สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72.66 เงิน 44 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. เด็กหญิงกิ่งทอง  คล่องแคล่ว
 
1. นางสาวณัฐฐา  เอี่ยมสำอางค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 34 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายนนทวัฒน์   สมชื่อ
 
1. นายสมเกียรติ  เหล่าวิทยากุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62 ทองแดง 21 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 1. เด็กหญิงมีนา  ภูพาที
 
1. นายวิไล  ทรัพย์พุ่ม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวณัฏฐาวีรยา  สุวรรณนพเก้า
 
1. นางนุกูล  สันทัดค้า
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงวริศรา  มาสุข
 
1. นางสาวดลใจ  ถาวรวงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81.66 ทอง 9 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาววนิดา  พุกศรีสุข
 
1. นางพรรณทิพา  เจริญชัยชนะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.83 ทอง 22 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา   ผลภาค
 
1. นางสาวอัมพร   พุยศิริ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77 เงิน 17 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวจรูญทัศน์  จันทะขะ
 
1. นางงามพิศ  ลิ้มสวัสดิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงชุติมา  เมืองพงษา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  คันธะชัย
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ชีวสกุลไตร
 
1. นางสาวนันทนิตย์  ยาจันทรา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวขนิษฐา  อังวัชรปราการ
2. นางสาวนุชจรี  พลายงาม
3. นางสาวสิริมา  ตันสุวรรณรัตน์
 
1. นางจิราภรณ์  สกุลเหลืองอร่าม
2. นางสาวเนตรนภา  วงศ์สวัสดิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 43 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงชนัญญา  ชัยชา
2. เด็กหญิงธันยพัชร  มาสุข
 
1. นางสาวนันทนา  กาญจนา
2. นางวรรณเพ็ญ  วรภูมิภัทร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวปรียาพร  สำอางค์อินทร์
2. นางสาวปวีณา  พงษ์พนัส
 
1. นางวรรณเพ็ญ  วรภูมิภัทร
2. นางสาวนันทนา  กาญจนา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 71 เงิน 33 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงพนิษฐา  ศรีนวล
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  โคมจันทร์
 
1. นางสาวจริยา  จรรยาขาม
2. นางสาวจริยา  จรรยาขาม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 83.55 ทอง 12 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายทวีรัตน์  พงษ์ศรี
 
1. นายสมเกียรติ  เหล่าวิทยากุล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 99 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  รวมทรัพย์
 
1. นางรัชนีวรรณ  พาลพ่าย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายวนันต์  สามารถ
 
1. นางจิราวรรณ  คนงาม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงณฐมน  แผลงปัญญา
2. เด็กชายวรัชญฺ์  พาลพ่าย
3. เด็กหญิงสุธาสินี  วิริยะไกรกุล
 
1. นายวรวิทย์  พาลพ่าย
2. นางสาวนันทรัต  จารุทโรภาสน์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87.3 ทอง 9 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวญาณิศา  บุญศักดิ์เฉลิม
2. นางสาวมณีวรรณ  บุญเจริญ
3. นางสาวเมพิชชามญชุ์  ศรีตระกูล
 
1. นางสาวสุดสายใจ  กิจไกรลาศ
2. นางสาวเพ็ญจันทร์  สมศักดิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 60.63 ทองแดง 47 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เติมพรม
2. เด็กหญิงธนพร  วงศ์บุบผา
3. เด็กหญิงวจนพร  เหลืองสุขเจริญ
 
1. นางนาถนภา  โชควิริยะสัมพันธ์
2. นางสาวเฟยาริน  ด่านล้ำเลิศ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 45.88 เข้าร่วม 48 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายฉันทพัฒน์  ฉันทวัธน์
2. นายธีรภัทร  ยาใจ
3. นางสาวปัทมวรรณ  บุญญา
 
1. นางนิชาภัทร  ศรีจันทร์
2. นางสาวรำไพ  กอหญ้ากลาง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 31 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงฐานิตา  ท้วมโสด
2. เด็กหญิงวรกานต์   ใจภักดี
 
1. นางสาวนุชนารถ  ทองกระจ่าง
2. นางสาวอรุณประภา  อินทะสอน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 30 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวพชรภรณ์  กิจประไพอำพล
2. นางสาวพฤกษา  โชตบุญธิยานนท์
 
1. นายยอดชาย  โคตรุฉิน
2. นายสุมิตร  โพธิ์ทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 21 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงพรกนก  จูเภา
 
1. นางสุศินาพร  ประยูรสุข
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาววรรัตน์  สวัสดีผล
 
1. นางสาวอรษา  เจริญพร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 51 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายกฤษฎา  ฉิมประเสริฐ
2. เด็กชายคณิตกรณ์  มูลชัยสุข
 
1. นายพงษ์พิพัฒน์  เปี่ยมศิริ
2. นายสุรัตน์  มูลชัยสุข
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 84.95 ทอง 9 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวชลิตา  หริ่มเจริญ
 
1. นางสาวสุพัตรา  จ้อยเจริญ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 24 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  ธรรมสุนทรา
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  วรรณพิรุณ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 93.85 ทอง 21 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวอริสา  เกิดแก้ว
 
1. นายสมชาย  พิมพ์เงิน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  วิรุณราช
2. เด็กชายธนภัทร  เลิศมงคล
3. เด็กชายธีรโชติ  รัตนศิริดำริ
 
1. นายยงยุทธ  มานะประดิษฐ์
2. นางสาวฉัตรฐพร  ศิริวัน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 59.75 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายชาคริต  ดิษฐาพร
2. นางสาวธนัญชญา  ศิริจรรยานนท์
3. นางสาวภัณฑิรา  ณัฐคุณานนท์
 
1. นางสาววราภรณ์  สินศิริ
2. นายพัทธนันท์  ศรีเจริญรักษ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 22 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงจินตะวัน  รักษานาค
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีสำราญ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  โหมดสิริ
 
1. นางรุ่งนภา  เนินหาด
2. นางสาวรัชชดา  ยิ้มเนียน
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.4 ทอง 9 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายกฤตวิทย์  น้อยเจริญ
2. นายพีรยุทธ  เจริญวงษ์
3. นางสาวแก้วกาญจน์  จันทรศรี
 
1. นายชาตรี  ตุ้มคำ
2. นางสาวนิธิวดี  แก้วนาค
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 45 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แก้วมณีวงศ์
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงอุไรรัตน์  ธรรมสุรีย์
 
1. นางสาวพัชรินทร  แก้วจินดา
2. นายนพรัตน์  โรจน์วิศิษฐ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 31 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1. นายณัฐกมล  มุขดานนท์
2. นายภัคพล  เจริญโภคยานนท์
3. นางสาวมธุรดา  หิรัญรุ่ง
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  ประพาฬ
2. นายอาจอง  ขาวเธียร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 51 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  บุญยัง
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ปานศิริ
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ภูรินันทน์
 
1. นางสาวอัมพร  ผุยวันดี
2. นางสาวกมลวรรณ  จันทร์รัตน์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.3 ทอง 25 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวบุศรินทร์  สมสกุล
2. นางสาววิภาวี  จ้อยประเสริฐ
3. นางสาวอรวรรณ  อบนวล
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  สุขนาบัว
2. นางสาวสุนันทา  แสนแก้ว
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 26 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายฌอน  เช็พเพอร์ส
2. เด็กชายอภิวิชญ์  วิศาลเลิศศิริ
 
1. นายศุภชัย  ทิพย์ยอและ
2. นายสุวัฒน์ชัย  ประพาฬ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 50 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายปิงป่อง  สุขทา
2. นายศุภฤกษ์  สาคร
 
1. นายเทวินทร์  แดงพรม
2. นางสาวปนัดดา  เฮ็งเจริญ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 52.1 เข้าร่วม 41 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. เด็กชายธนศักดิ์  กิตติรักษ์
2. เด็กชายวุฒิภัทร  นันทา
 
1. นางสาวพรนภา  เลื่อยคลัง
2. นายอลงกรณ์  บงแก้ว
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 49.44 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุดมศักดิ์
2. เด็กชายวีระชัย  ผลสงเคราะห์
 
1. นางสาวประถมพร  โคตา
2. นางอารียา  ชัยรัตน์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 74 เงิน 17 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวจิรายุ  จันทมาลา
2. นางสาวดาราวรรณ  พสุทันธ์
3. นางสาวพนิดา  ศรีสุโข
 
1. นางดรรชนีย์  กัลยา
2. นางปิ่น  ช่างทอง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง 30 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงกัลย์ธิชา  น่วมปฐม
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  นนทมาตย์
3. เด็กหญิงมัธธุรดา  ฟุ้งสวัสดิ์
4. เด็กหญิงวัลวลี  ตนะวรรณสมบัติ
5. เด็กหญิงเบญญาภา  เทพสัตรา
 
1. นางสาวอรสุดา  ศรีพิกุล
2. นางสุธาทิพย์  หมอกเจริญ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นางสาวชุติมณฑ์  เลพล
2. นางสาวชุติมา  อิ้วจันทึก
3. นางสาวนิรมล  หงส์ชนะกิจ
4. นางสาวพรทิภา  มฤค
5. นางสาวรุจิกาญจน์  เอกกลาง
 
1. นางอธิษฐาน  เชื้อโพน
2. นายประสิทธิ์  สว่างกุล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 14 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  แขขุนทด
2. เด็กหญิงพรรณิภา  นักเจริญ
3. เด็กหญิงวริศนันท์  บัลลือพรมราช
4. เด็กหญิงอรัชพร  โคตะมะ
5. เด็กหญิงอัยริน  จำฟู
 
1. นางทัศนีย์  รุ่งสว่าง
2. นายจตุโชค  ขมิ้นทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.4 เงิน 39 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกัญชรส  เข็มทอง
2. นางสาวจุฑารัตน์  นิลเศรษฐ์
3. นางสาวชลธิชา  เพ็งบุบผา
4. นางสาวปทัยทิพย์  เกียรติกมลชัย
5. นางสาวพนิดา  สุดเสน่หา
 
1. นางสาวสุมาลี   ศรประสิทธิ์
2. นางกิ่งกาญจน์  บุญสร้าง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.6 ทอง 15 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงกันธิชา  เกลาเกลี้ยง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ฉลองบุญ
3. เด็กชายณัฐวัตร  เมรสนัด
4. เด็กชายภคพล  หอมนาน
5. เด็กหญิงศุภาวิณี  หนูไวเสาะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเกรียงศักดิ์  โชตินฤวร
2. นายพุฒิพงษ์  ชุ่มชูจันทร์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.2 ทอง 8 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. นายจิรภัทร  เลิศทยากุล
2. นายวีรเดช  นพสมบูรณ์
3. นางสาวศินีนาจ  มีสอาด
4. เด็กชายสหรักษ์  มากะเต
5. นางสาวเกตุมณี  คำภีร์
 
1. นายอุทัย  เสนารักษ์
2. นางสาวประทุม  จิรกาวสาน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 73.4 เงิน 36 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงฉันชนก   เทพกุญชร
2. นางสาวชลชญา   จันทร์หอม
3. เด็กหญิงณัชชา  อินทรสงเคราะห์
4. เด็กหญิงณัฐชา  เกษมศรี
5. นางสาวทิภากร  หมื่นราช
6. นางสาวธนพรรณ  สุวรรณศรี
7. นางสาวนาถลดา  อุปละวงศ์
8. นางสาวปภาวรินทร์  เหล็งศิริ
9. นางสาวพิมรพัฒน์  แก้วล้อม
10. เด็กหญิงรติมา  เนียมพราง
11. เด็กหญิงวรรณภัสสรณ์  สินสุวรรณ
12. นางสาววรรณวิศา  วงค์เมือง
13. เด็กหญิงวิรัญญา  จินดาสวัสดิ์
14. นางสาวศิลารัตน์  อัมพรศักดิ์
15. นางสาวสตางค์  พานแก้ว
16. เด็กหญิงสิโรธร  ฤทธิเดช
17. นางสาวอารีรัตน์  โห
18. นางสาวเดือนเด่น  พุฒแถลง
 
1. นายจุมพล  บุญมี
2. นางสาวปุณณฎา  พันธสี
3. นางสาวพรรณวรท  แก้วดวงตา
4. นายจิระศักดิ์  คชสีห์
5. นางอรอนงค์  มีพึ่ง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88.9 ทอง 5 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. นายกลางกันย์  คงนิ่ม
2. นายกิตติพงษ์   อินสว่าง
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ยุทธสินธ
4. นางสาวกุลสตรี  ระดาสาร
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีเด่น
6. นายธีรพล  เอี่ยมพินิจ
7. นางสาวนันทวัลย์   เกือกรัมย์
8. นายนิวัฒน์  เอี่ยมสอาด
9. นางสาวปนิดา   แสงสุข
10. นายปริญญากร  แจ่มจิตต์
11. นางสาวพีรนัตน์  มุสตอฟาดี
12. นายภานุวัฒน์  เซ็นโส
13. นางสาวมลทิรา  หมัดหมุด
14. นางสาววิกานดา  ศรีสาคร
15. นายสาธิต  มีอนันต์
16. นายอณัฐพล   กลิ่นประดิษฐ์
17. นายอภินันท์  สนนำพา
18. นายอภิสิทธิ์  สนนำพา
19. นายอรรถพล  กาบตุ้ม
20. นางสาวเบญจรงค์   สมชื่อ
 
1. นายอดิพงษ์   แก้วศรี
2. นายภูมิพัฒน์  วรรณนภาลัย
3. นางทัศนีย์  แก่นภมร
4. นางสาวนงนุช   ธนะวัฒน์
5. นางลัดดวัลย์   ใจดี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.67 ทอง 50 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงกรชนก  จันวะโร
 
1. นายอธิพล  ศรีรุ่งกาญจน์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.67 ทอง 49 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวจิราพัชร  ชมศาสตร์
 
1. นายอธิพล  ศรีรุ่งกาญจน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ศรมุข
2. เด็กชายณัฐชนน  มาตย์ไตร
 
1. นางเรณู  วรรณสวัสดิ์
2. นางโชติกา  ประเสริฐศรี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.83 ทอง 23 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวชัญญา  จินตานนท์
2. นายธีรภัทร์  ปัญญาเลิศ
 
1. นายวุทธิภัทร์พิสิษฐ์  ชินรางค์กุลโน
2. นางสาวปทุมวดี  พารา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.5 ทอง 9 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายกฤษณะ  เที่ยงสมบูรณ์
2. เด็กชายณัฐกิตต์  วิริยาพันธ์
3. เด็กชายนวิน  บัวพืชน์
4. นายนันทชัย  แสงอรุณ
5. นายพิทยา  วานิช
6. เด็กชายภูริวัฒน์  โนรีวงศ์
7. นายวัชรพล  บ่าสลุง
8. เด็กชายวิโรจน์รัตน์  ชีพราหมณ์
9. เด็กชายสิทธิโชค  อินทรฤทธิ์
10. นายสุริยันญ  เงินสวัสดิ์
 
1. พระใบฏีกาวิสุทธิวรรธน์  วรณาโณ
2. นางสมพร  ทองกูล
3. นางภารวี  กล่อมปัญญา
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 71.25 เงิน 32 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงกิจสุดตา  เทียมพล
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  จากทอง
3. เด็กหญิงจิตติมา  ศิริวรรณ
4. เด็กหญิงฐิติญา  รุ่งเรือง
5. นางสาวพรสรวง  แทนวันดี
6. เด็กหญิงมาริษา  บุญเป็ง
7. นางสาวรุ่งนภา  รุ่งแก้ว
8. นายสิทธิพงศ์  นพโสภณ
9. เด็กหญิงสิริรัตน์  บุญลือ
10. นางสาวเกษพร  พันธ์พานิช
 
1. นายสิริณัฐ  มานะวะ
2. นางสาวอรอนงค์  นาโสก
3. นางสาวจันทร์จิรา  นิลเนียม
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80.2 ทอง 19 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นายชนกันต์  พ่วงรักษา
2. เด็กชายธนวิน  ดาทอง
3. นางสาวนฤมล  ไชยชาญรัมย์
4. นางสาวนารีรัตน์  เอี่ยมเอม
5. เด็กชายปริญญา  เหล่าบุตรสา
6. นายพีรพัฒน์  พรหมอินทร์
7. เด็กหญิงศศิกานต์  สิทธิทองคำดี
8. นางสาวสุจิตรา  หมอดี
9. นายอธิชา  แก้วลี
10. นางสาวอรณิชา  ประกอบแก้ว
 
1. นายนิพนธ์  ท้าวพา
2. นางสาวน้ำทิพย์  ทองสกุล
3. นายจักรกริช  พานิช
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 1. เด็กหญิงกชพร  ธรรมมา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ผลเจริญวิสูตร
 
1. นางสาวธนารีย์  พัฒนเอกวงศ์
2. นางสาวลำแพน  คำเฉียง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน 36 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. นางสาวกาญจนา  พาไธสง
2. นางสาวจีระนันท์   เมธีวรวัฒน์
 
1. นายศิริ  เผือกพูลผล
2. นายเกษม  วิภาสชัยนนท์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวลดายุ  แสงจันทร์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง 12 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายกฤษณพงศ์  หงส์วาณิชสกุล
 
1. นางสาวโสภา  ถาวรเจริญ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 46 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ลมูลเชื้อ
 
1. นายสิริโชค   จูฑะรงค์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76.66 เงิน 25 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวชนัญชิดา  ไทยทรง
 
1. นายสมสกุล  จันทร์โสภา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ซุยพิมพ์
 
1. นางสาวนิภาพร  สุวันวงศ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 21 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. นางสาวดารารัตน์  ชัยสายัณห์
 
1. นางสาวปาริกา  แก้วอารัญ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 42 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายกันติทัต  จรามร
 
1. นางสาวโสภา  ถาวรเจริญ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. นางสาวธัญจิรา  ขำพุก
 
1. นายสิริโชค   จูฑะรงค์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 31 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงกฤตยา  พรประเสริฐ
2. เด็กหญิงนฤสรณ์  เขียวสวัสดิ์
 
1. นางสาวโสภา  ถาวรเจริญ
2. นายบุญฤทธิ์  อ่ำขำ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 24 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายสุรดิษฐ์   สตางค์จันทร์
 
1. นายเจษฎา   นิ่มเจริญ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายศิรภพ   กุลธิ
 
1. นายเจษฎา   นิ่มเจริญ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 63.3 ทองแดง 44 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายจงรัก  ไชยชาลี
2. เด็กชายชานนท์  เนียนทะศาสตร์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  มูลขุนทด
 
1. นายขจรศักดิ์  ปานพวงแก้ว
2. นางสาวอรณี  ทองอารีย์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 66 ทองแดง 39 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายทัชชกร  หงษ์วะชิน
2. นางสาวปุณยวีร์  อ่ำขำ
3. นางสาวพัสวี  ตั้งมโนปณิธาน
 
1. นายบุญฤทธิ์  อ่ำขำ
2. นางสาวโสภา  ถาวรเจริญ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 27 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายภูวนัย  สุขสว่าง
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 75.6 เงิน 13 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายณัฐกร   ประสพสุข
 
1. นางสาวสิทธิญา   หอมทอง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 26 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายรนภูมิ   ประสพสุข
 
1. นางสมพร   ดิลกศรี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86.3 ทอง 20 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายสุภกิจ  โพธิ์คำ
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 17 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวศยามล  บุญแรง
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายพลวัต  เอี่ยมยอด
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวพรกมล  จันโท
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80.66 ทอง 4 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายสุรพงษ์  โคตรแก้ว
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  อุปถัมป์
 
1. นางกรกันยา  กสิกรรม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 79 เงิน 10 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวธิติมา  พึ่งพิทักษ์
 
1. นางกรกันยา  กสิกรรม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 70.3 เงิน 36 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงชนิษา  ชลารักษ์
 
1. นางปพิชญา  อ่อนสำลี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายสุทธิพงศ์  ปิทอง
 
1. นางกรกันยา  กสิกรรม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 81 ทอง 15 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. นายศศิพงศ์  ทองอินทร์
 
1. นายอดิพงษ์   แก้วศรี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  พุดซ้อน
 
1. นางกรกันยา  กสิกรรม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 21 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายสุรพงษ์  โคตรแก้ว
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สีหาพงษ์
2. เด็กหญิงชนิษา  ชลารักษ์
3. เด็กชายนัจฐาปกรณ์  น้อยจินดา
4. นางสาวปรีญาภรณ์  วงศ์ชูจันทร์
5. เด็กชายพชรพล  อินทร์ประเสริฐ
6. เด็กหญิงพีรดา  ยอดจันทร์
7. เด็กหญิงศศิวิมล  เหลืองศิริ
8. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ค้อวัน
9. นายสุรพงษ์  โคตรแก้ว
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
2. นางปพิชญา  อ่อนสำลี
3. นายจิรวัฒน์  สุทธาวงศ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85.8 ทอง 7 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  สร้อยฟ้า
2. นายณัฐพงษ์  สว่างแสง
3. เด็กชายนัจฐาปกรณ์  น้อยจินดา
4. นางสาวปรีญาภรณ์  วงศ์ชูจันทร์
5. เด็กชายพชรพล  อินทร์ประเสริฐ
6. เด็กหญิงพีรดา  ยอดจันทร์
7. เด็กชายพุฒิพงศ์  ซิเต็ง
8. เด็กชายพุทธิพงศ  สร้อยหิน
9. เด็กชายวงศธร  ชื่นอุทัย
10. เด็กหญิงศศิวิมล  เหลืองศิริ
11. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พิมพ์ศิริจันทร์
12. นายสรสิช  ลิ้มฮะสูน
13. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ค้อวัน
14. เด็กชายสุภกิจ  โพธิ์คำ
15. นายสุรพงษ์  โคตรแก้ว
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
2. นางปพิชญา  อ่อนสำลี
3. นายจิรวัฒน์  สุทธาวงศ์
4. นายไพรวัลย์  มาลัยศรี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  พุดซ้อน
2. นางสาวณัฐกานต์  พรชัยเรืองสุข
3. นางสาวดวงกมล  สำเริง
4. นายนพกิจ  กาญจนเกตุ
5. นางสาวปิ่นดารา  คณาพานิชกุล
6. นางสาวพรกมล  จันโท
7. เด็กชายพลวัต  เอี่ยมยอด
8. นายภูวนัย  สุขสว่าง
9. เด็กชายยุทธพล  จันทรศร
10. นางสาวศยามล  บุญแรง
11. นางสาวสโรชา  ชูลาภ
12. เด็กชายเอกชัย  หงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
2. นางกรกันยา  กสิกรรม
3. นายธวัชชัย  ธิติการ
4. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 74.2 เงิน 11 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  จุ้ยประเสริฐ
2. เด็กชายชินวัตร  แก้วชัง
3. เด็กชายนิรัติศัย  เข็มประดับ
4. เด็กชายศิริชัย  ศิริสวัสดิ์
5. นายษมากร  กาบตุ้ม
 
1. นายอรรถพล  คำรอด
2. นายรณชัย  ติณะคัด
3. นายอนุชัย  โหมดประดิษฐ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.8 เงิน 36 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายกรกรรณ  ไทยเจริญ
2. นายฐิติกร   โรยมณี
3. นายณรงค์ศักดิ์   พุ่มพวง
4. นายธัญนุทัศน์   รอดมั่นคง
5. นายปารณัท   ลีระสันทัดกุล
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
2. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
3. นายณัฐพล  เผือกพูลผล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 81.1 ทอง 11 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายกฤษณะ   น่วมวัฒน์
2. เด็กชายกฤษดา   พรมวงค์
3. นางสาวกัญญาพรรณ   หอมรวง
4. เด็กชายกันภัย   โตเจริญสุข
5. เด็กหญิงจีรนันท์   ล้อวัชระกุล
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์    อ่องประเสริฐ
7. เด็กหญิงชลธิชา   ปะลุวันรัมย์
8. เด็กชายชัชชนม์   ภูมิสวัสดิ์
9. นายชาญชัย   วัยวุฒิ
10. นายฐาปกรณ์   ยิ่งถาวร
11. เด็กหญิงฐิติมา   เสาวิจิตร์
12. เด็กหญิงณัชสุคนธ์   คิดสม
13. เด็กชายณัฐกร   ประสพสุข
14. นางสาวณัฐธิดา   อึ้งไถ่
15. เด็กชายณัฐภัทร   มีสุข
16. เด็กหญิงตะวัน   ทาคำวงค์
17. นายธนาศักดิ์   ถนอมนาค
18. นายธัญวัฒน์   เพ็ชรกูล
19. เด็กชายนราธิป   รัตติยา
20. เด็กชายประทีป   ฐิติภิรมย์พร
21. เด็กชายพรพิทักษ์   พรมวงค์
22. เด็กหญิงพัชรพร   พยัคเดชาชัย
23. เด็กหญิงลลิตา   สุขภูตานันท์
24. เด็กหญิงลักษิกา   พยัคเกษมโสภณ
25. เด็กหญิงวราภร   เสงี่ยมจิตต์
26. เด็กชายวิทยา   เสาวิจิตร์
27. เด็กชายวีรวัฒน์   สุวรรณเวสสะ
28. เด็กชายวีรวิชญ์   ปิติชัยเวโรจน์
29. เด็กหญิงศศิปรียา   ลัมพาภิวัฒน์
30. นางสาวสุจิตรา   วรรัตน์
31. เด็กหญิงสุดารัตน์   เสนาะล้ำ
32. เด็กหญิงสุทธาสินี   การปลูก
33. เด็กหญิงสุพรรณี   พัฒนปิยกุล
34. เด็กหญิงสุภัสสรา   ชำนาญศิลป์
35. นางสาวสุภาภรณ์  พรมวงศ์
36. เด็กชายอดิเทพ   สมบูรณ์
37. นายอมรเทพ   สีหมอก
38. นางสาวอัครา   ชูศรีหะรันย์
39. นายอินธิศร   คารทอง
40. เด็กหญิงเพชรไพริน   วุฒฑวิภาต
 
1. นายสิทธิโชค   ไหมทอง
2. นายสมศักดิ์   อินทรจันทร์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายกรกรรณ  ไทยเจริญ
2. เด็กชายจักรวาล   กล่ำบุญสวัสดิ์
3. นางสาวชนิสรา  อยู่อิ่ม
4. นายชนุตร์   ประเสริฐพันธุ์
5. นายฐิติกร   โรยมณี
6. นายณรงค์ศักดิ์   พุ่มพวง
7. นางสาวณิชนันท์  ชะระจำนงค์
8. เด็กชายดุลย์ทรรศน์  เทพหิรัญโญ
9. นายทีปกร  นิลเขียว
10. เด็กหญิงธนพร  ยังให้ผล
11. เด็กหญิงธมลวรรณ  เรียบร้อย
12. นางสาวธัญญาลักษณ์   นิลประดับ
13. นายธัญนุทัศน์   รอดมั่นคง
14. นางสาวนริศรา  โรจิณ
15. นายบวรเดช  แสงแก้วนพเก้า
16. นางสาวบุญญรัช  กุสันเทียะ
17. นายปรมินทร์   โพนสุวรรณ์
18. นางสาวประกายวรรณ  พ่วงช่วงโชติ
19. นายปารณัท   ลีระสันทัดกุล
20. นางสาวพรกมล   จันโท
21. เด็กหญิงพรหมพร  รุ่งเจริญชนะชัย
22. เด็กหญิงภัครินทร์   สีไส
23. นายภูวนัย   สุขสว่าง
24. เด็กชายยุทธพล  จันทรศร
25. นางสาวรินรดา  วิชา
26. นายวรกร   เจริญเตีย
27. นางสาวศรัยฉัตร  ผ่องศรี
28. นางสาวศิริพรรณ  ศิริประทุม
29. นายศุภวิชญ์   รวยสูงเนิน
30. นางสาวสกุลทิพย์   กิจทองทรัพย์
31. เด็กชายสรวิศ   วุฒิจารุวงศ์
32. เด็กชายสิรภพ   ปิยะวาทินทร์
33. เด็กหญิงสุชาวดี   หลำแก้ว
34. นางสาวสุดารัตน์  อินสอาด
35. นางสาวสุภาพร  แปะซา
36. เด็กหญิงสุรีย์พร   แก้วไชย
37. เด็กชายอดิศร   แดงเจริญ
38. นายอติรุต   เส็งเมือง
39. เด็กหญิงอารียา   วสุวิทย์
40. เด็กหญิงเมย์ศินี  จำเริญ
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
2. นางกรกันยา  กสิกรรม
3. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
4. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
5. นายบุญฤทธิ์  อ่ำขำ
6. นางสาวโสภา  ถาวรเจริญ
7. นายณัฐพล  เผือกพูลผล
8. นายชัยพร  หิรัญรักษ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 11 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายสุริยะ  หอมประทิน
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 27 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายวรพงศ์   เสียงประเสริฐ
 
1. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 17 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงไอยา  พรมมาวัน
 
1. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. นางสาวพิทยารัตน์  เสนสอน
 
1. นางวิภาภรณ์  ก๋งม้า
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายสุริยะ  หอมประทิน
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 14 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายณัฐวัฒน์   เกิดหริ่ม
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.93 ทอง 13 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงธัญจิรา  เกตุเอี่ยม
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวปราณี  ฮวดเจริญ
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายสุริยะ  หอมประทิน
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 21 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นายศิรวิชญ์  สวัสดิ์เดช
 
1. นายประมินทร์  ชูพิพัฒน์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.66 เงิน 22 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงธนิษฐา  น้อยเชี่ยวกาญจน์
 
1. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวสุริวิภา  แป้นแก้ว
 
1. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายสุริยะ  หอมประทิน
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 71.33 เงิน 43 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายนคร  กาญจนเกตุ
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ลี้หยง
 
1. นายก้อง   มักสัมพันธุ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวลลิตา  ตะอินทร์
 
1. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงShemeiah  Josh Moral
2. เด็กหญิงณัฐวดี  โชคภรณ์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  พรมล้วน
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  วิริยะรัมภ์
5. เด็กหญิงพลอยฝน  อินทรโฆษิต
6. เด็กหญิงพิชชาพร  น้อยใจบุญ
7. เด็กหญิงวริศรา  บัวขาว
8. เด็กชายอาทิตย์  นันทิทรรถ
9. เด็กหญิงอินทิรา  พึ่งดี
10. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เนียรศิริ
 
1. นายศรัณย์  รัตนวรรณ
2. นายรัฏฐา  โกสิตานนท์
3. นายวีรวัฒน์  ใจรินทร์
4. นายพิรภพ  วงศ์พลับ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 87.6 ทอง 6 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวกฤตติยา  เจริญพร
2. นายฐิติณัฏฐ์  พึ่งเฮง
3. นายณัฐพล  สนามชัย
4. นายทศวรรษ  นันทนาเนตรุ่ง
5. นายทินกฤต  บุญศิริ
6. นายธนฉัตร  พิพรพงษ์
7. นายธนากรณ์  ภักดีปัญญาพร
8. นางสาวนาถชนก  พลลพ
9. นางสาวปุณยนุช  คชสาร
10. นายภูมิรพี  จาปะเกษตร์
11. นางสาวมาริษา  สายเพชร
12. นายอติกันต์  ตันเฉี่ยง
 
1. นายศรัณย์  รัตนวรรณ
2. นายรัฏฐา  โกสิตานนท์
3. นายวีรวัฒน์  ใจรินทร์
4. นายพิรภพ  วงศ์พลับ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.4 ทอง 5 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ณีวงศ์
2. เด็กหญิงชมพูนุช    ลี้หยง
3. เด็กหญิงชลลดา   สวยสม
4. เด็กหญิงชาลิสา  สุขพงษ์ไทย
5. เด็กหญิงฏิชิรา  สอาดเซ็น
6. เด็กหญิงฐนิตา  สีนวล
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาญศรีสมุทร
8. เด็กหญิงธนิษฐา   น้อยเชี่ยวกาญจน์
9. เด็กหญิงนราวดี  จันทร์จ่าย
10. เด็กหญิงนารีญา  ปทุมสูติ
11. เด็กหญิงปรียาภัทร  ขันธรักษ์
12. เด็กหญิงปลายฝน  เอกตาแสง
13. เด็กหญิงปัทมา  อินม่วง
14. เด็กหญิงปิญชาน์  ยังถาวร
15. เด็กหญิงปิยะพัชร  เปลี่ยนศิลาทอง
16. เด็กหญิงปิยาพัชร  ลำบัวลอย
17. เด็กหญิงพรนภัส  เหมือนสมัย
18. เด็กหญิงพรมณี  สอนจันทึก
19. เด็กหญิงพัสตราภรณ์   ชื่นอุทัย
20. เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร  อินทร์สงค์เคราะห์
21. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีบุตรตา
22. เด็กหญิงภัทราภรณ์    สุขแพทย์
23. เด็กหญิงวรรณระพี  พงษ์รัตน์
24. เด็กหญิงวรรธนพร   ยวนใจ
25. เด็กหญิงวริษา  ยุววนิช
26. เด็กหญิงศศิธร  ชนะเลิศ
27. เด็กหญิงสุชาดา  คำปัน
28. เด็กชายสุพรรษา  แก่นแสง
29. เด็กหญิงสุภาวดี   ไตรรัตน์
30. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีเกษม
31. เด็กหญิงอรศิตา  จิ๋วตะคุ
32. เด็กหญิงอิสริญาภรณ์  หงษ์จันดา
33. เด็กหญิงเขมิกา  ประเสริฐศักดิ์
34. เด็กหญิงเบญจมาส  จันดี
35. เด็กหญิงเหวิน เหวิน  เจ้า
36. เด็กหญิงแพรวา  พรมเสน
37. เด็กหญิงไอยา    พรมมาวัน
 
1. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
2. นายประกาศิต  บรรเทิงจิตร
3. นางสาวกัณฑิพาพิมพ์   บุนนาค
4. นายก้อง   มักสัมพันธุ์
5. นายสมสกุล  จันทร์โสภา
6. นางสาวภทรพรรณ  กุมภีร์
7. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศร
8. นางสาวกรณัฏฐ์  วรรณนภาลัย
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.6 ทอง 8 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   กรรเจริญ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   โอสถานนท์
3. เด็กชายธีรศักดิ์   ทองบำเรอ
4. เด็กหญิงปลายฟ้า   คุ้มประยูร
5. เด็กชายพงศธร   อุดมเดช
6. เด็กชายภูมิภัทร    ไชโย
7. เด็กหญิงวริศรา   เพ็ชรทองนะ
8. เด็กชายวสุพล   มาลาเวียง
9. เด็กชายศรีรัตน์  บุตรดาวงค์
10. เด็กหญิงสุนันทา   จูประเสริฐ
 
1. นางรภากัญ   พะนิรัมย์
2. นายวีรพงศ์  สูงรัมย์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง 25 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายกฤษฎา  พูนสิน
2. นางสาวกัลย์ฑิมา  มหาวิริโยทัย
3. นางสาวชญาดา  ขอนดอก
4. นายณัฐพงษ์  เจียมตน
5. นายณัฐสิทธิ์  ขาวเย็น
6. นายปภังกร  เอ้งฉ้วน
7. นายภาคภูมิ  บ้วนเล้า
8. นางสาวภิญญดา  ปิ่นเจริญ
9. นางสาวละอองเทียน  สอนสุระ
10. นางสาวศศิธร  หน่ายคอน
 
1. นางสาวพิมพ์วดี  จันทรโกศล
2. นางณฐวรรณ  รัตนวงษ์
3. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงณัฎธิดา  บุญลาภ
2. เด็กหญิงธัญญาพร  กองคำ
3. เด็กหญิงธิติมา  เสระชุม
4. เด็กหญิงพรนิภา  แหยมเกตุ
5. เด็กหญิงพิมพ์ณดา  สิงห์ประเสริฐ
6. เด็กหญิงศศิประภา  นาคเกษม
7. เด็กหญิงสุพิชชา  พุทธเจริญ
8. เด็กหญิงเกษมณี  เย็นอุรา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศร
2. นางสาวภทรพรรณ  กุมภีร์
3. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.6 ทอง 15 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นางสาวกนกวรรณ   ฉ่ำสมบุญ
2. นางสาวจารุวรรณ   ตุ่มศิริ
3. นางสาวฐิติกานต์   พุฒทอง
4. นางสาวณีรณุช   เกื้อกูล
5. นางสาวปรียาภรณ์   เสงี่ยมจิตต์
6. นางสาวพัชฎาภรณ์    เงินรัตน์
7. นางสาวสกาวแสง   อุดร
8. นางสาวสุภาวดี   แสงสง่าศรี
 
1. นางรภากัญ   พะนิรัมย์
2. นายวีรพงศ์   สูงรัมย์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 29 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กหญิงกุลสตรี   เลือดแดง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีษะเสือ
3. เด็กหญิงญนภา   ศิวาภรณ์
4. เด็กหญิงทัศนี   สุรัสโม
5. เด็กหญิงนยิกา   ขุนวิไชย
6. เด็กหญิงศศิวิมล   กำธรพิพัฒนกุล
7. เด็กหญิงอริสา   พวงพอก
8. เด็กหญิงแพรวา   สุมาลัย
 
1. นางรภากัญ   พะนิรัมย์
2. นายวีรพงศ์  สูงรัมย์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง 19 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวจนิสตา  บุญประชา
2. นางสาวจิรัติกานต์  อ่วมเถื่อน
3. นางสาวทิชาภา  ธรรมชาติ
4. นางสาวนันท์นภัส  ตรัยเธียรเลิศ
5. นางสาวพิมพ์มาดา  ตั้งสี
6. นางสาวอุษา  แซ่เจี่ย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศร
2. นางสาวภทรพรรณ  กุมภีร์
3. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 24 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญสนอง
2. เด็กหญิงธรรญชนก  รัตนกรัณฑ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีรักษ์สูงเนิน
4. เด็กหญิงปทิดา  อำนวยสิน
5. เด็กหญิงปาณิศา  ดิลกศรี
6. เด็กหญิงภราดา  จันทร์เชย
7. เด็กหญิงเกวลิน  เนื่องจำนงค์
8. เด็กหญิงเนตรนภัส  พัฒนสัมพันธ์
9. เด็กหญิงแพรวา  จั่นเจริญ
 
1. นางณฐวรรณ  รัตนวงษ์
2. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
3. นางสาวพิมพ์วดี  จันทรโกศล
4. นางสาวโสภา  ถาวรเจริญ
5. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 27 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวกานต์นภัส   ยงศิริ
2. นางสาวกำไรทอง   เสมา
3. นางสาวชุติมา  มาลัยวงษ์
4. นางสาวนพวรรณ  ป้อมถาวร
5. นางสาวบัณฑิตา  วงษ์สมบูรณ์
6. นางสาวรุ่งไพลิน   ลีฬหรัตนรักษ์
7. นางสาวลลิดา   จันทร์สุกรี
8. นางสาวศศิธร  กลิ่นไม้
9. นางสาวสตรีรัตน์   ศรีรักษ์สูงเนิน
10. นางสาวสุภาวดี   สิงหนนท์
 
1. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
2. นางณฐวรรณ  รัตนวงษ์
3. นางสาวโสภา  ถาวรเจริญ
4. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
5. นางสาวพิมพ์วดี  จันทรโกศล
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 61 ทองแดง 36 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. เด็กชายธนพล  สะบู่รัมย์
2. นายพงศกร  ผิวจันทร์
3. นายวรเชษฐ์  รุ่งฤทธิ์
4. นายอนุเชษฐ์  บุญเสริม
5. นายอภิรักษ์  ผาสุข
 
1. นางสาวพรพิมล  แสนบรรดิษฐ์
2. นางสาวปัทมา  นิตยกัญจน์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 79.67 เงิน 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายชิระพงษ์  ทิพย์คูนอก
2. นางสาวณัฐฐาณิการณ์  พันธิสุทธิ์
 
1. นางนันทิยา  สวนมาลี
2. นายเจนวิทย์  พวงทับทิม
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.6 ทอง 13 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กหญิงธัญพิชชา   จักษุรัตน์
 
1. นางนิภา   บรอสแนน
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 86.5 ทอง 17 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นางสาวไอรดา   ทองแก้ว
 
1. นางนิภา   บรอสแนน
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงจริญญา  สิทธิการณ์
 
1. Miss Sherry - Mae  Yanson Lavador
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90 ทอง 22 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวปานตา  มิ่งขวัญ
 
1. นางสาวรุ้งเพชร  ต.ศิริวานิช
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์   ฤกษ์จันทร์
 
1. นางสาวจิตมณี   อะเมกอง
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 66.14 ทองแดง 24 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวฤทัยกานต์  ค้าทองคำ
 
1. นางพิมล  เสงี่ยมพงษ์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88 ทอง 18 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายธนกฤต   วนะภูติ
2. เด็กหญิงธนวัฒ   นฤภัย
3. เด็กหญิงภัทรภร   ณรงค์มี
4. เด็กชายรฌานนท์   ประพฤติดี
5. เด็กหญิงวรรณิดา   เดชศักดา
 
1. นางอุ่นเรือน   เนื่องจำนงค์
2. MissCaroline   Ofulah
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93.33 ทอง 26 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นางสาวกัลยกร   นวลดำ
2. นางสาวพิภาดา   วรรณภาวรรณ
3. นางสาวสิรภัทร   พุทธรัตน์
4. นางสาวอังคณา   พลอยขำ
5. นางสาวเณรี   พิทักษ์มงคล
 
1. นางอุ่นเรือน   เนื่องจำนงค์
2. MissCaroline   Ofulah
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 78 เงิน 26 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงภัทรทิรา  ทองน้อย
2. เด็กหญิงอารยา  คำศักดา
 
1. นางรวมพร  ผิวจิตร
2. Miss Yang    Yan
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.16 ทอง 18 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวช้องนาง  ศรอากาศ
2. นางสาวสุดารัตน์  บุญคง
 
1. นางรวมพร  ผิวจิตร
2. Miss Yang    Yan
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชธิดา  ฺเดวีเลาะ
2. เด็กหญิงพิชานันท์  โตเอี่ยม
 
1. นางสาวจินดา  เกิดผลมาก
2. นางสาวปาณิษา  ศิริพันธ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.8 ทอง 15 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 1. นางสาวณัฐสุดา  วชิระ
2. นางสาวศศิธร  สิทธิมาส
 
1. นางสาวจินดา  เกิดผลมาก
2. นางสาวAi  Takahashi
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 75.3 เงิน 20 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวพรนภัส  มาศิริ
2. นางสาวเกศณี  ใสวิจิตร
 
1. นางสาวชุติมาพร  พรหิรัญวณิชกุล
2. Mrs. Eun Young  Koo
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 71.66 เงิน 29 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวธนิวัน  ช้างแดง
 
1. นายรชต  ศิลาวัชรานนท์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.7 เงิน 14 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวรัตนา  เย็นจิตร์
 
1. นางสาวสุภัทรา  อุนะพำนัก
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.75 ทอง 4 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวมณฑิญา  โกแก้ว
 
1. นางสาวชุติมาพร  พรหิรัญวณิชกุล
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 76.7 เงิน 30 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวธนัชชา  อินทโพธิ์
2. นางสาวธัญมาศ  พิพัฒน์จำเริญกุล
3. นางสาวธิติมา  สุริยกมลทิพย์
4. นางสาววรรณพร  บุญมาก
5. นางสาวสุวภัทร  สถาปิตานนท์
 
1. นางสาวเยาวธิดา  เสี้ยวเส็ง
2. Miss Zhao   Qiuxiao
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวชลลดา  ธรรมรัตนานันท์
2. นางสาวนีรภา  อุงศิริ
3. นางสาวพุทธรักษา  บุตรโพธิ์
4. นางสาววณิชยา  รัตนอุดม
5. นางสาวศรสวรรค์  สุขอยู่
 
1. นางสาวสุภัทรา  อุนะพำนัก
2. Ms. Yurie  Asakura
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 78.25 เงิน 12 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ชัยบรรฑิตย์
2. นางสาวกัญญาทิพย์  บุรีวงศ์
3. นางสาวธนพร  เจริญสุข
4. นางสาวภัทรวรรณ  บรรเทิงจิตต์
5. นางสาวรัชฑาภรณ์  อินทร์พาเพียร
 
1. นางสาวชุติมาพร  พรหิรัญวณิชกุล
2. Mrs. Eun Young  Koo
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.3 ทอง 11 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวธินรัตน์  วัชรทัศนกุล
2. นางสาววารี  ศรีบัว
 
1. นางสาวเยาวธิดา  เสี้ยวเส็ง
2. Miss Zhao   Qiuxiao
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวณัฐชา  พุทธารักษ์สกุล
2. นางสาวแพรชมพู  พงศ์จันทร์เสถียร
 
1. นางเพชรรัตน์ดา  ฝักฝ่าย
2. Miss Yurie   Asakura
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกาญจนา  พลหงษ์
2. นางสาวมุกมณี  ดำรงสุสกุล
 
1. นางสาวชุติมาพร  พรหิรัญวณิชกุล
2. Mrs. Eun Young  Koo
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 84.46 ทอง 9 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ภัค  ผดุงกุล
2. เด็กหญิงวิมลพร  จันระวงศ์
 
1. นางจันทร์ณาวา  แจ่มจำรัส
2. นางจันทร์ณาวา  แจ่มจำรัส
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 97.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวหทัยภัทร  สุภัทราธร
 
1. นางสาววีณา  นิ่มเรือง
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.62 ทอง 35 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายขจรศักดิ์  กมลวงค์
2. เด็กชายจิรศักดิ์  สุขบำรุง
3. เด็กชายจิรายุ  พลราชม
4. เด็กชายชัยวัฒน์  มีแววแสง
5. เด็กชายบุรัสกร  กี่จินดา
6. เด็กชายภูริวัจน์  สุขศิริโชติหิรัญ
7. เด็กชายศุภากร  บุญประเสริฐ
8. เด็กชายอภินันท์  คำหอม
 
1. นายวิชิต  เพชรศรี
2. นางสาวสุรีย์พร  คำอุทธา
3. นางสาวปนัดดา  เฮ็งเจริญ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.58 ทอง 16 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายกษิดิศ  พ่วงสมบัติ
2. นายชัยภรณ์  นาคศิริ
3. นายฐิติพงศ์  สุนทรสัจ
4. นายฐิติพงศ์  สุขรุ่งเรือง
5. นายนพรุจ  อมรกาญจนพันธ์
6. นายสุเมธา  ชูเจริญ
 
1. นายขัตติยะ  นิระพงษ์
2. นายเวคิน  เอี่ยมอำไพ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85.6 ทอง 10 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นางสาวกาญจนิธิ   รัตนประเสริฐ
2. นางสาวกุลจิรา  เจียรสถิต
3. นางสาวณัฐกานต์   เจริญศรี
4. นางสาวบุษยา   มานะสะสม
5. นางสาวปรีดาวรรณ   ช่วยสงคราม
6. นายภาคิน   ศิลปเสริฐ
7. นายศุภศิษฎิ์   ศิริเดช
8. นางสาวสุทธีรา  ศิริมงคลเมือง
9. นายอธิป   จริยรังษีรัตนา
10. นายเจษฎา   รัตนบุรี
 
1. นางอังคณา   แสงสว่าง
2. นางรุ่งรัตน์   โชคพานิชศิริ
3. นายเสกสรร   โยธานันต์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 36 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงปิย์วรา  สีเขียว
2. เด็กหญิงสุพรรณี  พรมหู
3. เด็กหญิงสุภาพร  พรมหู
 
1. นางสาวอุไรภรณ์  ศรีลาคำ
2. นางสาวนพวรรณ  บุญเจริญสุข
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 29 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวญานิกา  ศิลาวุธ
2. นางสาวณัฐธิชา  แดงสวัสดิ์
3. นางสาวรสสุคนธ์  บุตรน้ำเพ็ชร
 
1. นางสาวพัชรี  เมืองเชียงหวาน
2. นางสาวสุภาณี  ตันพา
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73 เงิน 28 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยยงค์
2. เด็กหญิงฉัฐนันท์  กังวลทรัพย์
3. เด็กหญิงพัชรพร  น้อยประเสริฐ
 
1. นางจินดาวรรณ  บรรดา
2. นายภาณุวิชญ์  พิมเสน
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81.4 ทอง 6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายธีระยุทธ  มินช่าง
2. นางสาวปัญญดา  สูญทุกข์
3. นางสาวมาฌิตา  บุญมี
 
1. นายอดุลย์  วิริยาพันธ์
2. นางสาวนันทนา  กาญจนา
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงนภัสรา  วิสุทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จุนเจริญวงศา
 
1. นางสาวเกศทิพย์  จ้อยศิริ
2. นางสาวดาวเรือง  ศรีหทัย
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 26 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ขาวกลิ่น
2. นายภาณุวัฒน์  แสงแตง
 
1. นางสาวภทรมน  จินะเสนา
2. นางสาวนิดธิดา  กันแก้ว
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75.33 เงิน 41 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายรัชพล  แย้มคล้าย
2. นายอภิสิทธิ์  ทองขาว
 
1. นางสาวนันท์ณรัตน์  เรืองรัตน์
2. นางสาวรุ่งรัตน์  ยิ้มเนียม
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62.66 ทองแดง 25 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ชื่นอารมณ์
2. เด็กชายวรายุทธ   จันทร์ทอง
 
1. นายไพรัตน์   นิ่มบัว
2. นางสาวภรทิพย์   บุญจันทร์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 40 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายธนากร  โพธิ์ศิริ
2. นายเสฏฐวุฒิ  เกิดศิริ
 
1. นางสาวพิมพ์พัชชา  ใจอารีย์
2. นางสาวศุทธินี  จตุรภักดิ์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 40 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายรติพงศ์  ศิลปกิจโกศล
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวพิมพ์พัชชา  ใจอารีย์
2. นางสาวณัฐนิชา  ลือจันดา
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 78.67 เงิน 9 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายจรัญ   กุศล
2. เด็กชายทิศติ  ลือโรจน์วงศ์
 
1. นายทองสุข  เอี่ยมศิริ
2. นางสาวสุรีย์พร   คำอุทธา
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73.66 เงิน 10 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายชวนากร  พรมศิลา
2. เด็กชายภูดิส  ล้อจงเฮง
 
1. นางสาวณัฐนิชา  ลือจันดา
2. นางสาวศุทธินี  จตุรภักดิ์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81.67 ทอง 17 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายธนภูมิ  พ่วงพรมมา
2. นายนฤพล   ป้อมพิมพ์
 
1. นายทองสุข  เอี่ยมศิริ
2. นายธีรภัทร  คีระกูล
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายพชร  จันทวงศ์
2. นายสุเทพ  จันทร์ชูผล
 
1. นายโชติก  ทรัพย์ดี
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 25 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวนันทิตา  โฉมศิริ
2. นางสาวอรจิรา  แกล้วเดชศรี
 
1. นายปริญญา  สีใส
2. นางสาวรัตนา  วิหกเหิร
 
165 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 25 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ผูกโอสถ
2. เด็กหญิงชญานิศ  ประดิษแจ้ง
3. เด็กหญิงพัชรี  ใจเย็น
 
1. นายนพดล  ศรประสิทธิ์
2. นางสาวนวลจันทร์  แสงอุไร
 
166 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 79.66 เงิน 9 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายณัฐวุฒิ  พ่วงภู่
2. นายธนวินท์  ธนกิจไพศาล
3. นายรัชกฤช  ทวีจารุภัทร
 
1. นางสาวรัตนา  วิหกเหิร
2. นางสาวเกศทิพย์  จ้อยศิริ
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 25 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. นายธีระวัฒน์  เผือกขวัญนาค
2. นายวีรภัทร  ส่งเสริม
 
1. นายอุทัย  เสนารักษ์
2. นางสาวประทุม  จิรกาวสาน
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายจิณณวัตร   วิไลรัตน์
2. เด็กชายพงษ์นภัทร  แซ่ลิ้ม
3. เด็กชายอดิศร   วนาภรณ์
 
1. นางนิตยะ   วัฒนดิลกวิชช์
2. นางสาวกานต์   เจียมวงศากุล
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 75 เงิน 22 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายก้องภพ  ทองดี
2. นายจรัญวัฒน์  บัวศรี
3. นายถิรวัฒน์  บุญสร้าง
 
1. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
2. นายปริญญา  สีใส
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายธนวิทย์  ศรีรัตน์
2. เด็กชายรัฐพงษ์  ใหม่ผึ้ง
3. เด็กชายศุภวุฒิ  ไตรวุฒิลาภ
 
1. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
2. นายปริญญา  สีใส
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 13 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายพงศกร   ประโฉมศรี
2. นายภูริณัฐ   ริ้วทอง
3. นายสุทธิรักษ์   งามสง่า
 
1. นายรติ   พิพัฒน์ศรี
2. นายเสน่ห์   ศิริวรรณ
 
172 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงญาณี  ศรีประวัติ
2. เด็กหญิงสาธิดา  ประจวบ
3. เด็กหญิงอังคณา   สุวรรณวิเวก
 
1. นายนพดล  ศรประสิทธิ์
2. นายอาทิตย์  ยงสวัสดิ์
 
173 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 65 ทองแดง 22 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวอรยา  ผังลักษณ์
2. นางสาวเบญญาภา   มุสิการยกูล
3. นางสาวเพชรลดา  ทองการ
 
1. นายนพดล  ศรประสิทธิ์
2. นายอาทิตย์  ยงสวัสดิ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 70.66 เงิน 45 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายธนากร  อุ่มเจริญ
2. นายธลาดล  ปัตถา
3. นายอลงกรณ์  จันชูผล
 
1. นายสุรพงษ์  รัตนแสง
2. นางสาวอรวรรณ  คุณุ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 70.66 เงิน 34 โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 1. นายธีรยุทธ  แชเปีย
2. นายสุนทร  มินศรี
3. นายอติชาติ  และลอย
 
1. นายมนตรี  ยอมิน
2. ว่าที่ร้อยตรีกรวิทย์  เต๊ะซัน
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงพัชรลดา  มานิตย์วงษ์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ขวัญยัง
3. เด็กหญิงภฤพันธ์  พันกุ้ย
 
1. นางกาญจนา  จอมศิลป์
2. นางณีรนุช  เพียรพิสัย
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นางสาวนิสาลักษณ์  อุดมศรี
2. นางสาวภัทราวดี  คำประสาร
3. นางสาวสุชาดา  เกตุกิ่ง
 
1. นางเยาวลักษณ์  ประจะเนย์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 73 เงิน 38 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. เด็กชายชานน  ภุมมาลา
2. เด็กหญิงณัฐชยา  บุญเพิ่ม
3. เด็กหญิงพชรวรรณ  บุตรอ่ำ
4. เด็กชายภาณุวิชญ์  พัตพัน
5. เด็กชายศักดิ์ดา  ยังโหมด
6. เด็กหญิงเบญจภร    ฉิมคีรี
 
1. นางสาวชุติมา  สิทธิประเสริฐ
2. นางเพ็ญนภา  เวศวงศ์ษาทิพย์
3. นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 77.2 เงิน 40 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวจันทิมา  สุกใส
2. นางสาวณัฐกฤตา  นวลฉวี
3. นางสาวพัสวัลย์  ธนกุลวีระพงศ์
4. นางสาวมินตรา  จันทร์นิ่ม
5. นางสาวสุดารัตน์  หงษ์ทวี
6. นางสาวเสาวลักษณ์  บุพชาติ
 
1. นางสาลีรักษ์  กลิ่นเจริญ
2. นางสาวจิราลักษณ์  ฤทธิเดชโยธิน
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. นางสาวภาธีตา  ปรีเดช
2. นางสาวอรทัย  ซ้ายเวียง
3. นางสาวอารยา  ซิ้มสื่อ
 
1. นางสาวจุฑามาฒย์  นิยม
2. นายสมประสงค์  จำปาทอง
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 35 โรงเรียนการทำมาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) 1. นายธีรวัตร  มาตานนท์
2. นายอนุวัตร  มาตานนท์
3. นางสาวอรยา  หวังแจ่ม
 
1. นายวีระศักดิ์  วิริยะสมบัติ
2. นายสุมิตร  คำดี
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.33 ทอง 32 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงกรกมล  มะโนอิ่ม
2. เด็กหญิงสุธาริณี  สุระพล
3. เด็กชายอรรถพร  มากมาย
 
1. นางนภาวดี  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นางสาวพรนภา  อ่อนละม้าย
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.5 ทอง 21 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายธาดา  สร้อยทอง
2. นางสาววริศรา  โพธิ์พูล
3. นางสาววาริกา  คงทัน
 
1. นางนภาวดี  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นางสาวพรนภา  อ่อนละม้าย
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 45.33 เข้าร่วม 37 โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เพียรแก่นแก้ว
2. เด็กหญิงยูถิกา  มงคลเกตุ
3. เด็กหญิงอัญชิสา  เมืองอินทร์
 
1. นางกรองทิพย์  เถิ่งอุดม
2. นางละออ  เมืองเจริญ
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนการทำมาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) 1. นางสาวมายาวี  เลียบแสง
2. นางสาวรัญชลี  โต๊ะชื่นดี
3. นายวัชพล  หวังแจ่ม
 
1. นายมนัสถา  สีทอง
2. นางสาววิชิตา  นาคนาวา
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. เด็กหญิงณัฐพร  คงคาลัย
2. เด็กหญิงณิชารีย์  อักษร
3. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  บุญขุนยัง
 
1. นางสาวจุฑามาฒย์  นิยม
2. นางสาวพิมพ์ประไพ  มนฑิราไลย
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 37 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวชฎาพร  ทองวิจิตต์
2. นางสาวรัตนา  โสมประยูร
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  สินธุไพร
 
1. นางลดาวัลย์  ศิริประเสริฐ
2. นางนฤทิพย์  ศรีเกษตรสรากุล
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง 28 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. นางสาวศุภสุตา  บุุญเรือง
2. นางสาวอรปรียา  แสงพิทักษ์
3. นางสาวอริสรา  เจริญนาวี
 
1. นางสาวจุฑามาฒย์  นิยม
2. นางสาวนิดธิดา  กันแก้ว
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.33 ทอง 12 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวชีพชนก  เหลืองอ่อน
2. นางสาวญาณิศา  ลิ้มไธสง
3. นางสาวรัตติยา  เวียกการ
 
1. นางลดาวัลย์  ศิริประเสริฐ
2. นางชลิตา  ช้างพลายแก้ว
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุหงาเรือง
2. เด็กหญิงอารยา  ดำหมัด
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ดำหมัด
 
1. นายวรชัย  ลัดลอย
2. นางสาวสุภาพรรณ  ศิริเพ็ชร
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง 12 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 1. นางสาวจุฑารัตน์  ภู่เจริญ
2. นายณัฐพล  คำสุวรรณ์
3. นางสาวเฮาวา  หริ่มเพ็ง
 
1. นางสมหมาย  ลัดลอย
2. นายเกรียงไกร  ทรัพย์เกิดปัญญา
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายภูมิวิพัส  ห้วยขันทอง
 
1. นายรณชัย  ติณะคัด
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นางสาวศิวนาถ  เถื่อนโทสาร
 
1. นางสาวณัฐธิมา  อรรถการุณพันธ์
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายตราภูมิ  ไตรรัตน์
 
1. นางสาวลดายุ  แสงจันทร์
 
195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 7 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 1. เด็กชายพชร  คงคุณเกียรติ
2. เด็กหญิงอรปรียา  รัตนเลิศ
 
1. นางโนรี  บุญมาเลิศ
2. นางวิลาวัณย์  แจ้งกระจ่าง