สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงอัญมณี  กาญจนภักดี
 
1. นางสุมาลี  ผดุงญาณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73.66 เงิน 39 โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวบุญชนิต   มั่นจิตร
 
1. นางสาวภิญญดา  ประเสริฐนอก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. เด็กหญิงมาริษา   รับแสง
 
1. นางสาวกรรณิกา  ศรีแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 43 โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวอรพรรณ   พรมสีทา
 
1. นางสาวพจนารถ  จันทร์วิเศษ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 32 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายสิรภพ  ชาติอลงกรณ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองโกย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 76.66 เงิน 24 โรงเรียนตาพระยา 1. นายสุรพัศ  ฤาดี
 
1. นางนันทวัน  สอนซี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.66 ทอง 23 โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กชายเสกสันต์  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางสิวลี  ศักดานุศาสน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77.67 เงิน 15 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวสุกัญญา  กิ่งคำ
 
1. นางสมัยพร  อุปมัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65.91 ทองแดง 31 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงธัญชนก  นามบุตร
2. เด็กหญิงสราลิล  พินแพทย์
3. เด็กหญิงอรปรียา  อิธิพร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองโกย
2. นางสาวพิมพ์ชนก  กิตติชัยฤทธิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 25 โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวชลิตตา   สวัสดิ์พูน
2. นางสาววิราตรี  ศรีพรมทอง
3. นางสาวอริสา   พริงเพราะ
 
1. นางสาวภิญญดา  ประเสริฐนอก
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ทอนไธสง
2. เด็กหญิงอาภาภัทร  ธนะพันธ์
 
1. นายวีรพงษ์   แหวนวงษ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 45 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นางสาวจิตรา  ภูนางดาว
2. นายวัชรินทร์  โพยนอก
 
1. นางสาวกิติยา   แสนสุข
2. นางบุญชู  ดียิ่ง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 71.5 เงิน 32 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามประคอง
2. เด็กหญิงศิริบูรณ์  กสิผล
 
1. นายมาโนช  เชยประเสริฐ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 64.54 ทองแดง 48 โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวธนาภรณ์   ทะรีรัมย์
 
1. นายสากล  โกรัมย์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 32 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กชายพศิน  บรรณสาร
 
1. นางเขมภัทร  นพอาจ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 22 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายสุรสิงห์  มานะทน
 
1. นายรังสรรค์  พลอยสุวรรณ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60.25 ทองแดง 29 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงณัฐฌาพร  ปิยเดชโพธิวงศ์
2. เด็กหญิงนภาพร  อำมินทร์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  มาลัยทอง
 
1. นางสาวน้ำตก  เพียซ้าย
2. นางศรีสุพัตร์  วัฒนกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 45 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. นางสาวกฤษสิญากานต์  พั้วระย้า
2. นางสาวยุวธิดา  กุ่มสวัสดิ์
3. นางสาวรสสุคนธ์  แกมนิล
 
1. นางสาวปรินดา  จันทรสาขา
2. นายปิยะบุตร  ทุ่งโพธิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงคณิศร  วิเท่ห์
2. นายทรัพย์ทวี  ศูนย์ดำ
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ชาชุมวงศ์
 
1. นายวิทยา  อรรคเสริญ
2. นางสาวสุขทรัพย์  สิงห์พรม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 48.75 เข้าร่วม 42 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวลัดดา  จันทร์ทา
2. นางสาววริศรา  พอกแก้ว
3. นายอภิวัฒน์  วาทีทิพย์
 
1. นางสาวมณีวรรณ  โวงประโคน
2. นางสาวน้ำตก  เพียซ้าย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง 15 โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กหญิงดวงหทัย  สุระแสน
2. เด็กชายภาวัต  ขันธ์ศิลา
 
1. นายสมหมาย  สุขสบาย
2. นายนุกูล  ไชยสุข
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 41 โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวสุรารักษ์  ดำศรี
2. นางสาวอสมากรณ์   บุญธรรม
 
1. นายสมหมาย  สุขสบาย
2. นายจำนงค์  บุตรคง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 44 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วิชิตลักษณาวงศ์
 
1. นางสาวนาวี  พรวาปี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 19 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวเบญจพร  งามพุทธิวรศรี
 
1. นางจิตราภรณ์  คุ้มภัย
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65.16 ทองแดง 43 โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กหญิงกัญชพร   พูลมงคล
2. เด็กหญิงวิวาห์  บุญขันธ์
 
1. นางสาววิภาดา  หมื่นมา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศวรรณญา  ทรหาญ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 72.49 เงิน 31 โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวจิดาภา  วารีใส
 
1. นางสาวจรีพร  ศิลปชัย
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงเกศแก้ว  เต็งสูงเนิน
 
1. นายทฤษฎี  คล่องแคล่ว
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 44 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวสุชัญญา  ทองล้อม
 
1. นางจิตราภรณ์  คุ้มภัย
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 49 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาพรรณ  จันทร์ผอง
2. เด็กหญิงอรฤทัย  จินดาโชติอมร
3. เด็กหญิงอิสริยา  ชมกิจ
 
1. นางสาวธนพร  บัวผดุง
2. นายนฤนาท  กาสนุก
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 36 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา   วรคำ
2. นายสันติ    วงค์ษา
3. นายหิรัณย์   กันชู
 
1. นายอชิรวิทย์    จันทร์แก้ว
2. นางสาวเมธาพร    แม่นปืน
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง 11 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงณัฐชญา  ดวงจันทร์โชติ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ทัพประไพ
3. เด็กหญิงวิลาสินี  นวมมณีรัตน์
 
1. นางสมสุข  มีอาษา
2. นางสาวอรนุช  บุญชู
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.4 ทอง 23 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวประภากร  ดวงจันทร์โชติ
2. นางสาวพิศมัย  ขุนศรี
3. นายภาณุพงศ์  ไพเราะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิรันดร  ปัตถาทุม
2. นางสมสุข  มีอาษา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 16 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงพิราวรรณ  ทองคง
2. เด็กหญิงมินตรา  ตรีเวช
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชาวงษ์
 
1. นายวิษณุ  ปะตังเวสา
2. นางสาวสุกุมา  พูลสวัสดิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายชัยยศ  นับเจริญ
2. นางสาวธิดารัตน์  จันทร์ผอง
3. นางสาวสุพัตรา  ยั่งยืน
 
1. นายวิษณุ  ปะตังเวสา
2. นางสาวศศิธร  ปิยเดชโพธิวงศ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.6 ทอง 4 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  โกเมน
2. เด็กชายจักรรินทร์  ยาผัด
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญครุฑ
 
1. นายนฤนาท  กาสนุก
2. นางสาววิไลพร  กันหอม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.6 ทอง 35 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายจตุรภัทร  คำมะลา
2. นางสาวปุณยาพร  ดาทองงอน
3. นางสาวศิริกัญญา  สร้อยวิเชียร
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  สิงห์หลง
2. นางสาวฟาริดา  หนูหมาน
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 44 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  อุ่นสะเดา
2. เด็กชายธีระพัฒน์  รักพลวงศ์
 
1. นายสัญญา  ทิพพิชัย
2. นางสาวฟาริดา  หนูหมาน
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 23 โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวณิชกานต์   ทองขาว
2. นายสิทธิชล   กันเรือน
 
1. นางสาววรรณวิภา   ง่อยจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีบรรพต  อินทร์พิมพ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74.64 เงิน 18 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กชายวิรัตน์  เทียมพูล
2. เด็กชายไพเรีย  สุทน
 
1. นายอุทัยลักษณ์  ทันไชย
2. นายสราวุธ  คงปั้น
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64.9 ทองแดง 8 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กชายธนวัตน์  ทันไชย
2. เด็กชายไพฤทธิ์  สุทน
 
1. นายสราวุธ  คงปั้น
2. นายอุทัยลักษณ์  ทันไชย
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 73 เงิน 18 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. นายจีรโชติ  โยธาภักดี
2. นายวงศธร  พลสิทธิ์
3. นายอนุสรณ์  โสภา
 
1. นางทิชากร  โพธิ์จันทร์
2. นางสาวธิติวรดา  อาจหาญ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 45 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาพร  ชุ่มพรมราช
2. เด็กหญิงชนากานต์  ซุยกระโทก
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เมินหา
4. เด็กหญิงรสิตา  ขามอรุณ
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ละอองศรี
 
1. นายนันทภพ  ช่างเกวียน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 73.6 เงิน 39 โรงเรียนตาพระยา 1. นายจิรวัฒน์   เปี่ยมศักดิ์ศรี
2. นายณัฐพัฒน์   สรรพวุธ
3. นางสาวนภาลัย  เพ้งชาติไทย
4. นางสาวรัชนีกร  แก้วกัน
5. นางสาวเบญจมาภรณ์   สีสันงาม
 
1. นางสาวจีรภา   เพียเพ้งต้น
2. นางสาวอัมรินทร์   อวยชัย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 28 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงจีรนา  หาญการ
2. เด็กหญิงปวรวรรณ  เจริญสุข
3. เด็กหญิงภัสรีญา  แย้มขจร
4. เด็กหญิงสราพร  จันทร์กลาง
5. เด็กหญิงอภิชญา  สมบูรณ์
 
1. นางปราณี  พรมภักดี
2. นางศิริวิมล  ไชยริปู
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.2 เงิน 26 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  ภาศดา
2. นางสาวบุษยมาส  หาญประสพ
3. นางสาวศศิวิมล  ตันติสิริเดช
4. นายสินประสิทธิ์  หนูสูงเนิน
5. นางสาวเจนจิรา  นราศรี
 
1. นายราชวัตร  กลิ่นแก้ว
2. นางสาวจิตรดา  สาลีศรี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 76 เงิน 27 โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวกิติยากร   จิตใบ
2. นางสาวตินตินาพร   พรมพิไล
3. นายปิยะ  นาคกุล
4. นางสาวพลอยไพลิน   มั่นจิตร
5. นายเสฎฐวุฒิ  แสนกล้า
 
1. นายนิรุตต์  มาตย์ไตร
2. ว่าที่ร้อยตรียศพล  มาสู่
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 76.2 เงิน 23 โรงเรียนตาพระยา 1. นายกายสิทธิ์  หินชัน
2. นายฐิติวัสส์  เอมสมบูรณ์
3. นางสาวณัฐณิชา  ฝากกาย
4. นายณัฐนันท์  ครัวรัมย์
5. นายธนิษฐ์  บัวผัน
6. นางสาวธัญวรัตน์  เบ็ญคุ้ม
7. นายนวิน  รุ่งโรจน์
8. นางสาวบุษรา  บุสบา
9. เด็กชายวิทวัส  แก้ววิเศษ
10. เด็กชายศรันย์  วิชายงค์
11. นายศราวุฒิ  ธรรมสถิต
12. นายศุภกิตต์  พันตรี
13. เด็กชายศุภวิชญ์  เข็มศิริ
14. นายสมชาย  สุขจิตต์
15. นางสาวสุชานันท์  พะวงรัมย์
16. นายอนุชาติ  โตประโคน
17. นายอนุวัฒน์  ทิศพรม
18. นางสาวอริศรา  จันทร์ชม
19. นางสาวอริสา  ศรีสุนันท์
20. นางสาวเพ็ญพา  เข็มพะกา
 
1. นายวีระชาติ  กันประดับ
2. นายนิมิตต์  ฤกษ์มงคล
3. นางทิพย์วรรณ  เกื้อกูล
4. นางสาวพรพิมล  จันทนากรณ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.67 ทอง 35 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงสุคนธกาญจน์  ภัทรโยธินสุภา
 
1. นางศิริวิมล  ไชยริปู
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.33 ทอง 11 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวพรกนก  ศรีวรสาร
 
1. นางสาวชลธิชา  บัวผัน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.67 เงิน 33 โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กชายฉัตรดนัย   พิบูลย์ศิริ
2. เด็กหญิงพรนิภา   แก่นลา
 
1. นางกฤตภรณ์  พะรินรัมย์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.17 ทอง 34 โรงเรียนตาพระยา 1. นายวิวิธชัย   แก่นน้อย
2. นางสาวสิริพา  พานเพ็ชร
 
1. นางจันจิรา  จรบุรมย์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 73.75 เงิน 50 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กชายฐิติโชติ  โสดาจันทร์
2. เด็กชายประชาธิปก  ประจักษ์จิตร
3. เด็กชายภูวนาถ  งามนา
4. นางสาวศรีสาคร  รอดอ๊าต
5. นางสาวสุธาทิพย์  กันอบ
6. เด็กชายสุรชัย  ประสงค์สอน
7. เด็กชายสุเมธ  แก้วศิริ
8. นางสาวอนงค์นาฏ  คณะทอง
9. เด็กหญิงอสิตา  แก้วสุวรรณ์
10. นางสาวอัญชลีพร  ออกเอก
 
1. นายภัทรพงศ์  ถาวรพา
2. นางสาวรัชนารถ  ทองอินทร์
3. นางสาวรัตนกร  ออกเอก
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 74.38 เงิน 22 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงกฏชกร  อันสมศรี
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินทะวงศ์
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์   แว่นวงษ์
4. เด็กหญิงพรธีรา   ชัยสวัสดิ์
5. เด็กชายพีรภัทร  บึงราษฎร์
6. เด็กหญิงมลธิชา  นิลพันธ์
7. เด็กหญิงสุนิสา   อาจลุน
8. เด็กหญิงอชิรญา  แน่นอุดร
9. เด็กหญิงอารตี  ศรีทอน
10. เด็กหญิงเพชราภรณ์  มุกดาหาร
 
1. นายจิติศักดิ์  ลีศิริรุ่งโรจน์
2. นายวิชล   สมบุญ
3. นางสาววารุณี   วิลาศรี
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 81.8 ทอง 14 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวกิตติญาดา  ทองคำ
2. นางสาวธนภรณ์  รักพวก
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  วงษ์เจริญ
4. นางสาวภาวิณี  อระแสง
5. นางสาวภาวิไล  ใบเงิน
6. นางสาวรัตนาวลี  พิชัยยันต์
7. นางสาวรุ่งนภา  พิชัยยันต์
8. เด็กหญิงฤดีรัตน์  สิงห์โตทอง
9. นางสาวสภาพร  นะชา
10. นายสรศักดิ์  สอนทย
 
1. นายอนุพนธ์  ชัยทาน
2. นายแสงสุรีย์  จันดก
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 33 โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กชายปริวัตร  ศรีทร
2. เด็กหญิงรังสิเกศ   เพ็ชรชื่น
 
1. นายมานัด   หาญตั้ง
2. นายวิลาศ    เสมา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 47 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นางสาวจิดาภา   เหลาลา
2. นายวิทวัส    ศรีเพียร
 
1. นายพิทักษ์   สันทาลุนัย
2. นายประพันธ์  ดวงฤทธิ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 34 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. เด็กหญิงรัชนี  พุทธวงค์
 
1. นางสาวศิริพร  พูลหวัง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. นางสาวเปรมวดี  แก้วกำกง
 
1. นางสาวภูษณิศา  คุดชิตา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 33 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงฐานวีร์  วิชัยรัมย์
 
1. นายนิวัติ  เกษมรัตนพงศ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74.66 เงิน 34 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นางสาวพิศมัย  ชัยสิทธิ์
 
1. นางสาวศิริพร  พูลหวัง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กหญิงวรกานต์  สว่างเทียบ
 
1. นายวันชัย  แจงประดิษฐ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 63.3 ทองแดง 36 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. นางสาวจิรัชญา  แก้วกำกง
 
1. นางสาวภูษณิศา  คุดชิตา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  เอกดิลก
 
1. นายนิวัติ  เกษมรัตนพงศ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. นางสาวสายธาร  ทองสุข
 
1. นางสาวสุพรรษา  ทองเปลว
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 55.7 เข้าร่วม 51 โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงปัญญาพร  สีทา
2. เด็กหญิงลัดด่าวัลย์  เงินสา
 
1. นายทศพล  แกมนิล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 19 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายอนุสรณ์  เฉลิมพิษ
 
1. นายนิวัติ  เกษมรัตนพงศ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 29 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นางสาวชลธิดา  ปาสองห้อง
 
1. นางสาวศิริพร  พูลหวัง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กันหนองฮะ
2. เด็กหญิงบุรฑริกา  เกษประสาร
3. เด็กหญิงภัทรวดี  โกนกระโทก
 
1. นายภูษิต  ศิริมัย
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 43 โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวกนกพร   ยศ
2. นางสาวรุ่งนภา   คะเชนเนียม
3. นางสาวศศินิภา   บุญคำ
 
1. นางสาวบุษกร  คำเกตุ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กชายสมศักดิ์  ตอนสาด
 
1. นายอาคม  คำแก้ว
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กชายขวัญยืน  ดาทองงอน
 
1. นายอาคม  คำแก้ว
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. เด็กชายพันธวัช  เซียงหนู
 
1. นางสาวภูษณิศา  คุดชิตา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 75.3 เงิน 34 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. เด็กหญิงจิราวิไล  ปินะพัง
 
1. นางสาวเมธิศา  ธรรมศรี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงวาสนา  แดขุนทด
 
1. นายณัฎฐวุธ  นุราช
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. นางสาวปรารถนา  เดชงาม
 
1. นายณพพงศ์  พุ่มภักดี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กชายขวัญยืน  ดาทองงอน
2. เด็กชายจันทรวัฒน์  สกุลรัมย์
3. นางสาวจินต์จิรา  ใสสดศรี
4. เด็กชายณัฐนันท์  แข็งกล้า
5. เด็กชายธีรวัฒน์  หอมหวาน
6. เด็กชายนฤนาท  ศรีดี
7. นางสาววรพิชชา  พิกุลทอง
8. เด็กชายสมศักดิ์  ตอนสาด
9. นายอรุชา  ประชุมรัฐ
10. เด็กชายอลงกรณ์  ทุมขอน
11. นายอาคม  คำแก้ว
12. นายเอกรินทร์  บันธากิจ
 
1. นายอาคม  คำแก้ว
2. นางสาวศกลวรรณ  สินประเสริฐ
3. นางสุุมารี  งามสอน
4. นางสาวจารุวรรณ  สุดใสดี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 7 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายธนภัทร  กฤษณะสุวรรณ
2. เด็กชายนิธิสิน  แสนคำแก้ว
3. เด็กหญิงพรทิพย์  คะกะเนปะ
4. เด็กชายภาธรณ์  รักษ์มณี
5. เด็กหญิงเมธาพร  นะธิศรี
 
1. นายสุวิทย์  มุ่งดี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.2 ทอง 19 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายณัฐพงศ์  เงางาม
2. นายทรงสิทธิ์  เข็มทอง
3. นายนันทวัฒน์  สองพี่น้อง
4. นางสาวพนิดา  ปฐพี
5. นางสาววารีรัตน์  พลอยประสิทธิ์
6. นายศุภีรัช  ลีอุดม
 
1. นางสาวรุจิรา  วรพต
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 71.4 เงิน 39 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นางสาวกชกร  กุมวิจิตร
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ธวัชอ่อน
3. นางสาวกรรณิการ์  ดงงาม
4. เด็กหญิงกรรณิการ์  นามวงษ์
5. เด็กหญิงจันทราทิพย์  เกตุทิม
6. นางสาวจิดาภา  ม่วงคำ
7. เด็กชายจิรพัฒน์  คุชิตา
8. นายจีระศักดิ์  แสวงสุข
9. เด็กชายชวลิต  บุญเหมาะ
10. เด็กหญิงฐานิดา  ไชยสงค์
11. นางสาวฐิติญา  วงศ์จันทร์
12. นางสาวณปภัช  จันทะพรม
13. นายณรงค์  สุขรักษา
14. นายณรงศักดิ์  สาวใส
15. เด็กหญิงณัฏฐิกา  ไชเยศ
16. เด็กชายณัฐนนท์  เนียรสันเทียะ
17. นายดาวรุ่ง  บุตรบุญมา
18. นางสาวทิพามณี  เพ็ชรสิน
19. นางสาวธนวรรณ  จำปาเมือง
20. นายนพรุจ  บุญเหมาะ
21. เด็กหญิงนรารักษ์  ยินดีชาติ
22. เด็กหญิงนลิศรา  คำนนท์
23. เด็กชายบูรพา  นาชม
24. นายปัฐวีร์  ศิลาสิริพงศ์
25. เด็กหญิงพิชญาพร  สุวรรณ์
26. นายมลชัย  ถวายมงคล
27. เด็กหญิงรินลิณี  ทาดา
28. เด็กชายวรยุทธ  บอนบุตร
29. นางสาววรรวิภา  ชูชาติไทย
30. นายวสันต์  กันสำอาง
31. เด็กชายวัฒนพัฒน์  เพ็ชร์จิตต์
32. เด็กหญิงวิภาวี  โจมเสนาะ
33. นายศิลา  สังข์ทองรัมย์
34. นายสาคร  จันทรเสนา
35. นางสาวสุดารัตน์  สริมอรุณ
36. เด็กหญิงสุธินันท์  นาสวรรค์
37. นางสาวสุวิมล  อุไร
38. เด็กหญิงอภิญญา  คำโสดา
39. เด็กหญิงอาริยา  น้อยถนอม
40. เด็กหญิงเขมมิกา  เพ็ชรสิน
 
1. นายมงคล  วันภักดี
2. นางสาวเมธิศา  ธรรมศรี
3. นางจุรี  จรรัตน์
4. นายนฏกร  ปั้นพุ่มโพธิ์
5. นายนิพนธ์  แซ่ลิ้ม
6. นายเจษฎา  บุณโยประการ
7. นางสาวศิริพร  พูลหวัง
8. นางสาวบุบผา  สวัสดิ์ผล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กชายยุทธชัย   วัดแผ่นลำ
 
1. นายอัฒพล  แก้วใส
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.3 ทอง 37 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายวิธวุฒิ  จันทะมา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เวียนวงษ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.6 เงิน 50 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงปลื้มจิตร  หอมหวาน
 
1. นางสาวศกลวรรณ  สินประเสริฐ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.16 เงิน 33 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. นางสาวศศิภัทร  บุญประกอบ
 
1. นางจันทร์จิรา  เดชประไพ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 39 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายชัยนันท์  พรมมา
 
1. นางสาวรุจิรา  วรพต
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 47 โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  เจริญสุข
 
1. นายวิชิต  ศรประสิทธิ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 11 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวสุพัตรา  กี้ธนสมบัติ
 
1. นางสาวรุจิรา  วรพต
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.66 เงิน 42 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กชายฐานทัพ  เย็นพู
 
1. นางสาวเฉลิมพันธ์  เย็นจิต
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 34 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายหัสดิน  สุริวงษา
 
1. นางสาวรุจิรา  วรพต
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 40 โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  วสุวรพงศ์
 
1. นายพงศธร  เสมา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.66 เงิน 41 โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวณิภาพรรณ์   ศาลางาม
 
1. นายอัฒพล  แก้วใส
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กชายยุทธชัย   วัดแผ่นลำ
 
1. นายอัฒพล  แก้วใส
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 34 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นายณรงศักดิ์  สาวใส
 
1. นางสาวเมธิศา  ธรรมศรี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.3 ทอง 20 โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  วสุวรพงศ์
 
1. นายพงศธร  เสมา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.6 เงิน 20 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวสุพัตรา  กี้ธนสมบัติ
 
1. นางสาวรุจิรา  วรพต
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 27 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวกนกวรรณ  แอบจังหรีด
2. นายจรณะ  วินาโท
3. นายชัยนันท์  พรมมา
4. นางสาวธัญพร  จบแสง
5. นางสาวพลอยวรีย์  เพ็ชรมณี
6. นางสาวฟ้ารุ่ง  เด่นกระจ่าง
7. นายวัชรพล  กัณหาชาลี
8. นางสาววัชราภรณ์  สอนรัมย์
9. นางสาววันวิสา  จำปาทอง
10. นางสาววาสินี  วิมล
11. นางสาววิลาวัลย์  เงินทรัพย์
12. นางสาวสุภาพร  นุชิต
 
1. นางสาวรุจิรา  วรพต
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 72.2 เงิน 44 โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กชายกฤษชัย   กันเรือน
2. เด็กหญิงจิราวรรณ   อินทร์ประยูร
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  พ่อโพธิ์ศรี
4. เด็กชายญาณวุติ  สุตนา
5. เด็กหญิงณัฐกมล   โคตรชนะ
6. เด็กชายทัศนชล   คำนาค
7. เด็กชายภูทเนตร   อินทร์จันทร์
8. เด็กหญิงศุภวรรณ   เกียรติกันยา
9. เด็กชายอดิเทพ  ชมพู
10. เด็กหญิงอังษณา   สุขหาได้
 
1. นางกรรณิกา  บัณฑิตย์
2. นางสาวฝนทอง  เย็นที
3. นางสาวบุษกร  คำเกตุ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 77 เงิน 44 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายณัฐชนน  อนุรักษ์
2. นายณัฐวุฒิ  ภาคภูมิทอง
3. นางสาวพรชนก  จิตรพล
4. นางสาวพรชิตา  บัวเลย
5. นายมณิภา  เทพวงค์
6. นายรัตตชา  เนตรการณ์
7. นายวรภพ  อินยิ้ม
8. นางสาววราภรณ์  ชมเชื้อ
9. นางสาวสยามล  สุระฉิมพลี
10. นางสาวอาภัสรา  โชติอุดม
 
1. นางพรรณี  กลสัน
2. นางชื่นจิตต์  กมลรัตนพล
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 77 เงิน 30 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยางงาม
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เกิดกำบท
3. เด็กหญิงปานชนก  ระวีวัฒน์
4. เด็กหญิงวรรณิสา  หอมเทียม
5. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เกิดสำโรง
6. เด็กหญิงอรอุมา  ทองพระภักดิ์
 
1. นางสาวศกลวรรณ  สินประเสริฐ
2. นางสาวนภัสวรรณ  โพทร
3. นายคมสรรค์  มันทะราช
4. นายพิเชษฐ์  ถาวร
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง 23 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นายธีระศักดิ์  ร่วมกุล
2. นางสาวพรกัญญา  จันทร์แดง
3. นางสาวมาลิกา  อันทพิษ
4. นางสาววิภาดา  กันหา
5. นางสาวศิริพัตรา  สีระพัน
6. นางสาวอรุณี  บุญศักดิ์
 
1. นายนฏกร  ปั้นพุ่มโพธิ์
2. นางสาวเมธิศา  ธรรมศรี
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 41 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  ถาวรสาลี
2. เด็กหญิงกฤษณีย์  วิยะรส
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จิตรพล
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชัยสิทธิ์
5. เด็กหญิงสุธิตา  พายไธสง
6. เด็กหญิงอภิญญา  นามโคตร
 
1. นายนฏกร  ปั้นพุ่มโพธิ์
2. นางสาวเมธิศา  ธรรมศรี
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 46 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวชลธิชา  เกษมศรีวิทยา
2. นางสาวชลธิชา  มากฉาย
3. นางสาวณัฏฐธิดา  พินแพทย์
4. นางสาวปวีลดา  ปุยฝ้าย
5. นางสาวเดือนเพ็ญ  สวัสดิ์มิ่ง
 
1. นางพรรณี  กลสัน
2. นางชื่นจิตต์  กมลรัตนพล
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 55.6 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ชาวนาแปน
2. เด็กหญิงพรภัส  พิมพ์ศรี
3. เด็กหญิงพรไพลิน  คนหลัก
4. เด็กหญิงพัชราพรรณ  สุวรรณจิตร์
5. เด็กหญิงภัทรวดี  เกียรตินอก
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีเจริญ
7. เด็กหญิงวารุเนตร  ลำภา
8. เด็กหญิงศริลักษณ์  ศรีภา
9. เด็กหญิงสุภาพร  พุทธหาร
10. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ชอบกิจการ
11. เด็กหญิงอินทิรา่  เริงหิรัญ
12. เด็กหญิงเขมรินทร์  ศรีประทุม
 
1. นายสิทธิโชค  ปัจจา
2. นางสาวเด่่นนภา  แปวประเสริฐ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 71 เงิน 13 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. เด็กชายตะวัน  กิจสง่าวงษ์
2. นายพีรพัฒน์  บุญสุข
3. นายรัฐนันท์  ถาวรชน
4. นางสาวศิขรินธาร  ศรีสุข
5. นายอนุชา  โพธิ์ชัย
 
1. นายนฏกร  ปั้นพุ่มโพธิ์
2. นางสาวเมธิศา  ธรรมศรี
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 41.8 เข้าร่วม 49 โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กหญิงรุจิกา  น้ำทิพย์
 
1. นางสาวพิมรดา  กรรณสูต
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84.5 ทอง 22 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวจิดาภา  เอมี่ วอลเลซ
 
1. นายธนาวัฒน์  สำราญกิจ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 48 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงปพิชญา  พงษ์พรหม
 
1. นายจีระ  จิตติเมธากุล
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81 ทอง 51 โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวรวิสรา  อินทร์กลาง
 
1. นางสาวทัศนีย์  ก่อแก้ว
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78.17 เงิน 19 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายธีรภัทร  ภู่เขียว
 
1. นางยศศิรพัฒน์  โสดแนว
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 44.54 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นายกษิดิศ  ดิษยบุตร
 
1. นางสุรางคนา  ใหม่เอี่ยม
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงชาลิษา  วันทยา
2. เด็กชายณรงค์ทรรศน์  กอนแสง
3. เด็กหญิงดวงกมล  หลายสมสุข
4. เด็กหญิงพิชญา  เดชกุ้ง
5. เด็กหญิงอารยา  สมัยใหม่
 
1. นางยศศิรพัฒน์  โสดแนว
2. นางสาวศรีประไพ  สีดอกไม้
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีทอง
2. นางสาวจิรกานต์  โสดาราม
3. นายทรงศักดิ์  ทองชื่น
4. นายวีรพล  สุริหะ
5. นางสาวเมษกาญฎาร์  สมภักดี
 
1. นางสาวศิวพร  ศรีคราม
2. นางอัจฉราพร  สิงห์พลงาม
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 44 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวฐิติยา  นารีสุข
2. นางสาวภัทรกร  ชื่นอารมณ์
 
1. Mr.Wang  Zhong Fa
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 47 โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวจิราวรรณ   ฟุเฟื่อง
2. นางสาวฐนิชา  เลิศสกุล
3. นางสาวณัฐกุล  เพราะเรืองบิดา
4. นางสาวเสาวลักษณ์  ปินะกาเส
5. นางสาวแก้วใจ  ไวแสง
 
1. นางสาวศศิรัตน์  พิทักษ์ศิลป์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 82.52 ทอง 15 โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงนรินทร  พงษ์คุณ
2. เด็กหญิงพัชรา  สมบุญทองดี
 
1. นางสาวรัชยา  พรพงษ์กุล
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68.39 ทองแดง 38 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายเผ่าพันธ์ุ  ทองอินทร์
 
1. นางพิจักษณา  กาวี
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.3 ทอง 11 โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กชายกิตตินันท์  พูพิลึก
2. เด็กชายตะวัน  โพธิ์แก้ว
3. เด็กชายนิคม  เบ็ญคุ้ม
4. เด็กชายวัชรินทร์  เงินสมบัติ
5. เด็กชายสุทธิเดช  สายทอง
6. นายอาทิตย์  พลอยประเสริฐ
7. เด็กชายเจษฎาภรณ์  พิงภูงา
8. เด็กชายเพ็ชรกล้า  ดีจรัส
 
1. นายบุญญฤทธิ์  ระพันธ์
2. นายปนัดฐา  หอมทิพย์
3. นายศิริชัย  ดวงอาจ
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.86 ทอง 23 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นายธีรภัทร์  บุญชัยโย
2. นางสาวผกามาศ  สุดา
3. นางสาวพรนภัส  กำปะ
4. นางสาวพิธิญากรณ์  เลียบกระโทก
5. นางสาวมุฑิตา  อรกุล
6. นางสาวอรพิน  แสงสีสม
 
1. นายเจษฎา  เกิดแปลงทอง
2. นายรุ่งขจร  โลเกตุ
3. นายณรงค์ศักดิ์  หงษ์ทอง
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 74.2 เงิน 32 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวตติยรัตน์  ลิตเดชลัม
2. นางสาวนภสร  โคตรสาร
3. นางสาวนิราภรณ์  เย็นใจ
4. นางสาวบุษบา  วงศ์สีนวน
5. นางสาวพิริยาพร  โสภิณ
6. นางสาวราตรี  แก้ววิลา
7. นางสาววารุณี  แก้ววิลา
8. นางสาววิชญาดา  วงค์ทำเนียบ
9. นางสาวสิราวรรณ  สีโลหะเลิศ
10. นางสาวอรัชพร  สิมมา
 
1. นายพิชัย  พยุเวช
2. นายสุเมธ  วรกุล
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง 26 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หอมใบ
2. เด็กหญิงวรลักษณ์  หอมผล
3. เด็กหญิงอภิชญา  ธรรมจารย์
4. เด็กหญิงเกตุสินี  เกตุแก้ว
5. เด็กหญิงเขมรัตน์  หอมเทียม
 
1. นางสาวพิกุล  เพ็ชรประเสริฐ
2. นางสุมารี  งามสอน
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 21 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวจันจิรา  ฉิมทะเล
2. นางสาวปลายฝน  สุขชู
3. นางสาวพรนิภา  จันทร์แดง
4. นางสาวพัณนิสา  ฟักอร่อย
5. นางสาวอรอนงค์  วงค์สีนวน
 
1. นายพิชัย  พยุเวช
2. นางสุมารี  งามสอน
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงปราณปรียา  เหมพรหม
2. เด็กหญิงสุภาวิตรี  ศรีทองภิรมย์
3. เด็กหญิงอภิชญา  งามสำโรง
 
1. นางสาวแสนสิน  สุทธิเจริญ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวจันณิภา  คณาชาติ
2. นางสาวหัทยา  ศรีธร
3. นางสาวอรกัญญา  บุตรเสน
 
1. นางวิไลวรรณ  สายแสง
2. นางสาวสวนีย์  กันหนองฮะ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 70.6 เงิน 36 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสิริยุภา  หงษ์อานนท์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เป้าวิลัย
3. เด็กหญิงอภิรดา   อริยะมงกุฏ
 
1. นางสุนิต  ทินบุตร
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 76.6 เงิน 14 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวกรรธิมา  สมสาย
2. นายศรายุทธ  แก้ววิเชียร
3. นางสาวอภิญญา  โพธิ์ทอง
 
1. นายคมสรรค์  มันทะราช
2. นางสาวพัชรี  อร่าม
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 29 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   จันทา
2. เด็กหญิงภานรินทร์  สีสังวาลย์
 
1. นางสาวพัชรินทร์   ไชยบุบผา
2. นางสาวรักชนก   ประสารกก
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79.33 เงิน 32 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายญาณกร  เชยประเสริฐ
2. เด็กหญิงศุภกาญจน์  ศรีลาเลิศ
 
1. นายเอกชัย  พัฒนพิบูลย์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78.67 เงิน 25 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวณัฐวดี  พันธ์ทองหลาง
2. นางสาววรัญญา  สัมพันธ์
 
1. นายชัชวาล  จันทรทีประ
2. นางสาวจารุวรรณ  สุดใสดี
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 58.33 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายณภัทรดนัย  คำโสภา
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  กว้างขวาง
 
1. นางสาววารุณี  วรศักดิ์โยธิน
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายศุภกรณ์   ปราบทุกข์
2. นายสุทธิพงษ์  ปันดี
 
1. นายพยุงศักดิ์   คำมี
2. นายสมวงค์   ผดุงญาณ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 36 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงธารารัตน์  นานัน
2. เด็กหญิงเกวลี  แก้วไตรทิพย์
 
1. นางสาววารุณี  วรศักดิ์โยธิน
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 50 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  วรรณศิลป์
2. เด็กหญิงวิลาสินี  แรงกล้า
 
1. นางสาวพัชรินทร์   ไชยบุบผา
2. นางสาวจารุวรรณ   ศรีจันทร์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 59.33 เข้าร่วม 26 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันทเขต
2. เด็กหญิงภัสราภรณ์  ศรีเคนนรรัตน์
 
1. นายสมพงษ์  บุญเติม
2. นางสาวอริยพร  เผือแผ่
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 36 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายจิรยุทธ์   คำมี
2. นางสาวจุติภัทร   พลรัตน์
 
1. นางสาวธารินี   วัฒนจันทร์
2. นางสาวจารุวรรณ   ศรีจันทร์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 19 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายพีรพัฒน์  จันทร์คำ
2. นายวีระชัย  พรมบุตร
 
1. นายชัชวาล  จันทรทีประ
2. นายแก้วนิมิต  ธนะพันธ์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 47.67 เข้าร่วม 46 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายชนม์ณกรณ์   ธรรมะพัฒน์
2. นายธนดล   เวียงย่างกุ้ง
 
1. นางสาวธารินี   วัฒนจันทร์
2. นางสาวพัชรินทร์   ไชยบุบผา
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 30 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายนันทภพ  เหล็กนางรอง
2. เด็กหญิงปวันพัสตร์  ประทีปแก้ว
3. เด็กชายสหรัฐ  เมฆไหว
 
1. นายปรัชญา  รุ่งอร่าม
2. นางสาววารุณี  วรศักดิ์โยธิน
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 55.33 เข้าร่วม 44 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 1. นายวิษณุชัย  สีเขียว
2. นายอานนท์  เฮียงสุข
 
1. นางสาวยุพาพิน  บุญเยี่ยม
2. นางสาวณัฐณิชา  ชันขุนทด
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กหญิงพนิดา  วงหาญ
2. เด็กชายสุวรรณ  สุขสมโสตร์
 
1. นายวรวิทย์  ไวยวรรณ์
2. นางภคพร  สังข์อ่อน
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  วิเชียรพันธ์
2. เด็กหญิงทิชานันท์  อินพรหม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ปัตตรัย
 
1. นายทวีศักดิ์  สุเมธโสภณ
2. นางอรุณี  สุเมธโสภณ
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กหญิงจันทรัสม์  สีอ่อน
2. เด็กชายณฐกร  พยุยงค์
 
1. นายทวีศักดิ์  สุเมธโสภณ
2. นางอรุณี  สุเมธโสภณ
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นายวรพรต  ตันเจริญ
2. นางสาวโชติกา  ถาวรยิ่ง
 
1. นายทวีศักดิ์  สุเมธโสภณ
2. นางอรุณี  สุเมธโสภณ
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  มรรคที
2. เด็กหญิงปานตะวัน  ประจำภพ
3. เด็กหญิงฝนทอง  เตียงกุล
 
1. นายทวีศักดิ์  สุเมธโสภณ
2. นางจูฑามาศ  พันจันทึก
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กชายกิตติทัต  สนครบุรี
2. เด็กชายธีรพัฒน์  นาโสม
3. เด็กชายรัตนเทพ  พงษวัน
 
1. นายทวีศักดิ์  สุเมธโสภณ
2. นางอรุณี  สุเมธโสภณ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 72 เงิน 44 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กชายธัชชัย  หอมหวาน
2. เด็กชายนครินทร์  หอมเกตุ
3. เด็กชายพีรศักดิ์  เอกทัศน์
 
1. นายบุญชู  แข่งขัน
2. นางสุมารี  งามสอน
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 47 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายกฤษณวัฒน์  โสภกุล
2. นายชัยณรงค์  กรงกลาง
3. นายมานันชิต  ศิริเวช
 
1. นายชัยพงษ์  เพ็ชรประกอบ
2. นายชัชวาล  จันทรทีประ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 19 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ทัดสงค์
2. เด็กหญิงวาสนา  เรืองมาลา
3. เด็กหญิงอภิญญา  หงษ์ทอง
 
1. นางอลิสา  เพชรมะดัน
2. นางสาวยุภาพรรณ  ยอดพะเนา
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวชลทิชา  ส่องแสง
2. นางสาวณัฐยา  สมสาย
3. นางสาวเจนจิรา  หอมประสพ
 
1. นางอลิสา  เพชรมะดัน
2. นายธีระพร  โสพันธ์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงจุฑามณี   มากสมบูรณ์
2. เด็กชายชวิศ   พงษ์สมร
3. เด็กหญิงฐิติมา   จ้อยเจริญ
4. เด็กหญิงณฤทัย   คำแหล่
5. เด็กหญิงปัทวรรณ   บุญเรือง
6. เด็กหญิงภัทรวดี   นรากร
 
1. นางสาวราตรี   ลภะวงศ์
2. นางชลลดา   ชำนาญ
3. นางสาวพัชรินทร์   ไชยบุบผา
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.4 ทอง 4 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายจตุพร  ทิพย์โอสถ
2. นายวรัญชัย   หาญบรรกิจ
3. นางสาวศศิภัทรา  กลิ่นพิพัฒน์
4. นางสาวสุนันทา   เอี่ยมนาค
5. นางสาวเบญจรัตน์   ประเสริฐ
6. นางสาวเสาวลักษณ์   ต้นตาลน้อย
 
1. นางสาวราตรี   ลภะวงศ์
2. นางชลลดา   ชำนาญ
3. นางสาวพัชรินทร์   ไชยบุบผา
 
150 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 70.66 เงิน 35 โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุตรอินทร์
2. เด็กหญิงนันท์ชนก  แสงโสภา
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์   จันทร์ชุ่ม
 
1. นายกฤษฎา  สกุลวิโรจน์
2. นางกาญจวรรณ  หงษ์ทอง
 
151 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 74 เงิน 46 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวลริตา  ทองชิง
2. นางสาวสุรินดา   หนูประโคน
3. นางสาวสุรีพร   ทองกล้า
 
1. นายกฤษฎา  สกุลวิโรจน์
2. นางกาญจวรรณ  หงษ์ทอง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.66 ทอง 11 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ระวังงาน
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงภัทรมน  วงศ์ศรีดำ
 
1. นายสมชาย  เหลืองอ่อน
2. นางอลิตษา  ขวัญศิริ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81.67 ทอง 37 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นายวโรดม  จันทร์นวล
2. นายสหัสคุณ   พวกคาม
3. นายอัศนี   ศรีษะ
 
1. นางสาวเกศญา  โพธิ์ศรี
2. นางนัยน์ภัค   สุวรรณพัฒน์
 
154 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจตุพร  สร้อยโสม
2. เด็กหญิงชาลินี  พร้อมสระน้อย
3. เด็กหญิงสุนิษา  สมบูรณ์
 
1. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
2. นางสาวศิรินทิพย์  ตันเฮง
 
155 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวนพเก้า   รามวงค์
2. นางสาวนัชชา   สีกาแก้ว
3. นางสาวอารีรัตน์   กีโดย
 
1. นางสาวราตรี   ลภะวงศ์
2. นางสาวพัชรินทร์   ไชยบุบผา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติมา  มมประโคน
2. เด็กชายศุภฤกษ์  หาญกร
3. เด็กชายอดิเรก  กุลวิมล
 
1. นายแก้วนิมิต  ธนะพันธ์
2. นายคมสรรค์  มันทะราช
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.67 ทอง 11 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  อุ่มสะเดา
2. นางสาวรัตนาพร  จันทร์ทา
3. นางสาวสิดาพร  บุญยงค์
 
1. นายแก้วนิมิต  ธนะพันธ์
2. นายคมสรรค์  มันทะราช
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 34 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงณฐพร  พรมสุข
2. เด็กหญิงปั้นฟ้าใส  สอาดชอบ
3. เด็กหญิงแป้งศรีไพร  สอาดชอบ
 
1. นายแก้วนิมิต  ธนะพันธ์
2. นางสาวโสภิฒชาดา  วงค์ดวง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 83 ทอง 34 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. นางสาวรำพึง  สายสมร
2. นางสาวอัญมณี  สอนพราหม
3. นางสาวอารียา  พรมพิจิตร
 
1. นายดาวทอง  จ้ำนอก
2. นางสาวนงค์รักษ์  ลีสี
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤตยา  บุญรวม
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  บุญศรี
3. เด็กชายพชร  เปลื้องสุวรรณ
 
1. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
2. นางสาวศิรินทิพย์  ตันเฮง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. นางสาวปนัดดา  แปลนกอง
2. นางสาวรำพึง  ยมศรีทัศน์
3. นางสาวอภิวรรณ  ขันทอง
 
1. นางสุมาลี  รามฤทธิ์
2. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
 
162 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กชายสุธิพงษ์  ศรีสังข์
 
1. นางกมลนัทธ์  เสน่หา
 
163 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กชายเมฆา  ใยบำรุง
 
1. นางสาวอุษา  เฟื่องสำรวจ
 
164 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กชายสุขสันต์  โกนโกสพ
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  เข็มรัตน์
 
165 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวศศิธร  หาญกิจ
 
1. นางสาวศกลวรรณ  สินประเสริฐ
 
166 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 13 โรงเรียนตาพระยา 1. นายสมิทธ์  ชินรัมย์
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  โสปัญหริ
 
167 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 12 โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กชายกิตติพงศ์  สุต๋า
2. เด็กชายไชยา  องค์สุนทร
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  โสปัญหริ
2. นางสาวฤดีรัตน์  เจียมสกุล