สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 58.83 เข้าร่วม 44 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  แผนสมบูรณ์
 
1. นางสาววราวรรณ  จันชัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 53.33 เข้าร่วม 46 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงปราญชลี  ดวงตาแก้ว
2. เด็กหญิงรัตนา  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงสิรภัทร  ประคองเก็บ
 
1. นายวุฒิจักษณ์  สิงห์บุตร
2. นางสาวสิริลักษณ์  แสงศิลา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 50.2 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงปณิดา  บุตรนอก
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางมนต์ทิพย์  แก้วเจริญ
2. นางแพร  สมใจเพ็ง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 31 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงสาธิตา  เทียนปัญจะ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ลิ้มไพบูลย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงทักษพร  ไม้หอม
2. เด็กหญิงพณิชา  ประสาทเขตท์
3. เด็กหญิงพรนภัส  ภู่พวง
 
1. นางมนัสนันท์  เนตรสว่างวิชา
2. นางสาวศุภจินต์  มีมุข
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 21 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายวรวิชญ์  เทพแก้ว
2. นายวัชรพงศ์  ลิ้มตระกูลธงชัย
3. นางสาวศิริกัญญา  ผิวอ่อน
 
1. นางสาวอรภัสสร์  โพธิ์ไพจิตร
2. นางกัญญาภัทร  คำภิภาค
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 56.93 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กชายชิตดนัย  สอดศรี
2. เด็กชายชุติชัย  กิจสุวรรณรัตน์
 
1. นายเจษฎา  เนตรสว่างวิชา
2. นางมนัสนันท์  เนตรสว่างวิชา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 43.24 เข้าร่วม 22 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  เอี่ยมกล้า
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ตันตยานนท์
 
1. นางนงเยาว์  วระกุล
2. นางสาวปัณณพร  จันชัยภูมิ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 57.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นางสาวจิราวรรณ  โพธ์กุล
2. นางสาวทิพวรรณ  มะลิซ้อน
3. นางสาวประภาศรี  สิทธิกรุณา
4. นางสาวปิยวรรณ  แสงอินทร์
5. นางสาวพรไพรินทร์  นุชชาวนา
6. นางสาวศรุตา  แสงเพ็ชร
7. นางสาวอริสรา  แก้วนึก
8. นางสาวอริสา  สนแสบ
9. นางสาวอัจฉรา  โพธิ์หอม
10. นายโชติวิทย์  ชูวงษ์
 
1. นายชยพล  กุมารสิทธ์
2. นางสาวนารี  พิมพ์พา
3. นายณัฐปคัลภ์  ชาติกูล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กหญิงรินรชา  สุนทร
 
1. นางสาวสลิลา  ลงวุฒิ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 23 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 1. นายคณัสนันท์  เผือกดี
 
1. นายพิทักษ์  สุดโต
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 58.33 เข้าร่วม 25 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ยมโคตร
2. นางสาวลักษมณ  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  อยู่ประยงค์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 57.66 เข้าร่วม 35 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ธนวิริยะกิจกุล
2. เด็กหญิงรุ่งกานต์  นนทปัญญา
 
1. นางสาวณัฏฐนันท์  ศรีเงินงาม
2. นางสาวขวัญตา  ศิลปไพบูลย์พานิช
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 45.33 เข้าร่วม 51 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  เล้าศิลป์ไพศาล
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เป็งตะพันธ์
 
1. นางสาวดลลดา  สังฆสุวรรณ
2. นางสาวธนันญดา  ศรีโมรา
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 58.67 เข้าร่วม 41 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายศิวกร  ชัยมงคล
2. เด็กชายเจษฎา  น้ำวน
 
1. นางสาวธมณ  สำราญสุข
2. นางสาวศรัณยา  วาจาทะศิลป์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 56.66 เข้าร่วม 31 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายวิชยุตม์  บุรงค์
2. เด็กชายศักดิ์เจริญ  พรมเพชร
 
1. นางสาววราภรณ์  แป้นแจ้ง
2. นายพงษ์พันธุ์  หลวงคล้ายโพธิ์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 43.67 เข้าร่วม 21 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาววันวิสา  ฉิมพาลี
2. นายศักดิ์ณรงค์  สมบัติเจริญ
 
1. นายบุญชู  กระฉอดนอก
2. นางเพ็ญประภา  นันทนาสิทธิ์
 
18 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 56.33 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สิงสีทา
2. เด็กหญิงณัฐสิตา  ลิ้มสุวรรณ
3. เด็กหญิงอาณัฏฐชา  กรรภิรมย์
 
1. นางพรไพร  เผ่าอินทร์จันทร์
2. นายศิวาวุธ  ภาณุพิจารย์
 
19 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 27 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงดลพร  จาดพันธุ์อินทร์
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สังข์พิชัย
3. เด็กหญิงวณิชยา  ปัญญาดี
 
1. นางสาวสุพรรณณี  สกุลพฤทธิ์
2. นางสาวอัญชลี  ด้วงต้อย