สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 17 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  จิตรกลาง
 
1. นางณัฐกฤตา  ขุนเศรษฐี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88.66 ทอง 15 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวกชกร  แย้มโสม
 
1. นางสาวยุพาพร  ฮวดศิริ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงนภัส  ศิลประเสริฐ
 
1. นางสาวนัฐกานต์  วรรณจุฑา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  ทองสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวสุภัทรา  แสงวัฒน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 38 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงทิพภากร  สุขเจริญ
 
1. นางสาวโชติรส  สุขสำราญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 76.33 เงิน 25 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายติรวุฒิ  ยุตรินทร์
 
1. นางยุภาวดี  วงศ์สุวรรณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 40 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิดา  ป่าตาล
 
1. นางยุพิน  ป่าตาล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75.33 เงิน 21 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจันทราลักษณ์  แป้นจันทร์
 
1. นายยศวันต์  จันทร์ศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 59.41 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  อนันทสุข
2. เด็กหญิงวณิชยา  ทาหอม
3. เด็กชายสุภกิณห์  ศรีเหรา
 
1. นางชลิดา  สุขประสาร
2. นางสาวสุพัฒษา  พันยา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 44 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 1. นางสาวต้นหนาว  เรืองศรี
2. นางสาวอภิญญา  พิบูลย์
3. นางสาวอริสรา  คล่องเเคล่ว
 
1. นางเกษอนงค์  ทรงขำ
2. นางสาวพูลทรัพย์  ภูนุช
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพรนภา  ถนอมทรัพย์
2. เด็กหญิงศรัญญา  อาภรรัตน์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  โพศิริ
2. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีเจริญสุข
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  อัคสุนย์
2. เด็กหญิงวริศรา  วังวงษ์
 
1. นางวราภรณ์  ปรีเจริญ
2. นางสาวสุธัมมา  เพ็ชรเจริญ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 83.44 ทอง 13 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายอภิลักษณ์  บุญเรือง
 
1. นายฐานันดร  จูทิม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 29 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐนพิน  โสภา
 
1. นางศุภลักษณ์  กระเชิญรัมย์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 25 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวสุดี  เอี่ยมแสนอุดม
 
1. นายปัญญา  แซ่ลี้
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 45 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  อ้นเจริญ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  วงษ์ฟู
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พร้าวหอม
 
1. นางสาวหรินรัตน์  สพังเงิน
2. นางสาวจิราภรณ์  ใบมาก
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 27 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวณิชกานต์  แสงอ่อน
2. นางสาวมุฑิตา  คำแก้ว
3. นางสาวอรณิชา  ชูสุวรรณ
 
1. นายวรายุทธ  ทวีธรรม
2. นางจันทร์เพ็ญ  สุโพธิ์ทิพย์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ขาเหล็ก
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  คำคล้อย
3. เด็กชายว่าน  สดคมขำ
 
1. นางสาวนันทิวรรณ  แดนศิริมา
2. นางสาวเกสร  ยิ้มจู
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66.38 ทองแดง 9 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกันยารัตน์  ศุภานุสนธิ์
2. นางสาวนวพร  นพดล
3. นางสาวเกษสิริ  นครบุรี
 
1. นางสาวปาริชาติ  ภูมิรัตน์
2. นางสาวญาณี  ขำเชษฐา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 57.4 เข้าร่วม 18 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายจิราเจตน์  อันเพ็ชรดี
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ฐิติรัตน์สกุล
 
1. นายพรชัย  วิชชุไตรภพ
2. นายจักรพรรณ  พลเยี่ยม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 15 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายชนินทร์  ผลพึ่งคิด
2. นางสาวธัญยธรณ์  กิติวรรณประสาร
 
1. นายพรชัย  วิชชุไตรภพ
2. นายจักรพรรณ  พลเยี่ยม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กชายอชิตพล  เหล่าจันอัน
 
1. นางสาวฤธาพร  ฤทธิเรืองเดช
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 19 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นางสาวกนกพร  ผลดี
 
1. นายภมร  ดาวแดน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70.24 เงิน 34 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กชายบรรพรต  ขันเอียด
2. เด็กชายภูชิต  ชูชม
 
1. นางสาวจันสุดา  โปรัมย์
2. นางดวงเดือน  จันทร์ทอง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74.35 เงิน 27 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวเก็จมณี  ศรีเพชร
 
1. นางสาวจันสุดา  โปรัมย์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 24 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อนันต์สมสิน
 
1. นางสาวปัทมา  บัวลังกา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 92.2 ทอง 29 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวลำธาร  เกตแก้ว
 
1. นางสาววันดี  แซ่เต็ง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายกุลชัย  บุญริ้ว
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญนำ
3. เด็กชายศุภณัฐ  รักษ์คิด
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  มหาวัน
2. นายทศวรรษ  เกิดติ๋ง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายณัฐนนท์  ดีวัน
2. นางสาวปิยะฉัตร  เกตุคำ
3. นางสาวพรรณนิภา  ลอยฟ้า
 
1. นางสาวธนัชพร  เกิดรุ้ง
2. นางสาวเรณู  คำหอม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.6 ทอง 28 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  จันทร์เขียว
2. เด็กหญิงสุรัชติกาล  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงสโรชา  บุญยงค์
 
1. นางสาววรนุช  เขตตลาด
2. นางสาวอรนุช  บุษบงก์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.8 เงิน 26 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวตุลญาณี  ชุมมุง
2. นายปฏิภาณ  จงดี
3. นางสาววิมพ์วิภา  บุญยืน
 
1. นางสาวรัตรฐา    คงเจริญ
2. นางสาวสุจิตรา   บุญคง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 13 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา   ฟูเฟื่อง
2. เด็กหญิงจิราวรรณ   ชูทอง
3. เด็กชายรพีพัฒน์  ผึ่งผาย
 
1. นางสาวสุทิสา   เรืองกันท์
2. นางสาวพัชราภรณ์  เหมือนศาสตร์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 24 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายกมลชัย  หลบหลีกพาล
2. นางสาวจารุวรรณา  เรืองโรจน์
3. นายสิชา  ดิลกเลิศพลากร
 
1. นางสาวธนัชพร  เกิดรุ้ง
2. นางสาวเรณู  คำหอม
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 9 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงญนันทพร  รอดเสียงล้ำ
2. เด็กหญิงบดินทร์พร  พลับพลา
3. เด็กชายเก้าชัย  ดิสภักดี
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ณรงค์ชีวพัฒน์
2. นางสาวประวีณา  ด้นกันเดช
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.4 ทอง 23 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายวรัญญู  ไชยรักษ์
2. นายศักดิ์ชัย  สุขเกษม
3. นายศุภวัทน์  ปะนาทัง
 
1. นางสาวประวีณา  ด้นกันเดช
2. นายเฉลิมพงษ์  ณรงค์ชีวพัฒน์
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 29 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายชิศณุพงศ์  ปะนะมัง
2. เด็กชายอิสริยยศ  สวัสดิบุตร
 
1. นางสิริธร  ตะวันธรงค์
2. นางวันเพ็ญ  อุดมทรัพย์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 5 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายฐปกร  สายระดา
2. นางสาวฐิติยา  แสงสุวรรณ
 
1. นายวิษณุกรณ์  สุวรรณ์
2. นางสาวปรียานุช  น้อยอร่าม
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 47.36 เข้าร่วม 48 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กชายวิชญะ  รัตนพันธ์
2. เด็กชายอิทธิรุจน์  เอี่ยมสำอาง
 
1. นายฉัตรชัย  ฤาวงศ์
2. นายเกรียงศักดิ์  อย่างอิ่น
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 38.87 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายกฤษดา  แก่นนาค
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  สืบจันทร์
 
1. นางสาวจริยา   สุภากิจ
2. นางสาวกมลชนก  พระนารายณ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวธนัชพร  พูนสวัสดิ์
2. นายนิธิกร  แซ่เอี๊ยบ
3. นายภราเดช  เดชไพบูลย์ยศ
 
1. นางสาวธิดาพร  สังข์ทอง
2. นางสาวพัชราภรณ์  เจริญสุข
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 16 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชนานันท์  เจริญราษฎร์
2. เด็กหญิงชาลินี  ธรรมสาร
3. เด็กหญิงพุทธิตา  แก้วพิภพ
4. เด็กหญิงสุกัญญา  พรหมสิทธิ์
5. เด็กหญิงสุธินีย์  รัตนะ
 
1. นายยุทธนา  มีกลิ่นหอม
2. นายปัทมินทร์  แพทย์นิมิตร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 74.6 เงิน 36 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวธัชนนท์  ยิ้มเป็นสุข
2. นางสาวธัญนาถ  ทัดเจริญ
3. นางสาวพรนภา  สิงหเดช
4. นางสาวพัณฑิรา  เอกวงศา
5. นางสาวหทัยกาญจน์  มิศิริ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  มีพึ่ง
2. นางสาวจีรานุช  กันต์มิตรี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 34 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายณัฐยศ  โพธิ์ทิม
2. เด็กหญิงธนัญญา  โตสม
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงอนัญญา  สินไชย
5. เด็กหญิงแพรวา  พงศ์พิริยะกาญจน์
 
1. นางณัฐนันท์  นุประพันธ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทองคำเมือง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.4 เงิน 39 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  พิจารณ์
2. นางสาววชิรญาณ์  เทียมอัน
3. นางสาวศิริลักษณ์  บุญปั้น
4. นางสาวศุภาวัน  กาทอง
5. นางสาวสุดารัตน์  พิมพ์ทอง
 
1. นายวิโรจน์  เอี่ยมยิ้ม
2. นางโสภิต  แสนทวีสุข
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79 เงิน 17 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวขนิษฐา  รุ่งศรี
2. นายนัฐชนัย  รัตน์สูงเนิน
3. นายมังกร  สุวรรณสาร
4. นายวงศ์วรัณ  ปานพลับ
5. นางสาวศิริรัตน์  ล้อมวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  มีพึ่ง
2. นางวรัชยา  กาญจะโน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 75.2 เงิน 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงฉรินทร์ดา  บุญกลิ่น
2. เด็กชายชญานนท์  กาหลง
3. เด็กหญิงดวงใจ  อินเทพ
4. เด็กชายธนกร  เกตุสกาว
5. เด็กชายธนพล  มาตย์สุริย์
6. เด็กชายธีระภัทร  นนยะโส
7. เด็กชายนพรุจ  ฉัตรภวกุลนนท์
8. เด็กหญิงบัวบูชา  สาลีพัฒนผล
9. เด็กชายปภังกร  เรืองสิน
10. เด็กชายปัญญวัฒน์  นิธิประภาวัฒน์
11. เด็กชายปานศิริ  ปริสิทธิ์
12. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่เตียว
13. เด็กชายรัตนราช  ลิ่มเศรษฐกานต์
14. เด็กชายวิศรุต  ไช่
15. เด็กชายศิวกร  สุคงเจริญ
16. เด็กชายศุภนัชญ์  ชมสุนทร
17. เด็กชายสวิส  ครองยุติ
18. เด็กหญิงสุมิตรา  ดวงสาพล
19. เด็กชายเอโฟซ่า เบล็สซิ่ง  เอคาโตร์
20. เด็กหญิงโยษิตา  เพิ่มพูน
 
1. นายธวัชชัย  แย้มสอิ้ง
2. นายอนุวัฒน์  เทียนพิบูล
3. นางสาวกาญจนา  บุญญา
4. นายอธิษฐ์  กวินวิศิษฐ์
5. นางสาวเดือนเพ็ญ  เนินผา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 75.9 เงิน 25 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  อยู่พันธ์
2. นายกรวิชญ์  แท่งทอง
3. นายกฤษฎา  ปรือปรัง
4. นางสาวกัณณิกา  ทรงหาคำ
5. นายชาญชัย  ภู่ทอง
6. นางสาวชุณหกานจน์  กรเกษม
7. นางสาวทิพย์นารี  สมศรี
8. นางสาวธิดารัตน์  สยุมพร
9. นายธีรพงษ์  กล่อมกำเนิด
10. นายพันธกานต์  ลาดแก้ว
11. นายพีรวัฒน์  ยอดกมลศาสตร์
12. นายรัฐศาสตร์  ศิริงาม
13. นางสาวริษฎา  จันทรคลี
14. นางสาววทันยา  บุญรอด
15. นางสาววิจิตตรา  เพชรหมื่นไว
16. นายศักรินทร์  บุญนิ่ม
17. นางสาวศุภิสรา  เฉลียวกุล
18. นางสาวอริศรา  รุ้งรุ่งเรือง
19. นายเอกรัตน์  ต้นสิงห์
 
1. นายประสิทธิ์  กุยประเสริฐ
2. นายนุกูล  สมศรีทรัพย์
3. นายณัฐสิทธิ์  ชินวงค์
4. นางอุมากร  พูลสนาม
5. นายเตชสิทธิ์  ป้อมบุบผา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.67 ทอง 8 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  วิริยเกียรติ
 
1. นายธีระศักดิ์  บัวลอย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.67 ทอง 14 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวสุนันทา  ชัยวงศ์ภิญโญ
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญญา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงชัญญา  แซ่แต้
2. เด็กชายณัฐพร  นาคสุข
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  จันสมัคร
2. นางสาวนิตยา  ลาเลิศ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.67 ทอง 5 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายธีรพัฒน์  บัวรี
2. นางสาวอารยา  คำงาม
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  จันสมัคร
2. นางสาวนิตยา  ลาเลิศ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.5 ทอง 33 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  มาดี
2. เด็กหญิงชาลิสา  คล้ายสง
3. นางสาวนวพร  สุวรรณวงศ์
4. นางสาวพัชรพร  ประกอบกิจ
5. นางสาวพีชฎาภรณ์  วิริยะ
6. เด็กหญิงมณีณัฐฐา  มาณีย์สิริ
7. เด็กหญิงศุภิสรา  วงค์สายา
8. นางสาวสิริการย์  ศรีคุปติยางกูร
9. เด็กหญิงอัญชิษฐา  สายอุทัศน์
10. เด็กหญิงโชติกา  ศิลารักษ์
 
1. นางสาวรัญจวน  เจริญภูมิ
2. นางสาวกนกทิพย์  ดอกลัดดา
3. นายอมรเทพ  สังข์น้อย
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84.38 ทอง 4 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวกมลรัตน์  สุขเจริญ
2. นางสาวกีรติกานต์  ทุพรหม
3. นางสาวจุฑาภรณ์  แก้วศรี
4. นางสาวชนาพร  บุญรังษี
5. เด็กหญิงธันย์ชนก  จันทร์สีชัง
6. นางสาวธิติมา  สราทธพันธุ์
7. นางสาวปองทิพย์  บุญรังษี
8. เด็กหญิงพิชชากร  กองมาย
9. นางสาวศศิภา  สาคร
10. นางสาวอมินทร์ฐิตา  ไชยมงคล
 
1. นายวันชัย  เข็มทิศ
2. นางยุพา  ยอดปัญญา
3. นางสาวศิริราพร  บุญยอ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 73.6 เงิน 34 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายกานต์  จิตต์แพทย์
2. เด็กชายธนกร  เตียนพลกรัง
3. เด็กชายธนพล  เขียนนอก
4. เด็กชายปริชญ์  ฉิมมี
5. เด็กชายพัชรพล  นพพันธ์
6. เด็กชายภูมิพัชร  ชัชวาล
7. เด็กชายสรณัฐ  ศรีศิลปอุดม
8. เด็กชายสิรวิชญ์  แซ่หลี
9. เด็กชายเกียรติสุริยา  สุขโฉม
10. เด็กชายเทวา  เจริญบุตร
 
1. นางผกาภรณ์  ไชยรัมย์
2. นายประยัติย์  ไชยรัมย์
3. นางสาวจิราพร  เสทา
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73.5 เงิน 37 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กชายพังศพัศ  หน่อสุวรรณ
2. เด็กชายมนุษเชษฐ์  เอี่ยมโพธิ์ศักดา
 
1. นางสาวนันท์นภัสร์  นรินทรสรศักดิ์
2. นายธาดา  งามขำ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77.5 เงิน 34 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายธนชาติ  เกิดกล้า
2. นางสาวพีรญา  สงแพง
 
1. นางสาวจีรวรรณ  ธนวัฒนพงศ์
2. นางสาวอรุณศรี  ใหญ่สูงเนิน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ผกามาศ
 
1. นางสาวสุภัสสร  แซ่ลี้
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 16 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวสาลินี  กิ่งนอก
 
1. นายมาโนชญ์  กุลจันทะ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงพรทิพย์  สีหา
 
1. นายภาคิน  อิศวมงคล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 43 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 1. นางสาวสุชานาถ  ปานพลอย
 
1. นางสาววราภรณ์  พุ่มผกา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68.3 ทองแดง 19 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอังคณา  ทองจาก
 
1. นางสาวสุภัสสร  แซ่ลี้
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82.6 ทอง 14 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นายธนากร  ชาวดอนคา
 
1. นายอดิเทพ  ทองกรอย
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐฐากร  เรียงไธสง
 
1. นายนำชัย  ทองเปรม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวนภารัตน์  สำเริง
 
1. นายปิติพงษ์  บัวสำลี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65.7 ทองแดง 26 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาสินี  น่วมเกตุ
2. เด็กหญิงโสภิตนภา  เซียนประเสริฐ
 
1. นายมนัสชัย  ตุ้มทอง
2. นางสาวนันทนัช  โล่ห์สุวรรณ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 24 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กชายศิวกร  ภู่แจ้ง
 
1. นายเอนก  แจ่มคล้าย
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 29 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชญานิศ  โสระเวช
 
1. นายปิติพงษ์  บัวสำลี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 79.3 เงิน 21 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญธิมา  ธานุวัฒ
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ลีสกุล
3. เด็กหญิงประวีณา  เลขนอก
 
1. นายถาวร  ไชยรัตน์
2. นายวรวุฒิ  เฉียงกลาง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 43 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวพนิดา  บุญรับ
2. นางสาวอลิสา  วงศ์คะสุ่ม
3. นายเนติพงษ์  สิงหะ
 
1. นายวรวุฒิ  เฉียงกลาง
2. นายถาวร  ไชยรัตน์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
 
1. นางวรรณกวี  ทองสีดา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายนันทกร  หงษ์ทอง
 
1. นายอิศเรศ  เรืองเนตร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายอัศวเดช  สมพันธ์แพ
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93.3 ทอง 6 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายปฏิภาณ  จารีย์
 
1. นายถวัลย์ชัย  สวนมณฑา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 17 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวคีตภัทร  ศรีเกตุ
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายพชรดนัย  เพชรน้ำทอง
 
1. นายสุรเชษฐ  พลายงาม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณรงค์
 
1. นางวรรณกวี  ทองสีดา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายฐิติ  ธีระพงษ์วัฒนา
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายฐิติ  ธีระพงษ์วัฒนา
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวสุภณิดา  ขุนภักนา
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92.3 ทอง 7 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงขวัญมงคล  ช้างมณี
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ม่วงสุข
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง 14 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวน้ำเพชร  ณะจันทร์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ม่วงสุข
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กชายนนท์นที  จิตรรังสรรค์
 
1. นายอรรถพร  แตงทอง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายสรรเพชญ  แจ้งสว่าง
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงฟ้างาม  บัวลอย
 
1. นางวรรณกวี  ทองสีดา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวเมษา  หิ้วพิมาย
 
1. นายรังสฤษฏิ์  บุญชลอ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายฐิติ  ธีระพงษ์วัฒนา
2. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณรงค์
3. เด็กชายพุทธชาต  จู้ฉิ้ม
4. เด็กหญิงฟ้างาม  บัวลอย
5. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
6. นางสาวรธีร  กฤษณ์สุวรรณ
7. นายสรรเพชญ  แจ้งสว่าง
8. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
9. เด็กหญิงเพียรศรี  มีลาภกิจ
 
1. นายรังสฤษฏิ์  บุญชลอ
2. นายศิริ  โชคสกุล
3. นางวรรณกวี  ทองสีดา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84 ทอง 14 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงกรกนก  คลังบ้านงิ้ว
2. เด็กหญิงชัญญา  วุฒิธนานันท์
3. เด็กชายนิธิพัฒน์  นวลรัมย์
4. เด็กชายปฏิภาณ  จารีย์
5. เด็กชายพชรดนัย  เพชรน้ำทอง
6. นางสาวพรรพสา  ม่วงทอง
7. เด็กชายภานุพงศ์  พ่วงความสุข
8. นายวิษณุพงษ์  โพธิ์ศรี
9. นางสาวศิรประภา  นาคเกิด
10. นายสิปปกร  สมอุ่มจารย์
11. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ศุนาลัย
12. นางสาวสุดารัตน์  หนูเสน
13. เด็กชายอภินันท์  อ่ำพาธ
14. นายอัศวเดช  สมพันธ์แพ
15. นางสาวอุษณา  ฟักแสง
 
1. นางวรรณกวี  ทองสีดา
2. นายรังสฤษฏิ์  บุญชลอ
3. นายศิริ  โชคสกุล
4. นายธนพล  โตอุตชนม์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89 ทอง 9 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวคีตภัทร  ศรีเกตุ
2. นางสาวญาตาวี  เธียรสำราญ
3. เด็กชายนันทกร  หงษ์ทอง
4. เด็กชายปฏิภาณ  จารีย์
5. เด็กชายพุทธชาต  จู้ฉิ้ม
6. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
7. นายศักดิ์ชัย  ก้องสนั่น
8. นายสรรเพชญ  แจ้งสว่าง
9. นายสิปปกร  สมอุ่มจารย์
10. นางสาวสุดารัตน์  หนูเสน
11. นายอัศวเดช  สมพันธ์แพ
12. นางสาวเมษา  หิ้วพิมาย
 
1. นางวรรณกวี  ทองสีดา
2. นายศิริ  โชคสกุล
3. นายวิภาส  เลิศนราวาฑิต
4. นายธนพล  โตอุตชนม์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวคีตภัทร  ศรีเกตุ
2. เด็กหญิงชญานิศ  สิงหสุต
3. นางสาวญาตาวี  เธียรสำราญ
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีอินทร์
5. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณรงค์
6. นางสาวปรียาภรณ์  ปั้นบุญชู
7. นางสาวพรนภา  อุบลรัตน์
8. เด็กชายพุทธชาต  จู้ฉิ้ม
9. เด็กหญิงภัทรวดี  ยาน้อย
10. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
11. เด็กหญิงมนต์ธิรา  เข็มทอง
12. นางสาวรธีร  กฤษณ์สุวรรณ
13. นายวิษณุพงษ์  โพธิ์ศรี
14. เด็กหญิงศิรประภา  ปะจะนัง
15. นางสาวศิรประภา  นาคเกิด
16. นางสาวสุภณิดา  ขุนภักนา
17. นางสาวสุมาลี  รินทอง
18. เด็กหญิงอนันตญา  คงเมฆา
19. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
20. เด็กหญิงเพียรศรี  มีลาภกิจ
21. นางสาวเมษา  หิ้วพิมาย
 
1. นายรังสฤษฏิ์  บุญชลอ
2. นายสุรชัย  สมศรี
3. นายศิริ  โชคสกุล
4. นางวรรณกวี  ทองสีดา
5. นายวิภาส  เลิศนราวาฑิต
6. นายธนพล  โตอุตชนม์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 59.8 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณชิฏา  เจี้ยงยี่
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชาวบุตดี
3. เด็กหญิงนันท์มนัส  ภูเด่นใจ
4. เด็กหญิงปณิตตา  เหล่าลาพระ
5. เด็กหญิงภานุมาศ  เรืองแจ่ม
6. เด็กหญิงศรารัตน์  จันทร์ตื้อ
 
1. นายธีรวัตร  คันธชัย
2. นายเอกภพ  คงปั้น
3. นายเอนก  แจ่มคล้าย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.4 ทอง 8 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นายกฤต  สุดชื่น
2. นายธณธร  นิลบุดดา
3. นายธีรวัฒน์  เหมล้วน
4. นายนครินทร์  เรียมแสน
5. นายอภิภู  ลิ้มทอง
 
1. นายธีรวัตร  คันธชัย
2. นายเอกภพ  คงปั้น
3. นายเอนก  แจ่มคล้าย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 74 เงิน 35 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 1. นางสาวกรรวี  นาคสุข
2. นายกฤษณ์  สาระพางค์
3. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ทรัพย์ประสงค์
4. นางสาวขนิษฐา  พันธ์นาม
5. นางสาวชลธิชา  แก้วมงคล
6. นางสาวฐิรกานดา  ศรีระจิตร
7. เด็กชายณภัทร  อยู่สบาย
8. นายณัฐกิตติ์  แก่นแก้ว
9. นางสาวดุษฎีนาถ  ภูมิคอนสาร
10. นายตะวัน  ชิปั๋น
11. นายธนกฤต  ยืนบุญยิ่ง
12. เด็กหญิงธาราทิพย์  จรรยาเอก
13. นายธีรภัทร  คำทองสุข
14. เด็กหญิงนนทกร  นุชสมบูรณ์
15. นางสาวนพวรรณ  ลี้ฮ่วน
16. นางสาวนิภารัตน์  คุ้มทรัพย์
17. เด็กหญิงบวรภัค  ตุ่มหนแย้ม
18. เด็กหญิงบวรรัตน์  ตุ่มหนแย้ม
19. เด็กหญิงปณิชา  แก้วอำไพโชค
20. นางสาวปาณิสรา  ทับอาสา
21. นางสาวปาณิสรา   ทับอาสา
22. เด็กหญิงปิติญาน์  ดอกคำ
23. เด็กหญิงพรชนัน  คุ้มขำ
24. เด็กหญิงพรทิภา  บัวสรวง
25. นางสาวพลอย  กระฉอดนอก
26. นางสาวพัชรีพร  ส่งศรี
27. เด็กหญิงฟ้าพราว  สีหามี
28. เด็กหญิงภัครินทร์  หวังวรภิญโญ
29. นางสาวภาณิศา  ศิริสนธิ์
30. เด็กหญิงภีรดา  เกษร
31. เด็กหญิงมลิวัลย์  ไทยแป้น
32. นายมั่นเกียรติ  สงครามรอด
33. เด็กหญิงลลดา  ธีระเหมาวุฒิ
34. นางสาววรรณิษา  นาคสุวรรณ
35. นายสมชาย  ยินดี
36. เด็กหญิงสุกัลญาณี  มีแท่ง
37. เด็กหญิงสุภาพร  เกิดเทศ
38. นางสาวอรวรรณ  ทองรักษ์
39. นางสาวอริศรา  ธูปเอี่ยม
40. นางสาวเบญญภา  ทานะเวช
 
1. นายพิพัฒพงษ์  วงษ์ดินดำ
2. นายประสิทธิ์  กระจายลม
3. นางสาววราภรณ์  พุ่มผกา
4. นางสาวจุไรรัตน์  อิ่นคำ
5. นางสาวนันทิวรรณ  แดนศิริมา
6. นายทรรศนะ  เลี้ยงรักษา
7. นางสาวยุพา  สัมมา
8. นายสุทธิพล  ไตรรัตน์สิงหกุล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 20 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กชายนันทกร  ทองอ่วม
 
1. นายมนัสชัย  ตุ้มทอง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 27 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 1. นายนรัตน์  ประทาย
 
1. นายสมหวัง  นาคคล้าย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงกมลชนก  สำเร็จ
 
1. นางสาววชิราภรณ์  คุรุเมธากร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.6 เงิน 48 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 1. นางสาวรุ่งอรุณ  เกรียงแก้ว
 
1. นายสมหวัง  นาคคล้าย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.6 ทอง 8 โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กชายฤทธิ์ตะวัน  เชยจันทร์ผลิ
 
1. นางสาวภัทร์นิภา  แซ่อึ้ง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 34 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายวรเมธ  วงษ์เครือสอน
 
1. นางสาวลักขณา  สาดอนขวาง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงกมลชนก  สำเร็จ
 
1. นายจุมพล  เพิ่มสิน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 19 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวอัจฉราภร  อินนะระ
 
1. นายวิริยะ  ทองเต็ม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.66 ทอง 11 โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กชายฤทธิ์ตะวัน  เชยจันทร์ผลิ
 
1. นางสาวภัทร์นิภา  แซ่อึ้ง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 34 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรกัญญา  นุ่มฤทธิ์
 
1. นายอนุชิต  นาสมบูรณ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. นางสาวอภิชญา  วิวัฒน์ภัทรกุล
 
1. นางสาวภัทร์นิภา  แซ่อึ้ง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กชายฤทธิ์ตะวัน  เชยจันทร์ผลิ
 
1. นางสาวภัทร์นิภา  แซ่อึ้ง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 29 โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กหญิงดลพร  พุ่มพวง
 
1. นางสาวภัทร์นิภา  แซ่อึ้ง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.3 เงิน 26 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวณิชนันทน์  สาครน้อย
 
1. นายธาวัน  ประเสริฐสกุล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกาญติมา  ไพรวัน
2. เด็กหญิงชลิตา  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงฐาณิสร  เครือยิหวา
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ลาช้อย
5. เด็กชายธนชัย  เอี่ยมสอาด
6. เด็กหญิงนลินทิพย์  โชควสุรัตน์
7. เด็กชายพิพัฒน์  สุขใสยา
8. เด็กชายภาณุพงษ์  ทองโกมล
9. เด็กชายศราวุธ  อินทรภัยจิตร
10. เด็กหญิงศิรินภา  เทียนดำ
11. เด็กชายอนุกูล   ขาวงาม
12. เด็กชายเจษฎากร  ดวงไข่ษร
 
1. นายธวัชชัย  ตองอ่อน
2. นายศุภธัช  สุกใส
3. นายสิทธิพร  สราคำ
4. นายเกียรติชัย  เดชวรรณ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85.5 ทอง 12 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  เลี้ยงตระกูล
2. เด็กชายกฤตบุญ  แสงวัฒน์
3. นางสาวจินตนา  ปู่นุช
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชาวบุตดี
5. เด็กหญิงชดาพร  เสาเปรีย
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรจันทร์
7. เด็กชายณัฐดนัย  หทัยรัฐนันท์
8. เด็กชายณัฐพงษ์  เอี่ยมกั๊ก
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  หุ่นน้อย
10. เด็กชายธีรพงศ์  วาจาสัตย์
11. เด็กชายนนทกร  นาคคล้าย
12. เด็กหญิงนันท์มนัส  ภูเด่นใจ
13. เด็กหญิงนิลาวัลย์   เพชรใสดี
14. เด็กชายปฎิพัทธิ์  จำนงลักษณ์
15. เด็กหญิงประภารัตน์  คงเอี่ยม
16. เด็กหญิงปริวดี  พวงลัดดา
17. เด็กชายปวริศ  ปานท่าไข่
18. เด็กชายปิยวัฒน์  พยัฆรัตน์
19. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  สายยศ
20. เด็กหญิงพรรณชนก  ศรีจันทร์
21. เด็กหญิงพลอยไพริน  พรมน้อย
22. เด็กชายพิษณุ  ขำต่าย
23. เด็กชายภูริภัทร  หวังบุญ
24. เด็กหญิงมนัสนันท์  ภูเด่นใจ
25. เด็กชายยศนันท์  อ้อนวอน
26. เด็กหญิงลักษณพร  นิยม
27. เด็กหญิงวรรณนิมิต  ชื่นพลี
28. เด็กหญิงวรศิริ  กิจพิทักษ์
29. เด็กหญิงวาจา  เหรียญทอง
30. เด็กชายวีรภัทร  พุ่มสลิด
31. เด็กหญิงศรารัตน์  จันทร์ตื้อ
32. เด็กชายสรยุทธ  คณะแก้ว
33. เด็กหญิงสุชาวดี  อนุภักดิ์
34. เด็กหญิงสุชาวาดี  เปลี่นกระสันต์
35. เด็กหญิงอนรรฆวี  ใหม่สุวรรณ
36. เด็กหญิงอนารัตน์   ดีสงคราม
37. เด็กชายอมรเทพ  สิริโภชย์ทวีชัย
38. เด็กชายอรรถชัย  คุ้มชัย
39. เด็กหญิงเนติมา  ชลประเวศ
40. เด็กชายเอกณัฎฐ์  ธาราพิพัฒนกุล
 
1. นายธีรวัตร  คันธชัย
2. นายเอกภพ  คงปั้น
3. นายเอนก  แจ่มคล้าย
4. นายมนัสชัย  ตุ้มทอง
5. นางสาวชิรญา  ธนัตกันติชา
6. นางอัมพร  คำดี
7. นางสาวสุภาวดี  คำแก้ว
8. นายธีระพร  ไวยครุฑธี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง 14 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวกมลวรรณ  บุญรัตนสมัย
2. นางสาวกัญญาณัฐ  แสนศิริ
3. นายกิตติธัช  แสงสุก
4. นางสาวจณิสตา  โททอง
5. นางสาวญาณีนาถ  ชัยอมรพร
6. นางสาวฐานันน์  รามชนะ
7. นางสาวฐิติวรดา  กล้าหาญ
8. นางสาวณัฐกฤตา  แสงสร้อย
9. นายณัฐกานต์  เตชะวงศ์
10. นางสาวณัฐฐาพร  สินทรัพย์ประเสริฐ
11. นายณัฐวุฒิ  แสงสาคร
12. นางสาวตุลญาณี  ชุมมุง
13. นายธนพัฒน์  ลิ้มวงศ์รุจิรัตน์
14. นายธนวัฒน์  ชุนสอาด
15. นายธนวัฒน์  ศรีภิรมย์
16. นายธนวัฒน์  รักสนิท
17. นางสาวธิภาวัลย์  แนวทอง
18. นายปฏิภาณ   จงดี
19. นางสาวปฏิมากร  หารธงชัย
20. นายปิติพัฒน์  วัฒนาโชคชัยนนท์
21. นางสาวพัชราภรณ์  พิสุทธิ์
22. นางสาวพิชญ์ชา  โสภา
23. นายภาณุพงศ์  หมื่นแทน
24. นางสาวริบรดา  เสมเจริญ
25. นางสาววรางคณา  ชัยภักดิ์
26. นางสาววิชุดา  ศิลปสม
27. นางสาววิมพ์วิภา  บุญยืน
28. นางสาววิไลวรรณ  พรหมศาสตร์
29. นางสาวศุภนิดา  สิงห์กสิกรรม
30. นางสาวศุภานัน  เมฆนามนิตย์
31. นายสหรัฐ  กอบขุนทด
32. นายสหัสวรรษ  วีรวินันทนกุล
33. นางสาวสิริกานต์  เชยหลี
34. นางสาวสิริรักษณ์  บุญเย็น
35. นางสาวสุรางคณา   นาวัลย์
36. นางสาวอรอนงค์  ยิ่งนอก
37. นายเขมชาติ  อุ่นคำ
38. นางสาวเจริญขวัญ  หวดสันเทียะ
39. นายเฉลิมเดช  ม่วงงาม
40. นางสาวเบญญาภา  ทรัพย์อุปถัมภ์
 
1. นายจุมพล  เพิ่มสิน
2. นายชลิต  พนเจริญสวัสดิ์
3. นางสาววชิราภรณ์  คุรุเมธากร
4. นายภัทรพงศ์  ทรัพย์เจริญ
5. นายยศวริศ  รุ่งสะอาด
6. นางสาวศรินดา  มูฮะหมัด
7. นายสุพจน์  เขียวแก่
8. นางสาวจารุเดือน  จิ๋วจันทร์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.4 ทอง 6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กชายณภัทร  วรรณสนิท
2. เด็กหญิงณัฐธิตา  นุชนาก
3. เด็กหญิงดวงสวรรค์  เอี่ยมโพธิ์ศักดา
4. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  เย็นสวัสดิ์
5. เด็กชายบรรฑิต  ขันเอียด
6. เด็กชายบรรพรต  ขันเอียด
7. เด็กหญิงภัคจิรา  รุ่งเรือง
8. เด็กหญิงภัทราภา  แป้นเหมือน
9. เด็กชายภูริทรรต  นพเก้า
10. เด็กชายอนุชิต  พันธ์เจริญ
 
1. นายธีระพร  ไวยครุฑธี
2. นายเอนก  แจ่มคล้าย
3. นางสาวชิรญา   ธนัตกันติชา
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวกชพร  คงอยู่
2. นางสาวกัญญาณัฐ  เกตุวงศ์
3. นางสาวณัฐสุภา  โทณผลิน
4. นายถิรวุฒิ  สุดชาลี
5. นางสาวปรียาภรณ์  สุวรรณวร
6. นายภาณุพงศ์  หอมหิรัญ
7. นายวงศ์สพัด  เรืองสวัสดิ์
8. นางสาววิริญจ์  สมุทรเขต
9. นายอดิศักดิ์  หอมมณี
10. นายเกียรติเงิน  พุ่มเงิน
 
1. นายธีระพร  ไวยครุฑธี
2. นายเอนก  แจ่มคล้าย
3. นางสาวชิรญา   ธนัตกันติชา
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงปานภัทร  ศิริพันธ์
2. เด็กหญิงภัคจิรา  รุ่งเรือง
3. เด็กชายภูริทรรต  นพเก้า
4. เด็กหญิงศิริทิพย์  ทรงมีสิงหสกุล
5. เด็กหญิงอลิษา  สุขรุ่ง
6. เด็กหญิงอัจจิมา  ใจพุก
 
1. นายธีระพร  ไวยครุฑธี
2. นางสาวชิรญา  ธนัตกันติชา
3. นายเอนก  แจ่มคล้าย
4. นายวิบูรณ์  ชัยเขื่อนขันธ์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.6 ทอง 6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวกชพร  คงอยู่
2. นางสาวณัฐสุภา  โทณผลิน
3. นางสาวปรียาภรณ์  สุวรรณวร
4. นายภาณุพงศ์  หอมหิรัญ
5. นายวงศ์สพัด  เรืองสวัสดิ์
6. นางสาววิริญจ์  สมุทรเขต
7. นายเกียรติเงิน  พุ่มเงิน
8. นางสาวเรณุกา  เปลี่ยนศรี
 
1. นายธีระพร  ไวยครุฑธี
2. นางสาวชิรญา  ธนัตกันติชา
3. นายวิบูรณ์  ชัยเขื่อนขันธ์
4. นายเอนก  แจ่มคล้าย
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 34 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1. เด็กหญิงทิพรดา  วิลัยศิลป์
2. เด็กหญิงธัญญ์นภัส  ธนเลิศหิรัญชัย
3. เด็กหญิงภรสุดา  พร้อมเจริญ
4. เด็กหญิงศริญรัตน์  หนูอ่อน
5. เด็กหญิงศิรภัสสร  อภิสิงห์
6. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แก้วศรี
 
1. นางอุบลวรรณ  ชิตท้วม
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง 20 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวจินดาพร  คำขันตี
2. นางสาวจิราพร  วิชัย
3. นางสาวธัญญาภรณ์  วงศ์ใหญ่
4. นางสาวพรรณารายณ์  แซ่คู
5. นางสาววรรณษา   ใจสุข
6. นางสาวศุภัสสร  สถานสุข
7. นางสาวสิริประภา   สุดโสภา
8. นางสาวอาธิตยา  เทียมทนง
 
1. นางณัฐภรณ์  ก้อนทองคำ
2. นางสาวนิลุบล  ภูมีเขียน
3. นายชุมพล  ศรีเหรา
4. นายขวัญชัย  โตสง่า
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 50.8 เข้าร่วม 42 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงวรินธร  บัณฑุกุล
 
1. นางอรุณี  สุวรรณแก้วมณี
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90.75 ทอง 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวสโรพร  สลักทอง
 
1. นายนิรุทธ์  แม้นรัมย์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.67 ทอง 24 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงภัทราณัฐ  สายทองดี
 
1. นางรัชนีกร  ไวระวัง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.66 ทอง 34 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวมณพัทธ์   ใจเบิกบาน
 
1. นางสาวอริสา   สุขสวัสดิ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายหฤษฏฐ์ อาร์เธอร์  ไอด์
 
1. Mr.Emmanouil  Xypolitakis
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 76.54 เงิน 14 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวอาภาพัชร์  สุวรรณเพชร
 
1. นางนุจรี  ทองมงคล
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง 14 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายคณิศร  เทียนมณี
2. เด็กชายธนโชติ  ผาสุขฤทธิ์
3. เด็กหญิงปณิตา  สมภิพงษ์
4. เด็กชายศุภโชค  แซ่เลียว
5. เด็กหญิงอภิสรา  อุทโท
 
1. Mr.George  Walugembe
2. นางลัดดาวัลย์  อยู่พันธ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95.33 ทอง 15 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายชัชพล  เทศน์ทอง
2. นางสาวพรรณปพร  มะโนคำ
3. นายภาคิน  พาเรือง
4. นางสาวมินทร์รฐา  นิติวัฒน์กิตติกร
5. นางสาวเปรมวดี  นาคสุวรรณ์
 
1. นายนิรุทธ์  แม้นรัมย์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90.83 ทอง 4 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  สาโรจน์
2. เด็กชายภูวเนตร  ใจมีสุขทุกเพลา
 
1. นางสาวขวัญเรือน  สิงห์โต
2. นางสาวสุจินันท์  ทองใหญ่
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.16 ทอง 18 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายฐิติพงษ์  บุญศรีประภากิจ
2. นางสาวอัมรินทร์  ชักชวนวงศ์
 
1. นางสาวณธิดา  โกรทินธาคม
2. นางสาวศิริพร  จินาวัง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายณัฐกรณ์  ชัยศรี
2. เด็กหญิงภูฟ้า  กันทะวงศ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  น้อยโม้
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.4 เงิน 25 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวณัฐวรรณ  ชีชะนะ
2. นางสาวศุภิสรา  พงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวกาญจนา  อิ่มชื่น
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 75.375 เงิน 15 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาววิลาวัลย์   วิเศษทรัพย์
2. นางสาวสุทินา  ถาวร
 
1. นางอินทิรา   นาสมบูรณ์
2. นายอนุชิต  นาสมบูรณ์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 78 เงิน 17 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายศุภกร  ด้วงนา
 
1. นางสาวณธิดา  โกรทินธาคม
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 23 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวพรนิชา  สุนทรารักษ์
 
1. นางสาวศิรินทร์  คนซื่อ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวทิพรัตน์  แพรศรี
2. นางสาวพิมพ์กัลยา  พิมพ์ทอง
3. นายพีรภาส  บรรจงลักษณ์
4. นางสาวภัทรวดี  สามเสน
5. นายศุภกร  พันธุ์เทศ
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ชาสวัสดิ์
2. นางสาวณธิดา  โกรทินธาคม
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวธิติมา  สราทธพันธุ์
2. นางสาวนิศารัตน์  วิเศษกุล
3. นางสาวปองทิพย์  บุญรังษี
4. นางสาวรวิปรียา  ศรีวรรณวิทย์
5. นางสาวสุดารัตน์  ลาชะเกตุ
 
1. นางสาวณภัทร  สกุลเดช
2. นางสาวกาญจนา  อิ่มชื่น
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.1 ทอง 6 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวชวัลลักษณ์  จันทร์หล้า
2. นางสาวปัทมพร  นครศรี
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ชาสวัสดิ์
2. นางสาวณธิดา  โกรทินธาคม
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.33 เงิน 11 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาววริษฐา  ทนานนท์
2. นางสาวสายรุ้ง  แจ้งจิตร
 
1. นางสาวหัทยา  เกตุพานิช
2. นางสาวศิรินทร์  คนซื่อ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76.56 เงิน 22 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสถิรวิทย์  วัฒนศิริบุตร
2. เด็กหญิงแพรระพี  ไชยโกฎิ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เอิบสุข
2. นางสาวอัญชลี  คำทอง
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 83.7 ทอง 11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวมนปรียา  จรรังกา
 
1. นางสาวบุษรินทร์  สว่างแก้ว
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.13 ทอง 33 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 1. เด็กหญิงจันทร์ศรี  พฤกษ์คีรี
2. เด็กชายจิรวุฒิ  แซ่จาง
3. เด็กชายทนงศักดิ์  เจาะโด
4. เด็กชายพงศกร  วิบูลเพชรดี
5. เด็กชายพชร  ป่าซู
6. เด็กชายพรพิลัย  สุคำภา
7. เด็กชายวสันต์  ลียิ่งสุริยะ
8. เด็กหญิงเจนจิรา  อิบรอฮีม
 
1. นายประยุทธ  ติณรัตน์
2. นางสาวสริญยญา  นาคเทวัญ
3. นายเจริญ  โหม่งพุฒ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 73.71 เงิน 34 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 1. นายกำธร  กาลจักร
2. นายธนภัทร  มั่นหมาย
3. นายบำรุง  มาอยู่
4. นายมลคลชัย  สายชู
5. นายรัฐนันท์  อภิวงค์
6. นายศักดิ์ศรี  สนธิจันทร์
 
1. นายประยุทธ  ติณรัตน์
2. นายวีรวัฒน์  สุวรรณชัยรบ
3. นางสาวรัชฎา  ด้วงติลี
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85.2 ทอง 11 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายกฤษฎากร  เจ๊ะตะนะ
2. นายกิตติธร  ยศศรี
3. นางสาวจุฬารัตน์  จันทร์กลิ่น
4. นางสาวชไมภรณ์  ทองสำราญ
5. นายณัฏฐ์นวัต  ฐิติวัสส์กุนทร
6. นางสาวณัฐนิชา  ทองอ้ม
7. นายนราเศรษฐ์  ธัญศิรอนันต์
8. นางสาวนันทนัช  ภูริอิทธิพัฒน์
9. เด็กหญิงศุภิสรา  โนนสันเทียะ
10. นายเขษมศักดิ์  พุ่มเรือง
 
1. นายธวัชชัย  เจริญกุล
2. นายสมพร  เสือสูงเนิน
3. นายประกอบ  บุญมารีย์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 5 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แดงเจริญ
2. เด็กหญิงปิยภัทร  ทรัพย์อักษรศิริ
3. เด็กหญิงวรรณษา  ใจชื้น
4. เด็กหญิงสิตาภา  เลี๊ยบประเสริฐ
5. เด็กหญิงเบญจพร  แววมณี
 
1. นายอภิชาติ  อินมะกอก
2. นางสาวธิดารัตน์  สุขศรีทอง
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 71.2 เงิน 16 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวกชกร  แซ่อึ้ง
2. นายธัญญะ  สุขีพันธ์
3. นางสาวสมาพร  เพชรราช
4. นางสาวสุภัคนันท์  เชิดชู
5. นางสาวไอรดา  ใจตา
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สุพรรณพิทักษ์
2. นายภานุวัฒน์  ทัดเนียม
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 39 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ธรรมจุลสถิตย์
2. เด็กหญิงภัทราภา  สามสี
3. เด็กหญิงสุวภัทร  ศิรินาม
 
1. นางสุวรรณศรี  สุดวิไล
2. นางนิรบล  บัวประเสริฐ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 34 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 1. นางสาวกันยะรัตน์  จอมทอง
2. นายธนาธิป  เสียงใส
3. นางสาวนิศารัตน์  ศิลาทอง
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  อิ่นคำ
2. นางสาววราภรณ์  พุ่มผกา
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 70.6 เงิน 36 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณฑ์ฐานิษฐ์  ขุนณรงค์
2. เด็กหญิงประณิดา  สวนยิ้ม
3. เด็กชายพงศกร  บุญกล่อม
 
1. นางสาวมัญชรี  ศรีวิชัย
2. นางสาวศศิธร  ลิ่วเวหา
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75.4 เงิน 19 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 1. นางสาวมณนภา  ดิษฐ์สอน
2. นางสาวสิริรักษ์   ทรัพย์สังข์
3. นางสาวสุดที่รัก  มนปรียาตา
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  อิ่นคำ
2. นางสาวนันทิวรรณ  แดนศิริมา
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 38 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กชายวรินทร  วุฒิชา
2. เด็กชายศิริชัย  สง่างาม
 
1. นายวีรยุทธ  ผักสา
2. นายสมพงษ์  ศลทอง
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78.67 เงิน 25 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายกันตภณ  แสงมณี
2. นายตนภัทร  รอดสิน
 
1. นางพรทิพย์  พิกุลทอง
2. นางสาวณัฏฐกานต์  น้ำค้าง
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กชายวทัญญู  ซู
2. เด็กชายสิทธิกร  เฉลิมกิตติชัย
 
1. นางสาวสิริพร  พูลสวัสดิ์
2. นายเอกชัย  ฤกษ์นิรันดร์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 43 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายปวเรส  แก้วจอมสิน
2. นายศรุติ  รักคิด
 
1. นางสาวอารดา  คำยา
2. นางสาวปนัดดา  นกแก้ว
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 44 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงธัญชนก  สระทองคุ้ม
2. เด็กชายรัชชานนท์  บัวชุม
 
1. นางรัตนา  คำตาบุตร
2. นางนิลาวรรณ์  วงศ์เรือน
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 17 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณชัย  ใจเย็น
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จันทร์หอม
 
1. นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน
2. นางสาวประณิธี  รัตนวิจิตร
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 24.66 เข้าร่วม 49 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กชายภัทรพงษ์  แดงน้อย
2. เด็กชายสมิทธิ  สมใจ
 
1. นายพงษ์พันธ์  พุดสีเสน
2. นางสาวอทิตยา  บุญมั่งมี
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80.67 ทอง 18 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นายณัฐดนัย  เข็มทอง
2. นายภูวดล  แป่มจำนัก
 
1. นายเอกชัย  ฤกษ์นิรันดร์
2. นางสาวสิริพร  พูลสวัสดิ์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 51.67 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายวฤทธิ์  ท้วมประเสริฐ
2. นางสาวอารียา  แก้วกัญญา
 
1. นางจิราภรณ์  เจริญเกียรติ
2. นางสาวพัชรีย์  หนูมะเริง
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 45.33 เข้าร่วม 47 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายธนาทร  เรืองอารี
2. นายศาโนช  หมั่นมาก
 
1. นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน
2. นางสาวประณิธี  รัตนวิจิตร
 
157 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 27 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ปั้นศิริ
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  แก้วเขียว
3. เด็กหญิงพักตร์พิไล  คุมมณี
 
1. นางนฤมล  สุนทอง
2. นางสาวพิมพ์พกาญจน์  ประชัน
 
158 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 63.66 ทองแดง 31 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวพิชามญชุ์  ปั้นมณี
2. นางสาวศิรดา  เหมือนสมัย
3. นางสาวสรัญญา  พฤกษอรุณ
 
1. นางดาวประกาย  ทาธง
2. นายปรีชา  กิจจาการ
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 33 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายณัฐพงษ์  พูลสุข
2. นายภูชิชย์  กุลสุทธิ์
 
1. นายปริญญาภรณ์  อมรฤทธิ์
2. นางสาวนฤมล  สีสุข
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกวัน  พนากุลชัยวิทย์
2. เด็กชายกษิดิศ  ช่วยประเสริฐ
3. เด็กชายพีรภาส  นครชัย
 
1. นางพรทิพย์  พิกุลทอง
2. นางสาวพิชญ์สินี  จันผาย
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวณัฐริกา  พรพล
2. นางสาววริษา  แก้วศรี
3. นางสาวหนึ่งธิดา  สุดสอาด
 
1. นายกิตติภัทธ  ขำทับ
2. นางกฤตนันท์  แก้วใส
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์ณีย์
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีแก้ว
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  นพนรินทร์
 
1. นางกฤตนันท์  แก้วใส
2. นางสาวพิชญ์สินี  จันผาย
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 88 ทอง 15 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกีรติ  ฉิมคีรี
2. นางสาวธัญวรัตม์  ศรีทอง
3. นางสาวปิยมน  เที่ยงสมบุญ
 
1. นางพรทิพย์  พิกุลทอง
2. นายกิตติภัทธ  ขำทับ
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   บุญคง
2. เด็กชายก้องภพ  สังชม
 
1. Mrs.Sahar  Khodashenas
2. นายวีรยุทธ  ผักสา
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 25 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายธนกฤต  วิจิตรสมบัติ
2. นายปัญญาวัฒน์  ปัญญาเศรษฐธิชัย
3. นายศักดิธัช  เถาว์ชาลี
 
1. MissSahar  Khodashenas
2. นายวีรยุทธ  ผักสา
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.66 ทอง 33 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ว่องวุฒิไกร
2. เด็กชายธนวัตน์  เงินมาบุญช่วย
3. เด็กชายบัณฑิต  วงศ์ยอด
 
1. นายพสุธร  แก้วพวง
2. นายธีระเศรษฐ์  อนุทรงศักดิ์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 73.33 เงิน 7 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายชลทิตย์  ลัดหลวง
2. นายศิวกร  กลิ่นพวง
3. นายเทวินทร์  ยอดอินทร์
 
1. นายพสุธร  แก้วพวง
2. นายธีระเศรษฐ์  อนุทรงศักดิ์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  หลิมเจริญ
2. เด็กหญิงบุศราภา  ภู่แก้ว
3. เด็กหญิงศรุชา  ธาดาหิรัญกุล
 
1. นางชนิษฏา  ธรรมชาติ
2. นางสุภาวดี  หลงสวัสดิ์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.66 ทอง 18 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวชนกานต์  พรมจารีย์
2. นายชลสิทธิ์  หลงสวัสดิ์
3. นางสาวพรนารายณ์  เหมือนครุธ
 
1. นางชนิษฏา  ธรรมชาติ
2. นางสุภาวดี  หลงสวัสดิ์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 79.5 เงิน 18 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์   คำดอกรับ
2. เด็กหญิงณัฏฐพัช  บัวคลี่คลาย
3. เด็กหญิงธนภรณ์  เดชโอภาส
4. เด็กหญิงวิรัลยา  ขันตินิยม
5. เด็กหญิงสุวรรณา  พันทอง
6. เด็กหญิงอริสรา  สาระวงค์
 
1. นางสาวยุวภาภรณ์  สุระคันธ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  เหมือนศาสตร์
3. นางสาวสุทิสา  เรืองกันท์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 31 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นายพรรณพัชร  ชมความสุข
2. นางสาวพัชรี  หมื่นสีพรม
3. นางสาววรนุช  สารการ
4. นางสาววริศรา   วงศ์สระหลวง
5. นางสาวสิริยากร  วิชาชัย
6. นางสาวอารีสุข  มยุรา
 
1. นางสาวยุวภาภรณ์  สุระคันธ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  เหมือนศาสตร์
3. นางสาวสุทิสา  เรืองกันท์
 
172 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  ถีระแก้ว
2. เด็กหญิงมุกดา  ปาระมะ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  หารจันทร์
 
1. นางสาวปรียาภัทร   ปะโปตินัง
2. นายอภิชา  พุ่มพวง
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 21 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. นายชานนท์  ธนกิจวงศ์สกุล
2. นายนนทกานต์  ทองอ่อน
3. นางสาววิลาวัลย์  ภู่พวงทอง
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ด้วงพรม
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 37 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กชายชาญพิชช์  คลอดทองเพชร
2. เด็กชายชินดนัย  อิ่มพิชัย
3. เด็กหญิงณภัทรธสร  แก้ววิเชียร
 
1. นายณพกฤษ  เอมศิริ
2. นางพิศมัย  ผ่องชมพู
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง 17 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นายณัฐวุฒิ  สายไหม
2. นายนพดล  คล้ายมีปาน
3. นายประพัทธ์  วชิรเมธีกุล
 
1. นายณพกฤษ  เอมศิริ
2. นายสมัย  นิลศักดิ์
 
176 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 51.66 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจารวี  สนทอง
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  กอฝั้น
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  ผิวขาว
 
1. นางสาวดารุณี   รักซ้อน
2. นางสาวจีรวรรณ  สุขผล
 
177 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 46 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวณฐมน  เดชสิริรัตนา
2. นางสาวศันศนีย์  สุขเอี่ยม
3. นางสาวอภิชญา  โหน่งบัณฑิต
 
1. นางอมรรัตน์  กลิ่นอยู่
2. นายคเณศน์  พึ่งอ่ำ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยกร  แสนตรง
2. เด็กหญิงนิโลบล  ยี่สันเทียะ
3. เด็กหญิงมุจลินท์  ขวัญแก้ว
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ด้วงพรม
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวจันทิมา  แสนวันดี
2. นางสาวชนิดา  นาคะ
3. นางสาวปานดวงใจ  รื่นใจชน
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ด้วงพรม
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 34 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงญาดา  อาขาร
2. เด็กหญิงสุรภา  เข็มกลัด
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ทองอู๋
 
1. นายมนตรี  หิรัญสีทอง
2. นางพิศมัย  ผ่องชมภู
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.66 ทอง 9 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. นายนิติพนธ์  พาพินิจ
2. นางสาวบุษกร  สารศิริ
3. นางสาวสุปรียา  หนองหาร
 
1. นางสาวจีรวรรณ  สุขผล
2. นางสาวดารุณี  รักซ้อน
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 72 เงิน 21 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุท  เทพยุหะ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ธงชัย
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ทัศน์จันทร์
 
1. นางสุชัญญา  ปัญญาหลัก
2. นายชุมพล  ศรีเหรา
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 77 เงิน 18 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. นางสาวคณิศร  ยอดพิมาย
2. นางสาวณัชชา   รุ่งรัมย์
3. นางสาวปิยะกาญ  พรหมวิเศษ
 
1. นางรัตนา  คำตาบุตร
2. นายเกียรติชัย  โกฎสืบ
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 24 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายวิชชากร  เจริญพานิช
 
1. นายชานนท์  เชื้อธนะภิญโญ