สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวกฤษติญา  ศรีวิลัย
2. นายณัฐวุฒิ  นุ่มดี
3. นางสาวรัตติกา  สว่างศรี
 
1. นายนิพัฒน์  ชะเอม
2. นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายกิตติศักดิ์  มั่นคง
2. เด็กชายธนวัฒน์  ยิ้มจันทร์
3. นางสาวปาริฉัตร  กาฬภักดี
4. นางสาวภาณุมาศ  อัศจันทร์
5. นางสาวรสิกา  ทำเนียม
6. เด็กชายวุฒิภัทร  รอดทอง
7. นางสาวสุพิชฌา  ผิวขาว
8. เด็กชายอติวิชญ์  พูลสวัสดิ์
9. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ด้วงปาน
10. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  ทั่งทอง
 
1. นางกาญจนา  สีทาไข
2. นางอมรรัตน์  สายเสน
3. นายยุรนันท์  ปั้นนอก