สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.อ่างทอง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68.66 ทองแดง 43 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นางสาวศวิตา  ศรีวิชัย
 
1. นางวรรณา  ตรีอุดม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นางสาวศวิตา  ศรีวิชัย
 
1. นางวรรณา  ตรีอุดม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 73.6 เงิน 10 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  แสงทอง
2. นางสาวปรมาภรณ์  ฤทธิ์กระจ่าง
3. นางสาวศลิษา  มหาสถาพร
4. นางสาวศิริวรรณ  แก้วสุวรรณ
5. นายเจริญ  ทิศกุลสว่าง
 
1. นางสาวประภาภัทร์  แสงทอง
2. นางณัฐกาญจน์  วงศ์วีระกุล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 40 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญศรี
 
1. นางสาวเกวลี  ด่างเกษี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปลอดรัมย์
 
1. นางสาวพรพนา  บัญฑิโต
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กชายยศกร  โชติมลทิน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปลอดรัมย์
 
1. นายยุทธนา  ฉุนชื่นจิตต์
2. นางสาววาสิณี  บุญสิทธิ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 22 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. นายปริญญา  เจริญใจ
2. นายองค์ษา  ผ่องเคหา
3. เด็กชายอนิรุธ  พึ่งพร
 
1. นายยุทธนา  ฉุนชื่นจิตต์
2. นายเจิมศักดิ์์  ศรีแสน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.6 เงิน 22 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. นางสาวนาริศรา  ศิริเจริญพร
2. นางสาวประภัสสร  บุญมั่น
3. นางสาวภควดี  เจริญใจ
4. นางสาวอนงค์นาถ  สัญญกาย
5. นางสาวอัญชลี  ดนตรี
 
1. นางสาวสุชาดา  ศรีนาค
2. นางสาวชุติมา  โตชัยศรี
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 39 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงกุลรดา  เยาวะโภชน์
2. เด็กหญิงนันธิดาพร  ประขันธ์
3. เด็กหญิงพรลภัส  ทองคำ
4. เด็กหญิงรัตน์มณี  แสนเสริม
5. เด็กหญิงวรรณิษา  บุญเมือง
6. เด็กหญิงสุธาทิพย์  คงอนันต์
7. เด็กหญิงเดือนรุ่ง  เทียรสิงห์
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ฟุ้งสุข
 
1. นางสาวกิติวรรณ  กองสุผล
2. นางสาวศิริพร  เสวิคาน
3. นางสาวเพ็ญภิชฐ์ชา  ไพโรจน์
4. นางสาวธัญญรัศม์  ธาดาวัตรภรณ์
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 13 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กชายสมศักดิ์  อุปรี
 
1. นางสาวระวิวรรณ  สุขสุคนธ์
 
11 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. นางสาวชัญญา  กระแสรญาณ
 
1. นางสิรินาถ  ดาวดวงน้อย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 18 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 1. เด็กชายอนันตเดช  ไชยทาน
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 1. นายอนุรักษ์  จั่นเพ็ชร์
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 24 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 1. นายอนุรักษ์  จั่นเพ็ชร์
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73.33 เงิน 41 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นางสาววรรณษา  บุญไชย
 
1. นางคำเตือน  สังข์วิเศษ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 39 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงวิสสุตา  ช่างเสาร์
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  มีศักดิ์
3. เด็กหญิงอริยา  พงษ์สถิตย์
 
1. นายเสถียร  บุตรหนองแสง
2. นางสาวบุษกร  มูลธิโต
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นางสาวบุญสิตา  บุญรอด
2. นายวีระวัฒน์  สุกประเสริฐ
 
1. นางสาวดารากร  บุญสม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นายจิรวัฒน์  ผลจันทร์
 
1. นางสาวชัชดา  ครองตน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 41.33 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กชายอาทิตย์  ม่วงชมเดช
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 77 เงิน 22 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พ่วงประสงค์
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 74 เงิน 18 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นายธัชพงษ์  พวงสีเงิน
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 75.6 เงิน 8 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กชายธนพล  ย่ำรุ่ง
2. เด็กชายนวรส  จันทร์เทียมฟ้า
3. เด็กชายพีรภัทร  สิงห์รอต
4. เด็กชายภราดร  เวียงวงษ์
5. เด็กชายภาณุพันธ์  พรประสิทธิ์ผล
 
1. นายคนึง  เจียรนันท์
2. นายสินชัย  พงษ์ชุบ
3. นางฉวีวรรณ  เอกสมบัติ
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.6 ทอง 29 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงจันทร์ฤทัย  เกิดประกอบ
2. เด็กหญิงชนาภา  ขวัญแก้ว
3. เด็กชายณัฐพนธ์  แสงนาค
4. เด็กหญิงดวงกมล  อุระชื่น
5. เด็กหญิงปัณฑิตา  วนิดา
6. เด็กชายพลวิชญ์  พานทอง
7. เด็กชายสุภัทร  เรืองจรัส
8. เด็กชายอนพัทย์  พวงใย
9. เด็กหญิงอริสรา  เรืองทรัพย์
10. เด็กชายเจษฎา  นิ่งนึก
 
1. นางประชุม  อ้วนแก้ว
2. นายเสฎฐวุฒิ  นันตเสนีย์
3. นางสาวกรอบแก้ว  เพ็งคล้าย
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.2 ทอง 19 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร์  ชูสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกุลสตรี  กระมลฉ่ำ
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  วิเศษสม
4. เด็กหญิงมนภัทร  ปานสมพงษ์
5. เด็กหญิงสิริมา  เพราะบรรเลง
6. เด็กหญิงสุจิตรา  คงสุวรรณ
 
1. นางประชุม  อ้วนแก้ว
2. นายเสฎฐวุฒิ  นันตเสนีย์
3. นางสาวสุมาลี  มีสกุล
4. นางสาวปิ่นนรี  พานเข็ม
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 77.8 เงิน 27 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นางสาวธิชาพร  เพิ่มศรี
2. นางสาวนิศาชล  เพ็งสุข
3. นางสาวปิยะมน  วิไลเนตร
4. นางสาววนิดา  สาหร่ายสำโรง
5. นางสาวสุนิษา  ศรีราชา
6. นางสาวเสาวลักษณ์  วรรณโณ
 
1. นางประชุม  อ้วนแก้ว
2. นายเสฎฐวุฒิ  นันตเสนีย์
3. นางสาวสุมาลี  มีสกุล
4. นางสาวปิ่นนรี  พานเข็ม
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.57 ทอง 46 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กชายกานต์ดนัย  ญาณโกมุท
2. เด็กชายณัฐพล  กะลำพา
3. เด็กชายนิวัฒน์  เพียรเพชร
4. เด็กชายภูริทัต  นันทะบุตร
5. เด็กชายวาคิม  กลิ่นเกตุ
6. เด็กชายศุภกร  จันทร์งาม
7. เด็กชายศุภศิษฎ์  นาคอิ่ม
8. เด็กชายสิทธิภัทร  แช่มช้อย
 
1. นายสินชัย  พงษ์ชุบ
2. นายกฤษณ์  ไกรลาศ
3. นายณรงญ์ฤทษ์  กัลยา
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 44 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงกนกพร  โตปิติ
2. เด็กหญิงนนทพัทธ์  สุดสวย
3. เด็กหญิงนเรศ  กลิ่นกุหลาบ
 
1. นางสาวรำเพย  บุตร์ดาเลิศ
2. นายเมธา  โตสวัสดิ์
 
28 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 30 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นางสาวกาญจนา  ทองกุญชร
2. นางสาวจิรารัตน์  วิเศษสุข
3. นางสาวเรณู  ชาวโพธิ์สระ
 
1. นายอธิชนัน  เชิดศิริ
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 40 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงมุฑิตา  สนธิกัน
 
1. นางสาวปาจรีย์  เทียนดี
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 63 ทองแดง 18 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายพิชัย  ทองอยู่
 
1. นางเบญจมาศ  วรภูมิ
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50.66 เข้าร่วม 48 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  เลิศนันทกุล
 
1. นางสาวจิรายุ  ฉลาดทำ
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 25 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวธีราพร  กล่ำรุ่ง
2. นางสาวรุ่งทิวา  รัศมี
3. นางสาวอรอนงค์  คงการุณ
 
1. นางสาวเพชรขจี  ธีฆัมพร
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 50 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทับทิมเขียว
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วทอง
 
1. นายสิทธิชัย  ภคภัทร
2. นางสาวอุษณีย์  โกมุทมาส
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายธนัช  ชุติมานุกูล
 
1. นายวรุตม์  พุตฉาย
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71.63 เงิน 8 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงนวพัสตร์  อินทสโร
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ศรีช่วย
3. เด็กชายสิรวิชญ์  บุญแสง
 
1. นายเอกพงษ์  โตชัยศรี
2. นางสาวสุรภา  สารประดิษฐ์
 
36 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายพจน์  โกสีย์ไกรนิรมล
2. นางสาวมัณฑริกุล  สินธุสุวรรณ
3. นายสิทธิชัย  จุฑมาตยางกูร
 
1. นายเอกพงษ์  โตชัยศรี
2. นางสาวนฤมล  ชักนำ
 
37 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65.13 ทองแดง 13 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวชุตินาถ  ชัยศาสตร์
2. นางสาวภัทรมน  จันพลา
3. นางสาววิรากานต์  แจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  อู่อรุณ
2. นางสาวศิริลักษณ์  ช้างพงษ์
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 21 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายภูริทัศน์  จันพลา
 
1. นางรัชดาภรณ์  เขียวมณี
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67.81 ทองแดง 37 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายนิติธร  แก้วรัตนศรีโพธิ์
2. เด็กหญิงพรรณพัชร  จิตรแสวง
 
1. นางสาวพรรณิภา  กลิ่นจันทร์
2. นายสุริยา  อินวิเชียร
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94.25 ทอง 18 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวชัญญา  สิริพฤฒิพิบุล
 
1. นางสาวศุภกานต์  เถกิงผล
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 12 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  หาญตระกูล
2. เด็กชายภัทรพล  ชีระภากร
3. เด็กหญิงอชิรญา   แสงวิภาสนภาพร
 
1. นายสมเกียรติ  สงวนวงษ์
2. นางสุมารินทร์  สงวนวงษ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 32 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงพรชนก  ถนอมเขต
2. เด็กหญิงพัชรวรรณ  คงสุวรรณ
3. เด็กหญิงมณฑิตา  เอี่ยมมงคล
 
1. นางสุดารัตน์  ชลิศราพงศ์
2. นางสุรีย์  บำรุงญาติ
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 50.66 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายธนทัต  ชลิศราพงศ์
2. นายธิติสรณ์  ธรรมนาม
 
1. นายเอกภพ  มลิวรรณางกูร
2. นายเศรษฐพงษ์  เลิศปรีชา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81 ทอง 12 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายกมลภพ  หงษ์อุปถัมภ์ไชย
2. นายกฤษดา  เอี่ยมทองคำ
3. เด็กหญิงชาลิดา  สารีกิจ
4. เด็กหญิงณชากร  ไชยเดช
5. นางสาวณัฐธิสา  นาคเจือทอง
6. เด็กหญิงธมลวรรณ  เสมาทอง
7. นางสาวธีรินทร์  นาคย้อย
8. เด็กชายนพณัฐ  กองทอง
9. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เก่งการณ์
10. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เสียมสกุล
11. เด็กหญิงพุทธธิดา  อ่อนนิ่ม
12. เด็กหญิงมนัสชา   ภิญโญ
13. นางสาววริศรา  นกหงษ์
14. เด็กหญิงศจีนรา  เหลืองเกิ้อกูลชัย
15. นางสาวศศิกานต์  ขันธนะชัย
16. เด็กหญิงศิริพันธ์ุ  อุดรรุ่ง
17. นางสาวสิรินดา  สวนมะม่วง
18. เด็กหญิงอภิญญา  อุ่นหะวงค์
19. นางสาวเบญจพร  นาคย้อย
20. นายเมธา  เรืองฤทธิ์
 
1. นางเยาวนาถ  ตรัยที่พึ่ง
2. นางสาวกานต์สินี  พูลพิพัฒน์
3. นายสิทธิชัย  ภคภัทร
4. นางสาวสุทธิดา  กล้าหาญ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์  รอตเจริญ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  กิตติธรรม
2. เด็กชายฉัตรณรงค์  ดีพลา
3. นายทักษิณ  ภมร
4. เด็กชายธนพนธ์  ข้อพิสังข์
5. เด็กชายธีรวัฒน์  ปิ่นสุวรรณ
6. นายนฤพน  สำลีพันธ์
7. นายบริบูรณ์  เพียรสุขสันติ
8. นายประสพโชค  อุทุมภา
9. เด็กชายปรัชญา  เดชกระจาย
10. เด็กชายภัทรพล  ทองไพรวรรณ
11. เด็กชายมนัสกรรณ  สินธุสวรรณ
12. นางสาวมานิตา  สารีกิจ
13. เด็กชายมุนินทร์  ประดิษฐ์ภู่
14. เด็กหญิงลักขณา  อิ่มวิบูลุย์
15. เด็กหญิงศิริลักษณ์   คำก้อน
16. เด็กชายศุภฤกษ์  เพชรรักษ์
17. นายสหรัฐ  ฉิมทอง
18. เด็กชายสุพัฒชัย  นาคย้อย
19. เด็กชายเกียรติภูมิ  สุฬาพา
20. เด็กหญิงเวสิญา  ดีพลา
 
1. นางเยาวนาถ  ตรัยที่พึ่ง
2. นางสาวกานต์สินี  พูลพิพัฒน์
3. นางสาวปาจรีย์  เทียนดี
4. นายณัฐวุฒิ  เพ็งสุข
5. นางสาวอุษณีย์  โกมุทมาส
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.33 ทอง 12 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงกรวรรณ   ปิ่นวิเศษ
 
1. นางทิพย์วรรณ  เกิดมงคล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายวุฒิชัย  แจ่มกระจ่าง
 
1. นางนุตาวรรณ  พลสุจริต
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 30 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงปณิตา  พุ่มสวย
2. เด็กชายสุหฤท  จันทมฤท
 
1. นางสาวจริยา  วงษ์มาลัย
2. นางสาวสุภาวิตา  ทับบุรี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.75 ทอง 18 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกุลริศา  แจ่มใส
2. นางสาวจริยวรรณ  โพธิ์เกตุ
3. เด็กหญิงธนพร  พึ่งโภคา
4. นางสาวนัชชา  แก่นจันทร์
5. เด็กหญิงพรนภา  เติมวงศ์
6. เด็กหญิงพรรณรวี  หาเมฆี
7. เด็กหญิงภัทรกันย์  ช่วยนุกูล
8. นางสาวสมิตา  สังข์ศิลป์เลิศ
9. นางสาวสุพรรณี  อ่องละออ
10. นางสาวอภิณห์พร  อินทร์สุวรรณ์
 
1. นายประเสิฐ  สุขขุม
2. นางสาวกฤตยาพร  ช่างปั้น
3. นางสาวกัลยารัตน์  สุขอารมย์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวจิราภรณ์  ภูวประชาชาติ
2. นายชนายุ  สุวรรณฉิม
3. นางสาวชลธิชา  ชื่นชอบ
4. นางสาวชลธิชา  เพ็ชรวิจิตร์
5. นายธนายุต  ผิวบาง
6. นางสาวธัญภรณ์  มาทอง
7. นางสาวบุญสิตา  อภัยจิต
8. นายภูวดินทร์  คำหริ่ง
9. นางสาวลัชชา  เพ็ญเขตรกรณ์
10. นางสาวอรอนงค์  มีมงคล
 
1. นายกอบเกียรติ  แก้วสวาท
2. นายชัชชน  คำชู
3. นายชูชาติ  มงคลไวย์
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวณภัทร  ดอกเทียน
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  รักษา
 
1. นางสุชีรา  รักคำ
2. นายมานะ  ประสาทศิลป
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวพรพรรณ  ดิษเจริญ
2. นางสาวลลิตา  ชำนาญกิจ
 
1. นางสาววิลาวรรณ  จุ้ยแก้ว
2. นายวุฒิ  แก้วสารถี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 19 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายนามสพล  นาคทับที
 
1. นายวีรวัฒน์  ยอดมั่น
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง 20 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายจิรายุ  บัวสุวรรณ์
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ญาณโกมุท
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 29 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกนกพร  สุขทอง
 
1. นางสาวนิตยา  วงษ์กันยา
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 82.6 ทอง 24 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวธนาพร  ุบุญเชียง
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ญาณโกมุท
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงฐิติพร  จรเณร
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ญาณโกมุท
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 72.4 เงิน 34 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บุญผ่อง
2. เด็กหญิงฆายนีย์  โตงาม
3. เด็กชายจิรายุ  บัวสุวรรณ์
4. เด็กชายจีราวัฒน์  มาช่วย
5. เด็กชายชณชณ  อุทาภักดี
6. นางสาวชนกนันท์  นิลเลิศ
7. เด็กชายชลชาติ  คงอนันต์
8. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุญจันทร์
9. นายณัฐนันท์  ศรีสด
10. เด็กหญิงธนภรณ์  สมศรี
11. เด็กหญิงนพเก้า  จำนงค์เวช
12. เด็กชายปัณณวิชญ์  ชนชิต
13. นายอุตมิน  แสงทอง
14. นายเหนือภพ  ทับสุวรรณ
15. เด็กหญิงโสภิดา  จันทพันธ์
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ญาณโกมุท
2. นางสาวนิตยา  วงษ์กันยา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 39 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายธนพล  บุญจันทร์
 
1. นายเริงฤทธิ์  วงษาวดี
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.16 เงิน 33 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวชลธิชา  เพ็ชร์วิจิตร
 
1. นายเยี่ยม  คุ้มมงคล
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 21 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายชนธีร์  จำปาเงิน
2. เด็กชายชินวัตร  อำพันเรือง
3. เด็กชายณัฐพงษ์  พันธุ์สถิตย์
4. เด็กชายธนยศ  สูงสล้างสกุล
5. เด็กชายธนวัฒน์  วงษ์ประกัน
6. เด็กชายนภัทร  สุมาลี
7. เด็กชายนวพล  กล่ำวิเศษ
8. เด็กชายปริญญา  แต่งงาม
9. เด็กชายปะการัง  พากเพียร
10. เด็กชายพัทสกรณ์  กลิ่นขจร
11. เด็กชายภูริ  พันธ์เสือทอง
12. เด็กชายภูริทัศน์  สว่างเนตร
13. เด็กชายวรเมธ  บุญยงค์
14. เด็กชายศิวกร  นิยมจิตร
15. เด็กชายสหรัฐ  กลิ่นสุคนธ์
16. เด็กชายสิรวิชญ์  นิยมจิตร
 
1. นางสาวนัทธมน  แก้วหนองยาง
2. นางสาวชัญญาพัชร์  ร่มโพธิ์ชี
3. นายนพรัตน์  คันทรง
4. นายกัมปนาท  โนนศรี
5. นายณัฐพงค์  ยินดีสิทธิ์
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 11 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวชนัญญา  ชื่นชม
2. นางสาวชนิกานต์  ผลเจริญ
3. นางสาวชมัยพร  เอี่ยมละมัย
4. นางสาวชุติปภา  โพธิ์เหลือง
5. นางสาวฐิติกาน  รักเมือง
6. นางสาวธันยพร  กันศิริ
7. นางสาวบุณยานุช  ศรีลำประทวน
8. นางสาวพัชรพร  เหล็กขนาย
9. นางสาววาสนา  พุ่มพัด
10. นางสาวศตพร  เมฆส่าน
11. นางสาวศิรภัสสร  เกื้อการุณย์วงศ์
12. นางสาวศิริณธาร  ทองแตร
13. นางสาวศิริรัตน์  สังข์กระจาย
14. นายสุธี  สักกินัง
15. นางสาวสุพัตรา  ชื่นทิพย์
16. นางสาวเพชรลดา  พลอยเพ็ชร
 
1. นางดุษฎี  สังข์วิเศษ
2. นางเบ็ญจวรรณ  สีงาม
3. นางปทิตตา   สิริมากร
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 23 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายณฐกฤต  ธูปแก้ว
 
1. นางสาวสิริกานต์  ทิพย์ภักดี
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 75.75 เงิน 40 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวพัชราภา  สุโพธิ์พัฒน์
 
1. นางสาวสุธาศิน  กลิ่นโท
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.67 ทอง 34 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงเทพรังสี  อนันตเสถ
 
1. นายอนุวัฒน์  ทองสีมะดัน
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75.67 เงิน 25 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายนภัสกร  วงษ์หิรัญ
 
1. นางพัฒน์นรี  ประคองทรัพย์
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 70.57 เงิน 19 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายพชร  เพ็งพ่วง
 
1. นางสาวภริตา  จิตชื่น
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 97.67 ทอง 4 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกฤตวรรณ  มูลิกา
2. นางสาวขวัญจิรา  เหลืองเกื้อกูลชัย
3. นางสาวณัชชา  จันทร์ครุฑ
4. นางสาวณิชารีย์  จันทรังษี
5. นางสาวศศิธร  พูลทอง
 
1. นายพงษกรณ์  พลเยี่ยม
2. นางสาวนฤมล  สุขชื่น
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82.83 ทอง 15 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงธัญกมล  สาหร่ายทอง
2. เด็กหญิงพิชญ์อาภา  เพชรเอี่ยม
 
1. นางสาวเนตรนภา  พะเดช
2. นางสุชีรา  ตั้งติรวัฒน์
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90.66 ทอง 5 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวฐิติญาภรณ์  เมืองอุดม
2. นางสาวนันทิชา  กล่อมมะโน
 
1. นางสาวเนตรนภา  พะเดช
2. MissNa  Zhou
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 59.33 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงกัญธิมา  ขำไพลี
2. เด็กหญิงณิรชา  ยุติธรรม
 
1. นางสาวมณฑนา  เพ็งกลาง
2. นางดารา  จันทร์เพ็ง
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 73.5 เงิน 25 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวปิยมาภรณ์  สุขสวย
 
1. นางสุชีรา  ตั้งติรวัฒน์
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 63.4 ทองแดง 26 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวเนตรตรา  อยู่ถนอม
 
1. นางสาวพัดชา  ณ พัทลุง
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกมลวรรณ  กรัณฑรัตน์
2. นางสาวชนิดาภา  มนูญผล
3. นายธีรภัทร์  ยินยอม
4. นางสาวอรชพร  ศรีกอง
5. นางสาวโสภิตา  เรืองกัน
 
1. Mrs.Liu Yu  Kun
2. นางสุชีรา  ตั้งติรวัฒน์
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.2 ทอง 5 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวณัฐกมล  คันทรง
2. นางสาววิลาสินี  วงษ์สด
 
1. นางสุชีรา  ตั้งติรวัฒน์
2. MissNa  Zhou
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66.66 ทองแดง 20 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวชนิสรา  อินทร
2. นายนัฐภูมิ  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวพัดชา  ณ พัทลุง
2. Mr.Keisuke  Iwasaki
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 22 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำขำ
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญสม
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  หงษาคำ
4. เด็กหญิงสิริวิมล  ทองสุข
5. เด็กหญิงอทิตยา  อรุณศรี
 
1. นายปิยะสิทธิ์  ใจกว้าง
2. นางสาวธนารีย์  จันทร์ผ่อง
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 61 ทองแดง 43 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายธนกร  เหมือนแก้ว
2. นางสาวธัญชนก  อะโนทัย
3. นางสาวบุญญิสา  พูนอุ่นจะบวก
 
1. นางสาวอาลิษา  จันทร์แก้ว
2. นางสาววรรณนิภา  พงษ์ช้างอยู่
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 28 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายธนกฤต  รองจร
2. เด็กชายธัชพงศ์  เสียงสนั่นกุลชา
 
1. นางพรรณี  สังข์ทอง
2. นางสาวสุนันทา  บุญมา
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายพีรศุ  แก้วมะณี
2. นายวรพงษ์  นาคยันยงค์
 
1. นายอรรฏพจน์  แสงสนิท
2. นางอุมาวรรณ  แสงสนิท
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 26 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงกิตติกาญ  สอนอิ่ม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เฮงอาภรณ์
 
1. นางสาวสุนันทา  บุญมา
2. นางพรรณี  สังข์ทอง
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 36.67 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายพรชัย  พุ่มภิญโญ
2. นายศักดิ์ชัย  เปาอินทร์
 
1. นายกวินวิชญ์  พุ่มสาขา
2. นางปิยาภรณ์   แสงนาค
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 16 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายพรชัย  พุ่มภิญโญ
2. นายแกน  มงคลากร
 
1. นายกวินวิชญ์  พุ่มสาขา
2. นางปิยาภรณ์   แสงนาค
 
84 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายกีรตาพันธ์  มาลัย
2. เด็กหญิงฤทัยมาตา  ขวัญเกตุ
3. เด็กหญิงวรกมล  ธรรมลี
 
1. นายกวินวิชญ์  พุ่มสาขา
2. นางสาววรรณรัตน์   ยิ่งยอม
 
85 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกมลพรรณ  ประมูลมาก
2. นายฐาปนนท์  สดงาม
3. นายแกน  มงคลากร
 
1. นายกวินวิชญ์  พุ่มสาขา
2. นางนันทนา  จิตต์กระจ่าง
 
86 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายฉัตรปวีร์  วงษ์เขียว
2. นายดนุสรณ์  สระทองแก้ว
3. นายธนกฤต  หิรัญ
 
1. นายกีรติ  ลาภหงษ์ทอง
2. นางสาวปิยะรัตน์  กึงฮะกิจ
 
87 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 75 เงิน 22 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายกัณภาค  จาวสุวรรณวงษ์
2. นายรามิล  เหลืองวิเศษ
3. นายวศิน  สุขีทรัพย์
 
1. นายนพวิชญ์  พุ่มสาขา
2. นายวศิน  วงษ์ดิษฐ์
 
88 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายวัศพล  ปรีชา
2. นายสิรภพ  ศรีสุนทร
3. นายสิริวัฒน์  ใยบัว
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  กึงฮะกิจ
2. นายกีรติ  ลาภหงษ์ทอง
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 66 ทองแดง 51 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายกษิดิษ  ทรัพย์ศฤงฆรา
2. นายธีธัช  คำสำรวย
3. นายเกริกเกียรติ  สังเกตุกิจ
 
1. นายจิรานุวัฒน์  บุญยะคงรัตน์
2. นายบูรฉัตร  เร่งเทียน
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 79.33 เงิน 29 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงวรรณนิภา  ป่วนสอาด
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ถนอมศรี
3. นางสาวสุพัตรา  อินถาวร
 
1. นางธรรชนก  พุ่มทับทิม
2. นางสาวณภัทร์พร  ขุนวงษ์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 76 เงิน 29 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงชญาณี  สุวรรณสนธิ์
2. เด็กหญิงชนัญญา  เต่ากล่ำ
3. เด็กหญิงชไมพร  เพชรคุ้ม
4. เด็กหญิงพรพรรณ  หงษ์ทองคำ
5. เด็กหญิงศศธร  คำพร
6. เด็กหญิงศิรประภา   อ่อนปรีดา
 
1. นางสาวพจนา  โชชัย
2. นางบุญสนอง  ชูวิไล
3. นางสุมณฑา  บุญกอง
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 43 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกชกร  ใจตรง
2. นางสาวณัฐฐาพร  กล่อมกระกูล
3. นางสาวทอกนก  น่วมด้วง
4. นางสาวประภัสรา  มีจันทร์มาก
5. นายสราวุฒิ  อ่วมรอต
6. นายสุธี  สักกินัง
 
1. นางสาวพจนา  โชชัย
2. นางบุญสนอง  ชูวิไล
3. นางสุมณฑา  บุญกอง
 
93 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 42 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงธินัดดา  ครองสิน
2. เด็กหญิงศิริยากร  พุ่มขจร
3. เด็กหญิงอรุชา  ตรีพล
 
1. นายธิติ  พันธุ์ศุภผล
2. นายองอาจ  อินทรักษา
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวชลธิชา  ปรังเขียว
2. นางสาวณัฐพร   ศรีสว่าง
3. นางสาวพรรภษา  มหาสมบัติ
 
1. นางสาวรัตนา  แก้วสว่าง
2. นางสาวณภัทร์พร  ขุนวงษ์
 
95 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงชนกานต์  แช้มช้อย
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา  ชิดสวน
3. เด็กหญิงวิชชญาดา  อินทรเดช
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  ฮวบเจริญ
2. นางสาวชุติมา   พวงทอง
 
96 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.33 ทอง 12 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวณิชาภัทร  ศรีคำแหง
2. นางสาวลภัส  รอตประเสริฐ
3. นางสาวสุชาดา  หนูเล็ก
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  ฮวบเจริญ
2. นางถาวร  สุภาพจน์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เทศจันทร์
2. เด็กหญิงภีมพิมล  คล้ายประยงค์
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แสนลือ
 
1. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
2. นางจุฑามาศ  เมฆเจริญ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.33 ทอง 5 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวบุษบา  เอกโอภาส
2. นางสาวปนัดดา  โพธิ์กระจ่าง
3. นางสาวพิมพ์พลอย  สมัครการ
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  ทองประจวบ
2. นางสาวพลอยไพลิน  ฮวบเจริญ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงพฤกษา  บุญเส็ง
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  ทองพันธ์
3. เด็กหญิงศุภสุตา  วรรณกูล
 
1. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
2. นางจุฑามาศ  เมฆเจริญ
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.33 ทอง 6 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกมลชนก  กองสุจริต
2. นางสาวจุติพร  พงษ์ชุบ
3. นายพงศกร  สิริอัคคะโชติ
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  ฮวบเจริญ
2. นางสาวศศิกาญจน์  ทองประจวบ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พรมรื่น
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  แถวอุทุม
3. เด็กหญิงศศิกานต์  สุขมนต์
 
1. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
2. นางจุฑามาศ  เมฆเจริญ
 
102 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายปฏิภาณ  แย้มกลีบ
 
1. นายการัณย์  เอี่ยมบุญฤทธิ์
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 23 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม 1. นางสาวธัญเรศ  หนูเขียว
2. นายพายุ  เจียมมี
 
1. นางสาวฉัตรวลัย  ทรงความเจริญ
2. นางสาวชิดชนก  มาสำราญ
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 77 เงิน 8 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวเมษารัตน์  แสงนาค
 
1. นายวุฒิชัย  ครองสิทธิ์
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชลิดา  ไทยวงษ์
 
1. นางนันทนา  เพ็งสมบัติ
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 36 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวศศธร  คดีธรรม
 
1. นางอรุณี  ก่อเกิด
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75.33 เงิน 17 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจารวี  จั่นประดับ
2. เด็กหญิงอารยา  อริยพฤกษ์
 
1. นางสาวศศิธร  คนชม
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 83.65 ทอง 10 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวพินรภัก  เอมอยู่
 
1. นางสาวพรรษา  เขมะชิต
 
109 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 48.5 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายชัยพร  อยู่อาจินต์
 
1. นายอารักษ์  อนุกูล
 
110 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65.75 ทองแดง 22 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายดนุเดช  เสือโพธิ์
2. เด็กหญิงบุณณดา  เสือวงษ์
3. เด็กชายวีรเทพ  ศิลามาศ
 
1. นางสาวสุภณิดา  ระนำไทยสงฆ์
2. นางสาววรัญญา  หอมละม้าย
 
111 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78.6 เงิน 4 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายธิติพันธุ์  ปานโสภณ
2. เด็กชายนฤบดินทร์  ตราประยูร
 
1. นายปิยะพงศ์  หรือตระกูล
2. นายเอกพจน์  คำลือ
 
112 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวบุณฑริกา  บัวสด
2. นายพงศกร  สุภาวิมล
 
1. นางสาววรรณนารียา  รักชะนะงาม
2. นายปราโมทย์  อ่อนละม้าย
 
113 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 22.5 เข้าร่วม 27 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายชัยพร  อยู่อาจินต์
2. นายวิทวัส  สังข์สะอาด
3. นางสาวสุนิษา  บุญชัย
 
1. นางเปรมวดี  กองแก้ว
2. นายไอศูรย์  เลิศภัทรสิริโรจน์
 
114 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 22 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายรัญชน์พล  สิทธิสันต์
2. เด็กชายศิววัฒน์  แสงจุ้ยวงษ์
3. เด็กหญิงสลิลา  เยื้อนแย้ม
 
1. นางสาวจินตนา  วิยานัน
2. นางสาวฐิตารีย์  ทำทอง
 
115 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวฑิฆัมพร  เลิ๊มศรีงาม
2. นางสาวพิมมาดา  ถินขาว
3. นางสาววรนิษฐา  แก้วกลัด
 
1. นางวรรณนภา  ธุววิทย์
2. นางสาวพรพิมล  ทดทะศรี
 
116 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 16 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายก้องเกียรติ  แสงรูจี
2. นายปณิธาน  ฤทธิ์บุรี
3. นายศิริโชค  แก้วทอง
 
1. นางสาวสุชาดา  อักษรกริช
2. นางสาวอุมาภรณ์  สุขขุม
 
117 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายจิรศักดิ์  เฉลยจิตร
2. เด็กชายภาคิน  กมุท
3. เด็กชายวสวัตติ์  อินทร์แก้ว
 
1. นางพรทิพย์  จักรทอง
2. นางสาวหฤทัย  อันไธสง
 
118 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 24 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  ไม้เต็ง
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ยังคุ้มญาติ
 
1. นางสาวภลดา  ทองย้อย
2. นายณฐพร  หลากสุขถม
 
119 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.4 เงิน 12 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายนิติภูมิ  ปรีชาชวลิต
2. นายพชรพล  สว่างเนตร
 
1. นายวิทวัฒน์  สีลาด
2. นางสุวรรณ  สาลีผล
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 23 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลพัตร  ธิพันธ์
2. เด็กหญิงชนนันท์  เผือกภู่
3. เด็กหญิงพชรพร  อ่วมรอต
4. เด็กหญิงพรชนก  จันทร์เหลือง
5. เด็กหญิงแพรวา  จิตต์สามารถ
 
1. นายตะวัน  บุตรอินทร์
2. นางสาวศันสนีย์  ขันธศร
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79.6 เงิน 16 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  นิลประดิษฐ์
2. นางสาวธนารีย์  คงสอน
3. นางสาวนริศรา  เอี่ยมแท้
4. นางสาวปัทมาพร  ฤทธิ์เอนก
5. นางสาวอำภาวรรณ์  อาจละออ
 
1. นางสาวภีรภา  เสือไทย
2. นางสาวกฤษณา  ดุเหว่าสิงห์
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.8 เงิน 47 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เฉลยโฉม
2. เด็กหญิงภัทรินทร์  พินิจมนตรี
3. เด็กหญิงศิรดา  เมฆบุตร
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  มีใจซื่อ
5. เด็กชายเมธา  สารีผล
 
1. นางสาวสุนิสา  เนรจิตร์
2. นางสาววิลาวัลย์  คำสว่าง
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.8 เงิน 30 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายชิตพล  แซ่ลิ้ม
2. นายทศวัต  ปั้นงาม
3. นายนราวิชญ์  หน่ายสังขาร
4. นายรัฐศาสตร์  เฉลยคาม
5. นางสาววริษา  แย้มยิ้ม
 
1. นายวัชรพันธุ์  เขียวเอี่ยม
2. นายวีรยุทธ  ทาแป้ง
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.92 ทอง 35 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายนพณัฐ  บุญพยุง
2. นางสาวแก้วมุกดา  มาตย์เทพ
 
1. นายนพดล  ชาวนาผล
2. นายกิตติภณ  เนื้อเทศ
 
125 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81.38 ทอง 8 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายครองฟ้า  พยอม
2. นางสาวจันทิมา  บรรพบุรุษ
3. นางสาวชลดา  มนูญผล
4. นางสาวฐนิชา  ดอกมะขาม
5. นางสาวปิรารัณย์  แจ่มฟ้า
6. นางสาวภูษณิศา  ประมูลศรี
7. นางสาวมลธิลา  วงศ์ภักดี
8. นางสาวสุพรรษา  พิมนุช
9. นายหาญณรงค์  วัดน้อย
10. นางสาวเสาวนีย์  ยิ่งยง
 
1. นายวิเชียร  แตงอ่อน
2. นางสาวน้ำเพชร  แจ่มทอง
3. นายทวีศักดิ์  มาสริ
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายภูเบศวร์วริศ  ศรีคำ
 
1. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
 
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 62 ทองแดง 43 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวศิรวนันท์  เจียรนันท์
 
1. นายสิริชัย  ใหญ่มาก
 
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 33 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงรสรินทร์  นาคย้อย
 
1. นางสาวพนิดา  ทัตตะทองคำ
 
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 81 ทอง 19 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวรังรอง  โกสิยาภรณ์
 
1. นายเอกภพ  คณะฤทธิ์
 
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงสา
 
1. นายสิริชัย  ใหญ่มาก
 
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายภัทรดนัย  เสริมดี
 
1. นายสิริชัย  ใหญ่มาก
 
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จ่างเจริญ
 
1. นายเอกภพ  คณะฤทธิ์
 
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  พูลนุช
 
1. นายสิริชัย  ใหญ่มาก
 
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64.7 ทองแดง 38 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  สะหมีลาย
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ห้องกุหลาบ
 
1. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
2. นางสาวพนิดา  ทัตตะทองคำ
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายสรวิศ  สุริโย
 
1. นายเอกภพ  คณะฤทธิ์
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายพงษกร  เรืองจรัส
2. เด็กชายพิชิตพงษ์  เพ็ชรแสง
3. เด็กชายวัฒนพัฒน์  กุลอำพล
 
1. นายเอกภพ  คณะฤทธิ์
2. นางสาวพนิดา  ทัตตะทองคำ
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายจิรภัทร  อินทร์เอี่ยม
2. นายนุติพงษ์  คำจันทร์วงศ์
3. นายอนุชา  จันทนาวงศ์
 
1. นายสิริชัย  ใหญ่มาก
2. นายเอกภพ  คณะฤทธิ์
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 26 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายธณัทนันท์  แย้มศรวล
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 62 ทองแดง 30 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวภัทรภัค  พลาโส
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 26 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกฤติมา  กล้าสันเทียะ
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 76.5 เงิน 26 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายมงคล  เต็มดวง
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 21 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวศิริเพ็ญ  แน่นพิมาย
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 73.33 เงิน 24 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงวิรัญพัชร  พัญฑะ
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวสุภารัตน์  พุทธิวัย
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 30 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายจงเจตน์  พรหมวงษ์
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 27 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิตา  เหนือคูเมือง
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 25 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปภานัน  เฉลิมพันธ์
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 76.33 เงิน 24 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวณัฐสิมา  ภู่เจริญวัฒน์
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77 เงิน 39 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวทิพย์วรรณ  แว่นแก้ว
2. นายธนพงศ์  อินอุไร
3. นายธีรวุฒิ  แก้วเฮียง
4. นายสุริยะ  เจริญ
5. นายเดชาพล  เชียงดี
6. นางสาวเวณิกา  ผดุงวิทยากร
 
1. นายชัยพล  อนุสุวรรณ
2. นายวิศิษฐ์  สุดสงวน
3. นายเอกภพ  คณะฤทธิ์
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ช่วงชู
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ส้มแก้ว
3. นายกฤษฎา  มีลึก
4. นายกฤษฏิพัฒน์  โล่พิทักษ์อุดม
5. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันทร์เรือน
6. เด็กหญิงขวัญมนัส  นาคสมบูรณ์
7. นายคุณากร  วีระพงษ์
8. เด็กชายจักรพันธุ์  ภู่ทอง
9. นายชนะชล  ทัศนา
10. นางสาวชลฤทัย  สีสด
11. นายชลสิทธิ์  ประสานทรัพย์
12. นางสาวญาณินี  คชสาร
13. นางสาวณภัทร  อำมาตย์ชาดี
14. นายณัฐวุฒิ  ทองใบ
15. เด็กชายธนาเดช  เจริญกาญ
16. นายธิติวุฒิ  เจริญกรุง
17. เด็กชายนพเก้า  กลึงกลม
18. นางสาวนิศารัตน์  อิ่มสอาด
19. เด็กชายปณชัย  ลาสิงห์
20. นายพงศกร  คล้ายภู่
21. นางสาวพรสวรรค์  มาลาหอม
22. นางสาวพิยะดา  พูลจีน
23. นางสาวภัสสร  พึ่งผล
24. นายรชต  โตบัณฑิต
25. นายรัฐนันท์  แก่นแก้ว
26. นางสาววนิดา  กลิ่นกุหลาบ
27. นายวรรักษ์  รุ่งเรือง
28. เด็กหญิงวีริศรา  สุดสวาส
29. เด็กหญิงศรุตา  วาริพินทุ
30. นายศักดิธัช  กอบธัญญกิจ
31. นายสรวิศ  สุริโย
32. เด็กชายสหรัตน์  ขาวเจริญ
33. นายสิทธิเวช  สาทางกูล
34. เด็กหญิงสุนิสา  รวยลาภ
35. เด็กหญิงสุพัฒตรา  อิ่มยิ้ม
36. เด็กชายอธิปไตย  ก้านจันทา
37. นายเจษฎากร  ฉิมพาลี
38. นางสาวเวณิกา  ผดุงวิทยากร
39. นางสาวโยษิตา  ศิริชโย
40. เด็กหญิงไพลิน  โพธิ์ย้อย
 
1. นายชัยพล  อนุสุวรรณ
2. นายวิศิษฐ์  สุดสงวน
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 27 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงไพลิน  โพธิ์ย้อย
 
1. นายชัยพล  อนุสุวรรณ
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทรรัตน์  อารีย์ราษฎร์
 
1. นายชัยพล  อนุสุวรรณ
 
153 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกวินทิพย์  เรือนนาค
2. นางสาวณิชาภัทร  พูลแสวง
3. นางสาวธีมาพร  เย็นมนัส
4. นางสาวสมฤทัย  สังขรัตน์
5. นางสาวสุธิตา  พวงทอง
 
1. นางสาวอัญชิตา  พลราช
2. นางสาววัลย์ลดา  สีงาม
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.33 ทอง 24 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  เพ็งสลุง
 
1. นางสาวโอฐิมา  เทพศิริ
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.33 ทอง 32 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายวสวัตติ์  จุลศิริวัฒนกุล
2. เด็กชายศิวัช  อินทร์อารีย์
3. เด็กหญิงสาริศา  เฉยบุญเรือง
4. เด็กหญิงสุชาดา  บุญบำรุง
5. เด็กหญิงเทวิกา  สหประชากิจ
 
1. นางสาวรัชฎา  อ้อเสถียร
2. นางสาวฬุริยา  ทรัพย์สิน
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77 เงิน 26 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาววนิชชา  อ่ำทิม
2. นางสาวศรัญญา  เสมี
 
1. นางสาวพลอยบุษร์  เบ็ญจวรรณ์
2. นางสาวไพลิน  อินทร์เปือย
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.4 เงิน 27 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายกฤษณะ  แตงดี
2. นายทรงวุฒิ  ผลกฤษณ์
3. นายพิภูษณ  เกตุคง
4. นายสุกิจ  สิทธาจารย์
5. นายเจษฎากรณ์  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาวพลอยบุษร์  เบ็ญจวรรณ์
2. นางสาวไพลิน  อินทร์เปือย
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 83.91 ทอง 11 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปทิตา  อยู่ดี
2. เด็กหญิงรัฐชญา  แสงวิเชียร
 
1. นายอลงกรณ์  จันทรวิภาค
2. นางสาวนัฐธิดา  วงษ์รอต
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 69.2 ทองแดง 35 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวชนิดา  แกล้วกล้า
 
1. นายอลงกรณ์  จันทรวิภาค
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 69.6 ทองแดง 36 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายกรณวัฒน์  นพศรี
2. นายกฤตพงศ์  พ่วงประสงค์
3. นางสาวกัลยา  สังขวัฒนา
4. นายฐิติพันธุ์  เนียมหอม
5. นางสาวนภัสสรณ์  นพพิทักษ์
6. นางสาวนิรชา  ด้วงอุดม
7. นางสาวรินรดา  ราษฎร์โยธา
8. นายสิรภพ  คำโตนด
9. นางสาวอินทิรา  ชูเกิด
10. นายเจษฎากร  ฝั้นถา
 
1. นางนิสากร  รังษีภโนดร
2. นายวุฒิชัย  ครองสิทธิ์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 26 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  นิยมศิลป์
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ดีชะโชติ
3. เด็กหญิงปริยากร  ถนอมศักดื์
 
1. นายอลงกรณ์  จันทรวิภาค
2. นายสิริชัย  ใหญ่มาก
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 21.6 เข้าร่วม 49 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  เนียมรุ่งเรือง
2. เด็กชายวัชรพล  ทรงความดี
 
1. นางฉวีวรรณ์  บุญประดับ
2. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.67 ทอง 7 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวนภสร  อ่ำตระกูล
2. นายปริติภัทร  อินสำราญ
 
1. นายทรงโชค  กล้าแข็ง
2. นายปรีชา  คุณโทถม
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70.67 เงิน 21 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  เทพแก้ว
2. เด็กชายศุภโชค  เลิ๊มศรีงาม
 
1. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
2. นางวิราพร  นพพิทักษ์
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 57.66 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ชูเลิศ
2. เด็กหญิงธนิชชา  ลำมะเวช
 
1. นางสาววันดี  โค้ไพบูลย์
2. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 62 ทองแดง 39 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  ช่างเหล็ก
2. นายศิวาวุฒิ  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาววันดี  โค้ไพบูลย์
2. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายปารเมศ  นามประเทือง
2. นางสาววรารัตน์  ประสารทรัพย์
3. เด็กชายศุภกฤต  ผดุงศิลป์
 
1. นายจรัสเดช  ชัชวาลย์
2. นายปรีชา  คุณโทถม
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายฐิติพัฒน์  เฉลยชนม์
2. เด็กชายศุภกร  หลักกรด
3. เด็กชายอนันธชัย  จานเจือ
 
1. นายจรัสเดช  ชัชวาลย์
2. นายเสถียร  นพพิทักษ์
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายพลวรรฒ  ผลพรต
2. เด็กชายพูลพัฒน์  ดอกจันทร์
3. เด็กชายสรยุทธ  เซ็งแซ่
 
1. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
2. นางปวริศา  นามประเทือง
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 13 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายจารุกิตติ์  สุขสะอาด
2. นายชัยพร  จันทวี
3. นายธีรภัทร์  สุกใส
 
1. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
2. นางปวริศา  นามประเทือง
 
171 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  วงศ์แสน
2. เด็กชายวัชระ  วัดแย้ม
3. เด็กหญิงโฟกัส  แสงศรี
 
1. นายศิริพัฒน์  เทศวัตร
2. นายสุรศักดิ์  ใจหาญ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 49 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายพิพัฒน์  อังคตานุวัตร
2. เด็กชายศิรศักดิ์  อิ่มละออ
3. เด็กชายอติเทพ  เชียงคณา
 
1. นายศิริพัฒน์  เทศวัตร
2. นายสุรศักดิ์  ใจหาญ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.33 ทอง 32 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณษา  ชูเชิด
2. เด็กชายวิวัฒชัย  วัฒโน
3. เด็กชายศุภโชค  ผลจันทร์
 
1. นางศิริลักษณ์  ยวงเกตุ
2. นางสาวศรัณยา  ปานหงษ์
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิดา  อดิศักดิ์
 
1. นายอลงกรณ์  จันทรวิภาค
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 73.6 เงิน 17 โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายธนทัศน์  เกตุสิน
 
1. นายนพรัตน์  พวงสมบัติ
 
176 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 60 ทองแดง 37 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา   รอดจรูญ
2. เด็กชายก้องภพ  เพ็ญจันทร์
3. เด็กหญิงนัทชนันท์  สระทองห้อย
4. เด็กหญิงพัณณิตา  เผือกรักษา
5. เด็กหญิงภิมลพร  หอมเย็น
 
1. นางทองหยิบ  โสภวชิรากร
2. นายจิรวัฒน์  คชวงษ์
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 73.1 เงิน 35 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. นางสาวชาลิสา  หาญกิจ
2. นายณัฏฐากร  เกิดทวี
3. นางสาวนันทวัน  ปลูกงาม
4. นางสาวพิชญสินี  จันทร์ทาบ
5. นางสาวมนต์นภา  มุขทอง
6. นายสามารถ   ขมิ้นแก้ว
 
1. นายมนตรี  เผือกทอง
2. นายไพโรจน์  ดาวลอย
3. นายอนิรุทธิ์  ศรีโพธิ์
 
178 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 67.17 ทองแดง 27 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. นางสาวนันทกานต์  กล้าหาญ
2. นางสาวสุนิสา  สิงห์สัตย์
 
1. นายพีระศักดิ์  มีเพชร์
2. นางสาวภาวิตรี  รักไทยวัฒนา
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 73.33 เงิน 38 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวจีรติกร  กาญชำนาญ
 
1. นางสุกัญญา  จันทนา
 
180 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวกุลสตรี  พงษ์จันทร์
2. นางสาวจตุพร  พินโย
3. นางสาวพิจิตรา  สุธน
4. นางสาวสุดารัตน์  วรวัฒน์
5. นางสาวสุทธิพร  โกสุมา
6. นางสาวสุมินตรา  โอชารส
7. นางสาวอมรรัตน์  สาลีผล
 
1. นางสาวพรพิมล  ทรงบัณฑิตย์
2. นางอุษา  ลือสมุทร
 
181 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงกนกพร  ระหัส
2. เด็กหญิงจิรภัทร  ไก่แก้ว
3. เด็กหญิงฐานิกา  ออเขาย้อย
4. เด็กชายธิติรัตน์  ม่วงอ่อน
5. เด็กหญิงพิชชาภา  โพธิ์เอน
6. เด็กหญิงวรรณวนัฏช์  ไพโรจน์
7. เด็กหญิงศิริกมล  เกิดสวัสดิ์
8. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ทัศกุลณีย์
9. เด็กหญิงศุกร์ธิตา  มณฑล
10. เด็กหญิงอรอุมา  บัวนาค
 
1. นางสาวกานติมา  ท้วมทอง
2. นางอุษา  ลือสมุทร
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 28 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงกุลริศา  ศรีสงคราม
 
1. นางอารีวรรณ  ทองคำมาก
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 37 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวสมสกุล  เหมืองหม้อ
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.3 ทอง 18 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พูลผล
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
185 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.4 ทอง 38 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นายณรงศักดิ์  พลอยสมบุญ
2. นายภัทรพล  แสงเรือง
3. นางสาวมนัสวี  ธีรเลิศกมลธร
4. นางสาวมินทร์ลดา  ยวงเกตุ
5. นางสาวสมรักษ์  สาโย
6. นางสาวสมฤดี  สมสอน
7. นายสิทธิชัย  สนธิพงษ์
8. นางสาวสุดารัตน์  รุกขชาติ
9. นายสุริยันต์  ชะเอม
10. นายเอกสิทธิ์  รุ่งกำจัด
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
2. นายชิตพล  เครือแก้ว
3. นางสาวจินตนา  ปิติมล
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 72 เงิน 37 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นายกานต์  ใจไทย
2. นางสาวชัญญานุช  เนื่องชมภู
3. นางสาวพิมพ์แก้ว  อัสดงสีหมากสุก
 
1. นางสาวปรางค์อรุณ  สินนาง
2. นางพรพักตร์  เปี่ยมศักดิ์
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงจินตนา  ฉัตรช่อฟ้า
2. เด็กหญิงธณิชา  ขันทอง
3. เด็กหญิงสุนันทา  ชื่นอารมณ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  ทองคำ
2. นางเรวดี  ผุกเกษร
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวกิตติยา  จอมคำสิงห์
2. นางสาวสมหทัย  จันทร์เศรษฐี
3. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์เที่ยง
 
1. นางจงถนอม  แสวงนิล
2. ว่าที่ร้อยตรีกิจสุเมธ  แก้วพรหม
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายศักรินทร์  สังตรีเศียร
 
1. นางสาวจินตนา  ปิติมล
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายอนันทศักดิ์  พิกุลทอง
 
1. นางสุพรรณี  อินมะณี
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายเดชธนดล  ชื่นภากรณ์
 
1. นางสุพรรณี  อินมะณี
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 22 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายกิตติทัต  อินทร์ถาวร
2. เด็กชายฉัตรจิรันตน์  นิมมานรติกุล
3. เด็กชายวงศธร  ปรีชา
 
1. นายชิตพล  เครือแก้ว
2. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายอชิรวิทย์  บุญประดับ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย  บุญฉ่ำ
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงกานต์มณี  เชื่อมวิทย์
 
1. นางสาวจินตนา  ปิติมล
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายศักรินทร์  สังตรีเศียร
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 19 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 1. เด็กชายวีรนันท์  เปี่ยมมนัส
 
1. นายวัชรพงศ์  ประชากุล
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. นายนพพร  มหาพราหมณ์
2. นางสาวศิราพร  กระต่ายทอง
3. นายสรวิชญ์  เสมวิลัย
 
1. นางสาวนพพร  ปรีชา
2. นางสาวณัฐนรี  สงวนสุข
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. เด็กชายชนาธิป  ภู่ระหงษ์
 
1. นายสรุดี  สงธิ
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. นางสาววิภาวรรณ  คชแสง
 
1. นางสาวมลฤดี  ปันแจ่ม
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. นางสาวพรพรรณ  อินทรเกตุ
2. เด็กชายสงกรานต์  จิตถนอม
 
1. นางสาวมลฤดี  ปันแจ่ม
2. นางสาวนฤมน  ทองวิมล