สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 22 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุทธิโยชน์
 
1. นางสาวเพลินพิศ  พลเสน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90.66 ทอง 5 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวบุญฑนิกา  ถมจอหอ
 
1. นางอรุณี  บริบูรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 47 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐฑิกา  ข้อนอก
 
1. นางสาววรรณา  เจริญคง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 47 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวปวริศา  ปสุตนาวิน
 
1. นางทัสณี  ฆ้องคำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงมุนินทร์  ทองไทย
 
1. นางสอางค์ศรี  บุญสติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 71.33 เงิน 41 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นางสาวอัณท์ฑิตา  บุญร่วม
 
1. นางอัจฉรา  พึ่งบัว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 18 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงธัญจิรา  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางนิตยา  บางกุ้ง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 53.67 เข้าร่วม 45 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  ประจันทร์ทา
 
1. นางสาวปวริศา  วันชูเสริม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 47 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา  สุริยา
2. เด็กหญิงธีราพร   ณรงค์ตะคุ
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  ประจันทะ
 
1. นางสกุลเพ็ญ  พันธ์อิ่ม
2. นางสายแพ  ลัยเลิศ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 25 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวจิราพรรณ  ล้อพงษ์วานิช
2. นางสาวนนทพร  เฉยกุล
3. นางสาววรรณศิริ  มาตย์รัตน์
 
1. นางสาวจิรภา  กันยาน้อย
2. นายอานนท์  วรวงค์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 72.33 เงิน 29 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณสิริ  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  กองทูล
 
1. นางสาวจารุณี  ลีพรมมา
2. นางอัจฉรา  พึ่งบัว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 37 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวกรกนก  เสนีย์ศรีสกุล
2. นางสาวปรีดาวรรณ์  ศรีทองคำ
 
1. นายอานนท์  โชคนันทนา
2. นางศุภมาส  มูนทองชุน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 45 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวพรนัชชา  กลางหน
2. เด็กหญิงสุรธิดา  เรืองสา
 
1. นางสาวรุ่งนภา  เตรียมตั้ง
2. นางสาวปัทมา  ปัทธิสามะ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 71.75 เงิน 35 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นางสาวจิตวจี  จ้อยสำเภา
 
1. นางสายแพ  ลัยเลิศ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26.5 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายทัตพงศ์  ชาญสมร
 
1. นายนราพงษ์  สายศิลป์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 31.5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายโชคชัย  สมัยมงคล
 
1. นายนัฐพร  ครองยุติ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54.13 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงทรรศน์วรรณ  กองอ้าย
2. เด็กชายอิศเรศ  พรมแพง
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พินิจจันทร์
 
1. นางสาวกมลชนก  สมจิตต์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ผลศิริ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84.1 ทอง 15 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวกัญญรัตน์  บัวศรี
2. นายธนากร  เพียเพ็งต้น
3. นายภัทรศาสตร์  พันธุ์แตง
 
1. นายอนุชิต  โฉมงาม
2. นางมลิวัลย์  ผ่องใส
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68.88 ทองแดง 13 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงชนากานต์  ซื้อสุวรรณ
2. เด็กชายปราบดา  รสหอม
3. เด็กชายศุภกร  สุพรรณ
 
1. นายกัมปนาท  เทียนจันทร์
2. นางรจนา  เทียนจันทร์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 73.25 เงิน 4 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวกุลิสรา  ตาชูชาติ
2. นายพสธร  จันทรา
3. นางสาวพัฒนศญา  พรมบัง
 
1. นายกัมปนาท  เทียนจันทร์
2. นางรจนา  เทียนจันทร์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 35.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงสุธิตา  แพงน้อย
2. เด็กชายอัศวิน  หมื่นไสยาสน์
 
1. นางสาวปัทมา  ประดาศรี
2. นายนิพิฐพนธ์  รูปพรหม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวมาริษา  คำภา
2. นางสาววิภาวรรณ  อินทร์โปรย
 
1. นายมงคล  เกตมณี
2. นายสมศักดิ์  เรืองศรี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายชุติพนธ์  กัลยาประสิทธิ์
 
1. นายนิคม  พรมณี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 31 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายเกียรติศักดิ์  ยุบัว
 
1. นายนิคม  พรมณี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายปุณณภพ  นาควิจิตร
2. เด็กชายภูริณัฐ  มรกตอัมพรกุล
 
1. นายนิคม  พรมณี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 73.9 เงิน 29 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวอัปษร  บุญมา
 
1. นายเจษฎา  ดำรงค์สกุลไทย
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1. เด็กหญิงปพิชญา  ชาวน้ำฝน
 
1. นางอรวรรณ  อากาศชัย
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 88 ทอง 34 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายวรายุส  บรรพต
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ปัญหา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สีดาชมภู
2. เด็กหญิงญาณวดี  นะรานันท์
3. เด็กชายศิริศักดิ์  เสาหงษ์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  อำพัฒน์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ไชยคำ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 45 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายมนัสวิน  อินทร์สิทธิ์
2. นางสาวรุ่งนภา  ร่วมบุญ
3. นางสาวสิริภัสสร   พลเจริญ
 
1. นางสาวอภัสรา  เกตุสุข
2. นางสาวสวรรยา  เพชรดี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 24 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงจารุภา  ผ่องจิตร์
2. เด็กหญิงชมพูนุท  อุ่นมี
3. เด็กชายภาณุพงศ์  นึกสู้
 
1. นางดาวรุ่ง  อำนวย
2. นางสาวสุปราณี  ติงสะ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 47 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  ทาสุคนธ์
2. นางสาวสุภาพร  จันทร์โว
3. นางสาวอาทิตยา  รวดเร็ว
 
1. นางวารุณี  สอนแสง
2. นางสาวเอื้ออารี  เอกพันธ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 8 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงกนกพร  ร้อยแก้ว
2. เด็กหญิงพรชนก  รสชุ่ม
3. เด็กชายวีรชาติ  สมภักดี
 
1. นายอรรถวิทย์  สุปัตติ
2. นางสาวสายรุ้ง  ทองสูง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 51 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. นางสาวชลิดา  กล่อมแก้ว
2. นายปริเยศ  รอดแก้ว
3. นายไชยโชติ  ขวัญยืน
 
1. นายสมรัก  แก้วศรี
2. นางสาวกรรณิกา  ลีวิจิตร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงกฤชภร  เพ็ชรทอน
2. เด็กหญิงชาลิสา  ทวีบุตร
3. เด็กหญิงฤทัยภัทร  กะบินโรจน์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ซิ่วสำราญ
2. นางสาวสมพร  ดวงสำฤทธิ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.7 ทอง 12 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวธนภรณ์  เด่นกระจ่าง
2. นางสาวพรศิริ  ชูเสน
3. นางสาวไอลดา  แซ่ลาย
 
1. นางสาวประไพร  หยุดรัมย์
2. นางสาวประภัสราภรณ์  บาดาล
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 44 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงกัลยกร  อินทร์สิทธิ์
2. เด็กชายณรินทร์  จงสุข
 
1. นางชัญญานุช  คงเมือง
2. นางจิตพร  สุวรรณะ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 39 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวณัฐริกา  สีหราช
2. นายรชต  เผือกประดิษฐ
 
1. นายนิรุตติ์  วงคำชัย
2. นายอรรถวิทย์  สุปัตติ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 51.31 เข้าร่วม 43 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  ยาใหญ่
2. เด็กชายอิทธิเทพ  สิงห์มนต์
 
1. นายศุภโชค  นันตา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 48.9 เข้าร่วม 16 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  แสนวิจิตร
2. เด็กชายประจักษ์  เพิงสูงเนิน
 
1. นายสมพล  สกุลฮูฮา
2. นางดวงพร  สกุลฮูฮา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายณัฐพล  ประสาททอง
2. นายธิติ  เอื้อสลุง
3. นายนัชนันต์  พันมะลี
 
1. นายรังสรรค์  ฆ้องคำ
2. นายเจษฎา  ดำรงค์สกุลไทย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.6 เงิน 43 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  บุตรศรี
2. เด็กหญิงพัชรกิติ์  เอี่ยมอนันต์วัฒนะ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พวงดอกไม้
4. เด็กหญิงเดียร์น่า  ออกัสติน
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  โฮ้หนู
 
1. นางสาวคมศรีจรัส  วงจันทร์
2. นางธนัญญา  ดำรงค์สกุลไทย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 71.4 เงิน 46 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวปิยะมาศ  ประเสริฐโชค
2. นายพิสิษฐ์  แสงมา
3. นางสาววาสนา  เอติละ
4. นางสาวศิริรัตน์  พืชผักหวาน
5. นางสาวอิศริญา  แก้วขุขันธ์
 
1. นายสมศักดิ์  แป้นงาม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 16 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงกนกนาฎ  แสนหาญ
2. เด็กหญิงกัญณภัทร  วงค์ประเทศ
3. เด็กหญิงชัชชฎา  ฝาดสูงเนิน
4. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ธีระเศวต
5. เด็กชายเจตน์  เสือส่วย
 
1. นางสาวมัณฑนา  ภู่ทอง
2. นางสุมาลี  พิทักษ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 11 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวพัชรา  นาราศรี
2. นางสาวพิมภิชา  แสนสวย
3. นายวรพงษ์  เหมือนคิด
4. นางสาวศิริพร  แจ่มศรีจันทร์
5. นายสุพศิน  ศิลารักษ์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ตุ้มมี
2. นางสาววิลาสิณี  พูลประเสริฐ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.8 ทอง 6 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนรี  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ทองผักแว่น
3. เด็กชายภูบดินทร์  ทินโฮง
4. เด็กหญิงอินทราณี  ศิริวิ
5. เด็กชายโกสิต  แสนซื่อ
 
1. นางสาวสนธินี  ผิวแก้ว
2. นางสาวยุพนนาฎ  คำเวียงคำ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 74.6 เงิน 39 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายกมนัช  จันทร์สุนทร
2. นางสาวพุทธรัตน์  บุญบำรุง
3. นายศุภกร  ชูศรี
4. นายศุภรักษ์  สุระมณี
5. นางสาวอทิตยา  เกศสุวรรณ
 
1. นางสาวนิภาพร  รอดไพบูลย์
2. นางสาวประภัสสร  อ่อนทองคำ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.67 ทอง 35 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  สายสังข์
 
1. นายอำนาจ  เพลาะกระโทก
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 42 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวพิชยา  ชะรัดรัมย์
 
1. นายกิตติพงษ์  นาสมยนต์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 19 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายอนุชา  ทองล้วน
2. เด็กหญิงอลิสสา  นาอุดม
 
1. นางนิตยา  ดอนเมือง
2. นายจิรนันท์  ขุนทอง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.75 ทอง 4 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายวรทัต  จีรติกุลโรจน์
2. นางสาวศุภิสรา  บัวทอง
 
1. นางสุดใจ  รุ่งเรือง
2. นางสาวณัฐวรรณ  วิศิษฏศักดิ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 77.25 เงิน 45 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  เดชผิว
2. นางสาวชญาภรณ์  เรืองทิพย์
3. เด็กหญิงดลพร  ใช้เอกปัญญา
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เจริญคง
5. เด็กหญิงนฤมล  เขามะหิงษ์
6. นางสาวรัตน์ชา  จันทร์อ่อน
7. เด็กหญิงศศิญา  แสงสิทธิโยธิน
8. เด็กหญิงศศิอร  จันทรา
9. เด็กหญิงศิรินภา  คันธารักษ์
10. เด็กหญิงสโรชา  สิงห์แก้ว
 
1. นายชิราวุธ  พูลแสง
2. นางสุพิศ  พูลแสง
3. นางสาวเฉลิมศรี  สอนกระโจม
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 61.75 ทองแดง 44 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวธมลวรรณ  สิริกุลธนทรัพย์
2. นายธวัชชัย  จีบจอหอ
3. นายธิติวุฒิ  ปุรานัน
4. นางสาวนลินรัตน์  โจทย์พิมาย
5. นางสาวน้ำเพชร  เทียบแก้ว
6. นางสาวประภาพร  ดันนอก
7. นางสาวปริยาพัชร  คมขำ
8. นายปรเมศน์  บุญสอน
9. นางสาวรมิตา  อ่อนหวาน
10. นางสาวเกศิณี  มีบุญญา
 
1. นางสาวเรือนทอง  บุษปฤกษ์
2. นายพงศ์พันธ์  แก่นนวลศรี
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73.5 เงิน 37 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เนียนมงคล
2. เด็กชายเอกวรา  นามบุตร
 
1. นายวัชระ  ทองแก้ว
2. นางสุชาดา  ทองแก้ว
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวประภัสสร  พรหมวิหาร
2. นางสาวสุภาวิณี  จากศรี
 
1. นางสุชาดา  ทองแก้ว
2. นายวัชระ  ทองแก้ว
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 34 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กชายชัชวาล  พิมพา
 
1. นายกิตติพงษ์  นิยมเอื้อ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  ชะสกุล
 
1. นางสาวปัณณรัตน์  ปัญญา
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. เด็กชายธนดล  พันธุระ
 
1. นางสุมามาลย์  ออมทรัพย์ทวี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นางสาวจิรวรรณ  วังคีรี
 
1. นายกิตติพงษ์  นิยมเอื้อ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 31 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กหญิงประภัสรา  สุขพรรณ์
 
1. นางสาวนิตย์ธีรา  ธีราลักษณ์สกุล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 21 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. นางสาวเบญญารัตน์  สอนราช
 
1. นางสาวนิตย์ธีรา  ธีราลักษณ์สกุล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริพร  คนยืน
 
1. นายกิตติพงษ์  นิยมเอื้อ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นายณัฐพล  รัตนพลแสน
 
1. นางสุมามาลย์  ออมทรัพย์ทวี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76.3 เงิน 15 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพรธิดา  ยศปัญญา
2. เด็กหญิงศดานนท์  โพธิ์จักร
 
1. นายสุเวช  บุญเถื่อน
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 24 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กชายธนาดล  นวมโคกสูง
 
1. นายกิตติพงษ์  นิยมเอื้อ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 21 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นายประวัติศาสตร์  ฆ้องเล็ก
 
1. นางปราณี  สุนทรกิจพาณิชย์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 62 ทองแดง 45 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายนิมิตร  นาไม
2. เด็กหญิงพลอยรัศมี  คุณสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  จงถาวรวุฒิ
 
1. นายสุเวช  บุญเถื่อน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 62.6 ทองแดง 49 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายคเชน  จิตรประโคน
2. นายณัฐปคัลภ์  บุญเถื่อน
3. นางสาวพิชญดา  บุญเถื่อน
 
1. นายสุเวช  บุญเถื่อน
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 78 เงิน 31 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แสนพิมพ์
 
1. นายอภิวัฒน์  กระชังแก้ว
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 73 เงิน 36 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายธัชชัย  โพธิ์จันทร์
 
1. นายอภิวัฒน์  กระชังแก้ว
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 74 เงิน 37 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นายกรุณา  แก้วเกษศรี
 
1. นายธงชัย  ผ่องแผ้ว
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นายกิจจา  นนทบุตร
 
1. นายธงชัย  ผ่องแผ้ว
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86.3 ทอง 15 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. นางสาวนุศบา  เกตุสมบูรณ์
 
1. นางสาวศญาดา  ในถิ่น
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กชายอโณทัย  สงคราม
 
1. นายประดิษฐ์  เขียวฟู
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 39 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัครมัย  กำจรกลาง
 
1. นางสาวศญาดา  ในถิ่น
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 74.6 เงิน 29 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายกรวิทย์  เกตุก้อนแก้ว
2. เด็กชายชัยวัฒน์  รักคล้ำ
3. เด็กหญิงชุติมา  เข็มเพ็ชร
4. นายธนะโชค  โพธิ์ทอง
5. เด็กชายธันวา  พุทธวงษ์
6. นายบุญเรือง  ก้อนบุญไสย์
7. เด็กชายปฏิภาณ  ทองสุข
8. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองเจริญ
9. นางสาวมิ่งมาตา  สิริธนากุลชัย
10. เด็กชายศักรินทร์  ผันลา
11. นายศิริศักดิ์  วิเศษสุทธิ์
12. เด็กหญิงสุธีมนต์  วารีเสาวคนธ์
13. นางสาวสุพัฒตรา  กลมเดช
14. นายสุรสิทธิ์  ไทยโสภา
15. เด็กหญิงอรทัย  แก้วสวัสดิ์
 
1. นายอภิวัฒน์  กระชังแก้ว
2. นางสาวสุนทรี  แย้มทัพ
3. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
4. นางสาวณัฐพร  ใจผ่อง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 73 เงิน 31 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นายกรุณา  แก้วเกษศรี
2. นายกิจจา  นนทบุตร
3. นางสาวชลิตา  จำปา
4. นางสาวชวัลนุช  สิงห์โตทอง
5. นายณัฐชนน  ล้อมแพน
6. นางสาวทิพย์วรรณ  ทองคำสุก
7. นางสาวมัณฑิตา  ไวว่อง
8. นางสาวลลิตา  นาคพันธุ์
9. นางสาววารีรัตน์  ทาทองคำ
10. นายวุฒิศักดิ์  วันนิยม
11. นางสาวศริตา  โคตมุงคุณ
 
1. นายธงชัย  ผ่องแผ้ว
2. นางสาวจุฑามาศ  เปี่ยมจิตต์
3. นางอุบลรัตน์  ศรีษะเกตุ
4. นางสาวอรวรรณ  แถมโพธิ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 67.8 ทองแดง 23 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กชายกิติศักดิ์  สมคิด
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  สุวันโน
3. เด็กชายจักรชัย  จามจุรี
4. เด็กชายจิรพัฒน์  จ้ายสอน
5. เด็กชายชูเกียรติ  ช่างหล่อ
6. นายณัฐวุฒิ  เบ้าทอง
7. นายธรรมชาติ  ระลึกชาติ
8. เด็กชายนนท์  บัวบา
9. เด็กชายประวิช  นวลปลอด
10. นายปัญชญา  วงเศษ
11. เด็กชายยุทธนันนท์  ทาศิริ
12. เด็กชายศรยุทธ  มีมาก
13. เด็กชายศิวัช  แก้วพรม
14. เด็กชายศุภากร  ธุูปเกิด
15. เด็กชายสรยุทธ  จิตตบุตร
16. เด็กชายสรวิศ  เกิดลาก
17. เด็กชายสราวุฒิ  อยู่ญาติมาก
18. เด็กชายสาธิต  นามศร
19. เด็กชายสุธากร  ปาสังทอง
20. นายอดิศักดิ์  ดำกลิ่น
21. เด็กชายอนุพงษ์  รัตนศิลป์
 
1. นายชิษณุพงษ์  วิธานติรวัฒน์
2. นางสาวนิตย์ธีรา  ธีราลักษณ์สกุล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 57.6 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  เทียนนาวา
2. เด็กชายนัฐพงษ์  ศรีละออ
3. เด็กชายพิพัฒน์  เฉื่อยนิ่ม
4. เด็กหญิงอธิชา  เกียรติศิลปิน
5. เด็กชายเศรษฐพล  คล้ายคลึงวงษ์
 
1. นางสาวกัลยาภรณ์   น้ำแก้ว
2. นายกิติพงษ์  อาธิพรม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นายธนกฤต  กาบปีธนาวัฒน์
2. นายนวภัทร  มีชัย
3. นายวิศัยทัศน์  สุขสำลี
4. นางสาวสายฝน  พิทักษา
5. นางสาวอนัญพร  ขุมเพชร
6. นายอนุชา  นาดี
 
1. นายสมใจ  สีประเสริฐ
2. นายสมพร  บวบหอม
3. นายสุรศักดิ์  อ่อนทองคำ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 21 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายธัชชานนท์  ภูมิมณี
 
1. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.3 ทอง 21 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. นายมงคลสมุทร  มูลดับ
 
1. นายโกวิทย์  วิเศษศักดิ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.3 ทอง 34 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงไอลดา  มะลิวัลย์
 
1. นายจิตติภัส  ขวัญส่ง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 39 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวสุวิมล  จันทร์เสนา
 
1. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 33 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติธัช  สุวรรณกิจ
 
1. นางสาวศญาดา  ในถิ่น
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.3 ทอง 20 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายวธัญญู  ศรีสุข
 
1. นายสุรศักดิ์  อ่อนทองคำ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.83 ทอง 10 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงกุศลิน  คำพันดุง
 
1. นายสมใจ  สีประเสริฐ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 42 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. นางสาวปรียากร  วงษ์ขอม
 
1. นางพวงเพ็ญ  แพนลา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 27 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนันท์  กันแก้ว
 
1. นางสาวศญาดา  ในถิ่น
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 40 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายภานุรุจ  บุญอินทร์
 
1. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 59.33 เข้าร่วม 46 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงภัทรพร  ทองคำสุข
 
1. นายสุรศักดิ์  อ่อนทองคำ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.66 เงิน 24 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวจัณประพร  ใกล้กลาง
 
1. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 17 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายอัศวิน  ศักดิ์ศรี
 
1. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.67 ทอง 21 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายบดินทร์  เหลาไผ่
 
1. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.3 เงิน 42 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพชรนันท์  วันบุญ
 
1. นายโกวิทย์  วิเศษศักดิ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 11 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นางสาวบุณยนุช  เจริญการ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เปี่ยมจิตต์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 52.8 เข้าร่วม 38 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  สุระพันธ์
2. เด็กหญิงพรพนา  มุ้งบัง
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  ประจันทะ
4. เด็กหญิงวราภรณ์  แหวนแก้ว
5. เด็กหญิงวัจนาภรณ์  เจริญดง
6. เด็กหญิงวิจิตรา  แหวนแก้ว
7. เด็กหญิงวิลาวรรณ  กองขุนราม
8. เด็กชายวิศรุต  พอกพูน
9. เด็กหญิงสาวิตรี  ทูคำมี
10. เด็กชายอนุวัฒน์  ปะโคทัง
11. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สีชมภู
 
1. นายนฤชิต  สิทธิปลื้ม
2. นายประดิษฐ์  ภัทรกรสกุล
3. นางสาวนวพรรษ  พรมสละ
4. นางสาวนวพรรษ  พรมสละ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 77.9 เงิน 17 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 1. นางสาวกรรณิกา  บานกลีบ
2. นางสาวนงพะงา  เอี่ยมศรี
3. นายนิติธร  ผ่องใส
4. นายปริญญา  ปรีดานันท์
5. นายปรเมษฐ์  สีละพันธุ์
6. นายพชร  จันทร์เกตุ
7. นางสาววรรณภา  เกตุสระน้อย
8. นายวัชรพล  กระสวยทอง
9. นางสาวศศิปรียา  อ้นมงคล
10. นางสาวสิรินยา  สารพล
11. นางสาวสุปรีดา  บุญผาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก  กล้าเกิดผล
2. นายกรานต์  แผ่นพรหม
3. นางสาวสนธยา  ตันปิรักษ์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.6 ทอง 21 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายชีวรัตน์  ช่างย้อม
2. เด็กหญิงณัฐพร  ลือพรม
3. เด็กชายปฏิกรณ์  สมอาษา
4. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชินอาจ
5. เด็กชายภูมิพัฒน์  โยธาขันธ์
6. เด็กชายมนัสชัย  ปุยฝ้าย
7. เด็กหญิงศิริพักต์  แก้วสุริวงศ์
8. เด็กหญิงอติกานต์  ภู่ทอง
9. เด็กหญิงอรสา  พุ่มสะกา
10. เด็กชายเรืองศักดิ์  วงษ์คำนา
 
1. นางสาวณัฐพร  ใจผ่อง
2. นายอภิวัฒน์  กระชังแก้ว
3. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.6 ทอง 28 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 1. นายกฤษฎิ์  สุวรรณเพชร
2. นายชาญณรงค์  สนชาวไพร
3. นายณัฐพล  สมโพธิ์
4. นางสาวดวงฤทัย  ศรีเทพ
5. นางสาวธิดารัตน์  ไกรบุตดา
6. นายนิรุต  ฆ้องต้อ
7. นางสาวปิยะฉัตร  นามละคร
8. นายพงศกร  นามเย็น
9. นางสาวมณฑาทิพย์  น้ำทรัพย์
10. นางสาวสุภาวดี  พิมสำโรง
 
1. นายกรานต์  แผ่นพรหม
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก  กล้าเกิดผล
3. นางสาวสนธยา  ตันปิรักษ์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.2 ทอง 18 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  สร้อยสุวรรณ
2. เด็กหญิงธนพร  วรรณโกสิทธิ์
3. เด็กหญิงรัชนี  ศรีหาดวง
4. เด็กหญิงวนิดา  สายเคน
5. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  บุญกึง
6. เด็กหญิงศศิประภา  ทับทิมทอง
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูพิลึก
8. เด็กหญิงหทัยรัตน์  หารสุโพธิ์
 
1. นางเตือนใจ  ดอกบุญนาค
2. นางสาวพลอยขวัญ  หางแก้ว
3. นางสาวจิราวรรณ  เจริญคลัง
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 75.2 เงิน 30 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  โสภณ
2. นางสาวมนัชญา  ไชยทำ
3. นางสาวมัณฑนา  จันทร์ดวง
4. นางสาววรรณษา  ธิยาเวช
5. นางสาววราภรณ์  สุดอารมย์
6. นางสาวสุดารัตน์  พบสมัย
7. นางสาวอารียา  ด่านประจำ
8. นางสาวเนื้อทอง  ด่านพยัคฆ์
 
1. นางเตือนใจ  ดอกบุญนาค
2. นางสาวพลอยขวัญ  หางแก้ว
3. นางสาวจิราวรรณ  เจริญคลัง
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง 18 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลนิชา  จันทสิงห์
2. เด็กหญิงนิชาภา  บุญพิลา
3. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ม่วงน้อยเจริญ
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ใจบุญ
5. เด็กหญิงมนจิกาญจน์  พูลสวัสดิ์
6. เด็กหญิงยุทรารักษ์  ศิริพัฒน์
7. เด็กหญิงสุพรรษา  แกมจินดา
8. เด็กหญิงอนัญญา  ชอบสวย
 
1. นายอภิศักดิ์  ประภาสะวัต
2. นายวิชาญ  ศิลาทะเล
3. นางสาวปัณณรัตน์  ปัญญา
4. นางสาวศญาดา  ในถิ่น
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.6 ทอง 7 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. นายจิรายุ  โพธิ์ทอง
2. นางสาวชลลดา  ผอบทอง
3. นายธนกร  ชอบสวย
4. นางสาวธิดารัตน์  เจริญศรี
5. นายอนุวัฒน์  สัสดีวงศ์
6. นายอำพล  ทัศอินทร์
7. นางสาวอำภาพร  บุตรดีงาม
8. นางสาวอำไพพรรณ  บุตรดีงาม
 
1. นายอภิศักดิ์  ประภาสะวัต
2. นายวิชาญ  ศิลาทะเล
3. นางสาวปัณณรัตน์  ปัญญา
4. นางสาวศญาดา  ในถิ่น
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 12 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวการตนาทิพย์  ร่วมทอง
2. นายทวีศักดิ์  สำราญบุตร
3. นายนพดลย์  ธาตุจันทร์
4. นางสาวนิฌา  ปั้นตาดี
5. นางสาวรัชพร  ชิดเชื้อ
6. นางสาวรุ่งนภา  นารี
7. นายวิสิฐศักดิ์  วุฒิวงษ์
8. นายสหรัถ  สุขดี
9. นางสาวสุชานันท์  เจริญคง
10. นางสาวสุภาวรรณ  ทองพิจิตร
11. นายเฉลิมชัย  คูโนรัมย์
 
1. นายกิติพงษ์   อาธิพรม
2. นางสาวกัลยาภรณ์  น้ำแก้ว
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 67.8 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นายจีระศักดิ์  มุ่งอาษา
2. เด็กหญิงภัคจิรา  นวลสาย
3. นายภานุเดช  พอดี
4. นายวายุ  คันที
5. นายสุรัตชา  เกี้ยวสูงเนิน
 
1. นางสาวพลอยขวัญ  หางแก้ว
2. นายเอกพันธ์  ทะนีเนียม
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 47.6 เข้าร่วม 45 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงตาลฟ้า  เจริญยิ่ง
 
1. นางสาวพัชรวลัย  สมบูรณ์ผล
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวธนัชชา  อุตพรหม
 
1. นางสาวสมทรัพย์  บุญแต่ง
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.83 ทอง 20 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แป้งทา
 
1. นางอัญชลี  งามขำ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89 ทอง 25 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวปริยาภัทร  ธูปเมฆ
 
1. นางสาววัลลภา  เจริญศิริ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 45.8 เข้าร่วม 40 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวธัญวรัตน์  แตงร่ม
 
1. นายวัฒนา  รวิวรรณ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง 34 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โล่ห์แจ่ม
2. เด็กชายปธานิน  อนันตรกิตติ
3. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ตั้งบริบูรณ์รัตน์
4. เด็กหญิงภคพร  บุญเพ็ง
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญแจ้ง
 
1. นายประพันธ์  กำไรวงค์
2. นางวชิรินทรา  พัฒนกุลเดช
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93.33 ทอง 26 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวนิรมล  ลีละศาสตร์
2. นางสาวปณิตา  กุลวงศ์
3. นายยศพล  น้อยยาโน
4. นางสาวรินลณี  วันโพนทอง
5. นางสาวลลิตา  นูเนตร์
 
1. นางวชิรินทรา  พัฒนกุลเดช
2. นายประพันธ์  กำไรวงค์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 45 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรกนก  คำอ่อน
2. เด็กหญิงรสิกา  โทนุบล
 
1. นางสาวเกสินี  ศรีผา
2. นางสาวภัทรา  บัวสกุล
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 74.17 เงิน 40 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวธิดารัตน์   สุภราช
2. นางสาวสิริวิมล  อังกาบ
 
1. นางสาวปิยนุช  ศรีสุข
2. Ms.Ting Zhi  You
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 79.3 เงิน 22 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวกุลนิดา  กันมณี
2. นางสาวขวัญจิรา  พูลสวัสดิ์
3. นางสาวนวรัตน์  วิริยะอ่องศรี
4. นางสาวบุญสิตา   แก้วพฤกษ์
5. นางสาวพิมผกา  สีหะไตร
 
1. นางสาวปิยนุช  ศรีสุข
2. นางสาวสมหญิง  สิงห์โต
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88.03 ทอง 7 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  คำพงษ์
2. เด็กชายนพพร  ชมภูโคตร
 
1. นายดังตะวัน  ขันธ์ศิรินุกูล
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 88.02 ทอง 7 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาววรันธร  กาภูคำ
 
1. นายดังตะวัน  ขันธ์ศิรินุกูล
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.46 ทอง 47 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 1. เด็กชายชนะชัย  ใด้ฤกษ์
2. เด็กชายธีระศักดิ์  ด่านปราจีน
3. เด็กชายพงศภัค   อ่อนประดา
4. เด็กชายภราดร  ศิลมี
5. เด็กชายศุภกร  วาทา
6. เด็กชายสุรพงษ์  เรืองสวัสดิ์
7. เด็กชายสุริยากร  อ่อนประดา
8. เด็กชายองอาส  ตะเคียนจันทร์
 
1. นายมนต์รัก  พาลธุวงษ์
2. นายกล้าณรงค์  แก้วปักษา
3. นายพิเชษฐ์  ส่งสุข
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 74.21 เงิน 32 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นายธนาคาร  กองพิลา
2. นายนพเก้า  พรายสันเทียะ
3. นายวิทวัส  คำพระคุณ
4. นายวีรศักดิ์  ทำทวี
5. นายสมเสน่ห์  เจริญพงษ์
6. นายเทียนฟ้า  ยศปัญญา
 
1. นายธงชัย  ผ่องแผ้ว
2. นายสนทะยา  แสนณรงค์
3. นางสาวสุวิมล  สุขสอาด
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81.8 ทอง 21 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นางสาวกานดา  คำลือ
2. นางสาวนาตยา  เงินมา
3. นายนิรุต  ทิทา
4. นายปิยะวัฒ  ดวงแก้ว
5. นางสาวพรชิตา  ทองนอก
6. นางสาวภัทรฌา  เวชขลัง
7. นายยุทธนา  บัณฑิตย์
8. นางสาววราภรณ์  สุทธิประเสริฐ
9. นางสาวสุพัตรา  ศิริโสม
10. นางสาวเสาวลักษณ์  เนินบก
 
1. นายอัษฎาวุธ  บรรจง
2. นางสาวอัจฉราวรรณ  ผิวคำ
3. นายนฤชิต  สิทธิปลื้ม
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 21 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กหญิงมัจฉา  จิตร์หวัง
2. เด็กหญิงรุจิรดา  ประจันทะ
3. เด็กหญิงวนิดา  มิสา
4. เด็กหญิงสุนารี  แสงเนตร
5. เด็กหญิงสุรีย์พร  นนท์ประเสริฐ
 
1. นายคงทัศษณ์  คงเมือง
2. นางสาวรินรวดี  กวาวสืบ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 26 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นางสาวกนกพร  นามธานี
2. นางสาวรักชนก  วังศรี
3. นางสาวสุภารัตน์  พินิจจอหอ
4. นางสาวอภิญญา  ฆ้องสีทา
5. นางสาวอัจฉราพร  เทียมชัยภูมิ
 
1. นายคงทัศษณ์  คงเมือง
2. นางสาวรินรวดี  กวาวสืบ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงปรินทร  ท่าใหญ่
2. เด็กหญิงฮารียา  ประธานศิริ
3. เด็กหญิงโชติกา  ทวีกูล
 
1. นางพูลรัตน์  คุณาเขมากร
2. นางปาริชาติ  ศิลาทะเล
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวชญานิศ  วรัญญานนท์
2. นางสาวพรรณดาว  ขยันสการ
3. นางสาวลลิตา  ใจอาษา
 
1. นางพูลรัตน์  คุณาเขมากร
2. นางสาวธัญญ์วรัตน์  รัตนาพรไพศาล
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77.8 เงิน 14 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาลิตา  กอเกษตร
2. เด็กหญิงภัชราภรณ์  พลเสนา
3. เด็กหญิงอุษา  แปลงพระเนตร
 
1. นางสาวโสภิดา  พลเยี่ยม
2. นางสอางค์ศรี  บุญสติ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80.2 ทอง 10 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวกัญยาณี  สุขเขียว
2. นายวุฒิชัย  พึ่งสว่าง
3. นางสาวโชคชีวัน  มั่นจิตร์
 
1. นางสาวโสภิดา  พลเยี่ยม
2. นางสอางค์ศรี  บุญสติ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 54.6 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายบรรจงศักดิ์  พานแก้ว
2. เด็กชายศิริชัย  ยาหิงส์
 
1. นางสาวนิภาพร  ทรัพย์เรือง
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 47 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริลักษ์  ดีพันธ์
2. เด็กหญิงอรพรรณ  รุประมาณ
 
1. นายบุญเลิศ  ทัดเทียม
2. นายเอกนาวิน   แดงมาก
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 38 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายนนทวัชร  เสริมศิริ
2. นายสุรศักดิ์  เพ็ชร์แก้วหนู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิวภรณ์  เศษยา
2. นายวุฒิ  ภูมิเขต
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 24.66 เข้าร่วม 45 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เจริญธรรม
2. เด็กหญิงภิติยา  ภิลัยวัลย์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
2. นางสาวสุนันทา  เปลื้องรัตน์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระแก้ว 1. นายพัฒธนพงษ์  สมหงษ์
2. นางสาวหทัยภัทร  ช่างอบ
 
1. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
2. นางสาวสุนันทา  เปลื้องรัตน์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77.67 เงิน 10 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กชายพณิชนนท์  ปรีเปรม
2. เด็กชายเตชินท์  กงแก้ว
 
1. นายพรชัย  หันจันทร์
2. นางสาวกรวรรณ  พิลาพันธ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงกิรณา  คำภิรานนท์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  คำภูเวียง
 
1. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
2. นางสาวสุนันทา  เปลื้องรัตน์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60.66 ทองแดง 23 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองประเสริฐ
2. เด็กหญิงอักษร  ชัชวานิชย์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
2. นางสาวสุนันทา  เปลื้องรัตน์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 33 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายธีรพงษ์  นพศิริรัตน์
2. นายวัชรพล  เชื้อวงษ์
 
1. นายปัญจพัฒน์  พัฒน์ญานนท์
2. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 39.67 เข้าร่วม 27 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายภควัต  ตะเภาพงษ์
2. นางสาวสุชาดา  โภคประเสริฐ
 
1. นายปัญจพัฒน์  พัฒน์ญานนท์
2. นางสาวกมลรัตน์   มีผดุง
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 27.67 เข้าร่วม 49 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. นางสาววรรณภา  ศรีสะอาด
2. นางสาววศินี  โยธี
 
1. นายธนัทเทพ  สิงห์แก้ว
2. นายบุญเลิศ  ทัดเทียม
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 57.33 เข้าร่วม 31 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงพิชญ์ชาภรณ์  ต่างสี
2. เด็กหญิงภาชินี  สนามน้อย
3. เด็กหญิงสุธาริณี  กันธิยาถา
 
1. นายพรชัย  หันจันทร์
2. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 37 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวกัญญาภัทร  พูลแช่ม
2. นางสาวณัฐฐาพร  ประกอบพืช
3. นางสาวสุชาดา  แม่นปืน
 
1. นายพรชัย  หันจันทร์
2. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 49 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. นางสาวศยาอรกานต์  อัยยาปิยาพัชร
2. นางสาวสุพิชญา  อุปชาคำ
 
1. นายพรชัย  เชื้อรอด
2. นางสาวปาริษา  นาคะ
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายจิณณพัต  มีกิ่ง
2. เด็กชายธนวัฒน์  มาพร้าว
3. เด็กชายพุทธรา  บุตรศรี
 
1. นายกายสิทธิ์  วาดไธสง
2. นางสาวนิภาพร  ทรัพย์เรือง
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ครองอารีธรรม
2. นายประจักษ์  สิงห์แก้ว
3. นางสาววันวิสา  พาทอน
 
1. นายภูวิทย์  กนกฤทธิไกวัล
2. นายธนภูมิ  ดีพรม
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. เด็กหญิงกุลวดี  ผาสุขกุล
2. เด็กหญิงมานิดา  บุนนาค
3. เด็กชายเจตธนพัฒน์  ด่านอุดร
 
1. นายภูวิทย์  กนกฤทธิไกวัล
2. นางสาวจิตราพร  ยอดบุนอก
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. นายชิษณุพงศ์  วิภาชัยนันท์
2. นายนที  สุมาลัย
3. นายอนุวัฒน์  บุญมี
 
1. นายศุภโชค  นันตา
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ศิริวัฒนาทร
2. เด็กชายพีรภัทร  อ้วนคำ
3. เด็กชายภัทรพล  ไปนาน
 
1. นายสมพร  บวบหอม
2. นายวิชาติ  พิทักษ์
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายธรรมปิฎก  เดชสุภา
2. นายสุวิทย์  ศรีบุรินทร์
3. นายหัสวรรษ  ฤาชาไพศาลอนรรฆ
 
1. นายอำนาจ  ทัศนา
2. นายพงษ์ศักดิ์  ทองไสล
 
148 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กชายนิติธร  กันน้อย
2. เด็กชายบัญชา  ตราชู
3. เด็กชายวชิรพงษ์  ปัตธาธรรมกุล
 
1. นายสรายุทธ  อุดมวิทยานุกูล
2. นายสมพร  บวบหอม
 
149 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวธนาภรณ์  เชื้อเกษม
2. นางสาววันวิสาข์  โตขำ
3. นางสาวศุภวดี  สินคำคูณ
 
1. นายสรายุทธ  อุดมวิทยานุกูล
2. นายสมพร  บวบหอม
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 32 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายชัญเทพ  เข็มทอง
2. เด็กชายชัยรัตน์  ปรึกไธสง
3. เด็กชายอรรถพล  เขียนสันเที๊ยะ
 
1. นายสุริยาวุธ  วิศิษฏ์ศิลป์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 71 เงิน 25 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายธีรโชติ  มั่นจิตร
2. นายวชิรวิทย์  อินทร์รอด
3. นายวิชาญ  หาญวิชา
 
1. นางธนนันท์  ภักดีพงษ์
2. นายสุชาติ  สินทร
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนิภา  เก่งกะสิวิทย์
2. เด็กหญิงศลิษา  แสงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสหฤทัย  เวียงชัย
 
1. นายสุริยาคาร  ยันอินทร์
2. นางศิรินันท์  ยันอินทร์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 78 เงิน 37 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  ฤทธิศักดิ์
2. นางสาวณิชากร  วงค์มานิตย์
3. นางสาวศิริวัลย์  ทองเกตุ
 
1. นายสุริยาคาร  ยันอินทร์
2. นางศิรินันท์  ยันอินทร์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 72.25 เงิน 41 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงกนกนาถ  โรจนวุฒิ
2. เด็กหญิงฉวีวรรณ  อัตกลับ
3. เด็กหญิงณัฏฐา  แต้ไพบูลย์
4. เด็กชายธราดล  คัฒจรรย์
5. เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  อินทกุมาร
6. เด็กหญิงเกตุวดี  ดันประเสริฐ
 
1. นางธนภร  ธนะอมรมงคล
2. นางมงคล  สำเริศรัมย์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 77.8 เงิน 38 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  บัวฮมบุรา
2. นางสาวบุษบา  โสโพธิ์
3. นางสาวรุ่งเพชร  เคนด่าน
4. นางสาววรรณธกานต์  สมบูรณ์กุล
5. นางสาวศิริรัตน์  ฆ้องแก้ว
6. นางสาวสุภาพร  ด่านเจริญ
 
1. นางสุรัตน์   อุดแก้ว
2. นายวีรภัทร  ชิดปลัด
3. นางสาวพรรณนารา   วิเชียร
 
156 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 13 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ชาญฉลาด
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  คันชั่งทอง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ลีพรมมา
 
1. นางศมลวรรณ  รสหอม
2. นายสราวุธ  แก้ววันทา
 
157 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 5 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นางสาวชรัญดา  สมสกุล
2. นางสาววรพร  กล้ากระโทก
3. นางสาวสุบาตา  อับดิน
 
1. นายสุริยาคาร  ยันอินทร์
2. นางศิรินันท์  ยันอินทร์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.66 เงิน 45 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สิงห์ลา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  คุสนั่น
3. เด็กหญิงอภิรดี  จำปาบับ
 
1. นายชนินทร์  วงษ์สกุล
2. นายอำนาจ  เพลาะกระโทก
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80.33 ทอง 40 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวกัลยกร  เวียงคำ
2. นางสาวพรพรรณ  ไหวพริบ
3. นางสาวศุภกานต์  ผ่องจิตร์
 
1. นายปฏิพัทธิ์  ภูมิเขต
2. นายพรชัย  หันจันทร์
 
160 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 47.33 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณา  ยอดมา
2. เด็กหญิงพิมธิชา  แจ้งสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเมธาลัย  ไชยเสน
 
1. นางสาวมณีศร  สมใจสระแก้ว
2. นางอินทรา  นันตา
 
161 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 76.33 เงิน 26 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวศศิวิมล  ชัยยันต์
2. นายอมร  สีเคน
3. นางสาวอลิตา  เรืองทอง
 
1. นางวรรณพร  กุลเสน
2. นางอารีย์  เกษชม
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  พันโคกกรวด
2. เด็กหญิงภัทรวดี  แสงประสิทธิ์
3. เด็กหญิงอโนชา  สีลา
 
1. นางสาวกัญญาพัชร  ทองเศรษฐี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง 19 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. นางสาวนิชาภัทร  หิรัญญะประทีป
2. นางสาวสุชาดา  สันทอง
3. นางสาวเบญจมาศ  โฉสูงเนิน
 
1. นางสาวกัญญาพัชร  ทองเศรษฐี
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 21 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  วงษ์มาย
2. เด็กหญิงสร้อยสุดา  สาลี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ดาทา
 
1. นางสมศรี  วันสมบัติเจริญ
2. นางสาวนวลปรางค์   ถือดียิ่ง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 79.66 เงิน 46 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นางสาวพรธีรา  ศรีทองเบ้า
2. นางสาวอัจฉรา  บิณฑบาตร์
3. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสมศรี  วันสมบัติเจริญ
2. นางสาวนวลปรางค์   ถือดียิ่ง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  สืบวงษ์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  คำแร่
3. เด็กหญิงไพรินทร์  ห้อยไธสง
 
1. นางสุรัตน์   อุดแก้ว
2. นางสาวจิตราภรณ์  องอาจ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นางสาวชุดา  สายโสม
2. นางสาวมัญชรี  จันทา
3. นางสาวเรวดี  สวัสดิ์กิจ
 
1. นางสุรัตน์   อุดแก้ว
2. นายอิทธินันท์   พันธ์รัตน์
 
168 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กชายอนุวัช  หร่ายขุนทด
 
1. นางสาวรัตนะ  นมัสการ
 
169 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 20 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กชายทรงทรัพย์  แหลมจันทึก
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  วงษ์พา
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  มีโพธิ์
 
1. นางสุดารัตน์  อ้นใจ
2. นายเสรี  ด่านขุนทด
 
170 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  นิวาท
2. นายปุณยวีย์  แสงจันทร์
3. นายภาณุเดช  ทาศิริ
 
1. นางสุดารัตน์  อ้นใจ
2. นางสาวลักขณา  วรรณเคลื่อน
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา  สีมาก
 
1. นายบัญชา  หาญประเทศ
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรทัย  มะลิกุล
 
1. นางสาวปัณณรัตน์  ปัญญา
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพ็งสา
 
1. นางสาวปัณณรัตน์  ปัญญา
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กหญิงแก้วนภา  คุชิตา
 
1. นายนฤชิต  สิทธิปลื้ม
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กชายวรวุฒิ  อุดม
 
1. นางสาวรัตนะ  นมัสการ
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นางสาวมาลัยวรรณ  จุมทะ
 
1. นางสาวนวพรรษ  พรมสละ
 
177 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 23 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กชายขวัญพิชาญ  แสนสุข
2. เด็กชายวัชรพงษ์  กรีดกราย
 
1. นางสุดารัตน์  อ้นใจ
2. นายพรชัย  เชื้อรอด