สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายคณิศร  ร่มพฤกษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนวัชร์  แก้วแกมเสือ
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายชัยพิพัฒน์  แพพิพัฒน์
2. เด็กหญิงทรรศพร  กล้าหาญ
3. เด็กชายปัญจพล  พลายระหาร
4. เด็กชายพงษ์ภิพัฒน์  พานิชย์วัฒนา
5. เด็กหญิงพรทิพย์  ยิ้มยวน
6. เด็กชายภาณุวัฒน์  บรรจงประดิษฐ์
7. เด็กหญิงมินตรา  หมื่นเดช
8. เด็กหญิงรสริน  แซ่ตัน
 
1. นางพัชรี  เทพกรณ์
2. นายรณกฤต  เอี่ยมเจริญ
3. นายสิรวัชร  นุกูลธรรม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวพรพนา  ศรีสะอาด
 
1. นางสาวสุชาดา  สุวรรณหงษ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายคุณานนต์  พรหมเล็ก
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวพรพนา  ศรีสะอาด
 
1. นางสาวสุชาดา  สุวรรณหงษ์
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายพรพรหม  ก๋งพยุง
2. นายภานุพงศ์  ทองเหลือ
 
1. นางสุพรรณา  แก้วเพชร
2. นางสาวสุชาดา  สุวรรณหงษ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายอณุวุฒิ  ลาภพาณิชยกุล
 
1. นายมารุต  คนหลัก
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.6 ทอง 7 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นางสาวภควดี  สุขวิจิตร์
 
1. นายสรพงศ์  จันทา
 
9 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวธนินท์ธร  วุฒิพลไพศาล
2. นายศรายุทธ  จานุสังข์
3. นายสหวัชร์  โถแพ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จงสุกใส
2. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
 
10 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ละมูลมี
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  แซ่ซี
3. เด็กหญิงเกศรา  เมียงแก
 
1. นางปิยวรรณ  สุดโต
2. นางสาวสุภานี  บุญพรวงศ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายมิตรประชา  อุทรส
2. นางสาวอริสรา  สุทธิพงศ์เกียรติ์
 
1. นางสาวสุวารีย์  ยี่ภู่
2. นางสาวอภันตรี  วังสงค์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89.33 ทอง 8 โรงเรียนสหวิทย์ 1. นางสาวธนพร  ศิริพรหมสมบัติ
 
1. นายพัลลภ  อนุสนธิ์พรเพิ่ม
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89.2 ทอง 9 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงธัญรดา  ตฤณภพโภคิน
 
1. นางสาวจิราพร  ชัยติสกุล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90.3 ทอง 14 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงศิพาวินี  ปานน้อย
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายชานนท์  รุ่งรังศรี
2. นายสุชินัน  สุสาสนี
3. นายอลงกรณ์  การมิตรี
 
1. นายเทิดพงศ์  พิกุลทอง
2. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กหญิงฑิตยา  ขันติสถาพร
2. เด็กชายภาคภูมิ  เนียมรัตน์
3. เด็กหญิงรุ่งระวี  มากบุญ
 
1. นายสายัณห์  นิลวงษ์
2. นางมัณฑนา  นิลวงษ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พรประสิทธิ์แสง
2. เด็กชายฐาปกรณ์  แก้วศรีงามกุล
3. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  สุพรรณคง
4. เด็กหญิงนวพร  คุ้มชาติ
5. เด็กหญิงพรสินี  ดาราเย็น
6. เด็กหญิงพัชรพร  พารุณ
7. เด็กชายรชตวรรณ  รโหฐาน
8. เด็กชายวรากร  ยอดน้อย
9. เด็กชายสราวุฒิ  จันทร
10. เด็กหญิงสหัตญา  กรองสอาด
11. เด็กหญิงอริสรา  เชียงเขียว
12. เด็กชายอัครภูมี  ทองโสภา
 
1. นายขวัญชัย  ตู้พิจิตร
2. นายศุภดล  ดลโสภณ
3. นางอัญณิการ์  ตู้พิจิตร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง 22 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงปุญญิศา  ทัศนสุวรรณ
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายวริทธิ์  ถาวรพานิช
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.67 ทอง 46 โรงเรียนสหวิทย์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญเพ็ญ
 
1. นางวัชรินทร์  กอกุลชัง
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 85.25 ทอง 21 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวประกายมุก  ผลวงษ์
 
1. นางสาวจิราพร  ชัยติสกุล
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงกนกพร  เนตรสว่างวิชา
2. เด็กหญิงจิรวดี  อ่อนศรี
3. เด็กหญิงทิพรัตน์  อินทร์ทรีย์วงศ์
 
1. นางสุภัทรา  บุญญสิทธิ์
2. นางสาวจริญญา  นาระกันทา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สว่างศรี
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96.5 ทอง 7 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวโชติมา  จันทร์วิเชียร
 
1. นางสิริพรรษ์  คล้ายสุบรรณ์
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงนภัส  โสดากุล
 
1. นางสาวเบญญา  สุขาทิพยพันธ์ุ
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.83 ทอง 7 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี  โพธิ์ไพจิตร
 
1. นางสาวภาวิณี  สุวรรณประทีป
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงกนกพร  ก้อนชัยภูมิ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เสือขำ
3. เด็กหญิงศันสนี  อังศุถวิล
 
1. นางสาวฉันทนา  บุญมาก
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  กิจลาภ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นายกวินภพ  ทองนาค
2. เด็กหญิงปวรรัตน์  แก้วลา
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สว่างศรี
4. เด็กหญิงศรวณีย์  ทองมั่ง
5. เด็กหญิงศิพาวินี  ปานน้อย
6. นางสาวสุชญา  ปราการะนันท์
7. นางสาวสุภัสรา  ศรีวิเชียร
8. เด็กหญิงอลิสา  ย่วงนุ่น
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
2. นายภัทรพงศ์  ถาใหม่
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82 ทอง 32 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นายธนรัตน์  เงินงาม
2. นางสาวภัทรา  คงสกุล
3. นายเรืองศักดิ์  กลิ่นลำดวน
 
1. นางพัสวี  บุญโสภาค
2. นางจีรพรณัฎฐ์  เอมโกษา
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายพัช  บุณรัตพันธุ์
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวดุษฎี  วงษ์ศรีอินทร์
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.33 ทอง 21 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวนภสร  แก้วทิพย์
 
1. นางสาวจิราพร  ชัยติสกุล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวนันทนัช  ตะโกพร
2. นางสาวปิ่นปินัทธ์  ศิริโสภณาภรณ์
3. นางสาววันวิสาข์  ทรัพย์จรูญชัย
 
1. นางลำดวน  บุญรังษี
2. นางสาวธัญจิรา  ทองมาก
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง 12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงชนกพรรณ  มะเจียกจร
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง 16 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายกันต์ธีร์  กรุดเพ็ชร
2. เด็กชายคุณานนต์  ค้ำยาง
3. เด็กชายชัยภัทร  เชื้อวงษ์ดี
4. เด็กชายฐิติภัค  ทองศิริพงศ์
5. เด็กชายณชนก  สุขใจ
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  พลเสน
7. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีศักดา
8. เด็กชายนฤเบศร์  ทองเหม
9. เด็กชายพัชรพล  พรหมมิ
10. เด็กชายพีรดนย์  เทศนา
11. เด็กชายศุภชัย  ชูเชิด
12. เด็กชายสรยุทธ  เผ่าพันธ์ศร
 
1. นางพัชรี  เทพกรณ์
2. นายรณกฤต  เอี่ยมเจริญ
3. นายสิรวัชร  นุกูลธรรม
4. นางอุษา  อนันตวิไลเลขา
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85.17 ทอง 4 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงสิริภา  มณีอินทร์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ศิริเชษฐ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88.4 ทอง 4 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นายกวินภพ  ทองนาค
2. นางสาวชีวาภรณ์  เทียนถาวรวงษ์
3. เด็กหญิงธัญวลัย  จันทภา
4. เด็กหญิงปวรรัตน์  แก้วลา
5. เด็กหญิงปานนภัส  รัสมีแก้ว
6. เด็กหญิงพันธุ์ทิวาพร  ทักขพาณิชย์
7. เด็กหญิงมนทกานต์  พิมอูบ
8. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แก้วเจริญ
9. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สว่างศรี
10. เด็กหญิงศรวณีย์  ทองมั่ง
11. เด็กหญิงศิพาวินี  ปานน้อย
12. นางสาวสุชญา  ปราการะนันท์
13. นางสาวสุภัสรา  ศรีวิเชียร
14. เด็กหญิงสุรีย์วรางค์  อินทร์ทองน้อย
15. เด็กหญิงอลิสา  ย่วงนุ่น
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
2. นายภัทรพงศ์  ถาใหม่
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง 12 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 1. นายจิรวัฒน์  ระเวง
2. นายนพดล  ขวัญสุข
3. นายวราวุธ  อินทรีย์วงศ์
4. นายวิทยา  ดิษฐ์ธวัช
5. นายสมโภชน์  เผือกดี
6. นายโรจน์ศักดิ์  แขวงโนนแดง
 
1. นางรู้จิต  ดวงจันทร์
2. นายกิตติพล  เอี่ยมสกุล
3. นางสาวปาลิตา  เจริญผล
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง 14 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธาระหาญ
2. เด็กหญิงปัทมา  ประเสริฐสม
3. เด็กหญิงรัญชิดา  ยาสุกแสง
4. นางสาวอทิตยา  หรินหภัย
5. นางสาวอัญชิตา  รัตรสาร
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ใจแจ้ง
2. นางสาวชนากานต์  วัชเรนทร์สุนทร
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.8 ทอง 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวพรรณวษา  สังเกษม
2. นางสาวสุรางค์ธีมา  ธัญญ์ชโยดม
 
1. นางสาวณภัทธิรา  เจริญวิมล
2. Mr.satoshi  saruda
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายจักรพันธ์  ฉ่ำใจดี
 
1. นางอภิรดา  มุขโต
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 15 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำพะวงษ์
2. เด็กชายนันท์ธวัช  ใจเกี๋ยง
3. เด็กหญิงสิริชัยกร  อินทากูล
 
1. นางสาวศุภนิตย์  หาญมุ่งธรรม
2. นายเบญจรงค์  ศรีโพดก
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96.67 ทอง 8 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวณัฐชา  กิจสมุทร์
2. นางสาวนฤสรณ์  บุญประกอบ
3. นางสาวรพีพรรณ  เผื่อนสุริยา
4. นางสาวรมย์ธีรา  ท้วมทวยหาญ
5. นางสาววันวิสาข์  จีนสุขแสง
 
1. นางปรัศนียา  เทียนไชย
2. นางสาวณปภัช  พลฤทธิ์
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวสิวาญา  สงค์อินทร์
2. นางสาวสุวิญญาณ์  คล้ายทอง
 
1. นางสาวอรนุช  แม้นเทวฤทธิ์
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงปภัสรา  โสมสำราญ
2. เด็กหญิงปุณณภา  ดำรงรัตน์นุวงศ์
 
1. นางสาวชนทิชา  เชิดตระกูล
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงสุริยาพร  ไตรศรีสุข
 
1. นางสาวบุษบา  น้ำค้าง
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงพลอยเพชร  สามวัง
2. เด็กหญิงรุ้งนภา  อยู่นันต์
3. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  ขันธกมล
 
1. นางเบญจมาศ  มีชาวนา
2. นางสมจิต  ลาวัง
 
48 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85.66 ทอง 4 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายพัสสกรณ์  เลิศหงิม
2. นายภาณุพัฒน์  ใจยั่งยืน
3. นายวริศไรวินท์  โคตรสมบัติ
 
1. นายอุดม  พรทิพย์ศิริกุล
2. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวกัลยาณี  หงวนตัด
2. นางสาวภัทราภรณ์  ไชยราษฎร์
 
1. นางสาวครองขวัญ  ฉิมณรงค์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80.83 ทอง 11 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวปาริชาต  รีเลียง
 
1. นางสาวระวีวรรณ  วีระเทศ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86 ทอง 23 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกนกพร  พยัพ
2. นางสาวกฤตยา  รัตนหวังดี
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  โพธิพันธุ์
4. เด็กหญิงกิตติญากร  ภักดีวงษ์
5. เด็กหญิงญาณิศา  พรมทัน
6. นางสาวพิชญา  รักสระนิคม
7. เด็กหญิงวรินธิยา  ยศศักดิ์ศรี
8. นางสาวสิรินทรา  อังคะหิรัญ
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  รอดอำพันธุ์
10. เด็กหญิงเนื้อทอง  ทองคำ
 
1. นางสาวมณฑนา  รัตนบุรี
2. นางสมพิศ  เล็กถวิลวงศ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 32 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชาภัทร  เลิศมงคลศุภชัย
2. เด็กหญิงนิธิดา  ธรรมวิชิต
3. เด็กหญิงสิริกัลยา  หมอยาดี
4. เด็กหญิงอรณิชา  ลิ้มจิตสมบูรณ์
5. เด็กหญิงไตรวิชชา  บึกขุนทด
 
1. นางสาวอรทัย  แต่งงาม
2. นางคำศรี  สร้อยสุวรรณ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวดุษฎี  วงษ์ศรีอินทร์
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายพงศกร  ศรีรส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนวัชร์  แก้วแกมเสือ
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.8 ทอง 4 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวนิฤมล  ช่างจักรดี
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  อยู่ประยงค์
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 29 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นางสาวปาลิตา  สุวรรณประทีป
2. นางสาวพรรณิภา  กล้าหาญ
3. นางสาววาสนา  ชูวงษ์
4. นางสาวศิรินภา  หล้าโสด
5. นางสาวสภาพร  นวลพิจิตร
6. นางสาวสุภัสสร  ลาภเวช
 
1. นางสาวพัชรี  แก้วแกมทอง
2. นางพัสวี  บุญโสภาค
3. นายสถาพร  กล้าหาญ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.67 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เพ็ชรพ่วงพันธ์ุ
2. เด็กชายธนาวุฒิ  รัชนีกร
 
1. นางสาวสำเนียง  อรุณรุ่ง
2. นางสาวอรุณี  อรเอี่ยม
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง 23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายภรัณยู  อิงควระ
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 28 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงข้าวขวัญ  ทองไทย
2. เด็กหญิงญาดา  พุ่มจันทร์
3. เด็กหญิงพรประภา  โชติวัชรินทร์
4. เด็กหญิงพรรษกร  ขุนสังวาลย์
5. เด็กหญิงยศวดี  สระทองจุติ
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  รัตนวงศา
2. นางสาวสุภาพร  พรหมอ่อน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 16 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงศรวณีย์  ทองมั่ง
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.7 ทอง 32 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวณิชา  แดงดี
2. นางสาวสุภาภรณ์  สาครดี
3. นางสาวเพชรประกาย  บุญเนตร
 
1. นางสาวเบญญาภา  เชื้อเล็ก
2. นางอรุณี  พุ่มวงษ์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 21 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวจิรนันท์  จันทรโชติ
2. นางสาวนิตยา  สาครดี
 
1. นายเกษม  มีสง่า
2. นายจตุพร  เคนผาพงษ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายคุณานนต์  พรหมเล็ก
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง 9 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวปาณิกา  ศรีนิเวศน์
2. นางสาวศิริลักษณ์  พวงพุ่ม
 
1. นางสาวระวีวรรณ  วีระเทศ
2. นางสาววิลาวรรณ  วีระสุวรรณ
 
65 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83.9 ทอง 16 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นายธนพล  ขุนสังวาลย์
2. นางสาวสุณัฐชา  พวงศุภวิวัฒน์
3. นางสาวเมธาพร  พลเสน
 
1. นางสาวเพ็ญลดา  ทู้ไพเราะ
2. นางสาวชมพูนุท  รุ่งสว่าง
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80 ทอง 14 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายธนากร  ศรีนวล
2. นายธนากร  เพ็งพันธุ์
3. นางสาวอรณา  แผนสมบูรณ์
 
1. นายอนันต์  ศรีมรกตกาญจน์
2. นายศรายุทธ  บริวาส
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.67 ทอง 37 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวพัณณิตา  เฉกแสงทอง
 
1. นางสาวนิตยา  ช่วงชิต
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง 16 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวชุตินันท์  แย้มมี
2. นางสาวบุษรา  พวงสมบัติ
3. นางสาวปรียากร  ชวนานนท์
4. นางสาวปิยะวรรณ  ศิริกำเนิด
5. นางสาวรชนีกร  พ่วงพร้อม
6. นางสาววรรณภา  เปียบุญมี
7. นางสาววรรษกร  วงษ์จันทร์ดี
8. นางสาวสุภาดา  ภู่เอี่ยม
 
1. นางสาวพจนา  บัวกระสินธุ์
2. นางสาวชญานุตน์  เฮงตระกูล
3. นางสาวธีรกานต์  ทศรฐ
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นางสาวนางสาวอภิญญา  ขำวงษ์
2. นายภานุวัฒน์  อุประถา
3. นายวีรภัทร  พวงบุบผา
 
1. นายนุกูล  แจ้งสว่าง
2. นางสาวสมถวิล  กลิ่นกุหลาบ
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.17 ทอง 22 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. นายบัณฑิต  สมจิตร์
2. นางสาวปริศนา  อุมัน
3. นางสาวสุจิตรา  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นายสายัณห์  นิลวงษ์
2. นางสาวญาณี  เคหะจุ้ย
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายกนกพล  กาฬภักดี
2. นายคุณานนต์  พรหมเล็ก
3. นายจักรพันธ์  ล้อมวงษ์
4. เด็กหญิงชนกพรรณ  มะเจียกจร
5. เด็กหญิงฐิมณฑา  โพธิสาขา
6. นางสาวดุษฎี  วงษ์ศรีอินทร์
7. นายปุณภพ  คล้ายฉ่ำ
8. เด็กชายภรัณยู  อิงควระ
9. นายมรุเดช  แย้มวงศ์
10. เด็กหญิงวันสวรรค์  คำนวน
11. เด็กชายสิทธิกร  บุญเกิด
12. เด็กชายสิทธิโชค  บุญเกิด
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
2. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
3. นางสาวเสาวรส  พันธ์พืช
 
72 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนสวนแตงวิทยา 1. เด็กหญิงปภัสสร  เช้าสุวรรณ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีพานทอง
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ไทยลา
 
1. นายวศิน  ภูฆัง
2. นางลดาวัลย์  มาลาวงษ์
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.58 ทอง 45 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวนฐา  อนุสรานนท์
2. นางสาวสิริลักษณ์  ทองมา
 
1. นางสาวสมฤดี  แจ้งข่าว
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นายวัฒนา  แย้มวงษ์
 
1. นายรามิล  เรืองวิเศษ
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายธนบูรณ์  ทรัพย์มนตรี
2. นายศุภณัฐ  ก้อนพรหม
 
1. นางเพ็ญประภา  นันทนาสิทธิ์
2. นายบุญชู  กระฉอดนอก
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.3 ทอง 34 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นารี
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  แก้วลา
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.66 ทอง 7 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นายวัฒนา  แย้มวงษ์
 
1. นายสรพงศ์  จันทา
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.85 ทอง 7 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กชายถิร  สังข์ทองทิพย์
2. เด็กชายธนพล  หิรัญกวินไพศาล
3. เด็กชายธีระเดช  มานะเว้น
4. เด็กชายพงษ์พันธุ์  แก้วเณร
5. เด็กชายพัชรพงษ์  วงศ์กองแก้ว
6. เด็กชายวัชรพล  สนิทพันธุ์
7. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีทองคำ
8. เด็กชายเพชรชมภู  โพร้งวงศ์
 
1. นายวันชัย  ศรีวิพัฒน์
2. นางวิวรรทนี  ศรีวิพัฒน์
3. นางสาวทัศวิมล  ดวงแก้ว
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.17 ทอง 31 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นางสาวชลธิชา  ศรีสุข
2. นางสาววรพิชชา  จำปาเงิน
 
1. นางสาววาสนา  เพชรรัตน์
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 78.7 เงิน 24 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นางสาวฉัตธิยา  ครุฑคำ
2. นางสาวฐิติวรรณ  นิ่มนวล
3. นางสาวปิยะธิดา  เผ่าพันธุ์
4. นายราชศักดิ์  มีแก้วน้อย
5. นางสาวลภัสรดา  มัญญะลา
 
1. นายจักรพงษ์  แซ่หลี่
2. นางสาววาสนา  เพชรรัตน์
 
82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77.52 เงิน 18 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกนกกร  วงศ์จุฑาวัฒน์
 
1. นางสาวชมพูนุท  รุ่งสว่าง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.8 เงิน 36 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายคณิศร  อรุณแสงศิลป์
2. นางสาวทัชชกร  เดชะศิริพงษ์
3. นายธนพล  เตียววิไล
4. นายธนวัฒน์  สมคเณ
5. นายศตวรรษ  บัวนาค
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
2. นางนันทยา  ดลโสภณ
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 74.2 เงิน 32 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวชิดชนก  เรืองขจร
2. นายณัฐกวี  ปาลวัฒน์
3. นายบุรินทร์  ศรีวิเชียร
4. นายป๊อบอาย  หมี่สวง
5. นายพัชรวัฒน์  วัฒนะศิริเมธี
6. นางสาวพิมกิตติ  กิจพิทยาฤทธิ์
7. นางสาววรดา  กาวิลเครือ
8. นางสาวศศิประภา  นาคปาน
9. นางสาวสุชานันท์  ศรีมณฑา
10. นางสาวเบญจวรรณ  ศิริรักษ์
 
1. นายธนัทพล  คุณาวิศรุต
2. นางสาวพิมพิมล  จรเข้
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 74.48 เงิน 27 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายชวิศ  รวมเมฆ
2. เด็กชายศิวกร  อากรชี
 
1. นางสาวพิรญาณ์  ตั้งแสงสุวรรณ
2. นางสาวพรกมล  ช้างเผือก
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 30 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ทรัพย์สุพรรณ
 
1. นางสาวบุษบา  น้ำค้าง
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73.8 เงิน 36 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. เด็กชายจิรเมธ  มิ่งพา
2. เด็กหญิงชรัญธร  บำรุงโชค
3. เด็กชายธีรพงษ์  ดำดี
4. เด็กหญิงพนาไพร  กาฬภักดี
5. เด็กหญิงรัตนา  ท้าวลา
 
1. นายรชตะ  แก้วสวรรค์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  จันทร
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 28 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญทับ
2. เด็กหญิงฐิติมา  เรืองศรี
3. เด็กชายธีรศักดิ์  วังหิน
4. เด็กหญิงพัชรี  เรืองวงษ์
5. เด็กหญิงอรณี  แสงอินทร์
6. เด็กหญิงอารียา  พลายละหาร
 
1. นางสาวพัชรี  แก้วแกมทอง
2. นางสาวอมรรัตน์  ศิริพรสวรรค์
3. นายนุกูล  แจ้งสว่าง
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 78 เงิน 37 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวชลธิชา  ฝ้ายขาว
2. นางสาวพิมพวรรณ  น้อยอุทัย
3. นางสาววรรณวิสา  เทพณรงค์
 
1. นางสาวอัญชลี  เพ็ชรอ่อน
2. นายปิยวัฒน์  วงษ์พวง
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงมีนา  บุรุษชาติ
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76.3 เงิน 15 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เทพท้วม
2. เด็กหญิงธัญพร  โพธิอรุณ
 
1. นางสาววรัจฉรา  คงสุกใส
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74.33 เงิน 44 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวจารุวรรณ  วิจิตร์แสงศรี
2. นางสาวชนิกานต์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
2. นางสาวกัลยาณี  จิตร์วิริยะ
 
93 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 24 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กหญิงกนกพร  ธนสาร
2. เด็กหญิงอรนภา  กลิ่นน้ำหอม
 
1. นายพิสิษฐ์  แก่นทอง
2. นายนฤพล  ศรีทอง
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 70.66 เงิน 45 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวเชษฐ์สุดา  ศรีนวลดี
 
1. นางชื่นฤทัย  นิยมทอง
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75.66 เงิน 21 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองใบโต
 
1. นางบังอร  จำปาเงิน
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 33 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาววริศรา  วัฒนะ
 
1. นางสาวเบญญา  สุขาทิพยพันธ์ุ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 73.8 เงิน 31 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อินสอน
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ยอดอานนท์
3. นายวิศิษฏ์  เมฆะ
4. นางสาวศิริลักษณ์  พวงสุวรรณ์
5. นางสาวเมธินี  อนุภาษ
6. นายเอกรัฐ  แตงโต
 
1. นางพัชรี  เทพกรณ์
2. นายรณกฤต  เอี่ยมเจริญ
3. นายสิรวัชร  นุกูลธรรม
4. นางอุษา  อนันตวิไลเลขา
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 74.6 เงิน 39 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวชลันธร  ภัทรโกศล
2. นางสาวชินิญา  ป้อมสนาม
3. นางสาวญาสินี  กสิพันธ์
4. นางสาวณัชชา  พิมเสน
5. นางสาวอัมไพวรรณ์  ทัศนสุวรรณ
 
1. นายสุชาติ  ผลภาษี
2. นางสาวสุภาพร  พรหมอ่อน
 
99 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 75.4 เงิน 28 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นางสาวจันทิมา  เอี่ยมสำอางค์
2. นางสาวธนาภรณ์  เทศโล
3. นางสาวธิดารัตน์  ช่างไม้งาม
4. นายนราธร  สว่างศรี
5. นางสาวปริชาติ  เอื้อไธสง
6. นางสาวปรียาภรณ์  หิรัญอ่อน
7. นางสาวอทิมา  พลเสน
8. นางสาวเดือนเก้า  สางเสือโพธิ์
9. นางสาวเสาวลักษณ์  สกุลพรามณ์
10. นางสาวโชติรัตน์  ศรีวิเชียร
 
1. นายชยพล  กุมารสิทธ์
2. นายณัฐปคัลภ์  ชาติกูล
3. นางสาวนารี  พิมพ์พา
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 70.66 เงิน 34 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. นายนพดล  แจ่มศรี
2. นายพงศธร  บุญเนียม
3. นายใบบุญ  มณีพันธ์
 
1. นางสมจิต  ลาวัง
2. นางเบญจมาศ  มีชาวนา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.6 เงิน 40 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายอภิสิทธิ์  จันทร์เชียงศรี
 
1. นางสาวสุชาดา  สุวรรณหงษ์
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายกกกร  กิจดี
 
1. นางนวพร  จุยประเสริฐ
 
103 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 75.38 เงิน 20 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกนกพร  นนทเดชะ
2. เด็กหญิงทิสานาฏ  ปึงตระกูล
3. นางสาวธีรดา  ขวัญแพ
4. นางสาวมาริษา  มาแสง
5. นางสาววาสนา  อิสสะอาด
6. นางสาววิไลลักษณ์  มิ่งขวัญเจริญชัย
7. นางสาวศรีจิตรา  จิตรนพคุณ
8. นางสาวศุภรัตน์  แสงหนู
9. นางสาวศุภัทรา  จันแก้ว
10. นางสาวสุทธิรัตน์  พุทธโอวาท
 
1. นายทรงศักดิ์  โชติช่วง
2. นางสาวพัชรี  ชมจันทึก
 
104 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 7 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พันธุ์ชัย
2. เด็กหญิงวรินรำไพ  อายุการ
3. เด็กหญิงศิริญญา  ศรีเหรา
 
1. นางสาวฉันทนา  บุญมาก
2. นางลำดวน  บุญรังษี
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 38 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายกฤตินัย  เมืองแก้ว
2. เด็กชายกฤติศักดิ์  เมืองแก้ว
 
1. นางบงกช  สนธิ
2. นางสาวบุณยนุช  อินทร์สวาท
 
106 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.4 เงิน 19 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวณิชา  สุขสมพร
2. นางสาวธัญญารัตน์  แช่มโชติ
3. นางสาวภรณ์วชิรา  จำปาเงิน
 
1. นายภัทรพล  พุ่มเข็ม
2. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
 
107 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 39 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ผิวเขียว
2. เด็กหญิงสิรินภา  ศรีแตงสุก
3. เด็กหญิงสุภัชชา  จำปาเงิน
 
1. นางสาวสมหญิง  ไกลหา
2. นางสาววนิดา  สวนดอกไม้
 
108 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 39 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เจริญธรรมรักษา
2. เด็กหญิงพอฝัน  จันทร์ลอย
 
1. นางอินทิรา  เกตุอินทร์
2. นายสุรัตน์  ชุ่มทอง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 26 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงหัสญานี  ปกนาง
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 24 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายคณิศร  ร่มพฤกษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนวัชร์  แก้วแกมเสือ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73.5 เงิน 39 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  เกตุคง
2. เด็กหญิงสุจิรา  ละม้าย
 
1. นางสาวระวีวรรณ  วีระเทศ
2. นางสาววิลาวรรณ  วีระสุวรรณ
 
112 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.6 เงิน 25 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวปทิตตา  ชื่นใจฉ่ำ
2. นางสาวปัณทารีย์  โสภา
 
1. นางสาวฉันทนา  บุญมาก
2. นายภัทรพล  พุ่มเข็ม
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75.18 เงิน 25 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. นายพีรวัส  สมวงศ์
 
1. นางสาวสุนทรี  ซ่อนกลิ่น
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 78.2 เงิน 43 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายกิตติพงศ์  ละออเอี่ยม
2. นางสาวกิ่งแก้ว  ศิริทัย
3. นายณัฐสิทธิ์  อ่อนดี
4. นางสาวนพวรรณ  ผลพิกุล
5. นายวัชรากร  บานเย็นประสบสุข
6. นางสาววาริณี  ภู่เหมา
7. นายศุภกิตติ์  พิทักษ์วงศ์
8. นางสาวเบญจมาศ  นิมะวัล
 
1. นางสาวภภัสสร  มูลบรรจง
2. นางสาวสุชาดา  สุวรรณหงษ์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 71.25 เงิน 12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวปุญญิศา  แซ่เล้า
 
1. นางสาวครองขวัญ  ฉิมณรงค์
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.6 เงิน 31 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกลิ่นสุคนธ์  เณรจาที
2. นางสาวฐิตาภรณ์  คำหอมกุล
3. นางสาวพรรณทิวา  เรือนตื้อ
4. นางสาวสาธินี  เมืองเจริญ
5. นางสาวแก้วตา  บัวคุ้ม
 
1. นางสาวพัชรี  น้อยเพ็ง
2. นางสาวมณฑนา  รัตนบุรี
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 78.25 เงิน 12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายกฤษณพงศ์  บุปผา
2. นางสาวจีราพร  เรืองปานแก้ว
3. นายพีระพัส  บริสุทธิ์
4. นางสาวภัทรวดี  ผิวเผือก
5. นางสาวอธิชา  ประทับสิงห์
 
1. นางสาวครองขวัญ  ฉิมณรงค์
2. นางสาวศศิมา  จอมศรี
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 22 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นางสาวจุฑามณี  กลิ่นโฉม
2. นางสาวทิพวรรณ  ปลิววัน
3. นายสุทธินันท์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวกฤติกา  พูลสุวรรณ
2. นางสาววรรณฤดี  ปานดำ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.6 เงิน 30 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกุลสตรี  มหาชน
2. นางสาวณิชกานต์  หล้าหนู
3. นางสาวพิมพ์ลภัส  แพมาก
4. นางสาวมิรันตรี  วัชระพิมลมิตร
5. นางสาวรุ่งไพลิน  เกษดี
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  อยู่ประยงค์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 23 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงพัชรา  คงเจริญ
2. เด็กหญิงสิตานันท์  กำพันธ์ดี
3. เด็กหญิงสุขศิริ  บุญศรีวงษ์
 
1. นางสาวสุพรพรรณ  สิงห์ทอน
2. นางสาวสิริลักษณ์  แสงศิลา
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 24 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. เด็กชายกวี  พลเสน
2. เด็กชายณัฐพล  แช่มพลอย
3. เด็กชายอภิรักษ์  พัฒนสุวรรณ
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  ชูวงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศกุนตลา  แหวนทองคำ
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.6 เงิน 18 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นายชาญชัย  ทรัพย์จรูญ
2. นางสาวภัทราวรรณ  อินอนันต์
3. นางสาววิลาวัณย์  จันทร์ทุ่งใหญ่
4. นางสาวศุภกานต์  เสร็จกิจ
5. นางสาวสุนิษา  ศรีตองอ่อน
 
1. นายชนินทร์  ชโลธร
2. นายชนาธิวัฒน์  สืบศักดิ์
 
123 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76 เงิน 32 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวขจีวรรณ  ทาสอนพันธ์ุ
2. นางสาวมริษา  แย้มพันธุ์นุ้ย
3. นางสาวสาหรี  พุ่มพันธ์ม่วง
 
1. นางรสมาริน  โอสธีรกุล
2. นางสาวสุภาพร  มีบำรุง
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 73.3 เงิน 22 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นายภานุกร  ชุมแวงวาปี
2. นางสาวสุภนิดา  บริสุทธิ์
3. นางสาวอมรรัตน์  เพชรยวน
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  ชูวงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศกุนตลา  แหวนทองคำ
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. นางสาววีรดา  สีสำทอง
 
1. นายมณเฑียร  พรหมจรรย์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 72 เงิน 37 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวณิชกานต์พร  ลิ้มทองคำ
2. นางสาวปฏิญญา  เทศทอง
3. นางสาวศุภาพิชญ์  สร้อยสุวรรณ์
 
1. นางสาวปานน้อย  แพ่งบรรเทา
2. นางสาวนัทชลิดา  พุ่มก๋ง
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.33 เงิน 14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายญาณภัทร  ลิมป์รัชดาวงศ์
2. นางสาวพัญภษา  ขุนสอาดศรี
 
1. นายบุญชู  กระฉอดนอก
2. นายอาทิตย์  แก้วรุ่งเรือง
 
128 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  จานุสังข์
2. เด็กหญิงสรัญญา  ขุนสังวาลย์
3. เด็กหญิงอนันตญา  ประชุมวงศ์
 
1. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
2. นายวสันต์  สุนทรพงษ์
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 74.5 เงิน 27 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงถิตินันท์  เฉลี่ยสมบูรณ์
2. เด็กหญิงพัชชิรานันท์  บำรุงตา
 
1. นางสาวมยุเรศ  เป็นมูล
2. นางสาวทิพมาศ  ดนตรีพงษ์
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 74.3 เงิน 15 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายฐิตินารถ  มีใจดี
 
1. นายมารุต  คนหลัก
 
131 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 79 เงิน 21 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. นายธีรวัฒน์  โตยะบุตร
2. นางสาวอนุชิตา  พึ่งล้อม
3. นางสาวเกศกนก  สงสุวงษ์
 
1. นายสุจริต  อินทรแปลง
2. นางอมรรัตน์  จำปาเงิน
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 15 โรงเรียนสหวิทย์ 1. เด็กหญิงกัญณัฏฐ์  ปุณยพัฒน์
2. เด็กชายธนชาติ  เกตุสุข
 
1. นางสาวกรกนก  หอมตลบ
2. นายจรัญ  กอกุลชัง
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 72 เงิน 16 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายกฤษณะ  ทองบุญเหลือ
2. เด็กชายณภัทร  โสมภีร์
3. เด็กชายสาธวี  แสงกระจ่าง
 
1. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
2. นางสาวเมธินี  ทองสุกใส
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายสุกิจ  มณีธนาธิป
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนสหวิทย์ 1. นายพิชญะ  พันธุ์ศรี
 
1. นายพัลลภ  อนุสนธิ์พรเพิ่ม
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 36 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงชาลิสา  ขอพบสุข
2. เด็กหญิงพราวพิราศ  ลิ้มแก้วสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุพรรณิกา  เฉกเพลงพิน
 
1. นางสาวสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล
2. นางสาววนิดา  สวนดอกไม้
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 25 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวชีวาพร  เทียนถาวรวงษ์
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 20 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นาย พีรยุทธ  สุดตาเส็ง
2. นายจิณณวัตร  เขียนดี
3. นายชนม์ชนก  กุลบุตร
4. นางสาวชลธร  พุ่มอิ่ม
5. นางสาวชิดชนก  ตันคำ
6. นางสาวญาดา  รัมมะพัฒน์
7. นายฐตพล  พ่วงสมจิตร
8. นายฐิติพงศ์  สุวรรณพงษ์
9. นายติณณภพ  อาทิตย์กวิน
10. นายธนกร  กรวิทยโยธิน
11. นายธนกันต์  ศรีนาค
12. นายธนกานต์  ศรีนาค
13. นางสาวธนัญญา  โสภณ
14. นายธรรมนูญ  เพ็ญสุต
15. นายธวัชชัย  แย้มทัศนา
16. นายธันยวัต  โชติกเดชาณรงค์
17. นางสาวนวมินทร์  สุทนต์
18. นายนิวพล  ชุมสาย ณ อยุธยา
19. นางสาวพีรดา  สาระถิน
20. นางสาวภัทรวรรณ  ศรีวันนา
21. นางสาวภัทราภรณ์  ทองหอม
22. นายรัชพล  เปี่ยมทอง
23. นายรามภูมิ  ภูผาลาด
24. นายรุ่งรุจ  นิลพัฒน์
25. นายวศิน  แก้วปลั่ง
26. นางสาววสุนธรี  ศรีโปฎก
27. นายวัชรพล  หวังสันติ
28. นางสาววัชราภรณ์  แดงสะอาด
29. นางสาวศุภธิดา  ยอดไม้งาม
30. นางสาวสัญญาพร  จตุรภัทร์
31. นางสาวสุกัญวิกา  พลายโถ
32. นางสาวสุภานัน  จอมพงษ์
33. นางสาวสโรชา  เรืองงาม
34. นางสาวอชิรญา  พิมพ์สวัสดิ์
35. นางสาวอภิสรา  พิณสุวรรณ
36. นางสาวอริศรา  เพ็ชร์วงษ์
37. นางสาวอินทิรา  ไพรสันต์
38. นายเธียรวิชญ์  พุฒิสนธิ์
39. นางสาวแพรพรรณ  เณรแตง
40. นายไทศิลป์  อิวากิ
 
1. นางดวงพร  อุทรทวิการ ณ อยุธยา
 
139 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 39 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นายเปมทัต  สร้อยแสงทอง
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  สุระ
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ธัญญเจริญ
 
1. นางบังอร  จำปาเงิน
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66.75 ทองแดง 37 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวภัควิไล  ภู่ผ่าน
 
1. นางสาวธันยสร  ศรีธัญญา
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 17 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 1. นายนภดล  จันทร์สุวรรณ
2. นายรุ่งโรจน์  จีนปี
 
1. นายศุภกฤกษ์  ทัศนสุวรรณ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 39 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวณัฐมน  วงษ์สุนทร
2. นางสาววิลาสินี  วิบูลย์ชาติ
3. นางสาวสุรีรัตน์  แสงรักษาวงษ์
 
1. นางสาวสุพรรณณี  สกุลพฤทธิ์
2. นางสาวจิตติมา  กิจสังสรรค์กุล
 
144 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  โชติกิ่ง
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  อินทร์สุวรรณ
3. เด็กหญิงนัฐพร  บริสุทธิ์
4. เด็กหญิงบุณยวีร์  ฉิมบรรเทิง
5. เด็กชายพงษ์กร  อยู่นันต์
6. เด็กหญิงรัชนก  บริสุทธิ์
7. เด็กหญิงวงศ์ธร  คงดี
8. เด็กหญิงวรรณวลี  นางนวล
9. เด็กหญิงสโรชา  มะกรูดอินทร์
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  วงษ์เที่ยง
 
1. นางสาวนารี  พิมพ์พา
2. นายเอนก  ทีเหล็ก
3. นายชยพล  กุมารสิทธ์
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 64.3 ทองแดง 49 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวนฤมล  แสงสวัสดิ์
 
1. นางสาวณัฐวดี  ธาตุดี
 
146 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 28 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายณัฐนนท์  ศรีเจริญ
 
1. นางสุนทราภรณ์  อุ่นวรรณธรรม
 
147 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 19 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงญาณิศา  จำปาเงิน
 
1. นางบุศรา  อิ่มทรัพย์
 
148 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายชลกร  มธุรสจำนรร
2. นางสาวพาขวัญ  เจริญสวัสดิ์
 
1. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธิ
2. นายปัญญา  บุญเติมเต็ม
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 27 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ชวนชม
2. นายศุภฤกษ์  โชควารีพร
3. นางสาวสวภัทร  ชาวดอนคูณ
 
1. นางพรไพร  เผ่าอินทร์จันทร์
2. นายศิวาวุธ  ภาณุพิจารย์
 
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 40 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงพิรัจศยา  โกสีย์พิพัฒ
 
1. นายธเนศ  สมาลาวงษ์
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 63.66 ทองแดง 23 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. นายโกวิท   แก้วกียูร
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  ศรีเพชรภูมิ
 
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 39 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวอรพินท์  เกตสุวงษ์
 
1. นางสาวพลอยชมพู  มีบุญ
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงลลิตา  สอนไข่
2. เด็กหญิงอภิชญา  ท้วมทวยหาญ
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ลิศนิ
 
1. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
 
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวนวรัตน์  สิรวณิชย์
 
1. นายธเนศ  สมาลาวงษ์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 28 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวขวัญจิรา  จันทร์เรือง
2. นางสาวญาณิกา  ปัตลา
3. นางสาวฐิตินันท์  นาคเถื่อน
4. นางสาวปณิดา  เชิดฉันท์
5. นางสาวสุดารัตน์  สุดแก้ว
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ยอดยิ่ง
 
156 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66.63 ทองแดง 14 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงประชาภรณ์  เพ็ชรรัตน์
2. เด็กหญิงพู่ชมพู  จันทร
3. เด็กหญิงอัญชิสา  พงษ์สุทัศน์
 
1. นางมนต์ทิพย์  แก้วเจริญ
2. นางสาวสุกัญญา  แอสมจิตต์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 45 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ข้องเกี่ยวพันธุ์
2. เด็กชายนพอนันต์  คล้ายสังข์
3. เด็กหญิงพัชรา  จันทมัด
 
1. นางสาวนัทชลิดา  พุ่มก๋ง
2. นางสาวปานน้อย  แพ่งบรรเทา
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 29 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวจุฑามาศ  บุตรพรม
2. นางสาวอรวรรยา  แตงโต
3. นางสาวเพ็ญจันทร์  อ้นเกษม
 
1. นางยุวดี  ดอกรังกูล
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68.66 ทองแดง 43 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวธัญสุดา  สอนรอด
 
1. นายชาญชัย  สีเสือ
 
160 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 64.38 ทองแดง 32 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  แย้มเกษร
2. เด็กหญิงภัทรภร  สีหะอำไพ
3. เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์ขำ
 
1. นายมานัส  ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
2. นางสาวพิชชาพร  เจริญยิ่ง
 
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงทิพวิไล  ชัยภาณุศักดิ์
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
162 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65.88 ทองแดง 12 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวขจีนุช  ยิ้มเลี้ยง
2. นางสาวณัฐญา  อิทธิสาร
3. นางสาวธัญวรัตม์  อ่อนลมูล
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  สุระ
2. นางสาวสุพัตรา  หมอยาดี
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 63.66 ทองแดง 7 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สว่างศรี
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
164 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 63 ทองแดง 24 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายคณพจน์  ศรีจันทร์งาม
2. นางสาวจิราพัชร  วงษ์ลือปัณพร
3. นางสาวสิรินันท์  มาตรวิจิตร
 
1. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
2. นางสาวนางสาวภาวิณี  สุนทรเนตร
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60.07 ทองแดง 31 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายภาสกร  พราหมณ์น้อย
 
1. นางนิตยา  ปริปุรณะ
 
166 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65.93 ทองแดง 40 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงชาลิสา  ชัยจันดี
2. เด็กหญิงอรรพี  บุญรักษ์
 
1. นางสาวชมพูนุท  รุ่งสว่าง
2. นายนพรัตน์  ภักมี
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 19 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายกิตติกร  หอมเกตุ
2. เด็กชายยศวรรธน์  อรรถีโภค
3. เด็กหญิงวรินรำไพ  เด่นชัยประดิษฐ์
4. เด็กชายอธิป  ไทยรัตนกุล
5. เด็กชายเลิศวุฒิ  นวลจริต
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
2. นางนันทยา  ดลโสภณ
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 58.67 เข้าร่วม 41 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายศิวกร  ชัยมงคล
2. เด็กชายเจษฎา  น้ำวน
 
1. นางสาวธมณ  สำราญสุข
2. นางสาวศรัณยา  วาจาทะศิลป์
 
169 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 31 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงสาธิตา  เทียนปัญจะ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ลิ้มไพบูลย์
 
170 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงทักษพร  ไม้หอม
2. เด็กหญิงพณิชา  ประสาทเขตท์
3. เด็กหญิงพรนภัส  ภู่พวง
 
1. นางมนัสนันท์  เนตรสว่างวิชา
2. นางสาวศุภจินต์  มีมุข
 
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กหญิงรินรชา  สุนทร
 
1. นางสาวสลิลา  ลงวุฒิ
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 23 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 1. นายคณัสนันท์  เผือกดี
 
1. นายพิทักษ์  สุดโต
 
173 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 56.33 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สิงสีทา
2. เด็กหญิงณัฐสิตา  ลิ้มสุวรรณ
3. เด็กหญิงอาณัฏฐชา  กรรภิรมย์
 
1. นางพรไพร  เผ่าอินทร์จันทร์
2. นายศิวาวุธ  ภาณุพิจารย์
 
174 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 57.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นางสาวจิราวรรณ  โพธ์กุล
2. นางสาวทิพวรรณ  มะลิซ้อน
3. นางสาวประภาศรี  สิทธิกรุณา
4. นางสาวปิยวรรณ  แสงอินทร์
5. นางสาวพรไพรินทร์  นุชชาวนา
6. นางสาวศรุตา  แสงเพ็ชร
7. นางสาวอริสรา  แก้วนึก
8. นางสาวอริสา  สนแสบ
9. นางสาวอัจฉรา  โพธิ์หอม
10. นายโชติวิทย์  ชูวงษ์
 
1. นายชยพล  กุมารสิทธ์
2. นางสาวนารี  พิมพ์พา
3. นายณัฐปคัลภ์  ชาติกูล
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 53.33 เข้าร่วม 46 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงปราญชลี  ดวงตาแก้ว
2. เด็กหญิงรัตนา  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงสิรภัทร  ประคองเก็บ
 
1. นายวุฒิจักษณ์  สิงห์บุตร
2. นางสาวสิริลักษณ์  แสงศิลา
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 43.67 เข้าร่วม 21 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาววันวิสา  ฉิมพาลี
2. นายศักดิ์ณรงค์  สมบัติเจริญ
 
1. นายบุญชู  กระฉอดนอก
2. นางเพ็ญประภา  นันทนาสิทธิ์
 
177 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 21 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายวรวิชญ์  เทพแก้ว
2. นายวัชรพงศ์  ลิ้มตระกูลธงชัย
3. นางสาวศิริกัญญา  ผิวอ่อน
 
1. นางสาวอรภัสสร์  โพธิ์ไพจิตร
2. นางกัญญาภัทร  คำภิภาค
 
178 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 56.93 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กชายชิตดนัย  สอดศรี
2. เด็กชายชุติชัย  กิจสุวรรณรัตน์
 
1. นายเจษฎา  เนตรสว่างวิชา
2. นางมนัสนันท์  เนตรสว่างวิชา
 
179 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 57.66 เข้าร่วม 35 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ธนวิริยะกิจกุล
2. เด็กหญิงรุ่งกานต์  นนทปัญญา
 
1. นางสาวณัฏฐนันท์  ศรีเงินงาม
2. นางสาวขวัญตา  ศิลปไพบูลย์พานิช
 
180 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 43.24 เข้าร่วม 22 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  เอี่ยมกล้า
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ตันตยานนท์
 
1. นางนงเยาว์  วระกุล
2. นางสาวปัณณพร  จันชัยภูมิ
 
181 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 58.33 เข้าร่วม 25 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ยมโคตร
2. นางสาวลักษมณ  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  อยู่ประยงค์
 
182 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 45.33 เข้าร่วม 51 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  เล้าศิลป์ไพศาล
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เป็งตะพันธ์
 
1. นางสาวดลลดา  สังฆสุวรรณ
2. นางสาวธนันญดา  ศรีโมรา
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 58.83 เข้าร่วม 44 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  แผนสมบูรณ์
 
1. นางสาววราวรรณ  จันชัง
 
184 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 56.66 เข้าร่วม 31 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายวิชยุตม์  บุรงค์
2. เด็กชายศักดิ์เจริญ  พรมเพชร
 
1. นางสาววราภรณ์  แป้นแจ้ง
2. นายพงษ์พันธุ์  หลวงคล้ายโพธิ์
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 27 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงดลพร  จาดพันธุ์อินทร์
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สังข์พิชัย
3. เด็กหญิงวณิชยา  ปัญญาดี
 
1. นางสาวสุพรรณณี  สกุลพฤทธิ์
2. นางสาวอัญชลี  ด้วงต้อย
 
186 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 50.2 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงปณิดา  บุตรนอก
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางมนต์ทิพย์  แก้วเจริญ
2. นางแพร  สมใจเพ็ง