สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุขโข
 
1. นางรัชนีกร  รุ่งโรจน์ธีระ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73.66 เงิน 39 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวณัฐธยา  บุญประคม
 
1. นางรัชนีกร  รุ่งโรจน์ธีระ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 26 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวสุวิชาดา  การเพียร
 
1. นายมาโนช  ประกอบแสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72 เงิน 40 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวบัวชมพู  สุวรรณศร
 
1. นางสาวดวงลัดดา  น้ำแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78.67 เงิน 7 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายพิทักษ์  รอดพ่วง
 
1. นางวรัตน์  พิทักษ์วงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 36 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวจิติญากรณ์  สุรพานิช
2. นางสาววรรณพร  พันศิริ
3. นายอนุชา  จันทน์ขาว
 
1. นายอดิศักดิ์  จันทบัตร์
2. นางวรัตน์  พิทักษ์วงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  แสงมาลา
2. เด็กหญิงวรรณษา  ปานทะสูตร
 
1. นางสาวนิศรา  วงษ์สุบรรณ์
2. นางกิตติมา  ฉิมพาลี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 73.33 เงิน 9 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. นางสาวธนพร   กาฬภักดี
2. นางสาวโชติมา   สุขไสวรุ่งเรือง
 
1. นางสาวนันทิยา  เอกคณาปราชญ์
2. นายจักรพันธ์ุ   จิตรเพ็ชร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75.02 เงิน 29 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวอิสรีย์  เฟื่องอารมย์
 
1. นายมาโนช  ประกอบแสง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายณัฐกิตต์  เนตรศิวะวิเชียร
 
1. นายพัฒนกร  ปานฑสูตร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74.83 เงิน 26 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวอินทรัตน์  ทิมพิทักษ์สกุล
 
1. นางสาวจุฑาภร  เข็มทอง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74.4 เงิน 32 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. เด็กชายบุญส่ง  ปลื้มกมล
2. เด็กชายวีรภัทร  นวลผ่อง
3. เด็กชายอรรถพล  นุชนารถ
 
1. นายธีระ  อินทร์สว่าง
2. นางวันดี  วรกรรณ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 27 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  อู่อรุณ
2. เด็กชายสุวรรณ  ปื่นทอง
 
1. นายอรรถพล  พวงวัธนชัย
2. นายยุทธ  ศรีบุญมี
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.2 เงิน 32 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวกมลวรรณ  รัตนวรลักษณ์
2. นางสาวพิมพ์ลดา  สินรุ่งพัฒนศิริ
3. นางสาวรสิตา  แย้มคล้าย
4. นางสาวศุภรัตน์  ทวีชัย
5. นางสาวอรอินทุ์  ทองไพรวรรณ
 
1. นางพิมพ์ชนก  ทองบุราณ
2. นายนนทะกาล  ทองบุราณ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73.6 เงิน 38 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายจิรันตย์  บริสุทธิ์
2. เด็กชายจีระพัฒณ์  พิศวงค์
3. เด็กชายณัฐดนัย  อิ่มใจพงษ์
4. เด็กหญิงปฏิมา  เข็มกลัด
5. เด็กหญิงอริสา  ขุมทอง
 
1. นายกณิกนันต์  สุริยกานต์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 79 เงิน 17 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 1. นางสาวกชกร  ฝาเเก้วจันทร์
2. นางสาวกรรณิการ์  มะนาวหวาน
3. นายกรวิชญ์  ซ่อนกลิ่น
4. นางสาวกัญญารัตน์  ทับศฤงฆรา
5. เด็กหญิงชมพูนุช  นุสสิริ
6. นายทัศนัย  เเซ่เจ็ง
7. นายธงชัย  สอนง่าย
8. นายธาราดล  ชิณคำ
9. นางสาวนันทวัน  เกษมวัฒนา
10. เด็กชายพชร  คล้ายหิรัญ
11. นางสาวพิมวดี  ศรีนาค
12. นางสาวภัทรวดี  พรมมาธรรม
13. นางสาวรสสุคนธ์  รอบรู้
14. นางสาวศศิกานต์  ล่าต้า
15. นายศิวกร  เทียนเมืองปัก
16. นางสาวสริตา  รัศมี
17. เด็กหญิงสิลิณี  นุสสิริ
18. นายอภิสิทธิ์  ศรีเอี่ยม
19. นายอภิสิทธิ์  น้อยศรี
20. นายเดชาวุฒิ  สินมา
 
1. นางประอรศิริ  ชวีวัฒน์
2. นางดวงเดือน  รุ่งเรือง
3. นายจตุรงค์  ก้านศรี
4. นางสาวบุณยนุช  อินทร์สวาท
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77.5 เงิน 34 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวนภาดล  กิ่งไทร
2. นายอภิสิทธิ์  ทับยาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพรัตน์  ขวัญอ่อน
2. นางพรสวรรค์  เพ็ชรัตน์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 21 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวกัญญา  สุระเกตุ
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นางสาวปรียาวรรณ  มิ่งขวัญ
 
1. นางสาวรพีพรรณ  ธนาเสถียร
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายธราธร  อินโต
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 76 เงิน 20 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายชนาธิป  บุญเสริม
 
1. นายธัญญากร  ธรรมกาย
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายวันชนะ  โรจน์ประเสริฐพร
 
1. นายธัญญากร  ธรรมกาย
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวสุธินี  นูมหันต์
 
1. นายวีระ  หวังวิมาน
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 21 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายปวริศร์  ฉิมพาลี
 
1. นายธัญญากร  ธรรมกาย
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 71 เงิน 35 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 1. เด็กหญิงสุชาดา  ปานทอง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  น้อยแก้ว
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 41 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายศุภสิน  ม่วงงาม
 
1. นางสาวจิราพร  วงจันเพ็ง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.2 เงิน 32 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  จันทร์เสวก
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.3 เงิน 38 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นายนลธวัช  นนท์เต็ม
 
1. นางทัศนีย์  นิลประดิษฐ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 40 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 1. นายธงชัย  แตงโสภา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  น้อยแก้ว
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.66 เงิน 22 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงเปรมิกา  สุธีกุล
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 19 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวบูญญาวัน  แช่มช้อย
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 71.4 เงิน 45 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  เพ็ชรทอง
2. เด็กชายกีรติ  ไทรสังขปีรภา
3. เด็กชายจักรินทร์  กาฬภักดี
4. เด็กหญิงชไมพร  เปรมปรีดา
5. เด็กชายธนพงษ์  เกมกลาาง
6. เด็กหญิงปิยานุช  พลเสน
7. เด็กหญิงวิภวานี  ชูจันทร์
8. เด็กชายวีรวัฒน์  แซ่ล้อ
9. เด็กหญิงสุพรรณษา  แตงทอง
10. เด็กชายโป๊โป๊  
 
1. นางสาวจินดา  พรหมโชติ
2. นางสาวศิริรัตน์  แตงนิ่ม
3. นางสาวเนาวรัตน์  ทองมาก
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 70.2 เงิน 16 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นางสาวฉัตรสุดา  ศรีทองสุข
2. นายชาคริต  ทาลาสุด
3. นายภาราดร  แสนคำ
4. นางสาววิลัดดา  ชาวป่า
5. นายเดโช  คำเสน
 
1. นายนิรุตต์  ธัญญเจริญ
2. นางสาวนาถระพี  ศรีสุข
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 70.33 เงิน 17 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กชายณัฐกานต์  วันสามง่าม
2. นางสาววริษฐา  ขันนาค
 
1. นายนิรุตต์  ธัญญเจริญ
2. นางรักษิณา  แก้วพงษา
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 73.8 เงิน 39 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายธนกาญจน์  บุญรอด
 
1. นางณัชนันทน์  บุตรดาวงษ์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 71 เงิน 41 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายยศภัทร  กาฬษร
 
1. นางสาวสุพรรษา  มาดอนคา
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73.66 เงิน 37 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงสุภัสสร  นาคจินวงษ์
2. เด็กหญิงเอื่้อมพร  ยิ้มภักดี
 
1. นายธฤต  จันทร์สุวรรณ
2. นางสาวอัศนีย์  ธัญญเจริญ
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.6 เงิน 18 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายธรรพ์ณธร  บัวศรี
2. นายอังคาร  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาวรังสิยา  วุฒิไพบูลย์
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 70.2 เงิน 13 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายธนสิน  เดชบำรุง
2. เด็กหญิงนรีกานต์  เชาวนะ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ชูปรารมย์
4. เด็กหญิงพรทิชา  น้ำจันทร์
5. เด็กหญิงรสริน  ช้างวงศ์
 
1. นางสาวพรพิมล  บุญประเสริฐ
2. นางสายใจ  กันประชา
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 76.8 เงิน 7 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายณัฐพงษ์  มะกรูดอินทร์
2. นางสาวธันยพร  ล่องลม
3. นางสาวบงกช  ชินวงษ์
4. นายมงคล  รักพวงทอง
5. นางสาวศรินทิพย์  ราตรี
 
1. นางสาวพรพิมล  บุญประเสริฐ
2. นางสาวเยาวเรศ  พระโพธิ์วังซ้าย
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวกนกวรรณ  สุพรรณโพธิ์ทอง
2. นางสาวพัชรมัย  ขำกา
3. นางสาวสุชัญญา  แผนสมบูรณ์
 
1. นายวิวัฒน์  สงวนทรัพย์
2. นางสาวทักษอร  ฝึกวาจา
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75.2 เงิน 21 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงธัญวลัย  ยงทองหลาง
2. เด็กหญิงธิดา  เครือแก้ว
3. เด็กหญิงธุวรดา  จงสวัสดิ์
 
1. นางสุนี  กล้าหาญ
2. นางสาววิชชุตา  ภูฆัง
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 73.2 เงิน 33 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวบุณยวีร์  บุญเปลี่ยน
2. นางสาวปภัสวรรณ  โพธิ์ทองคำ
3. นายอรรถชัย  สุขเจริญ
 
1. นางสุนี  กล้าหาญ
2. นางสาวแสงเดือน  ศิริสอ
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 42 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายกฤดิพัฒน์  อาษานอก
2. เด็กชายยศพนธ์  ผาประทะ
 
1. นายไพฑูรย์  แยกผิวผ่อง
2. นางสาวจิราพร  รุ่งอร่าม
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายพงศกร  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศรุตยา  ทองไทย
 
1. นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
2. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
 
46 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงจิราพร  พุ่มมาลา
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  แก้วจัน่ทร์
3. เด็กชายสุวภัทร  เหม็นชับ
 
1. นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
2. นางสาวภรภัทร  สะราคำ
 
47 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 73 เงิน 15 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ชุ่มเพ็งพันธ์
2. เด็กชายธรรมรัตน์  ศรีดี
3. เด็กชายภูมินทร์  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวบุญณิตา  จิตรีเชาว์
2. นายไพฑูรย์  แยกผิวผ่อง
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 72.33 เงิน 10 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายทศพร  ปิ่นทอง
2. นายประพันธ์  พูลสวัสดิ์
3. นายอนุกูล  พุ่มพวง
 
1. นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย์
2. นายภาคภูมิ  เมฆโพธิ์
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 35 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. นางสาวณวพร    พุ่มจำปา
2. นางสาวสุราวดี    พูสาย
3. นางสาวอลิษา   กาฬภักดี
 
1. นางสมหมาย  ศรีสุข
2. นางสาวศศิร์ภร  เกาะแก้ว
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75.75 เงิน 30 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายนรเทพ  คำพงพีร์
2. เด็กชายพีระพงษ์  สุทธิสา
3. เด็กชายสรวิชญ์  เกษประทุม
4. เด็กชายอดิศร  ขวัญแพร
5. เด็กชายเกริกชัย  แปรนาค
6. เด็กชายเศรษฐพล  ลิั้มตระกูล
 
1. นายเอกรัตน์  นกแก้ว
2. นางสาวบาหยัญ  นันทา
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 39 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายปรเมศ  รักชื่อ
2. นางสาวปุ้ย  เจดีย์
3. นางสาวศศิกานต์  ธัญญเจริญ
4. นางสาวสิริลักษณ์  แตงทอง
5. นายสุทธิพจน์  แหลมหลัก
6. นางสาวอัจฉรา  อินครุฑ
 
1. นางสาวสุนัน  กลำพะบุตร
 
52 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. เด็กชายจิตติพล  ระโหฐาน
2. เด็กชายณัฐพงษ์  อินทรักษา
3. เด็กชายธนาวัตร  ศรีเดช
 
1. นางสาวกัญญา  จันทรา
2. นางสาวธัญญาเรศ  สุวัฒนมงคลชัย
 
53 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 45 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 1. นางสาวณัฐกฤตา  โพธิ์ศรี
2. นายวทัญญู  สายเสมา
3. นายอภิชัย  ยอดจันทร์
 
1. นายถวิล  สุขวงษ์
2. นางสาวโชติกา  ขาวผ่อง
 
54 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์สิตา  เนตรลา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองสินธุ์
3. เด็กหญิงศศินิภา  ทรัพย์มาก
 
1. นางสาวอัปสร  ชัยเภรี
2. นางสาวพรรณิภา  สุขแสน
 
55 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 72.66 เงิน 34 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 1. นางสาวปานรพี  ช้างคง
2. นางสาวพิชชาภา  ทองเสวตร
3. นางสาวอนุตรา  สุขชาติ
 
1. นางสาวโชติกา  ขาวผ่อง
2. นายประสิทธิ์  สิงห์ชัย
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 45 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวภนิตา  ปืนฮวน
2. นางสาวภาคินี  ปืนฮวน
3. นางสาวสุพรรณภิรมย์  อ่อนวิมล
 
1. นางมยุรดา  ทองสุข
2. นายวีระโชค  แก้วเรือง
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 77 เงิน 18 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวกาญจนา  วิระนนท์
2. นางสาวสายพิณ  ศิลปชัย
3. นางสาวอรวรรณ  พูลเพิ่ม
 
1. ดร.กรองทอง  เขียนทอง
2. นางจำนงค์  รักการดี
 
58 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 17 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายสุขสงกรานต์  ฉายอรุณ
 
1. นายวัชรพล  พันธุ์ค้า
 
59 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายจตุพร  ศรีสุข
 
1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  ต้าวบุญสูง
 
60 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 22 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ราตรี
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  ทาเอื้อ
 
1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  ต้าวบุญสูง
2. นางสาวนพวรรณ  วิจิตรบรรจง