สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงนิราพร  แตงทอง
 
1. นางสุทธิรัตน์  วิศิษฏานนท์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายภูมินทร์  ก้องรัตนโกศล
 
1. นางสมศรี  เส็งหลวง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56.88 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงศณิสตา  อุปโภชน์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ช้างวงษ์
3. เด็กหญิงเกวลิน  ปรีสงค์
 
1. นางผาสุข  อุบลทัศนีย์
2. นางสาววีรวรรณ  อยู่ชมวงษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 50.75 เข้าร่วม 37 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวณัฐพร  จ่าคำ
2. นางสาวสุทธิกาญจน์  ล้อทองคำแท้
3. นางสาวอภิญญา  นุ่มจันทร์
 
1. นางสาวเฉลา  เสือแดง
2. นางสาวสมรักษ์  โสขุมา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 37 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกมลชนก  โฉมแก้ว
2. เด็กหญิงวณิดา  เขาแก้ว
 
1. นางสุกัญญา  เมฆฉาย
2. นางสาวปิยนาฏ  แก้วสวรรค์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 24 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวพิมฤทัย  สวนดอกไม้
2. นายโภไคย  โสมนัส
 
1. นางสุกัญญา  เมฆฉาย
2. นางสาวปิยนาฏ  แก้วสวรรค์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 44 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ศรีน้ำเงิน
 
1. นางกาญจนา  วงศ์อร่าม
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15.5 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงกิรชาภา  เข็มทอง
2. เด็กหญิงมนัญชยา  ขุมทอง
3. เด็กหญิงวริสา  กาฬภักดี
 
1. นางสาวสุจิตรา  ขันตี
2. นางสาวสุกัญญา  เริ่มรัตน์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายนพกร  ส่งสุขสำเภา
2. นางสาวปริยากร  ตันพลัง
3. นายพัสกร  จริยสุธรรมกุล
 
1. นางฉัตรชนก  กรานต์บุณภักดี
2. นางสุจิตรา  ขันตี
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 54.71 เข้าร่วม 37 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายณชพล  อุบล
2. เด็กชายสรุจ  ครายานนท์
 
1. นายพงษ์ดนัย  ศรีวิเชียร
2. นายยุทธ  ศรีบุญมี
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 34.7 เข้าร่วม 45 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ภูฆัง
2. เด็กชายปรศิลป์  อยู่อนัน
 
1. นางสาวฐิติมา  สวาสนา
2. นางสาวศิริรัตน์  แตงนิ่ม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 44 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ช้างเนียม
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีดี
3. เด็กหญิงณัฐฑิชา  พุทธวาลย์
4. เด็กชายธนรัตน์  สัมพันธ์ไพศาลสุข
5. เด็กชายภูวิช  จันทสานนท์
6. เด็กหญิงหฤทัย  ศิริไทย
 
1. นายจตุรภัทร  จันทร์ลอย
2. นางสาวบุษบง  กำลังแพทย์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 50.33 เข้าร่วม 43 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายนาทณรงค์  มิตรสัมพันธ์
2. เด็กชายรพีภัทร  พุ่มไสว
 
1. นายสุวรรณ  ปิ่นทอง
2. นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 43.33 เข้าร่วม 23 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวณัฏฐา  พิพิธ
2. นายพงษ์ศกร  กาฬภักดี
 
1. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
2. นายสุวรรณ  ปิ่นทอง