สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.16 ทอง 12 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นางสาวนันทิชา  กิจศิลป์ชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 89.5 ทอง 5 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงกันติชา  ดำมณี
2. เด็กหญิงวริศรา  แน่นหนา
 
1. นางสาวอุสา  วันทอง
2. นางน้ำอ้อย  กวางทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81.85 ทอง 20 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายกีรติ  แพนพันธุ์อ้วน
2. นางสาวนิศานาถ  มาราจันทร์
3. นางสาวลลิตา  อรุณแสงศิลป์
 
1. นายพัฒนกร  ปานฑสูตร
2. นางสาวนิษฐ์ธิมา  ศรีบวรสกุล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 83.47 ทอง 11 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงพีชนา  เต่ากล่ำ
2. เด็กหญิงมัณฑนา  กาฬภักดี
 
1. นางสาวจุฑาภร  เข็มทอง
2. นางประนอม  จันทร์ลอย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายชาญวุฒิ  กู้เกียรติกำธร
 
1. นางกนกวรรณ  อู่สุวรรณ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 34 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงวรารักษ์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงเพชร  สว่างศรี
3. เด็กหญิงโสรยา  คำลักษณ์
 
1. นางสาวชลธิชา  เสือนิล
2. นางสาวจินดา  พรหมโชติ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  กรรณแก้ว
2. นางสาวณิชมน  ตั้งศรีทรัพย์
3. นางสาวปริศนา  มะไลทอง
 
1. นางสุวรรณ  แตงโสภา
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จิตรเพ็ชร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวกฤษติญา  ศรีวิลัย
2. นายณัฐวุฒิ  นุ่มดี
3. นางสาวรัตติกา  สว่างศรี
 
1. นายนิพัฒน์  ชะเอม
2. นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.2 ทอง 40 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นางสาวชลธิชา  ไหวฉลาด
2. นางสาวณิชาภัทร  ระโหฐาน
3. นายสราวุธ  สว่างศรี
 
1. นางวันดี  วรกรรณ์
2. นายธีระ  อินทร์สว่าง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 83 ทอง 12 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายจตุพร  ธัญญเจริญ
2. นายชินกฤต  จันทร์เสวก
3. นายภูชิต  โพธิ์ด้วง
 
1. นางสุรีรัตน์  เกิดณรงค์
2. นายณวรรธน์  ยาสุวรรณ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 4 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  ชอย
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ภูฆัง
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ปานจันทร์
4. เด็กหญิงสมิตา  โพธิ์แฉล้ม
5. เด็กหญิงสรัญญา  ทองคำ
 
1. นางสาวจริยา  ธนานันต์
2. นางสาวนภัสนันท์  แป้นแก้ว
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายธนกฤต  ผิวอ่อน
2. เด็กหญิงศศิชา  จันทร์แดง
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  พลเสน
4. เด็กชายอมินธดา  มะลิทอง
5. เด็กหญิงอรัชพร  สว่างศรี
 
1. นางสาวดิศญา  ศิวะนันต์วงษ์
2. นางสาวณัฐวดี  กุตนันท์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวกรุณา  มูลละ
2. นายจตุพล  ศรีทองคำ
3. นางสาวณัฐกานต์  ทองสา
4. นายธนายุทธ  คำหล้าทราย
5. นายอรรถพร  ผ่านสุข
 
1. นางสาวสมคิด  แก่นจันดา
2. นางประนารถ  ปื่นทอง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.2 ทอง 6 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายธงชัย  แก้วเขียว
2. นางสาวธนพร  วารีนิล
3. นายวัฒนพล  วัฒนไกร
4. นางสาววาสินี  รุ่งเรือง
5. นายเกียรติศักดิ์  เผ่าพันธ์ภู
 
1. นางสาววรรญา  นูมหันต์
2. นางสาวปัทมา  พิกุลทอง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.33 ทอง 29 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ตรงดี
 
1. นางสาวสิริธร  ยิ้มประเสริฐ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.33 ทอง 16 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวรัฐกานต์  วงษารัฐ
 
1. นางสาวสุวิมล  โพธิ์พิทักษ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 15 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายภูวดล  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงอรปริญ  จิตสุภาโภคิน
 
1. นายยุรนันท์  ปั้นนอก
2. นางอมรรัตน์  สายเสน
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายนิติชัย  โตจิตร
2. นางสาวสุวรรณา  แก้วสมบัติ
 
1. นางกัลยา  รุจน์พิพัฒน์
2. นายชวลิต  พึ่งเสือ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายกิตติศักดิ์  มั่นคง
2. เด็กชายธนวัฒน์  ยิ้มจันทร์
3. นางสาวปาริฉัตร  กาฬภักดี
4. นางสาวภาณุมาศ  อัศจันทร์
5. นางสาวรสิกา  ทำเนียม
6. เด็กชายวุฒิภัทร  รอดทอง
7. นางสาวสุพิชฌา  ผิวขาว
8. เด็กชายอติวิชญ์  พูลสวัสดิ์
9. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ด้วงปาน
10. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  ทั่งทอง
 
1. นางกาญจนา  สีทาไข
2. นางอมรรัตน์  สายเสน
3. นายยุรนันท์  ปั้นนอก
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง 14 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดา  โชติช่วง
2. นายชัยชนะ  วิภาพันธ์
3. เด็กหญิงถนิษฐา  ถนอมลาภ
4. เด็กหญิงทรรศนีย์  ดอกกุหลาบ
5. นายรณชัย  สว่างศิลป์
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ผลนาค
7. นางสาวสุวัฒนา  ลิ้มสุวรรณ
8. นางสาวเจนจิรา  เขียวสไว
9. นางสาวเบญจมาศ  ธารวาศน์
10. เด็กหญิงเสาวรัฐ  ชลันธร
 
1. นางสาวกาญจน์สิตา  ตู้แก้ว
2. นางสาวกุสุมา  ลิ้มสวัสดิ์
3. นางสาวกนกวรรณ  ศรีรัตน์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงแพรทอง  พร้อมมูล
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวนันทวัน  สารวุฒิ
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายสันติภาพ  เพ็งสวย
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82.7 ทอง 9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงธนัญญา  หงษ์คำ
2. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ศรีเดช
 
1. นายภีชาวิชญ์  ยางงาม
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายธวัชชัย  สินวัฒนาพานิช
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.3 ทอง 10 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงยุพาภรณ์  โตยอ
 
1. นายธัญญากร  ธรรมกาย
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 19 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายภัทรพงศ์  บัวจันทร์
 
1. นางสาวนิสารัตน์  โพธิ์ทองคำ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 15 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวขนิษฐา  สนธิศรี
 
1. นายศราวุธ  หวังวิมาน
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88.3 ทอง 12 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวญาดาณัฐ  เริ่มรัตน์
 
1. นางสาวนิสารัตน์  โพธิ์ทองคำ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายกิติพงษ์  คูณพงษ์
 
1. นายศราวุธ  หวังวิมาน
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88.66 ทอง 4 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวจันจิรา  ละม้ายเมือง
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวกนกอร  ชื่นเสม
2. เด็กชายกิติพงษ์  คูณพงษ์
3. นางสาวขนิษฐา  สนธิศรี
4. นางสาวญาดาณัฐ  เริ่มรัตน์
5. นายพิษณุ  โฉมทอง
6. เด็กชายภัทรพงศ์  บัวจันทร์
7. เด็กชายภาณุวัตร  อินโต
8. นางสาววราภรณ์  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นายวีระ  หวังวิมาน
2. นายศราวุธ  หวังวิมาน
3. นางสาวนิสารัตน์  โพธิ์ทองคำ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง 22 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายดำรงเกียรติ  เถิงบุญ
2. นายทศพร  โพธิ์แฉล้ม
3. นายธนพล  เดียวกี้
4. นายนรบดี  คู่กระสังข์
5. นางสาวสุพรรษา  อันชัน
 
1. นายจตุรภัทร  จันทร์ลอย
2. นางสาวบุษบง  กำลังแพทย์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.6 ทอง 36 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายพงศกร  นามวงค์
 
1. นางสาวจิราพร  วงจันเพ็ง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง 30 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  อทิตพงษ์
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.83 ทอง 16 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นางสาวชุติกาญจน์  นาคพันธ์
 
1. นายนิรุตต์  ธัญญเจริญ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.17 ทอง 24 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชญา  เทาดี
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง 31 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวกฤติมา  จันหอม
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายวชิรวิทย์  เคหะสถาน
 
1. นายธานินทร์  เทศทอง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายวชิรวิทย์  เคหะสถาน
 
1. นายธานินทร์  เทศทอง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.67 ทอง 15 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายฐิติพงศ์  บริสุทธิ์
 
1. นายธานินทร์  เทศทอง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.3 ทอง 26 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงดนตรี  อ่อนสอาด
 
1. นางสาวจิราพร  วงจันเพ็ง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.3 ทอง 14 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นางสาวสุดารัตน์  แป้นสุวรรณ
 
1. นางทัศนีย์  นิลประดิษฐ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84.9 ทอง 16 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 1. เด็กหญิงกชกร  สมพรมทิพย์
2. เด็กหญิงกนกพร  จันทร์เรือง
3. เด็กชายขจรชัย  สุขเลิศธรรมกุล
4. เด็กชายขจรพงศ์  มาเจริญ
5. เด็กหญิงจรรยพร  ลึกวิลัย
6. เด็กหญิงจิราภรณ์  มีนิล
7. เด็กชายจิรายุ  ชาวหัวหมาก
8. เด็กชายชัชชัย  ดีศรี
9. เด็กชายชัยวัฒน์  มีชัย
10. เด็กหญิงชาลิสา  แจ่มจันทร์
11. เด็กหญิงชุติมา  แตงทอง
12. เด็กหญิงญานิษา  ลึกวิลัย
13. เด็กหญิงทิพย์รัตน  มะนาวหวาน
14. เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทรัตน์
15. เด็กชายนันทพงศ์  ราตรี
16. เด็กหญิงนุชจรีย์  กฤษณวงษ์
17. เด็กชายพงศกร  จันทนา
18. เด็กหญิงพัณณ์พิชญา  คงเรืองศรี
19. เด็กหญิงพิมพิกา  โพธิ์ทอง
20. เด็กหญิงรัชนีกร  เชียงคำ
21. เด็กหญิงวนิดา  พิพิธ
22. เด็กหญิงวรรณกานต์  จันทร์ศิริ
23. เด็กหญิงวรรณษา  อินทรโต
24. เด็กหญิงวิยะดา  เจริญทรัพย์
25. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุขเผือด
26. เด็กหญิงศุภวรรณ  หาญพุฒ
27. เด็กหญิงศุภานัน  มุ่งเงิน
28. เด็กหญิงสุชาดา  ปานทอง
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  โสขุมา
30. เด็กหญิงสุทัตตา  ทองธานี
31. เด็กหญิงสุภัทรา  เหรียญทอง
32. เด็กชายอภิชัย  มังกร
33. เด็กชายอภิชัย  สีบท
34. เด็กหญิงอรไพลิน  ขำเสมอ
35. เด็กหญิงอาริษา  อินทปัล
36. เด็กหญิงเกศริน  สนธิศรี
37. เด็กหญิงเพลงพิณ  จันเทียน
38. เด็กหญิงเมวดี  อาษานาม
39. เด็กชายเสกสรรค์  ทรเดช
40. เด็กหญิงโยษิตา  คัชฌากร
 
1. นางสาวจิราภรณ์  น้อยแก้ว
2. นายทรงฤทธิ์  นวนมีศรี
3. นางดวงเดือน  รุ่งเรือง
4. นางสาวบุณยนุช  อินทร์สวาท
5. นายชลบดินทร์  กลิ่นจันทร์
6. นายสิริ  อินโพธิ์
7. นายนพดล  จุ้ยเปี่ยม
8. นางวิมล  กาฬภักดี
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.4 ทอง 38 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายขจรกิตติ์  ประภาสโนบล
2. นายนภัตตร์  ช้างงาม
3. นางสาวประกายดาว  ขันธ์บรรจง
4. นายพลพจน์  น้ำแก้ว
5. นางสาวพัทธนันท์  พิทักษ์วนิชยกุล
6. นายภัทรพล  รุ่งโรจน์
7. นายภานุพงศ์  กาฬภักดี
8. นางสาวศศิธร  รุ่งเรือง
9. นางสาวสุรัญชนา  มีภู่
10. นางสาวอริสรา  ร่มลำดวน
 
1. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณวิจิตร
2. นางสาวพรพิมล  บุญประเสริฐ
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.17 ทอง 26 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายกฤตภูมิ  โต๊ะแสงธรรม
 
1. Mrs.melanie  camilon
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91 ทอง 16 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายนันทวัฒน์  โพธิ์ภาณุพงศ์
 
1. Mrs.melanie  camilon
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง 21 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงชนกาญน์  ใจนรินทร์
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  ใจลังกา
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  เพ็ชรทอง
4. เด็กชายนนทฺ์ธรรม์  แสนสุขเกษม
5. เด็กชายนพกร  เพ็งสวย
 
1. Mrs.melanie  camilon
2. นางสาวดุศิตา  ชลมาก
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.33 ทอง 34 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวกัญญาพร  ศรีฉ่ำ
2. นางสาวณัฐนันท์  มีภู่
3. นางสาวสรินญา  หาระคุณ
4. นางสาวสุณิสา  อินทนะ
5. นายอชิตพล  ยิ้มจันทร์
 
1. นางสาวอลิษา  จันทร์เปล่ง
2. นางเสมอใจ  จันละคล
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85.3 ทอง 10 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายภาณุมาศ  โสภาค
2. นางสาวมนัสกานต์  ผิวคราม
3. นางสาวมลธิรา  จักร์แก้ว
4. นางสาวศุภานิช  วงศ์อัศวิน
5. นางสาวสุพัชชา  สุวรรณ
 
1. นางสาวปาริฉัตร  บุญเทียน
2. นางสาวเตชินี  วิทยาปรีชากุล
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.75 ทอง 19 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายจุลจักร  อินโต
2. เด็กหญิงชมพูนุช  เนียมปาน
3. เด็กชายชาคริต  สัจจะเวทะ
4. เด็กชายทศพล  พ่วงเจียม
5. เด็กชายนรากร  เทพพันธุ์
6. เด็กชายภูมิภัตร  ใสแสง
7. เด็กชายวัชรวิทย์  ทองคำ
8. เด็กชายวายุ  เจียมกันยา
 
1. นางสาวรังสิยา  วุฒิไพบูลย์
2. นางศุภานัน  เอกธีรธรรม
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.95 ทอง 7 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายณัฐนันท์  เชอรัมย์
2. นายณัฐวุฒิ  จันทร์เรือง
3. นายธนกฤต  แตงเงิน
4. นายนรากร  เกตุแก้ว
5. นายหฤษฎ์  กิจเกษตรสถาพร
6. นายอัครเดช  เถืื่อนไพร
 
1. นางศุภานัน  เอกธีรธรรม
2. นางสาวรังสิยา  วุฒิไพบูลย์
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.8 ทอง 4 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวกณิตฐา  ดวงกุลสา
2. นางสาวกนกพร  จิราทิวัฒนากุล
3. นางสาวจิณณพัต  หาญใจ
4. นายณัฐบุตร  คำอินทร์
5. นางสาวทิฆัมพร  เอกรักษา
6. นางสาวธันยาภรณ์  อู่สุวรรณ
7. นางสาวปฐมพร  พิศวง
8. นายพีรพัฒน์  เอมคล้า
9. นางสาววริศรา  มาดี
10. นางสาวอรชร  ตาดี
 
1. นายกวี  โพธิสุธา
2. นางประนารถ  ปิ่นทอง
3. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  ระวิพงษ์
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงต้องตา  เล้าอรุณ
2. เด็กหญิงสุกฤตยา  แอบเพชร
3. เด็กชายสุทัศน์  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาวทักษอร  ฝึกวาจา
2. นายวิวัฒน์  สงวนทรัพย์
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.67 ทอง 8 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวสุกัญญา  ขันทอง
2. นางสาวอมรรัตน์  เข็มทอง
 
1. นางสาวฐานิดา  สุริยวงศ์ชัย
2. นางสาวสมปอง  คุ้มสิน
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวพิมพ์มาดา  สะราคำ
2. นายพีรวิชญ์  เพ็งทอง
 
1. นายสุวรรณ  ปิ่นทอง
2. นางกนกววรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงนภัสรา  วุ่นคง
2. เด็กชายสรวิศ  เกื้อทอง
 
1. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
2. นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
 
58 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายพงศกร  ชุ่มดี
2. นายวรายุทธ  เพิ่มพูล
3. นายอภิชาติ  นุชนารถ
 
1. นายสมชาย  สุธีกุล
2. นางสาวจันทร์คีลี  ปิ่นทศิริ
 
59 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พานิช
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  พานิช
3. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีงาม
 
1. นายวิษณุ  ทองคำ
2. นายพิเชษฐ์  สุจินตวงษ์
 
60 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 88 ทอง 15 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายคุณานนต์  จันทมา
2. นายติณณภพ  ภูผา
3. นายภาณุวิชญ์  ศรีมุข
 
1. นายวิษณุ  ทองคำ
2. นายพิเชษฐ์  สุจินตวงษ์
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงกนกพร  สว่างศรี
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ฤกษ์ศิลปงาม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพิ่มพูล
 
1. นางอรุณี  กำลังแพทย์
2. นายสราวุฒิ  กำลังแพทย์
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุขตะกั่ว
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สง่าไกร
3. เด็กหญิงวิภวานี  คำด่าน
 
1. นางสาวอรุโณทัย  ภูฆัง
2. นายจรัสรวี  พรมทองดี
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.66 ทอง 22 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  ช้างโต
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  โคตรสมบัติ
3. เด็กหญิงอัยรดา  สกุลอินทร์
 
1. นางทิพรัตน์  ชื่นเอี่ยม
2. นางสาวณัฐกานต์  สุทธิจิตร์
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.17 ทอง 33 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายปดิพัทธ์  กันยา
2. นายพงศ์พล  ลิ้มตระกูล
3. นางสาวอัญญาสิณี  ชูเชิดธรรมกุล
 
1. นางสุวรรณี  เข็มเพ็ชร
2. นางสาวปทุมวรรณ  มหามิตร
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงชัญญานุช  คำงาม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลเสน
3. เด็กหญิงวรรณษา  มีกมล
 
1. นางสาวอัมพร  วรรชะนะ
2. นางสาวชลธิชา  ร่มโพธิ์รี
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กลิ่นมณฑา
2. เด็กหญิงพัชรพร  สอนคง
3. เด็กหญิงสุวรรณี  วรรณชนะ
 
1. นางสาวอัมพร  วรรชะนะ
2. นางสาวชลธิชา  ร่มโพธิ์รี
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 86.33 ทอง 15 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวดวงมณี  วรรณชนะ
2. นางสาวยอดขวัญ  ศรีแจ่ม
3. นางสาววาสนา  สิทธิ
 
1. นางสาวอัมพร  วรรชะนะ
2. นางสาวชลธิชา  ร่มโพธิ์รี
 
68 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวสายธาร  วารีนิล
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
69 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 11 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาววรรณี  คุ้มสมบัติ
2. นางสาวสายธาร  วารีนิล
 
1. นางสาวนันธิญาน์  ลาภักดี
2. นายประเดิม  บรรจงพินิจ