สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นายครุรัศมิ์  พึ่งภพ
2. นายธนสาร  สาริการ
3. นายธนากร  โชคชวาลณิช
4. นางสาวพรรษมน  พรหมนอก
5. นางสาวพิมพ์ชนก  ผิวจันทร์
6. นางสาวเอสรา  เจ๊กจันทึก
 
1. นายกำธร  มุ่งแฝงกลาง
2. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
3. นายอัครพนธ์  ป้องจันทา
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายพรชัย  จันทรโรจน์วานิช
2. นายวัชรพล  ธนะพันธ์
3. นายอาทิตย์  สุวรรณ์
 
1. นายทศพล  พุ่มพวงเกียรติ
2. นายดนุพล  นิโอ๊ะ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงมัณฑนา  ปะติตัง
 
1. นายจรูญศักดิ์  คำบุญ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายกวีกร  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงจตุพร  อุ่นจันทร์
3. เด็กชายจิรภัทร  เสาวภา
4. เด็กหญิงสุภัค  สัมพันธ์งาม
5. เด็กชายอมรเทพ  บัวยิ้ม
6. เด็กหญิงอัญมณี  เทพจันทึก
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
2. นายกำธร  มุ่งแฝงกลาง
3. นายอัครพนธ์  ป้องจันทา
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายธราธร  ชังมอญ
2. นายนราธิป  จันทร์โท
3. นายศุภชัย  ศรีสมบัติ
 
1. นายทศพล  พุ่มพวงเกียรติ
2. นายวรยุทธ  วิลามาศ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายเอกพงศ์  แซ่หวู่
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เทศสกุล
 
7 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. นายวัชรพล  แสงทอง
2. เด็กชายสายชล  ชัยภูมิ
 
1. นายปรีดา  ศรีตำแย
2. นายสุขสันต์  สมานมิตร
 
8 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงนาตลดา  ชูนพรัตน์
2. เด็กหญิงมาริสา  บุญเผือก
3. เด็กหญิงอนันทพร  กมลแสงมณี
 
1. นางสาวนลินรัตน์  จันทร์น้อย
2. นางสาวศศิธร  มีคุณ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  เนาว์ชัย
2. เด็กชายกวีกร  หงษ์ทอง
3. นายครุุรัศมิ์  พึ่งภพ
4. เด็กชายจิรภัทร  เสาวภา
5. เด็กชายญาณศรณ๋  เผือดจันทึก
6. เด็กหญิงญาดา  แก้วมี
7. เด็กหญิงณัฐวดี  สวนสุวรรณ์
8. เด็กหญิงณัฐวดี  รูปชัยภูมิ
9. นายดุษฎี  ชาญสิทธิ์
10. นายธนพร  แสงวิหค
11. นายธนสาร  สาริการ
12. นายธนากร  โชคชวาลณิช
13. เด็กชายนรเทพ  รุ่งโรจน์
14. นางสาวนันทิญา  ตรีรัตนกุลพร
15. เด็กชายปฏิวัติ  แสงจันทร์
16. เด็กหญิงปรียาวดี  พรมณี
17. นางสาวปิยวดี  ทาบุดดี
18. นางสาวปิยะพร  บำรุงตา
19. นางสาวพรรษมน  พรหมนอก
20. เด็กหญิงพัชรพร  นามโคตร
21. นางสาวพิมพ์ชนก  ผิวจันทร์
22. เด็กหญิงพิราภรณ์  ขึ้นเสียง
23. เด็กชายภูวนาท  งามดี
24. เด็กหญิงวรวรรณ  ด่านนอก
25. นายวัชระ  บุตรดี
26. นางสาวศรสวรรค์  เนตรศรีเงิน
27. นางสาวศรุตา  กุศลสร้าง
28. เด็กหญิงศิริวราภรณ์  แดงนารา
29. เด็กชายสนธยา  เสียวสุข
30. เด็กชายสรวิศ  ศรีนวล
31. เด็กหญิงสายธารา  คล้ายมะลัย
32. เด็กหญิงสุภัค  สัมพันธ์งาม
33. นายอนุชิต  อัคกระสูน
34. เด็กชายอมรเทพ  บัวยิ้ม
35. เด็กหญิงอัญมณี  เทพจันทึก
36. นายอัณณพ  ดีระเมียด
37. นางสาวอารียา  เนตรสันเทียะ
38. เด็กหญิงิอิชยา  นาเมืองรักษ์
39. เด็กชายโชคชัย  เซ็นปัก
40. เด็กหญิงไอยเรศ  คำสุวรรณ
 
1. นายกำธร  มุ่งแฝงกลาง
2. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
3. นายอัครพนธ์  ป้องจันทา
4. นายบุญฤทธิ์  ภู่พูล
5. นายวสันต์  อินอ่อน
6. นางรัตนา  ชื่นชอบ
7. นายมาโนช  รวยลาภ
8. นางสาวเสาวลักษ์   แสงเพชร
 
10 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กุลโพนเมือง
2. เด็กหญิงวรางคณา  กองคำ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปรัชญาบุญ
 
1. นางสาวจันทิภา  กบิลโรจน์
2. นางสาวสุพิณญา  ฝูงดี
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน   จันทกูล
2. เด็กหญิงสิตานันท์  กรกนก
3. เด็กหญิงสุชญา  สมเพ็ชร
 
1. นางปณิธี  พัฒนธรรมคุณ
2. นางมยุรา  หัสดินรัตน์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นายพีรพัฒน์  เฉลิมวัฒน์
2. นายสุรศักดิ์  โชติพรมราช
3. นายอดิศักดิ์  สายสนธ์
 
1. นายนพดล  หอยสังข์
2. นางไฉไล  หมื่นมี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89.6 ทอง 4 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. นายกรรณิกา   ยาจันทึก
2. นางสาวกัญญารัตน์   ม่วงกลาง
3. นางสาวกิจติยา   สีเนารัตน์
4. นายกิตติศักดิ์  พิมไทย
5. นายคมกฤษณ์   เกตุศิริ
6. นางสาวจณิสตา   ประกอบกิจ
7. นางสาวจารุวรรณ   วงศ์สุคนธ์
8. นายจารุเดช  เจิมกลาง
9. นายจีรภัทร์  เลาะสูงเนิน
10. นายณรงค์ชัย  ศรีสงคราม
11. นายณัฐกิตต์  ไกรโคกสูง
12. นางสาวทัศนีย์   โพธิ์งาม
13. นายธนบดี  แนบจันอัด
14. นายธนาพิพัฒน์   ชานอก
15. นายนราศักดิ์  ถิระกุลธนพัฒน์
16. นางสาวน้ำทิพย์   ต้วมสูงเนิน
17. นายบุญอุ้ม   เดชคำ
18. นางสาวบุบผชาติ   จงอ่อนกลาง
19. นายปราโมทย์   จงชิดกลาง
20. นายพีรพล   บุญผ่อน
21. นางสาวฟาริดา   ผันกลาง
22. นายภักดี   ขอสินกลาง
23. นางสาวรัชดา  แคนโอง
24. นายรุ่งเพชร   เกิดจันทึก
25. นางสาวลักขณา    แนมขุนทด
26. นายวทัญนนท์  คำดีผล
27. นางสาววนันดา   ทัศนปัญญา
28. นายวัชรพล   สุริหาร
29. นางสาวศิริกัญญา  ราชประโคน
30. นางสาวสรนรินทร์   พุมมา
31. นางสาวสุนิษา   เร่งพิมาย
32. นางสาวสุรีรัตน์   ทองโนนไทย
33. นายอภิสิทธิ์  ชื่นอารมณ์
34. นางสาวอัยรา   กระจายแสง
35. นายเกียรติศักดิ์   ศึกรัมย์
36. นายเจษฎา  มีศรี
37. นางสาวเนตรนภา  จงเยือกกลาง
38. นางสาวเบญจวรรณ   จันทร์คูณ
39. นางสาวโสรดา  เหลาศรี
 
1. นางศมนวรรณ์  พวงภู่
2. นายวรกร  มาลาเล็ก
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. นายธราดล  ถูกธรรม
 
1. นายสุขสันต์  สมานมิตร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงฐาปนี  ศิริพละ
 
1. นางสาวพัชราวรรณ  จันทศร
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.11 ทอง 4 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายชุติพงษ์  บินยะรงค์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ผาสุก
 
1. นางศิริเพ็ญ  สีท้าว
2. นายสมพร  อัฐมาลา
 
17 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวปิยาพัชร  หอมกระจาย
2. นางสาววรพรรณ  สารบรรณ์
3. นางสาวสุภาวิดา  เจียมภักดี
 
1. นางสาวนลินรัตน์  จันทร์น้อย
2. นางสาวศศิธร  มีคุณ
 
18 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. เด็กชายขจรพงษ์  กลิ่นขจร
 
1. นายปรีดา  ศรีตำแย
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91.93 ทอง 6 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายพงศธร  หาไชยอินทร์
2. เด็กชายอดิศร  พอกกา
 
1. นายสมนาม  ณ เชียงใหม่
2. นางสุภาพ  ณ เชียงใหม่
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 74.66 เงิน 6 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  สดกำปัง
2. นายธณยศ  สงนอก
 
1. นายศราวุฒิ  โยงทองหลาง
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กชายกิตติพันธ์  จันทไหว
2. เด็กชายชญานันท์  พลราษฏร์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ก่ำน้ำผึ้ง
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  คำโตนด
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 1. นายจักรกฤษ  แก้วประการ
 
1. นางสาววันทนีย์  หวังศิริ
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายศิลป์  อัศวจิตรานนท์
 
1. นางสาวพรทิพ  เลขยันต์
 
24 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติกรณ์  สารกาญจน์
2. เด็กหญิงธิดาพร  เชื่อมวงศ์
3. เด็กหญิงอรพา  เบ้ากลาง
 
1. นางสาวจารุณี   พานคำ
2. นายฐิติกร  อยู่สินธุ์
 
25 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77.67 เงิน 7 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงพิชชามญชุ์  ดัดครบุรี
2. เด็กหญิงรัชชญาภรณ์  พันธุ์บุบบผา
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  จันทะเลิศ
 
1. นางสาวจริญญา  ม่วงจีน
2. นางยุพารัตน์  ทุตาสิต
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.6 ทอง 8 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวศรัญญา  บุญส่ง
2. นางสาวศุจิกา  ปาลา
3. นางสาวสุชาดา  กุลสังข์
4. นางสาวสุพรรษา  นิ่มนวล
5. นางสาวอรอุมา  จั่นเพ็ชร
6. นางสาวเนตรดวงตา  ระบุตร
 
1. นางภัทรพร  ฉายรัตน์
2. นางสุนิศา  บุญเพ็ง
3. นายกิตติศักดิ์  ฉายรัตน์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85.2 ทอง 8 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงกนิดา  บารอแฮม
2. เด็กชายกฤษฎา  จินดารมณ์
3. เด็กชายกิตนภัทร  ทรัพย์สมบูรณ์
4. เด็กหญิงขนิษฐา  สุชาดา
5. เด็กชายชัชวาล  สุขกะ
6. เด็กหญิงชาลิสา  ศิริสัตย์
7. เด็กหญิงณัฐลดา  เมืองงาม
8. เด็กชายธนบดี  โล่ย์ทอง
9. เด็กหญิงนภสพร  วัชรเวียงชัย
10. เด็กหญิงนันท์รมัย  นากเสวกนิธิศ
11. เด็กหญิงปณิดา  อ่อนผา
12. เด็กชายพิทักษ์พล  มะลิหอม
13. เด็กหญิงมนัญชยา  สุวรรณเพ็ญ
14. เด็กหญิงมาริสา  หลาวเพ็ชร์
15. เด็กหญิงวรัญญา  ก้านอินทร์
16. เด็กหญิงศศิธร  บุญท้วม
17. เด็กหญิงสุภาวดี  ภักดี
18. เด็กหญิงอริษา  ศิริมงคล
19. เด็กหญิงอารียา  จั่นเพ็ชร
20. เด็กหญิงเนตรมณี  โวหารศิริ
 
1. นายชัยวัฒน์  บุญเพ็ง
2. นางสุนิศา  บุญเพ็ง
 
28 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 8 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงธิดา  เยี่ยมจะบก
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  ศรีกังวานใจ
 
1. นางไฉไล  หมื่นมี
2. นางสาวหทัยพัชร  ทองเดช
 
29 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. เด็กชายขจรพงษ์  กลิ่นขจร
 
1. นายอรรถกร  แก้วเปี้ย
 
30 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวอทิตยา  วงษ์ที
 
1. นางสาวชุติมาภรณ์  บุญราช
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 9 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงปฏิญญาธร  เจริญธรรม
2. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  หิรัญ
3. เด็กหญิงพัชรี  เสกขา
4. เด็กหญิงมนพัทธ์  แก้วผดุง
5. เด็กหญิงเนตรนภางค์  สีสวาท
 
1. นางสาวหนึ่งหทัย  ภู่สมุทร
2. นางสาวกรกนก  เฉลิมชัย
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92 ทอง 9 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายอิทธิกร  ชัยพูล
 
1. นางฐิติพร  ยอดดี
 
33 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายชิษณุภรณ์  รื่นบุตร
 
1. นางสาวปฐมาพร  สุขพอดี
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 82.9 ทอง 10 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวกุลธิดา  แสงรอด
2. นางสาวจิดาภา  โพธิ์ทองดี
3. เด็กชายชนาธิป  ภาระพงษ์
4. เด็กหญิงชนาภัทร  พุทธศรี
5. นางสาวชลดา  สุขสุแพทย์
6. นายชลสิทธฺิ์  ศรีลาสา
7. นายชัยลักษณ์  ศรีหวัง
8. นายชัยอนันต์  แดงหนู
9. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำเขื่อน
10. นางสาวณัฐนันท์  นาคหัสดี
11. เด็กหญิงณัฐนันท์  แสงศรี
12. นายณัฐพงษ์  บุตรดี
13. นายณัฐพงษ์  ปัญญายงค์
14. นายติณณภพ  เมืองแทน
15. เด็กชายทิวากร  มีทรัพย์สิน
16. เด็กชายธนาวุฒิ  เชื้อเมืองพาน
17. เด็กชายนพรัตน์  แสงสว่าง
18. นายปริญญา  แก้วสีหมอก
19. นายพงศธร  คำหลำ
20. นายพงษ์เพชร  ผงผัน
21. นางสาวพลอยนิภา  รัตนมณี
22. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ศรีขัดเค้า
23. เด็กชายพิษณุ  พรหมหนู
24. นายภาณุพงษ์  นุภานิช
25. เด็กชายภูมิพัฒน์  ชัยมีแรง
26. เด็กชายภูวณัฐ์  โศภิณธนพัฒน์
27. นายยุทธพงษ์  เผดียงฉันท์
28. เด็กหญิงยุพาพิน  วิเศษโวหาร
29. นางสาวรวีวรรณ  จุ่มอูม
30. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พงษ์สุวรรณ
31. นางสาวรุ้งนภา  สุภาเกษม
32. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พรหมโชติรัตน์
33. เด็กชายสัญฐนนท์  โพธิ์สุวรรณ
34. นางสาวสิริดาภา  ทองย้อย
35. นางสาวสุภาฎา  กิจนิยม
36. นางสาวสุวพร  กองยอด
37. เด็กชายเดชาวัต  โพธิ์สาขา
38. เด็กชายเตชิตรักษ์  ยอดสุรางค์
39. เด็กหญิงเนตรชนก  เนาว์ชัย
40. เด็กหญิงไพลิน  สายสุรินทร์
 
1. นายโดม  นะทะปาน
2. นายกรพจน์  พูลเมือง
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  รัตนะ
4. นางสาวธัญญ์นภัส  โชคศิริวิริยกุล
5. นางสาวประภัสสร  ศรีคุ้ม
6. นายเกรียงไกร  ภูมิพานิชย์
7. นายอภิชาติ  เถื่อนวงษ์
8. นายปกรณ์  พืชเงิน
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86.7 ทอง 10 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  กองทองนอก
2. เด็กหญิงกิตติยา  ปานดี
3. เด็กชายคฑาวุฒิ  เยื้อกลาง
4. เด็กชายฉัตรบดินทร์  กลมกลาง
5. เด็กหญิงชลธิชา  ชโลมรัมย์
6. เด็กหญิงฐิตินันท์  ระหว่างขุนทด
7. เด็กหญิงณัชริญา  บุญรัตนภิญโญ
8. เด็กชายณัฐชพล  นพคุณ
9. เด็กชายณัฐยศ  พูลผล
10. เด็กหญิงณัทสุดา  อวบสันเทียะ
11. เด็กหญิงธัญรัตน์  มีเเสง
12. เด็กหญิงธันยพร  ยุทธกลาง
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงด่านกลาง
14. เด็กชายนพรัตร์  ทิพพะโม
15. เด็กชายนันทวัฒน์  สุภะเลิศ
16. เด็กหญิงนาตาชา  เล็มเยะ
17. เด็กหญิงปภัศรา  ศรีสงคราม
18. เด็กหญิงปรัดดา  เพียนขุนทด
19. เด็กหญิงปริญญา  เถาว์ทอง
20. เด็กชายพงษ์ดนัย  สิมมา
21. เด็กหญิงพรพิมล  แก้วจำรัส
22. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองเภา
23. เด็กหญิงพัชราภา  ทองเภา
24. เด็กหญิงมุกดา  ขอมอบกลาง
25. เด็กหญิงรัตติกาล  แกนสันเทียะ
26. เด็กหญิงศิรินทรา  สีพูน
27. เด็กหญิงสายพิณ  ใบโพธิ์
28. เด็กหญิงสุนิสา  นาคไพจิตร
29. เด็กชายสุรพงศ์  เขือนอก
30. เด็กหญิงสุรีพร  เข็ญกลาง
31. เด็กหญิงสโรชา  ต้อมสูงเนิน
32. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เเสจันทึก
33. เด็กหญิงอรอนงค์  ตี๋ควัญเทียม
34. เด็กหญิงอรัชกร  ยุทธกลาง
35. เด็กหญิงอรัชพร  สาระรัมย์
36. เด็กหญิงอริสรา  สระจันทึก
37. เด็กหญิงเกวลิน  นาคหมื่นไวย์
38. เด็กหญิงเจมริน  บุญหนัก
39. เด็กชายไกรวิชญ์  สุขมักดัน
 
1. นายวรกร  มาลาเล็ก
2. นางศมนวรรณ์  เชื้อฉ่ำหลวง
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวน้ำฝน  ขันลา
2. นางสาวสุวิมล  น้าวิลัยเจริญ
3. นางสาวอารยา  ทองอร่าม
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  จรรยา
2. นางสาวเขมจิรา  นิลกลม
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81.33 ทอง 11 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวศริมน  เลิศไกร
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไพบูลย์กิจกุล
 
38 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง 11 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. นายชาญชล   เกิดในแก้ว
2. นายนนท์กฤช   มหาหิงค์
3. นายศิขรินทร์   ชนะพจน์
 
1. นายฐิติกร  อยู่สินธุ์
2. นางสาวรัตติกาล  พรมมา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.67 ทอง 11 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงธนพร  ชาวโพธิ์พระ
2. เด็กชายปฏิภาณ  ปรีการ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชฎายุ  บุตรศรี
2. นายเกรียงไกร  ภูมิพานิชย์
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.66 ทอง 11 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวรัตนา  ขุนน้อย
2. นางสาววรีรัตน์  แดงเจริญ
3. นางสาวศิริรัตน์  เพ็งภาค
 
1. นางสุภาพ  ณ เชียงใหม่
2. นางสาวจรัสศรี  สำโรง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 11 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวจินตนา  ลิ้มชัยปัญญา
2. นางสาวทิพย์สิริน  ศิลเทพาเวทย์
3. นางสาววิรากานต์  รักวุฒิ
4. นางสาววิลาสินี  เวียงทอง
5. นางสาวอรุณวรรณ  ศรีขัดเค้า
 
1. นางเจือจันทร์  สุขแจ่ม
2. นางสิริรัตน์  แสนวัง
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76.67 เงิน 12 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นายกิตติ  ยวงสุวรรณ
2. นายพรมงคล  พวงพันธ์
 
1. นายมนูญ  วิญญายงค์
2. นายธเนศ  ตรีรัตนกุลพร
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง 12 โรงเรียนหินกองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิสรา  สีไพร
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ด้วงพุก
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เอี่ยมบัว
4. เด็กหญิงสุพิชยา  พันธุ์ดี
5. เด็กหญิงสุวิมล  ภูธร
6. เด็กหญิงอภิชญา  เพ็งโสภา
7. เด็กหญิงอรธิพา  แสงเลข
8. เด็กหญิงอักษรา  ขาวรามัญ
 
1. นางชลิตตา  เถกิงศรี
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงนภัสรา  กวางทอง
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  อาจจะ
3. เด็กหญิงอรุณฉาย  แสนทวี
 
1. นางปณิธี  พัฒนธรรมคุณ
2. นางสำราญ  บุญนะฤธี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81 ทอง 12 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวจันทร์ทิพย์  ดวงคำ
2. นางสาวฉัตรสุฎา  วงศ์ษา
3. นางสาวชมพูนุช  คงปิติ
4. นางสาวชลดา  นวนไทย
5. นายชลสิทธิ์  นุ้ยเพียร
6. นายชัยวุฒิ  ลิ้มสุวรรณ
7. นางสาวณัฐณิชา  ทองใบบุนนาค
8. นางสาวทิพยสุคนธ์  ล่าชิต
9. นายธนพัฒน์  เกิดมณี
10. นางสาวธิดารัตน์  คำแพงจีน
11. นายนิติพงษ์  พวนดี
12. นายบารมี  แก้วกมลรัตน์
13. นายปัณณวิชญ์  ศรีบุญมี
14. นายพิทักษ์  มั่นเข็มทอง
15. นางสาวภัทรวงศ์พรรณ  ตระกูลน้ำผึ้ง
16. นายวงศธร  ผูกพันธ์
17. นางสาวสิตา  วิทยภัคกุล
18. นางสาวสุภาภรณ์  แหยมนุช
19. นายอนุสรณ์  โทนวิวัฒน์
20. นางสาวเบญจรัตน์  หนองทองทา
 
1. นายคธาวุฒิ  ผดุงชาติ
2. นางสาวปิยธิดา  เดชจบ
3. นางสาวสิริลักษณ์  ซิยัง
4. นายฐปนวัฒน์  โฉมเฉลา
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศินี  ใจสุข
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน 12 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวเกศมณี  คงสมบัติ
 
1. นางสาวอชิรญา  กองคำ
 
47 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายภูมิชัย  ธนะภูมิชัย
 
1. นางสาวชนัญชิดา  นกน้อย
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายโชติพัฒน์  พรหมน้อย
 
1. นางสาวฎาวิชชา  พัชรพลรักษ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวพรรษมน  พรหมนอก
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78.4 เงิน 13 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงชรินทร  แจ่มเที่ยงตรง
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  เขียวงาม
3. เด็กชายวีระพลธ์  อินทร์อำคา
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  จรรยา
2. นางสาวนฤทัย  นามปัญญา
 
51 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 13 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวบุษบา  แสงดี
2. นายราเชนทร์  เขียวงาม
3. นางสาวสุธิดา  บุญนุต
 
1. นายสวัสดิ์  มะกล่ำ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  พรหมเหลือง
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 13 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงดิษยา  พูนชัย
2. เด็กหญิงอัญชิสา  สุวรรณวุฒิ
 
1. นางสาวพร้อมฝน  วงศ์พุทธิ์
2. นางศศิธร  แสงสะท้าน
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.3 ทอง 14 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวจริยา  แสงทองย้อย
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวอารยา  บุบผา
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง 14 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. นางสาวไพลิน  บุญศรี
 
1. นายณัฐวัฒน์   วงศ์ทองเหลือ
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 14 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวชฎาพร  พุดชา
2. นางสาวปาริตา  เจ็กมะเริง
3. นางสาววรินทร์  หาญฟ้า
 
1. นางปณิธี  พัฒนธรรมคุณ
2. นางสาวธิติมา  อู่พิทักษ์
 
57 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายจงชนะ  ปานดำ
2. เด็กชายฉัตรชัย  ทิพย์ประเสริฐ
3. เด็กชายสันติสุข  สิงห์ลอ
 
1. นายทศพล  พุ่มพวงเกียรติ
2. นายดนุพล  นิโอ๊ะ
 
58 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายธนกร  หามาลา
 
1. นางสาวสาวิตรี  สุวรรณประภา
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.2 ทอง 15 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวฐาวิกา  พิมมงละ
2. นางสาวนภัสกร  จันเจริญ
3. นางสาวภัทราภรณ์  บุญมา
4. นางสาวรุจาภา  ตุทม
5. นางสาวสุพรรณี  ดาวเรือง
6. นางสาวสุพัตรตรา  โพธิ์พรหม
7. นางสาวเบญจวรรณ  ไกยสวน
 
1. นางเสาวลักษณ์  ผ่องจิต
2. นายณัฐพงศ์  ฉัตรเกษ
3. นายอำนวยชัย  สีสด
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86.67 ทอง 15 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวกังสดาล  อันชูนี
2. นางสาวกุลธิดา  ภูมิโคกรักษ์
 
1. MissMa  Xueyang
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 76 เงิน 15 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายกิตติเชษฐ์  พูนสินศิริโชค
2. นายธนทร  กลิ่นชื่น
3. นายนพพล  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายสมนาม  ณ เชียงใหม่
2. นายปัณณวิชญ์  ศรีคณาภิรักษ์กุล
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95.33 ทอง 15 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวจิรัชญา  จันทชาติ
2. นางสาวณัฏฐณิกา  เทพนิตย์
3. นายต่อตระกูล  บุญลือ
4. นางสาวพิมพ์ปณิธาน  สังฆนาค
5. นางสาววรรณิศา  พงษ์ภมร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เทศสกุล
2. Mr.Ghong  Famisaran lsturis
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.66 ทอง 15 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงมิ่งกมล  กิ่งทอง
 
1. นางสาวกรองแก้ว  จันทร์อินทร์
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.8 ทอง 16 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายณัฐพล  แสงจันทร์
2. นางสาวบุญฑริกา  ราชาสูตร
3. นางสาวศุภลักษณ์  ศิริกุล
 
1. นายเชิดชาย  ฉิมบุรุษ
2. นางสาววัชรี  คุณวิวัฒน์
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 16 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวนพรัตน์  เรืองสุกใส
2. นางสาวปภัสรา  สุริวัฒน์
3. นายภาณุพงศ์  แก้วเทศ
4. นางสาววราพร  เจ๊ะหมัด
5. นางสาวศศิธร  ลิ้มทอง
6. นางสาวอาทิตยา  สมประสงค์
 
1. นางสาววนิดา  โกโสภา
2. นางสาวคณาภรณ์  อภิญ
3. นางสาวจรัสศรี  สำโรง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 16 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. เด็กชายกฤศณัฎฐ์  ทองคำแพ้ว
 
1. นายจารุพงศ์  ทารักษ์
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 17 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวดวงอนงค์  เสนอใจ
2. นางสาวพัชราภา  สอนกระจ่าง
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  โมราวงค์
2. MissYuyan  Huang
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 17 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวนวพร  วงศ์สวาสดิ์
 
1. นางอารี  คำปู่
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81.6 ทอง 17 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายธรรศ  บัวผัน
2. เด็กหญิงวรวรรณ  เนรมิตร
3. เด็กชายหาญณรงค์  หนองกาวี
 
1. นางสาวหทัยทัต  ออมทรัพย์
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง 17 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวจันทร์จิรา  บุญบำรุง
2. นางสาวนงลักษณ์  เจริญวัย
3. นางสาวเบญจาพร  พยัคกุล
 
1. นายศุภเนตร  นอบน้อม
2. นางประนอม  นอบน้อม
 
71 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายธนพัฒน์  วงษาเวียง
2. เด็กชายรุ่งวิทย์  ลามคำ
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ทัยรัตน์
 
1. นายทศพล  พุ่มพวงเกียรติ
2. นายดนุพล  นิโอ๊ะ
 
72 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายกฤษดา  ทีทา
 
1. นางสาวพริศา  จันทะเลิศ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 17 โรงเรียนหินกองวิทยาคม 1. นางสาวกาญมณี  อาจณรงค์
 
1. ว่าที่ร้อยโทสรรพัชญ  ศรีพิทักษ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 18 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงมัณฑนา  ปะติตัง
 
1. นายจรูญศักดิ์  คำบุญ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.3 ทอง 18 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. นายธันวา  หาญธงชัย
 
1. นายรัฐปราชญ์  ทาจำปา
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94.25 ทอง 18 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวสมพร  อินทศร
 
1. นางสาวศิรปภัสร์  คัมภีระ
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 18 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวพรพรรณ  หอมจันทร์
2. นางสาวภัทริกา  ดามณี
 
1. นางศศิธร   แสงสะท้าน
2. Mr.Yuji  Saito
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.2 ทอง 19 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวจิรัชญา   สัตย์จริง
2. นายณัฐพล  ปานสุ่ม
3. นายปรเมศวร์   พัทวี
4. นางสาวพรศรี   ยิ้มกรุง
5. นายพิสิษฐ์   เสนาะเสียง
6. นายศุภกร   ภูธร
7. นางสาวอนงค์ทิพย์   มีสิทธิ์
8. นางสาวเกวรินทร์   บางพงศ์
 
1. นางสาวธัญญ์นภัส  โชคศิริวิริยกุล
2. นางสาวประภัสสร  ศรีคุ้ม
3. นายนพพล  มีสง่า
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 19 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรมัย  ปลั่งกลาง
2. เด็กหญิงวีรวรรณ  กุหลาบโพธิ์
 
1. นายฐิติกร  อยู่สินธุ์
2. นางอุทัยวรรณ  สวนใต้
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศรีหนู
 
1. นางสาวจุฑามาศ  พิมพิลา
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 19 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงนัฐธรากร  สิริปิยสมบูรณ์
2. เด็กหญิงพัชรพร  น่วมสีนวล
3. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  ขุนพิทักษ์
4. เด็กหญิงวิชญาดา  นงนุช
5. เด็กหญิงสุธาสินี  คำผง
 
1. นางสาวเพทาย  สุขสว่าง
2. นางสาวสุจินดา  ประกอบผล
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.8 ทอง 19 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวณัฐสุดา  ศรีวีระกุล
2. นางสาววาทินี  ช้างสนธิ์
 
1. นางสาวพร้อมฝน  วงศ์พุทธิ์
2. นางศศิธร  แสงสะท้าน
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 79.25 เงิน 19 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงชยานันต์  สุมารทอง
2. เด็กหญิงน้ำส้ม  คงตรง
3. เด็กหญิงปนัดดา  มามีบุญ
4. เด็กหญิงมยุรฉัตร  หมีบังเกิด
5. เด็กหญิงศิริพรรณ  รุกขชาติ
6. เด็กชายศุภชัย  กฤตสามารถ
 
1. นางสาวสมทรง  บรรเริงศรี
2. นายศุภเนตร  นอบน้อม
3. นางประนอม  นอบน้อม
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79.2 เงิน 19 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวธนวรรณ  เข่งพิมล
2. นางสาวนันทกานต์  แสงสุวรรณ์
3. นางสาววราภรณ์  ดีสุวรรณ์
4. นางสาววิรงรอง  ตั้งศิริวัฒนา
5. นางสาวเพชราภรณ์  เพ็ชรนิล
 
1. นางทัศนีย์  ไตรพิพัฒน์
2. นางสาวเจนจิรา  หนูทอง
 
85 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 20 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  อินทร์ทอง
 
1. นางแสงดาว  โฉมฉาย
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.47 ทอง 20 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. นายธีรเมธ  นวลคล้าย
2. นายปรินทร์  จอมนารี
3. นายพุฒิพงศ์  วงศ์อนุ
4. นายสรัล  ประทุมวัน
5. นายเรืองฤทธิ์  ตองติดรัมย์
6. นายเลิศพิสิฐ  วงค์ประสงค์
 
1. นายณัฐวัฒน์   วงศ์ทองเหลือ
2. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ  พ่วงโพธิ์
3. นางรุจาภา  รัตนาพิทักษ์
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.83 ทอง 20 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญยงค์
 
1. นางสาวอุลัยพร  เทียบหนอง
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 20 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  พึ่งภพ
2. เด็กหญิงณัฐวดี  สวนสุวรรณ์
3. เด็กหญิงณัฐวดี  รูปชัยภูมิ
4. เด็กชายปฏิวัติ  แสงจันทร์
5. เด็กหญิงปรียาวดี  พรมณี
6. เด็กหญิงพัชรพร  นามโคตร
7. เด็กชายสนธยา  เสียวสุข
8. เด็กหญิงสายธารา  คล้ายมะลัย
9. เด็กหญิงสุกัญญา  ใจบุญ
10. เด็กชายโชคชัย  เซ็นปัก
11. เด็กหญิงไอยเรศ  คำสุวรรณ
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
2. นายวสันต์  อินอ่อน
3. นางสาวเสาวลักษ์   แสงเพชร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 83.6 ทอง 21 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายอาทิตย์  แก้วภิลา
 
1. นายชลธิชา   สุขะ
 
90 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายธนบดี  พุ่มทอง
 
1. นางพัชรีย์  ช้างงาม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.3 ทอง 21 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. นายธันวา  หาญธงชัย
 
1. นายพรประสิทธิ์  สาระคำ
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.2 ทอง 22 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวชรินรัตน์  ศรีมะโน
2. นางสาวธราภรณ์  ติณรัตน์
3. นางสาวภัทราพร  พลเรือง
4. นายรัตนสิน  ธนีสัตย์
5. นายวิทวัส  สุระมานนท์
 
1. นางศศิธร   แสงสะท้าน
2. Mr.Yuji  Saito
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 78.5 เงิน 22 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงธัญญภรณ์  พุฒซ้อน
 
1. นายสาทิศ  ใสสนิท
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 23 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  กรกมลชนก
2. เด็กหญิงณิชารีย์   โพธิ์ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงธัญญภรณ์  โพธิ์คำ
4. เด็กหญิงศิริประภา  ทำทวี
5. เด็กหญิงอิศราภรณ์  เฉลิมพงษ์
 
1. นางภาวนา  พลอินทร์
2. นางสาวนภาศรี  อังอินทรสงฆ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง 23 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  แปลกพรมราช
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 23 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นายรัตนะ  จงสถิตย์ถาวร
 
1. นายสาทิศ  ใสสนิท
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 23 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงรชตวรรณ  คัมภิรานนท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา  สามี
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง 23 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. นางสาวจีราภรณ์  มีทา
 
1. นางแสงดาว  โฉมฉาย
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.6 เงิน 23 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   คุณานนทกร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เพ็ชรจรูญ
3. เด็กหญิงชนสรณ์   สีดา
4. เด็กหญิงรัชดาภรณ์    โฉมใหม่
5. เด็กหญิงอติกานต์   วันทอง
6. เด็กหญิงเบญจพร   ตัดพุดซา
 
1. นางสาวธัญญ์นภัส  โชคศิริวิริยกุล
2. นางสาวประภัสสร  ศรีคุ้ม
3. นายนพพล  มีสง่า
 
100 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 23 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายนันท์นภัส  อุทัยศรี
2. นายภูวดิษย์  ธัญโชติพิสุทธิ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  มอไธสง
2. นางสาวพริศา  จันทะเลิศ
 
101 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74.96 เงิน 24 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวปัทมา  ฤทธิจำปา
 
1. นางสาวพรพนา  จันทร์ทอง
 
102 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 72.66 เงิน 25 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงประภาศิริ  บรรเทา
2. เด็กหญิงภารดี  ท้าวธรรมศรี
3. เด็กหญิงสิโรรัตน์  รักษาแดน
 
1. นายศุภกร  สอนศรี
2. นางสาวภคพร  งามประเสริฐสิทธิ์
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 25 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวณัฎฐา  ดิษฐาพร
2. นางสาวธนาภรณ์  สกุลปักษ์
 
1. นายบัญชา  เพ็ชรบุรี
2. นางลักษมน  เทียมลม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.66 ทอง 25 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นายธนากร  โชคชวาลณิช
 
1. นายอัครพนธ์  ป้องจันทา
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 64.3 ทองแดง 25 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายส่งศักดิ์  มลิวรรณ
 
1. นางศศิธร   แสงสะท้าน
 
106 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 26 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงวรัญญา  ตะเพียรทอง
2. เด็กหญิงอภิสรา  ลัคนาทิน
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชัยดี
 
1. นายภูรี  สิริเถลิงเกียรติ
2. นางสาวเตือนใจ  ฤทธิ์ดอน
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 78.2 เงิน 26 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายญาณวิทย์  วงษ์สัมฤทธิ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ฉัตรแก้ว
3. เด็กชายพีระนันท์  บุญมี
4. เด็กหญิงสิริยากร  คำจุ้ย
5. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  เก่งการช่าง
 
1. นายกิตติพงษ์  ยอดดี
2. นายวันเฉลิม  อุลิต
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75.13 เงิน 26 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายทักษ์ดนัย  นาลา
 
1. นางสาวพรพิสาข์  จุนขุนทด
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 26 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงชณิชา  จานสิบสี
2. เด็กหญิงธารารัตน์  ปักโขมัง
 
1. นางนงนุช  วามะเกตุ
2. นางณัฏฐยา  รื่นภาคยนตร์
 
110 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 27 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายกำพล  หมั่นอารี
2. เด็กหญิงศศธร  ถาวรเจริญ
3. เด็กหญิงศิรดา  บุญญาสิทธิ์
 
1. นางสาวสุภาพร  วงษ์ที
2. นายอนุวัฒน์  มงคล
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67.3 ทองแดง 27 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงจีรนันท์  พวงผะกา
2. เด็กหญิงโชติกา  เพาะนิยม
 
1. นางสาวนริศรา  ภู่ดนตรี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา  บำรุงลาน
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 73.57 เงิน 29 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายจิณณวัตร  มากสี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิทธิจรูญ
 
1. นายวชิระ  อิโน
2. นางพัชรพร  หอมยิ่ง
 
113 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน 29 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวจีรภรณ์  เกษทองมา
2. นางสาวอิสรารัตน์  วงษ์เวชประสิทธิ์
 
1. นายกรกต  วงษา
2. นางสาวสมหมาย  ฤทธิบุตร
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81 ทอง 29 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์  สระแก้ว
2. เด็กหญิงนันทิดา  โสณาวัฒน์
3. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  กลิ่นทอง
4. เด็กหญิงลดาวัลย์  ด่านประสิทธิ์
5. เด็กชายศิวกร  ใสโยธา
 
1. นางสาวธนวรรณ  มีสมบูรณ์
2. นางสาวภิรญา  เชื้อเล็ก
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 29 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายสรวิศ  ศรีนวล
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 29 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวกรณิการ์  ทองโสภณ
2. นายธนพร  แสงวิหค
3. นางสาวนันทิญา  ตรีรัตนกุลพร
4. นางสาวปิยวดี  ทาบุดดี
5. นางสาวปิยะพร  บำรุงตา
6. นางสาวภัสรา  เจ๊กจันทึก
7. นางสาวรุ่งนภา  มีศรี
8. นายวัชระ  บุตรดี
9. นางสาววิสา  วงศ์เจริญ
10. นายอนุชิต  อัคกระสูน
11. นางสาวอัญฐิการ์  ลู่มา
12. นางสาวเพ็ญพิมล  บารมี
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
2. นายวสันต์  อินอ่อน
3. นางสาวเสาวลักษ์   แสงเพชร
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน 29 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวภัทรีญา  จันทร์ปิตุ
 
1. นายประกอบ  คำหล้า
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.25 ทอง 29 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงฐานิดา  สีดา
2. นางสาวณัฐชา  เถื่อนแก้ว
3. เด็กหญิงปริชาติ  แซ่เซียว
4. นางสาวพรทิพา  พันธ์วงษ์
5. เด็กหญิงศิริพร  ทับศิริ
6. นางสาวสายน้ำผึ้ง  พุฒตาล
7. เด็กหญิงสิรินธร  ดาโสม
8. เด็กหญิงหทัยภัทร  บุญสาร
9. นางสาวอมรรัตน์  ศรีวิเศษ
10. เด็กหญิงอรปรียา  กลิ่นเทียน
 
1. นายเอกพล  อุโมงค์
2. นางสาวณัฏธิภา  จันทร์คำ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 78.33 เงิน 30 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงวทันยา  ทานะมัย
 
1. นางอารี  คำปู่
 
120 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยากร  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงณชา  ใหญ่เมืองปัก
3. เด็กหญิงณนพวรรณ  บัวล้อมใบ
 
1. นางจุฬาวรรณ  หอยสังข์
2. นางวรรณิภา  โพธิ์ทอง
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง 30 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวญาณัจฉรา  เรรุราช
 
1. นางอารี  คำปู่
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 73 เงิน 31 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กชายณภัทร  สุรัตนะ
2. เด็กชายธนภัทร  สุรัตนะ
3. เด็กหญิงธัญญภรณ์  พุฒซ้อน
4. เด็กชายธันวา  บุราณเศษ
5. เด็กหญิงนายิกา  ผ่องจิตต์
6. เด็กหญิงปฏิมา  สิงห์ขันธ์
7. นางสาวปภาวดี  ดวงชุ่มชื่น
8. เด็กหญิงประภัสสร  เข็มวงษ์
9. เด็กหญิงพรรณกวี  ไทยสกุล
10. เด็กชายพิพัฒน์  หลายคงคา
11. นายภาณุพงศ์  เพ็ญเลี้ยง
12. นางสาวเบญจวรรณ  พงษ์ดี
 
1. นางอารี  คำปู่
2. นายสาทิศ  ใสสนิท
3. นางสาวณัฐพร  ปองดอง
4. นางสาวทิพย์ตะวัน  ฝั้นหัวครั้ง
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.4 ทอง 31 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายกฤชณากร  รัชวัตร์
2. เด็กหญิงจันทมาส  ศรีอินทร์
3. เด็กหญิงชมพูนุช   ช่องศิริ
4. เด็กชายธนัช   ภูธร
5. เด็กหญิงนันทิชา   แซ่เตีย
6. เด็กชายพรเทพ  แจ้งประจักษ์
7. เด็กชายหัสชัย   สมหมาย
8. เด็กหญิงอภิษฐา   อุ่นจิตร
 
1. นางสาวธัญญ์นภัส  โชคศิริวิริยกุล
2. นางสาวประภัสสร  ศรีคุ้ม
3. นายนพพล  มีสง่า
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 60.3 ทองแดง 31 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวศุภากร  ปรีชาพรประเสริฐ
 
1. นายสาทิศ  ใสสนิท
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 31 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวกัญญาพัตร  แขขุนทด
 
1. นางสาวณภัทร  อุ่มเพชร
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 32 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. เด็กหญิงสุวิกา  ลาวงษ์
 
1. นายณัฐวัฒน์   วงศ์ทองเหลือ
 
127 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76 เงิน 32 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นายชลภัทร  รอสูงเนิน
2. นายสุทิน  สว่างโคกกรวด
3. นางสาวอัจฉราพร  อนันตสิทธิ์
 
1. นายนพดล  หอยสังข์
2. นางไฉไล  หมื่นมี
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายนิฤนาท  จุลบุตรดี
 
1. นายจรูญศักดิ์  คำบุญ
 
129 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 71.25 เงิน 32 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวกศิทธิดา  จันพางาม
2. นางสาวจณิสตา  พิมพาทอง
3. นางสาวธันยพร  จันทร์ดี
4. นางสาวปัทมา  แกงขุนทด
5. นายภพธร  ปู่ตาแสง
6. นางสาววนัฐศนันท์  ธงทอง
7. นางสาววรัญญา  ธาตุจันทร์
8. นางสาวศุภิสรา  กันยาทอง
9. นางสาวอทิตยา  ผิวนวล
10. นายอัครชัย  เชยด่านกลาง
 
1. นายมานะ  มอไธสง
2. นายสราวุธ  ศิลาราช
3. นายอดิศร  กล้าหาญ
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 62.6 ทองแดง 32 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายกิตติพัศ  วงษ์สัมฤทธิ์
2. นายณัฐวัฒน์  พรจันทร์
3. เด็กชายวิทวัส  ถนอมยศ
4. เด็กชายอภิรักษ์  กันสีเวียง
 
1. นายจรูญศักดิ์  คำบุญ
2. นางสาวหทัยทัต  ออมทรัพย์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 32 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวณยา   เสนีวงค์ ณ อยุธยา
2. นายธงชัย  เกษตรนพกุล
3. นายปรเมศ  อินโพธิ์ทอง
4. นางสาววารุณี  เกษตรนพกุล
5. นายเจษฎาบดินทร์  สอนเสนาะ
 
1. นางสาวศิริพร  ทุมสิงห์
2. นางนันทิชา  โตมะนิตย์
 
132 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72.66 เงิน 32 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายชินพรรธน์  ทัศนะลือไชย
2. นายธนัทพัชน์  อนันต์ธวัฒณ์
 
1. นายอนุรักษ์  ศรีโยธา
2. นางสาวบุษบา  บุนรสิงห์
 
133 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 33 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แถวสุวรรณ์
 
1. นางสาวชมัยพร  รัตนมรรคคา
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 33 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวสุพรรณิกา  ภู่เสถียร
 
1. นางสาวกรองแก้ว  จันทร์อินทร์
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71.5 เงิน 33 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริบุรี
2. เด็กหญิงมานิดา  สุริยะเพ็ญ
 
1. นางสาวพรประภา  ดีผิว
2. นางเครือวัลย์  แจ่มปัญญา
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 55.13 เข้าร่วม 33 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวรตญาพร  บรรชรรัตน์
 
1. นางสาวนันทรัตน์  แสงสวัสดิ์
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 34 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวจันจิรา  เลิศลบ
 
1. นางรัตนา  ชื่นชอบ
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 1. นายพัชรธร   สุทะนัง
 
1. นายสิทธิรัชต์  ฤทธินนท์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 34 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. เด็กชายพัชรพร  วงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงเปรมฤทัย  พงษ์สุวรรณ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เทือกเถาว์
2. นางอุทัยวรรณ  สวนใต้
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 34 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  สุวรรณไศละ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นะพุทธะ
3. เด็กชายธนวันต์  สนธิกุล
4. เด็กชายธนาวุฒิ  เชื้อเมืองพาน
5. เด็กชายนพรัตน์  แสงสว่าง
6. เด็กชายนิรุจติกุล  โพธิ
7. เด็กหญิงปวริศา  ทองจรัส
8. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ศรีขัดเค้า
9. เด็กชายภีรพงศ์  เศรษฐา
10. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พรหมโชติรัตน์
11. เด็กชายศิวกร  ผาสุุข
12. เด็กชายเตชิตรักษ์  ยอดสุรางค์
 
1. นายโดม  นะทะปาน
2. นายกรพจน์  พูลเมือง
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76.67 เงิน 35 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายสันติภาพ  พุฒลา
2. นางสาวอัคคีนภา  ศิริวัฒนสูงสุด
 
1. นางสาวอุษารัตน์  ดาวลอย
2. นางสาวธณัฐภรณ์  สนิทมาก
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 35 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงภัทรพร  ปานสุ่ม
2. เด็กชายวสันต์  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวอุษารัตน์  ดาวลอย
2. นางปราณี  เณรแตง
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 74.3 เงิน 36 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายจิรภัทร  อัฐมาลา
2. นางสาวชวัลนุช  โพธิ์นิล
3. นางสาวรุ่งนภา  ทองเพ็ง
4. นางสาวสุธาสินี  ประจวบสุข
5. นางสาวอชิรญา  เมฆขลา
 
1. นางนราวดี  ศรีพิทักษ์
2. MissLiu  Tingting
 
144 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 34.8 เข้าร่วม 36 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายธนโชติ  สีมารัตน์
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สิริสุข
 
1. นางสาววัชรินทร์  ยอดคัดเค้า
2. นางชนานันท์  จะตุคะมา
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 66.3 ทองแดง 37 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวชญาภา  แกล้วเกษตรกรณ์
2. นางสาวทิพวัลย์  เต่าทอง
3. นางสาวยุพาพร  เยาวพงษ์
 
1. นายประกอบ  คำหล้า
2. นางสาวพัชราวรรณ  จันทศร
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 63.83 ทองแดง 37 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงนวิยา  รักษ์ดีช่วย
2. เด็กหญิงพงวลี  พันธ์ตู้
3. เด็กหญิงเนตรชนก  เนาว์ชัย
 
1. นางสาววิภาวดี  ริบุญมี
2. นางสาวเกตุสุดา  กิ้งการจร
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 37 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวบุษญาวรรณ  พระโป๊ะ
 
1. นางสาวนิดตะยา  สุขรี
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 37 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายณธรรศ  กังแฮ
2. เด็กชายรัชชานนท์  จันทมี
3. เด็กชายสำราญ  โสภาแจ้ง
 
1. นายอภิชาติ  เถื่อนวงษ์
2. นายปฏิวัติ  บุณนะฤธี
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 74 เงิน 37 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นายจิราวัฒน์  สาลารักษ์
 
1. นางอารี  คำปู่
 
150 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 70.2 เงิน 38 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวกุลภรณ์  มั่นกตัญญู
2. นางสาวชัชฎาพร  ขาวเกิด
3. เด็กชายธนทัต  สินพานิช
4. นายพิศิษย์  เรืองผึ้ง
5. นางสาวภูริชญา  พูนชัย
6. เด็กชายวรพล  โสดานิล
7. เด็กชายศิริอนันต์  เชียงศรี
8. เด็กชายสหรัฐ  พรหมน้อย
9. นายเอกดนัย  ถากา
10. เด็กชายเอกราช  กองสี
 
1. นายวิทูร  สอนสระคู
2. นายมานะ  มอไธสง
3. นายอดิศร  กล้าหาญ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 82 ทอง 39 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวฐาปนีย์  ศรีเจิม
2. นางสาวปนัดดา  ประกาสิต
3. นางสาวรักษณาลี  ฉลาดรบ
 
1. นางสาวธิติมา  อู่พิทักษ์
2. นางมยุรา  หัสดินรัตน์
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 74.6 เงิน 39 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายกิตตินันท์  สืบกาสี
2. นายชัยพร  คายเซ่า
3. นายยุทธภูมิ   ขันตัน
4. นายสุวพิชญ์  เกตุใหม่
5. นายเอกลักษณ์  กมลแสงมณี
 
1. นายสมภพ  ดอกดวง
2. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  บุญคุ้ม
 
153 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงชารินี  ถิรบุตร
 
1. นางสาวสุพิณญา  ฝูงดี
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 40 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นายธนพล  จันทรศร
2. นายอาทิวัจน์  วงศ์จำรูญวัฒน์
 
1. นายยศกร  นิ่มจันทร์
2. นางสาวศุภรัศมี  บุบผา
 
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 40 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงวรดา  ชัยมูล
 
1. นางสาวพัชราวรรณ  จันทศร
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 40 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายรัชชานนท์  สีทา
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.17 ทอง 41 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายธนายุทธ  โหยหวล
2. นางสาวเพชรชมพู  พิมสาลา
 
1. นายกิตติพงษ์  ยอดดี
2. นางสาวพัชรมณี  ขจัดภัย
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 41 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อิณปุรณ
 
1. นายสาทิศ  ใสสนิท
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 41 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชนี  บุญกลิ้ง
 
1. นางสาวสุภาภร  พรมสุ้ม
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 51.8 เข้าร่วม 41 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงศรัญญา  วงกาศรี
 
1. นางสาวบังอร  นิยบุตร
 
161 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 42 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมมา
2. เด็กชายพีรภัทร  เวชสิทธิ์
 
1. นางสุวิมล  กองจินดา
2. นางสาวเข็มทอง  ภูกองชนะ
 
162 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กระตุดเงิน
2. นางสาวพิชญ์สินี  ไทยทวี
3. เด็กหญิงมณิภา  เตโช
 
1. นางสาวกนกพร  ไหมชุม
2. นางสาววิมลศิริ  บุญเฉลียว
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 42 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงวัชราพร  แลสันกลาง
 
1. นางรัตนา  ชื่นชอบ
 
164 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24.75 เข้าร่วม 42 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นายบัณฑิต  เชื้ออาษา
 
1. จ.ส.อ.พงษ์สวัสดิ์  สีหาจันทร์
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 42 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แสงราช
 
1. นางสาวเขมจิรา  นิลกลม
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทร์ศรีวงษ์
2. เด็กหญิงธิญาดา  บุญสดี
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ตะสอน
 
1. นางไพรวัน  วงษ์ศรี
2. นางสาวอรัญญา  ทานะมัย
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 42 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายนรากรณ์  ทอดอาจ
 
1. นายจรูญศักดิ์  คำบุญ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77 เงิน 42 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายกันตพงศ์  คำศรีไพร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญอ่อน
3. เด็กชายอับดุลลาติ๊บ  ดวงแก้ว
 
1. นายธีรพงษ์  สร้อยวงษ์
2. นายธวัชชัย  วาดเขียน
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 43 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายกฤตเมธ  คมจิตร
 
1. นางสาววาสนา  เล็กมณี
 
170 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 62.25 ทองแดง 43 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงธนิดา  ตรีรัตนกุลพร
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ต้นบุญ
3. เด็กหญิงอธิติยาภรณ์  แสงอธิคม
 
1. นายชวัลวิทย์  จินดา
2. นางจุฬาวรรณ  หอยสังข์
 
171 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 48.5 เข้าร่วม 43 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นายณัฐนันท์  พรหมศร
2. นางสาวณัฐสุรางค์  ศิริบุรี
3. นางสาวอรัญญา  สมรจิตร
 
1. นายชวัลวิทย์  จินดา
2. นายนพดล  หอยสังข์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. เด็กหญิงญาดา  ศรีสมุทร
2. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีม่วง
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญชัยโย
 
1. นางไพรวัน  วงษ์ศรี
2. นางสาวรุ่งกานต์  กองจริต
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 64 ทองแดง 45 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงนายิกา  ผ่องจิตต์
 
1. นางอารี  คำปู่
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 45 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวณชญาดา  ดีเอี่ยม
2. นางสาวณุตรา  สันติชัยกุล
3. นางสาววชิรญาณ  หมั้นจิตร
 
1. นางสาวจันทิภา  กบิลโรจน์
2. นางสาวเกตุสุดา  กิ้งการจร
 
175 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70.5 เงิน 45 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงจิรัจฌา   พลแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณษา  ส่องกระโทก
 
1. นายกฤติน  หันพิมาย
2. นางรสจรินทร์  หันพิมาย
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 48.66 เข้าร่วม 45 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นายกฤษณ  กฐินสัมมิตร์
2. นายวัณณวัฒน์  แก้วสุริยาภรณ์
 
1. นายยศกร  นิ่มจันทร์
2. นางสาวเสาวนีย์  ก่ำน้ำผึ้ง
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.59 ทอง 45 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กชายกิตติพันธ์  รอยพลอย
2. เด็กชายญาณากร  วงษ์ยาแดง
3. เด็กชายณภัทร  น้อยเหล็ก
4. เด็กชายนัณฑวัตร  หอมลำดวน
5. เด็กชายปรมินทร์  แหยมศักดิ์
6. เด็กชายภาสพงศ์  ทองมาก
7. เด็กชายสมิต  แจ้งเมือง
8. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญยานันต์
 
1. นายเอกพล  อุโมงค์
2. นายฐปนวัฒน์  โฉมเฉลา
3. นายบุญจันทร์  คำปู่
 
178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 45 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  สร้อยระย้า
2. เด็กหญิงสุธินี  หมื่นกูด
 
1. นายบุญฤทธิ์  ภู่พูล
2. นางรัตนา  ชื่นชอบ
 
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 46 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงปิยพร  พ่วงเผือก
 
1. นายนพพล  มีสง่า
 
180 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 58.2 เข้าร่วม 46 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นายภูมิรพี  ศรีสว่าง
2. นายอาชายุทธ  เทียมสันเทียะ
 
1. นางสาวสาริศา  บูรจิรโรจ
2. นางสาวปุณยาพร  สุทธิอาจ
 
181 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 60.83 ทองแดง 46 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงสุพิชญา  วงษาเทศ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ผลาวงศ์
 
1. นางสาวกนิษฐา  เขจรจิตร
2. นางสาวนันทวรรณ  บริสุทธิ์บุณฑริก
 
182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. นางสาวนวรัตน์  อินทร์สุริยา
 
1. นางนกน้อย  สินสุวรรณ์
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 47 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาววัชราภรณ์  ดีประเสริฐ
 
1. นายประกอบ  คำหล้า
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 47 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. นางสาวไพลิน  บุญศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ  พ่วงโพธิ์
 
185 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 47 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวณัฐกมล  เจียมภีกดี
2. นางสาวรัตน์ตะวัน  เรืองศักดิ์
3. นางสาวเบญจมาศ  พินดวง
 
1. นางศิริเพ็ญ  สีท้าว
2. นางสาวนวรัตน์  เชื่อมขุนทด
 
186 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 47 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. นางสาวยุพิน  นนท์ศิริ
2. นางสาวสิรินทรา  แทนขุนทด
3. นางสาวอาริญา  หนุนเงิน
 
1. นางสาวแพรทิพย์  พูดเพราะ
2. นางสาวเสาวภาคย์  สนิทจันทร์
 
187 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52.63 เข้าร่วม 47 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงกิติการ  รองหัสสุข
2. เด็กหญิงชนิกานต์  บุญอ้วน
3. เด็กหญิงปรานิศา  อำพราม
 
1. นางทนาภรณ์  บุตรสิงห์
2. นางสาววันเพ็ญ  ปัททุม
 
188 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 49 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายคฑาธร  รอดเมือง
2. นางสาวจินดารัตน์  เทียนทับทิม
3. นางสาวณัฐทริกา  กลิ่นหอม
 
1. นายภูรี  สิริเถลิงเกียรติ
2. นางสาวปริญดา  สุดสาระ
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 49 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นายธนัช  ทองเพชรแท้
2. นางสาวลลิดา  แก้วมงคล
3. นางสาวสุธิดา  คิดแท้
 
1. นายศุภณัฐปรัชญา  ทำนุ
2. นายอานนท์  แป้นสกุล
 
190 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 12.5 เข้าร่วม 49 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายปัญญา  สุมาลา
2. นายพิพัฒน์  โสประเสริฐ
3. นายพีระพันธ์  บุบผา
 
1. นางศิริเพ็ญ  สีท้าว
2. นางสาวนวรัตน์  เชื่อมขุนทด
 
191 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 50 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวกรณิการ์  ทองโสภณ
2. นายณัชนนท์  มณีนุษย์
 
1. นายเสน่ห์  ประทุม
2. นางสาวจีรนันท์  แสดงฤทธิ์
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 50 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงกมลชนก  บำรุงราษฎ์
 
1. นางสาวพัชราวรรณ  จันทศร
 
193 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 50 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  โมจรินทร์
2. นายนัฐวุฒิ  วรรณ์คำ
 
1. นายธเนศ  ตรีรัตนกุลพร
2. นางไฉไล  หมื่นมี
 
194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 51 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายพินิต  สิทธิปัญญา
2. เด็กหญิงสุธีธิดา  กิ่งสันเทียะ
3. เด็กชายอสมา  บุบผาทอง
 
1. นางสาวจันทิภา  กบิลโรจน์
2. นางสาวพริศา  จันทะเลิศ
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 51 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงญาดา  องอาจ
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  ลี้กุล
 
1. นางสาวสาวิตรี  สุวรรณประภา
2. นางสาวนิดตะยา  สุขรี