สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 25 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงพรนภา  ศรีจันทร์อินทร์
 
1. นางสาวเทวิกา  มุขพลอย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 44 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงนภสร  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นายบัลลังก์  แก้วโกสีย์สกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64.91 ทองแดง 35 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  แสนคำ
2. เด็กหญิงทินมณี  คำมี
3. เด็กชายพงศกร  อินทพันธ์
 
1. นายสุวิตร  เพ็งสุข
2. นางสาวศิวมาศ  ศิลปหัสดี
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68.88 ทองแดง 13 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงพวงเงิน  เทพบุตร
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  นาคนวล
3. เด็กหญิงอรอุมา  ห้อกวย
 
1. นางสาวมัลลิกา  เตชะเสนา
2. นางสาวนิตยา  วันทอง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 28 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายชลฉัตร  ศรีนครา
 
1. นางบุษบา  กัลวงษ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 37 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายธานินทร์  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงนทนันท์  อินทปัตย์
3. เด็กชายศุภวิชญ์  พลวัฒน์
 
1. นายสมเจตน์  กล้าหาญ
2. นายพงษ์ดนัย  ศรีวิเชียร
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 44 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นายธเนศ  สุคันธตุล
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายตรีมงคล  จันทร์เสวก
2. นายธีระ  อินทร์สว่าง
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 47 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายกิตติธัช  แจ้งแสง
2. เด็กหญิงสิรินดา  จันทร์งาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพรัตน์  ขวัญอ่อน
2. นางพรสวรรค์  เพ็ชรัตน์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 44 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทองรอด
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 45 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีรักษ์
 
1. นางสาวณญาดา  กฤษณา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 42 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงรัตนมณี  บ้านกล้วย
 
1. นางสาวบงกช  เชื้อกุล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 61 ทองแดง 47 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงจิตรานุช  พวงมาลี
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เหล่าต้น
3. เด็กหญิงอภัสสร  เถื่อนสวัสดิ์
 
1. นางสาวบงกช  เชื้อกุล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 43 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. นายธีรพงษ์  กาฬภักดี
2. นางสาวเจนจิรา  โพธิ์ทอง
3. นางสาวเจนจิรา  กาฬภักดี
 
1. นายมนัส  อ่อนสำลี
2. นายสรยุตต์  จุลปานนท์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66 ทองแดง 38 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายพชร  นุชยะบุตร
 
1. Mrs.melanie  camilon
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61.27 ทองแดง 29 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายภาณุุพงษ์  ไหลสงวนงาม
 
1. นางขนิษฐา  หอมยามเย็น
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 43 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวญาดาพัฒน์  วันทอง
2. นางสาวธนวรรณ  แถมสวัสดิ์
 
1. นายธฤต  จันทร์สุวรรณ
2. นางสาวอัศนีย์  ธัญญเจริญ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 35 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. นางสาวฐิติรัตน์  กาฬภักดี
2. นางสาวณัฐนันท์  บุญมี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา  ณ พัทลุง
2. นางสาวศศิร์ภร  เกาะแก้ว
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 66 ทองแดง 35 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวพัชรีภรณ์  สอนเถื่อน
 
1. นางสาวนันทนัช  ปาจิตร
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65.9 ทองแดง 41 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงวิธิดา  สุขสมพงษ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แย้มไสว
 
1. นางสาวขนิษฐา  ลาแพงดี
2. นางสาวพัชชา  มามาตร
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 51 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวอทิตยา  นาคจินวงษ์
 
1. นางอโนมา  เชิดฉัน
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 25 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  มั่นปาน
2. เด็กชายศุภกฤต  ดาวสูงเนิน
 
1. นายสุวรรณ  ปิ่นทอง
2. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 34 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงวรรณิกา  ม่วงมูล
2. เด็กหญิงอุษา  สมจิตต์
 
1. นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
2. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง 43 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายศุภกร  เกตุไผ่ตั้ง
2. นางสาวสุพิชญา  สูงปานเขา
 
1. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
2. นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 32 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายนิพนธ์  เจริญกุล
2. นายวรวุฒิ  บากอง
 
1. นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
2. นายบุญส่ง  สัญจร
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง 32 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายรณกร  ยอดดำเนิน
2. นายรพีพงศ์  จันทรัศมี
 
1. นายสุวรรณ  ปิ่นทอง
2. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
 
26 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายกิจจธนาณัฐ  ศรีทอง
2. นายพุทธพงษ์  อู่อรุณ
3. นายวศิน  ว่องไวตระการ
 
1. นางสาวบุญณิตา  จิตรีเชาว์
2. นายไพฑูรย์  แยกผิวผ่อง
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 37 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงธิติสุดา  พิกุล
2. เด็กหญิงวรัญญา   รุ่งโรจน์สมบัติ
3. เด็กหญิงโชติมา  ล้อมลาย
 
1. ดร.กรองทอง  เขียนทอง
2. นางจำนงค์  รักการดี