สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงนภัส  โสดากุล
 
1. นางสาวเบญญา  สุขาทิพยพันธ์ุ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงปภัสรา  โสมสำราญ
2. เด็กหญิงปุณณภา  ดำรงรัตน์นุวงศ์
 
1. นางสาวชนทิชา  เชิดตระกูล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวสิวาญา  สงค์อินทร์
2. นางสาวสุวิญญาณ์  คล้ายทอง
 
1. นางสาวอรนุช  แม้นเทวฤทธิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายจักรพันธ์  ฉ่ำใจดี
 
1. นางอภิรดา  มุขโต
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83.9 ทอง 16 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นายธนพล  ขุนสังวาลย์
2. นางสาวสุณัฐชา  พวงศุภวิวัฒน์
3. นางสาวเมธาพร  พลเสน
 
1. นางสาวเพ็ญลดา  ทู้ไพเราะ
2. นางสาวชมพูนุท  รุ่งสว่าง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96.5 ทอง 7 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวโชติมา  จันทร์วิเชียร
 
1. นางสิริพรรษ์  คล้ายสุบรรณ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงกนกพร  ก้อนชัยภูมิ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เสือขำ
3. เด็กหญิงศันสนี  อังศุถวิล
 
1. นางสาวฉันทนา  บุญมาก
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  กิจลาภ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวนันทนัช  ตะโกพร
2. นางสาวปิ่นปินัทธ์  ศิริโสภณาภรณ์
3. นางสาววันวิสาข์  ทรัพย์จรูญชัย
 
1. นางลำดวน  บุญรังษี
2. นางสาวธัญจิรา  ทองมาก
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.7 ทอง 32 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวณิชา  แดงดี
2. นางสาวสุภาภรณ์  สาครดี
3. นางสาวเพชรประกาย  บุญเนตร
 
1. นางสาวเบญญาภา  เชื้อเล็ก
2. นางอรุณี  พุ่มวงษ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80 ทอง 14 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายธนากร  ศรีนวล
2. นายธนากร  เพ็งพันธุ์
3. นางสาวอรณา  แผนสมบูรณ์
 
1. นายอนันต์  ศรีมรกตกาญจน์
2. นายศรายุทธ  บริวาส
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 32 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชาภัทร  เลิศมงคลศุภชัย
2. เด็กหญิงนิธิดา  ธรรมวิชิต
3. เด็กหญิงสิริกัลยา  หมอยาดี
4. เด็กหญิงอรณิชา  ลิ้มจิตสมบูรณ์
5. เด็กหญิงไตรวิชชา  บึกขุนทด
 
1. นางสาวอรทัย  แต่งงาม
2. นางคำศรี  สร้อยสุวรรณ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 28 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงข้าวขวัญ  ทองไทย
2. เด็กหญิงญาดา  พุ่มจันทร์
3. เด็กหญิงพรประภา  โชติวัชรินทร์
4. เด็กหญิงพรรษกร  ขุนสังวาลย์
5. เด็กหญิงยศวดี  สระทองจุติ
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  รัตนวงศา
2. นางสาวสุภาพร  พรหมอ่อน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.67 ทอง 46 โรงเรียนสหวิทย์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญเพ็ญ
 
1. นางวัชรินทร์  กอกุลชัง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.67 ทอง 37 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวพัณณิตา  เฉกแสงทอง
 
1. นางสาวนิตยา  ช่วงชิต
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.67 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เพ็ชรพ่วงพันธ์ุ
2. เด็กชายธนาวุฒิ  รัชนีกร
 
1. นางสาวสำเนียง  อรุณรุ่ง
2. นางสาวอรุณี  อรเอี่ยม
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.58 ทอง 45 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวนฐา  อนุสรานนท์
2. นางสาวสิริลักษณ์  ทองมา
 
1. นางสาวสมฤดี  แจ้งข่าว
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86 ทอง 23 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกนกพร  พยัพ
2. นางสาวกฤตยา  รัตนหวังดี
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  โพธิพันธุ์
4. เด็กหญิงกิตติญากร  ภักดีวงษ์
5. เด็กหญิงญาณิศา  พรมทัน
6. นางสาวพิชญา  รักสระนิคม
7. เด็กหญิงวรินธิยา  ยศศักดิ์ศรี
8. นางสาวสิรินทรา  อังคะหิรัญ
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  รอดอำพันธุ์
10. เด็กหญิงเนื้อทอง  ทองคำ
 
1. นางสาวมณฑนา  รัตนบุรี
2. นางสมพิศ  เล็กถวิลวงศ์
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 21 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวจิรนันท์  จันทรโชติ
2. นางสาวนิตยา  สาครดี
 
1. นายเกษม  มีสง่า
2. นายจตุพร  เคนผาพงษ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายวริทธิ์  ถาวรพานิช
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89.33 ทอง 8 โรงเรียนสหวิทย์ 1. นางสาวธนพร  ศิริพรหมสมบัติ
 
1. นายพัลลภ  อนุสนธิ์พรเพิ่ม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง 23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายภรัณยู  อิงควระ
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายคุณานนต์  พรหมเล็ก
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายพัช  บุณรัตพันธุ์
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวดุษฎี  วงษ์ศรีอินทร์
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง 12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงชนกพรรณ  มะเจียกจร
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 16 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงศรวณีย์  ทองมั่ง
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  แก้วลา
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90.3 ทอง 14 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงศิพาวินี  ปานน้อย
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สว่างศรี
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวดุษฎี  วงษ์ศรีอินทร์
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นายกวินภพ  ทองนาค
2. เด็กหญิงปวรรัตน์  แก้วลา
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สว่างศรี
4. เด็กหญิงศรวณีย์  ทองมั่ง
5. เด็กหญิงศิพาวินี  ปานน้อย
6. นางสาวสุชญา  ปราการะนันท์
7. นางสาวสุภัสรา  ศรีวิเชียร
8. เด็กหญิงอลิสา  ย่วงนุ่น
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
2. นายภัทรพงศ์  ถาใหม่
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88.4 ทอง 4 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นายกวินภพ  ทองนาค
2. นางสาวชีวาภรณ์  เทียนถาวรวงษ์
3. เด็กหญิงธัญวลัย  จันทภา
4. เด็กหญิงปวรรัตน์  แก้วลา
5. เด็กหญิงปานนภัส  รัสมีแก้ว
6. เด็กหญิงพันธุ์ทิวาพร  ทักขพาณิชย์
7. เด็กหญิงมนทกานต์  พิมอูบ
8. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แก้วเจริญ
9. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สว่างศรี
10. เด็กหญิงศรวณีย์  ทองมั่ง
11. เด็กหญิงศิพาวินี  ปานน้อย
12. นางสาวสุชญา  ปราการะนันท์
13. นางสาวสุภัสรา  ศรีวิเชียร
14. เด็กหญิงสุรีย์วรางค์  อินทร์ทองน้อย
15. เด็กหญิงอลิสา  ย่วงนุ่น
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
2. นายภัทรพงศ์  ถาใหม่
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายกนกพล  กาฬภักดี
2. นายคุณานนต์  พรหมเล็ก
3. นายจักรพันธ์  ล้อมวงษ์
4. เด็กหญิงชนกพรรณ  มะเจียกจร
5. เด็กหญิงฐิมณฑา  โพธิสาขา
6. นางสาวดุษฎี  วงษ์ศรีอินทร์
7. นายปุณภพ  คล้ายฉ่ำ
8. เด็กชายภรัณยู  อิงควระ
9. นายมรุเดช  แย้มวงศ์
10. เด็กหญิงวันสวรรค์  คำนวน
11. เด็กชายสิทธิกร  บุญเกิด
12. เด็กชายสิทธิโชค  บุญเกิด
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
2. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
3. นางสาวเสาวรส  พันธ์พืช
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.3 ทอง 34 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นารี
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นายวัฒนา  แย้มวงษ์
 
1. นายรามิล  เรืองวิเศษ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงสุริยาพร  ไตรศรีสุข
 
1. นางสาวบุษบา  น้ำค้าง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายพงศกร  ศรีรส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนวัชร์  แก้วแกมเสือ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.66 ทอง 7 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นายวัฒนา  แย้มวงษ์
 
1. นายสรพงศ์  จันทา
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง 22 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงปุญญิศา  ทัศนสุวรรณ
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.6 ทอง 7 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นางสาวภควดี  สุขวิจิตร์
 
1. นายสรพงศ์  จันทา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พรประสิทธิ์แสง
2. เด็กชายฐาปกรณ์  แก้วศรีงามกุล
3. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  สุพรรณคง
4. เด็กหญิงนวพร  คุ้มชาติ
5. เด็กหญิงพรสินี  ดาราเย็น
6. เด็กหญิงพัชรพร  พารุณ
7. เด็กชายรชตวรรณ  รโหฐาน
8. เด็กชายวรากร  ยอดน้อย
9. เด็กชายสราวุฒิ  จันทร
10. เด็กหญิงสหัตญา  กรองสอาด
11. เด็กหญิงอริสรา  เชียงเขียว
12. เด็กชายอัครภูมี  ทองโสภา
 
1. นายขวัญชัย  ตู้พิจิตร
2. นายศุภดล  ดลโสภณ
3. นางอัญณิการ์  ตู้พิจิตร
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง 16 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายกันต์ธีร์  กรุดเพ็ชร
2. เด็กชายคุณานนต์  ค้ำยาง
3. เด็กชายชัยภัทร  เชื้อวงษ์ดี
4. เด็กชายฐิติภัค  ทองศิริพงศ์
5. เด็กชายณชนก  สุขใจ
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  พลเสน
7. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีศักดา
8. เด็กชายนฤเบศร์  ทองเหม
9. เด็กชายพัชรพล  พรหมมิ
10. เด็กชายพีรดนย์  เทศนา
11. เด็กชายศุภชัย  ชูเชิด
12. เด็กชายสรยุทธ  เผ่าพันธ์ศร
 
1. นางพัชรี  เทพกรณ์
2. นายรณกฤต  เอี่ยมเจริญ
3. นายสิรวัชร  นุกูลธรรม
4. นางอุษา  อนันตวิไลเลขา
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง 16 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวชุตินันท์  แย้มมี
2. นางสาวบุษรา  พวงสมบัติ
3. นางสาวปรียากร  ชวนานนท์
4. นางสาวปิยะวรรณ  ศิริกำเนิด
5. นางสาวรชนีกร  พ่วงพร้อม
6. นางสาววรรณภา  เปียบุญมี
7. นางสาววรรษกร  วงษ์จันทร์ดี
8. นางสาวสุภาดา  ภู่เอี่ยม
 
1. นางสาวพจนา  บัวกระสินธุ์
2. นางสาวชญานุตน์  เฮงตระกูล
3. นางสาวธีรกานต์  ทศรฐ
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89.2 ทอง 9 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงธัญรดา  ตฤณภพโภคิน
 
1. นางสาวจิราพร  ชัยติสกุล
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 85.25 ทอง 21 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวประกายมุก  ผลวงษ์
 
1. นางสาวจิราพร  ชัยติสกุล
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.83 ทอง 7 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี  โพธิ์ไพจิตร
 
1. นางสาวภาวิณี  สุวรรณประทีป
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.33 ทอง 21 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวนภสร  แก้วทิพย์
 
1. นางสาวจิราพร  ชัยติสกุล
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85.17 ทอง 4 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงสิริภา  มณีอินทร์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ศิริเชษฐ
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง 14 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธาระหาญ
2. เด็กหญิงปัทมา  ประเสริฐสม
3. เด็กหญิงรัญชิดา  ยาสุกแสง
4. นางสาวอทิตยา  หรินหภัย
5. นางสาวอัญชิตา  รัตรสาร
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ใจแจ้ง
2. นางสาวชนากานต์  วัชเรนทร์สุนทร
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96.67 ทอง 8 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวณัฐชา  กิจสมุทร์
2. นางสาวนฤสรณ์  บุญประกอบ
3. นางสาวรพีพรรณ  เผื่อนสุริยา
4. นางสาวรมย์ธีรา  ท้วมทวยหาญ
5. นางสาววันวิสาข์  จีนสุขแสง
 
1. นางปรัศนียา  เทียนไชย
2. นางสาวณปภัช  พลฤทธิ์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.17 ทอง 31 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นางสาวชลธิชา  ศรีสุข
2. นางสาววรพิชชา  จำปาเงิน
 
1. นางสาววาสนา  เพชรรัตน์
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.8 ทอง 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวพรรณวษา  สังเกษม
2. นางสาวสุรางค์ธีมา  ธัญญ์ชโยดม
 
1. นางสาวณภัทธิรา  เจริญวิมล
2. Mr.satoshi  saruda
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวกัลยาณี  หงวนตัด
2. นางสาวภัทราภรณ์  ไชยราษฎร์
 
1. นางสาวครองขวัญ  ฉิมณรงค์
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80.83 ทอง 11 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวปาริชาต  รีเลียง
 
1. นางสาวระวีวรรณ  วีระเทศ
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.8 ทอง 4 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวนิฤมล  ช่างจักรดี
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  อยู่ประยงค์
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง 9 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวปาณิกา  ศรีนิเวศน์
2. นางสาวศิริลักษณ์  พวงพุ่ม
 
1. นางสาวระวีวรรณ  วีระเทศ
2. นางสาววิลาวรรณ  วีระสุวรรณ
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.85 ทอง 7 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กชายถิร  สังข์ทองทิพย์
2. เด็กชายธนพล  หิรัญกวินไพศาล
3. เด็กชายธีระเดช  มานะเว้น
4. เด็กชายพงษ์พันธุ์  แก้วเณร
5. เด็กชายพัชรพงษ์  วงศ์กองแก้ว
6. เด็กชายวัชรพล  สนิทพันธุ์
7. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีทองคำ
8. เด็กชายเพชรชมภู  โพร้งวงศ์
 
1. นายวันชัย  ศรีวิพัฒน์
2. นางวิวรรทนี  ศรีวิพัฒน์
3. นางสาวทัศวิมล  ดวงแก้ว
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง 12 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 1. นายจิรวัฒน์  ระเวง
2. นายนพดล  ขวัญสุข
3. นายวราวุธ  อินทรีย์วงศ์
4. นายวิทยา  ดิษฐ์ธวัช
5. นายสมโภชน์  เผือกดี
6. นายโรจน์ศักดิ์  แขวงโนนแดง
 
1. นางรู้จิต  ดวงจันทร์
2. นายกิตติพล  เอี่ยมสกุล
3. นางสาวปาลิตา  เจริญผล
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายธนบูรณ์  ทรัพย์มนตรี
2. นายศุภณัฐ  ก้อนพรหม
 
1. นางเพ็ญประภา  นันทนาสิทธิ์
2. นายบุญชู  กระฉอดนอก
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายมิตรประชา  อุทรส
2. นางสาวอริสรา  สุทธิพงศ์เกียรติ์
 
1. นางสาวสุวารีย์  ยี่ภู่
2. นางสาวอภันตรี  วังสงค์
 
61 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวธนินท์ธร  วุฒิพลไพศาล
2. นายศรายุทธ  จานุสังข์
3. นายสหวัชร์  โถแพ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จงสุกใส
2. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
 
62 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนสวนแตงวิทยา 1. เด็กหญิงปภัสสร  เช้าสุวรรณ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีพานทอง
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ไทยลา
 
1. นายวศิน  ภูฆัง
2. นางลดาวัลย์  มาลาวงษ์
 
63 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายชานนท์  รุ่งรังศรี
2. นายสุชินัน  สุสาสนี
3. นายอลงกรณ์  การมิตรี
 
1. นายเทิดพงศ์  พิกุลทอง
2. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
 
64 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85.66 ทอง 4 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายพัสสกรณ์  เลิศหงิม
2. นายภาณุพัฒน์  ใจยั่งยืน
3. นายวริศไรวินท์  โคตรสมบัติ
 
1. นายอุดม  พรทิพย์ศิริกุล
2. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงพลอยเพชร  สามวัง
2. เด็กหญิงรุ้งนภา  อยู่นันต์
3. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  ขันธกมล
 
1. นางเบญจมาศ  มีชาวนา
2. นางสมจิต  ลาวัง
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 29 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นางสาวปาลิตา  สุวรรณประทีป
2. นางสาวพรรณิภา  กล้าหาญ
3. นางสาววาสนา  ชูวงษ์
4. นางสาวศิรินภา  หล้าโสด
5. นางสาวสภาพร  นวลพิจิตร
6. นางสาวสุภัสสร  ลาภเวช
 
1. นางสาวพัชรี  แก้วแกมทอง
2. นางพัสวี  บุญโสภาค
3. นายสถาพร  กล้าหาญ
 
67 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ละมูลมี
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  แซ่ซี
3. เด็กหญิงเกศรา  เมียงแก
 
1. นางปิยวรรณ  สุดโต
2. นางสาวสุภานี  บุญพรวงศ์
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กหญิงฑิตยา  ขันติสถาพร
2. เด็กชายภาคภูมิ  เนียมรัตน์
3. เด็กหญิงรุ่งระวี  มากบุญ
 
1. นายสายัณห์  นิลวงษ์
2. นางมัณฑนา  นิลวงษ์
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.17 ทอง 22 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. นายบัณฑิต  สมจิตร์
2. นางสาวปริศนา  อุมัน
3. นางสาวสุจิตรา  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นายสายัณห์  นิลวงษ์
2. นางสาวญาณี  เคหะจุ้ย
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงกนกพร  เนตรสว่างวิชา
2. เด็กหญิงจิรวดี  อ่อนศรี
3. เด็กหญิงทิพรัตน์  อินทร์ทรีย์วงศ์
 
1. นางสุภัทรา  บุญญสิทธิ์
2. นางสาวจริญญา  นาระกันทา
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82 ทอง 32 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นายธนรัตน์  เงินงาม
2. นางสาวภัทรา  คงสกุล
3. นายเรืองศักดิ์  กลิ่นลำดวน
 
1. นางพัสวี  บุญโสภาค
2. นางจีรพรณัฎฐ์  เอมโกษา
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 15 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำพะวงษ์
2. เด็กชายนันท์ธวัช  ใจเกี๋ยง
3. เด็กหญิงสิริชัยกร  อินทากูล
 
1. นางสาวศุภนิตย์  หาญมุ่งธรรม
2. นายเบญจรงค์  ศรีโพดก
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นางสาวนางสาวอภิญญา  ขำวงษ์
2. นายภานุวัฒน์  อุประถา
3. นายวีรภัทร  พวงบุบผา
 
1. นายนุกูล  แจ้งสว่าง
2. นางสาวสมถวิล  กลิ่นกุหลาบ