สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสงคราม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72.33 เงิน 45 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ขุมทรัพย์
 
1. นางสาวฉันทนา  คำชำนาญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 47 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวพรพิชชา  ทรัพย์สมบูรณ์
 
1. นางสาวมาลี  อ้นแสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงนลินสิริ  ตุ้มฉาย
 
1. นางสาวนุสรา  กล้วยจำนงค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 73.5 เงิน 18 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายภูวนาถ  สีนวล
 
1. นางสาววิภา  ศิริสุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83.66 ทอง 5 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงภลดา  รอดคลองตัน
 
1. นางวิภารัตน์  อ่องทับน้ำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81.33 ทอง 11 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐพร  เนียมนาค
 
1. นางสาวทองทิพย์  คุ้มทรัพย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 9 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปุณยลภัสกุล
 
1. นางมาลัย  รอดประดิษฐ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 40 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวปรางวลัย  ยิ้มละมัย
 
1. นายขวัญมงคล  สายสวาท
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70.58 เงิน 22 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงนลิน  เปลี่ยนสมัย
2. เด็กหญิงวรินยุพา  เพิ่มอักษร
3. เด็กหญิงอตินุช  จุลจู
 
1. นายสุชาติ  ฉายแสง
2. นางสาวพรพิมล  หงษ์น้อย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 48 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวกมลวรรณ  งามสมพงษ์
2. นางสาววศินี  เชื้อใหญ่
3. นางสาวอธิษฐาน  ก๋งอุบล
 
1. นายสุชาติ  ฉายแสง
2. นางสาวพรพิมล  หงษ์น้อย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77.33 เงิน 10 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงรัศมี  สุขสาร
2. เด็กหญิงวรปภา  แตงจันทรา
 
1. นางสาวปิยนาถ  สิงห์เมืองพรหม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 35 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวชญานิษฐ์  ไกรนรา
2. นางสาวนวพร  สุคนธ์ล้ำเลิศ
 
1. นายณัฐพงษ์  ญานวัฒนะ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 21 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ถาวะรานนท์
2. เด็กหญิงดาราวดี  พิมพ์หา
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ปานคล้ำ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 94.56 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวปภาอร  บวรชนาพันธุ์
 
1. นายศุภฤกษ์  ตันติวิริยากร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 33 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงสุชาวดี   เวชกิจ
 
1. นางสุเมตตา   ฉิมพาลี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายณภัทร  ตันติสถิระพงษ์
 
1. นายจารุวัตร   นาควิมล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62.63 ทองแดง 23 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงพิมพ์พจี   ซ้ายเกลี้ยง
2. นายวิภาส  ศิธรกุล
3. นายเหมหิรัญฐ์   กลั่นสกุล
 
1. นางสาวอุมาพร   สุนทรเสถียร
2. นางสาวศรารัตน์   อินทรประเสริฐ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายณัฐรณชัย  คุ้มครองเลิศสิน
2. นางสาวปิยฉัตร  ลลิตพงศ์กวิน
3. นายพงศ์พัฒน์  จิรนันทนาภรณ์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ตีระกิตติธนา
2. นางสาวมาริสา  พงศ์กอปรสกล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 60.88 ทองแดง 46 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายพงศภัค  ตั้งประเสริฐ
2. เด็กหญิงรุจิราภรณ์  จตุสัตถาพร
3. เด็กหญิงเกตน์สิริ  สถานสถิตย์
 
1. นางธิดารัตน์  กล้าวิกย์กรณ์
2. นางสาวศรินยา  อินทรประเสริฐ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวทักษิณา  โยธิคุณ
2. นางสาวทัศนาพร  มีสกุล
3. นางสาวพชรกมล  ไตรวิทยากุล
 
1. นางสาวพิมพ์พาพรรณ  สุวงกฎ
2. นางสาวจิราวรรณ  จันทรแพ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงบุษกร  จินดารักษ์
2. เด็กชายภูเบศ  ปานทอง
 
1. นายจารุวัตร  นาควิมล
2. นางสาวสิริรัตน์  เกลี้ยงเกลา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน 9 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวอิสรียาพร  แซ่เต๋ง
2. นางสาวเบญจวรรณ   ศิริธรรม
 
1. นางชมพูนุช  เคล้าจันทร์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 21 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายปัณณธร  หิรัญนุสรณ์สุโข
 
1. นางสาวเยาวภา  ผูกสมัคร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 26 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นายธัญสกนธ์  เต็มวิจิตร์
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  สุขสว่าง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66.85 ทองแดง 39 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงอินทิรา   วงษ์วรรณ
2. เด็กหญิงอุษณา   อาลากุล
 
1. นางสาวฐิตารีย์   แหลมประเสริฐ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายธนพนธ์   บุญญาติศัย
 
1. นางสาวฐิตารีย์   แหลมประเสริฐ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 39 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงมนัญชยา   ภัทรมนัส
 
1. นางสาวณัฐภาวี   นิลสวัสดิ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวชัญญาภัค  อุดมศิริ
 
1. นางสาวศิริพร   ศรีปานเงิน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23.5 เข้าร่วม 22 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงสุชานาฎ  พยัฆศิริ
2. เด็กชายสุธนัย  จงเจริญ
3. เด็กชายอรรถนนท์  สันติวิจิตร
 
1. นายมนัส  โรจนกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญสพัฒน์   สิทธิบวรโชติ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 15 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวบุปพรัตน์  จินดารักษ์
2. นายรพีพันธุ์  คุ้มโต
3. นายวรพงศ์  กิตติอนงค์
 
1. นางสาววลัยรัตน์  นาคสมพงษ์
2. นางสาวสุทธาทินี  ศรีสมุทร
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 34 โรงเรียนสกลวิสุทธิ์ 1. เด็กหญิงกองกาญจนา  อินทรสุวรรณ
2. เด็กชายประเสริฐ  ลิ้มมุกดาเดช
3. เด็กชายพงศธร  ประยูรหงษ์
 
1. นางสาวมณีรัตน  สัจจวิโส
2. นางสาวพิชญ์ฌาพัทร์  รุ่งอาภาภรณ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.4 เงิน 30 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวนิชาภา  เขียวเจริญ
2. นางสาวอภิสรา  จันหอม
3. นางสาวเขมิกา  ทุกข์สูญ
 
1. นางสาวดรุณนภา  ดอนเจดีย์
2. นางสาวพัชรียา  ชนใฮ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 38 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กชายชนัญญู   ฉิมเฉิด
2. เด็กชายตันติกร   พ่วงศรี
3. เด็กชายวีระพัฒน์   สินนุสิทธิ์
 
1. นางณัทณัน   ธูปแพ
2. นางนฤมล    ศรีวงค์ษา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 8 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายชญานนท์  กลีบประทุม
2. นายสิรวิชญ์  พืชพิสุทธิ์
3. นายเนรมิต  แย้มสำรวย
 
1. นางสาวดรุณนภา  ดอนเจดีย์
2. นางสาวพัชรียา  ชนใฮ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70.8 เงิน 42 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงฐิติพร  การินตา
2. เด็กหญิงวรัชยา  นาคเกตุ
3. เด็กหญิงสุภามาศ  กลิ่นอุดม
 
1. นายเถลิงรัฐ  มุกดาเวช
2. นางเกตุกัญญา  สายสาหร่าย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.7 ทอง 9 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวจิราวรรณ  คชสาร
2. นายธนัทพงศ์  ดวงสิริรัตน์
3. นายเจตพัฒน์  จงชาญสิทโธ
 
1. นางสาวปิยวดี  โสมนัส
2. นางสาวปวีณา  พันธศรี
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 44 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายชวัลวิทย์  ชื่นสมบัติ
2. เด็กชายอัครชา  อาลากุล
 
1. นางสาวดรุณนภา  ดอนเจดีย์
2. นางสาวพัชรียา  ชนไฮ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.2 เงิน 14 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายปัณณวัฒน์  แสงวิภาค
2. นายสิรวิชญ์  ศิริวงศ์
 
1. นางสาวมณิศา  ชื่นจิต
2. นายสุธนัย  สุธาประดิษฐ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 58.67 เข้าร่วม 31 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายคมิก  ทิพย์เสถียร
2. นายภนาพล  โพธิ์สาวัง
 
1. นายนิรันดร์  ศรสงคราม
2. นายเถลิงรัฐ  มุกดาเวช
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 47.7 เข้าร่วม 17 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายปรมี  ออกประทุม
2. นายพลากร  เล่าโจ้ว
 
1. นายนิรันดร์  ศรสงคราม
2. นางสาวบรรณทัศน์  หูทิพย์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 36 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายนิรวิทธ์  จั่นบุญมี
2. นายพงศกร  ลำมะยศ
3. นายอนันตชัย  สาครขำ
 
1. นางสาวเสาวตรี  นุ่มน่วม
2. นางสาวจุฑารัตน์  สมศรี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงบุศยรินทร์  เอกมั่นเศรษฐ์
2. เด็กหญิงมาริษา  อ่างเงิน
3. เด็กหญิงวันทนี  ปักษา
4. เด็กหญิงแจ่มจันทร์  พุ่มจรูญ
5. เด็กหญิงแพรวา  บุญแสงส่ง
 
1. นางมะยุลา  ใจสงบ
2. นายวีรวุฒิ  ชิมโพคลัง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.8 ทอง 13 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  เสือรัก
2. นางสาวณัฐชนก  จุ้ยมณี
3. นางสาวณิชารีย์  เปียสกุล
4. นางสาวพิชามญชุ์  วุฒิวงศ์
5. นายสิทธิโชค  ชัยศร
 
1. นางมะยุลา  ใจสงบ
2. นายวีรวุฒิ  ชิมโพคลัง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 18 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายตฤณ  สุขภูติ
2. เด็กชายพงศพัศ  พุ่มพร
3. เด็กหญิงภควดี  แก้วชมภู
4. เด็กหญิงวิภาพร  จุงใจ
5. เด็กหญิงอนัญญา  จันทร์ทองสุข
 
1. นางจีรมิตร  รัตนสมัย
2. นางสาววลัยภรณ์  บานเย็น
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.4 เงิน 23 โรงเรียนท้ายหาด 1. นางสาวปัทมา  สุริยะ
2. นางสาวพลอยมณี  เอกอาวุธ
3. นางสาววรรณิศา  กรสวัสดิ์
4. นางสาวศศิธร  ตุ้มน้อย
5. นางสาวสรินยา  พวงแก้ว
 
1. นางวุฒิพร  บุญเจริญ
2. นายสมิต  ชาวบ้านเกาะ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง 20 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงณัฐญาดา  สมุทรเผ่าจินดา
2. เด็กหญิงปานมุก  พัสดุธาร
3. เด็กหญิงวารีรัตน์  มีแก้ว
4. เด็กชายหัสฎา  บุญพิทักษ์
5. เด็กชายอนาวิล  เล็กเจริญ
 
1. นายสุธี  เสมอจิตร์
2. นายสมบัติ  ศรีบรรจง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 76 เงิน 27 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายคณิศร  บุญบาล
2. นายคุณชาติ  อรรถวิสุทธิกุล
3. นายชีวสาธน์  ดำสง่า
4. นายธวัชชัย  บัวทอง
5. นายธีรภพ  อิ่มเสมอ
 
1. นางพรพินธ์  สำรวยรื่น
2. นางธนวรรณ  ฌอง มิเชล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 40 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  ชื่นสงวน
 
1. นางสาวนภศร  มิลินทานุช
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.33 ทอง 47 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวธนพร  สุขเกษม
 
1. นางอารี  สุวีรานนท์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 37 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายกฤษฎา  คงสินธ์
2. นางสาวณัฐนิชา  บัวเขียว
 
1. นางศิริพร  เอี่ยมเจริญ
2. นางกานดา  จำปาศักดิ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.17 ทอง 22 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวมานิตา  อุดมสินประเสริฐ
2. นายอรรถพล  พลอยสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวนุสรา  กล้วยจำนงค์
2. นางสาวสกุลณี  บุญมี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.5 ทอง 30 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวชุติกาญจน์  ปากแดง
2. นางสาวฐิติสุดา  ภานุมาศ
3. เด็กหญิงณีรนุช  แย้มสำรวย
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เอี่ยมสอาด
5. เด็กหญิงนภัสสร  พุหิรัญ
6. เด็กหญิงนันทรา  ศิริวงศ์พรหม
7. เด็กหญิงมนัญชยา  มีพืชน์
8. เด็กหญิงวรัตถ์  ไชยสมนึก
9. นางสาวศิริประภา  ศรีไพบูลย์
10. นางสาวอัญมณี  แอสมจิตร์
 
1. นายอดิศักดิ์  เนียมหอม
2. นายอรรถวิทย์  ธรรมสวัสดิ์
3. นางวลีรัตน์  เนียมหอม
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงพิชชาพร  กาญจนภูมิ
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สกุลณี
 
1. นายนำพล  โพธิ์ทอง
2. นางสาวนิศารัตน์  หาญกิจ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน 29 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกนกวรรณ  ขันตระกูล
2. นางสาวปานเลขา  ดุษฎี
 
1. นายปัญญา  กิติโรจน์พันธ์
2. นายพิชฌ์พงศ์  สุวีรานนท์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม 1. เด็กหญิงวรรณพร  กังเจริญวัฒนา
 
1. นายอภิชาติ  กึมรัมย์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 62 ทองแดง 43 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวนาตารี  รอดคลองตัน
 
1. นายสุรเชษฐ์  พุ่มกุมาร
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 22 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กชายสหรัฐ  เนติพัฒน์
 
1. นายสรรเสริญ  พรขุนทด
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 47 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวณัฎฐณิชา  โอกาศรัตน์
 
1. นางสาวธนิกนันทิ์  แก้วมณี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายญาณภัทร  อำนวยพินิจ
 
1. นางสาวธนิกนันทิ์  แก้วมณี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 48 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาววะนิภาพร  เดชะบุญ
 
1. นายฐณพบ  ธูปแพ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายสถาพร  แหล่วไธสง
 
1. นางสาวธนิกนันทิ์  แก้วมณี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวพีรญา  ทับทิมทอง
 
1. นายสรรเสริญ  พรขุนทด
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 31 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวาสิณี  สุวรรณมณี
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   เพชรน้อย
 
1. นายสรรเสริญ  พรขุนทด
2. นางรจนิตย์  ปลอดโปร่ง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายจตุพร  เรืองทิพย์
 
1. นางสาวพิรมล  เกตุมณี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายตระการ  ทิพย์พยอม
 
1. นางสาวธนิกนันทิ์  แก้วมณี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77.6 เงิน 28 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายชัยพร  ซิ้มสกุล
2. เด็กชายนันทภพ  ครุฑวัฒนา
3. เด็กชายอาทิตย์  คำแสง
 
1. นางสาวพิรมล  เกตุมณี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 71.6 เงิน 26 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกุลธิดา  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐจริญา  สุทธิเจริญวงศ์
3. นางสาววิไลพร  ชูกร
 
1. นางสาวพิรมล  เกตุมณี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติพงศ์  คนตรง
 
1. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 70.3 เงิน 26 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอาภาภัทร  มุขดาวัลย์
 
1. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวอรไท  ภมร
 
1. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายณภัทร  สุรพันธ์
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายฐิติพัฒน์  ซีประเสริฐ
 
1. นายวิรัช  เขียวชะอุ่ม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 92.33 ทอง 4 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวจิตติญา  ภู่ระหงษ์
 
1. นายวิรัช  เขียวชะอุ่ม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 44.33 เข้าร่วม 22 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เวชการ
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวนภัสสร  ตันบริภัณฑ์
 
1. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 70 เงิน 19 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวทิพวรรณ  ชะใบรัมย์
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93.6 ทอง 5 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงชาตาดี  มีบุญธรรม
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายอภิลักษณ์  เรืองพยัคฆ์
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงเนาวรัตน์  แก้วละเอียด
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 75.66 เงิน 28 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวพรทิพย์  นวมสุคนธ์
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  สุขเกษม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 76 เงิน 17 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวกานต์ทิตา  ซุ้นเจริญ
2. นายจิรพัฒน์  ไชยชาญ
3. นายจิรันตน์  พิพิธวิจิตรการ
4. เด็กหญิงจุรีมาศ  จิตตรง
5. นางสาวชญานิษฐ์  ซุ้นเจริญ
6. เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญส่งไพศาล
7. เด็กหญิงฐนิษชา  สุขสมบัติ
8. นายณรงค์  แตงพวง
9. เด็กหญิงทัศนีย์  จามรโชติ์
10. นายธนาวุฒิ  เลี้ยงรักษา
11. เด็กหญิงธรรมศิริ   ย่งรัง
12. นายธีระเดช  อินอนันต์
13. เด็กหญิงนัฐธิดา  คงนุช
14. นางสาวบุญญาดา  ทรัพย์สมบูรณ์
15. เด็กชายปฏินิพนธ์  ปลื้มวิลัย
16. เด็กหญิงปริตา  เกตุแก้ว
17. นายปรีดา  พลพุก
18. นายพนมศักดิ์  นันตะสุคนธ์
19. เด็กหญิงพรพรหม   หยวกแย้ม
20. นายพลากร  มวลประเสริฐ
21. เด็กหญิงพัณณิตา  บุญส่งไพศาล
22. นายพิทวัส  บำเรอราช
23. เด็กหญิงมณฑิชา  เลิศประเสริฐภากร
24. นางสาวมัณฑนา  สุวัณนะศิริ
25. เด็กหญิงลดาวัลย์   ชุมภาพันธ์
26. เด็กชายวรเมธ  สายโสภา
27. นางสาวศศิพรรณ  ช่วยชูวงศ์
28. นายศักดิธัช  ณ บางช้าง
29. เด็กชายศุภณัฐ  ธนิกกุล
30. นายสถาพร  นครอินทร์
31. นางสาวสาวิตรี  กันอรุณ
32. เด็กหญิงสิดาพร  เยาวกุล
33. นายสุทิวัส  เปี่ยมอยู่
34. เด็กหญิงสุภาพร  บุญสิงห์
35. เด็กหญิงสุภาภรณ์   นิติสาขา
36. นางสาวอรจิรา  กิจเดช
37. นางสาวอาทิติยา  อินทรซันไล
38. นางสาวเกศรา  สารขวัญ
 
1. นายอาคเนย์   ชูอรุณ
2. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
3. นายธรรมรงค์  อิ่มเอิบ
4. นางสาวรุ่งทิพย์  บุญมี
5. นายชวลิต  กำมะหยี่
6. นายอานนท์  บัวประดิษฐ์
7. นางสาวตวงทิพย์   โสฬสเสาวภาคย์
8. นางสาวพิตะวัน   วีระเสถียร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.67 เงิน 39 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายธนภัทร  อาจจินดา
 
1. นายเอนก  สบายใจ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.3 เงิน 50 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 1. นายนพรัตน์  ปิ่นดอนไพร
 
1. นางจาริณี  จันทร์หอม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 48 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  สอนวัฒนา
 
1. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 14 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวชัชญา  พรมรินทร์
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  สุขเกษม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.67 เงิน 39 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงฐานวีร์  น่วมศิริ
 
1. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง 13 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายสรวิชญ  ผิวนวล
 
1. นายเอนก  สบายใจ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.33 เงิน 39 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นายวชิรวิทย์  เหลืองเจริญกิจ
 
1. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.66 เงิน 19 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงปริย  พัชรดิเรก
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  สุขเกษม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.66 เงิน 31 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวสุธินี  คชสาร
 
1. นายเอนก  สบายใจ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง 13 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กชายธีรชัย  น้อยกาญจนะ
 
1. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 31 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายอชิตพล  สังข์สัมฤทธิ์
 
1. นายเอนก  สบายใจ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 43 โรงเรียนท้ายหาด 1. เด็กหญิงประภัสสร  อารมณ์นิ่ม
 
1. นายธรรมนูญ  เกิดศรีพันธ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.6 เงิน 30 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวพรรณวดี  กลิ่นทิพย์
 
1. นายวิรัช  เขียวชะอุ่ม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 32 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ตาแสง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์ขำ
3. เด็กหญิงฐิติมา  ศิลปชัย
4. เด็กหญิงทิพวิภา  กองเถิน
5. เด็กชายธนพล  ผลลูกอินทร์
6. เด็กหญิงธิติสุดา  ศรีสุจริตกุล
7. เด็กชายนาวี  ก้อยเหาะกูล
8. เด็กหญิงอรวรรณ  ภัทรผดุง
9. เด็กหญิงเมธาวลัย  สาสนะกูล
 
1. นายนันทพงศ์  ชูอรุณ
2. นางสาวณัฐชยา  อัมพรทิวาทิพย์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 75.14 เงิน 20 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายกฤตฤณ  กลิ่นเสถียร
2. นางสาวชิษณุชา  โอกาศรัตน์
3. นางสาวชุติกาญจน์  เพ็งสุข
4. นางสาวฐานิชา  อินเดอร์เซ็นต์
5. นางสาวบัณฑิตา  คุ้มมูล
6. นางสาวปาณิสรา  ศรีสว่าง
7. นายสรวิชญ์  ปานาพุฒ
8. นายสิรวิชญ์  จินชัย
9. นางสาวอมราพรรณ  สุพรรณโรจน์
10. นางสาวอาทิตยา  นุยา
 
1. นายนันทพงศ์  ชูอรุณ
2. นางสาวณัฐชยา  อัมพรทิวาทิพย์
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายชญานนท์  บุญนิ่ม
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  สังข์สัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงชนากานต์  ทับทิมสี
4. เด็กชายธนชัย  สมุทรชัยกุล
5. เด็กชายนนทนันทน์  ดีรอด
6. เด็กหญิงศศิอุษา  ประเสริฐศิลป์
7. เด็กหญิงสุวพัชร  อุดมธรรม
8. เด็กชายไอศูรย์  วีระโชติคุณกิตติ
 
1. นางสาวธนกฤตา  น่วมศิริ
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.2 เงิน 26 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ภู่ทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทองสะทิ
3. เด็กหญิงทัศนีย์  พิบูลย์ไพศาลศิลป์
4. เด็กหญิงนาตยา  น่วมธนัง
5. เด็กหญิงปราวตรี  เหลืองแสงทอง
6. เด็กหญิงพิมลดา  แย้มสรวล
7. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทองนิมิตร
8. เด็กหญิงหัตถพร  นินทะสิน
 
1. นางสาวณัฐนิชา   ไพศาลสิริวัฒน์
2. นายอาคเนย์   ชูอรุณ
3. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
4. นายกิตติพงศ์  วิไล
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.2 ทอง 6 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงนรีกานต์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  วิชัย
3. เด็กหญิงบุณฑริกา  ศรเดช
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทร์ชูกลิ่น
5. เด็กหญิงวราภรณ์  มีธรรม
6. เด็กหญิงสุจิตตรา  หานุสิงห์
7. เด็กหญิงเปรมศิริ  อินอนันต์
8. เด็กหญิงเมธาพร  วัดสิงห์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ตลิ่งชัน
2. นางนารีรัตน์  อาษา
3. นางสาวปวีณา  จูเขื่อนขันธ์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวจินดารัตน์  เพียรร่มทองไทย
2. นางสาวชนาภัทร  วัจนประดิษฐ์
3. นางสาวญาณิศา  ธรรมการ
4. นางสาวณัฐมน  พวงบุษบา
5. นางสาวปวีณา  เสือพิทักษ์
6. นางสาวศิริลักษณ์  สังข์อนันต์
7. นางสาวศุภานัน  ตาแสง
8. นางสาวเดือนเพ็ญ  ศิริสัมพันธ์
 
1. นางนารีรัตน์  อาษา
2. นางสาวสุกัญญา  ตลิ่งชัน
3. นางสาวปวีณา  จูเขื่อนขันธ์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุวพัชร  กุณฑล
 
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 89.75 ทอง 7 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวนพนันท์  น้อยสุวรรณ
 
1. นางสาวโสรญา  สมานมิตร
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.83 ทอง 39 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงจิตติกานต์  ศิริประเสริฐ
 
1. นางสาวโสรญา  สมานมิตร
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87 ทอง 39 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวนฤมล  เทศพันธุ์
 
1. นางสาวโสรญา  สมานมิตร
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงนลินสิริ  ตุ้มฉาย
 
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายกฤติพงศ์  ฐิติธนากุล
 
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76.33 เงิน 44 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงชนิษฐา  ชัยมั่นคง
2. เด็กหญิงณัทธิมา  ไทยานนท์
3. เด็กหญิงภัสจิรา  ช่างนิ่มนวล
4. เด็กหญิงรวิพร  สว่างเกตุ
5. เด็กหญิงอัญมณี  บางสมบูรณ์ชัย
 
1. นางสาวเกศินี  อินทร์ยงค์
2. นางสาวมยุรี  มะปัญญา
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.33 ทอง 45 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวบุษบา  รุ่งเรืองศรี
2. นายพชร  ชัยวัฒน์
3. นางสาวพิมพ์ชนก  เฉียงภาเลิศ
4. นางสาวลัลน์ลลิต  ภู่อาวรณ์
5. นางสาวศุภาพิชญ์  มีประเสริฐ
 
1. นางสาวโสรญา  สมานมิตร
2. นางสาวอัครวรรณ  เผือกผ่อง
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.66 ทอง 11 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงทิพย์อุไร  จรัสเวคิน
2. เด็กหญิงแพรวา  ธนาสารพูนผล
 
1. นางสาวชนิภา  อบอุ่น
2. นางสาวกนกทิพย์  ณัฐชาบุตร
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91.33 ทอง 4 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายพงศกร  เสมอแก้ว
2. นางสาวสุมนรัตน์  เหลืองอร่าม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  บรรลือ
2. นายธนาเทพ  ธิตา
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.8 เงิน 32 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกุลณัฐ  สีสด
2. นางสาวรัชนีพร  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวเมตตา  โพธิ์เงิน
2. นางสาวขนิษฐา  ปัญญาสงค์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายชิษณุพงศ์  ส่องพราย
2. นางสาวณัฐชา  กลิ่นทอง
 
1. นางวิไลลักษณ์  พัดศรีเรือง
2. นางสาวศิรินทิพย์  กันแก้ว
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายกฤตภาส  เชษฐเจริญรัตน์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ถาวรพิทักษ์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.6 เงิน 20 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายรัฐพล  นาคสิทธฺ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปัญญาสงค์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายณัฐดนัย  เส็งเจริญ
2. นางสาวบูรณิมา  บูรณะสิงห์
3. นางสาวปุณยาพร  อ่อนนิ่ม
4. นายพลชาติ  จิตต์เจริญ
5. นายรณชัย  นาคะวะรังค์
 
1. นางสาวฐิติมา  พันฟัก
2. MissCHEN SI  YUE
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.8 เงิน 31 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกรพรรณ  คำวัฒนะกุล
2. นายกัมปนาท  หอสว่างวงศ์
3. นายฐิตินันท์   ศิริรักษา
4. นางสาวรสสุคนธ์  สันติอารีย์
5. นางสาวศศิณา  ทองคำ
 
1. นางสาวเมตตา  โพธิ์เงิน
2. นางสาวขนิษฐา  ปัญญาสงค์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 77.66 เงิน 17 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายกีรติ  สังข์ดวง
2. นางสาวธันยา  สุนทรเสวี
3. นางสาวพรสวรรค์  เพ็งอุดม
4. นายภัทรภูมิ  สมบูรณ์
5. นางสาวศรัณย์พร  โชติกเสถียร
 
1. นางวิไลลักษณ์  พัดศรีเรือง
2. นางสาวศิรินทิพย์  กันแก้ว
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 73 เงิน 30 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายภูเบศ  ตันติวิริยากร
2. นางสาววลัยพร  เจริญพรรุ่งเรือง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ถาวรพิทักษ์
2. นางสาวชนิภา  อบอุ่น
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 29 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวน่านฟ้า  วงศ์ปัญจ
2. นางสาวสุภาพร  เสาร์โพธิ์งาม
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปัญญาสงค์
2. นางสาวเมตตา  โพธิ์เงิน
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 12 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวยุวดี  นาคสวาสดิ์
2. นางสาวสุจิณณา  อ่องมะลิ
 
1. นางวิไลลักษณ์  พัดศรีเรือง
2. นางสาวศิรินทิพย์  กันแก้ว
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 74.94 เงิน 24 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุพัฒนสิริสหกุล
2. เด็กหญิงภัสณิชา   ติยะพิบูลย์ไชยา
 
1. นายศิลา  ตู้ทองคำ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68.45 ทองแดง 37 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวกรรณิการ์  แซ่จึง
 
1. นายภชพน  ชัยเจริญชนม์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.61 ทอง 31 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กชายจักรพงศ์  คล้ายบุญมี
2. เด็กชายธนพร  จันทร์เพ็ญ
3. เด็กชายธนวัฒน์  มรรคทรัพย์
4. เด็กชายธนากร  กลิ่นหวล
5. เด็กชายพีระศักดิ์  ผิวสว่าง
6. เด็กชายศิริชัย  ภู่พงษ์พันธ์
7. เด็กชายศิริวัฒน์  ศุกระศร
8. เด็กชายเชิดชัย  เรืองศรี
 
1. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
2. นายกิตติพงษ์  วิไล
3. นายกิตติพันธ์  สมุทวนิช
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 64.2 ทองแดง 42 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายกีรติ  หาญวงศ์
2. นายจิณพัฒน์  หลงสวาสดิ์
3. นางสาวญาดา  ลิ้นจี่
4. นางสาวธัญชนก  กุญแจทอง
5. นายนที  ชีวพูนผล
6. นายปราชญา  ดุษฎี
7. นายปุญญพัฒน์  หงษ์พงษ์
8. นายรัฐพงษ์  ตระการไทย
9. นายวรงค์กร  อ่อนน่วม
10. นางสาวศศิกานต์  ตรงมา
 
1. นายศุภฤกษ์  ตันติวิริยากร
2. นายอาจารยเอ้  เอี่ยมลออ
3. นายสกล  สุขสวัสดิ์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 71.6 เงิน 14 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกุญณปภา  เพ็งนวม
2. นางสาวฐิติพร  ภู่ภูษิต
3. นางสาวณธิชา  พึ่งเคหา
4. นางสาวนรินดา  อภัยแสน
5. นางสาวศิริญญา   สุคนธ์ล้ำเลิศ
 
1. นางสาวเพ็ญทิพย์  ศรีสมุทร
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงจามิญช์ญา  สินธุ์นนท์ภัค
2. เด็กหญิงวรรณพร  พวงจันทร์
3. เด็กหญิงวิรดา  โรจน์วิไลย
 
1. นางสาววงเดือน  บุญแก้ว
2. นางลาวัลย์  พหลยุทธ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 34 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  แสงสาคร
2. นางสาวนีออน  มธุรพันธ์
3. นางสาวอนัญญา  สายสุนีย์
 
1. นางสาวสุพัตรา  อินหอม
2. นายสถาพร  โครตพรม
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 46 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงญาณสุภา  ภักดี
2. เด็กหญิงอริษรา  เทียนศิริ
3. เด็กชายโฆษิต  นาวิกานนท์
 
1. นางพยอม  ยุวะสุต
2. นางสาวปนัดดา  เพชรฉวี
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 72.8 เงิน 34 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวชนิตา  แหยมโต
2. นายธีรวิศิฎฐ์  วัฒนศิริกุล
3. นางสาวพรนภัส  น้ำเจริญ
 
1. นางพยอม  ยุวะสุต
2. นางสาวปนัดดา  เพชรฉวี
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 59.6 เข้าร่วม 36 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทนนกลิ่น
2. เด็กหญิงอภิสรา  พูลทรัพย์
 
1. นางสาวพรรณสุภา  พ่อธานี
2. นางสิริกานดา  วรยศ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 40 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายภานุพงศ์  ตันพิชัย
2. เด็กชายสิทธินันท์  ช่อไสว
 
1. นายเอกพงษ์  แก้วคชชา
2. นายกษิณ  พลอยสุวรรณ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 23 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายรณษ  ตรุยานนท์
2. นายสัตยา  อยู่ศิริ
 
1. นายกิตติพัฒน์  จิตต์สว่าง
2. นางสิริกานดา  วรยศ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 13 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา 1. เด็กชายปณชัย  อรุณราช
2. เด็กชายวัฒนา  นาคสุข
 
1. นางอารีลักษณ์  ปุ๊กน้อย
2. นางทัศนีย์  หมั่นดี
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 16 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายณภัทร  แจ่มจันทร์
2. นายมโนชา  เครือเทศ
 
1. นายกิตติพัฒน์  จิตต์สว่าง
2. นางสิริกานดา  วรยศ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา 1. เด็กชายภานุพงษ์  อ่วมเศรษฐี
2. เด็กชายอนุชิต  ภู่สกุล
 
1. นางทัศนีย์  หมั่นดี
2. นางอารีลักษณ์  ปุ๊กน้อย
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงฐิติยา  สังข์เปรม
2. เด็กหญิงสุจิตรา  สาครอาจ
 
1. นายสราวุธ  วงษ์จู
2. นางอุมาภรณ์  ริยาพันธ์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 56.33 เข้าร่วม 32 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เลิศธาดา
2. เด็กชายภานุรุจ   ศิริณาไพศาล
 
1. นายสราวุธ  วงษ์จู
2. นางฐญาพร  สังขรัตน์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80.33 ทอง 19 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกัญญารัตน์  กัญจา
2. นายธนกร  แก้วประเสริฐ
 
1. นายสราวุธ  วงษ์จู
2. นางอุมาภรณ์  ริยาพันธ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 6 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายณพพัชร์ชัย  ไตรสรณคมณ์
2. นายนพกร  สุดแดง
 
1. นายสราวุธ  วงษ์จู
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 44 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวชุติกาญจน์  ปานสี
2. นางสาวพิมพ์อักษร  แพเพชร
 
1. นายกิตติพันธ์  สมุทวนิช
2. นางพรภัทรา  จำปาทอง
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 55.33 เข้าร่วม 35 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปัณณิกา  ไชยฤทธิ์
2. เด็กหญิงยุพเรศ  แย้มประสงค์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แย้มคำ
 
1. นางสาวธัญญธร  พงษ์ประวัติ
2. นางสาวอาภรณ์  ญานวัฒนะ
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80.66 ทอง 7 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวขวัญทิพย์  มีประเสริฐ
2. นางสาวนัทธมน  อิสระณะวัฒน์
3. นายรชตะ  เทศนา
 
1. นายสราวุธ  วงษ์จู
2. นางฐญาพร  สังขรัตน์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78.67 เงิน 8 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายธนาธิป  คล้ายโพธิ์ทอง
2. นายวุฒิพงษ์  นาคเฮง
 
1. นายสราวุธ  วงษ์จู
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายธนดล  ดรุณศรี
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  สุขจันทร์
3. เด็กชายไกลกังวล  ปานผ่อง
 
1. นายศิลป์ชัย  ดอกพุฒ
2. นายสุธนัย  สุธาประดิษฐ์
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  วงศ์เรือน
2. เด็กชายธัญญพงศ์  ลิ้มบรรจง
3. เด็กชายรัชชยุต  อุดมศิริ
 
1. นายศิลป์ชัย  ดอกพุฒ
2. นายสุธนัย  สุธาประดิษฐ์
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายธาดา  อัมพรประเสริฐ
2. นายประสพโชค  รอดศิริ
3. นายรพีพัฒน์  คล้ำจีน
 
1. นายศิลป์ชัย  ดอกพุฒ
2. นายสุธนัย  สุธาประดิษฐ์
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนท้ายหาด 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เบญจวีระพงศ์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ทองคำ
3. เด็กชายวิษณุ  ชาติพุก
 
1. นายสถิตย์  จันทร์น้อย
2. นางสาวบุษณีมาศ  นิสาธรณ์
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 25 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายภูมิรพี   วิทย์ธนรัตน์
2. นายวรวิทย์  ทรัพย์บริบูรณ์
3. นายสุชพงศ์  ชื่นจิตร
 
1. นายกิตติพัฒน์  จิตต์สว่าง
2. นางสาวพรรณสุภา  พ่อธานี
 
149 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท้ายหาด 1. เด็กหญิงพิรดา  แจ้งแสง
2. เด็กหญิงศศิธร  พวงเนตร์
3. เด็กหญิงเกวลี  วจีสัตย์
 
1. นายสถิตย์  จันทร์น้อย
2. นางสาวบุษณีมาศ  นิสาธรณ์
 
150 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายจิรายุส  วงศ์เจริญสถิตย์
2. นายณรงค์ยศ  สุนทรารักษ์
3. นายภูบดี  งามเผือก
 
1. นายศิลป์ชัย  ดอกพุฒ
2. นายสุธนัย  สุธาประดิษฐ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.66 ทอง 33 โรงเรียนท้ายหาด 1. เด็กชายทัตภูมิ  เลียนพู
2. เด็กชายธีรนัย  ไทยแท้
3. เด็กชายภัทรพล  สีทอง
 
1. นางยุวรีย์  สุธานนท์
2. นายอภัยภัทร  พัชราภา
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 71.33 เงิน 19 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวจิราวรรณ  พรมเสน
2. นางสาววรรณลดา  เปี่ยมลาภพรึ้ง
3. นางสาวศศิวิมล  ทองแต้ม
 
1. นางสุรีรัตน์  เปลี่ยนดวง
2. นายพีระ  วงศ์ยะรา
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ด้วงน้อย
2. เด็กหญิงพัณณิตา  เฮียงไสนา
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศิริผล
 
1. นางสุรีรัตน์  เปลี่ยนดวง
2. นางเกศนี  สังข์ศิริ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 22 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวชมพูนุช  ฉัตรพุก
2. นางสาวธิดารัตน์  ชาติพุก
3. นางสาวปริญดา  เทียมดวงแข
 
1. นางสุรีรัตน์  เปลี่ยนดวง
2. นางเกศนี  สังข์ศิริ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 45 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวธิมา  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวปีติชา  กบิลราช
3. นางสาวพรนภา  เกตรามฤทธิ์
4. นางสาวสุนันทา  กันตูม
5. นางสาวสุภัททรา  รักษ์วงศ์
6. นางสาวโยสิตา  กรวิจิตร
 
1. นางสาวณัฐนันท์  สีบุญเรือง
2. นางสาวชุติมา  พัฒจันทรหอม
 
156 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 70 เงิน 38 โรงเรียนท้ายหาด 1. เด็กหญิงจรรยาพร  สังขวร
2. เด็กชายมาม่า  โซหม่า
3. เด็กหญิงอาริศรา  คลังธนัง
 
1. นางยุวรีย์  สุธานนท์
2. นายอภัยภัทร  พัชราภา
 
157 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 13 โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ 1. นางสาวกานดา  
2. นางสาวจิรัฐติกาล  น้อยกาญจนะ
3. นางสาวเพ็ญนภา  เจริญทรัพย์
 
1. นางวิลาวัลย์  เนียมพลอย
2. นายนิติ  ศุกรสุนทร
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.66 ทอง 29 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กชายภูสิทธิ์  รัตนสุภา
2. เด็กชายสุพิเชษฐ์  พันธ์พงศ์
3. เด็กชายอรัตธินนท์  ฦาชา
 
1. นายสิทธิไชย  นุชผดุง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.67 ทอง 8 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวศุภนิดา  พราหมณ์แก้ว
2. นางสาวสุวภัทร  เนียมพิบูลย์
3. นางสาวอริสา  มะลัยรินทร์
 
1. นางสาวเพียงฤทัย  ฉิมถาวร
2. นางสุรีรัตน์  เปลี่ยนดวง
 
160 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 28.33 เข้าร่วม 45 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  อุดมสิน
3. เด็กหญิงวิรัญญา  ดอกพฤกษี
 
1. นางจงจินต์  จันทรโก๊ะ
2. นางสาวกิตสุนี  มาลัยเปีย
 
161 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายดิถดนัย  จิตต์สมุทร
2. นางสาวทิชา  ไชยยันบูรณ์
3. นางสาวบุษกร  จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวอัญชลี  แก้วน้อย
2. นายวีรยุทธ  กองหล้า
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชลณีย์   เงินวิลัย
2. เด็กชายณัฐพล  สิทธิประสงค์
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์   พรมโต
 
1. นางจาริณี  จันทร์หอม
2. นางษิญาภา  งามสอน
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.33 ทอง 9 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา 1. นางสาวชลธิฌา  ทองหิน
2. นางสาวสรุตตา  คชาชาติ
3. นางสาวอัญชุลีพร  คเชนทร
 
1. นายสถาพร  โครตพรม
2. นางสาวสุพัตรา  อินหอม
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 25 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวคมนภา  สุกฉ่ำ
2. นางสาวณัฐพร  เทพโกษา
3. นางสาวธารทิพย์  แฝงทองหลาง
 
1. นายอมร  ฤทธิ์อ่อน
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.66 ทอง 9 โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ 1. นางสาวนิศารัตน์  เปลี่ยนศรี
2. นางสาวพีรยา  ขันธวงษ์
3. นางสาวเมขลา  กำนิล
 
1. นางวิลาวัลย์  เนียมพลอย
2. นายนิติ  ศุกรสุนทร
 
166 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม 1. เด็กหญิงภัคจิรา  คงศรี
 
1. นางสาวนุชจรี  กลิ่นมณฑา
 
167 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 1. เด็กชายคนิรุทธ์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวสาวิตรี  ศรีสว่าง
 
168 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 1. เด็กชายธันวา  เคลิ้มฝัน
 
1. นางสาวสาวิตรี  ศรีสว่าง
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 74 เงิน 18 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม 1. เด็กหญิงณิชากร  คงสินธ์
 
1. นางสาวสุจิตราภรณ์  ดวงจันทร์
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกาญจนา  ธนกวีโชติ
 
1. นางสาวกิตสุนี  มาลัยเปีย
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  รุ่งสว่าง
 
1. นางสาวนุชจรี  กลิ่นมณฑา
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม 1. นายวิชญ์พล  ศฤงสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุจิตราภรณ์  ดวงจันทร์
 
173 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 31 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ทรัพย์ศรี
2. เด็กชายสงกรานต์  ป๊อกแสวง
 
1. นายวัฒณา  ตระกูลศักดิ์
2. นายอภิชาติ  กึมรัมย์