สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุขโข
 
1. นางรัชนีกร  รุ่งโรจน์ธีระ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73.66 เงิน 39 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวณัฐธยา  บุญประคม
 
1. นางรัชนีกร  รุ่งโรจน์ธีระ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 25 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงพรนภา  ศรีจันทร์อินทร์
 
1. นางสาวเทวิกา  มุขพลอย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 26 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวสุวิชาดา  การเพียร
 
1. นายมาโนช  ประกอบแสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 44 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงนภสร  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นายบัลลังก์  แก้วโกสีย์สกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72 เงิน 40 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวบัวชมพู  สุวรรณศร
 
1. นางสาวดวงลัดดา  น้ำแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.16 ทอง 12 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นางสาวนันทิชา  กิจศิลป์ชัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78.67 เงิน 7 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายพิทักษ์  รอดพ่วง
 
1. นางวรัตน์  พิทักษ์วงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64.91 ทองแดง 35 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  แสนคำ
2. เด็กหญิงทินมณี  คำมี
3. เด็กชายพงศกร  อินทพันธ์
 
1. นายสุวิตร  เพ็งสุข
2. นางสาวศิวมาศ  ศิลปหัสดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 36 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวจิติญากรณ์  สุรพานิช
2. นางสาววรรณพร  พันศิริ
3. นายอนุชา  จันทน์ขาว
 
1. นายอดิศักดิ์  จันทบัตร์
2. นางวรัตน์  พิทักษ์วงศ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  แสงมาลา
2. เด็กหญิงวรรณษา  ปานทะสูตร
 
1. นางสาวนิศรา  วงษ์สุบรรณ์
2. นางกิตติมา  ฉิมพาลี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 73.33 เงิน 9 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. นางสาวธนพร   กาฬภักดี
2. นางสาวโชติมา   สุขไสวรุ่งเรือง
 
1. นางสาวนันทิยา  เอกคณาปราชญ์
2. นายจักรพันธ์ุ   จิตรเพ็ชร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 89.5 ทอง 5 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงกันติชา  ดำมณี
2. เด็กหญิงวริศรา  แน่นหนา
 
1. นางสาวอุสา  วันทอง
2. นางน้ำอ้อย  กวางทอง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75.02 เงิน 29 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวอิสรีย์  เฟื่องอารมย์
 
1. นายมาโนช  ประกอบแสง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงนิราพร  แตงทอง
 
1. นางสุทธิรัตน์  วิศิษฏานนท์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายภูมินทร์  ก้องรัตนโกศล
 
1. นางสมศรี  เส็งหลวง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56.88 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงศณิสตา  อุปโภชน์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ช้างวงษ์
3. เด็กหญิงเกวลิน  ปรีสงค์
 
1. นางผาสุข  อุบลทัศนีย์
2. นางสาววีรวรรณ  อยู่ชมวงษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81.85 ทอง 20 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายกีรติ  แพนพันธุ์อ้วน
2. นางสาวนิศานาถ  มาราจันทร์
3. นางสาวลลิตา  อรุณแสงศิลป์
 
1. นายพัฒนกร  ปานฑสูตร
2. นางสาวนิษฐ์ธิมา  ศรีบวรสกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68.88 ทองแดง 13 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงพวงเงิน  เทพบุตร
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  นาคนวล
3. เด็กหญิงอรอุมา  ห้อกวย
 
1. นางสาวมัลลิกา  เตชะเสนา
2. นางสาวนิตยา  วันทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 50.75 เข้าร่วม 37 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวณัฐพร  จ่าคำ
2. นางสาวสุทธิกาญจน์  ล้อทองคำแท้
3. นางสาวอภิญญา  นุ่มจันทร์
 
1. นางสาวเฉลา  เสือแดง
2. นางสาวสมรักษ์  โสขุมา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 37 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกมลชนก  โฉมแก้ว
2. เด็กหญิงวณิดา  เขาแก้ว
 
1. นางสุกัญญา  เมฆฉาย
2. นางสาวปิยนาฏ  แก้วสวรรค์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 24 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวพิมฤทัย  สวนดอกไม้
2. นายโภไคย  โสมนัส
 
1. นางสุกัญญา  เมฆฉาย
2. นางสาวปิยนาฏ  แก้วสวรรค์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 28 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายชลฉัตร  ศรีนครา
 
1. นางบุษบา  กัลวงษ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายณัฐกิตต์  เนตรศิวะวิเชียร
 
1. นายพัฒนกร  ปานฑสูตร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 83.47 ทอง 11 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงพีชนา  เต่ากล่ำ
2. เด็กหญิงมัณฑนา  กาฬภักดี
 
1. นางสาวจุฑาภร  เข็มทอง
2. นางประนอม  จันทร์ลอย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74.83 เงิน 26 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวอินทรัตน์  ทิมพิทักษ์สกุล
 
1. นางสาวจุฑาภร  เข็มทอง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 44 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ศรีน้ำเงิน
 
1. นางกาญจนา  วงศ์อร่าม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายชาญวุฒิ  กู้เกียรติกำธร
 
1. นางกนกวรรณ  อู่สุวรรณ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15.5 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงกิรชาภา  เข็มทอง
2. เด็กหญิงมนัญชยา  ขุมทอง
3. เด็กหญิงวริสา  กาฬภักดี
 
1. นางสาวสุจิตรา  ขันตี
2. นางสาวสุกัญญา  เริ่มรัตน์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายนพกร  ส่งสุขสำเภา
2. นางสาวปริยากร  ตันพลัง
3. นายพัสกร  จริยสุธรรมกุล
 
1. นางฉัตรชนก  กรานต์บุณภักดี
2. นางสุจิตรา  ขันตี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 34 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงวรารักษ์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงเพชร  สว่างศรี
3. เด็กหญิงโสรยา  คำลักษณ์
 
1. นางสาวชลธิชา  เสือนิล
2. นางสาวจินดา  พรหมโชติ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  กรรณแก้ว
2. นางสาวณิชมน  ตั้งศรีทรัพย์
3. นางสาวปริศนา  มะไลทอง
 
1. นางสุวรรณ  แตงโสภา
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จิตรเพ็ชร์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 37 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายธานินทร์  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงนทนันท์  อินทปัตย์
3. เด็กชายศุภวิชญ์  พลวัฒน์
 
1. นายสมเจตน์  กล้าหาญ
2. นายพงษ์ดนัย  ศรีวิเชียร
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวกฤษติญา  ศรีวิลัย
2. นายณัฐวุฒิ  นุ่มดี
3. นางสาวรัตติกา  สว่างศรี
 
1. นายนิพัฒน์  ชะเอม
2. นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74.4 เงิน 32 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. เด็กชายบุญส่ง  ปลื้มกมล
2. เด็กชายวีรภัทร  นวลผ่อง
3. เด็กชายอรรถพล  นุชนารถ
 
1. นายธีระ  อินทร์สว่าง
2. นางวันดี  วรกรรณ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.2 ทอง 40 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นางสาวชลธิชา  ไหวฉลาด
2. นางสาวณิชาภัทร  ระโหฐาน
3. นายสราวุธ  สว่างศรี
 
1. นางวันดี  วรกรรณ์
2. นายธีระ  อินทร์สว่าง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 27 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  อู่อรุณ
2. เด็กชายสุวรรณ  ปื่นทอง
 
1. นายอรรถพล  พวงวัธนชัย
2. นายยุทธ  ศรีบุญมี
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 44 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นายธเนศ  สุคันธตุล
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายตรีมงคล  จันทร์เสวก
2. นายธีระ  อินทร์สว่าง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 54.71 เข้าร่วม 37 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายณชพล  อุบล
2. เด็กชายสรุจ  ครายานนท์
 
1. นายพงษ์ดนัย  ศรีวิเชียร
2. นายยุทธ  ศรีบุญมี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 34.7 เข้าร่วม 45 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ภูฆัง
2. เด็กชายปรศิลป์  อยู่อนัน
 
1. นางสาวฐิติมา  สวาสนา
2. นางสาวศิริรัตน์  แตงนิ่ม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 83 ทอง 12 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายจตุพร  ธัญญเจริญ
2. นายชินกฤต  จันทร์เสวก
3. นายภูชิต  โพธิ์ด้วง
 
1. นางสุรีรัตน์  เกิดณรงค์
2. นายณวรรธน์  ยาสุวรรณ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 4 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  ชอย
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ภูฆัง
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ปานจันทร์
4. เด็กหญิงสมิตา  โพธิ์แฉล้ม
5. เด็กหญิงสรัญญา  ทองคำ
 
1. นางสาวจริยา  ธนานันต์
2. นางสาวนภัสนันท์  แป้นแก้ว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.2 เงิน 32 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวกมลวรรณ  รัตนวรลักษณ์
2. นางสาวพิมพ์ลดา  สินรุ่งพัฒนศิริ
3. นางสาวรสิตา  แย้มคล้าย
4. นางสาวศุภรัตน์  ทวีชัย
5. นางสาวอรอินทุ์  ทองไพรวรรณ
 
1. นางพิมพ์ชนก  ทองบุราณ
2. นายนนทะกาล  ทองบุราณ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายธนกฤต  ผิวอ่อน
2. เด็กหญิงศศิชา  จันทร์แดง
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  พลเสน
4. เด็กชายอมินธดา  มะลิทอง
5. เด็กหญิงอรัชพร  สว่างศรี
 
1. นางสาวดิศญา  ศิวะนันต์วงษ์
2. นางสาวณัฐวดี  กุตนันท์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวกรุณา  มูลละ
2. นายจตุพล  ศรีทองคำ
3. นางสาวณัฐกานต์  ทองสา
4. นายธนายุทธ  คำหล้าทราย
5. นายอรรถพร  ผ่านสุข
 
1. นางสาวสมคิด  แก่นจันดา
2. นางประนารถ  ปื่นทอง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73.6 เงิน 38 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายจิรันตย์  บริสุทธิ์
2. เด็กชายจีระพัฒณ์  พิศวงค์
3. เด็กชายณัฐดนัย  อิ่มใจพงษ์
4. เด็กหญิงปฏิมา  เข็มกลัด
5. เด็กหญิงอริสา  ขุมทอง
 
1. นายกณิกนันต์  สุริยกานต์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.2 ทอง 6 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายธงชัย  แก้วเขียว
2. นางสาวธนพร  วารีนิล
3. นายวัฒนพล  วัฒนไกร
4. นางสาววาสินี  รุ่งเรือง
5. นายเกียรติศักดิ์  เผ่าพันธ์ภู
 
1. นางสาววรรญา  นูมหันต์
2. นางสาวปัทมา  พิกุลทอง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 79 เงิน 17 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 1. นางสาวกชกร  ฝาเเก้วจันทร์
2. นางสาวกรรณิการ์  มะนาวหวาน
3. นายกรวิชญ์  ซ่อนกลิ่น
4. นางสาวกัญญารัตน์  ทับศฤงฆรา
5. เด็กหญิงชมพูนุช  นุสสิริ
6. นายทัศนัย  เเซ่เจ็ง
7. นายธงชัย  สอนง่าย
8. นายธาราดล  ชิณคำ
9. นางสาวนันทวัน  เกษมวัฒนา
10. เด็กชายพชร  คล้ายหิรัญ
11. นางสาวพิมวดี  ศรีนาค
12. นางสาวภัทรวดี  พรมมาธรรม
13. นางสาวรสสุคนธ์  รอบรู้
14. นางสาวศศิกานต์  ล่าต้า
15. นายศิวกร  เทียนเมืองปัก
16. นางสาวสริตา  รัศมี
17. เด็กหญิงสิลิณี  นุสสิริ
18. นายอภิสิทธิ์  ศรีเอี่ยม
19. นายอภิสิทธิ์  น้อยศรี
20. นายเดชาวุฒิ  สินมา
 
1. นางประอรศิริ  ชวีวัฒน์
2. นางดวงเดือน  รุ่งเรือง
3. นายจตุรงค์  ก้านศรี
4. นางสาวบุณยนุช  อินทร์สวาท
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.33 ทอง 29 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ตรงดี
 
1. นางสาวสิริธร  ยิ้มประเสริฐ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.33 ทอง 16 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวรัฐกานต์  วงษารัฐ
 
1. นางสาวสุวิมล  โพธิ์พิทักษ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 15 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายภูวดล  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงอรปริญ  จิตสุภาโภคิน
 
1. นายยุรนันท์  ปั้นนอก
2. นางอมรรัตน์  สายเสน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายนิติชัย  โตจิตร
2. นางสาวสุวรรณา  แก้วสมบัติ
 
1. นางกัลยา  รุจน์พิพัฒน์
2. นายชวลิต  พึ่งเสือ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายกิตติศักดิ์  มั่นคง
2. เด็กชายธนวัฒน์  ยิ้มจันทร์
3. นางสาวปาริฉัตร  กาฬภักดี
4. นางสาวภาณุมาศ  อัศจันทร์
5. นางสาวรสิกา  ทำเนียม
6. เด็กชายวุฒิภัทร  รอดทอง
7. นางสาวสุพิชฌา  ผิวขาว
8. เด็กชายอติวิชญ์  พูลสวัสดิ์
9. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ด้วงปาน
10. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  ทั่งทอง
 
1. นางกาญจนา  สีทาไข
2. นางอมรรัตน์  สายเสน
3. นายยุรนันท์  ปั้นนอก
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง 14 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดา  โชติช่วง
2. นายชัยชนะ  วิภาพันธ์
3. เด็กหญิงถนิษฐา  ถนอมลาภ
4. เด็กหญิงทรรศนีย์  ดอกกุหลาบ
5. นายรณชัย  สว่างศิลป์
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ผลนาค
7. นางสาวสุวัฒนา  ลิ้มสุวรรณ
8. นางสาวเจนจิรา  เขียวสไว
9. นางสาวเบญจมาศ  ธารวาศน์
10. เด็กหญิงเสาวรัฐ  ชลันธร
 
1. นางสาวกาญจน์สิตา  ตู้แก้ว
2. นางสาวกุสุมา  ลิ้มสวัสดิ์
3. นางสาวกนกวรรณ  ศรีรัตน์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 47 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายกิตติธัช  แจ้งแสง
2. เด็กหญิงสิรินดา  จันทร์งาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพรัตน์  ขวัญอ่อน
2. นางพรสวรรค์  เพ็ชรัตน์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77.5 เงิน 34 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวนภาดล  กิ่งไทร
2. นายอภิสิทธิ์  ทับยาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพรัตน์  ขวัญอ่อน
2. นางพรสวรรค์  เพ็ชรัตน์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงแพรทอง  พร้อมมูล
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวนันทวัน  สารวุฒิ
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 44 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทองรอด
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายสันติภาพ  เพ็งสวย
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 45 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีรักษ์
 
1. นางสาวณญาดา  กฤษณา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 21 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวกัญญา  สุระเกตุ
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 42 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงรัตนมณี  บ้านกล้วย
 
1. นางสาวบงกช  เชื้อกุล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นางสาวปรียาวรรณ  มิ่งขวัญ
 
1. นางสาวรพีพรรณ  ธนาเสถียร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82.7 ทอง 9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงธนัญญา  หงษ์คำ
2. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ศรีเดช
 
1. นายภีชาวิชญ์  ยางงาม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายธราธร  อินโต
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายธวัชชัย  สินวัฒนาพานิช
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 61 ทองแดง 47 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงจิตรานุช  พวงมาลี
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เหล่าต้น
3. เด็กหญิงอภัสสร  เถื่อนสวัสดิ์
 
1. นางสาวบงกช  เชื้อกุล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 43 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. นายธีรพงษ์  กาฬภักดี
2. นางสาวเจนจิรา  โพธิ์ทอง
3. นางสาวเจนจิรา  กาฬภักดี
 
1. นายมนัส  อ่อนสำลี
2. นายสรยุตต์  จุลปานนท์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 76 เงิน 20 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายชนาธิป  บุญเสริม
 
1. นายธัญญากร  ธรรมกาย
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายวันชนะ  โรจน์ประเสริฐพร
 
1. นายธัญญากร  ธรรมกาย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.3 ทอง 10 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงยุพาภรณ์  โตยอ
 
1. นายธัญญากร  ธรรมกาย
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวสุธินี  นูมหันต์
 
1. นายวีระ  หวังวิมาน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 21 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายปวริศร์  ฉิมพาลี
 
1. นายธัญญากร  ธรรมกาย
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 19 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายภัทรพงศ์  บัวจันทร์
 
1. นางสาวนิสารัตน์  โพธิ์ทองคำ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 15 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวขนิษฐา  สนธิศรี
 
1. นายศราวุธ  หวังวิมาน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงนิธินาถ  มงคลศิริวัฒนา
 
1. นายศราวุธ  หวังวิมาน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 71 เงิน 35 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 1. เด็กหญิงสุชาดา  ปานทอง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  น้อยแก้ว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88.3 ทอง 12 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวญาดาณัฐ  เริ่มรัตน์
 
1. นางสาวนิสารัตน์  โพธิ์ทองคำ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายกิติพงษ์  คูณพงษ์
 
1. นายศราวุธ  หวังวิมาน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88.66 ทอง 4 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวจันจิรา  ละม้ายเมือง
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวกนกอร  ชื่นเสม
2. เด็กชายกิติพงษ์  คูณพงษ์
3. นางสาวขนิษฐา  สนธิศรี
4. นางสาวญาดาณัฐ  เริ่มรัตน์
5. นายพิษณุ  โฉมทอง
6. เด็กชายภัทรพงศ์  บัวจันทร์
7. เด็กชายภาณุวัตร  อินโต
8. นางสาววราภรณ์  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นายวีระ  หวังวิมาน
2. นายศราวุธ  หวังวิมาน
3. นางสาวนิสารัตน์  โพธิ์ทองคำ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 44 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ช้างเนียม
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีดี
3. เด็กหญิงณัฐฑิชา  พุทธวาลย์
4. เด็กชายธนรัตน์  สัมพันธ์ไพศาลสุข
5. เด็กชายภูวิช  จันทสานนท์
6. เด็กหญิงหฤทัย  ศิริไทย
 
1. นายจตุรภัทร  จันทร์ลอย
2. นางสาวบุษบง  กำลังแพทย์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง 22 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายดำรงเกียรติ  เถิงบุญ
2. นายทศพร  โพธิ์แฉล้ม
3. นายธนพล  เดียวกี้
4. นายนรบดี  คู่กระสังข์
5. นางสาวสุพรรษา  อันชัน
 
1. นายจตุรภัทร  จันทร์ลอย
2. นางสาวบุษบง  กำลังแพทย์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 41 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายศุภสิน  ม่วงงาม
 
1. นางสาวจิราพร  วงจันเพ็ง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.6 ทอง 36 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายพงศกร  นามวงค์
 
1. นางสาวจิราพร  วงจันเพ็ง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง 30 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  อทิตพงษ์
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.83 ทอง 16 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นางสาวชุติกาญจน์  นาคพันธ์
 
1. นายนิรุตต์  ธัญญเจริญ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.2 เงิน 32 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  จันทร์เสวก
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.3 เงิน 38 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นายนลธวัช  นนท์เต็ม
 
1. นางทัศนีย์  นิลประดิษฐ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.17 ทอง 24 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชญา  เทาดี
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง 31 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวกฤติมา  จันหอม
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายวชิรวิทย์  เคหะสถาน
 
1. นายธานินทร์  เทศทอง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 40 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 1. นายธงชัย  แตงโสภา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  น้อยแก้ว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.66 เงิน 22 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงเปรมิกา  สุธีกุล
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 19 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวบูญญาวัน  แช่มช้อย
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายวชิรวิทย์  เคหะสถาน
 
1. นายธานินทร์  เทศทอง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.67 ทอง 15 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายฐิติพงศ์  บริสุทธิ์
 
1. นายธานินทร์  เทศทอง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.3 ทอง 26 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงดนตรี  อ่อนสอาด
 
1. นางสาวจิราพร  วงจันเพ็ง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.3 ทอง 14 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นางสาวสุดารัตน์  แป้นสุวรรณ
 
1. นางทัศนีย์  นิลประดิษฐ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84.9 ทอง 16 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 1. เด็กหญิงกชกร  สมพรมทิพย์
2. เด็กหญิงกนกพร  จันทร์เรือง
3. เด็กชายขจรชัย  สุขเลิศธรรมกุล
4. เด็กชายขจรพงศ์  มาเจริญ
5. เด็กหญิงจรรยพร  ลึกวิลัย
6. เด็กหญิงจิราภรณ์  มีนิล
7. เด็กชายจิรายุ  ชาวหัวหมาก
8. เด็กชายชัชชัย  ดีศรี
9. เด็กชายชัยวัฒน์  มีชัย
10. เด็กหญิงชาลิสา  แจ่มจันทร์
11. เด็กหญิงชุติมา  แตงทอง
12. เด็กหญิงญานิษา  ลึกวิลัย
13. เด็กหญิงทิพย์รัตน  มะนาวหวาน
14. เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทรัตน์
15. เด็กชายนันทพงศ์  ราตรี
16. เด็กหญิงนุชจรีย์  กฤษณวงษ์
17. เด็กชายพงศกร  จันทนา
18. เด็กหญิงพัณณ์พิชญา  คงเรืองศรี
19. เด็กหญิงพิมพิกา  โพธิ์ทอง
20. เด็กหญิงรัชนีกร  เชียงคำ
21. เด็กหญิงวนิดา  พิพิธ
22. เด็กหญิงวรรณกานต์  จันทร์ศิริ
23. เด็กหญิงวรรณษา  อินทรโต
24. เด็กหญิงวิยะดา  เจริญทรัพย์
25. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุขเผือด
26. เด็กหญิงศุภวรรณ  หาญพุฒ
27. เด็กหญิงศุภานัน  มุ่งเงิน
28. เด็กหญิงสุชาดา  ปานทอง
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  โสขุมา
30. เด็กหญิงสุทัตตา  ทองธานี
31. เด็กหญิงสุภัทรา  เหรียญทอง
32. เด็กชายอภิชัย  มังกร
33. เด็กชายอภิชัย  สีบท
34. เด็กหญิงอรไพลิน  ขำเสมอ
35. เด็กหญิงอาริษา  อินทปัล
36. เด็กหญิงเกศริน  สนธิศรี
37. เด็กหญิงเพลงพิณ  จันเทียน
38. เด็กหญิงเมวดี  อาษานาม
39. เด็กชายเสกสรรค์  ทรเดช
40. เด็กหญิงโยษิตา  คัชฌากร
 
1. นางสาวจิราภรณ์  น้อยแก้ว
2. นายทรงฤทธิ์  นวนมีศรี
3. นางดวงเดือน  รุ่งเรือง
4. นางสาวบุณยนุช  อินทร์สวาท
5. นายชลบดินทร์  กลิ่นจันทร์
6. นายสิริ  อินโพธิ์
7. นายนพดล  จุ้ยเปี่ยม
8. นางวิมล  กาฬภักดี
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 71.4 เงิน 45 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  เพ็ชรทอง
2. เด็กชายกีรติ  ไทรสังขปีรภา
3. เด็กชายจักรินทร์  กาฬภักดี
4. เด็กหญิงชไมพร  เปรมปรีดา
5. เด็กชายธนพงษ์  เกมกลาาง
6. เด็กหญิงปิยานุช  พลเสน
7. เด็กหญิงวิภวานี  ชูจันทร์
8. เด็กชายวีรวัฒน์  แซ่ล้อ
9. เด็กหญิงสุพรรณษา  แตงทอง
10. เด็กชายโป๊โป๊  
 
1. นางสาวจินดา  พรหมโชติ
2. นางสาวศิริรัตน์  แตงนิ่ม
3. นางสาวเนาวรัตน์  ทองมาก
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.4 ทอง 38 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายขจรกิตติ์  ประภาสโนบล
2. นายนภัตตร์  ช้างงาม
3. นางสาวประกายดาว  ขันธ์บรรจง
4. นายพลพจน์  น้ำแก้ว
5. นางสาวพัทธนันท์  พิทักษ์วนิชยกุล
6. นายภัทรพล  รุ่งโรจน์
7. นายภานุพงศ์  กาฬภักดี
8. นางสาวศศิธร  รุ่งเรือง
9. นางสาวสุรัญชนา  มีภู่
10. นางสาวอริสรา  ร่มลำดวน
 
1. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณวิจิตร
2. นางสาวพรพิมล  บุญประเสริฐ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 70.2 เงิน 16 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นางสาวฉัตรสุดา  ศรีทองสุข
2. นายชาคริต  ทาลาสุด
3. นายภาราดร  แสนคำ
4. นางสาววิลัดดา  ชาวป่า
5. นายเดโช  คำเสน
 
1. นายนิรุตต์  ธัญญเจริญ
2. นางสาวนาถระพี  ศรีสุข
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 70.33 เงิน 17 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กชายณัฐกานต์  วันสามง่าม
2. นางสาววริษฐา  ขันนาค
 
1. นายนิรุตต์  ธัญญเจริญ
2. นางรักษิณา  แก้วพงษา
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 73.8 เงิน 39 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายธนกาญจน์  บุญรอด
 
1. นางณัชนันทน์  บุตรดาวงษ์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 71 เงิน 41 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายยศภัทร  กาฬษร
 
1. นางสาวสุพรรษา  มาดอนคา
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.17 ทอง 26 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายกฤตภูมิ  โต๊ะแสงธรรม
 
1. Mrs.melanie  camilon
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91 ทอง 16 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายนันทวัฒน์  โพธิ์ภาณุพงศ์
 
1. Mrs.melanie  camilon
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66 ทองแดง 38 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายพชร  นุชยะบุตร
 
1. Mrs.melanie  camilon
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61.27 ทองแดง 29 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายภาณุุพงษ์  ไหลสงวนงาม
 
1. นางขนิษฐา  หอมยามเย็น
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง 21 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงชนกาญน์  ใจนรินทร์
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  ใจลังกา
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  เพ็ชรทอง
4. เด็กชายนนทฺ์ธรรม์  แสนสุขเกษม
5. เด็กชายนพกร  เพ็งสวย
 
1. Mrs.melanie  camilon
2. นางสาวดุศิตา  ชลมาก
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.33 ทอง 34 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวกัญญาพร  ศรีฉ่ำ
2. นางสาวณัฐนันท์  มีภู่
3. นางสาวสรินญา  หาระคุณ
4. นางสาวสุณิสา  อินทนะ
5. นายอชิตพล  ยิ้มจันทร์
 
1. นางสาวอลิษา  จันทร์เปล่ง
2. นางเสมอใจ  จันละคล
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73.66 เงิน 37 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงสุภัสสร  นาคจินวงษ์
2. เด็กหญิงเอื่้อมพร  ยิ้มภักดี
 
1. นายธฤต  จันทร์สุวรรณ
2. นางสาวอัศนีย์  ธัญญเจริญ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 43 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวญาดาพัฒน์  วันทอง
2. นางสาวธนวรรณ  แถมสวัสดิ์
 
1. นายธฤต  จันทร์สุวรรณ
2. นางสาวอัศนีย์  ธัญญเจริญ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 35 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. นางสาวฐิติรัตน์  กาฬภักดี
2. นางสาวณัฐนันท์  บุญมี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา  ณ พัทลุง
2. นางสาวศศิร์ภร  เกาะแก้ว
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 66 ทองแดง 35 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวพัชรีภรณ์  สอนเถื่อน
 
1. นางสาวนันทนัช  ปาจิตร
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85.3 ทอง 10 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายภาณุมาศ  โสภาค
2. นางสาวมนัสกานต์  ผิวคราม
3. นางสาวมลธิรา  จักร์แก้ว
4. นางสาวศุภานิช  วงศ์อัศวิน
5. นางสาวสุพัชชา  สุวรรณ
 
1. นางสาวปาริฉัตร  บุญเทียน
2. นางสาวเตชินี  วิทยาปรีชากุล
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.6 เงิน 18 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายธรรพ์ณธร  บัวศรี
2. นายอังคาร  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาวรังสิยา  วุฒิไพบูลย์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65.9 ทองแดง 41 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงวิธิดา  สุขสมพงษ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แย้มไสว
 
1. นางสาวขนิษฐา  ลาแพงดี
2. นางสาวพัชชา  มามาตร
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 51 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวอทิตยา  นาคจินวงษ์
 
1. นางอโนมา  เชิดฉัน
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.75 ทอง 19 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายจุลจักร  อินโต
2. เด็กหญิงชมพูนุช  เนียมปาน
3. เด็กชายชาคริต  สัจจะเวทะ
4. เด็กชายทศพล  พ่วงเจียม
5. เด็กชายนรากร  เทพพันธุ์
6. เด็กชายภูมิภัตร  ใสแสง
7. เด็กชายวัชรวิทย์  ทองคำ
8. เด็กชายวายุ  เจียมกันยา
 
1. นางสาวรังสิยา  วุฒิไพบูลย์
2. นางศุภานัน  เอกธีรธรรม
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.95 ทอง 7 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายณัฐนันท์  เชอรัมย์
2. นายณัฐวุฒิ  จันทร์เรือง
3. นายธนกฤต  แตงเงิน
4. นายนรากร  เกตุแก้ว
5. นายหฤษฎ์  กิจเกษตรสถาพร
6. นายอัครเดช  เถืื่อนไพร
 
1. นางศุภานัน  เอกธีรธรรม
2. นางสาวรังสิยา  วุฒิไพบูลย์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.8 ทอง 4 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวกณิตฐา  ดวงกุลสา
2. นางสาวกนกพร  จิราทิวัฒนากุล
3. นางสาวจิณณพัต  หาญใจ
4. นายณัฐบุตร  คำอินทร์
5. นางสาวทิฆัมพร  เอกรักษา
6. นางสาวธันยาภรณ์  อู่สุวรรณ
7. นางสาวปฐมพร  พิศวง
8. นายพีรพัฒน์  เอมคล้า
9. นางสาววริศรา  มาดี
10. นางสาวอรชร  ตาดี
 
1. นายกวี  โพธิสุธา
2. นางประนารถ  ปิ่นทอง
3. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  ระวิพงษ์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 70.2 เงิน 13 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายธนสิน  เดชบำรุง
2. เด็กหญิงนรีกานต์  เชาวนะ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ชูปรารมย์
4. เด็กหญิงพรทิชา  น้ำจันทร์
5. เด็กหญิงรสริน  ช้างวงศ์
 
1. นางสาวพรพิมล  บุญประเสริฐ
2. นางสายใจ  กันประชา
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 76.8 เงิน 7 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายณัฐพงษ์  มะกรูดอินทร์
2. นางสาวธันยพร  ล่องลม
3. นางสาวบงกช  ชินวงษ์
4. นายมงคล  รักพวงทอง
5. นางสาวศรินทิพย์  ราตรี
 
1. นางสาวพรพิมล  บุญประเสริฐ
2. นางสาวเยาวเรศ  พระโพธิ์วังซ้าย
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงต้องตา  เล้าอรุณ
2. เด็กหญิงสุกฤตยา  แอบเพชร
3. เด็กชายสุทัศน์  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาวทักษอร  ฝึกวาจา
2. นายวิวัฒน์  สงวนทรัพย์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวกนกวรรณ  สุพรรณโพธิ์ทอง
2. นางสาวพัชรมัย  ขำกา
3. นางสาวสุชัญญา  แผนสมบูรณ์
 
1. นายวิวัฒน์  สงวนทรัพย์
2. นางสาวทักษอร  ฝึกวาจา
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75.2 เงิน 21 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงธัญวลัย  ยงทองหลาง
2. เด็กหญิงธิดา  เครือแก้ว
3. เด็กหญิงธุวรดา  จงสวัสดิ์
 
1. นางสุนี  กล้าหาญ
2. นางสาววิชชุตา  ภูฆัง
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 73.2 เงิน 33 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวบุณยวีร์  บุญเปลี่ยน
2. นางสาวปภัสวรรณ  โพธิ์ทองคำ
3. นายอรรถชัย  สุขเจริญ
 
1. นางสุนี  กล้าหาญ
2. นางสาวแสงเดือน  ศิริสอ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 25 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  มั่นปาน
2. เด็กชายศุภกฤต  ดาวสูงเนิน
 
1. นายสุวรรณ  ปิ่นทอง
2. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 42 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายกฤดิพัฒน์  อาษานอก
2. เด็กชายยศพนธ์  ผาประทะ
 
1. นายไพฑูรย์  แยกผิวผ่อง
2. นางสาวจิราพร  รุ่งอร่าม
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.67 ทอง 8 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวสุกัญญา  ขันทอง
2. นางสาวอมรรัตน์  เข็มทอง
 
1. นางสาวฐานิดา  สุริยวงศ์ชัย
2. นางสาวสมปอง  คุ้มสิน
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 50.33 เข้าร่วม 43 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายนาทณรงค์  มิตรสัมพันธ์
2. เด็กชายรพีภัทร  พุ่มไสว
 
1. นายสุวรรณ  ปิ่นทอง
2. นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวพิมพ์มาดา  สะราคำ
2. นายพีรวิชญ์  เพ็งทอง
 
1. นายสุวรรณ  ปิ่นทอง
2. นางกนกววรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายพงศกร  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศรุตยา  ทองไทย
 
1. นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
2. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 34 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงวรรณิกา  ม่วงมูล
2. เด็กหญิงอุษา  สมจิตต์
 
1. นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
2. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงนภัสรา  วุ่นคง
2. เด็กชายสรวิศ  เกื้อทอง
 
1. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
2. นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง 43 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายศุภกร  เกตุไผ่ตั้ง
2. นางสาวสุพิชญา  สูงปานเขา
 
1. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
2. นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 43.33 เข้าร่วม 23 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวณัฏฐา  พิพิธ
2. นายพงษ์ศกร  กาฬภักดี
 
1. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
2. นายสุวรรณ  ปิ่นทอง
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 32 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายนิพนธ์  เจริญกุล
2. นายวรวุฒิ  บากอง
 
1. นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
2. นายบุญส่ง  สัญจร
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงจิราพร  พุ่มมาลา
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  แก้วจัน่ทร์
3. เด็กชายสุวภัทร  เหม็นชับ
 
1. นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
2. นางสาวภรภัทร  สะราคำ
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายพงศกร  ชุ่มดี
2. นายวรายุทธ  เพิ่มพูล
3. นายอภิชาติ  นุชนารถ
 
1. นายสมชาย  สุธีกุล
2. นางสาวจันทร์คีลี  ปิ่นทศิริ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง 32 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายรณกร  ยอดดำเนิน
2. นายรพีพงศ์  จันทรัศมี
 
1. นายสุวรรณ  ปิ่นทอง
2. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 73 เงิน 15 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ชุ่มเพ็งพันธ์
2. เด็กชายธรรมรัตน์  ศรีดี
3. เด็กชายภูมินทร์  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวบุญณิตา  จิตรีเชาว์
2. นายไพฑูรย์  แยกผิวผ่อง
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายกิจจธนาณัฐ  ศรีทอง
2. นายพุทธพงษ์  อู่อรุณ
3. นายวศิน  ว่องไวตระการ
 
1. นางสาวบุญณิตา  จิตรีเชาว์
2. นายไพฑูรย์  แยกผิวผ่อง
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พานิช
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  พานิช
3. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีงาม
 
1. นายวิษณุ  ทองคำ
2. นายพิเชษฐ์  สุจินตวงษ์
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 88 ทอง 15 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายคุณานนต์  จันทมา
2. นายติณณภพ  ภูผา
3. นายภาณุวิชญ์  ศรีมุข
 
1. นายวิษณุ  ทองคำ
2. นายพิเชษฐ์  สุจินตวงษ์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงกนกพร  สว่างศรี
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ฤกษ์ศิลปงาม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพิ่มพูล
 
1. นางอรุณี  กำลังแพทย์
2. นายสราวุฒิ  กำลังแพทย์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 72.33 เงิน 10 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายทศพร  ปิ่นทอง
2. นายประพันธ์  พูลสวัสดิ์
3. นายอนุกูล  พุ่มพวง
 
1. นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย์
2. นายภาคภูมิ  เมฆโพธิ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุขตะกั่ว
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สง่าไกร
3. เด็กหญิงวิภวานี  คำด่าน
 
1. นางสาวอรุโณทัย  ภูฆัง
2. นายจรัสรวี  พรมทองดี
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 35 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. นางสาวณวพร    พุ่มจำปา
2. นางสาวสุราวดี    พูสาย
3. นางสาวอลิษา   กาฬภักดี
 
1. นางสมหมาย  ศรีสุข
2. นางสาวศศิร์ภร  เกาะแก้ว
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75.75 เงิน 30 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายนรเทพ  คำพงพีร์
2. เด็กชายพีระพงษ์  สุทธิสา
3. เด็กชายสรวิชญ์  เกษประทุม
4. เด็กชายอดิศร  ขวัญแพร
5. เด็กชายเกริกชัย  แปรนาค
6. เด็กชายเศรษฐพล  ลิั้มตระกูล
 
1. นายเอกรัตน์  นกแก้ว
2. นางสาวบาหยัญ  นันทา
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 39 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายปรเมศ  รักชื่อ
2. นางสาวปุ้ย  เจดีย์
3. นางสาวศศิกานต์  ธัญญเจริญ
4. นางสาวสิริลักษณ์  แตงทอง
5. นายสุทธิพจน์  แหลมหลัก
6. นางสาวอัจฉรา  อินครุฑ
 
1. นางสาวสุนัน  กลำพะบุตร
 
155 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. เด็กชายจิตติพล  ระโหฐาน
2. เด็กชายณัฐพงษ์  อินทรักษา
3. เด็กชายธนาวัตร  ศรีเดช
 
1. นางสาวกัญญา  จันทรา
2. นางสาวธัญญาเรศ  สุวัฒนมงคลชัย
 
156 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 45 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 1. นางสาวณัฐกฤตา  โพธิ์ศรี
2. นายวทัญญู  สายเสมา
3. นายอภิชัย  ยอดจันทร์
 
1. นายถวิล  สุขวงษ์
2. นางสาวโชติกา  ขาวผ่อง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.66 ทอง 22 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  ช้างโต
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  โคตรสมบัติ
3. เด็กหญิงอัยรดา  สกุลอินทร์
 
1. นางทิพรัตน์  ชื่นเอี่ยม
2. นางสาวณัฐกานต์  สุทธิจิตร์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.17 ทอง 33 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายปดิพัทธ์  กันยา
2. นายพงศ์พล  ลิ้มตระกูล
3. นางสาวอัญญาสิณี  ชูเชิดธรรมกุล
 
1. นางสุวรรณี  เข็มเพ็ชร
2. นางสาวปทุมวรรณ  มหามิตร
 
159 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์สิตา  เนตรลา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองสินธุ์
3. เด็กหญิงศศินิภา  ทรัพย์มาก
 
1. นางสาวอัปสร  ชัยเภรี
2. นางสาวพรรณิภา  สุขแสน
 
160 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 72.66 เงิน 34 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 1. นางสาวปานรพี  ช้างคง
2. นางสาวพิชชาภา  ทองเสวตร
3. นางสาวอนุตรา  สุขชาติ
 
1. นางสาวโชติกา  ขาวผ่อง
2. นายประสิทธิ์  สิงห์ชัย
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงชัญญานุช  คำงาม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลเสน
3. เด็กหญิงวรรณษา  มีกมล
 
1. นางสาวอัมพร  วรรชะนะ
2. นางสาวชลธิชา  ร่มโพธิ์รี
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 45 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวภนิตา  ปืนฮวน
2. นางสาวภาคินี  ปืนฮวน
3. นางสาวสุพรรณภิรมย์  อ่อนวิมล
 
1. นางมยุรดา  ทองสุข
2. นายวีระโชค  แก้วเรือง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กลิ่นมณฑา
2. เด็กหญิงพัชรพร  สอนคง
3. เด็กหญิงสุวรรณี  วรรณชนะ
 
1. นางสาวอัมพร  วรรชะนะ
2. นางสาวชลธิชา  ร่มโพธิ์รี
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 86.33 ทอง 15 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวดวงมณี  วรรณชนะ
2. นางสาวยอดขวัญ  ศรีแจ่ม
3. นางสาววาสนา  สิทธิ
 
1. นางสาวอัมพร  วรรชะนะ
2. นางสาวชลธิชา  ร่มโพธิ์รี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 37 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงธิติสุดา  พิกุล
2. เด็กหญิงวรัญญา   รุ่งโรจน์สมบัติ
3. เด็กหญิงโชติมา  ล้อมลาย
 
1. ดร.กรองทอง  เขียนทอง
2. นางจำนงค์  รักการดี
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 77 เงิน 18 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวกาญจนา  วิระนนท์
2. นางสาวสายพิณ  ศิลปชัย
3. นางสาวอรวรรณ  พูลเพิ่ม
 
1. ดร.กรองทอง  เขียนทอง
2. นางจำนงค์  รักการดี
 
167 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 17 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายสุขสงกรานต์  ฉายอรุณ
 
1. นายวัชรพล  พันธุ์ค้า
 
168 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายมงคลพิสิฐ  มีถาวร
 
1. นายประเดิม  บรรจงพินิจ
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายจตุพร  ศรีสุข
 
1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  ต้าวบุญสูง
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายวีระโชค  การะไชย
 
1. นายประเดิม  บรรจงพินิจ
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวสายธาร  วารีนิล
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
172 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 11 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาววรรณี  คุ้มสมบัติ
2. นางสาวสายธาร  วารีนิล
 
1. นางสาวนันธิญาน์  ลาภักดี
2. นายประเดิม  บรรจงพินิจ
 
173 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 22 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ราตรี
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  ทาเอื้อ
 
1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  ต้าวบุญสูง
2. นางสาวนพวรรณ  วิจิตรบรรจง