สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงชลดา  แย้มมี
 
1. นายวีระยุทธ  โพธิ์สุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 70.66 เงิน 44 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นางสาวพรนภา   เต็กเกล็ด
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์   ภมรพล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 45 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงกัญฐิมา  ปานเพชร
 
1. นางพิกุล  พลายพิชิต
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง 33 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวอาทิตยา  อุ่นโสดา
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญมาอ้น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 55.33 เข้าร่วม 46 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. เด็กหญิงดวงดี  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวดวงทิพย์  เสือช้าง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74.33 เงิน 33 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 1. นางสาวณัฐนันท์  วิมูลชาติ
 
1. นายดำเนิน  พุ่มทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 51.66 เข้าร่วม 46 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ยมะสมิต
 
1. นางสาวสมปอง  อู่อรุณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวสุนิศรา  สมใจเดช
 
1. นายกรณ์พงศ์  พัฒนปกรณ์พงษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 72.58 เงิน 19 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายธนากร  สมศรี
2. นางสาวศรัญญา  ศรีบุญธรรม
3. นางสาวอภิสรา  แสงมา
 
1. นางปณิสรา  ชูศรีชัย
2. นายกรณ์พงศ์  พัฒนปกรณ์พงษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวทาริกา  ไทยลา
2. นายวีระพงษ์  สุขยิ่ง
3. นางสาวสุดารัตน์  เปรมศิริพัฒน์
 
1. นายธนกาญจน์  อยู่หลาบ
2. นางสาวขวัญเรือน  เนียมศิโรรัตน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 72.67 เงิน 27 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงธญญพร  แก้วศรี
2. เด็กชายปฐมพร  วิหก
 
1. นายศราวุฒิ  โมกกงจักร
2. นางสาวอรณิช  สามสี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 16 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวปานชีวา  ศรีเหรา
2. นายภูวดล  โสขุมา
 
1. นางนงเยาว์  จิระสถิตย์พร
2. นางสาวเพ็ญนภา  ภู่สุวรรณ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 46 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายประวันวิทย์  เพิ่มสุวรรณ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายสมพงษ์  ชาวโพธิ์สระ
2. นางสาวพนิดา  งามยิ่ง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 44 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวสายธาร  ลำดับสี
 
1. นางวิไลพักตร์  กลิ่นกาหลง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 33 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายเลอเกียรติ  ขวัญแพ
 
1. นางรักชนก  คูห์เทวารัณ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 27 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายทรงยศ  ไทยงามศิลป์
 
1. นางนลินี  ย้อนเพชร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56.75 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงภัคจิราพร  พรมทอง
2. เด็กชายรุจน์สิริพล  พุฒซ้อน
3. เด็กหญิงศรีรุ้ง  โถสนิท
 
1. นางภัณวดี  แก้วทิพย์
2. นางปราณี  อินทรักษา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวนราพร  ช้างเขียว
2. นางสาวพรสินี  เอี่ยมบุญอิ่ม
3. นางสาวสิตานัน  พงษ์งาม
 
1. นางสาวมานิตรา  สุทนต์
2. นายเจษฎา  ชวนะไพศาล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 60.13 ทองแดง 50 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 1. เด็กหญิงพรรวษา  รักษาวงษ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  สร้อยดี
3. เด็กหญิงศิริพร  นาคประสูตร
 
1. นางสาวนุชนาฏ  เกิดบุญศรี
2. นางสาวสุภาพร  ประสมทรัพย์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 49.38 เข้าร่วม 40 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. นางสาวจันทร์ฉาย  บานเย็น
2. นางสาวบัณฑิตา  เกิดโภคา
3. นางสาวศิริทร  โมทา
 
1. นางสาวสุทธิพร  ธรรมเนียม
2. นางสาวศิริพร  สุวรรณศรี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 27.4 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายวิศรุต  บัวเอี่ยม
2. เด็กหญิงสโรชา  จำปีเรือง
 
1. นายเฉลิมชัย  พิทักษ์วงศ์
2. นางสาวอารีรัตน์  แสงสุขดี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นายพงศ์ภีระ  ศรีแก้วเกิด
2. นายพันชั่ง  เข็มทอง
 
1. นางขนิษฐา  นุชถนอม
2. นายศาสตรวิทย์  บรรจุทรัพย์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 18 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายกิติวัฒ  แซ่ตัน
 
1. นางศิริลักษณ์  คำเรียง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายนวพล  เด่นชัยประดิษฐ์
 
1. นางศิริลักษณ์  คำเรียง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74.32 เงิน 28 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงพัทธวรรณ  กิจไมตรี
2. เด็กชายพัทยา  แซ่เจี่ย
 
1. นางสาวกาลัญญา  ใจชื่น
2. นางสาวปิยะพร  เผดิมวัฒนกุล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 50 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวศรสวรรค์  เดชผลิต
 
1. นายอธิวัฒน์  พันธ์รัตน์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  มหาเมฆ
 
1. นางสาวเปมิกา  ปรีดารมย์โรจน์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 95.25 ทอง 13 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายภานุวัฒน์  ศรีเหรา
 
1. นางสาวธิติยา  แจ่มถาวร
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 32 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายณัฐกิจ  ศรีธรรมรัชต์
2. เด็กชายวุฒิชัย   คล้ายกระแส
3. เด็กหญิงอภิษฎา   ศุกระเศรณี
 
1. นายสมศักดิ์  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางคนึงนิต  สาฆะ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 13.5 เข้าร่วม 48 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวกัลยารัตน์  บุญส่ง
2. นางสาวสายฝน  สีบานเย็น
3. นางสาวอาริยา  ทองสุข
 
1. นางสาวพิมพ์นภัส  อินทรสกุล
2. นางสาวณัฐวรา  สุกใส
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.4 เงิน 48 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แวววับ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  บำรุงเพชร
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  ตรีศักดิ์
 
1. นางปรมาภรณ์  ยามาโมโตะ
2. นางกรริสา  จันทร์สุวรรณ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 39 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายธีรภัทร์  เขียนจินดา
2. นางสาววรกมล  ก่อเกียรติตระกูล
3. นางสาวอสมาภรณ์  เตียวเจริญกิจ
 
1. นางสาวปวรี  ยืนยงค์
2. นางสาวกรรณิกา  เรื่อศรีจันทร์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 45 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายรัชชานนท์  ย้อนใจทัน
2. เด็กหญิงศศิกานต์  กสิกิจพาณิชย์
3. เด็กหญิงสุนิตา  วิวังสู
 
1. นายพิทักษ์  เมาลี
2. นางสาวกัลปนา  อินปันใจ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 30 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวจันทร์ทิมา  กาญจนะ
2. นายชนาธิป  ชาวกงจักร
3. นายบุญญฤทธิ์  วู้ชัยภูมิ
 
1. นางสาวเพ็ญสินี  ธงชัย
2. นางวัลลภา  สถาปนพิทักษ์กิจ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 10 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  พลเสน
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  รสมณี
3. เด็กชายไตรภพ  โค้งอาภาส
 
1. นายเอกชัย  ลวดคำ
2. นางสาวเนตรราตรี  ท้าวโสม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.7 ทอง 45 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นางสาวกาญจนี  ขำหินลาด
2. นางสาวกุลนิษฐ์  หงษ์เวียงจันทร์
3. นางสาวสิริญาณี  จูมศรียา
 
1. นางสาวจรีพร  วังคีรี
2. นางวิมลนาฏ  มารมณ์พันธุ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำทัด
2. เด็กชายณัฐนนท์  สุขเสริม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  วังมูล
2. นางสาวจุฑามาส  คงกะพัน
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 33 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นายกิตติธัช  อินสว่าง
2. นายนนทพัทธ์  วิวันทนากูล
 
1. นายนิรุตติ  ปานทอง
2. นางพัชยา  ปานทอง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 57.34 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 1. เด็กชายศรันย์  อุบลสมุทร
2. เด็กชายเทวา  คงคาหลวง
 
1. นางสาวทศมาศ  จิรวงศ์รุ่งเรือง
2. นางสาวคณัสนันท์  ฉ่ำสดใส
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. เด็กชายวรัท  แก้วสระแสน
2. เด็กชายอรรถพล  จันทร์เพ็ญ
 
1. นายประคอง  อดทนดี
2. นายนันทชัย  แก้ววิชิต
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายนครินทร์  โลห์ประเสริฐ
2. นายพนัส  ศรีทอง
3. นายสหัสวรรษ  สุทธิจิตร
 
1. นายอธิศสิษฐ์   พันธุ์หงษ์
2. นางปวีณ์วัสสา  พันธุ์หงษ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 16 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โชว์พานิช
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงณัฐนรี  ลิ้มวิลัย
4. เด็กหญิงสุธาทิพย์  อาจคงหาญ
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ทับศรี
 
1. นางสาวยุวดี  ยอดแก้ว
2. นางอัญชเกศ  บุญศรี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77.2 เงิน 26 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวกมลวรรณ  นวมทอง
2. นางสาวนริศรา  อินทร์ทอง
3. นางสาวหิรัญญิการ์  อิทธิวรากร
4. นางสาวเบญจวรรณ  เรียนจันทร์
5. นางสาวแก้วตา  แก้วพิศดาน
 
1. นางจุฑามาศ  เห็นประเสริฐ
2. นางปพัชญา   จันทรโชติ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 42 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงทิราภรณ์  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นิลพัตร์
3. เด็กหญิงพิทยารัตน์  แก้วเขียว
4. เด็กหญิงศศิธร  ชูเกิด
5. เด็กหญิงอัญชลีภรณ์  พวงรัตน์
 
1. นายธีรพล  ก่ำมอญ
2. นางนันทวัน  ก่ำมอญ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.8 เงิน 17 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายกิตติศักดิ์  โชระเวก
2. นางสาวขนิษฐา  คุณโท
3. นางสาวน้ำทิพย์  วรรณดี
4. นางสาวอาลิตา  แสงภู่วงษ์
5. นางสาวเจณจิรา  พันธ์เอก
 
1. นางรวงทอง  ปิ่นเจริญ
2. นางสาวอุสา  ทองปรีชา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73 เงิน 40 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  อินโคลาด
2. เด็กหญิงนาตยา  กาบแก้ว
3. เด็กหญิงพัชรพร  รอดไพร
4. เด็กหญิงวรรณพร  ภูวรรณา
5. เด็กชายสิริมงคล  เทพพรรณรงค์
 
1. นายเนติพงษ์  วงษ์ขวัญเมือง
2. นายกิตติศักดิ์  เชื้อฉ่ำหลวง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 72.2 เงิน 47 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายจรินทร์  บุญวิจิตร
2. นางสาวทัศนีย์  นพวานศรี
3. นายปราโมทย์  หระพันธุ์
4. นายพูนศักดิ์  ปานแสงเพ็ชร
5. นายเจษฎา  แย้มวงษ์
 
1. นางสาวสุภาณี   ปุ้ยทองดี
2. นายสุรศักดิ์  สีน้ำเงิน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 77.6 เงิน 22 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวกรรณิกา  ปทุมสูตร
2. นายกิตติพศ  มะเรืองประดิษฐ์
3. นายจตุทิพย์  กสิกิจพาณิชย์
4. นางสาวจีรวรรณ  มังคุด
5. นายชัยวัตร์  ขุนวิสาร
6. นายชัยสิทธิ์  ไหมรุน
7. นายชินกร  เสือเขียว
8. นางสาวชุธิชา  ศรีคำสุข
9. นายทรรศพนธ์  การะเกตุ
10. นายธนภัทร  นำผล
11. นายประภัตร  ผิวอ่อนดี
12. นายพัชระ  ศรีมาตร
13. นายพุฒิพงศ์  บุญเกิด
14. นายภักดี  ดวงตาดำ
15. นายภาณุวัฒน์  ตนดี
16. นางสาวรัชนิการ  นาคยศ
17. นางสาววรรณพร  ไวฉลาด
18. นางสาวอาริษา  แก้วเขียว
19. นางสาวเจนจิรา  หนูเทศ
20. นายเชาวณัฐ  ปิ่นทอง
 
1. นางสาคร  แก้ววิไล
2. นางสาววราภรณ์  มาลัย
3. นางชัญญา  โพธิ์พันธุ์
4. นางสาววาสนา   ด่วนดี
5. นายนิคม  วงษ์สุวรรณ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88.4 ทอง 6 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายกิตติชัย  โตพงษ์
2. นางสาวขจีรัตน์  เสือสกุล
3. นายณัฐพล  ตรีโพชน์
4. นายณัฐวุฒิ  เรืองศรี
5. นายณัฐวุฒิ  เณรจาที
6. นายธณดล  เขียวสังข์
7. นายธันวา  จุฑาธิปัตย์
8. นายนราเทพ   ชูพันธ์
9. เด็กชายนิธิกร  พุ่มเปลี่ยน
10. เด็กชายพงศพัศ    อร่ามรัศมี
11. นางสาวพชรกมล  รุ่งวารินทร์
12. นายภานุมาศ  ชูเกิด
13. นายภูบดี  จันทร์ประดิษฐ์
14. นายมนัสวี  ดอกตะเคียน
15. เด็กชายวีรัช  เพ็ชรงาม
16. นางสาวสมฤดี  แสงอาทิตย์
17. นายสิทธิชัย  สว่างศรี
18. นายสิรวิชญ์  ตู้แก้ว
19. นายอภิชัย    ทองปาน
20. นายไกรวิชญ์  เภาเสน
 
1. นายไชยพร  แย้มมี
2. นายประพนธ์  ชิดปราง
3. นางเนาวพร  คงสมนึก
4. นายธีระศักดิ์  ชอมภูเขียว
5. นายวีระยุทธ  โพธิ์สุวรรณ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 40 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พรหมทอง
 
1. นางศิริวรรณ  งามทอง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 31 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. นางสาวฐติชญา  หลักเมือง
 
1. นายฉลอง  สวยค้าข้าว
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงวิชญาดา  แร่เพชร
2. เด็กชายศุภกร  มูลละออง
 
1. นางสุมาลี  แสงสุข
2. นางสาวพิมพ์ธีรา  อายุวัฒน์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 50 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวดุสิตา  แย้มไสว
2. นายศิริพงษ์  แช่มช้อย
 
1. นางสาคร  แก้ววิไล
2. นางสาวโฉมศรี  อินสว่าง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 79 เงิน 43 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  นาคสลับ
2. เด็กหญิงชลิดา  มั่นคง
3. เด็กหญิงณัฐริกา  จินดารัตน์
4. นางสาวมานิตา  เสือดุร้าย
5. นางสาวยลรธิดา  โคตรสาลี
6. เด็กหญิงรพีพร  จันทร์พัชรินทร์
7. นางสาวสิลินทิพย์  ภาษิต
8. นางสาวสุจิรา  ยอดยา
9. เด็กหญิงสุมิตรา  หมั่นศรี
10. เด็กหญิงเกศนภา  แผนสมบูรณ์
 
1. นางสาวหทัยณัฐ  แก้วบัวดี
2. นางสาวนภัทร  ช่วยศรี
3. นางสาวกมลทิพย์  ใจสัจจะ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80.5 ทอง 11 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นางสาวชลนิชา  อุดมฤทธิ์
2. เด็กหญิงนฤมล   ทองบ้านโข้ง
3. นางสาวนุชนาฏ  เณรจาที
4. นางสาวพลอย  ตะวันเที่ยง
5. นางสาวพินสุดา  เพ็งพารา
6. นายพิเชฐ  ทำจะดี
7. นางสาวศิริพร   นาคอรุณ
8. นางสาวอรรถวดี  เข็มแก้ว
9. นางสาวเบญจมาศ  วงษ์สวด
10. นางสาวเสาวลักษณ์    น้อยเงิน
 
1. นายสุทิน  อาจคงหาญ
2. นายหัสนัย  สมชาติ
3. นายตรงกิจ   สุขเหลือ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 81.2 ทอง 16 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ไทยถนอม
2. เด็กชายจิรภัทร  จงวิลัยวรรณ
3. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีบุญเพ็ง
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุษดี
5. เด็กชายพลวัต  แก้วพิศดาน
6. นายสิทธิพงษ์  แหนผัน
7. เด็กหญิงอาภาภัทร  ไกรหา
8. นายอิทธิพงษ์  บุตรดี
9. นางสาวเกศรา  วงษ์แก้ว
 
1. นางสาวนุจรี  สาธุรัมย์
2. นายประจักษ์  สารชน
3. นางสาวกุสุมาพร  คุ้มเดช
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงศุภิสรา  คนแรงดี
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ตาลเพชร
 
1. นางภาสินี  มากระจัน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคนธา  ยศวิชัย
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวปรียาเรศ  มีดา
2. นางสาวปวันรัตน์  อาจคงหาญ
 
1. นางบังอร  คงคารักษ์
2. นางสาวชนิดา  โพธิ์มงคล
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 40 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงกชกร  บุตรดาวงษ์
 
1. นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 67 ทองแดง 36 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 1. นางสาวปรีญาณัฐ  เทสพันธุ์
 
1. นางสาวชมภู่  น้ำดอกไม้
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 22 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กชายมนพัทธ์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายมณเฑียร  เรียบเรียง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74.66 เงิน 34 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นางสาวขวัญฤทัย  เทศทอง
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แสงเกตุ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายอดิลักษณ์  สวนสมบูรณ์
 
1. นายสนั่น  ยงค์ไพบูลย์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 28 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์ชาญนนท์
 
1. นางสาวจิราพัชร  เสมอ่วม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 42 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงแพรวา  สุโขทัย
 
1. นางสาวจิราพัชร  เสมอ่วม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายนพฤทธิ์  อาจคงหาญ
 
1. นางสาวจิราพัชร  เสมอ่วม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 31 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรวรินทร์  สุขทองดี
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   ชาลีชัย
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แสงเกตุ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 33 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กชายนนท์  ทองคำ
 
1. นายมณเฑียร  เรียบเรียง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. นายสุภกฤช  จันทร์อุดม
 
1. นายนารินทร์   แจ่มจิตต์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายณัชพล  จาดสดี
2. เด็กชายณัฏฐชัย   จาดสดี
3. เด็กชายธนภัทร   เจริญพจน์
 
1. นายสนั่น  ยงค์ไพบูลย์
2. นางศรีวรรณ  ยงค์ไพบูลย์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77.3 เงิน 13 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นายชยาทิต   ชมยินดี
2. นายศุภกร  เทพอัม
3. นายเจษฎาพล  รูปสมดี
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แสงเกตุ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง 17 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 1. เด็กชายสุรเสกข์  พูลสำราญ
 
1. นายฤทธี  อยู่ดี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 76 เงิน 20 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายยุทธนา  มะลิลา
 
1. นางสาวณัชชารีย์  ธนฐิติวรนันท์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กชายประยศ  บ่อทรพย์
 
1. นายฐิติพงศ์   เอกฉันท์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 28 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายธีรพงศ์  ทองปลิว
 
1. นางสาววราภรณ์  แก้วกระจ่าง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง 13 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ปัญจแก้ว
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  สนธิเณร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88 ทอง 14 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นายพีรดนย์  ขุนพรหม
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  สนธิเณร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 14 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กชายวรากร   กัณศิริ
 
1. นายฐิติพงศ์   เอกฉันท์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 27 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายเนติพงษ์  บัวอำไพ
 
1. นางสาวณัชชารีย์  ธนฐิติวรนันท์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 33 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงวรัมพร  อิทรถนอม
 
1. นางสาวกาญจนา  แม่นยำ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวจุฑาทิพย์  นพนงค์
 
1. นางสาวณัชชารีย์  ธนฐิติวรนันท์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 61.66 ทองแดง 11 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  วงศ์แวว
 
1. นางสาวณัชชารีย์  ธนฐิติวรนันท์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 26 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นายนันทกานต์  นิจฉัย
 
1. นางอุดม  พรหมจรรย์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 23 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายวัฒวุฒิ  รูปสม
 
1. นางสาววราภรณ์  แก้วกระจ่าง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 83.3 ทอง 22 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวศรุตา  คงมา
 
1. นางสาววราภรณ์  แก้วกระจ่าง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 78 เงิน 21 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายก้องพิภพ  เรืองช่วย
 
1. นางสาววราภรณ์  แก้วกระจ่าง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นายสุธีวิวรรธน์  พรหมจรรย์
 
1. นางอุดม  พรหมจรรย์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 76.66 เงิน 24 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงปาริฉัตต์  จ่าพันธ์
 
1. นางสาวณัชชารีย์  ธนฐิติวรนันท์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 73.66 เงิน 32 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวปราณี  แก้วมณี
 
1. นางสาววราภรณ์  แก้วกระจ่าง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 1. เด็กหญิงคณิตา  ใหม่บุญมาก
2. เด็กหญิงชุตินันท์  ทิพย์เนตร
3. นางสาวพลอยมณี   คำสักดี
4. นางสาววิภาดา  ทัศนากร
5. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  คงสิทธิ์
6. เด็กชายสุรเสกข์  พูลสำราญ
7. นางสาวเสาวลักษณ์  เสาวงจันทร์
8. เด็กหญิงแพรวา  เส็งดอนไพร
 
1. นายฤทธี  อยู่ดี
2. นางสาวชมภู่  น้ำดอกไม้
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 74.4 เงิน 30 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  เศรษฐกุลรัตน์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  นพนงค์
3. นางสาวณัฐณิชา  ม่วงดี
4. นางสาวธนภรณ์  ตู้เจริญ
5. นายธีรพงศ์  ทองปลิว
6. เด็กหญิงปาริฉัตต์  จ่าพันธ์
7. เด็กหญิงมนฤดี  โสภา
8. นายยุทธนา  มะลิลา
9. เด็กหญิงรัญชิดา  ทุมซะ
10. เด็กชายวรากร  เฟื่องฟุ้ง
11. นายวัฒวุฒิ  รูปสม
12. นางสาวศิริลักษณ์  แจ่มแจ้ง
13. นางสาวสันธิลา  รอดสน
14. เด็กหญิงสุธาทิพย์  วงศ์แวว
15. นายเนติพงษ์  บัวอำไพ
 
1. นางสาวณัชชารีย์  ธนฐิติวรนันท์
2. นางสาววราภรณ์  แก้วกระจ่าง
3. นายโยธิน  เวชวิฐาน
4. นางสาวเนตรชนก  ศรีชมภู
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 75 เงิน 26 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 1. นางสาวชนิกานต์  เส็งเจริญ
2. เด็กหญิงชนิดา  เส็งเจริญ
3. เด็กชายธนพัฒน์  ยอดมิ่งขวัญ
4. เด็กชายธนวัตร  วงษ์ทองดี
5. นายพชร  ผิวเกลี้ยง
6. เด็กหญิงพรพิมล  ศรีภักดี
7. นางสาววิภาดา  ทัศนากร
8. นายสุกฤษฎิ์  คิมหันต์อำไพ
9. เด็กหญิงสุกัญญา  ชาวอิสาน
10. เด็กชายสุรเสกข์  พูลสำราญ
11. นางสาวอรพินท์   ฟ้าหวั่น
 
1. นายฤทธี  อยู่ดี
2. นางสาวชมภู่  น้ำดอกไม้
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 76.2 เงิน 21 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ดอนพงไพร
2. เด็กชายคุณากร  ชมภูวิเศษ
3. เด็กชายธงชัย  ธรรมขันติสุข
4. เด็กชายนันทพร  จันทร์ฉาย
5. นายปกรณ์ศักดิ์  ออมสิน
6. นายปภากร   ศิริพุฒ
7. เด็กหญิงพัชราพร  เทพาชมภู
8. นายพัทธนันท์  เชาว์เฉียบ
9. เด็กหญิงพัทธวรรณ  คล้ายมงคล
10. เด็กหญิงพิมลวรรณ  จันทะเข้
11. นายยุทธพิชัย  แก้วพุฒตาล
12. เด็กชายรัตนกร  ภูมิประเทศ
13. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สุภาพรม
14. เด็กหญิงศศิธร  ใจซื่อ
15. เด็กชายสมพรเดช  โชคอำนวยจิรากุล
16. นายสุริยัน  ใจกล้า
17. เด็กชายอานนท์  สอนดอนไพร
18. นางสาวเกษรา  บุญลือพันธ์
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ่อึ้ง
20. นายเพิ่มศักดิ์  เหลืองพิทักษ์
21. เด็กหญิงโชติมา  เมืองศรี
 
1. นายสุวัฒน์  ศรีดี
2. นางสาวทับทิม  จันทร์จู
3. นายณัฐพงษ์   คู่โค
4. นายชัยเมธ   นรากรณ์
5. นางสาวนุสบา   รัตนปัญญา
6. นางสาวณัฐวรา   เที่ยงธรรม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 55.2 เข้าร่วม 40 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายณรงค์พร  ทองคำ
2. เด็กชายตะวัน  ยิ้มไพบูรย์
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ทักษิณ
4. เด็กชายพงศกร  พรหมคำ
5. เด็กชายศุภโชค  รอดแก้ว
6. เด็กชายเมธาวีย์  เดชารางนาค
 
1. นายโกศล  อัยรารัตน์
2. นายณัฐพงศ์  บุญส่ง
3. นางมยุรี  ศรีคำ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายจักรกฤษณ์  พรมเพียงช้าง
2. นางสาวณัฐฐา  ตั้งเจริญทรัพย์
3. นายณัฐวัตร  ตั้งเจริญทรัพย์
4. นายพิชาภพ  สิทธิสม
5. นายภาคภูมิ  ช้ำกล่ำ
6. นายสุธาเทพ  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายโกศล  อัยรารัตน์
2. นายณัฐพงศ์  บุญส่ง
3. นางสาวจิราพัชร  เสมอ่วม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง 13 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กชายศตวรรษ  อุ่นใจดี
 
1. นายศุภมิตร  เหมือนจันทร์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 29 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายเอกชัย  ชูศรีจันทร์
 
1. นายโกศล  อัยรารัตน์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 11 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาวี  คชวงษ์
 
1. นายภาณุวัตน์  การะเวก
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.3 เงิน 40 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นางสาวปิยฉัตร   ผ่องแผ้ว
 
1. นายวัชรินทร์  บุญมี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.6 เงิน 34 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายเงินศพัศ  บุตรตะสินธ์
 
1. นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 27 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายจิรพนธ์  ล้อมวงษ์
 
1. นางสาวยุพาภรณ์   สุขเกษม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.5 เงิน 40 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  คงพูล
 
1. นายภาณุวัตน์  การะเวก
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 28 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 1. นางสาววิภาดา  บำรุงจิต
 
1. นายกฤชกร  ศรเพียงออ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.66 เงิน 37 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายอนุพงษ์  พลายละหาร
 
1. นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 28 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. นายวิษณุ  มูลละออง
 
1. นายภาณุวัตน์  การะเวก
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 49 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทาวงษ์
 
1. นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 47 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นางสาวปรีดาภรณ์  เณรจาที
 
1. นายนิวัฒน์  สุขพินิจ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์  พรหมจรรย์
 
1. นางอุดม  พรหมจรรย์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 48 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. นายวทิตินันต์  สำราญพันธ์
 
1. นางทัศนา  ทับทองดี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.3 เงิน 44 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงศรญา  เบ็ญพาด
 
1. นายจิรายุทธ  สุทรวิภาต
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.3 เงิน 26 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. นางสาวสุภาวดี  หงส์เวียงจันทร์
 
1. นางสุวรรณา  แจ่มจิตต์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 27 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายจักราวุธ  สว่างศรี
2. เด็กชายฐานิศร  ทำจะดี
3. เด็กชายณภัทร  ศรีตองอ่อน
4. เด็กชายณัฐกร  เจริญสุข
5. เด็กชายนนทกานต์  สุพรรณคง
6. เด็กชายยศสรัล  พรมวงษ์
7. เด็กชายศิวกร  ดอกมะลิป่า
8. เด็กชายสุทธิพงษ์  นาเจริญ
9. เด็กชายอนุชา  คลี่ลา
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีแก่นวงศ์
11. เด็กชายเนติพัฒน์  เจือจุ้ย
12. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ธานุชาติ
 
1. นายภูรีวิทย์  เพ็งสุวรรณ
2. นางศรีวรรณ  ยงค์ไพบูลย์
3. นายบรรเจิด  พุ่มพันธ์สน
4. นางสาวยุพาภรณ์  สุขเกษม
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84.9 ทอง 16 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกนกกาญน์  บุญโชติ
2. เด็กหญิงกรองแก้ว  กรเกษม
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร  รักแสง
4. เด็กหญิงกุลธิดา  ทองดีพันธ์
5. เด็กหญิงขวัญฤทัย   วงศ์สกุลดี
6. เด็กชายจิตตชัย  แสงภู่วงษ์
7. เด็กหญิงชมพูนุช  ทาน้อย
8. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีกระจ่าง
9. เด็กหญิงณัฐพร  สนิมตัว
10. เด็กชายณัฐวุฒิ   ทวีสิงห์
11. เด็กชายทิวาพร   ประทุมสูติ
12. เด็กชายธนกิตต์   ต๊ะสุ
13. เด็กชายธนากร   อินอำนวย
14. เด็กชายนิธิศวัฒน์   นาคทรัพย์
15. เด็กหญิงนิภาพร  ศรีทองคูณ
16. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สาระสารินทร์
17. เด็กหญิงบัวเงิน  ช่างเกวียนดี
18. เด็กหญิงปรารถนา  จาดเกิด
19. เด็กหญิงปวีณา  แซ่ตั้ง
20. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีเหรา
21. เด็กหญิงรัตน์ชนานันท์  วงศ์สุทิน
22. เด็กหญิงวิภาพร  แก้วบัวดี
23. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สุวรรณช้าง
24. เด็กชายวิศรุต   รู้ทัน
25. เด็กหญิงศยามล  แก้วสระแสน
26. เด็กหญิงสุทธิดา  รักน้อย
27. เด็กหญิงสุภัค  ปทุมสูตร
28. นางสาวสุรัสวดี  จันทวงษ์
29. เด็กชายสุรเดช  นาคศรีโพด
30. เด็กชายเผด็จ   ลีรัตนนุรัตน์
 
1. นายพชร  อินธิมา
2. นางสุวรรณา  แจ่มจิตต์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 16 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. นางสาวกรรณิการ์   อินอำนวย
2. นางสาวกัลยรัตน์  รักรุ่ง
3. นายคณิศร    จำปาดี
4. นายจิตรณรงค์  แก้วมณีโชติ
5. นางสาวจินดาพร  เหลืองรุ่งทรัพย์
6. นายชาญณรงค์  โพธิ์งาม
7. นางสาวชุติกาญจน์    แก้วสระแสน
8. นางสาวดาริกา  กลิ่นดอกแก้ว
9. นางสาวตรีญารัตน์   ช่วยกระโทก
10. นายทองดี  เงินสา
11. นายธนกฤต   โรจน์บุญถึง
12. นายธนบดินทร์   อินทจักร
13. นางสาวบุญญาพร   คล้ายเชียงราก
14. นายพงศกร  สระทองเตี้ย
15. นายภัคภาคิน   แก้ววิชิต
16. นางสาวมณีรัตน์  โสดา
17. นายมนต์เทียน   ทองนุ่ม
18. นางสาวรัฐกานต์    ไกรงาม
19. นางสาวรุ่งกมล  เปลี่ยนแก้ว
20. นางสาววริศรา   สุขโต
21. นางสาววลีรัตน์  สระเจา
22. นายวโรดม   ดุสดี
23. นางสาวศิริวรรณ   มากระจันทร์
24. นายสิฐฐิชัย  แก้วสระแสน
25. นายสิทธิชัย   ทองเอี่ยม
26. นางสาวสโรชา   แยกรัง
27. นางสาวอริศรา  สังข์ชาวใต้
28. นางสาวเกษศรินทร์  ชาวเกาะใหม่
29. นางสาวแสงทิพย์    จันสมุทร
 
1. นายนารินทร์  แจ่มจิตต์
2. นางสุวรรณา  แจ่มจิตต์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.4 เงิน 33 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายชยากร  สระทอง
2. เด็กหญิงณัฐนรี  อาจคงหาญ
3. เด็กชายธนชัย  ตันติศักดิ์ศรี
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรีทองทาบ
5. เด็กหญิงพนิดา  จริยะตระกูล
6. เด็กชายพัสวี  ชนะประโคน
7. เด็กหญิงรุจิรา  เพชรแปลง
8. เด็กชายวรากร  โกสินทร
9. เด็กชายศักดา  ปัชชา
10. เด็กหญิงหัทยา  วาสิงหน
 
1. นางมยุรี  ศรีคำ
2. นางสาวพัชร์ธนภรณ์  พุ่มเจริญ
3. นางสาววิมลชญา  คุณกมุท
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง 32 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. นายกฤตบุญ  ทองแท้
2. นายธนพล   ทองประเสริฐ
3. นางสาวปทุมวดี  อินทร์หลวงดี
4. นางสาวปภัสรา   โชคศรีวิจิตร
5. นายปัณณธร  แก้วเพชร
6. นางสาวลักษณ์สิกานต์  กันอาทา
7. นางสาววริศา  ชูทอง
8. นายศิวกร  พงษ์วัง
9. นางสาวสิริลักษณ์  แก้วบัวดี
10. นายอานนท์  อัวคนซื่อ
 
1. นายณัฐพล  สุขปรุง
2. นายภาณุวัตน์  การะเวก
3. นางสาวลลิดา  ศรีเสน
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 71 เงิน 35 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงณัฐฐชา  แก้ววิชิต
2. เด็กหญิงธนพรรณ  คลำเฉยดี
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ดวงแก้ว
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  หอมสุก
5. เด็กหญิงสุธาทิพย์  พรหมสุข
6. เด็กหญิงอรอนงค์   คุ้มพันธ์แย้ม
 
1. นางสาวปุณณ์นิษฐา  ทองธาวินสิน
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 70.8 เงิน 33 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวกนกวรรณ  โสไกร
2. นายณรงค์ฤทธิ์  แช่มช้อย
3. นางสาวรสสุคนธ์  เพิ่มทวีทรัพย์
4. นางสาววรรณพร  สว่างศรี
5. นางสาวสุพีญา  ล้อมวงษ์
6. นายอาทิตย์  ปั้นงาม
 
1. นางสาวภารตี  เพิ่มพูน
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 34 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  คำหอมกุล
2. เด็กหญิงณัฐริการ์  กกนอก
3. เด็กหญิงบุญญาเรศ  สุนทรวิภาต
4. เด็กหญิงพลอยชมพู  คุ้มพ่วงมี
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คำกองแก้ว
6. เด็กหญิงอรอนงค์  ไพทูล
 
1. นางสาวิตรี  ทองประดิษฐ์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87 ทอง 24 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวกาญจนาพร  สดบัวงาม
2. นางสาวนันทพร  ราชสีห์แก้ว
3. นางสาวผกาวรรณ  คำผุย
4. นางสาวพัชนี   เสือเขียว
5. นางสาวศิริกาญจน์  บริบูรณ์
6. นางสาวเบญญาภา  พันธ์ุเมือง
 
1. นางมยุรี  ศรีคำ
2. นางสาวพัชร์ธนภรณ์  พุ่มเจริญ
3. นางสาววิมลชญา  คุณกมุท
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 58.8 เข้าร่วม 29 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กชายชัยยุทธ   สุขวงษ์จันทร์
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  ผิวอ่อนดี
3. เด็กชายณรงฤทธิ์  อุ่นใจดี
4. เด็กชายวิรวัฒน์  อ่อนคำ
5. เด็กหญิงสุกัลญา  แก้วอินทร์
6. เด็กหญิงสุนารี  สิงห์อยู่วงษ์
7. เด็กหญิงอรพิน  คำพิมพ์
8. เด็กหญิงอาทิตยา  ยศวิชัย
 
1. นายนภัสรพี  หงษ์ทอง
2. นายมณเฑียร  เรียบเรียง
3. นายศุภมิตร  เหมือนจันทร์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 31 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นายจิระพงศ์  อินยิ้ม
2. นายธีรเทพ  น้ำใจดี
3. นางสาวผกามาศ  ศรีคำแหง
4. นายพัทธนันท์  พิมพ์มนตรี
5. นายวรากร  มีศิริ
6. นางสาวสุพิชฌาย์  สุขญาณกิจ
7. นางสาวอัญชิสา  เมืองปุ๊ด
8. นางสาวไอลดา  เจริญสุข
 
1. นายนภัสรพี  หงษ์ทอง
2. นายมณเฑียร  เรียบเรียง
3. นายศุภมิตร  เหมือนจันทร์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 70.8 เงิน 14 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายดุลยวัต   วงษ์สุวรรณ
2. นายทินกร   การะเวก
3. นายพีรพงษ์  ประสงค์สุข
4. นางสาวรัตนาภรณ์  ชุ่มเพ็งพันธุ์
5. นางสาวอารียา  หอมสุวรรณ
 
1. นายจรูญ  ยืนยง
2. นางสาวยุพาภรณ์   สุขเกษม
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 35 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. นายเกียรติวงศ์  วีระยุทธ
 
1. MissLaura  S.Atilano
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.5 ทอง 30 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายปัญญา  พานิชย์
 
1. นางอรุณศรี  ปาณิวรรณ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.5 ทอง 42 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร   ใจแสน
 
1. นางสาวธรธีราพร  ดนัยสิริชัยชล
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91 ทอง 16 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นายอำนาจ  หงษ์ทอง
 
1. นายประยุทธ  พันธุ์บัว
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 39 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จำปาสัก
 
1. นางสาวนราธิป  ถาวรวงษ์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 50.07 เข้าร่วม 38 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวมัสลิน  วิไลวนิชวงศ์
 
1. นางสาวสุธาพร  โมกข์บุรุษ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 77.67 เงิน 41 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ช่างเกวียนดี
2. เด็กหญิงฐิตาภา  ศรีคำ
3. เด็กชายธีรินทร์  วิมูลชาติ
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จำปาเงิน
5. เด็กชายวรวุฒิ  โพธิ์พันธุ์
 
1. นางสาวภัคภร  เอมอมรธนากิจ
2. นางสาวชาริตา  พลายละหาร
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.67 ทอง 44 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายชัยวัฒน์  พูลทอง
2. นางสาวธนพร  รุ่งชีวัน
3. นายปวริศ  ผลวงษ์
4. นางสาวอรปรียา  โพธิพล
5. นางสาวอาภานุช  รัตนดี
 
1. นางสาวธนัตตา  ทองบ้านโข้ง
2. นางสาวกัญญาพัชร  เกตุแก้ว
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 75.33 เงิน 32 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงกฤตยา  หนองบอน
2. เด็กหญิงปณิดา  ปาลพันธุ์
 
1. นางสาวกาญจนาพร  เชิดชูสุวรรณ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 72.5 เงิน 42 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายพงษ์ฐกร  สว่างศรี
2. นางสาวอารีรัตน์  ดวงเที่ยง
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ศรีสังข์งาม
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.8 เงิน 33 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายกิตติพงษ์  ศรีคำ
2. นางสาวธิติยา  สมจิตต์
 
1. นางสาวพิมพ์วรีย์  บุ้นหลี
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82.16 ทอง 13 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวทวิตียา  บูรณเกียรติศักดิ์
2. นางสาวโชติกา  ชูนิตย์
 
1. นายดำรงค์  มงคลโรจน์กุล
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 72 เงิน 27 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวอ้อมฟ้า  เอี่ยมสกุล
 
1. นางสาวกาญจนาพร  เชิดชูสุวรรณ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 64.75 ทองแดง 14 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวศิริวรรณ  โคกคำ
 
1. นายดำรงค์  มงคลโรจน์กุล
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85.3 ทอง 10 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวณัฐกานต์  วงษ์สุวรรณ
2. นายธนาธิวัฒน์  วงษ์สุวรรณ
3. นางสาวสุพิชญา   ทิพย์ลุ้ย
4. นางสาวสุรีวัลย์  พลายละหาร
5. นางสาวอาริญา  แตงอ่อน
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ศรีสังข์งาม
2. นางวาสนา  ไกรทองสุข
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73 เงิน 35 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวกาญจนา  อมรมโนรม
2. นางสาวบุษยมาศ    เนยสูงเนิน
3. นายพงศกร  พุทธถาวรกุล
4. นายภาสกร  เอี่ยมวิจิตร
5. นางสาววันวิสาข์  การะเวกโสม
 
1. นางสาวพิมพ์วรีย์  บุ้นหลี
2. Mr.Hiroshi   Sugisaki
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 71.5 เงิน 16 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวพิมพ์รดา  กาญจนะ
2. นายภานุวัฒ  ฝอยทอง
3. นางสาวสุนิดา  สุดใจ
4. นางสาวเมธาวี  เล้าอรุณ
5. นางสาวเสาวลักษณ์  วนาพรบุญจันทร์
 
1. นายดำรงค์  มงคลโรจน์กุล
2. Mr.Kim  TaeJun
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 70.3 เงิน 34 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวชลธิชา  แก้วสมบูรณ์
2. นางสาวสุภาวี  แจ่มจันทร์
 
1. นายรชต  พิกุลเงิน
2. นางสาววิจิตรา  สีตองอ่อน
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 71.66 เงิน 13 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวธญาพร  ขุนชำนาญแก้ว
2. นางสาวอัญชิษฐา  ศิริขรรแสง
 
1. นายดำรงค์  มงคลโรจน์กุล
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 63.17 ทองแดง 47 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายนิรัช  จันทร์สวาท
2. เด็กชายสรวิศ  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นายมนะ  ทองกะไลย
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 62.7 ทองแดง 47 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. นายพีระพนธ์  วังกุ่ม
 
1. นางสาวธันยาภัทร์  รัตนศิรินิธิเมธ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.05 ทอง 22 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายชนะกูล  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายณภัทร  แซ่เล้า
3. เด็กชายธนกฤษณ์  คำดี
4. เด็กชายธนภัทร  วิกละมุด
5. เด็กชายปรีชาสันต์  จับแก้ว
6. เด็กชายสิรวิชญ์  กรส่งแก้ว
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  สำราญไทยวงษ์
8. เด็กชายอุดมศักดิ์  สุดนาลาว
 
1. นายศราวุฒิ  โมกกงจักร
2. นายสงบ  พลายพิชิต
3. นายธีรวัฒน์  แก่นจันทร์ดา
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 79.63 เงิน 24 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นายณัฐพร  ก้อนชัยภูมิ
2. นายยศตการณ์  ผิวพิมพ์ดี
3. นายรชตะ  อ่ำจีน
4. นายวิมล  ประทุมทอง
5. นายศราวุฒิ  ชาวสมุน
6. นายสิทธิชาญ  ดอกลำเจียก
 
1. นายสมชาย  ศรีวิพัฒน์
2. นายอานนท์  อินทวงษ์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 76.6 เงิน 31 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กหญิงกษิรา  ไล้ทอง
2. นางสาวณัชชา  ใจตรง
3. นางสาวธิติมาภรณ์  จินดาอินทร์
4. นางสาวนิภาพร  นิ่มวอน
5. นางสาวบารณี  รื่นเกิด
6. เด็กหญิงปภาวดี  ภิรมเนตร
7. นางสาวปิยฉัตร  ใจตรง
8. เด็กหญิงลลิดา  โกฎแสง
9. นางสาวศศิมา  จันทะมาน
10. นางสาวสายสมร  สระทองคำ
 
1. นางสาวทับทิม  จันทร์จู
2. นางสาวเพ็ญนภา   ใจกล้า
3. นางสาววาสนา  ทองเชื้อ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 22 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กชายดนุพล  รอดพ่วง
2. เด็กหญิงพัชราภา  พลัดพูนผล
3. เด็กหญิงลภัสรดา  คณะวาปี
4. เด็กหญิงหัทยา  ยศวิชัย
5. เด็กหญิงอรวี  แสงเย็นพันธุ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณคร
2. นางสาวอานัตชา  เจียมพุก
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นางสาวญาโนทัย  โฉมฉิน
2. นางสาววนิสชา  ใจซื่อ
3. นางสาวศิริประภา  บุญมี
4. นางสาวอังคณา  เต็กบุญช่วย
5. นางสาวอังคณา  ทองดี
 
1. นางสาวปาริชาติ  ศรีเหรา
2. นางสาวมารยาท  บุญเกิด
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 32 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายจักรภัทร  พิศุทธิ์ศานติ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทะแพน
3. เด็กหญิงโศรดาพร  แท่นแคร
 
1. นางสาวจินตนา  บำรุงเพ็ชร
2. นางเนาวพร  คงสมนึก
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 34 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวกมลภัทร  กุระคำแสง
2. นางสาวจิตตราพัฒ  อ่างทอง
3. นางสาวจิราพัชร  แก้วปานกัน
 
1. นางสาวจินตนา  บำรุงเพ็ชร
2. นางเนาวพร  คงสมนึก
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 70.2 เงิน 39 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายณัฐพล  หมุนสาคร
2. เด็กหญิงปณิตา  ปริวัตรกุลแก้ว
3. เด็กชายภูชิต  เรือนปานแก้ว
 
1. นางจันจิรา  เหมลี
2. นางสาวบงกช  ศิริสิทธิ์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 45 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวนัฐกาณต์  รอดสน
2. นายสุขภเสกข์  อินเอี่ยม
3. นางสาวอรนลิน  ศรีเรือง
 
1. นางนงลักษณ์  แก้วสวัสดิ์
2. นางสาวจินตนา  บำรุงเพ็ชร
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 40 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงช่อผกา  จีนอนงค์
2. เด็กหญิงญาณิน  ศรีระวัตร
 
1. นางสาวคนึงหา  พรมเพชร
2. นางสาวดวงกมล  นาคทอง
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 1. เด็กชายชนะชัย  คงขวัญเมือง
2. เด็กชายสุรวุฒิ  ชาวโพธิ์สระ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  งามขำ
2. นางสาวขนิษฐา  โพธิ์ศิริ
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73.67 เงิน 46 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. นายกุลนันท์  อินทร์พุทธ
2. นายอดิศร   หล่ออุดมทรัพย์
 
1. นางวิริยาภรณ์  มหาเมฆ
2. นางสาวธนิษฐ์นันท์  ศรีภุมมา
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 9 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายณัฐภัทร  กลิ่นกำเนิด
2. เด็กชายศุภโชค  จันทร์สุวรรณ
 
1. นายอำนาจ  ปุ้งโพธิ์
2. นางสาวคนึงหา  พรมเพชร
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 48.67 เข้าร่วม 36 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายภูวดล  หลีพันธ์ุ
2. นายไตรรัตน์  น้ำขาว
 
1. นายอำนาจ  ปุ้งโพธิ์
2. นางสาวคนึงหา  พรมเพชร
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.33 เงิน 7 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายชนุดม  เขตอุดมคีรี
2. เด็กหญิงสุภานัน  ผู้มีทรัพย์
 
1. นางสาวภัทรา  ทรัพย์ส่งเสริม
2. นางสาวพิจิตรา  ใจดีเลิศ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 40 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. เด็กหญิงจารุชา  เจริญวิกกัย
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  กลิ่นจันทร์
 
1. นางสาวปริญญารัตน์  โพธิกุล
2. นางทัศนา  ทับทองดี
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 33.66 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กหญิงวิชญาดา  สมบูรณ์ศิลป์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ลี้ทวีสุข
 
1. ดร.วรากร  หงษ์โต
2. นายวัลลภ  ศรีรุ่งเรือง
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายธนภัทร  ศรีเที่ยงตรง
2. นายนพป  เวชวิฐาน
 
1. นางลำดวน  ชิดปราง
2. นายสุรศักดิ์  สีน้ำเงิน
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 48.67 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นางสาวกรณ์สุดา  นำสวัสดิ์
2. นายเกียรติศักดิ์  สีสำลี
 
1. ดร.วรากร  หงษ์โต
2. นายวัลลภ  ศรีรุ่งเรือง
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70.33 เงิน 24 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายประภัตร  ขันสิงห์
2. นายยศกร  บูราพรนุสรณ์
 
1. นายสุรศักดิ์  สีน้ำเงิน
2. นางลำดวน  ชิดปราง
 
165 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 28 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงจุธาดา  ทวีศรี
2. เด็กหญิงธัญญาพร  ปิ่นกุมภีร์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  พุทธสอน
 
1. นางเบญจวรรณ  กลิ่นหอม
2. นางสาวภัทรา  ทรัพย์ส่งเสริม
 
166 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 54.33 เข้าร่วม 44 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวภักดิพร  จงสมจิตต์
2. นางสาววรรณนิตา  เนระกา
3. นางสาวสุพรรณษา  อ่ำอ่อน
 
1. นางสาวคนึงหา  พรมเพชร
2. นางสาวดวงกมล  นาคทอง
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 47 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นายชินวัตร  แทนวงศ์
2. นางสาวอินทิรา  สุดใจดี
 
1. ดร.วรากร  หงษ์โต
2. นายภฤทธิ์   เรือนทองดี
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กชายฐานธนชัย  ประภาโส
2. เด็กชายวิทวัส  ภูศรีริต
3. เด็กชายศิริศักดิ์  ดาปาน
 
1. นายดนุพล  บุญชอบ
2. นายวัลลภ  ศรีรุ่งเรือง
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นายชานนท์  ดีดเปาะ
2. นายธนาธร  พุทธเจริญ
3. นายวรพล  จันทร์วงษ์
 
1. นายดนุพล  บุญชอบ
2. นางทฤฒมน  มากระจันทร์
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กชายชนาธาร  ทองดี
2. เด็กชายธนพงษ์  สุปรียาหิรัญกุล
3. เด็กชายเอกภพ  สถาปิตานนท์
 
1. นายดนุพล  บุญชอบ
2. นายภฤทธธิ์  เรือนทองดี
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 75 เงิน 22 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นายมนตรี  วงศ์แป้น
2. นายรุ่งโรจน์  เทพแก้ว
3. นายหัสกร  โพธิ์แจ่ม
 
1. นายดนุพล  บุญชอบ
2. นางสาวมนฤดี  เลิศรัตนปัญโญ
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กชายปรเมนทร  อริกุล
2. เด็กชายสนธยา  ก้อนทองคำ
3. เด็กชายอรรถพล  สุนทรวิภาต
 
1. นายดนุพล  บุญชอบ
2. นางสาวเกษรา  เอี่ยมสอาด
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 13 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นายกิตติพัฒน์  คำโท
2. นายนนทวัฒน์  หนูแดง
3. นายวสุพัด  ช้างเขียว
 
1. นายดนุพล  บุญชอบ
2. นางสาวเกษรา  เอี่ยมสอาด
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายชวิศกร  เจี่ยชินภาค
2. เด็กชายณภัทร  สีขาบ
3. เด็กชายทศพล  ดอกไม้แย้ม
 
1. นายวรวิทย์  ศรีจันทร์
2. นางณัฏฐนันท์  ปิ่นกุมภีร์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 72 เงิน 12 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายณัฐวุฒิ  อินหอคอย
2. นายวรินทร  เณรจาที
3. นายเจตนิพัทธ์  พรมเสนา
 
1. นายวรวิทย์  ศรีจันทร์
2. นายสมศักดิ์  ออเพชร
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงชิดชนก  มณีวงษ์
2. เด็กหญิงนัทธิดา  เอี่ยมใจดี
3. เด็กหญิงสิรินธร  บัวงาม
 
1. นางสาววรางคณา  เจียมบุตร
2. นางลำดวน  ชิดปราง
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 77.33 เงิน 43 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. นายฉัตรชัย  ล้ำเลิศ
2. นางสาวชาลิสา  วุ่นดอนไพร
3. นายสรณ์สิริ  ปานสังข์
 
1. นายอนันต์  แสงสุข
2. นายธงชัย   เจนโกศล
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75.75 เงิน 30 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงกนกกร  ชาววังฆ้อง
2. เด็กหญิงชญาภา  ก๊งจ้อย
3. เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนน่วม
4. เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  สระทอง
5. เด็กหญิงสโรชา  ศรีเหรา
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พยัฆวงศ์
 
1. นางสาวอัญชลี  ทิมจิ๋ว
2. นางณัฏฐนันท์  ปิ่นกุมภีร์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 16 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นายกฤษณะ  เอี่ยมศรี
2. นางสาวกัญญารัตน์  จันทวงษ์
3. นางสาวจิณห์นิภา  บุตรวิเชียร
4. นางสาวทรัพย์ศิณี  หงษ์เวียงจันทร์
5. นางสาวภาวิณี  อ่วมเสือ
6. นางสาววิไล  วงษ์ศรีเมือง
 
1. นางสาวสมหมาย  วิเชียรณรัตน์
2. นางวรรณิภา  เฉิดฉวีวรรณ
3. นางสาวอัญชลี  เกรียวเงิน
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  พักเสียงดี
2. เด็กชายสาธิต  เพชรสีจา
3. เด็กหญิงอรัญญา  ไฝเพชร
 
1. นายพงษ์ระพี  ศรีคำทา
2. นางสาวจารุวรรณ  มนูญโย
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78 เงิน 16 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวณัฐธิดา  อยู่เกตุ
2. นางสาวนภาพร  วงคำมี
3. นางสาวพัชรี  อู่อรุณ
 
1. นางสมรัก  พานิชวงษ์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  กล้าหาญ
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.66 ทอง 22 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวปุณยนุช  คงอินทร์
2. นางสาวอมรรัตน์  สมวัฒน์
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  จอมพารา
 
1. นางปิลาณ๊  ฉัตรทอง
2. นายอมรเทพ  ภัทรสุวรรณกิจ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.33 ทอง 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวกานต์ธีรา  นาคเขียว
2. นางสาวขวัญแก้ว  จีนผักแว่น
3. นางสาวนงนุช  ทองปรีชา
 
1. นายอมรเทพ  ภัทรสุวรรณกิจ
2. นางปิลาณ๊  ฉัตรทอง
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 61 ทองแดง 18 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. เด็กหญิงพรนภัส  คำหอมกุล
2. เด็กหญิงสุนิดา  สีเสน
3. เด็กหญิงสุพัฒตา  สาระศาลิน
 
1. นางพาวิณีย์  ปิยะพันธ์
2. นางสาวทวีพร  แก้วบัวดี
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 71.33 เงิน 38 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. นายขวัญชัย  หงส์โต
2. นางสาวณิชาภัทร  อบมาสุ่ย
3. นางสาววงศ์รวี  กุณวงศ์
 
1. นางพาวิณีย์  ปิยะพันธ์
2. นางสาวทวีพร  แก้วบัวดี
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 76.66 เงิน 44 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายฉัตรวัต  พานิชเฮง
2. เด็กหญิงพรชนิตว์  นักฟ้อน
3. เด็กหญิงพลอยนภา  เพ็งพุฒ
 
1. นางนัทนรินทร์  ปั้นเพชร
2. นางธวัลรัตน์  ศรีธรรมรัชต์
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82.67 ทอง 30 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. นางสาวนฐมน  โฉมงามต่าย
2. นางสาวสิริพร  รัศมีรณชัย
3. นางสาวอมรินทร์  คงทอง
 
1. นางสาววิราวัลย์  ชาญกล้า
2. นางสุทธิสา  เกตุเห่ง
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงธนพร  อ่วมเสือ
2. เด็กหญิงพรนภา  สุวรรณสิงห์
3. เด็กหญิงเมธาวี  สระทองคำ
 
1. นางนัทนรินทร์  ปั้นเพชร
2. นางแก้วตา  ไชยภักดี
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 81 ทอง 42 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. นางสาวพิมพิไล  สังข์สุวรรณ
2. นางสาววรัทญา  สถาปิตานนท์
3. นางสาววิภาดา  วิเศษศิริ
 
1. นางทองชุบ  พันธุ์อยู่
2. นางวิริยาภรณ์  มหาเมฆ
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 70 เงิน 23 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงกชพร  นาคทองอินทร์
2. เด็กหญิงนิชนันท์  เฉิดฉวีวรรณ
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางยั่งยืน  ทองกะไลย
2. นางสาวสุนิสา  เครือปาน
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 77 เงิน 18 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นางสาวศุภิญา  ใจซื่อกุล
2. นางสาวอังคณา  บุญครอง
3. นางสาวเกตน์สิรี  พันโท
 
1. นางประคอง  เทศทอง
2. นายพีระ  เทศทอง
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กชายวชิรพันธุ์  ม่วงพรวน
 
1. นางสาววรรณวิษา  ขวัญเสน่ห์
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. เด็กชายสิรภพ  พุทธจักรศรี
 
1. นางสาวธนิษฐ์นันท์  ศรีภุมมา
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กหญิงราตรี  นิยมพลอย
 
1. นางสาวดุสิตา  แดงประเสริฐ
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง 11 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กหญิงประภาศิริ  โพธิ์สุวรรณ
2. เด็กชายภควัต  ใจกล้า
3. เด็กชายวีรพงษ์  ใจตรง
 
1. นางสาวดุสิตา  แดงประเสริฐ
2. นางสาวจรุงจิต  จำปานิล
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กองแก้ว
 
1. นายมณเฑียร  เรียบเรียง
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กชายภานุพงศ์  นิลแก้วดี
 
1. นางสาวดุสิตา  แดงประเสริฐ
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นายกฤษ  แก้วประยูร
 
1. นายมณเฑียร  เรียบเรียง
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กชายภูเพชร  บุญลือพันธ์
 
1. นางประพิชญ์  บูชา
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 4 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. นายณัฐคมน์  ใจกล้า
2. นายวันชัย  รอดอนไพร
 
1. นางสาวเกษสุดา  ศรีสิงห์
2. นางสาวดุสิตา  แดงประเสริฐ