สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ธัญญเจริญ
 
1. นางบังอร  จำปาเงิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66.75 ทองแดง 37 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวภัควิไล  ภู่ผ่าน
 
1. นางสาวธันยสร  ศรีธัญญา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 64.3 ทองแดง 49 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวนฤมล  แสงสวัสดิ์
 
1. นางสาวณัฐวดี  ธาตุดี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 19 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงญาณิศา  จำปาเงิน
 
1. นางบุศรา  อิ่มทรัพย์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66.63 ทองแดง 14 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงประชาภรณ์  เพ็ชรรัตน์
2. เด็กหญิงพู่ชมพู  จันทร
3. เด็กหญิงอัญชิสา  พงษ์สุทัศน์
 
1. นางมนต์ทิพย์  แก้วเจริญ
2. นางสาวสุกัญญา  แอสมจิตต์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 64.38 ทองแดง 32 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  แย้มเกษร
2. เด็กหญิงภัทรภร  สีหะอำไพ
3. เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์ขำ
 
1. นายมานัส  ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
2. นางสาวพิชชาพร  เจริญยิ่ง
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65.88 ทองแดง 12 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวขจีนุช  ยิ้มเลี้ยง
2. นางสาวณัฐญา  อิทธิสาร
3. นางสาวธัญวรัตม์  อ่อนลมูล
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  สุระ
2. นางสาวสุพัตรา  หมอยาดี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายชลกร  มธุรสจำนรร
2. นางสาวพาขวัญ  เจริญสวัสดิ์
 
1. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธิ
2. นายปัญญา  บุญเติมเต็ม
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 39 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นายเปมทัต  สร้อยแสงทอง
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  สุระ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65.93 ทองแดง 40 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงชาลิสา  ชัยจันดี
2. เด็กหญิงอรรพี  บุญรักษ์
 
1. นางสาวชมพูนุท  รุ่งสว่าง
2. นายนพรัตน์  ภักมี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 28 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายณัฐนนท์  ศรีเจริญ
 
1. นางสุนทราภรณ์  อุ่นวรรณธรรม
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  โชติกิ่ง
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  อินทร์สุวรรณ
3. เด็กหญิงนัฐพร  บริสุทธิ์
4. เด็กหญิงบุณยวีร์  ฉิมบรรเทิง
5. เด็กชายพงษ์กร  อยู่นันต์
6. เด็กหญิงรัชนก  บริสุทธิ์
7. เด็กหญิงวงศ์ธร  คงดี
8. เด็กหญิงวรรณวลี  นางนวล
9. เด็กหญิงสโรชา  มะกรูดอินทร์
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  วงษ์เที่ยง
 
1. นางสาวนารี  พิมพ์พา
2. นายเอนก  ทีเหล็ก
3. นายชยพล  กุมารสิทธ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 40 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงพิรัจศยา  โกสีย์พิพัฒ
 
1. นายธเนศ  สมาลาวงษ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนสหวิทย์ 1. นายพิชญะ  พันธุ์ศรี
 
1. นายพัลลภ  อนุสนธิ์พรเพิ่ม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงทิพวิไล  ชัยภาณุศักดิ์
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 39 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวอรพินท์  เกตสุวงษ์
 
1. นางสาวพลอยชมพู  มีบุญ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวนวรัตน์  สิรวณิชย์
 
1. นายธเนศ  สมาลาวงษ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 63.66 ทองแดง 7 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สว่างศรี
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 63.66 ทองแดง 23 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. นายโกวิท   แก้วกียูร
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  ศรีเพชรภูมิ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 25 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวชีวาพร  เทียนถาวรวงษ์
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 19 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายกิตติกร  หอมเกตุ
2. เด็กชายยศวรรธน์  อรรถีโภค
3. เด็กหญิงวรินรำไพ  เด่นชัยประดิษฐ์
4. เด็กชายอธิป  ไทยรัตนกุล
5. เด็กชายเลิศวุฒิ  นวลจริต
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
2. นางนันทยา  ดลโสภณ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68.66 ทองแดง 43 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวธัญสุดา  สอนรอด
 
1. นายชาญชัย  สีเสือ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 20 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นาย พีรยุทธ  สุดตาเส็ง
2. นายจิณณวัตร  เขียนดี
3. นายชนม์ชนก  กุลบุตร
4. นางสาวชลธร  พุ่มอิ่ม
5. นางสาวชิดชนก  ตันคำ
6. นางสาวญาดา  รัมมะพัฒน์
7. นายฐตพล  พ่วงสมจิตร
8. นายฐิติพงศ์  สุวรรณพงษ์
9. นายติณณภพ  อาทิตย์กวิน
10. นายธนกร  กรวิทยโยธิน
11. นายธนกันต์  ศรีนาค
12. นายธนกานต์  ศรีนาค
13. นางสาวธนัญญา  โสภณ
14. นายธรรมนูญ  เพ็ญสุต
15. นายธวัชชัย  แย้มทัศนา
16. นายธันยวัต  โชติกเดชาณรงค์
17. นางสาวนวมินทร์  สุทนต์
18. นายนิวพล  ชุมสาย ณ อยุธยา
19. นางสาวพีรดา  สาระถิน
20. นางสาวภัทรวรรณ  ศรีวันนา
21. นางสาวภัทราภรณ์  ทองหอม
22. นายรัชพล  เปี่ยมทอง
23. นายรามภูมิ  ภูผาลาด
24. นายรุ่งรุจ  นิลพัฒน์
25. นายวศิน  แก้วปลั่ง
26. นางสาววสุนธรี  ศรีโปฎก
27. นายวัชรพล  หวังสันติ
28. นางสาววัชราภรณ์  แดงสะอาด
29. นางสาวศุภธิดา  ยอดไม้งาม
30. นางสาวสัญญาพร  จตุรภัทร์
31. นางสาวสุกัญวิกา  พลายโถ
32. นางสาวสุภานัน  จอมพงษ์
33. นางสาวสโรชา  เรืองงาม
34. นางสาวอชิรญา  พิมพ์สวัสดิ์
35. นางสาวอภิสรา  พิณสุวรรณ
36. นางสาวอริศรา  เพ็ชร์วงษ์
37. นางสาวอินทิรา  ไพรสันต์
38. นายเธียรวิชญ์  พุฒิสนธิ์
39. นางสาวแพรพรรณ  เณรแตง
40. นายไทศิลป์  อิวากิ
 
1. นางดวงพร  อุทรทวิการ ณ อยุธยา
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60.07 ทองแดง 31 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายภาสกร  พราหมณ์น้อย
 
1. นางนิตยา  ปริปุรณะ
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 28 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวขวัญจิรา  จันทร์เรือง
2. นางสาวญาณิกา  ปัตลา
3. นางสาวฐิตินันท์  นาคเถื่อน
4. นางสาวปณิดา  เชิดฉันท์
5. นางสาวสุดารัตน์  สุดแก้ว
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ยอดยิ่ง
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 29 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวจุฑามาศ  บุตรพรม
2. นางสาวอรวรรยา  แตงโต
3. นางสาวเพ็ญจันทร์  อ้นเกษม
 
1. นางยุวดี  ดอกรังกูล
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 45 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ข้องเกี่ยวพันธุ์
2. เด็กชายนพอนันต์  คล้ายสังข์
3. เด็กหญิงพัชรา  จันทมัด
 
1. นางสาวนัทชลิดา  พุ่มก๋ง
2. นางสาวปานน้อย  แพ่งบรรเทา
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 17 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 1. นายนภดล  จันทร์สุวรรณ
2. นายรุ่งโรจน์  จีนปี
 
1. นายศุภกฤกษ์  ทัศนสุวรรณ
 
29 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 27 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ชวนชม
2. นายศุภฤกษ์  โชควารีพร
3. นางสาวสวภัทร  ชาวดอนคูณ
 
1. นางพรไพร  เผ่าอินทร์จันทร์
2. นายศิวาวุธ  ภาณุพิจารย์
 
30 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงลลิตา  สอนไข่
2. เด็กหญิงอภิชญา  ท้วมทวยหาญ
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ลิศนิ
 
1. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
 
31 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 63 ทองแดง 24 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายคณพจน์  ศรีจันทร์งาม
2. นางสาวจิราพัชร  วงษ์ลือปัณพร
3. นางสาวสิรินันท์  มาตรวิจิตร
 
1. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
2. นางสาวนางสาวภาวิณี  สุนทรเนตร
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 36 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงชาลิสา  ขอพบสุข
2. เด็กหญิงพราวพิราศ  ลิ้มแก้วสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุพรรณิกา  เฉกเพลงพิน
 
1. นางสาวสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล
2. นางสาววนิดา  สวนดอกไม้
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 39 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวณัฐมน  วงษ์สุนทร
2. นางสาววิลาสินี  วิบูลย์ชาติ
3. นางสาวสุรีรัตน์  แสงรักษาวงษ์
 
1. นางสาวสุพรรณณี  สกุลพฤทธิ์
2. นางสาวจิตติมา  กิจสังสรรค์กุล