สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงภคพร  อุปถัมภ์
 
1. นางสาววันทนี  กุลสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวณัฐชา  มณีฉาย
 
1. นางสาวกานต์ชนก  วุฒิ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 40 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  บำรุงใจ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  แสงทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 36 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวชนัญญา  สิทธิบุศย์
 
1. นางกุลวรางค์  พวงศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74.66 เงิน 24 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวงศกร  ครุวรรณ์
 
1. นางสาวปรางค์ศรี   สุกขากรณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 70.66 เงิน 45 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวปริณดา  เทียนศรี
 
1. นางอุราวรรณ  เรืองจรูญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.66 ทอง 5 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสายวารี  บุญสาร
 
1. นางสาวเพชรประภาร์  ชุมสาย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายภัทธภณ  พันธมิตร
 
1. นางสาวกัญญา  ดำรงศักดิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 24 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พ่วงฟัก
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงภาวิดา  น้อยพันธ์
 
1. นางสาวมธุชา  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวธารดี  กลิ่นสุนทร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 19 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวชนนิกานต์  โพธิกิจ
2. นางสาวปภาดา  ชินอ่อน
3. นางสาวประภัสสร  กิจเจริญ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  รุ่งโรจน์
2. นางสาวศิริลักษณ์  ญานสังวรชัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 70.33 เงิน 40 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนพร  พงษ์พันธ์
2. เด็กหญิงอรณิชา  พงษ์พันธ์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  สืบสอน
2. นางสาวกนกวรรณ  ดิษฐเชาวลิต
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 68.66 ทองแดง 18 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวชมนภัส  ค้าผล
2. นางสาวนริศรา  มิ่งมีชัย
 
1. นายสุเทพ  เอกปัจชา
2. นายประชง  วัฒนชัย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88.5 ทอง 6 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์   เขาจารี
2. เด็กหญิงวิรญา   งามสุข
 
1. นางสาวอนันต์   บุญชู
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 83.7 ทอง 9 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นางสาวพนิดา   ทรัพย์เจริญ
 
1. นางสาวอนันต์   บุญชู
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายธนกฤต  กมลสัมฤทธิ์ผล
 
1. นายเปรมศักดิ์  บุบผามาลาสกุล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวจิดาภา  การประจำ
 
1. นายทัชชัย  ผ่องสวัสดิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายกิตติภพ  โฆษิตชัยมงคล
2. นายภูริ  ผดุงนาม
3. นายอัยการ  นวลแพง
 
1. นายเปรมศักดิ์  บุบผามาลาสกุล
2. นายชลวิทย์  กิจอักษร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 21 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวภัทรภร  นิลพัฒน์
2. นางสาวอาภานันท์  กูลพฤกษี
3. นางสาวโมทนา  นุ้ยศรี
 
1. นางรัศมี  เนตรสมานนท์
2. นางอภิญญา  จันขยาย
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 64.25 ทองแดง 34 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายชยากร  ปิตกาญจนกุล
2. เด็กชายธนบดี  ลิลิตสุวรรณ
3. นายพลัช  ทิพย์แสง
 
1. นายเปรมศักดิ์  บุบผามาลาสกุล
2. นายสราวุฒิ  คะเรรัมย์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวธนัชพร  ศิริมะณีวัฒนา
2. นางสาววรรณวิสา  สฤษดิ์ชัยนันทา
3. นางสาววันสิริ  สมารักษ์
 
1. นางสุนันท์  ชวาลารัตน์
2. นายวัฒนา  หงษาพล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายกฤติน  เศลวัตนะกุล
2. เด็กชายนภัสพล  ดำรงโชคพิพัฒน์
 
1. นางรัตนา  ขวัญศิริมงคล
2. นางสาวสุภาวดี  บุรกรณ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 38 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวชนันสิริ  วรรณคูหา
2. นางสาวพีรญา  บุญสาร
 
1. นางกรวิกรานต์  เจริญพวก
2. นางสาวอัมรา  แดงตนุ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นางสาวชลธิชา  เจริญพร
 
1. นางพีรกานต์   โหงจำรัส
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นางสาวอาทิตยา  สุขนาคกิจ
 
1. นางพีรกานต์   โหงจำรัส
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 82.36 ทอง 15 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นางสาวปาณิศา  เหลืองอุดมชัย
2. เด็กหญิงภัณฑิรา   สอดศรี
 
1. นางสาวกาญจนา   สุรศัพย์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68.74 ทองแดง 36 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นายสพลเชษฐ์  อรุณพรต
 
1. นางสาวเกศินี  สุขประสิทธิ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  เอมบำรุง
 
1. นางรังสิมา  ผ่องสวัสดิ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 46 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวนิรมล  บุญสาร
 
1. นางสาวทิพวัลย์  วัชรกุลศิริศักดิ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.9 เงิน 9 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงจิรนันท์  นพพันธ์
2. เด็กชายชนกันต์  ประสมศรี
3. นายธีรุจน์  ชวศิริกุลฑล
 
1. นางปรินดา  อินทสุวรรณ
2. นางสาวธิติมา  ประคองทรัพย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 55.25 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายชนัญญู  รุ่งสว่าง
2. นางสาวปานวาด  สำราญจิตต์
3. นายรุจิภาสน์  รัตนภาค
 
1. นางธีรนุช  สุพรรณสุด
2. นางสาวนายิกา  สันทารุนัย
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.2 ทอง 25 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  แซ่ตั้น
2. นางสาวธนภัทร  คามบุตร
3. เด็กหญิงธนัญญา  มะลิต้น
 
1. นางใกล้รุ่ง  เจิมสุวรรณ
2. นางสาวจารุวรรณ  สิทธิโชค
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.6 ทอง 20 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวกฤติกา  พิตรพิบูลย์วงศ์
2. นางสาวปาลิดา  เชยสมบัติ
3. นางสาวพิชชากร  เกษตรไพศาลสิน
 
1. นางวราภรณ์  ปฏิโค
2. นางสาวบุญยานุช  สำราญจิตต์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายธีร์ธวัช  เจริญวิกกัย
2. เด็กชายนภทัต  บุญญาธิการ
3. เด็กหญิงพลอยรุ้ง  จงกล
 
1. นางพงค์นุช  พูลสมบัติ
2. นางสาวสุรีรัตน์  ว่องไว
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวณิชารีย์  วัฒนพฤกษชาติ
2. นายพงศพิชญ์  ตรีโกศล
3. นางสาวรมิตา  อัมพะวะผะลิน
 
1. นางดวงกมล  รักษ์สุจริต
2. นายจุมพล  ภักวิลัย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 5 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กชายธนทัต  แสงจำปา
2. เด็กหญิงธนัชพร  ล่ำสัน
3. เด็กหญิงสรัลพร  ริมราง
 
1. นายสินาถ  อานามนารถ
2. นางเบญจวรรณ  อานามนารถ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.1 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ครองราช
2. นายณภัทร  ธัญพืช
3. นางสาวพิชชา  โรจนพิทักษ์
 
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ  แก้วคุณงาม
2. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีประเสริฐ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 24 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายพงศกร  ชุ่มธาราธร
2. นายศุภวิชญ์  ประทุมมาลย์
 
1. นางสาววนิสา  สุขประเสริฐ
2. นางสาววารินทร์  ศรีตะลาลัย
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 19 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายบุญญฤทธิ์  ลับเหลี่ยม
2. นางสาวศุทธินี  ศรีกุล
 
1. นายสุรเชษฐ  พัฒใส
2. นางสาวศิริรัตน์   ตอพล
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93.51 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ศุภรัตน์ศิริ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สนิทวงษ์
 
1. นายสมหมาย  ศรีพงษ์
2. นายสิรภพ  คุ้มพ่วงดี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 36.51 เข้าร่วม 39 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. เด็กชายจิรวัฒน์   วงษ์มาก
2. เด็กชายพงศกร   มีจั่น
 
1. นายสหรัฐ  แก้วในหิน
2. นางสาวบุญญรัตน์  กองอรรถ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นายจตุพร  เจียมโฆสิต
2. นางสาวนวนันท์  ศรีนันทพันธ์
3. นางสาววรธิดา  นักเสียง
 
1. นายจักรินทร์  บ้านเนิน
2. นางสาวปาจรีย์  แก้วเจริญ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 9 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงกอบัว  เจริญวัฒนาไพศาล
2. เด็กหญิงต้องลักษณ์  ไทรนนท์
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เจตเจริญอารยะ
4. เด็กหญิงธัญรดา  โถรัตน์
5. เด็กชายปกรณ์  วันดี
 
1. นางพัชรินทร์  อิ่มประยูร
2. นางสาวนฤมล  พูลสวัสดิ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77.6 เงิน 23 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นางสาวธิดารัตน์   สิงห์ครุธ
2. นายวิทศณุ  ชาวไทย
3. นายวีรภัทร  วรรณานุช
4. นางสาวศศิประภา  สมพงษ์
5. นายสหัสวรรษ  อ่องสิทธิ์
 
1. นางพงศ์สิริ   พ่วงพลับ
2. นางสาวสุกัญญา  ไชโย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง 6 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  หลิวอั๋ง
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ธัญกรรม
3. เด็กหญิงธมนต์  แพทย์ชัยวงศ์
4. เด็กหญิงผ่องมณี  สังฆบุตร
5. เด็กหญิงอธิกา  หอมเกษร
 
1. นางสุทธิลักษณ์  ฉัตรเงิน
2. นางสาวไพเราะ  คณะพูล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  อัมพรมหา
2. นางสาวกมลา  ชีพสมุทร
3. นายภากร  แก้วระดี
4. นางสาวศุภนิดา  พฤกษาชาติ
5. นางสาวโชติรส  ร่วมญาติ
 
1. นางสาวกัลยรักษ์  สนองไทย
2. นายนิรันต์  คายเซ่า
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญลดา  ประทุมชาติ
2. เด็กหญิงชนินาถ  อนุศรี
3. เด็กหญิงชัญญานุช  ทินผล
4. เด็กหญิงธมน  ขวัญแก้ว
5. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญค้ำ
 
1. นายสมพร  พ่อเพียโคตร
2. นายปัณณทัต  วลาบูรณ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายทวีโชค  ผสม
2. นายพันธวัช  กาญจนภิญโญ
3. นายภัทรเศรษฐ์  เจริยทองนิธิโชติ
4. นางสาวสรัลชนา  บุญชูกุศล
5. นายเฉลิมชัย  หนูอนงค์
 
1. นายปัญจพล  บุญมณีชัยกุล
2. นายสมเกียรติ   คล่องแคล่ว
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 76 เงิน 24 โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงจณิสตา  พลอยชาติตระกูล
2. เด็กชายจารึก  ถนอมวัฒน์
3. เด็กหญิงจิรัชญา  บุญช่วย
4. เด็กชายณัฏฐพัฒนณ   ศรทองทรัพย์
5. เด็กหญิงณัฐชยาค์  ปิยะธรรมวุฒิกุล
6. เด็กหญิงปนัดดา  พยัคโยธี
7. เด็กชายปุญญศักดิ์  จงดี
8. เด็กชายพงศภัค  สุขสม
9. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  อยู่พรหมชาติ
10. เด็กชายพีรพงษ์  แน่นหนา
11. เด็กชายรัชชานนท์  สิทธิ์พันธ์
12. เด็กชายรัฐนันท์  สินทอง
13. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสงเดือน
14. เด็กชายสิริพล  อิ๊ดเหล็ง
15. เด็กหญิงสุชานาฎ  พิมพ์ทอง
16. เด็กหญิงสุนิสา  ใจสุทธิ
17. เด็กหญิงอันณิชา  ศรีสวัสดิ์
18. เด็กหญิงเกวลิน  ประวัติเจริญ
19. เด็กชายเฉลิมศิลป์  เสาสิม
20. เด็กหญิงเพ็ญฉาย  พาวังหิน
 
1. นางสาวปณญาภา  สกุลกลาง
2. นางกาญจนา  อยู่สวัสดิ์
3. นางกมลวรรณ  เจริญศิลป์
4. นายประยุทธ  สายทอง
5. นางสาวเสาวลักษณ์  มุทุธรรมลักษณ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.67 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  ตั้งอมรสิทธิชัย
 
1. นางศิราณี  กุลฉวะ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 12 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวธรณ์ธันย์   มาตโห้
 
1. นายธีระพงษ์  สืบโสดา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.67 ทอง 4 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนรีกานต์  นามเสนาะ
2. เด็กหญิงวรรณพร  กลางสุพรรณ
 
1. นางสาวปิยะชนก  นามทอน
2. นางสาวบุศรินทร์  สุขพัฒน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.75 ทอง 28 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวภาพิมล  ครองมงคล
2. นายสิรภพ  โฆษิตชัยมงคล
 
1. นางอัญชลี  เรืองไพศาล
2. นางสาวกุลกัลยา  อยู่ศรี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ดำรงศิลป์ทวีพร
2. เด็กหญิงชญานิน  มุขสาน
3. นางสาวชุติมา  จันทโชติ
4. นางสาวธนวรรณ  มหันตกาศรี
5. เด็กหญิงนันทิยา  ปรีชาโชติ
6. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  กิจเจริญชัย
7. เด็กหญิงวรางคณา  บุญเรือง
8. นางสาววรินธร  ภาณุสุวัฒน์
9. นางสาวสิริลักษณ์  ชมใจ
10. เด็กหญิงเมษวีร์  ป้อมเด็ด
 
1. นางสาวลภัสพร  โคตรโสภา
2. นางทองใบ  สารจันทร์
3. นางสุจิตรา  เมฆเวียน
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  นาในบุญ
2. นางสาวชนานันท์  นันตื้อ
3. นางสาวณภัทร  วงเวียน
4. นางสาวพัทธ์ธีรา  แสงสุรีย์พรชัย
5. เด็กหญิงพิชชาพร  นิยมนา
6. เด็กหญิงภคนันท์  อุดม
7. นางสาวรรรรรร  กะจะวงษ์
8. นางสาววศินี  ชัยยะ
9. นางสาวองค์รักข์  แจ่มนิยม
10. เด็กหญิงอรุชิตา  ไตรสุทธิ์
 
1. นางอุบลวนา  วงเวียน
2. นางสาวสมปรารถนา  ทองนาค
3. นางสาวศิรินภา  ศรีสวัสดิ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 84.6 ทอง 7 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกชกร  สีสด
2. นางสาวธนัชพร  โพธิบาย
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทร
4. เด็กหญิงนริศรา  เทียนศรี
5. เด็กหญิงพรสวรรค์  บำเพ็ญรัตน์
6. นางสาวภัทรภร  จันเทพ
7. นางสาวลักษิกา  มูนรอด
8. เด็กหญิงสุทามาศ  บุญอุ้ม
9. นางสาวสุพรรษา  โปไธสง
10. นางสาวโชติกา  ทรัพย์มณี
 
1. นางอุบลวนา  วงเวียน
2. นางสาวทิวาร์  ศรนรินทร์
3. นางสาวศิรินภา  ศรีสวัสดิ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 42 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  อุปภาค
2. เด็กหญิงภัทราพร  พรมศรี
 
1. นางวัลลภา  ชนะกาญจน์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 25 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ 1. นายธนพล  ผดุงพืช
2. นางสาวนัชชา  คงขวัญ
 
1. นายสุกิจ  สินธุรัตน์
2. นางกรวรรณ  สินธุรัตน์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปณิตา  ราชรี
 
1. นายนิธิกร  พานทอง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวญาดา  วัลย์ศิริธรรมา
 
1. นายชรินทร์  ดวงเดือน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 33 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันจิราพร   สมบูรณ์
 
1. นายศุภโชค   ฉางสุวรรณ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76.66 เงิน 25 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นางสาวกันตา  ศุกรีรัตน์
 
1. นายสมเกียรติ  บุตรินดา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กหญิงวศินี  ตองอ่อน
 
1. นายชรินทร์  ดวงเดือน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 63.3 ทองแดง 36 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายบุศดินทร์  ไชยนา
 
1. นายวิชิต  วงศ์กาฬสินธุ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กหญิงจันทิมา  ยินดี
 
1. นายชรินทร์  ดวงเดือน
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายธนกฤต  โสทนา
 
1. นายวิชิต  วงศ์กาฬสินธุ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65.3 ทองแดง 27 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงฐาวิกา  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงพรนัชชา  อินสำอางค์
 
1. นายนิธิกร  พานทอง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กชายพีรดนย์  พรมเมือง
 
1. นายวิชิต  วงศ์กาฬสินธุ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวพชรมญช์  กอร์ปไพบูลย์
 
1. นายชัยพฤกษ์  ชำนาญเท
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 60.3 ทองแดง 49 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริสมบัติ
2. เด็กชายถ๋ายเวียด  มงคลสุข
3. เด็กหญิงอาจารียา  อานัันทัชวัลกุล
 
1. นายฐิติวัจน์  บุญญะโกศล
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 34 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นายธนพล  สงวนพันธ์
2. นายวีรภัทร  กิจอุดม
3. นายไชยเกียรติ  ประจงจัด
 
1. นายชรินทร์  ดวงเดือน
2. นายอนุพล  มุลานนท์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง 23 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายพลกฤต  แก้วเก้า
 
1. นายเวชพิสิษฐ์  พุทธปสิทธิ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 70.3 เงิน 26 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายภัทร  ชยาวาณิชกุล
 
1. นายชาญชัย  บุญเจริญ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85.1 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายธนวัฒน์  กิ่มวงศ์
 
1. นางวนิดา  ชีพสมุทร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.3 ทอง 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสิรีธร  แซ่คู
 
1. นางสาวสุนันทา  โภชเจริญ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.5 ทอง 11 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายรพี  แช่มชื่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์  พุทธปสิทธิ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 23 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายชนนภัทร  หาพรหม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์  พุทธปสิทธิ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81.6 ทอง 29 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงอริสา  สุวรรณเพิ่ม
 
1. นายวิรัช  สนิทราษฎร์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายบุญญศักดิ์  ท่าม่วง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์  พุทธปสิทธิ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 73 เงิน 30 โรงเรียนยอแซฟวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  มามีไชย
2. เด็กหญิงกัณฐรัตน์  นาพรม
3. เด็กหญิงจันทนิภา  บุญยืน
4. เด็กหญิงจันทิมา  ดิฐษร
5. เด็กชายฐิตินันท์  อ้นมณี
6. เด็กชายภาณุวัฒน์  กิจสัมพันธ์
7. เด็กหญิงอนุสรา  สิงห์สุระ
8. เด็กหญิงเขมิกา  เจตะวัฒนะ
 
1. นางวรรินทร์  ตาแก้ว
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 77.2 เงิน 27 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ยุวรัตน์
2. นางสาวชญานิษฐ์  แก้วแหวน
3. เด็กชายชลวรรษ  มีคลองแบ่ง
4. เด็กชายณัฐชากฤษฎิ์  สมเจตนะพงษ์
5. เด็กชายทรัพย์ทวี  ปิ่นเกษ
6. เด็กชายบุญญศักดิ์  ท่าม่วง
7. เด็กชายพงศธร  ศรีใย
8. เด็กชายพรพชร  โพธิจันทร์
9. เด็กชายพลกฤต  แก้วเก้า
10. เด็กชายรพี  แช่มชื่น
11. เด็กชายวรภัทร  อ่วมคล้าย
12. เด็กชายวรเมธ  การพานิช
13. เด็กชายศุภกฤต  เต็มสุข
14. เด็กชายสุกิตติ  สุดแสวง
15. นางสาวโสภิดา  จันทวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์  พุทธปสิทธิ์
2. นายกฤตธัช  โยมญาติ
3. นางกิตติมา   สุวรรณธาดา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 76 เงิน 22 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ยุวรัตน์
2. เด็กชายชลวรรษ  มีคลองแบ่ง
3. เด็กชายทรัพย์ทวี  ปิ่นเกษ
4. เด็กชายบุญญศักดิ์  ท่าม่วง
5. เด็กชายพรพชร  โพธิจันทร์
6. เด็กชายพลกฤต  แก้วเก้า
7. เด็กชายรพี  แช่มชื่น
8. เด็กชายวรภัทร  อ่วมคล้าย
9. เด็กชายวรเมธ  การพานิช
10. นางสาววิลาวัลย์  เกศหอม
11. เด็กชายศุภกฤต  เต็มสุข
12. เด็กชายสุกิตติ  สุดแสวง
 
1. นายเวชพิสิษฐ์  พุทธปสิทธิ์
2. นายกฤตธัช  โยมญาติ
3. นางกิตติมา   สุวรรณธาดา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 59.2 เข้าร่วม 38 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กชายจิรัสย์  สุขทั้งโลก
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  งามสลัก
3. เด็กหญิงณิชนันทน์  สุขสวัสดิ์
4. เด็กหญิงธัญญเรศ  สัมฤิทธิ์สิทธิสุข
5. เด็กชายธีรภัทร  อรจันทร์
6. เด็กชายปวเรศ  บำรุงกิจ
 
1. นายสมพล  ศักดิ์วิเศษ
2. นางศศิธร  แจ่มโภคา
3. นายปิยะณัฐ  บุญรอดรักษ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 27 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นายพงศภัค  เรืองนาม
2. นายรัชชานนท์  แซ่อึ๊ง
3. นายวัฒนสิน  สุขสมกร
4. นางสาวสุชาดา  สอนพันธ์
5. นายสุภกิตติ์  วิเวโก
6. นายไชยพัฒน์  ประภาโส
 
1. นายจารึก  ฐานธรรม
2. ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี  การบุญ
3. นายวธัญญู  ประทุมชาติ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   วังดู่
2. นางสาวกัลย์สุดา   เล็กประสมวงค์
3. นางสาวกาญจนา   แป้นอุดม
4. เด็กหญิงชนณิกาญต์   สิทธิเวช
5. นางสาวชลธิชา   ทรัพย์สะสม
6. เด็กหญิงณิฐิณัฎฐ์   เกษร
7. เด็กชายธนพฤทธ์   สวัสดิ์วงศ์วิชา
8. นายธนพล   ไพเราะ
9. นายธนภณ   สาคเรศ
10. เด็กชายธนวิชญ์   คำสุข
11. เด็กชายธนิตพงศ์   ปะติทานะโต
12. เด็กชายธัชพล   ไชยเบ้า
13. เด็กหญิงธัญญาเรศ   พัวพันธ์พิพัฒน์
14. นายนทีกานต์   บุญมี
15. เด็กชายนนทิวัชร์  กีรติชยานันท์
16. นางสาวนลินธรณ์   อภิรัฐจิรวงค์
17. เด็กชายนัดที   พลอยเอี่ยม
18. เด็กหญิงนัทธ์หทัย   ยศนิธิวัฒนาพร
19. เด็กหญิงนิพาวรรณ   บำรุงชน
20. นางสาวน้ำทิพย์   ซิงช์
21. เด็กชายปรมัตถ์   คำแก่นแก้ว
22. เด็กหญิงปัญจรัตน์   ประเสริฐสังข์
23. นายปิยะณัฐ   แก้วพะเนาว์
24. เด็กชายพชร   ฤทธิ์ลือไกร
25. เด็กหญิงพลอยชมพู   วิเศษนอก
26. นายพลิศร   บ่อเกิด
27. เด็กชายพีรยุทธ   คงทรัพย์
28. นายพีรศักดิ์   ปิดตามานัง
29. เด็กชายภัทรพงศ์   ดาจักร์
30. นางสาววรรณษา   มะโนใจ
31. นายศุภเลิศ   โพธิชัย
32. นายศุภโชติ   มณีสุขใส
33. นายสหัสวรรษ  ศรีวิชัย
34. นางสาวสุดารัตน์   พันอินจ่อง
35. เด็กหญิงอรปรียา   ต๊ะรังษี
36. นางสาวอรสา   อุทัยรัศมี
37. นางสาวอุษณีย์   โคสันเทียะ
38. นายเกิดดิชัย   สมานทอง
39. นายเดชาวัต   ร่มเย็น
40. เด็กชายเอกชัย   แย้มอ่วม
 
1. นายปกรณ์   แสงมณีธริตกุล
2. นางอัษฎา   จรัลชล
3. นางสาวเตือนใจ  มูลยะ
4. นายสีขริน  โชติวรรณ
5. นางปัณณาสา   ผลพฤกษา
6. นางวนิดา  ชีพสมุทร
7. นางสาวพัชรียา  ทองบ่อ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 23 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กชายรัชชานนท์  จันทสิทธิ์
 
1. นายสมพล  ศักดิ์วิเศษ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 23 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นายนพดล  ดวงศรี
 
1. นางชนพิชา   พุทธรักษา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 23 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงธนัชพร  แก้วแหวน
 
1. นายกฤตธัช  โยมญาติ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.5 เงิน 31 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวชนินาถ  หวังศิริ
 
1. นายธนาชัย  บุญนาศักดิ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.2 ทอง 9 โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ 1. เด็กชายชยากร  โพธิ์มณี
 
1. นางสาวฐิดา  วิณวันก์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.6 ทอง 23 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นายนพดล   ดวงศรี
 
1. นางชนพิชา   พุทธรักษา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.83 เงิน 41 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงธนัชพร  แก้วแหวน
 
1. นายกฤตธัช  โยมญาติ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.66 ทอง 34 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวนาตยา  สุมาลย์
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 31 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กชายณรงค์  จำรัส
 
1. นายสมพล  ศักดิ์วิเศษ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายอาทิตย์  นาคพันธ์
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวรณัน  ลิ้มสวัสดิ์
 
1. นายธนาชัย  บุญนาศักดิ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 30 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวอัจจิมา  มิ่งไธสงค์
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 14 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. เด็กชายเฉลิมพล   นารี
 
1. นายจักราวุธ   ทิศกระโทก
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายอาทิตย์  นาคพันธ์
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 30 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กหญิงชื่นนภา  จิตรโภคา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี  การบุญ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 17 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกุลนิษฐ์  บุญสุข
 
1. นายธนาชัย  บุญนาศักดิ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85.6 ทอง 8 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  วิทพันธ์
2. เด็กชายณัฐดนัย  โป้สมบูรณ์
3. เด็กชายณิจภัสสร์  บุญชุ่ม
4. เด็กหญิงนันทิกานต์  จารย์ปัญญา
5. เด็กชายปรมินทร์  จงอุทัยไพศาล
6. เด็กชายรัตนโชติ  นิราบัว
7. เด็กชายวรวิทย์  คำรอด
8. นางสาววิธาวดี  กิ่งไทร
9. เด็กชายวีรภัทร   บุญเจริญ
10. เด็กหญิงสิริมา  แก้วมณี
11. นางสาวสุพิชญา  ด้วงคงสุข
 
1. นายวิรัติ  กฤษดำ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 84.8 ทอง 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นางสาวจณิสตา  นะเสวี
2. นางสาวญาณิศา  แสงจำปา
3. นายนนทนันท์  ฉิมชน
4. นายนพพร  พรติโพธิ์
5. นายปรินทร์  จงอุทัยไพศาล
6. นายพงศกร  คชพร
7. นางสาวพัทธ์ธีรา  แก่นจันทร์
8. นางสาวรัชนีวรรณ  ทิมอรุณ
9. นางสาวสุนิสา   สระน้อย
10. นางสาวสุมินตรา  วาสนาวิน
11. นายเจตน์สฤษฏิ์  วิสิทธิวงศ์
 
1. นายวิรัติ  กฤษดำ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.4 เงิน 33 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พานิชการ
2. เด็กชายกฤษดา  เพิ่มพูล
3. เด็กหญิงกีรติกา  แพทย์รังษี
4. เด็กชายชัยวัฒน์  จรูญรัตน์
5. เด็กหญิงธนภรณ์  ณ วังน้อย
6. เด็กชายธนภัทร์  ปานสุขขุม
7. เด็กหญิงธนัชพร  เฉลยพจน์
8. เด็กชายสันทัด  บุญอภัย
9. เด็กหญิงอิศวรา  บุญรอดพานิช
10. เด็กหญิงเมขลา  เหมสุรีย์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ประเสริฐศักดิ์
2. นางวันทนา  วรารักษ์
3. นางสาวสุนิสา  จิตวิมลนิมิต
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.2 ทอง 40 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นางสาวจุฬามณี   วงศ์แวว
2. นางสาวธาดารัตน์   เดือนดี
3. นายธีรภัทร   วรรณภักดี
4. นายนพดล   ดวงศรี
5. นายนิโครัต   พุ่มศรี
6. นายปรเมศ   แบบเหมาะ
7. นางสาวรุจิรา   พาลวงษ์
8. นายสัชฌุ   ขุนทา
9. นางสาวสุวัจนีย์   รัตนบุรี
10. นางสาวอรดา   โกมล
 
1. นางชนพิชา   พุทธรักษา
2. นายศุภโชค   ฉางสุวรรณ
3. นางสาวศศิพร   คุ้มวงศ์ดี
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79.4 เงิน 42 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลธินี   คงคาดิษฐ์
2. เด็กหญิงชุติมา   คำสอน
3. เด็กหญิงพักตร์พริ้ง   เซี่ยงฉิน
4. เด็กหญิงภูริดา   ประจงใจ
5. เด็กหญิงวรรณษา   ขุนทา
6. เด็กหญิงวราภรณ์   คัมภีระยศ
7. เด็กหญิงวีรสุดา   ยินดีทรัพย์
8. เด็กหญิงศศิกานต์   สวนทอง
9. เด็กหญิงสมฤทัย   ศรีแก้ว
10. เด็กหญิงสินีรัตน์   นุชอุดม
11. เด็กหญิงอรวรรณ   จันทร์พงษ์
12. เด็กหญิงเอมิตา   ใจเด็ด
 
1. นางชนพิชา   พุทธรักษา
2. นางสาวศศิพร   คุ้มวงศ์ดี
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 42 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นางสาวพรชนก  พิทักษ์โกศล
 
1. นางอัษฎา  จรัญชล
2. นางสาวพัชรียา  ทองบ่อ
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 17 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  คำเพ็ชร
2. นางสาวจิตนภา  เรืองสมบูรณ์
3. นายทรงฤทธิ์  สวัสดีกูล
4. เด็กหญิงธนัชชา  อินทนิน
5. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  พุ่มกล่อม
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สำราญฤทุกข์
7. เด็กชายวรพล  มาศศิริ
8. เด็กหญิงสวรรยา  นิลฉวี
9. เด็กชายสิทธิศักดิ์  นิลฉวี
10. นางสาวสโรชา  แทนนิกร
11. นายอภินันท์  มารยาท
 
1. นายวันปิยะ  เขียวขว้า
2. นางสาวปาณิสา  สารสิทธิ์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 76.8 เงิน 9 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นายธนาคาร  อภิญ
2. นายธรรมธร  ฮะวังจู
3. นายธัชนนท์  มณีเกตุ
4. นายนฤเบศ  อินทนิน
5. นางสาวนีรนุช  ปัญญาพิบูรณ์
 
1. นายชัยพฤกษ์  ชิดกระโทก
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 28 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวพาขวัญ  ประภาสิต
 
1. นางสาวพรทิพย์  อนุลาวัลย์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวพีรญา  บำรุงพันธุ์
 
1. นางสาวสมัชญา  ช่างพาน
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่เตียว
 
1. นางรัตน์ดา  สุขเหลือ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวกุลนิษฐ์  บุญมั่น
 
1. นางปรญา  เรือนเงิน
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82.83 ทอง 11 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงเกวลิณ  ธรรมฉัตร
 
1. นางสาวคุณากร  เทาศิริ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 76 เงิน 15 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายวายุ  ชาญพนา
 
1. นางสาวสุพจนา  ยุติวงษ์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง 7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายจรัณธรณ์  จางเจริญรัชว์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แจ้งวิจารณ์
3. เด็กชายณัฏฐ์  นนท์แสงโรจน์
4. เด็กหญิงรินรดา  สีบุญเรือง
5. เด็กชายศิรวีร์  หรรษาพันธุ์
 
1. นางสาวกัญฐญามาศ  กลิ่นขจร
2. นางสาวสุวิมล  จรัสพันธ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95.67 ทอง 13 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวณัฐนิชา  อัฒจักร
2. นายธนภัทร  สีบุญเรือง
3. นางสาวปริณดา  พิศวง
4. นายปองพล  หอมสวัสดิ์
5. นายไทธรรม์  ถาวรวงศ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สวัสดีมงคล
2. นางพชรวรรณ  ศิริไพศาลนันทกุล
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงปุณยาพร  ภูมิถาวร
2. เด็กหญิงวิภานันท์  สุขล้วนวัฒนา
 
1. นางสาวเกศริน  แซ่ใหน
2. นางสาวฝันฉี  แซ่หลี่
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.5 ทอง 20 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวทิพรัตน์  อตัญที
2. นางสาวศกศิริ  มัชฌเวทย์
 
1. นางสาวสุฆลธา  อินทเจริญ
2. MissMa  Ruxue
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 17 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กหญิงกานดา  วิเชฐวรพงศ์
2. เด็กหญิงวารุณี  จรูญรัตน์
 
1. นายกฤษดา  ชนะสิทธิ์
2. นางปัทมพร  มั่นศิลป์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวกานต์สินี  สังข์มณี
2. นางสาวพันพัสสา  บำบัดทุกข์
 
1. นายกฤษดา  ชนะสิทธิ์
2. นางปัทมพร  มั่นศิลป์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวละอองทิพย์  วันทุมมา
2. นางสาวไข่มุก  ฤกษ์เวียง
 
1. MissJiyeong  Oh
2. นางสาวสรัลยา  สิงห์ทน
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 79.33 เงิน 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวรินศร  วัชรนิมมานกุล
 
1. นางสาวสุฆลธา  อินทเจริญ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.8 ทอง 8 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกมลกานต์  วงษ์เกษมศิริ
 
1. นายอภิเดช  แสงหงษ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85.7 ทอง 9 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวฐิติพร  มังคลสุข
2. นางสาวนิราภร  ฟูคณะ
3. นางสาววลัยพร  โอภาโส
4. นายศรานนท์  ชลชีพ
5. นางสาวศุภมาศ  พฤกษ์เจริญ
 
1. นางสาวสุฆลธา  อินทเจริญ
2. MissMa  Ruxue
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.3 ทอง 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวฏตฤณญา  มหาเกตุ
2. นางสาวปภาวี  พัฒนกพันธุ์
3. นางสาวพรพรรณ  จันทพฤกษ์
4. นางสาวพีรดา  สุขนาคกิจ
5. นางสาวเมธาวดี  ปธานราษฎร์
 
1. นางสาวศิริกาญจน์  เรืองเดช
2. นางสาวณิชาภา  ชนะชัยรุ่งกมล
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.6 ทอง 15 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวสุรางคณา  เหมรา
2. นางสาวหัทยา  บัวบก
 
1. นางสาวลินดา  ผัดนารี
2. MissLiu  Chuqing
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71 เงิน 14 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวณัฐริกา  เปรมพักตร์
2. นางสาวศุภิสรา  เนินริมหนอง
 
1. นายกฤษดา  ชนะสิทธิ์
2. นางปัทมพร  มั่นศิลป์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นายกิตติพงศ์   บุบผา
2. นายภัทรภูมิ   จิตรชัยนานุกูล
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   ทวีปสูงเนิน
2. นางสาวนภาวรรณ   เหล่ารักผล
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 83.45 ทอง 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นางสาวณภัทร   ทรัพย์เจริญ
 
1. นางสาวนภาวรรณ  เหล่ารักผล
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.68 ทอง 8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายกันส์  สุวรรณมาลี
2. เด็กชายกิตติ์เมธี  โรจวิรัลรัตน์
3. เด็กชายธีรภัทร  วงษ์กำภู
4. เด็กชายธีรวัต  สุขจิต
5. เด็กชายปริญญา  นาคสวัสดิ์
6. เด็กชายพีรวิชญ์  พิมพ์ต่อ
7. เด็กชายวรวุฒิ  ป้องหมู่
8. เด็กชายสืบวงศ์  ฉัตรสุกิจ
 
1. นายนิรันต์  คายเซ่า
2. นายสราวุฒิ  คะเรรัมย์
3. นายชลวิทย์  กิจอักษร
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.48 ทอง 19 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นายณัฐวุฒิ  ประจงใจ
2. นายปุณยวัจน์  บรรเทาทุกข์
3. นายพงศกร  เจนจัดทรัพย์
4. นายรุ่งวิทย์  สุทโธการ
5. นายวรรธนะ  ทาจันทึก
6. นายวศิน  บุญอินทร์
 
1. นางสาวปวีณา  มาลัยจิตต์
2. นางสาววันดี  พูลนุช
3. นางสาวชนิดา  ลาภบัว
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายกิตติ  ช่างแกะ
2. นางสาวคีตภัทร  เรืองนิล
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  พรมนา
4. นายธนะพนธ์  นาคช้อย
5. นายนฤทธิ์  เกษรจันทร์
6. นางสาวปานพิมพ์  ชัยดีเมธาพัฒน์
7. นางสาวพรลภัส  บุญโกย
8. นายพัฒกรณ์  บูรพกรณ์
9. นางสาวพูนพัชร  นัมคณิสรณ์
10. นายเกียรติศักดิ์  โรจน์แก้ว
 
1. นายสิรภพ  คุ้มพ่วงดี
2. นายภานุเดช  วัดแก้ว
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 71.5 เงิน 10 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจงกลนี  วิลาทอง
2. นางสาวชนัญญา  วันละดา
3. นางสาวสิริพรรณ  ภูมิโคกรักษ์
4. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชนะสิทธิ์
5. เด็กหญิงเบญญาภา  สอนเนียม
 
1. นางสาวสุภาพร  เพิ่มพูล
2. นางสาวนาถยา  คงขาว
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กหญิงธัญวลัย  เอิบภพ
2. นางสาวพรรณภัทร  เสมาทอง
3. เด็กหญิงแสนทิพย์  ญาณโส
 
1. นางสาวปวีณา  มาลัยจิตต์
2. นายทรงธรรม  ทิพย์ศิริ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 45 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นางสาวพิรญาณ์  พันธนียะ
2. นางสาววชิรา  จักรบวรพันธ์
3. นางสาวสุกัญญา  เพชรชื่น
 
1. นางกฤติกา  ศรีประมาณ
2. นางสาวธัญทิพา  โกสัลล์วัฒนา
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.4 ทอง 7 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤติญดา  บางสุวรรณ
2. เด็กหญิงญาณิศา  พินโท
3. เด็กหญิงพิชชา  ใจตรง
 
1. นางสาวสุภาวดี  หนูชู
2. นางสาวศิริลักษณ์  ญานสังวรชัย
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 72.4 เงิน 36 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวกัญจณัฐ  เนินหาด
2. นางสาวนฤมล  วิญญา
3. นางสาวสุกัญญา  เสมสฤษดิ์
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  ชูเดช
2. นางสาวนิตยา  ประวาสี
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงร่มไทรทอง  ไหว้พรหม
2. เด็กหญิงอรอริยาณัฐ  ลีลาวัตร
 
1. นางสาวสุกัญญา  พูลกสิ
2. นายพงษ์พิพัฒน์  นิลผาย
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงชลมาศ  นาคเจริญ
2. เด็กชายดินธนารัฐ  จันทร์แสงศรี
 
1. นายอิทธิพล  เจริญเมือง
2. นางสาวรัตนา  กสิวัตร
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.67 ทอง 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวธัญญ์กมน  สุทธิ์กุลธนวัชร์
2. นางสาวปฏิญญา  บุญเหลือ
 
1. นางสาวสุกัญญา  พูลกสิ
2. นางสาววไลพร  สุขใส
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.66 ทองแดง 19 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายจักรพงศ์   โชตน์ศรีวรสาร
2. เด็กชายจิรพัฒน์  สร้อยสุวรรณ
 
1. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
2. นางสาวชญาณัฎฐ์  คำรอด
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 9 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายนันทพงศ์   สมสุขหวัง
2. นางสาวมาริสา   โพธิพัฒน์
 
1. นายศุกร์เกษม  ปรุงผล
2. นางสาวกนกรัตน์   จำเนียรสุข
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 47 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายณทรรศน์  โปษยาอนุวัตร์
2. เด็กหญิงภัณฑิลา  ประสิทธิ์นราพันธุ์
 
1. นางสาวรัตนา  กสิวัตร
2. นายอิทธิพล  เจริญเมือง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 37.67 เข้าร่วม 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนาคะ
2. นางสาวพรรณพัชร  ทำสวน
 
1. นายวรัลลวร  พิสิฐกุลธรกิจ
2. นางสาวจิติภัสร์  โชตินิธิธานันทร์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77.33 เงิน 7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงชัชชญา  สิงขุดร
2. เด็กหญิงสราญรัตน์  สุทธิโรจน์วรกุล
 
1. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
2. นายวรัท  สะอาด
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวธัชพรรณ  วัฒนาวงศ์
2. นางสาวสุภัชชา  เศรษฐจิตต์
 
1. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
2. นายวรัท  สะอาด
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 75.67 เงิน 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายนันทภพ  ดำริห์
2. นายศิวกร  มหกาญจน์
 
1. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
2. นายพิทยา  ปฏิโค
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายณัฐชนน  อานามนาถ
2. นายสิรวิชญ์  ประทุมสุวรรณ์
 
1. นายพิทยา  ปฏิโค
2. นายสุนทร  เรืองภักดี
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายก่อเกียรติ  คงทวี
2. เด็กชายธามนิธิ  วิจิตธรรมภาณี
3. เด็กหญิงปณิชา  รัตนาธนบดี
 
1. นางสาวชญาณัฎฐ์  คำรอด
2. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 79.66 เงิน 9 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายฐานัส  ศิริการ
2. นายณัฐ  มาฆะสิทธิ์
3. นายอธิปปัตย์  จิรวงศ์ณธิพร
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางดาริกา  เรืองภักดี
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70.5 เงิน 21 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นายนายปวเรศน์  พรมโชติ
2. นางสาววัลวลี  เมืองธรรม
 
1. นายธนากร  แก่นเกษ
2. นางสาววิริยา  ศิริวาลย์
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายชัชณล  ภูพาดสี
2. เด็กชายพงศภัค   รติปัญญาพรกุล
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชอบชน
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
2. นายพิทยา  ปฏิโค
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายปารณัท  คูหาทอง
2. นายศิรวุฒิ  สุวจิตตานนท์
3. นายสุภณ  สมตุ้ย
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางดาริกา  เรืองภักดี
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายกิตติภูมิ  คชาบาล
2. เด็กหญิงชฎาพร  สัตย์พานิช
3. เด็กชายทัศน์พล  สินเมือง
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
2. นายพิทยา  ปฏิโค
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายชินภัค  เจริญศิริ
2. นายธนพล  สวัสดิ์วงษ์
3. นายธนัตถ์  สิทธิประสงค์
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางดาริกา  เรืองภักดี
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายกิตติพัฒน์   บุญเดช
2. เด็กชายชลชนะชัย   สมโฉม
3. เด็กชายชานน   หวานเสนาะ
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
2. นายพิทยา  ปฏิโค
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายพงษ์พร  เจริญวิเศษ
2. นายวรกานต์  พิมพ์แก้ว
3. นายสรันร์  ดวงประไพ
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางจำเรียง  ไชยเจริญ
 
158 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายภวิศ   มนต์ชัยสิงห์
2. เด็กชายภาษินันท์   วิทยวินิต
3. เด็กชายอิทธิกร   มุทุธรรมลักษณ์
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
2. นายพิทยา  ปฏิโค
 
159 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายสุรวิช   นาคแก้ว
2. นายสุวิจักขณ์  เทพสุขะลักษณ์
3. นางสาวเกษมณี  สถิตวิภารวงศ์
 
1. นายพิทยา  ปฏิโค
2. นางวราภรณ์  ปฏิโค
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 46 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ลือพงษ์
2. เด็กชายอภิวิชญ์  เจนการ
3. เด็กหญิงเฑมิตา  กิตติศาสตรา
 
1. นางสาวราภัสยา  ศรีสุทธิ
2. นางจำเรียง  ไชยเจริญ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 70.66 เงิน 34 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นายนัทพล  ทองปราง
2. นางสาวปวนันท์  ศรีมุกดา
3. นายสหรัฐ  จีรังกูล
 
1. นางศิวพร  สุขวังไทร
2. นางสาวช่อผกา  จันทรากร
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 30 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 1. เด็กหญิงพิจิตรา  รักษา
2. เด็กหญิงอารยา  เพ็ชรภิรมย์
3. เด็กหญิงแทนชนิดา  จันทร์คำ
 
1. นางสุปราณี  เกิดพุ่มนาค
2. นายเจษฎา  พลอยประเสริฐ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 79 เงิน 30 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวนภัสวรรณ  จันทประสพสุข
2. นางสาวรสภัค  ใจดี
3. นางสาวสุชานันท์  น้อยพลี
 
1. นางศิวพร  สุขวังไทร
2. นางสาวช่อผกา  จันทรากร
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 35 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองขาว
2. เด็กหญิงณัฐพร  โภคา
3. เด็กหญิงปวีณา  งามเดช
4. เด็กหญิงมลวรรณ  ดียิ่ง
5. เด็กหญิงวิภาดา  เจเถื่อน
6. เด็กหญิงอนันตญา  สุดสังข์
 
1. นางพีรกานต์  โหงจำรัส
2. นางสาวเกศินี  สุขประสิทธิ์
3. นางณัฐรดา  สู่ไชย
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 22 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นายจักรกฤษณ์  ศรีคงรักษ์
2. นางสาวชุติภา  คำแหง
3. นางสาวนภัสสร  ล้วนดี
4. นางสาวรมย์ธีรา  ศรีแก้ว
5. นางสาวศิราณี  น้อยหลา
6. นางสาวสกาวเดือน  สวัสดีมงคล
 
1. นางนลินทิพย์  เพชรวงษ์ดี
2. นางศิวพร  สุขวังไทร
3. นางสาวช่อผกา  จันทรากร
 
166 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 37 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นางสาวธัญมาศ  อาจยุทธ
2. นางสาวปีรนัท  มาสม
3. นางสาวสุดารัตน์  ไพศาล
 
1. นางณัฐรดา  สู่ไชย
2. นางพีรกานต์  โหงจำรัส
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77 เงิน 25 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง 1. นางสาวธันยพร  พิริยะพรชัย
2. นางสาวพัทธนันท์  การเอนก
3. นายศุภวิชญ์  บำรุงรัตน์
 
1. นางสาวกัญญาภัค  สิทธิบุศย์
2. นางสาวยุพดี  ฤทธิ์ไธสง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 27 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายกฤตภัค  สุดแดง
2. เด็กชายกิตตกภูมิ  แสงเพชร
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ดอนชัย
 
1. นายเดชา  ฤกษ์เรืองฤทธิ์
2. นางนงลักษณ์  บุญล้อม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.67 ทอง 8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายกมนทัต  บุญสัจจานันท์
2. นายประจักษ์  แสงจำปา
3. นายรหัท  มีกุศล
 
1. นางสาวรุ้งระวี  บญโยประการ
2. นางเสาวรีย์  โรจน์พานิช
 
170 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 57.66 เข้าร่วม 20 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิตญาภา  เอกทอง
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  งามแป้น
3. เด็กหญิงอัญชิสา  นันทะชัย
 
1. นางศิวพร  สุขวังไทร
2. นางมณี  พูลทรัพย์
 
171 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 70 เงิน 40 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง 1. นางสาวจิตรา  บุญเจริญ
2. นางสาวสุดารัตน์  ปลื้มภักตร์
3. นางสาวเยาวลักษณ์  คลองขุด
 
1. นางสาวกัญญาภัค  สิทธิบุศย์
2. นางสาวพัชชิตา  มูลเมืองมา
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายธนพล  ปั้นเหลี่ยม
2. นายธนรัฐ  ปั้นเหลี่ยม
3. นายวรินกร  เข็มรัตน์
 
1. นางอิชยนิติ  มูลชอบ
2. นางสาวรัตนา  บุญพรม
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.67 ทอง 33 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 1. นางสาวณพิชชา  คงกระพันธ์
2. นางสาวสิโรชินี  ซึมทราย
3. นางสาวสุภาภรณ์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  พูลทรัพย์
2. นางสุปราณี  เกิดพุ่มนาค
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 21 โรงเรียนบุญสมวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โชติแสง
2. เด็กหญิงนพวรรณ  ปลื้มมโน
3. เด็กหญิงสุมาลี  ไพริน
 
1. นางสาวดาวเรือง  ท่าหิน
2. นางพีรายา  เจริญศิริ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.66 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายฐิติพงศ์  เลขกาญจน์
2. นายณัฏฐ์ทัศน์  โห้หาญ
3. นายภูดิท  จิตงามสุจริต
 
1. นางคารม  บุญโยประการ
2. นางจารุวรรณ  พงษ์พรต
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรไพรินทร์  คุณผล
2. เด็กหญิงวาริณี  ศิริ
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  คุชิตา
 
1. นางพีรกานต์  โหงจำรัส
2. นางสาวเกศินี  สุขประสิทธิ์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 37 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นางสาวกมลชนก  ช่างอยู่
2. นางสาววีรยา  พระภูมิ
3. นายอนุรักษ์  ทองบาง
 
1. นางสาวเกศินี  สุขประสิทธิ์
2. นางสาวสงกรานต์  ไชยประสาทสุข
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง 11 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วมาลุน
2. เด็กชายอัญพิสิิษฐ์  รักเดช
3. เด็กชายเดชา  ศรีมุกดา
 
1. นางสาวเจนจิรา  เกลาโพธิ์
2. นางสาวศรีสุนันทา  เสนาะศัพท์
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. เด็กชายอภิชัย  ทองประสิทธิ์
 
1. นางสาวเปมิกา  ธนวนกุล
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กชายกัมปนาท  จันทะคัด
 
1. นางสาคร  ฐานธรรม
 
181 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 21 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 1. นายวันเฉลิม  ไกลบาป
2. นายอนุรักษ์  จารุจันทร์
 
1. นางสาวธนัฏฐ์สร  สุตตะนนท์
2. นางสาวชวันรัตน์  อภิศักดิ์ลภัสธร