สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.สิงห์บุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 43 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงฐานิกา  สาดตระกูลวัฒนา
 
1. นางสาวพัชรี  วังกานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 47 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวเยาวลักษณ์  ทรัพย์เพิ่มพูน
 
1. นางสาวพัชรี  วังกานนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 31 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ดำรงรัตน์
 
1. นางนิภา  บุญอิ่ม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 26 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาววาสนา  พุฒิสาร
 
1. นางวราภรณ์  ขำเปรม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ม้าเทศ
 
1. นางคนึงค์  นิธิยานันท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82.33 ทอง 6 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวพัสราภรณ์  ประพันธ์สุพงษ์
 
1. นางกอบแก้ว  มุกด์สุวรรณ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.66 ทอง 8 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงนริศรา  รักสัตย์
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  แก้วขาว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72.33 เงิน 28 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวจันทชยา  สอาดม่วง
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  แก้วขาว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70.33 เงิน 23 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงพิชญาภา  เทียนชัย
2. เด็กชายศุภณัฐ  กลิ่นเกษร
3. เด็กหญิงหทัยชนก  พงษ์ยิ้ม
 
1. นางสาวจรัสพิมพ์  ศิริมาตร์
2. นางสาวสุพิชฌาย์  แก้วขาว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 30 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวฑิติยาพร  เหมือนโพธิ์
2. นางสาวธัญญลักษณ์  แกมทับทิม
3. นายสุพรรณกิจ  สายสอนดี
 
1. นายกุนที  กลัดสุข
2. นางสาวสุพิชฌาย์  แก้วขาว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75.83 เงิน 15 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงธัมมิกา  คุณาวิริยะสิริ
2. เด็กหญิงวริศรา  เมืองช้าง
 
1. นางจินตนา  อนุสนธิ์
2. นายบุญชู  อนุสนธิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 62.66 ทองแดง 40 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวจิราภรณ์  แจ้งอารมณ์
2. นายธนพัฒน์  สืบเสาะ
 
1. นายสุรชัย  บุญโต
2. นางอรสา  วัฒนะ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 48 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงศิระกาญจน์  โสภิณ
2. เด็กหญิงเขมิสรา  ปรีชา
 
1. นางดุษฎา  คงพานิช
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 64.02 ทองแดง 50 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกฤตวรรณ  ต้นดี
 
1. นางผาสุข  เต่าทอง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายจิรัฎฐ์  ธรรมสุรกาญจน์
 
1. นางละเอียด  สงวนสุทธิกุล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 37 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายดิษรินทร์  ปานบัณฑิตย์
 
1. นางอมราภรณ์  แสงทอง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกวินธิดา  คำรักษ์
2. เด็กหญิงสุชญา  เจริญสุข
3. เด็กหญิงสุวีรา  ขันธวิทย์
 
1. นางหทัยชนก  ขันติกุล
2. นายโสรัฐ  ขันติกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.9 ทอง 17 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวธนภรณ์  โพธิ์เวชกุล
2. นางสาวพรลภัส  พรหมมาศ
3. นางสาวพิมลรัตน์  แป้นแสง
 
1. นายโสรัฐ  ขันติกุล
2. นางผาณิต  วัดอินทร์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรณะ
2. เด็กหญิงชาลิสา  อบอุ่น
3. เด็กหญิงพิชญ์ภณิตา  มาลัยทอง
 
1. นายธรรมสรณ์  สุศิริ
2. นางสาวนริศรา  มาลาศรี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 19 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นางสาวณัฐกฤตา  การะเกตุ
2. นายธนภัทร  เลิศศิริ
3. นางสาวเพชรมณีรุ้ง  ชูวงษ์
 
1. นายวุฒิศักดิ์  พวงทอง
2. นางสาวสุพรรษา  ศรีเอี่ยม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 43.7 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงณฐมน  ชอบธรรมดี
2. เด็กหญิงศรุดา  เทียนถาวร
 
1. นางสาวศิรัญญา  สระ
2. นางปิยวรรณ  คุ้มทรัพย์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายคุณานนต์  สุขสโมสร
2. นายปรัชญา  มีรักษ์
 
1. นางปิยวรรณ  คุ้มทรัพย์
2. นางสาวศิรัญญา  สระ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 46 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงศศิธร  อินสกุล
 
1. นางชญาณ์นันท์  ช่างชุม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 38 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวจิราพัชร  เกิดเรือง
 
1. นางศราวดี  ลูกอินทร์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 61.94 ทองแดง 47 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงชนิชา  โสฬสชนากร
2. เด็กชายพิพัฒน์  คงมา
 
1. นางชำเรือง  วิชนะโภชน์
2. นางจิราภรณ์  ภู่ระหงษ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 49 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายนิวัฒน์  อัมพะลพ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุธา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายอานุภาพ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุกลรัตน์  ชูแสงเพชร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 89 ทอง 33 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวบงกช  วิทยานันท์
 
1. นางกาญจนา  ชนานิรมิตผล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เวทยสาร
2. เด็กชายต้นน้ำ  ชอบเจริญ
3. เด็กชายพชรพล  มาลัย
 
1. นางสวยสม  ปั้นเกตุ
2. นางสาวสุรีพร  แย้มบู่
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 6 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายกฤติพงษ์  ประจัญพล
2. นางสาวจิรัชญา  มะณีรัตน์
3. นายนริศ  เขียวรี
 
1. นางนันทรัตน์  ประพุสโร
2. นายฆ้องชัย  คงดี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 43 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงธาสิณี  ชาวชอบ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ลือดาว
3. เด็กหญิงโสมวรรณ  จำปาทอง
 
1. นายภัทร  แสงเพ็ง
2. นางสาวทัศนีย์  ชูทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 50 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวพรรณิดา  คำเจียก
2. นางสาวสรินญา  มานิตย์
 
1. นางสาวปนัดดา  สุรเมธสกุล
2. นางสาวสุรีพร  แย้มบู่
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71.2 เงิน 21 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายนครินทร์  วัดอินทร์
2. เด็กหญิงปภัสรา  มาลาศรี
3. เด็กชายพีรพงศ์  ยิ้มพงศ์
 
1. นายเอกชัย  สุขเคหา
2. นางอรุณศรี  ศรีชัย
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 49 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาววงศ์ชนก  ชีวะธรรม
2. นางสาวศุภากร  เหล็กเพ็ชร
 
1. นายกมล  แก้วอ่อน
2. นางสาวปนัดดา  สุรเมธสกุล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  พูลทรัพย์
2. เด็กชายสรวิชญ์  วงษ์พจนี
3. เด็กชายสุวัฒนา  ทองนุ้ย
 
1. นางสาวทรรศพร  พิศรูป
2. นางสาวอาภาวรรณ  สว่างศรี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.9 ทอง 30 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีอวยพร
2. นางสาวฉัตรลดา  สิงห์งาม
3. นางสาวพัชรภรณ์  ป้อมลอย
 
1. นางสาววิรันทร์รัตน์  เสือจอย
2. นายวัชรพงษ์  เถื่อนเหลือ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 8 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายวรยศ  รุ่งสกุล
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  ทรงสุวรรณกิจ
 
1. นายภัทกิตติ์  วรรณสุทธิ์
2. นางนันทรัตน์  ประพุสโร
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 16 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายฐิติพงษ์  โชคลาภ
2. นายธนโชติ  สุบรรณพงษ์
 
1. นายภัทกิตติ์  วรรณสุทธิ์
2. นางนันทรัตน์  ประพุสโร
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 56.36 เข้าร่วม 34 โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. เด็กชายนพดล  เกิดเหลี่ยม
2. เด็กชายเจฎบดินทร์  จำปาทิพย์
 
1. นางสาวสรัญญา  สุขอุดม
2. นางปนัดดา  ปั้นโต
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 33.63 เข้าร่วม 47 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กชายจิรัตติกาล  มีชาญ
2. เด็กชายชาญชัย  พุ่มเกษม
 
1. นายภัทร  แสงเพ็ง
2. นายสุชาติ  เพ็ชรนิล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 37 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงดาวประกาย  มาคล้าย
2. เด็กหญิงพรไพลิน  พิมเพราะ
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  หลาวเพ็ชร์
4. เด็กหญิงวิภาวี  เสวกพันธ์
5. เด็กหญิงสมณฑา  สังข์วงษ์
 
1. นางภัทร์ชา  ไทยรัตน์
2. นางสาววันดี  ผิวสอาด
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 74.2 เงิน 38 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวนริศรา  ชื่นศรี
2. นายพุฒิพงศ์  ชูรัศมี
3. นายศักดิ์สิทธิ์  ทนทาน
4. นายเดชาวัติ  สีเลื่อม
5. นางสาวเอมวิกา  ถาวร
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  หาญสาริกิจ
2. นายกานต์  กล้าเอี่ยม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ประเสริฐทรัพย์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  คุ้มครอง
3. เด็กหญิงพิชญาภา  พลอยนัด
4. เด็กหญิงภัทรปภา  น้อยนาค
5. เด็กหญิงเพชรลดา  เพ็ชรวงษ์
 
1. นายอนุพงษ์  คล้องการ
2. นางศรีสวัสดิ์  กรัตนุถะ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 27 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายณัฐกานต์  เถื่อนมี
2. นางสาวธันย์ชนก  บัวศรี
3. นายนรากรณ์  จูงาม
4. นางสาวพรชิตา  บุญตา
5. นายสถาพร  สวาพิม
 
1. นายไพศาล  สิงห์พันธุ์
2. นางสาวยุพาพรรณ  คงอยู่
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 76.2 เงิน 33 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุกัญพัทธ์  กลิ่นประทุม
2. เด็กหญิงณัฐญากรณ์   วงศ์ทาถี
3. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  พันธมา
4. เด็กชายสิปปกร  เชิดฉาย
5. เด็กหญิงอารียา  เฟื่องถิ่น
 
1. นายกิรภัทร์  กันทา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายปริญญา  ใจหาญ
2. นายภานุเดช  เพ็งบุญ
3. นายยุทธการ  ศรีเขียวพงษ์
4. นางสาวสุพรรณี  ศรีประจันต์
5. นายอภินันท์  ไตรรัตน์
 
1. นางสาวณภัทรชญา  กลิ่นน้ำหอม
2. นางสาวชลดา  เต่งภาวดี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 75.6 เงิน 26 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายกิตติภพ  ทับทอง
2. นางสาวจารุลักษณ์  สะอ้าง
3. นางสาวจุฑามาส  จูมจี
4. นางสาวชรินธร  ตุลลาพันธุ์
5. นางสาวชลลดา  สิงห์บูรณ์
6. นายชัยมงคล  เชตุพันธุ์
7. นางสาวฐิติรัตน์  ฉัตร์มงคล
8. นางสาวณัฏฐากร  อาจทวี
9. นางสาวณัฐมน  โพธิ์วิฑูรย์
10. นางสาวธัญญารัตน์  มีลักษณะ
11. นางสาวนุชกร  ศุภกำเนิด
12. นางสาวปภาวรินทร์  ทองใส
13. นางสาวพรพิมล  จูงาม
14. นางสาวพัชรนันท์  ยะมัง
15. นางสาวรุ่งกานต์  สดใส
16. นางสาววันวิสาข์  บุญชู
17. นายศุภกร  จำรักษา
18. นายสิรวิชญ์  ประสิทธิ์สอน
19. นางสาวหทัยวรรณ  วรโชติธนฐร
20. นางสาวอินพิมาย  ปั้นเกตุ
 
1. นางสาวณัฐกมล  วัชรวงษ์ทวี
2. นางภัทร์ชา  ไทยรัตน์
3. นายอนุพงษ์  คล้องการ
4. นายปกรณ์  ผุยคำ
5. นายพีรยุทธ  พูลสละ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายกฤษดา  เพ็ชด้วง
2. นายคณิศร  ปันนะราชา
3. นายจิรายุ  คงเลิศ
4. นายชินภัทท  เมืองช้าง
5. นายฐิติพงศ์  พานิช
6. นายธนวัฒน์  หริ่มสืบ
7. นายธีรจิต  กาวชู
8. นายธีรพัฒน์  นุตระ
9. เด็กชายนนทกานต์  จีนเท่ห์
10. นายพงศธร  พงษ์นุ่มกุล
11. นายพัฒนดนัย  ทองประเสริฐ
12. นายพิชพล  การวิรีย์
13. นายภวนนท์  เรืองบุรพ
14. นายภาธร  เผือกกัน
15. นายรณัชย์  สุวรรณสัมพันธ์
16. นายวิศรุต  สุรฤทธิ์โยธิน
17. นายศุภกิตติ์  โพธิ์ศรี
18. นางสาวอรชพร  เชยสาคร
19. นางสาวอักษราภัค  ลุกจันทึก
20. นายเดชาธร  ทิพย์จ้อย
 
1. นางสิริมาส  ทองมาดี
2. นางสาวอริสา  สักการะ
3. นางสาวกิติยา  บุญมีสง่า
4. นางศรีสวัสดิ์  กรัตนุถะ
5. นายพีรยุทธ  พูลสละ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงพาทินธิดา  ยอดย้อย
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สินนุสาสน์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.33 ทอง 7 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. นางสาวเพ็ญพิชชา  คะศรีทอง
 
1. นางเพ็ญประภา  บุญศรี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 15 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงคาร์เม็น  มึลเล่อร์
2. นายดำรงค์ชัย  คำนวน
 
1. นางสาวกุลธิดา  ปราบทอง
2. นางสาวศิริวรรณ  สินนุสาสน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.5 ทอง 27 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  แจ้งอุบล
2. นายวงศกร  ภูสิมมา
 
1. นางกุลวดี  ศุภสิทธิกุลชัย
2. นางกิตติยา  โตน้อย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 77 เงิน 46 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกุลธิดา  รุ่งเรือง
2. นางสาวชญาภา  กรุ่นทอง
3. นางสาวฐานิดา  ลาวัลย์
4. นางสาวพลอยไพลิน  พจนารถ
5. เด็กหญิงพัชรพร  บุญผาสุข
6. นางสาวภรภัทร  อินทร์น้อย
7. นางสาวภัทธรินทร์  หลิ่มประมาณ
8. เด็กหญิงวราภรณ์  คำขาว
9. เด็กหญิงอภิวรรณ  ตาลเวช
10. เด็กหญิงเมขลา  จันทะมาศ
 
1. นางสมพิศ  จิตต์อาจหาญ
2. นายสุระศักดิ์  สงนวน
3. นางนุชนาฏ  รัตนรังสรรค์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 70.25 เงิน 36 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ภูผาพลอย
2. เด็กหญิงธัญพิชา  มงคลจักรวาล
3. นางสาวนิยะดา  พันเต
4. นางสาวปัญญาพร  ทองฟัก
5. เด็กหญิงพรนภัส  ช้างผึ้ง
6. นางสาวพรปวีณ์  คงมะกล่ำ
7. เด็กหญิงพัชริดา  โภชกรณ์
8. เด็กหญิงภูษณิศา  จูเจี่ย
9. นางสาวสรัญญา  นาคอ่อน
10. นางสาวเจนจิรา  ขำวิบูรณ์
 
1. นางวิณุรา  ฉันทชาติ
2. นางสุรีรัตน์  พุ่มกุมาร
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 70.4 เงิน 37 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เจตนเสน
2. นางสาวจันทรรัตน์  แก่นแจ่ม
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ชำนาญ
4. นางสาวทิพวรรณ   นาคมา
5. เด็กหญิงพิชญา  รอดอินทร์
6. นางสาวสมรักษ์  ฤทธิ์เดช
7. นางสาวสุพิชชา  ช้างทอง
8. นางสาวอภิชญา  อิ่มแก้ว
9. เด็กหญิงอาภิศรา  ศรีเพ็ชร์
 
1. ว่าที่ร้อยเอกพัลลภ  ศุภพันธ์ุมณี
2. นางสาวณปราง  กลีบพุฒ
3. นายณรงค์ฤทธิ์  ภู่ปราง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81.5 ทอง 10 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายฑิคัมพล  โตไว
2. เด็กหญิงอรปรียา  หอมฤทธิ์
 
1. นายบรรพต  รักงาม
2. นางสุกัญญา  ชอบเจริญ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 42 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายชโลธร  พุกกล้าแข็ง
2. นายพุทธชาติ  อ่อนตุ้ม
 
1. นางเปรมฤดี  บริบูรณ์
2. นางสาวศิริวรรณ  สระบุบผา
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. เด็กชายนพคุณ  น่วมโพธิ์
 
1. นางสาววราภรณ์  ทรงเจริญ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 62 ทองแดง 43 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวอภิชญา  นาฏลดารมภ์
 
1. นายไพศาล  สุขเอี่ยม
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  สุกแก้ว
 
1. นางสาววรางคนางค์  กลิ่นหอม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70.66 เงิน 41 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวธนัญชนก  คล้ายเณร
 
1. นายไพศาล  สุขเอี่ยม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 38 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก่นสน
 
1. นางนิภา  บุญยัง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 28 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวนันท์นภัส  บุญทวี
 
1. นายไพศาล  สุขเอี่ยม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใยน้อย
 
1. นางสาววรางคนางค์  กลิ่นหอม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 34 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวนิรชรา  จันทร์ทอง
 
1. นายไพศาล  สุขเอี่ยม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 45 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงจันทิชยา  สอาดม่วง
2. เด็กหญิงธนวรรณ  รอดอินทร์
 
1. นางสาววรางคนางค์  กลิ่นหอม
2. นายสมเกียรติ  ขำเปรม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงตมิสา  อมรประสิทธิ์
 
1. นางสาววรางคนางค์  กลิ่นหอม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 21 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายฐานัส  เสมอเหมือน
 
1. นายไพศาล  สุขเอี่ยม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 62 ทองแดง 45 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกรวิชญ์  ปานหงษ์
2. เด็กชายพีรพงษ์  ฉิมลี
3. เด็กชายศุภกร  สีตะระโส
 
1. นางสาววรางคนางค์  กลิ่นหอม
2. นายสมเกียรติ  ขำเปรม
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 67 ทองแดง 32 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวธวินวิกา  โกมล
2. นางสาวพรทิพย์  ประเสริฐศรี
3. นายราเมศร์  เสือเอี่ยม
 
1. นายสมเกียรติ์  ฮวบเจริญ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงนิรวัลย์  ระวงษ์
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นางสาวฉวีวงษ์  คงหรั่ง
 
1. นายจิรัฎฐ์  ดีชัย
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 78.3 เงิน 8 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายณัฐนันท์  กองเกิด
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 72 เงิน 21 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายนภัสกร  รอดแก้ว
 
1. นายณัฎฐ์พัชร   สนธิธรรม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 17 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกิตตินันท์  ทองมี
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง 12 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายนภัสกร  รอดแก้ว
 
1. นายณัฎฐ์พัชร  สนธิธรรม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายปราบศึก  อินทิม
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวพรทิพย์  ใยบัว
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90.33 ทอง 4 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แย้มขุนทอง
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวอินทิรา  บำรุงศรี
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 1. เด็กหญิงทิพาวรรณ  สนามชวด
 
1. นายเดชาชัย  สุจริตจันทร์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92.6 ทอง 9 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวจันจิรา  เพ็ชรแพ
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  เที่ยงแท้
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายสุกิจพิพัฒน์  สุขธนะไพศาล
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.66 ทอง 16 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงชญานิศ  ขันทอง
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกฤตเมธ  ปานพลอย
2. นางสาวจันจิรา  เพ็ชรแพ
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แย้มขุนทอง
4. เด็กหญิงนิรวัลย์  ระวงษ์
5. นางสาวพรทิพย์  ใยบัว
6. นางสาวพัชชาภา  รุ่งเช้า
7. นายสุกิจพิพัฒน์  สุขธนะไพศาล
8. นางสาวอินทิรา  บำรุงศรี
9. เด็กชายแสนภูมิ  มาลา
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
2. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
3. นางสาวจิราภรณ์  กันหาชัย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 65.6 ทองแดง 37 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกรวรรณ  แก้วผ่อน
2. นายกฤษณะชัย  จะระ
3. นายกอบกิจ  อินทร์ผ่อง
4. นางสาวชนาภัทร  กลัดแดง
5. เด็กหญิงชัญญานุช   ประสาทแก้ว
6. เด็กชายชุติพนธ์  แจ้งงุด
7. เด็กชายธนคุณ  อานชม
8. เด็กหญิงพชรพรรณ  เอี่ยมใย
9. เด็กชายพีรวัฒน์  คุ้มมา
10. เด็กชายรสชเสม  อ่อนกล่ำ
11. นางสาววรรณณิษา  แจ้งงุด
12. นางสาวอรุณรัตน์  เสนาะห์ศัพท์
13. เด็กหญิงเพชรดา  เดชเดชา
14. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เมืองช้าง
15. เด็กหญิงแพรว  สว่างกลับ
 
1. นายณัฎฐ์พัชร์  สนธิธรรม
2. นางสาวนริศรา  มาลาศรี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 22 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกรินทร์  ชัยบูรณ์
2. เด็กหญิงพาสีนี  เหรียญทอง
3. เด็กชายวรพงศ์  แก้วเกิด
4. เด็กชายศิวะ  เทียนศรี
5. เด็กชายศุภชัย  คำนวน
6. เด็กหญิงเบญจพร  สมัตถะ
 
1. นายธีรสุวัฒน์  เปรมใจเจริญ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 74 เงิน 43 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายจิราณุวัฒน์  ขำวิไล
2. นายณัฐวัตร  สายสอนดี
3. นายธนเดช  ลอยพูน
4. นายภาณุวัตร  คำภาพันธ์
5. นางสาวอริสา  มิ่งสุข
 
1. นายแฝง  วัดอินทร์
2. นางสาวณปราง  กลีบพุฒ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 68.4 ทองแดง 41 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงจิดาภา  รอดหลำ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  เกตุดี
3. เด็กหญิงญาดา   เหลือสิงห์กุล
4. นายณัฐพล  เรียงแหร่ม
5. นายต่อศักดิ์  สัจสุวรรณ
6. นายธีรเทพ  กรัตนุถะ
7. เด็กชายนนทชา  อินนุพัฒน์
8. เด็กหญิงนันทกานต์  คำแพน
9. นายบรรณวัชร  ธรรมวิจิตร
10. นายบริพัตร  แสงจันทร์
11. นางสาวพรรณชิตา  วงษ์กัณฑะ
12. นายพรเทพ  ดวงอาราม
13. นายพลวัฒน์  ศรีเทพ
14. นายพิสุทธิคุณ  สุทัศน์สันติ
15. เด็กชายภัทรชาติ  ชูชั่ง
16. เด็กหญิงมธุรดา  มีปาน
17. นางสาวรสิกมน  ขำสุ่ม
18. เด็กหญิงรัตนวดี  สังข์ยัง
19. นายวงศพัทธ์  เลขะวัฒนะ
20. นางสาววรรณวิษา  ฉ่ำเสนาะ
21. นางสาววิกาญดา  แสงศักดิ์
22. เด็กหญิงศรีพิชา  สุขเอม
23. เด็กหญิงศศิ  แสนทำพล
24. เด็กชายศิวกร  แย้มทับ
25. นางสาวสุกัญญา  สิงห์ดี
26. นางสาวสุชาวดี  ผลเวช
27. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตารเกตุ
28. นางสาวสุธิดา  ฟักเถา
29. นางสาวอรุณรัตน์  เสนาะศัพท์
30. นายเทพสุรินทร์ชัย  ใจกล้า
31. นางสาวเพชรศรี  วิเลปะนะ
32. เด็กหญิงแก้วฟ้า  วิวาห์พัฒน์
 
1. นายแฝง  วัดอินทร์
2. นายทองสุก  แสงบุญ
3. นางบุศรา  ชิดประทุม
4. นางสาวณปราง  กลีบพุฒ
5. นายณรงค์ฤทธิ์  ภู่ปราง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.67 เงิน 39 โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  บุญนำ
 
1. นายโสภณ  รอดภัย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง 19 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 1. นายกิตติณรงค์  เทียนขาว
 
1. นายเดชาชัย  สุจริตจันทร์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.3 ทอง 24 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงญาณภา  ก้อนทอง
 
1. นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.83 เงิน 24 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ก้อนทอง
 
1. นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายภคพล  ชอบทำดี
 
1. นายธณกฤต  งามขำ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 14 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายต่อศักด์  สัจสุวรรณ
 
1. นางบุศรา  ชิดประทุม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 44 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงชญาดา  ฟักโต
 
1. นางบุศรา  ชิดประทุม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง 15 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ก้อนทอง
 
1. นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง 13 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายภคพล  ชอบทำดี
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน 43 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายกมล  มิ่งขวัญ
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 30 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงเนตรชนก  จำปี
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.66 เงิน 28 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นางสาวจันทร์จิรา  ดวงดี
 
1. นายสุเมธ  มานะกรโกวิท
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง 7 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายภคพล  ชอบทำดี
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.33 เงิน 41 โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. นายศรัณย์  จันทร์แสง
 
1. นายโสภณ  รอดภัย
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวเนตรชนก  จำปี
 
1. นายธณกฤต  งามขำ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 23 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวชนิตา  กลิ่นสอน
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายต่อศักดิ์  สัจสุวรรณ
2. นายธีรเทพ  กรัตนุถะ
3. นายบรรณวัตน์  ธรรมวิจิตร
4. นายบริพัตร  แสงจันทร์
5. นายพลวัฒน์  ศรีเทพ
6. นายพิิสุทธิคุณ  สุทัศน์สันติ
7. นางสาวเพชรศรี  วิเลปะนะ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ภู่ปราง
2. นายทองสุข  แสงบุญ
3. นายแฝง  วัดอินทร์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.4 ทอง 23 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายนพฉัตร  ป้อมป้องกัน
2. เด็กหญิงนริศรา  แจ้งสว่าง
3. เด็กหญิงปัณฑารีย์  อินทรกวี
4. เด็กชายพงษ์ศิริ  ปานน่วม
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธูปบูชา
6. เด็กชายพุฒิพงศ์  กลับดี
7. เด็กหญิงศภานัน  ชูช่อ
8. เด็กชายอาทิตย์  ใหมทอง
 
1. นางทิวทอง  อ่อนบาง
2. นางสาวมริษา  โพธิ์สวัสดิ์
3. นางสาวษยามล  อดุลย์พงษ์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.8 ทอง 35 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. นางสาวณัชฌา  ทรัพย์ศรีสมุทร์
2. นายธนธรณ์  ยินดีทรัพย์
3. นางสาวปัญฑิตา  บำเรอจิตร
4. นางสาวพรชิตา  ปิ่นปก
5. นายสิทธิชัย  แก้วพลายงาม
6. นางสาวอัจริยา  อิ่มเชื้ออยู่
7. นายเจตจรินทร์  ก้อนทิม
8. นายเลอสันต์  จันทร์ทองแท้
 
1. นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล
2. นางสาวสุประวีณ์  บุญโล่งศิริเจริญ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 45 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นิลเขียว
2. เด็กหญิงกุสุมา  โตเรือง
3. เด็กหญิงญาณภา  ก้อนทอง
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ประดิษฐ์
5. เด็กหญิงพัชริดา  อินทร์เจ๊ก
6. เด็กหญิงสริตา  สุขเกษม
7. เด็กหญิงอาทิตยา  กลิ่นคุ้ม
8. เด็กหญิงเบญจมินทร์  แสงสว่าง
 
1. นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล
2. นางสาวสุประวีณ์  บุญโล่งศิริเจริญ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 34 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวธัญวรรณ  ขันจันทร์
2. นางสาวพรพรรณ  นาคแก้ว
3. นางสาวภคพร  นักคิ้ม
4. นางสาวภัทรวดี   พุฒเนียม
5. นางสาววรรณวลี  ปลั่งดี
6. นางสาวศรันยา  มั่นใจ
7. นางสาวศุภาพิชญ์  บุญไทยกลาง
8. นางสาวอนัญญา  โพธิแสง
9. นางสาวอิสริยา  ไพรวงษ์
 
1. นางทิวทอง  อ่อนบาง
2. นางสาวมริษา  โพธิ์สวัสดิ์
3. นางสาวษยามล  อดุลย์พงษ์
4. นางสาววิวัฒน์ภดา  กลัดทอง
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกชพร  โพธิ์กระจ่าง
2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เหมือนขวัญ
3. เด็กหญิงจิณห์นิภา  เมารีจันทร์
4. เด็กหญิงชัญญา  กลิ่นศรีสุข
5. เด็กหญิงณัชชา  คล้ายคลึง
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฉ่ำบุรุษ
7. เด็กหญิงมรุตา  ศิลากรปิติ
8. เด็กหญิงอรวิมญช์  เหี้ยมจ่าง
9. เด็กหญิงอุบลรัตน์  วัฒนาอุดม
 
1. นางทิวทอง  อ่อนบาง
2. นางสาวมริษา  โพธิ์สวัสดิ์
3. นางสาวษยามล  อดุลย์พงษ์
4. นางสาววิวัฒน์ภดา  กลัดทอง
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 65.4 ทองแดง 27 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 1. เด็กชายนนทชา  อินทุกรรม
2. นายนันทวุธ  อยู่สำราญ
3. นายปราการ  อินทิม
4. นายอมรเทพ  จุไธสง
5. เด็กหญิงเพชรรัช  สังพาลี
 
1. นายจิระพงษ์  โตงาม
2. นางบุญตา  แก้วเกิด
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85 ทอง 20 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงรินรดา  จันทร์งาม
 
1. นางสาวสุชาดา  โพธิสมภาพวงษ์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 47 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวณัฐิดา  สุจริตพงษ์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  คำนัน
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง 31 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงปาลิดา  ยอดสร้อย
 
1. นางสาววชรวรรณ  ภูมโคกรักษ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.33 ทอง 29 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. นางสาวประภัสสร  เงินอ่อน
 
1. นางเพ็ญประภา  บุญศรี
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71.67 เงิน 30 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงชลลดา  อุลิศ
 
1. นางสาวตวงทิพย์  โสภาจารีย์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 36.23 เข้าร่วม 45 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. นางสาวบุศรินทร์  เจริญผา
 
1. นางเพ็ญประภา  บุญศรี
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 79.67 เงิน 35 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกิตติพศ  คงดี
2. เด็กหญิงจณิสตา  วิเศษวงษา
3. เด็กชายชญานนท์  สายสอนดี
4. เด็กชายฤทธิโรจน์  ปล้องภา
5. เด็กชายศตพรรษ  บัวโรย
 
1. นางมัณตรีณี  วิศรัสดำรงค์กุล
2. นางสาวสุนทราภรณ์  มีสัตธรรม
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85 ทอง 47 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวณัฐณิชา  มีนาภา
2. นางสาวณัฐหทัย  ช่วยบุญ
3. นางสาวตะวันฉาย  เล็กเพชรสว่าง
4. นางสาวทิพกฤตา  ฉายา
5. นางสาววิมลสิริญา  ผลอุดม
 
1. นางสาวสุนทรี  กันพ่วง
2. นางสาวกรปวรวรรณ  เพ่งธัญทรัพย์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 71.33 เงิน 41 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงนนท์ทิฌา  ชาญชัย
2. เด็กหญิงปวิชญา  จันทะคา
 
1. นางสาวมนฤดี  อ้นมี
2. MissWang  Huan
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 77.33 เงิน 35 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวฉัตรตะวัน  อิ่มเขียว
2. นางสาวชลธิชา  ไพฑูรย์
 
1. นางสาวมนฤดี  อ้นมี
2. MissLi  Yuanyuan
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 66 ทองแดง 35 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวภควรรณ  เทียนศรี
 
1. MissWang  Huan
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85.3 ทอง 10 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ทองประเสริฐ
2. นายคุณาวุธ  คนดี
3. นางสาวชลิต์ญา  บุญศักดิ์
4. นายพิริยะวิชญ์  ชูเชิด
5. นางสาววัตถาภรณ์  คะชา
 
1. นางสาวมนฤดี  อ้นมี
2. นางสาวขวัญลดา  ทองคำปั้น
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.6 เงิน 33 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายชิษณุพงศ์  อินกำเนิด
2. นางสาวธนิดา  พวงศิลป์
3. นายภูรินทร์  ขาวสอาด
4. นางสาวสุรัสวดี  ภู่คำ
5. นางสาวอรุณนภา  นาควัชระ
 
1. นางสาวพิกุลทอง  สักการะ
2. นางสาวมะลิวัลย์  เพ็งคล้าย
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 68.1 ทองแดง 35 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวปิ่นประภา  สุขธนะไพศาล
2. นางสาวสรารัตน์  สิทธิจันทร์เสน
 
1. MissLi  Yuanyuan
2. นางสาวมนฤดี  อ้นมี
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 61.66 ทองแดง 23 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวชวิศา  ภักดี
2. นางสาวฐิติรัตน์  สนธิ
 
1. นางสาวพิกุลทอง  สักการะ
2. นางสาวมะลิวัลย์  เพ็งคล้าย
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 74.68 เงิน 26 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  กังใจ
2. เด็กหญิงอสมา  โคตรภูเขียว
 
1. นางศรีรัตนา  ตันอารีย์
2. นางสาวอทิตยา  ธาราฉัตร
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 82.69 ทอง 15 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นางสาวเสาวรส  เผ่าพันธ์ุ
 
1. นางศรีรัตนา  ตันอารีย์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 73.85 เงิน 50 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  กลิ่นลอง
2. เด็กชายณัฐชนน  ปั้นคุ้ม
3. เด็กชายธีรภัทร  จั่นหนู
4. เด็กชายนครินทร์  หลีประสิทธิ์
5. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  สังข์ทอง
6. เด็กหญิงพลอยพรรณ  บุญสูงเพชร
7. เด็กชายสุระวงศ์  สนธิ
8. เด็กชายเฉลิมชัย  กลิ่นลอง
 
1. นายรังสรรค์  หอมสมบัติ
2. นายตรีโชค  กางกั้น
3. ว่าที่ร้อยเอกพัลลภ  ศุภพันธุ์มณี
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 79.2 เงิน 22 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวณัฐนันท์  ภักดีอธิพัฒน์
2. นางสาวธิชา  ชำนาญหมอ
3. นางสาวปุณยวีร์  ศรีแก้ว
4. นางสาวพลอยไพลิน  วงษ์โกฎ
5. นางสาวพิราวรรณ  เพชรจั่น
6. นางสาววันวิสา  พุ่มพวง
7. นางสาวสิริยากร  แกมขุนทด
8. นางสาวสุวรัตน์  โสภาพ
9. นายอรรคเดช  นาวีระ
10. นางสาวอาทิตญา  นอบน้อม
 
1. นายทัศนัย  อยู่ไทย
2. นางสาวกุลธิดา  ปราบทอง
3. จ.ส.อ.จตุรงค์  กุลแก้ว
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 22 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงขจีพรรณ  ทองศรี
2. เด็กหญิงพรจิรา  ศรีแข
3. เด็กหญิงวิภาดา  พุ่มกำพล
4. เด็กหญิงสุฑามาศ  มีสุวรรณอรุณ
5. เด็กหญิงอรทัย  ชุ่มเงิน
 
1. นางสาวบุญรักษา  ประเสริฐ
2. นางสาววรรณภา  สาระวะดี
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 69.4 ทองแดง 19 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวชิดชนก  พยัคฆโส
2. นางสาวชื่นชนก  รื่นฤทธิ์
3. นางสาวปภาวรินท์  พรหมเผือก
4. นางสาวปีย์รดา  นองเนือง
5. นางสาวอริสรา  ชุ่มเงิน
 
1. นางสาวอรญา  บุญไทย
2. ดร.ณิชาภา  ธพิพัฒน์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 23 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงดุจมาตา  บริบูรณ์
2. เด็กหญิงพจมาน  เครือดวงคำ
3. เด็กหญิงพรชนก  ตาระกา
 
1. นางสาววิรัชดา  หรั่งแร่
2. นายธวัชชัย  กุศลสุข
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 15 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายธีรภัทร  ลาภขจร
2. นางสาวปีญาพร  อาจคำภา
3. นางสาวอาริสา  คนทน
 
1. นางสาวขวัญวิภา  ภู่แส
2. นายสมเกียรติ์  ฮวบเจริญ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.4 ทอง 10 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ม่วงงาม
2. เด็กชายกิตติภณ  พุ่มบุญมี
3. เด็กชายอลงกรณ์  ม่วงไหม
 
1. นางสาวกัลยา  ประสงค์เงิน
2. นางน้ำทิพย์  แย้มคล้าย
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 72 เงิน 37 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวจรีรัตน์  บัวพนัส
2. นางสาวจุฑาทิพย์  บุญมาเกิด
3. นายณัฐภัทร  อ่อนธรรม
 
1. นางสาวปิยพัชร์  งามจริง
2. นางสาวธิดารัตน์  ม่วงไหม
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 14 โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  โคตุดร
2. เด็กหญิงสิตานันท์  คำขวัญ
 
1. นางสาวกรรชพร  แสงจันทร์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79.67 เงิน 28 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 1. เด็กชายธนโชติ  เขื่อนแข
2. เด็กชายนนทรัตน์  ยืนยง
 
1. นายวัฒนพงศ์  เชาว์โน
2. นายนวพล  สาธุชน
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74.33 เงิน 44 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวพรรภัสษา  แพงวงษ์
2. นางสาวพฤฒจิรา  วุฒิชัยรังสรรค์
 
1. นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี
2. นางสาวสุชาดา  ทิพโรจน์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 51.66 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กชายปสุต  กันโต
2. เด็กชายภูมินทร์  เจริญฉิม
 
1. นางปัญจรัตน์  อันชูนิ
2. นายสุวัฒนา  เครือเมฆ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 11 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นายกฤษณะ  ชุ่มชื่น
2. นางสาวโศรดา  แย้มชอบใจ
 
1. นางปัญจรัตน์  อันชูนิ
2. นายสุวัฒนา  เครือเมฆ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กชายจิรันธนิน  เย็นใจ
2. เด็กชายต้นน้ำ  เพ็ชรรักษ์
 
1. นางสาวอาลิตา  หงษ์สา
2. นางสาวพรทิพย์  คงมะลายู
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 57.33 เข้าร่วม 42 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงจิรติกาญ  สุทธิเจษฎาโรจน์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ตังตระการโกศล
 
1. นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี
2. นางสาวศศิฤดี  ศรีประเสริฐ
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 27 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงศศิพร  โพธิ์ชะคุ้ม
2. เด็กหญิงเมษ์ศินี  โตเสวก
 
1. นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี
2. นางสาวศศิฤดี  ศรีประเสริฐ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70.67 เงิน 27 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวสุพัตรา  คำเสน
2. นางสาวเบญจวรรณ  ธีระจันทร์
 
1. นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี
2. นางสาวสุชาดา  ทิพโรจน์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 28.33 เข้าร่วม 39 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกานต์ธิดา  รัตนิชย์
2. นางสาวชนิดาภา  โกสุมา
 
1. นางสาวสุชาดา  ทิพโรจน์
2. นางสาวศศิฤดี  ศรีประเสริฐ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 16 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายฐากูร  ทองเป๋
2. นางสาวสุธาสินี  ปิยะภาค
 
1. นายอรรณพ  โพธิ์ศรี
2. นางนพพร  เขตการณ์
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 53.67 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สินคำ
2. เด็กหญิงชไมพร  สีม่วง
3. เด็กหญิงตรีนุช  เรืองทอง
 
1. นายสุวัฒนา  เครือเมฆ
2. นางมาลัย  แก้วมณี
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 58.66 เข้าร่วม 38 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายพงศธร  รักชัง
2. นายพลรบ   บัวขาว
3. นายพีรพัฒน์  อ่อนน้อม
 
1. นายชูชาติ  แสงประทีปทอง
2. นายสิทธิกร  หาดทวายกาญจน์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 29 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นางสาวนนทนันท์  จันวงษา
2. นายเฉลิมเกียรติ  อิ่มสำราญ
 
1. นางสาวศิวรัตน์  เพ็ชร์เขียว
2. จ.ส.อ.ไพโรจน์  อิ่มสำอางค์
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายวัชรพงศ์  อุดมรักษ์
2. เด็กชายสิรินันท์  มีสุวรรณอรุณ
3. เด็กชายไพบูลย์  เงางาม
 
1. นางสาววันวิสาข์  บุญพ่วง
2. นางสาวเอมอร  แสงดาว
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายคมสัน  กลิ่นหอม
2. นายธนกฤต  พงษ์โอสถ
3. นางสาวศิรินภา  อ่อนตา
 
1. นางสาววันวิสาข์  บุญพ่วง
2. นายสิทธิกร  หาดทวายกาญจน์
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายภราดร  กุลฉิม
2. เด็กชายภูธเนศ  พุ่มกระจับ
3. เด็กหญิงสุชาวดี   จิตใจตรง
 
1. นางสาววันวิสาข์  บุญพ่วง
2. นางสาวเอมอร  แสงดาว
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 13 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายธนากร  โยปทุม
2. นายภัทรศักดิ์  เติมลาภ
3. นายไพรวัลย์  โกพิมพ์
 
1. นางสาววันวิสาข์  บุญพ่วง
2. นางสาววรารัตน์  มณฑา
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77.33 เงิน 41 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญดาว  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงฐิติมา  ภักดี
3. เด็กหญิงเพรชรัตน์  ประสงค์
 
1. นางสาวมัลลิกา  คงพันธุ์
2. นายสมปอง  ใจกล้า
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 71 เงิน 25 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 1. นายทรงพล  สามสี
2. นายวันชัย  จันเสน
3. นายอนวัช  หรั่งแร่
 
1. นางสาวมัลลิกา  คงพันธุ์
2. นางสุปรีดา  เรืองพันธ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 39 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนงนภัส  แย้มวัด
2. เด็กหญิงนัสธฌา  เดชเพ็ชร
3. เด็กหญิงพัชรี  วงเทียนแดง
 
1. นางลิขิต  มามีเจริญ
2. นายวิเชียร  ฟ้ากระจ่าง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 77.66 เงิน 40 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. นางสาวชมพูนุช  ดอกไม้งาม
2. นายชยากร  กุศลส่ง
3. นางสาวนฤภร  เขียวสอาด
 
1. นางลิขิต  มามีเจริญ
2. นายวิเชียร  ฟ้ากระจ่าง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75 เงิน 34 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ทรัพย์ล้น
2. เด็กหญิงณิชดา  น้อยดี
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  กาใหญ่
4. เด็กหญิงอังคณา  แก้วมณี
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรหมสุข
6. เด็กหญิงเหมวรรณ  จีนทวงษ์
 
1. นางณิชาภัทร  โชติกาญจนเรือง
2. นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ์
3. นางสาวอารีรัตน์   จันทร์ชื่น
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 76.4 เงิน 42 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 1. นางสาวกันยารัตน์  ซื่อแท้
2. นางสาวจารุวรรณ  โรจนกิจ
3. นางสาวชลธิชา  สวัสดี
4. นางสาวณัฐณิชา  วัชรกิตติคุณ
5. นางสาวมณีรัตน์  แซ่งุ่ย
6. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีติศาล
 
1. นางณิชาภัทร  โชติกาญจนเรือง
2. นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ์
3. นางสาวอารีย์รัตน์  จันทร์ชื่น
 
163 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 8 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อินทร์กลิ่นพันธ์
2. เด็กหญิงชณัฐดา  เกษร
3. เด็กหญิงชลธิชา   สอนดา
 
1. นางสาวภัทรพร  ภัทรพิศาล
2. นางสุปรีดา  เรืองพันธ์
 
164 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77.2 เงิน 22 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  จันประสิทธิ์
2. นายกิติพงษ์  ขำสะนะ
3. นายพงศกร  กิจวิทยี
 
1. นางสาวมัลลิกา  คงพันธุ์
2. นางสาวสุกัญญา  ก๋าใจ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.33 ทอง 8 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอี่ยมสำอางค์
3. เด็กชายไกรวิชญ์  คาบรักษ์
 
1. นายกิตติพงษ์  สงวนใจ
2. นางสาววรรณวณัช  ฉาบเพชร
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 78 เงิน 46 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. นางสาวธนัญญา  จันทร์สังข์
2. นางสาวพลอยณริน  มาสัมฤทธิ์
3. นางสาววริศรา  รุ่งเรือง
 
1. นายอรรถพร  แก้วบวร
2. นางฐิติยา  วิหารธรรมเม
 
167 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 50.66 เข้าร่วม 32 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงปาณิสรา  อังสุมาลี
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  ปั้นเกตุ
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  เกิดสมบัติ
 
1. นายกิตติพงษ์  สงวนใจ
2. นางสาววรรณวณัช  ฉาบเพชร
 
168 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 69.66 ทองแดง 41 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. นางสาวนาตยา  ศรีคงเมือง
2. นางสาววิภูษา  วงษ์สนธิ์
3. นางสาวสุชานันท์  รวมพล
 
1. นางลิขิต  มามีเจริญ
2. นางประทุมทิพย์  ทองสะอาด
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78 เงิน 39 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  โปร่งปาน
2. เด็กหญิงอริสา  อ่วมน้อย
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไถ้เงิน
 
1. นางสาววรรณวณัช  ฉาบเพชร
2. นางมาลี  พรหมเพ็ญ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 26 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกวินนา  ชูผะอบ
2. นางสาวชินตา  เปลี่ยนอร่าม
3. นางสาวศุภรัตน์  ธรรมนูญรัก
 
1. นางสาววรรณวณัช  ฉาบเพชร
2. นายธวัชชัย  กุศลสุข
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 20 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงปฎิ
2. เด็กหญิงกนกอร  สุขแถม
3. เด็กหญิงทิพรัตน์  เขียวแก้ว
 
1. นางกฤษณา  แป้นงาม
2. นายวินัย  แป้นงาม
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 85 ทอง 23 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นางสาวกชมน  ศรสะอาด
2. นางสาวจตุพร  เจริญดีเสมอ
3. นายณัฐพงษ์  ประทุม
 
1. นางสาวหทัยชนก  แคอนันต์
2. นางวราภรณ์  ชนะกุล
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 73 เงิน 18 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ปลื้มบุญ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เจียมทอง
3. เด็กหญิงเปรมกมล  ภูมิทัศน์
 
1. นางลาวัณย์  บ่ายเที่ยง
2. นายสนอง  โกสุมา
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 17 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  จันทร์ฉาย
2. นางสาวทัดสร  ไชยชาญรัมย์
3. นางสาวนันทกานต์  อินพรม
 
1. นางเดือนเพ็ญ  รอดช้าง
2. นางวันดี  สะมะถะ
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. เด็กหญิงมัทฐิริณี  พงษ์มะหันต์
 
1. นางสาวสุมาลี  ศรีสลุง
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 1. เด็กชายศักดิ์พล  สุขเกตุ
 
1. นายศิวภากร  คล้ายเพ็ง
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. เด็กชายอรรถพร  นาคเชื้อ
 
1. นางสุภาพร  ม่วงอ่อน
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 21 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงนิพาพรรณ  นกพึ่ง
 
1. นางสาวนันทัชพร  ทองเสวก
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 1. นายสรณ์ศิริ  โพธิ์จันทร์
 
1. นายศิวภากร  คล้ายเพ็ง
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ขำขม
 
1. นายศิวภากร  คล้ายเพ็ง
 
181 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 12 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. เด็กชายจีรพัฒน์  ดวงชื่น
2. เด็กชายนภาวุฒิ  ต้นคำ
 
1. นางสาวสุมาลี  ศรีสลุง
2. นางกฤษณา  แป้นงาม