรศร  เฉลียง
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวจิราพัชร  วุฒิยาสาร
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 54.66 เข้าร่วม 28 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงปวีณา  โต๊ะคำ
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 21 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงภัสสร  อินทรังษี
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 71 เงิน 28 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายอิทธิพล  เข็มลาย
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์   แสงมณี
 
1. นางสาวสุพัตรา   เฮงจันทร์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 36 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวอารียา   สิงหา
 
1. นางสาวสุพัตรา  เฮงจันทร์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 61.4 ทองแดง 38 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กหญิงจีรประภา   อุ่นแก้ว
2. เด็กชายชยากร   บุญเต็ม
3. เด็กหญิงฐิติฉัตร   ฮวบนรินทร์
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   สุริวงษ์
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธีรศักดิ์วรกุล
6. เด็กชายณัฐวุฒิ   อินตา
7. นางสาวทวีพร   เข็มเฉลิม
8. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ทองเจือ
9. เด็กหญิงพิชยาภา   รุ่งขจรกลิ่น
10. นายวชิราวุฒิ   แก้วมิ่ง
11. เด็กหญิงวลัยลักษณ์   ขาวพิมาย
12. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย   อุธรตัน
13. นางสาวสุชีรา  พิมมณี
14. เด็กชายสุริยะ   จันทร์ลา
15. เด็กชายสุเมธ   ไชยพรม
 
1. นางสาวสุพัตรา  เฮงจันทร์
2. นางปัญริสา  อุไร
3. นายชัชวาล  ปิ่นเกิด
4. นายสุรเดช   นิกรรัมย์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 54.2 เข้าร่วม 43 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงจิณณพัต  จิตตะ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ลิ่มเจริญ
3. เด็กชายภราดร  บุขุนทด
4. เด็กชายมงคลชัย  ไทยสุริโย
5. เด็กชายหัสนัย  โอสถานนท์
6. เด็กชายเดชาชัย  แสงวิสูตร
 
1. นายสมหมาย  ตั้งจิต
2. จ.ต.ศักดิ์เกษม  จันทร์สิริกุล
3. ว่าที่ร้อยตรีธรรมรินทร์  โฮเม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  แก้วกระดาษ
2. นายนพรัตน์  ดียิ่ง
3. นายนันทวุฒิ  พิมพิเศษ
4. นายปฏิพล  พุ่มแก้ว
5. นายภัทรพล  โพธิบัลลังก์
6. นายอาทิตย์  พรมทัต
 
1. นายจิรพันธ์  อ้นขวัญเมือง
2. นายรัฐพร  อรุณรัตน์
3. นายวีรวิชญ์  ผลประเสริฐมาก
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 76.8 เงิน 15 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกมลวรรณ  วัฒนะนุพงษ์
2. เด็กชายกมลโลจน์  ภานุเวศ
3. นางสาวกันทิมา  บุตรสาลี
4. นางสาวกุลณัฐ  ชุมตรีนอก
5. เด็กชายคุณานนท์  กันมะณี
6. เด็กชายจักรภพ  พันธุ์คง
7. เด็กหญิงชลธิชา  เกษสุวรรณ
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  งามพานิชย์
9. นางสาวดารารัตน์   เทพมงคล
10. นายทัตเทพ  ตันพานิชกุล
11. นางสาวธนัชชา  มะโนมัย
12. นางสาวนฤมล  นิยมสุข
13. เด็กหญิงปาริชาติ  เรืองแดง
14. นายปุณณวิช  เทพมณี
15. เด็กชายพงศกร  ผ่องศรีใส
16. เด็กชายพณาเจือเพ็ชร  วรรณพิรุณ
17. นางสาวพัชราภรณ์  ปกป้อง
18. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เพ็ชรวงษา
19. นายพุทธิพงษ์  คีหะกุล
20. เด็กชายภักดีภูมินทร์  ศรีมงคล
21. นางสาวภัทรวดี  จันทร์ศรี
22. นางสาวภัสรา  ขุนวิเศษ
23. นายภูตะวัน  ศิริรักษ์
24. นายภูธเรศ  จั่นเจริญ
25. นางสาวมนทิรา  เจี่ยเจริญ
26. นางสาวรนัชชา  สีหะวงษ์
27. นายวรภพ  เชิดสุข
28. นางสาววิมลศิริ  ตันพานิชกุล
29. นายศรายุทธ  เกตุอุ่น
30. นางสาวศศปกรณ์  โอสถานนท์
31. เด็กหญิงศศิการณ์  ปินะสา
32. นายศักดิ์นรินทร์  นามบุญลือ
33. นางสาวศุภรัตน์  อินเสก
34. นางสาวสุพัตรา  วระวิสันต์
35. เด็กชายอนุชา  ทิพยานนท์
36. นางสาวอรณิชา  ไทยนาพา
37. เด็กชายเทอดเกียรติ  วอนศิริ
38. นายเหมราช  เหมตาล
 
1. นายปวีณ  โคนะโร
2. นางสาวนิด  ดอนมอญ
3. จ.ต.ศักดิ์เกษม  จันทร์สิริกุล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณศักดิ์  ชัยสาลี
2. นายจักรกฤษณ์  วิตรี
3. เด็กหญิงจิตอารี  ศิริแวว
4. นายจิรทิปต์  แซ่กอ
5. นายจีรวัฒน์  จันทมี
6. นางสาวชมพูนุช  มีสะอาด
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ตา
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  เฟียซุย
9. เด็กชายธงชัย  บุรีวงษ์
10. เด็กชายธนโชติ  นามโคตร
11. เด็กชายธีรวัฒน์  จันทมี
12. เด็กชายธีระพล  เสงี่ยม
13. นายนพรัตน์  ดียิ่ง
14. เด็กชายนรินทร  ยอดสิงห์
15. เด็กชายนฤนาจ  เพียรอนุกูรบุตร
16. นายนันทวุฒิ  พิมพิเศษ
17. นายนายคาวี  เชิดชู
18. เด็กชายนิมิตรศิลป์  โชศิริ
19. นางสาวนิระชา  บุญทัด
20. นางสาวบุษยา  เหมล้วน
21. เด็กชายปฐมพงศ์  สินตะตุ
22. เด็กหญิงพิยดา  ทิพรักษ์
23. เด็กหญิงภริตพร  จันทร์เชย
24. นายภัทรพล  โพธิบัลลังภ์
25. นางสาวภัสสร  เพ็ชรผุดผ่อง
26. เด็กชายภูมินทร์  ศรีสุวรรณ
27. เด็กหญิงมลฤดี  ตะเกิงสุข
28. เด็กหญิงวรรณวิภา  บุญเส็ง
29. เด็กหญิงวันวิสา  เป้าศรี
30. นายสรายุทธ  มณีรัตน์
31. เด็กหญิงสิริรัตน์  กวัตพงศ์
32. เด็กหญิงสุกัญญา  บุรารมย์
33. เด็กหญิงสุภัททรา  ผาสุข
34. นางสาวสุมินตรา  ทองขันธี
35. นางสาวอมรรัตน์  เงางาม
36. นางสาวอรลักษณ์  นนท์กระเสม
37. นายอาทิตย์  พรมทัต
38. เด็กชายอำพร  หัสดง
39. เด็กชายเด่นชัย  เพชรเลิศ
40. เด็กหญิงแพรวา  อุรางรัมย์
 
1. นายอารักษ์  กำพุธ
2. นายวีรวิชญ์  ผลประเสริฐมาก
3. นายรัฐพร  อรุณรัตน์
4. นายอิทธิพล  เดี่ยวกลาง
5. นายจิรพันธ์  อ้นขวัญเมือง
6. นายวรพงษ์  เจริญผล
7. นางโสภิต  มูลดามาตร
8. นางสาววรรณพร  อารีรัตนชัย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.67 เงิน 34 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายปวริศร  มาลัย
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.3 เงิน 49 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นายมินธดา  หงษ์ทอง
 
1. นายรัฐพร  อรุณรัตน์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.3 ทอง 24 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงศิริโสภา  ค้างแสง
 
1. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.16 เงิน 33 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นางสาวบุษยา  เหมล้วน
 
1. นายรัฐพร  อรุณรัตน์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.4 เงิน 28 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายฐานพัฒน์  ขาวดี
 
1. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 14 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายบุญยเกียรติ  คงสุข
 
1. นางพรรณี  สุขโสภี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.83 เงิน 43 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงพิริญาดา  รักณรงค์
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง 12 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวสุภานัน  สาโร
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.66 เงิน 23 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายปวริศร  มาลัย
 
1. นางพรรณี  สุขโสภี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง 5 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายบุญยเกียรติ  คงสุข
 
1. นางพรรณี  สุขโสภี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.66 เงิน 15 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงศิริโสภา  ค้างแสง
 
1. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 49 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นางสาวรฐา  วงค์พินิจ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ลำเจียกเทศ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สะอาดแพน
 
1. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 25 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายภาสกร  จตุรัตน์
 
1. นางพรรณี  สุขโสภี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.3 ทอง 39 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิยดา  ทิพรักษ์
 
1. นายรัฐพร  อรุณรัตน์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 11 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวชลธิชา  นพเก้า
 
1. นางพรรณี  สุขโสภี
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 46 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กชายคามิน  ศรีปัญญา
2. เด็กหญิงปัญญาพร   แก้วคำ
3. เด็กชายภานุภาส  แพงภูงา
4. เด็กหญิงยุพเรศ   มาลัย
5. เด็กชายสุทธิพร  ศรชัย
6. เด็กหญิงสุภาวดี   ภู่หงษ์สูง
7. เด็กชายสุริยา  โพธิ์หล้า
8. เด็กหญิงสุวรรณา   ศรีสุวรรณ
 
1. นางศิริวรรณ   ผลเจริญสมบูรณ์
2. นางสาวเชาวนี  ก้อนขาว
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.2 ทอง 30 โรงเรียนหนองแหนวิทยา 1. นางสาวกัณฐิกา  นพสมบูรณ์
2. นายคนัสนันท์  แสงกล้า
3. นางสาวจิราพร  กุตาวัน
4. นายทรัพย์เจริญ  ท้วมเจริญ
5. นางสาวธนศวรรษ์  จีนวงษ์
6. นางสาวธนัชชา  สิริพรม
7. นายบูรพา  ถ้ำสุวรรณ
8. นายอดิเทพ  ธีระกาย
 
1. นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์
2. นางรัชฎาภรณ์  สุขสุเดช
3. นายเจษฎา  เรืองวัฒกี
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงกัลยานี  บุญมา
2. เด็กหญิงชนิดา  ด่านดี
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  พลอาสา
4. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สนิทมั่ง
5. เด็กหญิงนันทิชา  ประทุมชาติ
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ยอดจักร์
 
1. นางสาววริษา  ฮวดศรี
2. นายนพดล  คลำทั่ง
3. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
4. นางสาวปานทิพย์  กันจาด
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 76.6 เงิน 28 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวณัฐณิชา  ขุมเงิน
2. นางสาวบุญสิตา  ยืนยง
3. นางสาวประภัสสร  อำไพเจริญ
4. นางสาวพัชรินทร์  สะกระโทก
5. นางสาวรุ่งอรุณ  โทอรัญ
6. นางสาวเจนจิรา  แซ่โง้ว
 
1. นางสาววริษา  ฮวดศรี
2. นายนพดล  คลำทั่ง
3. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
4. นางสาวปานทิพย์  กันจาด
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 71.2 เงิน 47 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกนกพร  พัทนา
2. เด็กหญิงชณิตา  ชายทวีป
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พรหมเต็ม
4. เด็กหญิงณัชชา  อินทมาพลอย
5. เด็กหญิงปิติพร  เจริญศรี
6. เด็กหญิงพรทิพย์  เสรีพาณิชย์การ
7. เด็กหญิงอภิญญา  เรืองสุวรรณ์
8. เด็กหญิงอมลวรรณ  มากฉาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ  เรืองฤทธิ์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 48 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวชุลีภรณ์  เขียวฉอ้อน
2. นางสาวธัญนันท์  กิติธนสวัสดิ์
3. นางสาวนพรัตน์   ชื่นบาน
4. นางสาวบุญธิดา  แก้วหลวง
5. นางสาวอทิตยา  อินคง
6. นางสาวอภิญญา  มณีวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ  เรืองฤทธิ์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงกนกทิพย์   เหมณี
2. เด็กหญิงจิรัชญา   ทองประเทือง
3. เด็กหญิงนฤมล   ดาวเรือง
4. เด็กหญิงนาฏอนงค์   อู่เงิน
5. เด็กหญิงปัทมาพร   ทิพประเสริฐ
6. เด็กหญิงพรหิรัญญา   ประเสริฐโสรณ
7. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   ทานอุดม
8. เด็กหญิงมนชนก   พรมบุตร
9. เด็กหญิงศิริประภา   แหวนทอง
10. เด็กชายสิทธินันฒ์   รัตนวงศ์
11. เด็กหญิงสุพัชรินทร์   ไชยเจริญ
 
1. นางพรนันท์  ภูมิพล
2. นางปรียาภรณ์   เพียรพิจิตร
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 59.2 เข้าร่วม 40 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กชายขวัญ  เอกดนัย
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  ซุยพรม
3. เด็กหญิงรินฤดี  เฟื่องแก้ว
4. เด็กชายเจษฎา  ใหม่คำมิ
 
1. นางชมัยนุช  วรรณพุฒ
2. นายสมชัย  มานะวะ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 46.2 เข้าร่วม 46 โรงเรียนดาราจรัส 1. เด็กชายสิทธิพันธ์  บุญสงเคราะห์
 
1. นางสาวอาริสา  ไผ่บง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 78.25 เงิน 35 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกรรณิกา  แก้ววิจิตร
 
1. นางสาวชญาดา  ขยันคิด
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.33 ทอง 35 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงศกายมาศ  ไชยทอง
 
1. นางสุนทรี  เนาแสง
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92 ทอง 9 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวทิพย์อาภา  พึ่งทรัพย์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สิทธิพล
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63 ทองแดง 42 โรงเรียนดาราจรัส 1. เด็กชายศรพิชัย  อาจโนนลา
 
1. นางสาวอาริสา  ไผ่บง
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 31.46 เข้าร่วม 46 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวผกามาศ  แตงแย้ม
 
1. นางสาววราภรณ์  สุดประเสริฐ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.33 ทอง 11 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวขวัญพัฒน์  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวชฎาวีร์  เขียนสอาด
3. นางสาวปกีรนัม  ยิ้มมงคล
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  วงษ์ไชยา
5. นางสาวแพรไหม  นามประสิทธิ์
 
1. นางสาวณัฐภรณ์  เฉลยไตร
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93.33 ทอง 26 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวฉันทิกา  สระบุรินทร์
2. นางสาวชุติมา  ยะอนันต์
3. นางสาวณรัตติกาล   ทัศนาเวช
4. นางสาวพันธ์ทิพย์  ยะระสิทธิ์
5. นางสาวเปรมยุดา  คำภาวงษ์
 
1. นางสาวณัฏฐนิช  เรืองโอชา
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 70.33 เงิน 42 โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมจันทร์   สุวรรณ์
2. เด็กหญิงลินดา  ชะระจำนงค์
 
1. นางสาวปวีณา  แสงสุวรรณ
2. MissZeng   Ruiyan
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 73.83 เงิน 41 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาววริศรา   พันธ์อุด
2. นางสาวสุภาพร   ภูวิชัย
 
1. นางอมรรัตน์   วงศ์เพชรชารัต
2. นางสาวศิรประภา   ธิสมบูรณ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 54.33 เข้าร่วม 24 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  โกณะสิทธิ์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  สุขสะอาด
 
1. นางสาวเอกฤดี  ตระกูลศุภชัย
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 76 เงิน 21 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายธนพงษ์  วงษ์ไชยา
 
1. นายวรวัตต์  มานะแท้
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 69.7 ทองแดง 41 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวชนิกานต์   สายัญ
2. นางสาวปุณิกา   มะลิซ้อน
3. นายวิวัฒน์   คูณสุข
4. นางสาวอัมพร   ป่วนกระโทก
5. นางสาวเจนจิรา  ทิพรักษ์
 
1. นางอมรรัตน์   วงศ์เพชรชารัต
2. นางสาวศิรประภา   ธิสมบูรณ์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 73.6 เงิน 29 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวจิราภรณ์  ทิพสุวรรณ์
2. นางสาวพรรณราย  พวกอิ่ม
 
1. นายวรวัตต์  มานะแท้
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 60.09 ทองแดง 51 โรงเรียนดาราจรัส 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  อรกุล
2. เด็กหญิงภัทรพร  ปามะ
 
1. นางสาวอาริสา  ไผ่บง
2. นางสาวศรินญา  ศรเจริญ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 70.87 เงิน 34 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวศิรประภา  ภู่พนมภูมิ
 
1. นางรัตนาภรณ์  ศรีเกษม
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.85 ทอง 42 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กชายคณาธิป   อานทอง
2. เด็กชายจิระศักดิ์   เบ้าเหนียว
3. เด็กชายณัฐวัฒน์   อนุสามิ
4. เด็กชายธีรภัทร   มัตติโก
5. เด็กชายพงศกร   งามนวล
6. เด็กชายพีรภัทร์   บัวเจริญ
7. เด็กชายมังกร  แก้วคำ
8. เด็กชายเกรียงศักดิ์   จันทรประสิทธิ์
 
1. นายองค์การ   กอน้อย
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 68.4 ทองแดง 38 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกมลทิพย์  ศิริรักษ์
2. นางสาวณัฐทิตา  พัดจีบ
3. นางสาวนันทพร  ประเสริฐสังข์
4. นางสาวพรรณิภา  คำขะ
5. นางสาวพลอยชมพู  ทองขาว
6. นายภาณุพงษ์  อันไกรฤทธิ์
7. นายภูวดล  ผูกโอสถ
8. นางสาวอรยา  ตุ้มประเสริฐ
9. นางสาวเสาวรส  โสวรรณี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรัฐพงษ์  มีพงศ์
2. นายขวัญชัย  ชันกระโทก
3. นางสาวพชรพรรณ  จิตตาดู
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 39 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  บุญมา
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  มะลิซ้อน
3. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  สมใจ
 
1. นางมนรัตน์  นิชเปี่ยม
2. นางสาวศิริพร  ตะเพียนทอง
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 23 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวจิราภรณ์  หนูสนธิ
2. นางสาวชนกชนม์  ประทุมเมศ
3. นางสาวนภสร  แสงสุวรรณ
 
1. นางมนรัตน์  นิชเปี่ยม
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 20 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สระพรหม
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  วงษ์หวังจันทร์
 
1. นางกฤษณา  ตรีเพ็ชร์
2. นางสรัญญา  จำปาทอง
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.67 ทอง 17 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายธนวัฒน์  รัตนกุล
2. เด็กชายวิสุทธิ์  คงกูล
 
1. นางกฤษณา  ตรีเพ็ชร์
2. นางสรัญญา  จำปาทอง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 12 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวชัญญา  ไทยเจริญ
2. นางสาวณหทัย  ชัยยะ
 
1. นางกฤษณา  ตรีเพ็ชร์
2. นางสรัญญา  จำปาทอง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กชายทักษิณ  ศิริพรหม
2. เด็กชายยุทธชัย  เจริญสุข
 
1. นางนิสากรณ์  เจริญแพทย์
2. นางสาวกนกกาญจน์  พัฒนบุญศิริ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 55.33 เข้าร่วม 31 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นายภาสกร  ตะเอ้ก้า
2. นายเดชณรงค์  ไพรดี
 
1. นายธนกร  ปลั่งกลาง
2. นางจิรนันท์  จันทโชติ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74.67 เงิน 15 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกันตยา  จ้อยศิริ
2. เด็กหญิงกิตติกานต์  อุษาอำไพ
 
1. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
2. นางกฤษณา  ตรีเพ็ชร์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 33 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงสมพร  สมหวังพาณิชย์
2. เด็กชายสิทธิโชค  อ่วมศิริ
 
1. นางสาวณัฐนันท์  หันยี่ไล้
2. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 44 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายชยพล  วัฒนากรพงศ์
2. เด็กชายปรีติ  สามารถ
 
1. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวพิชญอร  เศวตสุพร
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 48.33 เข้าร่วม 47 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกันย์สินี  ห้อยมาลัย
2. นายณัฐชนนท์  ตรีรัตนนุกูล
 
1. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวพิชญอร  เศวตสุพร
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 38.67 เข้าร่วม 29 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นางสาวรัตน์ติญา  เนตรพิภพ
2. นางสาววนิดา  วิลุนพัฒน์
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นายธนากร  สีทองเพีย
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 27 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวพิชชา  เสรีพาณิชย์การ
2. นายพิพิธพล  เอี่ยมวงค์
 
1. นางสาวพิชญอร  เศวตสุพร
2. นางสาวณัฐนันท์  หันยี่ไล้
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 46 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  พึ่งจันทร์
2. เด็กชายธนภัทร  นุชทองม่วง
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  อวนนวล
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 57.66 เข้าร่วม 40 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นางสาวชาลินี  มรรคสินธ์
2. นางสาววินวรางค์  นุชทองคำ
3. นางสาวศิริรัตน์  แรตเจริญ
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 28 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายสหรัฐ   อ่อนศรี
2. นายสิทธินันท์   อินทะจันทร์
 
1. นางสุวิมล   จงมีสุข
2. นางสาวอนัญชุดา   วราคุณาศัย
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายกิตตินันท์  พวงพิกุล
2. เด็กชายวรวิทย์  พุทธประเสริฐ
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุณาวงศ์
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นายนัฐพล  พิมพ์ทอง
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายถาวร  ไกยบุตร
2. นายรณชัย  พาทา
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางชวนพิศ  พงษ์รอด
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  นาคนุ่ม
2. เด็กชายธนกฤต  นาคสวัสดิ์
3. เด็กชายธีรภัทร  แก้วมะลัย
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นายอัศวิน  สุริยภิญโญพงศ์
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายบัญชา  พวงพิกุล
2. นายเจษฎา  เมรสนัด
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางชวนพิศ  พงษ์รอด
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กชายจิณณวัตร  บุญชู
2. เด็กชายภูมินทร์  ฤทธิ์ชาญชัย
3. เด็กชายโรจน์หิรัญ  ยุวาพัฒน์
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  พัฒนบุญศิริ
2. นางนิสากรณ์  เจริญแพทย์
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 13 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายจีรวัฒน์   ดวงดาว
2. นายปฏิภาณ   เหลืองอ่อน
3. นายอดุลย์   พงษ์สมบูรณ์
 
1. นายธรรมนูญ   กันทะหงษ์
2. นายชานุพงษ์  ปิ่นประดิษฐ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.33 ทอง 30 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กชายนพดล  ยะคะเสม
2. เด็กชายรุ่งเพชร  แสนเจริญสุข
3. เด็กชายศุภกิจ  ผาวันดี
 
1. นายอภิวัฒน์  แช่มรัมย์
2. นายสุกฤษฏิ์  เขียวจันทร์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 71 เงิน 25 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายจรัญ   ผาวันดี
2. นายนนทวัฒน์   บุญปัญญา
3. นายปรเมษฐ์  วันทอง
 
1. นายพลร่ม   กันทำ
2. นายสำราญ  บุญเขียว
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79.67 เงิน 48 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กหญิงจันจิราพร  อระเอี่ยม
2. นายวรชัย  สายเนียม
3. เด็กหญิงเจนนี่  สร้อยทอง
 
1. นางลำไพร  นาคสุข
2. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 78.66 เงิน 33 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายจิรกิตติ์  นัทธี
2. นายบุณยกร  สีดำ
3. นายพรพินิต  หลไธสงค์
 
1. นายพัชรพลธ์  มีถิ่น
2. นายเลิศเกียรติ  ศรีคำมูล
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 73 เงิน 38 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุดสน
2. เด็กหญิงน้ำฝน  นกเทศ
3. เด็กหญิงปวีณา  ปากหวาน
4. เด็กชายภานุวัฒน์  วรรณฉาย
5. เด็กชายรพีภัทร  สิมมา
6. เด็กชายเดชาวัต  ธรรมประโคน
 
1. นางชรัมพร  ศรีงาม
2. นางสาวศศิญา  คุ้มเดช
3. นางสาวศรินญา  พันธ์ชาลี
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 13 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายกิตตินันท์  คงศิริ
2. นางสาวบุญยานุช  สุภาพันธ์
3. นางสาวมลิวัลย์  หมื่นพรม
4. นางสาวยุพิน  สีดาน้อย
5. นายวรเชษฐ์  สร้อยจิตร
6. นายอนิวัต  ศรีสกุล
 
1. นางชรัมพร  ศรีงาม
2. นางสาวศรินญา  พันธ์ชาลี
3. นางสาวศศิญา  คุ้มเดช
 
160 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75.66 เงิน 12 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กหญิงคีตอัญชลี  มีบุญ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อ้นสันเทียะ
3. เด็กหญิงสรัลชนา  ขุนการินทร์
 
1. นางโสภิต  มูลดามาตร
2. นางจิรนันท์  จันทโชติ
 
161 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 34 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายบัณฑิต  สีธงบน
2. นายพิษณุ  ศรีนคร
3. นางสาวมนฤดี  ประธรรมเรือง
 
1. นายเลิศเกียรติ  ศรีคำมูล
2. นางสาวศรินญา  พันธ์ชาลี
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 20 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงกมลเนตร์  อิินทร์วงศ์
2. เด็กหญิงจิตติมา  ศรีอากาศ
3. เด็กหญิงปฐมพร  ชูบุญ
 
1. นางสาวศศิญา  คุ้มเดช
2. นางสาวศรินญา  พันธ์ชาลี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.17 ทอง 33 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นางสาวจรรยา  ศิริมงคล
2. นางสาวดวงเดือน  สายธะนู
3. นางสาวสมฤทัย  คัฒมาตร
 
1. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
2. นางสาวนวรัตน์  ยิ่งนอก
 
164 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 51.33 เข้าร่วม 30 โรงเรียนราชสาส์นวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มณฑา
2. เด็กหญิงสุนันทา  เกลี้ยงล่ำ
3. เด็กหญิงแพรว  ราชวงศ์
 
1. นางบุหงา  จรรยาสวัสดิ์
2. นางสาวจิตสุมา  ธรรมจินดา
 
165 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 66 ทองแดง 45 โรงเรียนหนองแหนวิทยา 1. นางสาวจีรพรรณ  ชัยชนะ
2. นางสาวณัฐระวี  เจียรสถิตย์
3. นางสาวนริศรา  สระบุรินทร์
 
1. นางจินดา  อินทร์สุวรรณ์
2. นางสาวรัติกาล  ทองคำ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา 1. เด็กหญิงตามารา  เฟร้นส์
2. เด็กหญิงพงษ์ฤทัย  ไชยสร
3. เด็กหญิงรัตนา  สากร
 
1. นางสาวจรรยพร  เมฆโหรา
2. นายเกรียงไกร  พงจรูญ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 76 เงิน 50 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายนวรัชต์  นันทะสิงห์
2. นางสาวบุษบา  อินคง
3. นายพีรพงษ์  ขันติวงษ์
 
1. นางสาวปริญญาภรณ์  บุษบากร
2. นายลิขิต  จิตรขันตรี
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 27 โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา 1. เด็กหญิงพิณญาดา  จันทร์ขำ
2. เด็กหญิงอาริยา  บุตรโคตร
3. เด็กหญิงแพรพิไล  สมบัติ
 
1. นางสาวจรรยพร  เมฆโหรา
2. นายชัยภัทร  พรพิพัฒน์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวพนิดา  ภูศรี
2. นางสาวอธิพร  ฉิมสุนทร
3. นางสาวอารียา  ศรีเสม
 
1. นางศิริลักษณ์  ณะวงษ์
2. นางสาวปรีณารัชต์  ธัญญ์ปวีณ์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 44 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กหญิงพรทิวา  ทุมเสน
2. เด็กหญิงยุภาวดี  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงศศิกานต์  นาจะหมื่น
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสงเหลา
2. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 75 เงิน 24 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกนกวรรณ  วิลาศรี
2. นางสาวพจนาภรณ์  พานแก้ว
3. นางสาวอารีญา  สมศรี
 
1. นางสันทนี  บุญห่อ
2. นางศิริลักษณ์  ณะวงษ์
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายณัฐภัทร  พวงแก้ว
 
1. นางสาวพีรญา  รังสินธุ์
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงลภัส  นงค์จิตร
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กชายพลวัต  สุธงสา
 
1. นางโสภิต  มูลดามาตร
 
175 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงธนิษฐา  สายกระสุน
2. เด็กชายวีรภัทร  เพียรวิชา
 
1. นางปริญญาภรณ์  บุษบากร
2. นายสัญญา  ศรีสุลัย
 
176 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 23 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายกิตตินันท์  ศรีสมบูรณ์
2. เด็กชายภานุวิชญ์  ภานิกร
 
1. นางสาวศรัณย์รัชต์  บุญญานุรักษ์
2. นายนวพงศ์  เก็มกาแมน