สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 36 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงศุภกานต์  ศิริสุข
 
1. นางวันเพ็ญ  สระเอี่ยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87.33 ทอง 20 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวมะยุรี  เสนคำ
 
1. นางชยาพร  รอดเทภัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงจิราพร  อยู่ประเสริฐ
 
1. นางสาวดุฤษดี  ยืดเนื้อ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 74 เงิน 16 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวทิพรัตน์  ขวัญอยู่เย็น
 
1. นางสาววิชุตา  ทองคำกัลยา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   สร้อยสุวรรณ์
 
1. นางฉวีวรรณ   จันทร์หอม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84.66 ทอง 4 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นายอำพล  พิณเมือง
 
1. นางสุมนทิพย์  เลิศนพรัตน์วงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.66 ทอง 23 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงฐาปณี  ชาวเขาดิน
 
1. นางเพ็ญนภา  ชาญณรงค์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 43 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกุลธิดา  จ้อยถนอม
 
1. นางนงลักษณ์  รอดด้วยบุญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 74.16 เงิน 16 โรงเรียนอันนาลัย 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  พุกกะนันท์
2. เด็กหญิงสุกานดา  ศุภดล
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  จันทร์เครือ
 
1. นางสมพร  ตะยูนรัมย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 44 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวญาณัจฉรา  อินทรกุล
2. นายทักษ์ดนัย  ษรจันทร์
3. นางสาวเพ็ญนภา  คณะศรี
 
1. นางชยาพร  รอดเทภัย
2. นายสิริพงศ์   ปราบงูเหลือม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75.67 เงิน 16 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กชายวุฒิภัทร  มีฉลาด
2. เด็กชายศักดิ์บดินทร์  เหหาสุข
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  คชาชัย
2. นางสาววงเดือน  แสงผึ้ง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวสุทธิรักษ์  เตียเจริญ
2. นางสาวเกวลิน  พยัพพฤกษ์
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  วงศ์วิสิฐศักดิ์
2. นางสาวณัฐธิพรรณ  เจียมประสูตร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85.5 ทอง 10 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุธาลินี  เปลี่ยนปรีชา
2. เด็กหญิงอิสราภรณ์  เปลี่ยนปรีชา
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  วงศ์วิสิฐศักดิ์
2. นางสาวณัฐธิพรรณ  เจียมประสูตร์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 82.37 ทอง 14 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวจินดามณี  สระกบแก้ว
 
1. นางภัทรานิษฐ์  ศรีสุคนธ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 24 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายจักริน  สงัดศรี
 
1. นายอมรเทพ  พิมพ์คำวงศ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 33.5 เข้าร่วม 34 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. นางสาวปิยาพัชร  ชินเศรษฐวงศ์
 
1. นายชนม์วรินทร์  เทพทัตบวรนันท์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53.25 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ดาวอุบล
2. เด็กหญิงชุติมน  ศรีบุญเรือง
3. เด็กชายธีรเมธ  แสงฉาย
 
1. นายสมเกียรติ  นาคสงวน
2. นายพรชัย  แก้วจันทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 22 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวปาณิศา  ทองเก่า
2. นางสาวรามิล  จันทร์เมฆา
3. นางสาวเพชรกาญจน์  ลิ้มบ้วน
 
1. นางสาวกิตติมา  ปัทมาวิไล
2. นางสาวศิริรัตน์  บุญชูประเสริฐ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 69.63 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงประภาภัทร  แก้วสวัสดิ์
2. นายศรุต  ปานมัจฉา
3. นางสาวไพลิน  เปินสมุทร
 
1. นายสมเกียรติ  นาคสงวน
2. นางนภาพร  มณีนิล
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 64.88 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาววรรณภา  คงสวัสดิ์
2. นางสาวสิริกร  สว่างแจ้ง
3. นางสาวอรณิชา  ชอบจิต
 
1. นายพรชัย  แก้วจันทร์
2. นายสมเกียรติ  นาคสงวน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 29.4 เข้าร่วม 43 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กชายตรีทศ  สุวรรณชาตรี
2. เด็กหญิงพัณณิตา  มีใจรัก
 
1. นางสาวจินดารัตน์  วรินทร์ษา
2. นางสาววีรดา  มีสัจจ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวณัฐธิดา   ปราบแก้ว
2. นางสาวอณัฐศมล   รามแสง
 
1. นางปรุง   อินทมาตร์
2. นายเอกรัฐ   บุญเพ็ญ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุทินา  ทองพานิช
 
1. นายสมภพ  ออกกิจวัตร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายกฤตมุข  เชื้อบ้านเกาะ
 
1. นายสมภพ  ออกกิจวัตร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74.96 เงิน 26 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอทิติยา  จิวสุวรรณ
2. เด็กชายอภิมุข  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวนภารัตน์  ฉวีกุลมหันต์
2. นางสาวปทุมมา  พลอยน้อย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 69.63 ทองแดง 34 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกานต์สุดา   อัตวัฒนา
 
1. นางสาวรจนาพรณ์   ติ๊บปัน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พาเจริญ
 
1. นางสาวกนกกร  จันทร์อนันต์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 88 ทอง 34 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. นางสาวสิริลักษณ์   แสงแดง
 
1. นายชนม์วรินทร์  เทพทัตบวรนันท์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 21 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   รัตนอุมาพร
2. เด็กชายพิศุทธ์   สุขวาณิชวิชัย
3. เด็กหญิงภัทรลดา   เสือเดช
 
1. นางมาลี   นุชสมบูรณ์
2. นางสาวปวีณา   วิชนี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวหัตถยา  ทองคำ
2. นางสาวอุไรพร  ระยาย้อย
3. นางสาวเพ็ญพิชา  ร้อยอำแพง
 
1. นางสาวปัทมา  สีหานาม
2. นายชลนที  อักษรประดิษฐ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 34 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกอกนก  ลีเขียน
2. เด็กหญิงปทิตตา  พลีวรรณ
3. เด็กหญิงวิภาวินี  ร้อยอำแพง
 
1. นายอรรถพล  เมตตา
2. นางสาวสรารัตน์  ช่อไม้ทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 42 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐวิภา  นางาม
2. นางสาวนพสินธ์  โพธิ์ทอง
3. นางสาวปวีณา  หลุ่งเป้า
 
1. นายกรุณพล  โลนุชิต
2. นางกนกวรรณ  ชุนถนอม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71.4 เงิน 20 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนพร  วิเศษการ
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  แสงศรี
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  ตันวิเชียร
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  หนูงาม
2. นางสาวสันสุนีย์  หุ่นท่าไม้
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวชนาภา  พุกโฉมงาม
2. นางสาวศรัณยา  นวพรนิมิต
3. นายอุชุกร  เกาะสมุทร
 
1. นางสาวสุมาลี  เมฆสว่างวงศ์
2. นายเทอดศักดิ์  ขาวผ่อง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70.2 เงิน 46 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงกฤษณา   อาสาสร้อย
2. เด็กชายธนากร   บุญสืบมา
3. เด็กชายวุฒิชัย   ระยาย้อย
 
1. นางสาวดวงรักษ์   จันทร์ชัง
2. นางสาววิไลพร   แซ่ลิ้ม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.8 ทอง 20 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวธวัลรัตน์   มะเสนา
2. นายวรพงษ์   ปิ่นทอง
3. นางสาววิภวานี   มีศิริ
 
1. นายทวีชัย   เชื้อจีน
2. นางสาวกิตติรานีย์   ขวงพร
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 48 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงอัมพา  ชาติสถาวร
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  หนูงาม
2. นางสาวสันสุนีย์  หุ่นท่าไม้
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 30 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายอธิป  แก้วดี
2. นายอธิวัฒน์  แจ้งฉาย
 
1. นายพีรดนย์  จิระกูลวัฒน์
2. นางสาววิสสุตา   สุขพันธ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 48.01 เข้าร่วม 47 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กชายธนวินท์  สุรรุ่งเรือง
2. เด็กชายนภดล  ติ่งคลองตัน
 
1. นางสาวไอลดา  ปริญานุภาพ
2. นายธีรพงษ์  ผิวเกลี้ยง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 55.66 เข้าร่วม 11 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กชายจิรนันท์  ห้องสวัสดิ์
2. เด็กชายญาณาธิป  สนาม
 
1. นางสาวไอลดา  ปริญานุภาพ
2. นางสาววัลย์ยา  อ่อนสี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 36 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  อาจเดช
2. นายปิยพัทธ  พรมสา
3. นายอนุวัฒน์  เลือกผล
 
1. นายตันติกร  ขุนาพรม
2. นายอุทิศ  สายรัตน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงกาญจนา   คำนนท์
2. เด็กหญิงชลลดา   หุ่นภู
3. เด็กหญิงศุภาพรรณ   คำพลอยพาณิช
4. เด็กหญิงสุชาดา   ชาติเกียรติสกุล
5. เด็กหญิงสุนิสา   จิตสาคร
 
1. นางสาวนุชจรีย์   หุ่นเจริญ
2. นางสาวอาริญชยา   ชุนสิทธิ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวชนาภัทร   บุตรสุคนธ์
2. นางสาวธิดารัช   ศรีอริยกร
3. นางสาวนิชมล   อินทร์พัตรา
4. นางสาววาสนา  เกาะแก้ว
5. นางสาวสาวิตรี   ศรีทา
 
1. นางสาวอาริญชยา   ชุนสิทธิ์
2. นางสาวนุชจรีย์   หุ่นเจริญ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กชายขวัญชัย  เกตุจันทร์
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  แซ่เอี้ย
3. เด็กชายนิธิ  ยืนสุข
4. เด็กหญิงปนัสยา  สนธิวงศ์
5. เด็กหญิงปิญาพร  ฟักสุวรรณ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เรือนสูง
2. นายเสริมศักดิ์  คงสมบัติ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.4 เงิน 23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวคีตภัทร  บุญขำ
2. นางสาวณิชกานต์  คุณพรรณ์
3. นางสาวอทิตยา  จันทร
4. นางสาวอนุสาสนี  ดำขำ
5. นางสาวอริสรา  แก้วเทียมบุตร
 
1. นางสาวทองพูน  เจือไทย
2. นายอรุณ  แสงจันทร์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1. นายกิตติพงษ์  จัตตุพรพงษ์
2. นางสาวจิรนันท์  สุนทรธีรวัฒน์
3. นายชยานันท์  อัศวาดิศยางกูร
4. นางสาวปริณดา  คันธมานนท์
5. นายภูธเนศ  บุตรแม่กลอง
 
1. นายภคพงศ์  เหล่ายนขาม
2. นายชิน  เลิศสถิตย์พงษ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 70.6 เงิน 37 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวกนกพรรณ  วันวงษ์
2. นางสาวกฤติยา  สาตแฟง
3. นายกิตติพงษ์  จันทร์เพ็งเพ็ญ
4. นายกิตติพันธ์  ศรีสุขวัน
5. นางสาวกุลรัตน์  เยี่ยมสวัสดิ์
6. นางสาวจนิสตา  ขุทรานนท์
7. นายชนพล  เรืองทอง
8. นางสาวชมพูนุท  อินยะ
9. นายชาย  แซ่อึ้ง
10. นายณัฐนนท์  โยธิโน
11. นายตุลากานต์  พันธ์ไชยศรี
12. นายธนะชัย  เข็มทอง
13. นางสาวนงคราญ  ประสานสิทธิ์
14. นางสาวนรีกานต์  แตงสีนวล
15. นางสาวปิยะรัตน์  จันทร์ผูก
16. นางสาวพรสุดา  จันทร์นาค
17. นายอธิชา  ฝ่ายซ้าย
18. นายอภิชาต  หวังเฝ้ากลาง
19. นางสาวอรุณี  เสาใส
20. นายเมธพนธ์  สินธุเดชะ
 
1. นายเทิดศักดิ์  ยุงประโคน
2. นายจิรศักดิ์  พิมพ์พันธ์
3. นางสาวขวัญชนก  นันตาวิวัฒน์
4. นางสาวสกุลทิพย์  พรหมรังกา
5. นางสาวพัชรี  เหรียญทอง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 76.1 เงิน 24 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นายกฤษฎา  วันคำกูด
2. นายจิรกิตติ์  โกฮวด
3. นางสาวชนิการต์  บรรเลิง
4. นายชลกานต์  เกษมพันธ์
5. นายณัฐกิตติ์์  สนมศรี
6. นายณัฐพล  นุเคราะดี
7. นายธนบัตร  ไทรเกต
8. นายธนวัฒน์  เพ็งแก้ว
9. นางสาวพัทธมน  พึ่งแก้ว
10. นางสาวรุ่งศิริ  หลวงเทพนีวัน
11. นายวงศธร  ขาวผ่อง
12. นางสาววรรณภา  โพธิ์ศรี
13. นายวัชรพล  จ่างแสง
14. นายวัชรพล  ภาโนมัย
15. นางสาววารุณี  สีหนองโคต
16. นางสาวศิริวรรณ  ศรีพนมวัลย์
17. นางสาวศุภสรา  เส้งส่ง
18. นายอภิมุข  อินจงกล
19. นายอานนท์  นิลโนรี
20. นายเดโช  วงษ์น้อย
 
1. นางสาวณิชากร  ศรีอ่อนโพธิ์
2. นางชนากานต์  อินจงกล
3. นางสาวสิรินารถ  นาคปลัด
4. นางสาวภาวิณี  หมายมี
5. นายมงคล  กิจฉลอง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงรติมา  ทองบังใบ
 
1. นางสาวชลธิชา  ภูบาลเพ็ชร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.67 ทอง 18 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายธีระภัทร  อินทร์ตา
 
1. นางสาวทองพูน  เจือไทย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงยุวันดา  คงพุกา
2. เด็กชายศุภกร  โต๊ะเจริญ
 
1. นางนุศรา  สระทองใจ
2. นางเสาวนีย์  จันทร์มล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.75 ทอง 24 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายนัฐพล  กะชา
2. นางสาวรัชนีกร  สุขเริงรื่น
 
1. นางนุศรา  สระทองใจ
2. นางเสาวนีย์  จันทร์มล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.5 ทอง 9 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกิ่งเพชร  นพคุณ
2. นางสาวขรินทร์ทิพย์  แปงใจดี
3. เด็กหญิงณัฐธีรา  นพคุณ
4. นางสาวนฤมล  ไปล่โสภา
5. เด็กหญิงปฐมพร  แก้วโอฬารวสุ
6. เด็กหญิงปริศนา  อรรฆยาวุธ
7. เด็กหญิงปวันรัตน์  สุทธิ
8. นางสาวพิชญา  พลสา
9. เด็กหญิงภารดา  มูลทรงเกียรติ์
10. นางสาวมาธวี  สว่างใจ
 
1. นางนุศรา  สระทองใจ
2. นางสาวสมฤดี  จันทร์กล่ำ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณเอี่ยม
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 1. เด็กหญิงกมลชนก  รอดธานี
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สินเกษมสุข
3. เด็กชายณัฐนันท์  เข็มสันเทียะ
4. เด็กหญิงดาราวดี  จันทร์ชาวนา
5. เด็กชายธนกฤต  สิทธิศร
6. เด็กชายพรเทพ  เนียมนาค
7. เด็กชายรัชชานนท์  คะมิ
8. เด็กหญิงรัตติยาภา  ฮวดสุนทร
9. เด็กหญิงวรัญญา  สิงห์งอย
10. เด็กชายอดิศร  จามจุรี
 
1. นายวิริทธิพล  เดชสิทธิ์นัจกร
2. นายสุรศักดิ์  การุญ
3. นางสาวธัญภัส  แดงสมบูรณ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 27 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวขวัญทิพย์   วัฒนาสหะพันธ์
2. เด็กหญิงพรมณี  เรียงชัย
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ร้อยอำแพง
2. นายสุธาวัฒน์  ยิ้มทรัพย์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75.5 เงิน 39 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายขจรศักดิ์  อ่อนเบา
2. นางสาววีรยา  วงษ์ไล
 
1. นายบัณฑิต  องค์อภิชาติ
2. นายวรพล  หุ่นเก่า
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 40 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงกชนันท์   เทียมทอง
 
1. นายธีรพงศ์   จงประเสริฐ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน 29 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐพร  ตรีอินทอง
 
1. นายทศพร  เรืองภู
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 33 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวชนากานต์  ตัชชนานุสรณ์
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76.66 เงิน 25 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวอจลญา  นาคอินทร์
 
1. นายทศพร  เรืองภู
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพีรยา  นวพรนิมิต
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 62.6 ทองแดง 41 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายรัฐพล  ฐิตวดี
 
1. นายมนตรี  วริวงค์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 42 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กชายภควัต  ลีลฐิติวงศ์
 
1. นางสาวศศิธร  หนูแก้ว
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวปัณฑิตา   ตะกรุดเงิน
 
1. นายพัทยา   เย็นตั้ง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 45 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญสุข
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
2. นายทศพร  เรืองภู
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 33 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กชายอัครชัย  วิเศษเด่นชัย
 
1. นางสาวศศิธร  หนูแก้ว
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 29 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวพัชรพร  สายบุญยัง
 
1. นายทศพร  เรืองภู
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 65.3 ทองแดง 41 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฟ้า  ทองดี
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  จัดงูเหลือม
3. เด็กหญิงอรวรรณ  นาคประสพ
 
1. นางสาวจริยา  สุวรรณทา
2. นางสาวธาราทิพย์  กันทรัพย์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 62.6 ทองแดง 49 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐธิดา  โพธิ์รอด
2. นางสาวนิศานาถ  มีแดนไผ่
3. นางสาววรัญญา  รักษารักษ์
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
2. นายทศพร  เรืองภู
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 74 เงิน 16 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กชายเอกดนัย  อิ่มสำอางค์
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 27 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงณัฐนิดา  ด้วงเมืองใหม่
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 79 เงิน 29 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นายสิทธิพร  โพธิ์เทศ
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86.66 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงนภสร  ด้วงสงค์
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 73 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวนริศรา  สนธิ
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  จิตรักญาติ
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 82.3 ทอง 25 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกัญญารัตน์   แย้มนาม
 
1. นางสาววรางคณา  จูเจริญ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวสรัลพร   ช่องคันปอน
 
1. นางสาววรางคณา   จูเจริญ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 72.33 เงิน 36 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายธีระพงษ์  พึ่งพเดช
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 21 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวพาขวัญ   ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางสาววรางคณา   จูเจริญ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 76.6 เงิน 20 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายกิตติพงษ์  พุ่มกัน
2. เด็กหญิงกุลธิดา  มักเจริญ
3. นายจามร  ศรีประโคน
4. นายชลธี  ชโลธร
5. เด็กชายณัฐภัทร  น้อยติ
6. เด็กชายทิวากร  ตุ้มเพ็ชร์
7. เด็กชายธีรพงษ์  พึ่งพเดช
8. นายนนทกร  ยกประสพรัตน์
9. นายนวพรรษ  รุ่งโรจน์วัฒนกิจ
10. นายปัณณธร  วิวัฒน์พรพิพัฒน์
11. เด็กชายปารินทร์  นางงาม
12. นายพิเชียร  สร้อยพวง
13. นายภราดร  บ่อทราย
14. นางสาววธิษณาพร  รอดพิลา
15. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยทา
16. นายศักดิ์สิทธิ์  กระแสชล
17. เด็กชายศิวัช  แก้วสวาสดิ์
18. นายสุกฤษฎิ์  ใคร่ครวญ
19. เด็กหญิงอร  -
20. เด็กชายอินทัช  อนุมาศ
21. นายเกียรติศักดิ์  แสงอรุณ
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
2. นางสาวณิชกานต์  เขียวแก้ว
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 30 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  กล่อมดี
2. เด็กชายจตุลักษณ์  นครไทย
3. เด็กชายตะวัน  เหล่าจันทร์
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เลื่อนต่อ
5. เด็กชายธีรธาดา  ม่วงคำ
 
1. นายชินวัฒน์  โพธิสาร
2. นายกิตติธัช  ปานกล่อม
3. นายวันชนะ  สายสาหร่าย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง 15 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวขวัญชนก   ชัยนะริน
2. นายณัฐพงศ์   จันทร์นาค
3. นายณัฐวุฒิ   หุ่นภู
4. นายสหศวรรษ   เสมี
5. นางสาวสุชัญญา   ละออเอี่ยม
6. นายเฉลิมชัย   สำราญ
 
1. นายอกนิษฐ   ชูอรุณ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวกชมน  เปี่ยมสอาด
2. นางสาวกมลวรรณ  สังข์แก้ว
3. นายกวินทรา  ปานมัจฉา
4. นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์หอม
5. เด็กหญิงกัลยารัตน์  หุ้นเส็ง
6. เด็กหญิงกุลธิดา  เคนพล
7. นายจิรวิชญ์  ชัยเจริญ
8. นางสาวจิราพร  ท้วมกลัด
9. นางสาวจุฑารัตน์  กฤษศรีรี
10. นายฐากูร  พิมมงละ
11. นายดำรงเดช  แท่นนิล
12. เด็กชายทินภัทร  แท่นนิล
13. นางสาวธัญสิริ  รุ่งสุวรรณวงค์
14. นายนนทกานต์  วงศ์สวรรค์
15. นางสาวนภัสรา  แก้วศรี
16. เด็กหญิงนราวัลย์  ไชยชนะ
17. นางสาวพรชนิตว์  ปลายแก่น
18. นางสาวพรนภา  ลิ้มประเสริฐ
19. เด็กหญิงพิชญา  รักประกอบกิจ
20. เด็กหญิงพีลดา  ทองดี
21. นางสาวฟ้ารุ่ง  สุมิภักดิ์
22. นายภาคภูมิ  ยินดีชน
23. นายภูธิป  สมบูรณ์จันทร์
24. เด็กหญิงลักษิกา  เพ็งจันทร์
25. นางสาววริษา  คงคาหลวง
26. นางสาววาสนา  ศรีกรุง
27. เด็กหญิงวิลาวัณย์  สิงหา
28. นางสาวศรันย์พร  ดอกเตย
29. นางสาวศิโรรัตน์  คำทรัพย์
30. เด็กชายศุภกร  กรียงค์
31. เด็กชายสมพร  แปงคำ
32. เด็กชายสราวุฒิ  แสงฉาย
33. นางสาวสรินดา  พงษ์สุระ
34. นางสาวสุภาพร  โค้วเหลย
35. นายสุวรรณ  จิตประสงค์
36. นางสาวอภิญญา  ดีแสน
37. นางสาวอัญชิสา  ลมลอย
38. นางสาวเกวลิน  เชยสงวน
39. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พวงแก้ว
40. เด็กชายไชยวุฒิ  สนบ้านเกาะ
 
1. นายสมประสงค์  แสงแก้ว
2. นายสมเกียรตื  นาคสงวน
3. นางสาวกมลทิพย์  ขาวมัน
4. นางสาวอุไรวรรณ  เทียนทอง
5. นางสาววิภา  จันทร์เจริญกิจ
6. นางปาจรีย์  แสงแก้ว
7. นายสุวรรณ  แร่เพชร
8. นายจิตกร  แจ่มจ้อย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 16 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กชายธีระพันธ์  ศรีสาวแห่
 
1. นายธนากร  ชลิงสุ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 43 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายนวพรรษ  รุ่งโรจน์วัฒนกิจ
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  กาญจนรุจี
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.83 เงิน 46 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวรัฐพร  สายวงศ์
 
1. นางสาวสุมิตตรา  บุญยิ่งยง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.8 ทอง 13 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กชายปรินทร์  เซงจา
 
1. นายสมประสงค์  แสงแก้ว
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 19 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นายธนพงศ์  ใจซื่อสมบูณ์
 
1. นายณัฐชนน  เนตรวงค์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.83 เงิน 27 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงไพรลิน  บุญนาน
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง 15 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวณัฐชา  สุวรรณชาตรี
 
1. นายณัฐชนน  เนตรวงค์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 41 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  พลเยี่ยม
 
1. นายสมรักษ์  ใจยา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.66 ทอง 25 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายสรพงศ์  บูระ
 
1. นายกำธร  เพชรบุรี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 12 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กหญิงแพรวไพลิน  วรรณเกษม
 
1. นางสาวชุติมา  สุขประเสริฐ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวนภัสวรรณ  วรรธณะอนันต์
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 24 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กชายกฤตภัทร  จิโรจน์นนทกร
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 32 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นายนนทวัธ  แก้วฉาย
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.3 ทอง 33 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงนริศยา  แสงสุข
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง 46 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวอรปรียา  ยาฉ่ำ
 
1. นายสมรักษ์  ใจยา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองแสง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  นาคแผ่น
3. เด็กหญิงธนพร  ไชยสา
4. เด็กชายธนพัฒน์  ทองสมุทร
5. เด็กหญิงปิยวรรณ  ทองมาก
6. เด็กหญิงวิฬมล  นาคคุ้ม
7. เด็กหญิงศรัณยา  กระแสศัพท์
8. เด็กหญิงสามินี  เมืองพวน
9. เด็กชายอภิเดช  เสือเหลือง
10. เด็กชายอมเรศ  พรอนันต์ฤกษ์
11. เด็กหญิงอุษา  อู๋ทรัพย์
12. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กรุดสุข
 
1. นายชินวัฒน์  โพธิสาร
2. นายกิตติธัช  ป่านกล่อม
3. นางสาวณัฐนันท์  ประทุมแก้ว
4. นายวันชนะ  สายสาหร่าย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 13 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกานต์พิชชา   กลัดจำปี
2. นางสาวณันฑ์ณภัทร   แสงสว่าง
3. นางสาวธนภรณ์   ฟั่นเขียว
4. นายภูริณัฐ   หมื่นธีรธาดา
5. นางสาวรัตนาภรณ์   แสงสว่าง
6. นางสาวลภัสรดา   คุดเคน
7. นางสาวศศิวิมล   สุรสิงห์
8. นายอภิชัย   มาลีษร
9. นายอภิรักษ์   มาลีษร
10. นางสาวอภิสรา   สุจริตธรรม
11. นางสาวอินทิรา   พัวพันธ์
12. นางสาวเขมจิรา   พุ่มพวง
 
1. นายอกนิษฐ   ชูอรุณ
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.8 ทอง 16 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กชายจีรัฐติกุล  ปัญสุวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปัสสาวะโก
3. เด็กชายธนภูมิ  ตุ้มนิลกาล
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทิพย์นุช
5. เด็กหญิงพิชญาดา  กลิ่นอุบล
6. เด็กหญิงวรัชญา  เยาวเสริฐ
7. เด็กชายศริตวรรธน์  พลเยี่ยม
8. เด็กชายสุชาครีย์  วงษ์ชื่น
9. เด็กชายอรรถโกวิทย์  อินธิกูด
10. เด็กหญิงอาภัสรา  สวยดี
 
1. นางธีรรัตน์  วิชาชู
2. นางสาวรัฐศิลป์  หุ่นดี
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.2 ทอง 19 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายจักรกฤษณ์  พ่วงเจริญ
2. นางสาวณัฐนิชา  เทียนกระจ่าง
3. นายธนดล  ปาริชาติรัตนกุล
4. นางสาวปนัดดา  นนท์ชาลี
5. นายวิสุทธิ์  ศรีวิไล
6. นางสาวศิริกัลยา  การปรีชา
7. นายสิทธิโชค  คล้ายสุบรรณ
8. นางสาวสุวพิชชา  แสนสุข
9. นายอภิสิทธิ์  กำหัวเรือ
10. นางสาวอัญชฎาภรณ์  พันสี
 
1. นางสาวรัฐศิลป์  หุ่นดี
2. นางธีรรัตน์  วิชาชู
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 78.4 เงิน 27 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจันทนา  พุดห้อย
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทับปัน
3. เด็กหญิงธัญวรัตม์  มั่งสุข
4. เด็กหญิงพิชญา  คลังกำเหนิด
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  รถทอง
6. เด็กหญิงสิทธรัตน์  เด็ดกล้า
7. เด็กหญิงอริสรา  สุวรรณดี
8. เด็กหญิงอริสา  สุวรรณดี
 
1. นางสาวพัชรวลัย  เพ็งสุริยา
2. นางพัชรา  หุนเจริญ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 71.8 เงิน 32 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นางสาวกรรณิการ์  ศิลา
2. นางสาวธัญจิรา  โตกำแพง
3. นางสาวประภาศิริ  มวลประเสริฐ
4. นางสาววสิกา  จิตพฤกษา
5. นางสาววารีรัตน์  หมอนทอง
6. นางสาวสัญจิตา  บุญเรา
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ชาวน้ำ
2. นางสาวกวินทรา  อุบลไทรย์
3. นางสาวสุกัญญา  แซ่ลือ
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 27 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงชฎาพร   มณเฑียรประเสริฐ
2. เด็กหญิงทักษินีย์   ลักษโนวาท
3. เด็กหญิงปุญญิศา   สวนโต
4. เด็กหญิงพลอยชมพู   ประดิษฐ์กุล
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์   ทบพวก
 
1. นายภูวภล   ภิญโญลาภเกษม
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 38 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวจรรยาพร  จันทรโชติ
2. นางสาวนัดตยา  บุญเที่ยง
3. นางสาวนัทธมน  อ่วมเกตุ
4. นางสาวพันธ์สุดา  กาญจนากร
5. นางสาวสุทธารักษ์  เกตุแก้ว
6. นางสาวหทัยรัตน์  แย้มนาม
7. นางสาวอทิตา  เปี่ยมใจญาติ
8. นางสาวเพ็ญนภา  ชาวหนอง
 
1. นางสาวรัฐศิลป์  หุ่นดี
2. นางธีรรัตน์  วิชาชู
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 13 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ปานนนท์
2. เด็กหญิงชลดา  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงชาลิสา  ปิ่นวิถี
4. เด็กหญิงญาณิศา  เสือแสง
5. เด็กหญิงทักษพร  คำวัน
6. เด็กหญิงนพรัตน์  จันทร์มล
7. เด็กหญิงปพิชญา  เหลือรัก
8. เด็กชายประวิทย์  ฐิตยานุวัฒน์
9. เด็กหญิงพาขวัญ  นกยิ้ม
10. เด็กชายพีรพัฒน์  กลิ่นหอม
11. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  ศรีสงคราม
12. เด็กชายวรเมธ  พุทธวจนะ
13. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แซ่หลิว
14. เด็กหญิงสุวารี  บุญชื่น
15. เด็กชายหรรษา  ศิริผล
 
1. นายวัชรลักษณ์  จันทร์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีธีรชัย  เขียวสอาด
3. นายสุรชาติ  สีสังชุม
4. นายคณพศ  ใครสมุทร
5. นางสาวธิติกา  นรสิงห์สาทร
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 70.2 เงิน 22 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวกนกกร  คำหวล
2. นางสาวกรรณิการ์  แป้นเจริญ
3. นางสาวจันทรา  สีปานเงิน
4. นายชลสิทธิ์  รัตนทิพย์
5. นางสาวธนิษฐา  เกขุนทศ
6. นางสาวธัชชากร  เพ็งลาย
7. นายนิธิกร  เขียวไข่กา
8. นางสาวภคพร  แก้วกระจ่าง
9. นางสาวภาวิตา  จันทร์สมบูรณ์
10. นายภูธเนศ  เล้ารักษา
11. นางสาวมนัญชยา  มุททารัตน์
12. นายศุภกฤต  ลวดทอง
13. นางสาวสุทาพร  แหวเมือง
14. นางสาวอาทิตยา  สกุลสมบัติ
15. นายเสฏฐวุฒิ  มานุช
16. นางสาวแก้ว  จิตตวีร์
 
1. นายวัชรลักษณ์  จันทร์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีธีรชัย  เขียวสอาด
3. นายสุรชาติ  สีสังชุม
4. นางสาวเจนจิรา  อ่วมจ่า
5. นายคณพศ  ใครสมุทร
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 62.4 ทองแดง 33 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นายจิรภัทร  เมธีธนโชต
2. นายยุคล  อุณหเลขจิตร
3. นายวีรากร  เฮงสกุล
4. นายสิรวิชญ์  คล้ายคลึง
5. นายเจษฎา  พวงทอง
 
1. นายวัชรลักษณ์  จันทร์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีธีรชัย  เขียวสอาด
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82 ทอง 26 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  สำราญ
 
1. นายธเนศ  พงษ์สีดา
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 77.75 เงิน 36 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวชลกานต์  สำราญ
 
1. นายติณณดิษย์  เกาะสมุทร
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง 31 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสิริกร  กิตติคุณชนก
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เชยชิต
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.66 ทอง 19 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวนิรชา  แซ่เตีย
 
1. นางเสาวนีย์  ปัตทวีคงคา
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73 เงิน 28 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนงนภัส  เอกนุ่ม
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ขำเหม
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 67.63 ทองแดง 22 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายณัฐพงษ์   แก้วถนอม
 
1. นางสาวจิตสุภา   คำโหงษ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81 ทอง 29 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกัลยรัตน์  พูลแก้ว
2. เด็กหญิงกีรนา  ศรีประเสริฐ
3. เด็กหญิงจิตรลดา  รูปสูง
4. เด็กชายธีร์จุฑา  แจ่มวัย
5. เด็กหญิงแอ๊ปเปิิ้ล  -
 
1. นายฉัตรชัย  จันทร์ดี
2. นางสาววันเพ็ญ  พุทธา
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93.67 ทอง 24 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกนิษฐา   ศิวารัตน์
2. นางสาวชัญญานุช   กำเนิด
3. นางสาวณัฐธิดา   หอมใจ
4. นางสาวธิดารัตน์   ขันตาโย
5. นางสาวนภาพร   ล้ำวารีกุล
 
1. นางสาวปิยนุช   เทียนซ้อน
2. นางสาวฐิติยา   เชาวน์ชื่น
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กชายอภิสร  เล้าเกร็จ
2. เด็กหญิงอาลีน่า  อังคษร
 
1. MissShi  Huali
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง 26 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวปิยธิดา  เลิศศรีไทย
2. นายปุณณกันต์   หวานใจ
 
1. นางสาวชญาพัชชา  แก่นนาคำ
2. นางสาวชญาพัชชา  แก่นนาคำ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 59.4 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวธนพร  แปลกเปรมวงษ์
2. นางสาวศศิธรณ์  แก้วดวงเทียน
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แวงเลิศ
2. นายธเนศ  พงษ์สีดา
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 68 ทองแดง 31 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายมนัสพร  แย้มพวงทอง
 
1. นางสาวทิพวัลย์   ขันทิตย์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 32 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวรติรมย์  วรดูลย์
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แวงเลิศ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 78.7 เงิน 24 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. นายชลทิศ  เชียงคำ
2. นางสาวปาริฉัตร  สิ่วท่าไม้
3. นายภาธร  กิ่งพะโยม
4. นางสาวสร้อยเพชร  วันเพ็ญ
5. นายอินทัช  พัฒนศิริศักดิ์
 
1. Mr.Dong  Yanjie
2. นายสุพจน์  ภู่เจริญ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.4 เงิน 34 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวฐิติมา  เพ็ชรสม
2. นางสาวพรพิรมณ์  คำสนาม
3. นางสาวรมิตา  คำดวง
4. นายวสวัตติ์  วงศาเลิศ
5. นางสาวศศินภา  เชื้อมาก
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แวงเลิศ
2. นายธเนศ  พงษ์สีดา
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.5 ทอง 14 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายพงศธร  แคนคลอง
2. นางสาวภัคสิริกานต์  ทองสันติ
 
1. นางชัญญ์ชญา  คูเจริญไพศาล
2. MissLi  Mimi
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 43.33 เข้าร่วม 31 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐกานต์  สงเดช
2. นางสาวประภัสรา  ศาลางาม
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แวงเลิศ
2. นายธเนศ  พงษ์สีดา
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88.76 ทอง 6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายกฤษฎา  ฉายแก้ว
2. นายพชร  เกียรติก้องทวี
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ขำเหม
2. นางสาวฐานิตา  โตสิน
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 73.93 เงิน 29 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวศศิธร   กิจพ่อค้า
 
1. นายอดิศักริ์   รอดนุช
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.1 ทอง 39 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายจักรี  แม้นชะม้าย
2. เด็กชายฑีฆาวุฒิ  ปั่นทรัพย์
3. เด็กชายณัฐกร  ท้าวลา
4. นายพิสิษฐ์สรรค์  แซ่ลิ้ม
5. เด็กชายภัทรพล  จันทร์เศรษฐี
6. เด็กชายรัชชานนท์  เฮงที
7. นายศุภณัฐ  เสือคล้าย
8. นายอภิสิทธิ์  สงวนธรรม
 
1. นายภัลลภ  อินทมาตย์
2. นายณัฐพงศ์  วีรชุนย์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.11 ทอง 15 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวจิรัชยา  เทศปัญ
2. นางสาวพิมอักษร  จุ้ยเจริญ
3. นางสาวพิราวรรณ  ชวนชิด
4. นางสาวศุภากร  มีบุญธรรม
5. นางสาวสุดาพร  ทรัพย์สินไพบูลย์
6. นางสาวเอมิกา  อุทร
 
1. นายภัลลภ  อินทมาตร์
2. นายณัฐพงศ์  วีรชุนย์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายขจรศักดิ์  ศรนรินทร์
2. นางสาวจิตตราภรณ์  วัฒนพรมงคล
3. นางสาวชลิตตา  เจริญสุข
4. นายชัยชนะ  เขียวสลับ
5. นางสาวธัญชนก  สิทธิวะ
6. นางสาวพิชามญช์ุ  วิสารทานนท์
7. นายวรเมธา  หล่าเพีย
8. นางสาวศศิวรินทร์  พรมตื้อ
9. นางสาวศุภกานต์  บุญรอด
10. นางสาวอริศรา  พะโยม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  เชื้อนิล
2. นายติณณดิษย์  เกาะสมุทร
3. นางสาวสุกานดา  สวัสดิมงคล
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เขว้าชัย
2. นางสาวณัฐณิชา  กลั่นบุศย์
3. นางสาวพรพิมล  เจียชะรัมย์
4. นางสาวสุพรรษา  พิงจันอัด
5. เด็กหญิงเปมิกา  สุขจิตร
 
1. นายปิยะลาภ  เตียรธิติ
2. นางวันเพ็ญ  นาคสุวรรณ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกมลชนก  มรรคเจริญ
2. นายสุรกรินทร์  แก้วคำ
3. นางสาวอภิญญา  แปงน้อย
4. นางสาวเกวลี  อุ่นศรีทรัพย์
5. นางสาวเกษณีย์  จันทวาล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สำเภาทอง
2. นางสาวนิภาพร  ปิ่นโมรา
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงจิรารัตน์   คำเพราะ
2. เด็กหญิงปริญญา  อินขุน
3. เด็กหญิงอมราภรณ์  ทวีกุล
 
1. นางกัลยา  ศรีสัมฤทธิ์
2. นางสาวเอมอร   ปั้นแก้ว
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 12 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐฐินันท์  นึ่งแตง
2. นายณัฐวัฒน์  ศรีสุข
3. นางสาวมะยุรี  เสนคำ
 
1. นางเพ็ญนภา  ประเสริฐสังข์
2. นางชยาพร  รอดเทภัย
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75.4 เงิน 20 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวฐิดารัตน์   บุษบง
2. เด็กหญิงวทุรดา  พรมฤทธิ์
3. นางสาวสุทธานุช  วิชานำ
 
1. นางกัลยาณี  ภูมรินทร์
2. นางสาวพัชรินทร์  แหวนเงิน
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.5 ทอง 4 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นางสาวนริศรา  จินดา
2. นางสาววาริน  สระพัง
3. นางสาวอริษา  นวลทอง
 
1. นางกัลยา  ศรีสัมฤทธิ์
2. นางสาวดวงพร  พ่วงบางยาง
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 31 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงญาณีกร   เอกชัยทวีผล
2. เด็กหญิงสุภัทฌา   เนตรจันทร์
 
1. นายสุรเดช   เผ่าล้วนงาม
2. นางสาวนฤมล   ส่งชัย
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายกรกต  หนุนเหลือง
2. เด็กชายธีรภัทร  ถาวรนิวัตน์
 
1. นางสาวสุทธิดา  เสือสะอาด
2. นางสาวปานจิต  ใจเปี่ยม
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75.33 เงิน 41 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายดนุสรณ์   สังข์ทอง
2. นายพรพิพัฒน์   ขมสวัสดิ์
 
1. นายสุทธญาณ์   เพชรวีรานนท์
2. นายสุรเดช   เผ่าล้วนงาม
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 53.33 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กชายก้องภพ  แก้วชิงดวง
2. เด็กชายณัฐนัย  โหมดเอี่ยม
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นางสาวเกศสุดา  พงษ์บ้านแพ้ว
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 19 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายนราวิศว์   ปัทมนิธิวรกิตติ์
2. นายภราดร   โพธิ์นิล
 
1. นางสาวปานจิต  ใจเปี่ยม
2. นายสุทธิพงษ์  ศรีสวัสดิ์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77.67 เงิน 10 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงนริศรา  เลิศงาม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ผ่องแผ้ว
 
1. นายสิทธิพงษ์  วงศ์สุวรรณ
2. นางวรรณกาญจน์  บุดดา
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงสุจิตรา  พุ่มอ่ำ
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แตงเอี่ยม
 
1. นางสาวธณิตชากร  ปิตาระโพธิ์
2. นางสาวสุจิรัตน์  ตั้งจิตโชคชัย
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 25 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กชายจิรเมธ   สุขวาณิชวิชัย
2. เด็กชายมรกต   เสมานิตย์
 
1. นางสาวอภิญญาวดี   วีระมาศ
2. นางสาวศุภร   วงษ์ตั้งเจิรญสุข
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 48.67 เข้าร่วม 46 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนุจรี  คงคาธเนศ
2. นายเมษา  ผิวเผือก
 
1. นายอนิรุตติ์  บัวระพา
2. นายกฤช  วิยาภรณ์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 43.67 เข้าร่วม 21 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายจักริน   สุนทรเวช
2. นายวนัสบดี   รอดไสว
 
1. นายอธิคม   ทิพย์พยอม
2. นายวัชระ   อนันต์พิทักษ์กูล
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 37 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายศกร  รินธิโย
2. นายสุจิปุลิ   พลสารโสภณ
 
1. นางธัญญฐิตา   ธราดลฐิติวัฒน์
2. นายอนุรักษ์   บุญมี
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 22 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ผาสุข
2. เด็กหญิงธัญมน  ราชเวียง
3. เด็กหญิงปวรรัตน์  ลิขิตหัตถศิลป
 
1. นางสาวสุทธิดา  เสือสะอาด
2. นางสุภาพร  กมล
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง 21 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกรรณิกา  ภิญโญยิ่ง
2. นางสาวนิรญา   โชติบุญญานนท์
3. นางสาวปัจฉิมาพร   จันทร์จร
 
1. นายอนุรักษ์   บุญมี
2. นายวัชระ   อนันต์พิทักษ์กูล
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 54.83 เข้าร่วม 45 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวดวงพร   แตงเอี่ยม
2. นางสาวดุจเพชร   เขียวมณี
 
1. นายวุฒิไกร   ภู่สุวรรณ
2. นางสาวอภิญญาวดี   วีระมาศ
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษฎา  ดาราเย็น
2. เด็กชายณัฐนนท์  ยลนาวา
3. เด็กชายภัทร  ทรงเลี่ยม
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นางมนิตา  สถิรวรรธน์
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายศิลา  บูรณารมย์
2. นายอินทัช  ลีลาวัฒนพาณิชย์
3. นายเนติ  หัทยา
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นางมนิตา  สถิรวรรธน์
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายธรณ์ธันย์  พฤฒพงษ์
2. เด็กชายพุทธิพงศ์  งามกาละ
3. เด็กชายวิชาญ  วิชญานุภาพ
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นางมนิตา  สถิรวรรธน์
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 92 ทอง 7 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายธนกฤต  เปลี่ยนขำ
2. นายปฏิพัทธิ์  บรรจงศิลป์
3. นายปรเมศ  หิรัญเวช
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นางมนิตา  สถิรวรรธน์
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายคุณาทิศ  กิจประสงค์
2. เด็กชายภูริ  ทรงเลี่ยม
3. เด็กชายอัครโยธิน  มีนิล
 
1. นายธเนศ  สมัครไทย
2. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายพิชญะ  หยวกแฟง
2. นายอนันต์  ศรีแปลงวงศ์
3. นายอภิชัย  เฉียวเฉ่ง
 
1. นายธเนศ  สมัครไทย
2. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
 
159 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติธัช  จาดี
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีวิริยรัตน์
3. เด็กหญิงโสภิดา  แก้วจงกูล
 
1. นายธเนศ  สมัครไทย
2. นางสุภาพร  กมล
 
160 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 74 เงิน 10 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวภัสพร   ผ่องยิ่ง
2. นางสาวรติมา   พิทยากรศิลป์
3. นางสาววรางค์ภัสร์   ประสิทธิไกร
 
1. นายอนุรักษ์   บุญมี
2. นางธัญญฐิตา   ธราดลฐิติวัฒน์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.66 ทอง 15 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. เด็กชายคมเพชร  นาคสมบูรณ์
2. เด็กชายเกษมศักดิ์  ตาหงษ์
3. เด็กชายโชคชัย  อร่ามศรี
 
1. นางวราภรณ์  พรหมคุณ
2. นายปัญญา  ไชยพันนา
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 71.33 เงิน 19 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวญดาวรรณ  ปิ่นวิลัย
2. นางสาวดวงฤทัย  พลสนาม
3. นางสาวอาภาพร  แดงตาโคตร
 
1. นางสุภาพร  กมล
2. นางสาวสุทธิดา  เสือสะอาด
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 24 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงกนิษฐา  งามดวงเด่น
2. เด็กหญิงภัทร์ลดา  บุญบางยาง
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใจมา
 
1. นางสาวอัจจิมา  อยู่เย็น
2. นางสาวนฤมล  กุยยกานนท์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 35 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายธนวัฒน์   สุรินทร์
2. นางสาวพิมลพัส  หมอปาน
3. นางสาวสุกัญญารัตน์  จริตธรรม
 
1. นางยุพาพร   ชวลิตธาดา
2. นางสาวสายพิณ   นุชเสม
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 73.25 เงิน 37 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  รังษี
2. เด็กหญิงรุจิสา  อักษรกูล
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  สัจจวัฒน์วราภา
4. เด็กหญิงลภัสรดา  ธนากูลนิธิ
5. เด็กหญิงวรรณธิดา  จินตนาวิเศษกุล
6. เด็กหญิงเพ็ญมณี  เติมสายทอง
 
1. นางสาวสุวิชชา  ประทุมขันธ์
2. นางสาวศุภพาวี  ชัยศรี
3. นางประไพ  เย็นสบาย
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 34 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวฉัตรชนก  ภิรมย์ประชาภัทร์
2. นางสาวณิชากร  อดิศร
3. นางสาวนิรชา  แซ่เตีย
4. นางสาววนิตา  อุตตะมะเมธา
5. นางสาวสุพรรษา  นันทะปัทมะ
6. นางสาวสุพิชชา  ม่วงพรหม
 
1. นางนิภา  บัวผัน
2. นายสมวงษ์  เอี้ยงชะอุ่ม
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 21 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณจันทร์  ช่างทุ่งใหญ่
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปานล้ำเลิศ
3. เด็กหญิงรัชฎาพร  ผู้เหมา
 
1. นางสุภาพร  กมล
2. นางสาวสุทธิดา  เสือสะอาด
 
168 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 10 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาณัฐ  เผือกเล็ก
2. นางสาวปรางฤทัย  ชาเหลา
3. นางสาววชิราภรณ์  สุขนพกิจ
 
1. นางสุภาพร  กมล
2. นางสาวกรกช  สุภาเนติรัตน์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. เด็กชายชยพล  โคตรมุงคุณ
2. เด็กชายธีระเดช  กรคณฑี
3. เด็กชายฤทธิพล  เพชรเด็ด
 
1. นางอนัญญา  ดีเด่น
2. นางสุวรรณา  ดิษธรรม
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 75.67 เงิน 51 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพิชญนันท์  เสาโกมุท
2. นางสาววรรณประภา  ว่องดี
3. นางสาวอทิตยา  เขียวอ่อน
 
1. นางสาววีรินทร์  จั่นทอง
2. นายศักดิ์ชัย  พันธุ์แตง
 
171 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 56.33 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กชายจักรกริช  มักมีสุข
2. เด็กหญิงจารุพร  อ้อมเเก้ว
3. เด็กหญิงพิชญธิดา   เกิดเจริญ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ขาวมัน
2. นางสาววิภา  จันทร์เจริญกิจ
 
172 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 78 เงิน 23 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวคำแก้ว  คำดี
2. นางสาวนาตยา  สร้อยสระคู
3. นางสาวอังคณา  อุดมศิริ
 
1. นางอัญญา  พังจุนันท์
2. นางสาวพัชรินทร์  ปิ่นทอง
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกุสุมา  แซ่ตัน
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  วิเศษชิต
3. เด็กชายวัชพล  คุ้มคำ
 
1. นางระพินทร์  มณีประเสริฐ
2. นางสาวสุวิชชา  ประทุมขันธ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นางสาวณัฐพร  ดีบาง
2. นางสาวปนัดดา  ฤทธิ์เดช
3. นางสาวปิยวรรณ  เพชรอยู่
 
1. นายธนู  ทอมุด
2. นางสาวธิดารัตน์  ศรีวารีรัตน์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 21 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ทรงรัตนา
2. เด็กหญิงสิรินยา  ชมขวัญ
3. เด็กหญิงหทัยชนก  วารพิลา
 
1. นางระพินทร์  มณีประเสริฐ
2. นางสาวสุวิชชา  ประทุมขันธ์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 82.66 ทอง 35 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวปริมนภัทร  เลิศราศรีกุล
2. นางสาวอัลเจลิกา  ซานเซส แซ่ริม
3. นางสาวอ้อย  นามแก้ว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ปิ่นทอง
2. นางอัญญา  พังจุนันท์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 37 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธารา  พลรักษ์
2. เด็กหญิงปารณีย์  สุขประสงค์
3. เด็กหญิงพรประไพร  สุุ่มอุดม
 
1. นางสาวสุวิชชา  ประทุมขันธ์
2. นางสาวศุภพาวี  ชัยศรี
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 46 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายพานทองแท้  หินชัยภูมิ
2. นายสหรัฐ  ทองคุ่ย
3. นายอนุชา  ละอองแก้ว
 
1. นายศักดิ์ชัย  พันธุ์แตง
2. นางสาวยุพาวดี  ภูธรรมมา
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เหล่าเทพ
 
1. นางวิมล  บุตรศรีด้วง
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กชายเจตศิลา  ศรีดาวเรือง
 
1. นางวิมล  บุตรศรีด้วง
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นายนฤชา  คำเสมอ
 
1. นายสุวรรณ  แร่เพชร