สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74.33 เงิน 42 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. เด็กชายกรดนัย  แต่งแดน
 
1. นางสาวสุภาพร  ศรเสนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 34 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวศิริรัตน์  จันทนะชาติ
 
1. นายปรัชญา  สังขวนิช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 51 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงสุดาพร  ห่วงมาก
 
1. นางสาวอ้อย  ธัญญผล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 58.5 เข้าร่วม 49 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวกิตติมา  พรมศรี
 
1. นางลำดวน  จันทรารักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 46.66 เข้าร่วม 48 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  พุ่มเกตุ
 
1. นางสาวพิมพารัตน์  สมครอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82.33 ทอง 6 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ทองพยุง
 
1. นางสาวสุขสันต์  พลสูงเนิน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 9 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงวาริศา  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวกีญาดา  บุญญบุตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 76.67 เงิน 18 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นางสาวนริศรา  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวกีญาดา  บุญญบุตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 49.66 เข้าร่วม 50 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกชกร  พะรัง
2. เด็กหญิงพุธิตา  บัวจันพอ
3. เด็กหญิงภริตา  เทียนขาว
 
1. นางธนัฐดา  เจริญแสงสุข
2. นางสาวพลอยไพลิน  เลิศล้ำ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 44 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวกานต์ธิดา  เรืองเกษม
2. นางสาวภวิกา  ชมผา
3. นางสาวหัทถยา  แย้มอารมณ์
 
1. นางลำดวน  จันทรารักษ์
2. นางสุดาวรรณ  เที่ยงธรรม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75.33 เงิน 17 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นิยมศิลป์
2. นางสาวปรารถนา  ชูพงษ์
 
1. นางสาวสุขฤทัย  จันทร์ทรงกรด
2. นางสาวสุมัญญา  พวงเขียว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 68.66 ทองแดง 18 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. นางสาวนรมน  พึ่งมีสุข
2. นางสาวยลรดี  มานะศิริ
 
1. นางนัยนา  จันทมิตร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 49 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ดาเกลี้ยง
2. เด็กหญิงอธิชา  ก้องโสตร์
 
1. นางสาวเชษินีร์  แสวงสุข
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 67.71 ทองแดง 39 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวศิริลักษณ์  พันเปรี่ยม
 
1. นางสาวนิศรา  มูลวรรณ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60.38 ทองแดง 28 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  ธรรมคงทอง
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  จิตเจริญ
3. นางสาวมลฤดี  ทัดศรี
 
1. นางสาวจิรัฏฐิกานต์  จันทร์แทน
2. นางพจมาลย์  วิเศษโวหาร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 64.75 ทองแดง 30 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงปภัสรา  ม้าจีน
2. เด็กหญิงพรนภา  ผ่านพัฒนาสวัสดิ์
3. เด็กชายสรวิชญ์  จิตรู
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีสุข
2. นางวิภาวดี  วิเศษฤทธิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 50.75 เข้าร่วม 37 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  ชูป้าน
2. นางสาวสุจิณณา  เอียวซู
3. นางสาวหทัยรัตน์  มิตรวิเชียร
 
1. นางพิศมัย  สิทธิมากานท์
2. ว่าที่ร้อยตรีวิฑูรย์  วงศ์จันทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 27.6 เข้าร่วม 45 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กชายธนากร  จับชิ้น
2. เด็กชายศภกร  สุขมี
 
1. นางสาววรรณภา  ฐานธรรม
2. นางพจมาลย์   วิเศษโวหาร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 43 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นายธนพัฒน์  ปะญาติ
2. นายธีรพงษ์  แสงทิพย์
 
1. นางสาววรรณภา  ฐานธรรม
2. นางสาวจิรัฏฐิกานต์  จันทร์แทน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 39 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงค์  บ้านแสน
 
1. นางจุฑาภรณ์  นาคประวัติ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 39 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นายเทวรัตณ์  ฉันทจุลสินธุ์
 
1. นางณัฐทชา  วิสุทธิรัตน์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77.22 เงิน 21 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กชายปิยพัทธ์  ใบทอง
2. เด็กชายพัชรพล  สมจิต
 
1. นางสาวภานวีย์  แสงอยู่
2. นางสาวธฤตมน  บุญญานนท์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 69.27 ทองแดง 35 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวสเรนิช  ซอล
 
1. นางสาวภานวีย์  แสงอยู่
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 48 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กลิ่นหอม
 
1. นางพิศมัย  สิทธิมากานท์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 88 ทอง 34 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร 1. นางสาวชนิตา  แก้วชา
 
1. นางสาววรกมล  บุญรักษา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24.5 เข้าร่วม 19 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เบี้ยแก้ว
2. เด็กหญิงศิระประภา  จันทเลิศ
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  บริหารพงศ์
 
1. นายนิเวศ  แย้มศรี
2. นางสาวสมลักษณ์  ไชยพงษ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 14.5 เข้าร่วม 44 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวดวงกมล  สัจจวาที
2. นายยศพล  บุญประสพ
3. นายวีรภัทร  สุรศัพท์
 
1. นายปริญญา  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวภัทราพร  กองจินดา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.8 เงิน 46 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญปวีณ์  จันดาวาปี
2. เด็กหญิงณัฐฐิญา  ช้างแก้ว
3. เด็กหญิงปัณพร  อุทัยธนกิจ
 
1. นางภาวิณี  เกษศิริ
2. นางสาวนันทิพา  วุฒิชัย
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.4 เงิน 34 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวธนัญญา  ทิมขำ
2. นางสาวพิมพ์ขวัญ  พุ่มเกตุ
3. นางสาวสุทัตตา  มะลิวัลย์
 
1. นางสาวรัชติกร  รามัญกิจ
2. นางณัฐสิริกาญจน์  โคตรมงคล
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 50 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กชายรัษฎากร  วงจันลา
2. เด็กหญิงศศิธร  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุนิษา  สมแก้ว
 
1. นายชาญวิทย์  สาวิสิทธิ์
2. นางณัฐสิริกาญจน์  โคตรมงคล
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 47 โรงเรียนคลองพลูวิทยา 1. นางสาวกัญญ์วรา  ควรสถาน
2. นางสาวปาจรีย์  คล้ายมะลิ
3. นางสาวอภิญญา  หมอยาดี
 
1. นายสุพจน์  ยุนิรัมย์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  แสงเดือนเด่น
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  แสงยืน
3. เด็กหญิงวิชิตา  เปนะนาม
 
1. นางสาวภัณฑิลา  บ้านด่าน
2. นางภาวิณี  เกษศิริ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.3 ทอง 25 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวจันทร์ธิมา  คตจำปา
2. นางสาวจารวี  สุขธรรม
3. นางสาวณหัสดี  นุ่นรักษา
 
1. นางสาวปัทมา   ฮะยีบิลัง
2. นางสาวจันทิมา  ภูครองตา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 47 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กชายวรรธนะ  สุขคง
2. เด็กชายสมาพล  ลิมสวัสดิ
 
1. นางจงกล  บุญเกตุ
2. นางสาวอรพิน  ศรีสุข
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 58.2 เข้าร่วม 46 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาวพิยดา  ประเวรภัย
2. นายสุภชัย  ธนะวงศ์
 
1. นายทนงศักดิ์  กุลธนาเจริญรัตน์
2. นายธาตรี  เหรียญทอง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 89.81 ทอง 8 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นายกฤษตนัย  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายปภังกร  พานารถ
 
1. นายคมกฤช  หลักหาญ
2. นายปริญญา  สุวรรณรัตน์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 36.83 เข้าร่วม 35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายนายเจษฎา  คนสอาด
2. เด็กชายบริรักษ์  ไหมพู่
 
1. นายศรัณย์  ทิพย์แปง
2. นางชนัญชิดา  รัตนสมบัติ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 20 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา   พรหมนา
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ฝักเพ็ชร
3. เด็กหญิงมาลีวรรณ  เป็นสุข
4. เด็กชายรามิล   นิลมณี
5. เด็กหญิงสมพิศ  เอมประโคน
 
1. นางสุวิมล  บัวบาน
2. นายประดิษฐ์  เหง้าพันธ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77.2 เงิน 26 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นางสาวชนิตา  การเจริญดี
2. นางสาวปริยฉัตร  เลิศล้ำ
3. นางสาวพนิดา  วัฒนชัย
4. นางสาวพราวรวี  ชูเวช
5. นางสาวสุดารัตน์  ถนอมศักดิ์
 
1. นางสุชาดา  ระบุผล
2. นางสาวพรทิพย์  พลกิจ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 43 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกันทิมา  เกษรจันทร์
2. เด็กหญิงณัศชภากรณ์  เธียรกุศล
3. เด็กหญิงรวิพร  รัตนัย
4. เด็กหญิงสาธิตา  ขันแก้ว
5. เด็กหญิงอังคณา  น้อยถนอม
 
1. นายกิตติศักดิ์  วิรัชกุล
2. นายชวลิต  อนุศัพท์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.2 เงิน 19 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกัญญาพัชร  ตะมาแก้ว
2. นางสาวพิมลรัตน์  กลิ่นขจร
3. นางสาวภัททิยา  สุธรรมมา
4. นางสาวภัทรสุดา  เจริญสุข
5. นางสาววีรภัทร  ระวิสิทธิ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  วิรัชกุล
2. นางสาวสมฤทัย  ยมรัตน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79 เงิน 17 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. นางสาวปัณฑิตา  ศรพรม
2. นางสาวปิยะมาศ  ทองทิพย์
3. นางสาวพรพรรณ  งานดี
4. นางสาวไปรมา  แสงเดือน
5. นางสาวไพลิน  น้อยมงคล
 
1. นายวุฒิศักดิ์  กณิกนันต์
2. นางวีรนุช  กณิกนันต์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.67 ทอง 16 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นายปรมี  อัสโม
 
1. นางสาวพรทิพย์  พลกิจ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 12 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นายศรีรัตน์  วิหก
 
1. นางสาวธัญรดี  บุญส่ง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กชายวัชรพงษ์  เจริญพจน์
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  ไชยมงคล
 
1. นางลลิตา  สมศรี
2. นางสาวจิรพรรณ  จันทร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.75 ทอง 18 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นายสุเมธ  บุญศรีทอง
2. นางสาวเกศณี  จันทฑีโร
 
1. นางสาวเพ็ญรัตน์  ทองตะนุนาม
2. นายนัฐพล  หาญสำโรง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86 ทอง 23 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ถ้วยทอง
2. นางสาวนิจจารีย์  กองทอง
3. นางสาวปัณฑิตา  สีสวรรค์
4. เด็กหญิงวรัชยา  ภักดี
5. นางสาวสายสมร  ทรัพย์คง
6. เด็กหญิงสุชานุช  เฉื่่อยกลาง
7. เด็กหญิงสุวิชญา  พันธ์ยงค์
8. เด็กหญิงอริสา  คุ้มสิน
9. เด็กหญิงอัครภา  พัดจันทร์หอม
10. เด็กหญิงอังคณา  ธาตุจันทร์
 
1. นางบำเพ็ญ  แสงจันทร์
2. นางสาวอนิตา  สัตนาโค
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 73.88 เงิน 26 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 1. นายณรงค์ชัย  งามสง่า
2. นางสาวนวพร   ภักดีบุตร
3. นางสาวบุศรินทร์  ปานชาลี
4. เด็กหญิงพรสวรรค์  บุญยิ่งเหลือ
5. นางสาววราพร  ปองเพียร
6. นางสาววิลาวัลย์  สาลี
7. เด็กหญิงศรุตยา  พงษ์ไธสง
8. นางสาวสิริยากร  กาคูณ
9. นางสาวสุพรรษา  สวนไผ่
10. เด็กหญิงสุภารัตน์  สุขคีรี
 
1. นายพิทักษ์  ทรงธรรม
2. นางจันทิรา  ทรงธรรม
3. นางศรินธร  เพ็ชรัตน์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 78.4 เงิน 23 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวชลลดา  วะสิโน
2. เด็กชายธีรเจต  เบญจวรรณ
3. เด็กหญิงนงนภัส  เซ่งฮวด
4. นางสาวนารี  บุญเชิญ
5. นายพีทวัส  หาญเทศ
6. นางสาววรนิฐา  ไตรธนสมบัติ
7. นายสิทธิกร  เรืองเดชา
8. นางสาวสุกฤตา  กนกชาติ
9. นางสาวเกศสรา  ยนภักดี
 
1. นางสาวลดาวัล  ศิริดติพจน์
2. นายณัฐภัสสร์  โภคพิพัฒน์
3. นายธนทัต  ภู่เพ็ชร
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงชลธิชา  เฉลิมสุข
2. เด็กหญิงณัฐนพิน  ศรีสุข
3. เด็กหญิงดุจดาว  ลับเหลี่ยม
4. เด็กหญิงภักษร  วรรณศรี
5. เด็กหญิงวริศรา  โคตบรรเทา
6. เด็กหญิงศศิประภา  ประเวชไพร
7. เด็กหญิงศศิปรียา  ประสารวงษ์
8. เด็กหญิงสุชาดา  เทียนขาว
9. เด็กชายสุธีภัทร  ชนุดรพงศ์
10. เด็กหญิงสุประวีณ์  เที่ยงตรง
 
1. นางนพพร  สวัสดี
2. นายณัฐภัสสร์  โภคพิพัฒน์
3. นายธนทัต  ภู่เพ็ชร
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวกฤตพร  กระจ่างศรี
2. นางสาวกัญญาวีร์  เที่ยงบุญ
3. นางสาวจุฑารัตน์  เกตุจรัส
4. นางสาวปริยาภรณ์  แก้วหานาม
5. นางสาวพิชาภัทธ์  เมธีรัฐภูวศิริ
6. นางสาวพิมพ์วรีย์  ประสงค์ผล
7. นางสาวสกาว  โห้หาญ
8. นางสาวสิวารักษ์  กุนนาค
9. นางสาวสุชาดา  ยงยืน
10. นางสาวสุนิสา  เหงขุนทด
 
1. นายโกมล  จันทรารักษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพล  รสฟุ้ง
3. นายกฤษณ์  จันทรารักษ์
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76.5 เงิน 31 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กชายชนสรณ์  สุขใจ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชายหาด
 
1. นายณรงค์  ขาวนวล
2. นายสามารถ  สุพรรณสุด
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 51 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาววรรณพร  อัปมาทะ
2. นางสาวสุธาทิพย์  คงคาใส
 
1. นางสาวสมคิด  โยธี
2. นายพิทักษ์  พลล้ำ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 34 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายพงศกร  กองจินดา
 
1. นายสัมพันธ์  ไพรเลิศ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 62 ทองแดง 43 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นางสาวซรีเปา  เส็ง
 
1. นายวีระศักดิ์  โมคศักดิ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 33 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายภูวดล  กลัดแพ
 
1. นายสัมพันธ์  ไพรเลิศ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 47 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี 1. นายมานิตย์  เพ็ญโรจน์
 
1. นายธีระวัฒน์   เคนน้ำเที่ยง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 41 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงกนก  แก้วแก้มกาญจน์
 
1. นางสาวมัญชุสา   อุตทอง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 48 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นายสมประสงค์  คล้ายฉ่ำ
 
1. นางสาวบรรณพร  มังกร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 42 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงธิติมา  ธัญญาทิพย์
 
1. นางสาวมัญชุสา  อุตทอง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 34 โรงเรียนคลองพลูวิทยา 1. นางสาววีรญา  บุญนะ
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ยุทธนากร
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐนันท์  สิมบุตร
2. เด็กหญิงสิรภัทร  ไทรยอดแก้ว
 
1. นางสาวบรรณพร  มังกร
2. นางสาวปวันรัตน์  มกรทัต
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 46 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. เด็กหญิงกิตต์ชญาน์  พูนสิทธินันท์
 
1. นายอานนท์  แสนสง่า
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 29 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวอนุธิดา  ศุภพร
 
1. นางสาวบรรณพร  มังกร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77.6 เงิน 28 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. เด็กชายชัยภัทร  อินทร์แพง
2. เด็กหญิงสมฤทัย  แช่มศรีดิษฐ์
3. นายแสงสุรีย์  ศรีรักษา
 
1. นายกำธร  ดิษธรรม
2. นางสาววัลยา  บุญอากาศ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. นายวันเฉลิม  เรืองไทย
2. นายอภิชัย  บุปผามาลัย
3. นายเมษา  สินศิริทรัพย์
 
1. นายกำธร  ดิษธรรม
2. นางหยาดพิรุณ  นวนเจริญ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 31 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กชายกนกพล  มาจำเนียร
 
1. นายจิรายุ  เทียนเงิน
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 72.66 เงิน 25 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนาพร   นาควานิช
 
1. นางสาวดวงใจ   ศรีคงรักษ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นายจิตกร  ยุทธวิชัย
2. เด็กชายจิรภัทร  วาจาดี
3. เด็กหญิงชมนภา  โชคดี
4. เด็กหญิงญาตาวี  สมจิตต์
5. นางสาวฐิตินันท์  จันทวีวัฒน์
6. เด็กหญิงดวงกมล  คงมั่น
7. เด็กชายธนภูมิ  เนินโพธิ์
8. เด็กชายนที  มาสันเทียะ
9. เด็กหญิงนิษิตา  พรั่นกระโทก
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รักนาค
11. เด็กชายภูมิดล  บุโรดม
12. นางสาวราณี  หลีอวน
13. นางสาววนิดา  พรสุวรรณ
14. เด็กหญิงวรรณิสา  สนั่นน้ำหนัก
15. นางสาวศิริวรรณ  แน่นหนา
16. นางสาวสงกรานต์  บรรจงการ
17. นางสาวสุดารัตน์  คำวงษ์
18. นางสาวอมลณัฐ  เพชรรักษา
19. นางสาวอุทัยวรรณ  แดงบุญ
20. นางสาวเนื้อทอง  ทา
21. นางสาวเปรมกมล  พรสุวรรณ
 
1. นางฉวีวรรณ  เขตต์สาคร
2. นางนารี  ผิวงาม
3. นายสุรเทพ  โสภาพร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กชายญาณวุฒิ  เหรียญสันติกุล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไกรทอง
3. เด็กชายธนพงษ์  พละสุข
4. เด็กชายรามิล  ราชสะอาด
5. เด็กชายวีระพล  เรืองช่อ
6. เด็กชายสุรภัทร์  ทองคำ
 
1. นายลำพอง  เทพอุดร
2. นายรุ่ง  พรศักดิ์พัฒนกุล
3. นายวิระชัย  เรืองช่อ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 75 เงิน 32 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  อ่วมฉิม
2. เด็กชายกฤษฎา  แก้วงาม
3. นายกฤษฎา  สมบูรณ์
4. เด็กชายกีรติ  ยามมี
5. นางสาวจิรัชญา  จิระสวัสดิวงษ์
6. เด็กหญิงชยาภรณ์  แพงศรี
7. นายชาตรี  ขุนทอง
8. เด็กชายญาณวุฒิ  เหรียญสันติกุล
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไกรทอง
10. นางสาวณัฐวดี  เคนโพธิ์
11. นายณัฐอมร   อินทร์อ่อน
12. นางสาวทิพรดา  ทุมทอง
13. เด็กชายธนพงษ์  พละสุข
14. นายธนวัฒน์  ยิ้มใย
15. นายนพรัตน์  จุลวรรณ
16. เด็กหญิงนพเก้า  ชูศรี
17. นายนลธวัช  ทุมทอง
18. นางสาวนะรินทิพย์  ชูชีพ
19. เด็กหญิงบงกช  ดีพร้อม
20. นายพงษ์ศักดิ์  โพธิ์ศรีจันทร์
21. นางสาวพีรดา  วิชัยกูล
22. เด็กชายพีระวัฒน์  ตุลารักษ์
23. เด็กหญิงภัฏฐฤดี  ไชยขาว
24. นางสาวภัสสร  พันธุ์ช้าง
25. เด็กชายรามิล  ราชสะอาด
26. เด็กชายวรภัทร  บำรุงศิล
27. เด็กหญิงวรัทยา  ไชยสินธุ์
28. นายวิทวัส  อุ่นแก้ว
29. เด็กชายวีระพล  เรืองช่อ
30. เด็กหญิงศริญญา  ถ้วยทอง
31. นายศักรินทร์  ทรัพย์หนุน
32. นางสาวศิรินภา  แจ่มจำรัส
33. นายสุทธิพงษ์  ทองคำ
34. นางสาวสุพัตน์  แซ่อึ้ง
35. เด็กชายสุรภัทร์  ทองคำ
36. นายอัยยรัช  ลาดนาเลา
37. นายเดชณรงค์  คุ้มหอม
 
1. นายวิระชัย  เรืองช่อ
2. นายลำพอง  เทพอุดร
3. นายรุ่ง  พรศักดิ์พัฒนกุล
4. นายจิรายุ  เทียนเงิน
5. นางสาวไพเราะ  ทองคำ
6. นางสาวธิดาพร   ป้อมศรี
7. นายวุชรัณ  หนูเย็น
8. นายมานะ  ศรีผ่อง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง2 1. เด็กชายกฤษนล  จอมกลิ่น
 
1. นายยงยุทธ  นิลโกศล
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 23 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นายชลทิศ  คุณเขตต์
 
1. นางสาวณัชชา  สร้อยศรี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 32 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงสุกฤตา  ใหญ่ชุก
 
1. นางสาวณัชชา  สร้อยศรี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ชนก  พุศรี
 
1. นายภาณุมาศ  บุญชุ่ม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.5 เงิน 30 โรงเรียนคลองพลูวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตารัตน์   สิทธิศิรินันท์
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ยุทธนากร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง 22 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ชนก  พุศรี
 
1. นายภาณุมาศ  บุญชุ่ม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 45 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กชายแทนไทย  พูลสุข
 
1. นายภาณุมาศ  บุญชุ่ม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.66 เงิน 9 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวธนัญชนก  แซ่ตั่น
 
1. นายภาณุมาศ  บุญชุ่ม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68.66 ทองแดง 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวณัฐริกา  จำปาศรี
 
1. นายอุทิศ  นิลรัตน์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายอัศม์เดช  อนาพร
 
1. นายคัมภีร์  เจริญพงษ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 28 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นายพีรพล  หมันเทศมัน
 
1. นายจิรายุ  เทียนเงิน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวธนัญชนก  แซ่ตั่น
 
1. นายภาณุมาศ  บุญชุ่ม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.3 เงิน 31 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นางสาวณัฐชา  แก้วขาว
 
1. นางนารี  ผิวงาม
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75.8 เงิน 43 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กชายทินกร  สิงห์ลา
2. เด็กหญิงนิโลบล  สุดนาวา
3. เด็กหญิงปิยธิดา   นาจำปา
4. เด็กชายพงศธร  พานทอง
5. เด็กหญิงพัตรพิมล  ลาจ้อย
6. เด็กชายศรวัส  เดสูงเนิน
7. เด็กหญิงศศิวิมล  จำนงค์ทรัพย์
8. เด็กชายอนุรักข์  บุญโฉม
 
1. นางสาวไพเราะ  ทองคำ
2. นางสาวธิดาพร   ป้อมศรี
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง 23 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง2 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  นาเมืองรักษ์
2. เด็กหญิงณิพาพร  สมบูรณ์จิตฤดี
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ลาภจิตร
4. เด็กหญิงอินทิราภรณ์  จตุรัส
5. เด็กหญิงเบญญา  มาลีเพ็ชร
 
1. นางสาวอรอนงค์  ใหญ่ชุก
2. นายยงยุทธ  นิลโกศล
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 78.4 เงิน 43 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกชพรรณ  สุรศัพย์
2. นางสาวนรีรัตน์  ไตรธนสมบัติ
3. นางสาววรนิษฐา  ไตรธนสมบัติ
4. นางสาววริยา  ดิษธรรม
5. นางสาวศรินทิพย์  คำชาย
6. นางสาวสัจจพร  จันทสิงห์
7. นางสาวเปรมยุดา  เหมาะราษี
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ไหลพิริยกุล
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.4 ทอง 5 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นายกิตติภูมิ  เพชรทอง
2. นายชัยนันทน์  ไกรกมล
3. นายภูวดล  รอดสินธ์
4. นายศุภวิชญ์  ฉัตรทอง
5. นายสิรวิชญ์  คนงาม
 
1. นายธาตรี  เหรียญทอง
2. นางสาวลลิตา  อารีย์โรจนาภรณ์
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 45.4 เข้าร่วม 47 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงอรกมล  แก้วสุข
 
1. นางสาวกติยา  เคหะเจริญ
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.33 ทอง 43 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กหญิงพรหมพร  คลคล่อง
 
1. นางสาวนัทธีวรรณ  บุบผาลา
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.33 ทอง 13 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นายบรรณสรณ์  เวชศาสตร์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  วิเศษฤทธิ์
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96.33 ทอง 10 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ฉัตรเงิน
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  ผันผาย
3. นายธนายุทธ  จันทร์สำเนียง
4. นางสาวสุดารัตน์  คูณทวี
5. นางสาวอุบลวรรณ  หัถษี
 
1. นางสาวลลิตา  อารีย์โรจนาภรณ์
2. นางสาวกติยา  เคหะเจริญ
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68.3 ทองแดง 37 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กชายพีระพัฒน์  มีแสงเพชร
2. เด็กชายอัฐพล  ธรรมเสถียร
 
1. นางปิยะพร  การสมเนตร
2. นางสาวกติยา  เคหะเจริญ
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 77.08 เงิน 21 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวพิมพ์นิภา  กกกลาง
 
1. นายเกษมกิตติ์  กูดซ้าย
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.53 ทอง 9 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. เด็กชายฐากูร  จันทรส
2. เด็กชายธิชานนท์  เนาวราช
3. เด็กชายธีรภัทร  นพสาย
4. เด็กชายนันทวัฒน์  ธุระพันธ์
5. เด็กชายวรภพ  เสาร์แพง
6. เด็กชายอภิเชษฐ์   โยงทองหลาง
7. เด็กชายอุดมรัตน์  กรกฎ
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประทุมหวล
 
1. นายชนะชัย  นาทสีทา
2. นายถาวร  เที่ยงธรรม
3. นางสาวยศวดี  สังข์ปาน
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.16 ทอง 9 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. นายณัชพล  ไตยราช
2. นายธนกร  สีลา
3. นายวีรพนธ์  ชูมะณี
4. นายวีรภัทร  ทองแพง
5. นายสรสิช  ใครสันเทียะ
6. นายเมธาสิทธิ์  เกตุปลั่ง
 
1. นางสาวกมลวรรณ  อนันต์
2. ว่าที่ร้อยโทสันติ  ชลาดี
3. นายศุภวัฒน์  บุตรกูล
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 26 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายจิรพนธ์  จราสัณฑ์
2. เด็กหญิงวนารัตน์  กลิ่นขจรจันทร์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ทาระศรี
 
1. นางสาวเชษินีร์  แสวงสุข
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 50 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวน้ำฝน  ทองศรี
2. นางสาวพวงเพชร  แว่นทอง
3. นายอนุชา  ประกอบกิจ
 
1. นางสาวเชษินีร์  แสวงสุข
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 70.8 เงิน 35 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงปนัดดา  เติมแต้ม
2. เด็กหญิงศศิวิมล  กล้าแข็งทะเล
3. เด็กหญิงสุจิตรา  เจริญศิริ
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  เลิศล้ำ
2. นางสาววัชรมาตุ  สมัครพงศ์
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นางสาวศศิวิมล  สายกองทอง
2. นางสาวศิรินภา  หิรัญเจริญ
3. นางสาวอรอนงค์  แก้วขาว
 
1. นางนันทวรรณ  นามวงษ์
2. นางสุวนันท์  แจบไธสง
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 54.6 เข้าร่วม 41 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง2 1. เด็กชายนราวิชญ์  ทองศรี
2. เด็กชายภูริพัฒน์  ดวงฟู
 
1. นายยงยุทธ  นิลโกศล
2. นายวศะ  ระยันต์
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79.67 เงิน 28 โรงเรียนคลองพลูวิทยา 1. เด็กชายชนธัญ  แสนทะวงษ์
2. เด็กชายอนุชา  โพธิ์พร้อม
 
1. นายจักรพงษ์  ศรีใย
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75.67 เงิน 40 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นายกิตติศักดิ์  องอาจ
2. นายสถาพร  แว่นมณี
 
1. นายสุทธิพร  พันธ์ชาติ
2. นายสามารถ  จิตณรงค์
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 57.33 เข้าร่วม 37 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายชานน  ชุมนุมชาติ
2. เด็กชายธนาวัฒน์  พันสวัสดิ์
 
1. นายจารุพัฒน์  ลีละสุนทเลิศ
2. นางสาวศรินณา  จันเสนา
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นายตฤณภพ  เทพพิทักษ์
2. นายพชร  แซ่เตียว
 
1. นายเกรียงศักดิ์  วรวัฒนะ
2. นายจารุพัฒน์  ลีละสุนทเลิศ
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 49 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. เด็กหญิงกนกนิภา  สงเคราะห์
2. เด็กชายดลภูมิพรหม  จตุรพรหม
 
1. นางสาวศศิวิมน  เชื้อหอม
2. นางสาวจิรัญญา  ถิ่นจำพร
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายปวริศ  ทวาเรศ
2. เด็กชายโคลวิส  พอนดารา
 
1. นายสุทธิพงษ์  บัวหอม
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76.66 เงิน 8 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  กงไกรลาศ
2. เด็กหญิงวณิชญา  นุชวงษ์
 
1. นายจารุพัฒน์  ลีละสุนทเลิศ
2. นางสาวศรินณา  จันเสนา
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88.67 ทอง 7 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นายชัชชัย  บ่อแก้ว
2. นางสาวเขมภัสสณ์  กล่ำโพธิ์ศรี
 
1. นายเกรียงศักดิ์  วรวัฒนะ
2. นายจารุพัฒน์  ลีละสุนทเลิศ
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 34 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นายมิ่งหัว  ตั้งอิสริยยศ
2. นายอดิศร  ล้วนดี
 
1. นายสุทธิพร  พันธ์ชาติ
2. นายสามารถ  จิตณรงค์
 
111 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 52.66 เข้าร่วม 47 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกฤษณพร  ไตรพรมหม
2. นางสาวพิณทิพย์  โลหะศาสตร์
3. นางสาววริศรา  พระรุก
 
1. นายภานุพัฒน์  แผ้วพลสง
2. นายเกรียงศักดิ์  วรวัฒนะ
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 59.17 เข้าร่วม 39 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นางสาวชนิดา  ทิพย์ประเสริฐ
2. นางสาววาสนา  เกิมขุนทด
 
1. นายสุทธิพร  พันธ์ชาติ
2. นายสามารถ  จิตณรงค์
 
113 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนปะตงวิทยา 1. เด็กชายภานุพงศ์  ธนะมูล
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คล้ายนิ่ม
3. เด็กชายไวภพ  กุมพล
 
1. นายไพโรจน์  ม้าจีน
2. นายทวี  ไชยปัญหา
 
114 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 63 ทองแดง 24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี 1. นายประเสริฐ  ได้เปรียบ
2. นายพงษ์บดินทร์  โสชนะ
3. นายสัญญพงษ์  ลี้จิรานุวัฒน์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สังวัง
2. นายชาญวิทย์  ศรีอุดม
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.66 ทอง 24 โรงเรียนคลองพลูวิทยา 1. เด็กชายพงศ์ธร  เงินถม
2. เด็กชายมีสุข  คำเชียง
3. เด็กชายศักดิ์ดา  พวงเพ็ชร
 
1. นางสาวพาพิชยา  โมระอรรถ
2. นางสาวอัปษรศรี  สนทอง
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 72.33 เงิน 10 โรงเรียนคลองพลูวิทยา 1. นายณัฐทสิทธิ์  ทับทิมศรี
2. นายณัฐวุฒิ  แก้ววิเชียร
3. นายนพดล  กุลรัตน์
 
1. นายจักรพงษ์  ศรีใย
2. นางสาวพาพิชยา  โมระอรรถ
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 30 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรรวษา  พงษ์พานิช
2. เด็กชายมานพ  สุวรรณหิตาธร
3. เด็กชายวัชรพงศ์  นกพรหม
 
1. นางคนึงวรรณ  เผื่อแผ่
2. นายกิตติชัย  สมร
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 42 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กหญิงจิรดา  นารี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์เจ้า
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  สุขสิงห์
4. เด็กหญิงพิรดา  แสงทอง
5. เด็กหญิงวิลาสินี  ทองแดง
6. เด็กหญิงอารียา  ไกรฉวี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สมบูรณ์
2. นางสุนิสา  ทิพย์ประโคน
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 20 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวนภัสสร  ทูพันดุง
2. นางสาวพีรดา  ถาวร
3. นางสาวศิริวรรณ  อารีกูล
4. นางสาวศุภกาณต์  แจ่มจำรัส
5. นางสาวสุกัญญา  ทศานนท์
6. นางสาวสุนันทา  นันธีเขต
 
1. นายเกรียงศักดิ์  วรวัฒนะ
2. นางสาวศรินณา  จันเสนา
 
120 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79.66 เงิน 4 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แปลงโสม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ประทุมนาค
3. เด็กหญิงมณฑาพร  ล้วนดี
 
1. นางสาวชัญญ์นิษฐ์  เพ็ชร์กุล
2. นายปรีตินัส  จันทราการตานันท์
 
121 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 13 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นางสาวชุติมา  สาลี
2. นางสาวธนัญญา  มงคลเอี่ยม
3. นางสาวรสิตา  สว่างภัย
 
1. นางสาวชัญญ์นิษฐ์  เพ็ชร์กุล
2. นายสมทบ  ศรีคงรักษ์
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. เด็กหญิงนิรชา  หมุดปัน
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ธงทอง
3. เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  แจ่มใส
 
1. นางสาววนิดา  สุบินตา
2. นางสุภจารี  เทพสุนทร
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 77.33 เงิน 50 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาววรรณภา  ชูพันธุ์
2. นายอรรคพล  ถุงทอง
3. นายเริงวุฒิ  นาคทับ
 
1. นางสาวดวงเดือน  ชินบุตร
2. นางสาวนันทกา  แสนกล้า
 
124 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 49.33 เข้าร่วม 34 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงธีรกานต์  ตะเพียนทอง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรสำราญ
3. เด็กหญิงอภิสรา  สังฆกิจ
 
1. นายอิทธิพล  พรมชัย
 
125 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวจิรวรรณ  เนตรจักร์
2. นางสาวณิชาภา  เจริญรูป
3. นางสาววิมุตตา  ดิษจำรัส
 
1. นางสาวภัทราพร  กองจินดา
2. นางสาวอัธยา  บุณยรัตเศรณี
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.33 ทอง 4 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร 1. นางสาวจารวี  พงษ์พานิช
2. นางสาวพิชชาภา  ใต้คีรี
3. นางสาวสายวรุณ  แป้งนวล
 
1. นางปฏิมา  ศุภกิจพัฒนา
2. นายนิกร  ดิษธรรม
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 72 เงิน 21 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐานิตา  เห็ดตุม
2. เด็กหญิงศรีสุดา  งามละมัย
3. เด็กหญิงอัญชลิกา  นพสาย
 
1. นางสาวชัญญ์นิษฐ์  เพ็ชรกุล
2. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 79 เงิน 13 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นางสาวดาริน  ขำวงษ์
2. นางสาวธนัญญา  มงคลเอี่ยม
3. นางสาวมนพร  ล้วนดี
 
1. นางสาวชัญญ์นิษฐ์  เพ็ชร์กุล
2. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
 
129 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงอริสา  ผุยทา
 
1. นางสาววิภาวดี  บุญโยประการ
 
130 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  นาคจาค
2. เด็กหญิงวนัชพร  เกษรมาศ
3. เด็กหญิงวรรษมล  ขวัญทอง
 
1. นางสาวชุตินันท์  แนวพระยา
2. นางสาววิภาวดี  บุญโยประการ
 
131 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กชายชัยอนันต์  ห้อยดอกหอม
 
1. นางอุบลรัตน์  ดวงสุวรรณ์
 
132 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 13 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กชายสินมหัต  ตั้งสุขสาร
 
1. นางสาววรรธนา  แสวง
 
133 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กชายธีรเดช  จิตสมาน
 
1. นางสุพาพร  คำผัน
 
134 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 73 เงิน 4 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาวพรพิพัฒน์  ศรีสมบัติ
 
1. นางสาวเมธาวี  เป็นใย
 
135 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นายชนะชัย  ยุทธวิชัย
 
1. นางสาวกีญาดา  บุญญบุตร
 
136 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นายวสันต์  โชติกูล
 
1. นางสุชาดา  ระบุผล
 
137 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กชายทัตเทพ  รอดสวน
2. เด็กชายรัฐภูมิ  หนูเทศ
 
1. นางสาววิภาวดี  บุญโยประการ
2. นางสาวมัญชุสา  อุตทอง