สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 33 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาววริศรา  วัฒนะ
 
1. นางสาวเบญญา  สุขาทิพยพันธ์ุ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75.66 เงิน 21 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองใบโต
 
1. นางบังอร  จำปาเงิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 70.66 เงิน 45 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวเชษฐ์สุดา  ศรีนวลดี
 
1. นางชื่นฤทัย  นิยมทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายกกกร  กิจดี
 
1. นางนวพร  จุยประเสริฐ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 22 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นางสาวจุฑามณี  กลิ่นโฉม
2. นางสาวทิพวรรณ  ปลิววัน
3. นายสุทธินันท์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวกฤติกา  พูลสุวรรณ
2. นางสาววรรณฤดี  ปานดำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 74.5 เงิน 27 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงถิตินันท์  เฉลี่ยสมบูรณ์
2. เด็กหญิงพัชชิรานันท์  บำรุงตา
 
1. นางสาวมยุเรศ  เป็นมูล
2. นางสาวทิพมาศ  ดนตรีพงษ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77.52 เงิน 18 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกนกกร  วงศ์จุฑาวัฒน์
 
1. นางสาวชมพูนุท  รุ่งสว่าง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 7 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พันธุ์ชัย
2. เด็กหญิงวรินรำไพ  อายุการ
3. เด็กหญิงศิริญญา  ศรีเหรา
 
1. นางสาวฉันทนา  บุญมาก
2. นางลำดวน  บุญรังษี
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.4 เงิน 19 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวณิชา  สุขสมพร
2. นางสาวธัญญารัตน์  แช่มโชติ
3. นางสาวภรณ์วชิรา  จำปาเงิน
 
1. นายภัทรพล  พุ่มเข็ม
2. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 39 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ผิวเขียว
2. เด็กหญิงสิรินภา  ศรีแตงสุก
3. เด็กหญิงสุภัชชา  จำปาเงิน
 
1. นางสาวสมหญิง  ไกลหา
2. นางสาววนิดา  สวนดอกไม้
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 39 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เจริญธรรมรักษา
2. เด็กหญิงพอฝัน  จันทร์ลอย
 
1. นางอินทิรา  เกตุอินทร์
2. นายสุรัตน์  ชุ่มทอง
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.6 เงิน 25 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวปทิตตา  ชื่นใจฉ่ำ
2. นางสาวปัณทารีย์  โสภา
 
1. นางสาวฉันทนา  บุญมาก
2. นายภัทรพล  พุ่มเข็ม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.6 เงิน 31 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกลิ่นสุคนธ์  เณรจาที
2. นางสาวฐิตาภรณ์  คำหอมกุล
3. นางสาวพรรณทิวา  เรือนตื้อ
4. นางสาวสาธินี  เมืองเจริญ
5. นางสาวแก้วตา  บัวคุ้ม
 
1. นางสาวพัชรี  น้อยเพ็ง
2. นางสาวมณฑนา  รัตนบุรี
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.6 เงิน 18 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นายชาญชัย  ทรัพย์จรูญ
2. นางสาวภัทราวรรณ  อินอนันต์
3. นางสาววิลาวัณย์  จันทร์ทุ่งใหญ่
4. นางสาวศุภกานต์  เสร็จกิจ
5. นางสาวสุนิษา  ศรีตองอ่อน
 
1. นายชนินทร์  ชโลธร
2. นายชนาธิวัฒน์  สืบศักดิ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73.8 เงิน 36 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. เด็กชายจิรเมธ  มิ่งพา
2. เด็กหญิงชรัญธร  บำรุงโชค
3. เด็กชายธีรพงษ์  ดำดี
4. เด็กหญิงพนาไพร  กาฬภักดี
5. เด็กหญิงรัตนา  ท้าวลา
 
1. นายรชตะ  แก้วสวรรค์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  จันทร
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 74.6 เงิน 39 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวชลันธร  ภัทรโกศล
2. นางสาวชินิญา  ป้อมสนาม
3. นางสาวญาสินี  กสิพันธ์
4. นางสาวณัชชา  พิมเสน
5. นางสาวอัมไพวรรณ์  ทัศนสุวรรณ
 
1. นายสุชาติ  ผลภาษี
2. นางสาวสุภาพร  พรหมอ่อน
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 75.38 เงิน 20 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกนกพร  นนทเดชะ
2. เด็กหญิงทิสานาฏ  ปึงตระกูล
3. นางสาวธีรดา  ขวัญแพ
4. นางสาวมาริษา  มาแสง
5. นางสาววาสนา  อิสสะอาด
6. นางสาววิไลลักษณ์  มิ่งขวัญเจริญชัย
7. นางสาวศรีจิตรา  จิตรนพคุณ
8. นางสาวศุภรัตน์  แสงหนู
9. นางสาวศุภัทรา  จันแก้ว
10. นางสาวสุทธิรัตน์  พุทธโอวาท
 
1. นายทรงศักดิ์  โชติช่วง
2. นางสาวพัชรี  ชมจันทึก
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 75.4 เงิน 28 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นางสาวจันทิมา  เอี่ยมสำอางค์
2. นางสาวธนาภรณ์  เทศโล
3. นางสาวธิดารัตน์  ช่างไม้งาม
4. นายนราธร  สว่างศรี
5. นางสาวปริชาติ  เอื้อไธสง
6. นางสาวปรียาภรณ์  หิรัญอ่อน
7. นางสาวอทิมา  พลเสน
8. นางสาวเดือนเก้า  สางเสือโพธิ์
9. นางสาวเสาวลักษณ์  สกุลพรามณ์
10. นางสาวโชติรัตน์  ศรีวิเชียร
 
1. นายชยพล  กุมารสิทธ์
2. นายณัฐปคัลภ์  ชาติกูล
3. นางสาวนารี  พิมพ์พา
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 24 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กหญิงกนกพร  ธนสาร
2. เด็กหญิงอรนภา  กลิ่นน้ำหอม
 
1. นายพิสิษฐ์  แก่นทอง
2. นายนฤพล  ศรีทอง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงมีนา  บุรุษชาติ
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. นางสาววีรดา  สีสำทอง
 
1. นายมณเฑียร  พรหมจรรย์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76.3 เงิน 15 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เทพท้วม
2. เด็กหญิงธัญพร  โพธิอรุณ
 
1. นางสาววรัจฉรา  คงสุกใส
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 24 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. เด็กชายกวี  พลเสน
2. เด็กชายณัฐพล  แช่มพลอย
3. เด็กชายอภิรักษ์  พัฒนสุวรรณ
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  ชูวงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศกุนตลา  แหวนทองคำ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 73.3 เงิน 22 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นายภานุกร  ชุมแวงวาปี
2. นางสาวสุภนิดา  บริสุทธิ์
3. นางสาวอมรรัตน์  เพชรยวน
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  ชูวงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศกุนตลา  แหวนทองคำ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 74.3 เงิน 15 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายฐิตินารถ  มีใจดี
 
1. นายมารุต  คนหลัก
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 26 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงหัสญานี  ปกนาง
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.8 เงิน 36 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายคณิศร  อรุณแสงศิลป์
2. นางสาวทัชชกร  เดชะศิริพงษ์
3. นายธนพล  เตียววิไล
4. นายธนวัฒน์  สมคเณ
5. นายศตวรรษ  บัวนาค
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
2. นางนันทยา  ดลโสภณ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.6 เงิน 40 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายอภิสิทธิ์  จันทร์เชียงศรี
 
1. นางสาวสุชาดา  สุวรรณหงษ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 24 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายคณิศร  ร่มพฤกษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนวัชร์  แก้วแกมเสือ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 30 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ทรัพย์สุพรรณ
 
1. นางสาวบุษบา  น้ำค้าง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายสุกิจ  มณีธนาธิป
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 78.2 เงิน 43 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายกิตติพงศ์  ละออเอี่ยม
2. นางสาวกิ่งแก้ว  ศิริทัย
3. นายณัฐสิทธิ์  อ่อนดี
4. นางสาวนพวรรณ  ผลพิกุล
5. นายวัชรากร  บานเย็นประสบสุข
6. นางสาววาริณี  ภู่เหมา
7. นายศุภกิตติ์  พิทักษ์วงศ์
8. นางสาวเบญจมาศ  นิมะวัล
 
1. นางสาวภภัสสร  มูลบรรจง
2. นางสาวสุชาดา  สุวรรณหงษ์
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 73.8 เงิน 31 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อินสอน
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ยอดอานนท์
3. นายวิศิษฏ์  เมฆะ
4. นางสาวศิริลักษณ์  พวงสุวรรณ์
5. นางสาวเมธินี  อนุภาษ
6. นายเอกรัฐ  แตงโต
 
1. นางพัชรี  เทพกรณ์
2. นายรณกฤต  เอี่ยมเจริญ
3. นายสิรวัชร  นุกูลธรรม
4. นางอุษา  อนันตวิไลเลขา
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73.5 เงิน 39 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  เกตุคง
2. เด็กหญิงสุจิรา  ละม้าย
 
1. นางสาวระวีวรรณ  วีระเทศ
2. นางสาววิลาวรรณ  วีระสุวรรณ
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 71.25 เงิน 12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวปุญญิศา  แซ่เล้า
 
1. นางสาวครองขวัญ  ฉิมณรงค์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 78.7 เงิน 24 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นางสาวฉัตธิยา  ครุฑคำ
2. นางสาวฐิติวรรณ  นิ่มนวล
3. นางสาวปิยะธิดา  เผ่าพันธุ์
4. นายราชศักดิ์  มีแก้วน้อย
5. นางสาวลภัสรดา  มัญญะลา
 
1. นายจักรพงษ์  แซ่หลี่
2. นางสาววาสนา  เพชรรัตน์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.6 เงิน 30 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกุลสตรี  มหาชน
2. นางสาวณิชกานต์  หล้าหนู
3. นางสาวพิมพ์ลภัส  แพมาก
4. นางสาวมิรันตรี  วัชระพิมลมิตร
5. นางสาวรุ่งไพลิน  เกษดี
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  อยู่ประยงค์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 78.25 เงิน 12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายกฤษณพงศ์  บุปผา
2. นางสาวจีราพร  เรืองปานแก้ว
3. นายพีระพัส  บริสุทธิ์
4. นางสาวภัทรวดี  ผิวเผือก
5. นางสาวอธิชา  ประทับสิงห์
 
1. นางสาวครองขวัญ  ฉิมณรงค์
2. นางสาวศศิมา  จอมศรี
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 74.48 เงิน 27 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายชวิศ  รวมเมฆ
2. เด็กชายศิวกร  อากรชี
 
1. นางสาวพิรญาณ์  ตั้งแสงสุวรรณ
2. นางสาวพรกมล  ช้างเผือก
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75.18 เงิน 25 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. นายพีรวัส  สมวงศ์
 
1. นางสาวสุนทรี  ซ่อนกลิ่น
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 74.2 เงิน 32 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวชิดชนก  เรืองขจร
2. นายณัฐกวี  ปาลวัฒน์
3. นายบุรินทร์  ศรีวิเชียร
4. นายป๊อบอาย  หมี่สวง
5. นายพัชรวัฒน์  วัฒนะศิริเมธี
6. นางสาวพิมกิตติ  กิจพิทยาฤทธิ์
7. นางสาววรดา  กาวิลเครือ
8. นางสาวศศิประภา  นาคปาน
9. นางสาวสุชานันท์  ศรีมณฑา
10. นางสาวเบญจวรรณ  ศิริรักษ์
 
1. นายธนัทพล  คุณาวิศรุต
2. นางสาวพิมพิมล  จรเข้
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 23 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงพัชรา  คงเจริญ
2. เด็กหญิงสิตานันท์  กำพันธ์ดี
3. เด็กหญิงสุขศิริ  บุญศรีวงษ์
 
1. นางสาวสุพรพรรณ  สิงห์ทอน
2. นางสาวสิริลักษณ์  แสงศิลา
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 72 เงิน 37 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวณิชกานต์พร  ลิ้มทองคำ
2. นางสาวปฏิญญา  เทศทอง
3. นางสาวศุภาพิชญ์  สร้อยสุวรรณ์
 
1. นางสาวปานน้อย  แพ่งบรรเทา
2. นางสาวนัทชลิดา  พุ่มก๋ง
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 15 โรงเรียนสหวิทย์ 1. เด็กหญิงกัญณัฏฐ์  ปุณยพัฒน์
2. เด็กชายธนชาติ  เกตุสุข
 
1. นางสาวกรกนก  หอมตลบ
2. นายจรัญ  กอกุลชัง
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 38 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายกฤตินัย  เมืองแก้ว
2. เด็กชายกฤติศักดิ์  เมืองแก้ว
 
1. นางบงกช  สนธิ
2. นางสาวบุณยนุช  อินทร์สวาท
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74.33 เงิน 44 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวจารุวรรณ  วิจิตร์แสงศรี
2. นางสาวชนิกานต์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
2. นางสาวกัลยาณี  จิตร์วิริยะ
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.33 เงิน 14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายญาณภัทร  ลิมป์รัชดาวงศ์
2. นางสาวพัญภษา  ขุนสอาดศรี
 
1. นายบุญชู  กระฉอดนอก
2. นายอาทิตย์  แก้วรุ่งเรือง
 
48 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 72 เงิน 16 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายกฤษณะ  ทองบุญเหลือ
2. เด็กชายณภัทร  โสมภีร์
3. เด็กชายสาธวี  แสงกระจ่าง
 
1. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
2. นางสาวเมธินี  ทองสุกใส
 
49 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  จานุสังข์
2. เด็กหญิงสรัญญา  ขุนสังวาลย์
3. เด็กหญิงอนันตญา  ประชุมวงศ์
 
1. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
2. นายวสันต์  สุนทรพงษ์
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 70.66 เงิน 34 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. นายนพดล  แจ่มศรี
2. นายพงศธร  บุญเนียม
3. นายใบบุญ  มณีพันธ์
 
1. นางสมจิต  ลาวัง
2. นางเบญจมาศ  มีชาวนา
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 78 เงิน 37 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวชลธิชา  ฝ้ายขาว
2. นางสาวพิมพวรรณ  น้อยอุทัย
3. นางสาววรรณวิสา  เทพณรงค์
 
1. นางสาวอัญชลี  เพ็ชรอ่อน
2. นายปิยวัฒน์  วงษ์พวง
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 28 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญทับ
2. เด็กหญิงฐิติมา  เรืองศรี
3. เด็กชายธีรศักดิ์  วังหิน
4. เด็กหญิงพัชรี  เรืองวงษ์
5. เด็กหญิงอรณี  แสงอินทร์
6. เด็กหญิงอารียา  พลายละหาร
 
1. นางสาวพัชรี  แก้วแกมทอง
2. นางสาวอมรรัตน์  ศิริพรสวรรค์
3. นายนุกูล  แจ้งสว่าง
 
53 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76 เงิน 32 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวขจีวรรณ  ทาสอนพันธ์ุ
2. นางสาวมริษา  แย้มพันธุ์นุ้ย
3. นางสาวสาหรี  พุ่มพันธ์ม่วง
 
1. นางรสมาริน  โอสธีรกุล
2. นางสาวสุภาพร  มีบำรุง
 
54 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 79 เงิน 21 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. นายธีรวัฒน์  โตยะบุตร
2. นางสาวอนุชิตา  พึ่งล้อม
3. นางสาวเกศกนก  สงสุวงษ์
 
1. นายสุจริต  อินทรแปลง
2. นางอมรรัตน์  จำปาเงิน