สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86.66 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 1. นางสาวตัสนีม  อาหมัด
 
1. นางสาวพิชญ์กานต์  หางนาค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90.66 ทอง 5 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1. นางสาวพิมพ์ลภัส   ล้อมชัยสงค์
 
1. นางสาวอังศุมา   ตุนก่อ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 34 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กชายวรินทร์ธร  จำปาศรี
 
1. นายรังสิมันต์  มุสิกะเจริญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 31 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาววริสรา  พึ่งบุญ
 
1. นางสาววิไล  โพธิศัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงณิชากานต์  แก้วโพธิ์น้อย
 
1. นางสาวสุจินตนา  สมัครช่วย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 70.66 เงิน 45 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวธันยธร  จันเสถียร
 
1. นางสาวสุจินตนา  สมัครช่วย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 46.5 เข้าร่วม 50 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงณภัส  ทองก้อน
 
1. นายสิรภพ  โพธิมา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. นางสาวพิมลพร   ทวีโคตร
 
1. นายธนูชัย   สืบทิม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 77.08 เงิน 9 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. เด็กชายธนพล   รุ่งแสงจันทร์
2. เด็กชายนวันธร   บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงสิรินดา   เพียรอดวงษ์
 
1. นางสาวเด่นนภา   พรมเทศ
2. นายธนูชัย   สืบทิม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 47 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวกสมล  คำเจริญ
2. นางสาวนุสรา  ผลถาวร
3. นายศุภกิตติ์  คำบล
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ฉากแก้ว
2. นางสาวนริสรา  ปัญจ่าแก้ว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 74.33 เงิน 21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิ์ขาว
2. เด็กหญิงภัทราพร  ศรีสุพร
 
1. นายอนันต์  กิจสคม
2. นางสาวณัฐทยา  เจริญวงษ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 23 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นางสาวณัฐการณ์  รอดเกตุกุล
2. นางสาวนริศรา  อุปนันท์
 
1. นางพจมาน  บุญรอด
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธารทิพย์  ประทุมมา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายกันตพัฒน์  กรวิชญ์สิริชัย
2. เด็กชายวิศิษฏิ์  รัตนโสภา
 
1. นายสุวัชชัย  กระทอง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 83.59 ทอง 11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นายชัชวาล  ราชโยธา
 
1. นางพฤกษา  รื่นเริง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายภูริศ  โสภณยศวัฒน์
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  โพธิบัติ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นายทองแท้  ใจรักษาธรรม
 
1. นายฉัตรชัย  ประชัน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 27 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กชายจิโรจน์  สุขศรีเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐวรา  ดวงวงษ์
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สงบสมัย
 
1. นางสาวกัลยา  ทานกระโทก
2. นางสาวปภัสรา  ตาสุข
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80.15 ทอง 23 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวชนุตม์ภรณ์  สุขสวัสดิ์มงคล
2. นางสาวธัญวรัตม์  พุฒกลั่น
3. นายศวัสกร  ปิติวรยุทธ
 
1. นางนิตยา  นาโควงษ์
2. นางมานิตา  เจริญองอาจ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  ห้วยศรีจันทร์
2. เด็กหญิงรพีพัชร  พรมจันทร์
3. เด็กชายรัตนศักดิ์  ทิมครับ
 
1. นางสาวชุติมา  ชำนิ
2. นางสาวดวงใจ  อุตตรา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 62.13 ทองแดง 21 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวกฤชญา  วัฒนการุณวงค์
2. นายณภัทร  พยัคฆ์มีธรรม
3. นายณัฐกิตติ์  ประชากูล
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ศรีกะชา
2. นางสาวพิมพ์ณพัต  ทรัพย์พล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กชายนวพล  อินโสภา
2. เด็กชายพชร  ชำนาญเขตรกรณ์
 
1. นายวรัญญู  อติศักดิ์กุล
2. นางทรรศนีย์  อติศักดิ์กุล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 29 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. นายปองภพ  ไกรรวีโรจ
2. นายสิรภพ  บุญกิจกุลธัช
 
1. นายทวีศักดิ์  แก้วสังข์
2. นางสาวสุนันท์  ฉิมวัย
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 28 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กชายศิวกร  กำไรศิลป์
 
1. นายพงศธร  อ่อนนวม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลปากน้ําศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง) 1. นายวิโรจน์  โพธิ์ระย้า
 
1. นายพงศ์เทพ  เขม้นกสิกรรม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  อนันต์สมสิน
2. เด็กชายอานุภาพ  แสงจันทร์
 
1. นายรณฤทธิ์  กิตติกรสกุล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75.34 เงิน 22 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวภัครภัสส์  โพธิ์สร้อยกนก
 
1. นายสุทธิพร  อิ่มพงษ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เชิดศรี
 
1. นายสุทธิพร  อิ่มพงษ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 95 ทอง 14 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวพรรณฌิมาร์  ไพรัตน์
 
1. นายสุทธิพร  อิ่มพงษ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 40 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงปุณณมาส  ขาวผ่อง
2. เด็กหญิงพิณณิชตา  พินัยเสนาะ
3. เด็กหญิงภัทรพร  สุขฤทัยเสมอ
 
1. นางอภิรดี  เปรมานุพันธ์
2. นางสาววรัทยา  อินบุญ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวกนกนุช  ศิรกุลวัฒน์
2. นายกิจณัฐเทพ  ดอกแก้ว
3. นางสาวพิชชานันท์  ศักดิ์สกุลชัย
 
1. นายเทวัญ  ดีจรัส
2. นางสาวสุจัยพรรณ  เข็มแก้ว
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 34 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กชายคุณานนท์  อยู่เจริญ
2. เด็กชายณฐกร  ทิตศานติกุล
3. เด็กชายภัควัฒน์  วงค์สุรินทร์
 
1. นายเมธา  ขันเงิน
2. นางภรพรรณกรณ์  ด่านจอนฟอน
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.2 ทอง 25 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวกัลยรัตน์  แสนสุขพิพัฒน์ผล
2. นางสาวอรวลี  กมลนาวิน
3. นางสาวอุปการะ  ถึกสถิตย์
 
1. นางสาววิรงรอง  กลิ่นคล้าย
2. นายนรา  เขียวละลิ้ม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 12 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กชายธนดล  กำบัง
2. เด็กชายธัชพล  อำนวย
3. เด็กชายนำโชค  มณีภาค
 
1. นางสาววันดี  วนภู
2. นายกฤช  วรรณชาลี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 37 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นายกรภัทร์  สิทธิคุณ
2. นางสาวทยิดา  คุ้มประยูร
3. นายเด่นเดช  จุลทะศรี
 
1. นางภัทรา  ไปล่โสภณ
2. นายสาคร  คำศรี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 20 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สัพทะเสวี
2. เด็กหญิงดวงสมร  อมรบุญบัวพันธ์
3. เด็กหญิงปิยาพร  จักรี
 
1. นายเอกนรินทร์  เผือกผ่อง
2. นางสาวณัฏฐณิชา  โยธาภักดี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.6 ทอง 7 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นางสาวพรธิภา  บุษรารัตนโกเมน
2. นางสาวพรพรรณ  บุษรารัตนโกเมน
3. นางสาวเจริญทรัพย์  นาคอร่าม
 
1. นายสาธิต  วรสมุทรปราการ
2. นางชโลทร  วรสมุทรปราการ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 27 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  รักษาสุรสาร
2. เด็กชายเจรรัธ   ชาญสมร
 
1. นางสาวพลอย  ปานใจนาม
2. นางสาวอุไรลักษณ์  บุญรัตน์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 43 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายจิรพัส  กิ่งกระจ่าง
2. นายอิทธิเดช  ผลบุญ
 
1. นางสาวละมัย  บุญช่วย
2. นางสาวรัตติภรณ์  ชำนาญ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 49.03 เข้าร่วม 46 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กชายอชิตะ  ซื่อรัมย์
2. เด็กชายเสกสรรค์  จันทะบุตร
 
1. นางสาวอรพรรณ  นวลจันทร์
2. นางสาวศิริกานต์  ศิริป้อ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 59.63 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กชายคงกะพัน  พรมสะวะนา
2. เด็กชายณัฐกานต์  พรมกล้า
 
1. นางสาวสุรัตวดี  แสงนิล
2. นางเนื้อทิพย์  จันทร์ปุย
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 39 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นายชฎิล  บุญเถาว์
2. นายธนาดล  จันทร์รอด
3. นายอัฐวีร์  แก้วธนัชศิริ
 
1. นางอรทัย  โตจำสี
2. นายสาคร  คำศรี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงนิชากร  จันทร์เกตุ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  เกณสาคู
3. เด็กหญิงวรรณราช  ขันธ์สะอาด
4. เด็กหญิงสุพรรษา  เขียวจั่น
5. เด็กหญิงแพรวา  อภิรัตน์สกุล
 
1. นายสาโรจน์  จำปาศักดิ์
2. นางสาวจันทร์วิมล  อนุอ้น
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 8 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวรังสิยาภรณ์  ตระการรุ่งโรจน์
2. นางสาววริยา  อินทร์เพ็ญ
3. นางสาวสุภาพร  เจริญศรีวัฒนะชัย
4. นางสาวหทัยชนก  ทองมาก
5. นางสาวแสงระวี  ไชยมณี
 
1. นางสาวนฤสา  นาเมืองรักษ์
2. นางสาวสุนันท์  แสงทอง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 28 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สุขสวัสดิ์วัฒนา
2. นางสาวดลยา  นาคะเต
3. นายธีรภัทร  อินทวัฒน์วงษา
4. นายประกาศิต  อินตา
5. เด็กหญิงพัชรีวรรณ  วสุธานภานนท์
 
1. นายกิตติพิชญ์  วรโชติสุพัฒภาคิน
2. นางสาวอิสรา  พูลทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73 เงิน 42 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นางสาวกมลทิวา   วงษ์เทศ
2. นางสาวจอมพักตร์   ช่อสกุล
3. นางสาวรุจีรัตน์   ปัตตายะโส
4. นางสาววิภาดา   หนูขาว
5. นางสาวสุธิดา   อ่ำบางกระทุ่ม
 
1. นางสาวจุรีภรณ์  พรหมสุข
2. นางนวลจันทร์  จรจรัญ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 71.4 เงิน 41 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกัลยาวัลย์  เสาเง่อ
2. เด็กหญิงจารุมณี  พรมลา
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  กลางบุตร
4. เด็กหญิงพิชามญชุ์  จิรานนท์สุภนิจ
5. เด็กหญิงอภิสรา  แสวงไวศยสุข
 
1. นายณัฐวุฒิ  เภาสูตร
2. นายนเรศ  บุญพริ้ง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 73.8 เงิน 44 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นายชุติพนธ์  คงขำ
2. นายดรัณพัทธ์  วิยากรณ์
3. นายธนวัฒน์   เผือกพันธุ์
4. นางสาวธนิกา  สุขถนอม
5. นางสาวสิรินาฏ  ช่วงโชติ
 
1. นายธนู  แสงอินทร์
2. นางดาเรส  แสงอินทร์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นางสาวกัญจนพร  เฮมโนนทอง
2. นางสาวคณิตา  ปริญญาสุจิต
3. นายคมชาญ  สายปลิว
4. นางสาวชัญญานุช  สอสุดใจ
5. นางสาวชาเมดา  งามสันเทียะ
6. นายฐิติพล  สินทับ
7. นายณภัทร  คงเพ็ชร
8. นางสาวณัฐชา  เสาสำเนียง
9. นายดรัณพัทธ์  วิยากรณ์
10. นายทรงกลด  กาพย์แก้ว
11. เด็กหญิงธัญญา  สวาสดี
12. นายนันทกร  กวยทอง
13. เด็กชายวรเทพ  จั่นซื่อ
14. นายวุฒิพงษ์  ใจหาญ
15. นายศรีโสภณ  บุญกลาง
16. นายสราวุธ  ชลาลัยศิริกุล
17. นายสุพศิน  ปานหงษา
18. นายสุรเชษฐ  ครรภาฉาย
19. นางสาวสุวิมล  เหมือนสิงห์
20. นายอนุชา  จิระดล
 
1. นายกิตติพิชญ์  วรโชติสุพัฒภาคิน
2. นางสาวจำเรียง  จันทร์ยิ้ม
3. นายกฤช  เชื้อแถว
4. นางสาวมาลัย  โหม่งพุฒ
5. นางสาวธัญลักษณ์  เพ็ชรแสง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง 21 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพาณิภัค  ธีระพงษ์
 
1. นางณัฐรินีย์  ทองพลาย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.33 ทอง 40 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายนครินทร์  ตากลม
 
1. นายธนภูมิ  พุ่มจันทร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. เด็กชายสุรศักดิ์  แทนไธสงค์
2. เด็กหญิงไกรวี  เปรมปรีดา
 
1. นางสาวมุกดา  อินต๊ะจัง
2. นางสาวมาลัย  โหม่งพุฒ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.83 ทอง 17 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นายจิรวัฒน์  เพ็ชรรัตน์
2. นางสาวณัฐพร  พันธ์น้อย
 
1. นางสาวมุกดา  อินต๊ะจัง
2. นางสาวธัญลักษณ์  เพ็ชรแสง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 78.75 เงิน 44 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวจิรชญา  ประสิทธิกุล
2. เด็กหญิงชนากานต์  เชื้อน้อย
3. นางสาวธนัตตา  เกิดผล
4. เด็กหญิงพรธีรา  ศรีพิกุล
5. เด็กหญิงพิชชาดา  ชวยบุญชุม
6. นางสาวรสสุคนธ์  โสบุตร
7. เด็กหญิงรัชนก  จิตทวี
8. เด็กหญิงวัชโรธร  สุภาพ
9. เด็กหญิงอนัญญา  วัฒนชัย
10. นางสาวอิสรียา  พลเยี่ยม
 
1. นางชนิดาภา  ภูหัดธรรม
2. นายสิริพงษ์  ฤทธิ์ประเสริฐ
3. นางสุกัญญา  การะเกด
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนนพคุณวิทยา 1. เด็กหญิงขนิฐา  โพธสาลี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  สกุลรัตน์
3. เด็กหญิงณิชา  อรัญญิก
4. เด็กหญิงธนพร  รอดทอง
5. เด็กหญิงนงนภัส  ไชยดี
6. เด็กหญิงรัตติยา  อุ่นจิตต์
7. เด็กหญิงรุ่งลาวรรณ  อุดนอก
8. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สัตย์ณชนม์
9. เด็กหญิงสลิลทิพย์  อินเป้น
10. เด็กหญิงเกศฏาภรณ์  โพธิชัยเลิศ
 
1. นายใหม่  พุ่มไพรินทร์
2. นายคมสัน  ศรีราชบัวผัน
3. ว่าที่ร้อยตรีธีระศักดิ์  สุขล้วน
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 74.8 เงิน 30 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1. เด็กหญิงณฐา  สว่างใจ
2. เด็กหญิงณัฐวรา  เล็งอุดมลาภ
3. เด็กหญิงนันทิชา  แซ่ลี้
4. เด็กหญิงปิยนุช  มืดทัพไทย
5. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ไร่สงวน
6. เด็กหญิงมัณฑนา  ศรีทองบุญ
7. เด็กหญิงวริศรา  ทองอินทรา
8. เด็กหญิงสุพิชชา  ธีรณรงค์
9. เด็กหญิงอารีวัลย์  เอี่ยมรุ่งพาณิชย์
10. เด็กหญิงเบญญาภา  ศักดิ์ศิลาเพชร
 
1. นายพงศ์เทพ  มูลเข้า
2. นายธนิต  นันทา
3. นายประกอบ  สาธุชาติ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 27 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  อ้นสาย
2. เด็กหญิงกัญญ์ศรินทร์  วีวงษ์
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  คงเพ็ชร
2. นายสุวิสิทธิ์  รัตนสุข
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวตวงทอง  พวงเจริญ
2. นางสาวศุภิสรา  โรจน์วิรงรอง
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  คงเพ็ชร
2. นายสุวิสิทธิ์  รัตนสุข
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงสิรินยา  พรมวงค์
 
1. นางปนิตา  สิงหนสาย
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 16 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวจรรยพร  คันธเนตร์
 
1. นางสาววัชรี  โชคปีติกุล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กชายภานุพล  แสนทำพล
 
1. นางสาวนวลนฤมล  นามจำปี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 81 ทอง 19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาววิรินทร์  ศรีบุระ
 
1. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  นิลชูจิตต์
 
1. นายจักรพันธ์  พลอยบุศย์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83.3 ทอง 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวสุปรียา  บุญตั้ง
 
1. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กชายธีรภัทร์  ชูชิต
 
1. นางวิไลวรรณ  คชาวงษ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายดิศรณ์  จำปาทอง
 
1. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงธนัญญา  โกลาหะฬะ
2. เด็กหญิงวรรณษา  ทองดีนอก
 
1. นางสาวสุระพิณ  บุญญฤทธิ์
2. นางสาววัชรี  โชคปีติกุล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นายจิตริน  จุ้ยมิน
 
1. นายวรเดช  ยศวัฒนะกุล
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวพัชรพร  คันธเนตร์
 
1. นางสาววัชรี  โชคปีติกุล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 72.3 เงิน 32 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงทองกนก  เรือนมูล
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ณ วันดี
3. เด็กหญิงสรารัตน์  บำรุงวงศ์
 
1. นายณัฐพงษ์  บ่อสะอาด
2. นางลลิลรัตน์  สืบกระพัน
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94.6 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นายณัฏฐพล  เพ็ชร์แก้วหนู
2. นางสาวศวิตา  จันทร์หอม
3. นางสาวอรกานต์  สุขสุมิตร
 
1. นางสาววัชรี  โชคปีติกุล
2. นางสาวสุระพิณ  บุญญฤทธิ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายศุภกฤต  เมฆินทร์อนุกูล
 
1. นายระเด่น  หลงสวาสดิ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. นายคณิศร  โพธิสาร
 
1. นายระเด่น  หลงสวาสดิ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 70.3 เงิน 26 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงปนิดา   แจ่มจันทร์
 
1. นายกัมปนาท   จตุรานนท์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาววรรณเจริญ  กุลกำพล
 
1. นางสาวธัชมัย  ภัทรมานิต
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85.3 ทอง 22 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงอนามิกา  เพ็ชรทอง
 
1. นางสาวธัชมัย  ภัทรมานิต
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 17 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. นายปริวัตร  ด้วงช่อ
 
1. นายมนต์ชัย  ธนบุรี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 20 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวณัฐกานต์  แย้มเปี่ยม
 
1. นางมะลิ  บุตรคำโชติ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81.66 ทอง 12 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงทิพย์ปรียา  นาหนองขาม
 
1. นางสุภีลาวัลย์  ยิ้มเนียม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 1. เด็กหญิงปิยพัทธุ์  สุวณิช
 
1. นายธวลธรรม  ทองโชติ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 72 เงิน 14 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายธนเทพ   เจริญวัย
 
1. นางสาวณัฏฐรี   พิณพาทย์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กชายนราธิป   เพียรทอง
 
1. นายอานนท์  กาญจนโพธิ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวพิม   แก้วกังวาล
 
1. นางสาววงเดือน   วันณี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83.3 ทอง 26 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงนวินดา   โพธิ์มีศรี
 
1. นายอานนท์  กาญจนโพธิ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กชายสรยุทธ  แซ่ตั้ง
 
1. นางมะลิ  บุตรคำโชติ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นายธนรัตน์  ดิษฐวิมล
 
1. นายทวีทรัพย์  เมืองมีทรัพย์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงอารยา  ปูหนู
 
1. นายทวีทรัพย์  เมืองมีทรัพย์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 79.33 เงิน 19 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวปลอดภัย  พลิคามินทร์
 
1. นายทวีทรัพย์  เมืองมีทรัพย์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กชายจิรายุ    จุ้ยจิตร
2. นายณธรรม   พรหมปัญญา
3. เด็กชายธีรดนย์   แก้วกล่ำ
4. เด็กหญิงพิชญาภัค   อยู่รักษ์
5. นางสาวพิม   แก้วกังวาล
6. นางสาวรุจิเรขา    สมประมุข
7. นายวิทวัส    คำหาญพล
8. เด็กหญิงอิสสริยา    บูรณะธรรมสิทธิ์
 
1. นางสาววงเดือน   วันณี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85.4 ทอง 9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกมลพร  บุญคุ้ม
2. เด็กหญิงขวัญชนก  มีมา
3. นางสาวชนิภรณ์  กะรัมย์
4. เด็กชายชินาธิป  ทองคำเปลว
5. นางสาวณัฐกานต์  แย้มเปี่ยม
6. เด็กชายณัฐนนท์  ธรรมนิยม
7. เด็กหญิงณัฐวดี  สุนทรวสุ
8. นายธนรัตน์  ดิษฐวิมล
9. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ยิ้มย่อง
10. เด็กชายปริยกร  สุวรรณ
11. นางสาวปลอดภัย  พลิคามินทร์
12. เด็กชายพชร  สุวรรณกลาง
13. เด็กชายสรยุทธ  แซ่ตั้ง
14. เด็กหญิงอารยา  ปูหนู
15. เด็กหญิงเบญญาภา  ใจมะเริง
 
1. นายทวีทรัพย์  เมืองมีทรัพย์
2. นางมะลิ  บุตรคำโชติ
3. นายชยกฤต  ขำเถื่อน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกิดภาคี
2. นางสาวกาญจนา  สีอ่อน
3. นายกิตติพงศ์  หรั่งฟัก
4. เด็กชายณรงค์เดช  เสือเฉียงเหนือ
5. เด็กชายธนาดล  แซ่ลิ้ม
6. นายนภทีบ์  บุตรประโคน
7. นายปริวัตร  ด้วงช่อ
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บัวนาค
9. เด็กชายวุฒิชัย  นาคผิว
10. เด็กชายอลงกรณ์  มูลทรัพย์
11. เด็กชายเจษฎาภร  สวนชูผล
 
1. นายมนต์ชัย  ธนบุรี
2. นายเดชาวัต  แสนโสดา
3. นายสุระเดช  ภักดีพงษ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 87.8 ทอง 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นางสาวกัญชนก  พุ่มชื่น
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ลิมปศิลป์
3. นายณัฐพล  ชินวรพิทักษ์
4. นายต้นตระการ  ศิริรัตน์
5. นางสาวธัญชนก  สดกลาง
6. เด็กหญิงนริษา  เหมือนใจ
7. นางสาวนุช  โฮ
8. นางสาวปภาพรรณ  เรืองแสง
9. นางสาวพัชริดา  เผ่าผาง
10. นายพันวา  ชวนจิตร
11. นายภัคพล  อรรถมานะ
12. เด็กหญิงภัทรเนตร  เผ่าผาง
13. เด็กชายมนต์ชัย  แก้วเก้าดวง
14. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยิ่งยงณรงค์กุล
15. นายรณกร  มัยลิขิตมงคล
16. นางสาวรัชฎาวัลย์  ประทุมชัย
17. นายวัชระพงษ์  จำปาเรือง
18. นางสาวศุภินทรา  ชาญพิทยกิจ
19. นางสาวอิศราภรณ์  คำศรีสุข
20. นางสาวอุมาพร  บุญภา
21. นางสาวเบญญพร  กลางเมือง
 
1. นางกฤษณา  สุขศิริสวัสดิกุล
2. นายรัตนสินทร์  พ่อค้า
3. นางสาวสุหทัย  แก้วเมฆ
4. นายอรรถวิทย์  สิงหลสาย
5. นายภัทรพล   แก้วเสนา
6. นายคณิศร  ตั้งพรสมาน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 75.6 เงิน 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กชายธนินท์รัฐ  เมืองพันธ์
2. เด็กชายปรมี  มณฑาลพ
3. เด็กชายภูสิษฐ์  คุ้มภู
4. นางสาววารินทร  วังคะวิง
5. เด็กชายศุภอรรถ  ฤกษ์ถนอม
6. เด็กหญิงหทัยรัตน์  โชคคุณ
 
1. นายวัชรกร  เผื่อนโชติ
2. นางสาวกุลจิรา  เฉลิมธารานุกูล
3. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.6 ทอง 11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายชัยวัฒน์  ทองคำ
2. นายณัฐพล  ปัสสาโก
3. นายวีระวัฒน์  จำรูญสาย
4. นางสาวศศิธร  หอกุล
5. นายศักดิ์นรินทร์  น้อยเจริญ
6. นายเจษฎา  มาตเลิง
 
1. นายวัชรกร  เผื่อนโชติ
2. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
3. นางสาวกุลจิรา  เฉลิมธารานุกูล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87.8 ทอง 7 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรสุวรรณ
2. เด็กชายกฤตดนัย  แก้วยิ่ง
3. นายกฤษณรงค์  กุมารสิทธิ์
4. นายกิติศักดิ์  อิสลาม
5. นางสาวชลดา  วารีวิไล
6. เด็กหญิงชลิตา  ทิพทัส
7. เด็กชายชัยรัตน์  ทองปุ
8. เด็กชายชิษนุชา  ธนสูงเนิน
9. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  โรจนสังวรณ์
10. เด็กชายธนพัฒน์  โชควงศ์วิวัฒน์
11. นายธนา  วัฒนธรรม
12. นางสาวธิดารัตน์  แพงสาร
13. นายนพณัช  กุลปราการ
14. เด็กหญิงนิติญา  คำใส
15. เด็กหญิงประภัสสร  อิ่มอารมณ์
16. เด็กหญิงปราณปรียา  อินทร์นุช
17. เด็กชายปวรุตม์  สุขอารมย์
18. เด็กชายปัญญา  สละเจริญ
19. เด็กหญิงปาริชาติ  อุราฤทธิ์
20. เด็กหญิงพรรณราย  กรางทอง
21. นางสาวพรสวรรค์  สายเชื้อ
22. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  สุภากร
23. เด็กหญิงวรนุช  จั่นมา
24. เด็กหญิงวรรณษา  นิมมาน
25. เด็กหญิงวรารัตน์  ชูแก้ว
26. เด็กหญิงวริศรา   ภิรมรักษ์
27. นายวัชรไกร  สนนุช
28. เด็กชายวีริศ  สินชัย
29. นางสาวศิริ  อินทร์พงษ์
30. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ส่งเสริมความดี
31. เด็กชายสหรัฐ  นภาเวช
32. เด็กชายอดิทัต  ตุ่มดาวเรือง
33. เด็กชายอนุภัทร  จำปาเรือง
34. นายอภิวัฒน์  เขาบาง
35. นายอภิวันท์  เขาบาง
36. เด็กหญิงอริสรา  แย้มมาก
37. เด็กหญิงอังสนา  เกขุนทด
38. เด็กหญิงอัจฉริยา  จินดาวงศ์
39. เด็กชายเพชรรัตน์  ตั้งวรเชษฐ์
40. นายเลิศชาย  มิ่งแม้น
 
1. นายกิตติศักดิ์  มากทอง
2. นายภีมพล  ชัยพรพงศ์
3. นายเฉลิมรัฐ  ศรีสิริโพธิ์ทรัพย์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 78.8 เงิน 23 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ชนะกลาง
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  คณุตม์กุลโรจน์
3. นายกฤษฎา  ช้างชาวนา
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์สร
5. นายกิตติพงษ์  หรั่งฟัก
6. เด็กหญิงจันทนิดา  สวัสดิ์ลาภ
7. เด็กชายจีรศักดิ์  แก่นกาน
8. เด็กหญิงณฤดี  พึ่งนิล
9. เด็กหญิงณัฐฐาวรนุช  โพธิ์นิมิตร
10. นายตะวัน  บุญเพ็ง
11. นายนภทีบ์  บุตรประโคน
12. เด็กชายนรานันทน์  คำชื่น
13. นางสาวนันท์นลิน  เพ็ชรหิน
14. นายนิพิฐพนธ์  ภู่มาลี
15. นางสาวปภานัน  คล้ายมงคล
16. เด็กชายประกาศิต  ทันนิธิ
17. นายปริญญา  แซ่ลิ้ม
18. นายปริวัตร  ด้วงช่อ
19. เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีนาค
20. เด็กหญิงปัณณพร  น้อยกลาง
21. เด็กหญิงปานจิรา  ปละวุฒิ
22. เด็กหญิงปารียา  บัวงาม
23. เด็กหญิงปาลิตา  จอมใจ
24. เด็กหญิงพรพรหม  รุจิเวทย์
25. นางสาวพรวิภา  สุริยะ
26. เด็กหญิงพรสุนีย์  นิลอาธิ
27. นางสาวพิมลพร  ทวีโคตร
28. นางสาวภูริตา  วงศ์บรรทะกิจ
29. เด็กชายรชต  ศรีเมฆวิไล
30. นายรณชัย  เรืองศรี
31. เด็กหญิงรุ่งศิริ  ปิยะไทยเสรี
32. เด็กชายวรฤทธ์  รุ่งสว่าง
33. นายวุฒิชัย  จันนี
34. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ปิ่นทอง
35. เด็กหญิงสิริยากร  ลียากาศ
36. เด็กหญิงสุพินญา  สุวะมาตย์
37. นางสาวอุรัสยา  ธงสันเทียะ
38. เด็กชายเจษฎาภร  สวนชูผล
39. เด็กหญิงแพรวพลอย  บุญคุ้ม
40. นายไกรสิทธิ์  ช้างชาวนา
 
1. นายนิคม  คำภีระ
2. นางสาวศิริวรรณ  แดงน้อย
3. นายวชิระ  สุ่ยวงษ์
4. นายสมศักดิ์  ขำสาย
5. นายมนต์ชัย  ธนบุรี
6. นายเดชาวัต  แสนโสดา
7. นายเอกลักษณ์  ศรีเนตร
8. นายสุรเดช  ภักดีพงษ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 18 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. เด็กชายธีรโชติ  คล้ายมงคล
 
1. นายนิคม  คำภีระ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.3 ทอง 37 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 1. นายภาณุพันธ์  อาจวิชัย
 
1. นางสาวขวัญหทัย  นาวาดิษฐ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 17 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงธนัชพร  พิริยะมงคลสุข
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวปัณฑริกา  ชัยราช
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.2 เงิน 24 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1. เด็กชายนวกุล  หลวงอุดม
 
1. นายวรเศรษฐ์  พงษ์รุจปรีชา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นายพงศภัค  แสนใหม่
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.66 เงิน 29 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงทิพย์เกศษร  สะอาด
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 1. นางสาวกชนันท์  กิ่งดอนนอก
 
1. นางสาวขวัญหทัย  นาวาดิษฐ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 27 โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย 1. เด็กชายศุภกิตติ์  ปีเจริญ
 
1. นายอมรเทพ  ดีนวลพะเนาว์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.33 เงิน 42 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นายณัฐนนท์  นิ่มกลาง
 
1. นางอัจฉรีรัตน์  อัจฉรารัตน์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.66 เงิน 15 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวชนมน  บุญเจริญ
 
1. นายพงศ์นรินทร์  ภุมรินทร์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 33 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวปัทมาภรณ์  บุญดาสา
 
1. นายพงศ์นรินทร์  ภุมรินทร์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนป้วยฮั้ว 1. เด็กชายปราการ  แสงเพชร
 
1. นายสมชาย  รอดเลี้ยง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นายธนากิจ  นุชบุษบา
 
1. นายกิตติศักดิ์  มากทอง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 15 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงธนัชพร  พิริยะมงคลสุข
 
1. นายพงศ์นรินทร์  ภุมรินทร์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.3 เงิน 31 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวอุ้มบุญ  ไตรภูมิ
 
1. นายพงศ์นรินทร์  ภุมรินทร์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กชายกฤตนัย  เกิดพลา
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  ตรวจงูเหลือม
3. เด็กหญิงกุลจิรา  ปรีดาชลากร
4. เด็กชายขวัญชัย  แสงทวีบุญ
5. เด็กชายธีรภัทร  แสงเดช
6. เด็กหญิงนิลเนตร  มนจิตร์โท
7. เด็กชายพีระพงศ์  ตันเสรี
8. เด็กชายภูวนนท์  ม้วนกลาง
9. เด็กหญิงมณณิชา  กลอยยิ่ง
10. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จงเจริญ
 
1. นายศรายุทธ  พุทธศรี
2. นายพิทวัส  มหาขันธ์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 81 ทอง 14 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวกฤติยา  จันทร์วโรดม
2. นางสาวฉันทนา  จันทวงษา
3. นายชยพล  พึ่งประเสริฐ
4. นางสาวธิดารัตน์  กมลแดง
5. นายนันทกร  วชิราภา
6. นางสาวภูสุดา  มาทัพ
7. นางสาวมินตรา  รอดพ่วง
8. นางสาวสหรัตน์  กลางแก้วกิจ
9. นางสาวอรกช  ลอยเอี่ยม
10. นางสาวอินทิรา  กรกมลสรไกร
 
1. นางสาวศิริพร  ปานสง่า
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เหล่าจัน
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีเหลือง
3. เด็กหญิงจิตต์นารา  เฮงสมบูรณ์
4. นางสาวชนมน  บุญเจริญ
5. เด็กหญิงชนัญชิดา  ผลอินทร์
6. เด็กหญิงชลธิชา  ดาอินทร์
7. เด็กหญิงญาณิศา  ฉวีงามอำไพ
8. เด็กหญิงณิชา  เลี่ยมงาม
9. เด็กหญิงทิมพิการ์  บุญทา
10. นางสาวธนัชพร  พิริยะมงคลสุข
11. เด็กหญิงนนท์ธิชา  สิมลี
12. เด็กหญิงนพลัดดา  โต๊ะมี
13. เด็กหญิงปาริฉัตร  ปาดา
14. เด็กหญิงปาลาลี  พิริยะมงคลสุข
15. เด็กหญิงพรกมล  จิวใจดี
16. เด็กหญิงพรชิตา  เหนือเมฆิน
17. เด็กหญิงพรพิมล  อินทร์แหยม
18. นางสาวพลอยชมพู  สิทธิประจักษ์
19. เด็กหญิงภัคธิมา  แสนโครต
20. เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีชุม
21. เด็กหญิงมลนิภา  สูญขุนทด
22. เด็กหญิงรุจิรา  เพียรดี
23. เด็กหญิงวันวิสา  หงวนงามศรี
24. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  อย่าอ่อนดี
25. เด็กหญิงศดานันท์  เล็ดรอด
26. เด็กหญิงศรัณญา  พลไฟฟ้า
27. เด็กหญิงศศินา  ศรีประย่า
28. เด็กหญิงสกุลตรา  ธุมา
29. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ประกายเพชร
30. เด็กหญิงสุชาริณี  บุญนาคง
31. เด็กหญิงสุดธิดา  พิมพงษ์
32. เด็กหญิงสุภาวดี  มีแก้ว
33. เด็กหญิงสุวันนา  วงศ์ทอง
34. เด็กหญิงอรปภา  จันทร์น้อย
35. เด็กหญิงอังคณา  นัจสิทธิ์
36. เด็กหญิงเมธาพร  ผาสุข
37. เด็กหญิงเมธาพร  ตู้แก้ว
38. เด็กหญิงเมธาวี  เชื้ออัคพงศ์
39. เด็กหญิงแพรวา  โล่ห์เพชร
40. เด็กหญิงไหมแก้ว  แซ่ลั้ง
 
1. นายพงศ์นรินทร์  ภุมรินทร์
2. นางสาวศิริพร  ปานสง่า
3. นายพนม  ทองสุ่ม
4. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
5. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
6. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
7. นางสาวประกายมาศ  อมรฉัตร
8. นางสาวญาณินี  พรหมมา
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.6 ทอง 15 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นายกิตติชัย  เกษมพรมณี
2. นายทนงศักดิ์  น้อยกมล
3. นางสาวนิศามณี  สุขเกตุ
4. นายบริพัตร  อายูมัน
5. นางสาวพรรณพนัช  สกุลรัตนตรัย
6. นายภานุวัฒน์  พวงผึ้ง
7. นายวสุชัย  แพงศรี
8. นางสาวสมหฤทัย  การถาวร
9. นางสาวสุกัญญา  อิทธิฤทธิ์
10. นางสาวอนุชศรา  พามา
 
1. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
2. นางสาวประกายมาศ  อมรฉัตร
3. นางสาวนภาพรรณ  เอนกศิลป์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.6 ทอง 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกชกร   ลังกุล
2. เด็กหญิงทักษพร   กรุดสัมพันธ์
3. เด็กหญิงมาริสา   ศิลาบำเพ็ญ
4. เด็กหญิงสุริยากานต์   บุตรโคตร
5. เด็กหญิงอทิตญา   จิตรตะโสภะโน
6. เด็กหญิงอภิชญา   เป้าสูงเนิน
 
1. นางสาวหทัยรัตน์   บุญมา
2. นางสาวสรัญญา   เรือนเรือง
3. นางปนิตา   สิงหนสาย
4. นางสาวประภาพรรณ์   จันทราภิรมย์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.6 ทอง 10 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวจุฑาทิพ  เล่ห์บุญ
2. นางสาวฐิติรัตน์  มีแก้ว
3. นางสาวบุษกร  สัญสำราญ
4. นางสาวรมิดา  กลัดเจริญ
5. นางสาวสมหฤทัย  การถาวร
6. นางสาวอัยรฎา  ฤกษ์เมือง
7. นางสาวเสาวลักษณ์  กำมหาวงค์
8. นางสาวไอทิพย์  เครือแก้ว
 
1. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
2. นางสาวประกายมาศ  อมรฉัตร
3. นางสาวนภาพรรณ  เอนกศิลป์
4. นางสาววรัญญา  สารัตน์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 17 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงชนัญญา  กัณทะษา
2. เด็กหญิงชนาภา  แนบเนียน
3. เด็กหญิงฐิติพร  สติภา
4. เด็กหญิงนลินพร  กกรัมย์
5. เด็กหญิงนันทพร  อุปชัย
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  คงอนันต์ตระกูล
7. เด็กหญิงวรรณพร  ศรีดี
8. เด็กหญิงวิชญาพร  วัดวาศ
9. เด็กหญิงศิรประภา  สกุลกิจคุณากร
10. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีพันลม
 
1. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
2. นางสาวประกายมาศ  อมรฉัตร
3. นางสาวนภาพรรณ  เอนกศิลป์
4. นางสาวสมพร  คำสันติวงษ์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89 ทอง 9 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวกัญญา  เทพพิทักษ์
2. นางสาวจุฑามาศ  คำหอม
3. นางสาวชัชฎา  โชติปัญโญ
4. นางสาวฐิติรัตน์  มีแก้ว
5. นางสาวธัญสุดา  สาระสุข
6. นางสาวรมิดา  กลัดเจริญ
7. นางสาวศรัญยา  สุรักษ์กิตติกุล
8. นางสาวสิริลักษณ์  สุขสถิต
9. นางสาวอรพรรณ  ใต้เมืองปาก
10. นางสาวอริณธนพัชร์  ตรีพรพูลโสภณ
11. นางสาวอารียา  ยิงรัมย์
12. นางสาวเสาวลักษณ์  กำมหาวงค์
 
1. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
2. นางสาวประกายมาศ  อมรฉัตร
3. นางสาวนภาพรรณ  เอนกศิลป์
4. นางสาวภาวิณี  โม้อุ่น
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกรชนก  จันทสอน
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  หยกพรายพันธ์
3. เด็กหญิงญาณิศา  นิจพงษ์
4. เด็กหญิงบุญสิตา  เอี่ยมวงค์
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  ธรรมะปรีดา
6. เด็กหญิงมณฑิรา  ญาณคำ
7. เด็กหญิงมนทกานติ  วารี
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  วรรณวิศาล
9. เด็กหญิงลลิตา  สิงห์เสนา
10. เด็กหญิงอรชร  เต็มเปี่ยม
11. เด็กหญิงอัญชนา  ระวังชัยสงค์
 
1. นางสาววงค์ชนิตา  ปัทมาคม
2. นายธนวุฒิ  สุวรรณ
3. นางสาววัชรี  โชคปีติกุล
4. นางสาวธัชมัย  ภัทรมานิต
5. นายณัฐพงษ์  บ่อสะอาด
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 69.2 ทองแดง 18 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นายชนพัฒน์  นาวีชัยประยูร
2. นายพสุมนต์  ใช้อู๋
3. นายศิรชัช  ศรีกระจ่าง
4. นายสหภาพ  เอี่ยมหมดจด
5. นายอภิวัฒน์  พรพัฒนามงคล
 
1. นายณัฐพงษ์   บ่อสะอาด
2. นางลลิลรัตน์  สืบกระพัน
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 74.33 เงิน 14 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นายสพล  จิรเจริญสกุล
2. นางสาวสุภาวดี  บูรณะพงษ์
 
1. นายณัฐพงษ์  บ่อสะอาด
2. นางลลิลรัตน์  สืบกระพัน
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90.8 ทอง 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 1. เด็กหญิงศหพร  อุปนิกขิต
 
1. นางสุพนิดา  มณีนาค
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 69.25 ทองแดง 42 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวอรกช   สมหวัง
 
1. นางสาวปาริชาติ  สิงห์ป้อง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.83 ทอง 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์   หุยวัน
 
1. นายกฤตนัน   โคตรเพชร์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.66 ทอง 34 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นายวัชระ  สารรัตน์
 
1. นายสุรชัย   ละวรรณวงศ์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายวาริช  วงศ์คุณานันต์
 
1. นางรุ่งนภา  ไหลงาม
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80.03 ทอง 8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 1. นางสาวปราญชลี  อุตะเดช
 
1. นางสาวสุพนิดา  มณีนาค
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.33 ทอง 32 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงจริยาพร   จันทร์รอด
2. เด็กชายณัฐวุธ  คำภีระ
3. เด็กหญิงนันทิยา  สัมมสาธุ
4. เด็กหญิงพิจิตรา  สมานทอง
5. เด็กหญิงอินทิรา  มีมงคล
 
1. Mr.Roger  Albancis Baldoza
2. Mrs.Cheryl  Cunanan Baldoza
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.67 ทอง 18 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวกนกวรรณ   ดอกดวน
2. นายธวัชชัย   กองคำ
3. นายบุลากร   หงษ์ษา
4. นางสาวสุภาพร   อู่พันธุ์
5. นายเกรียงไกร   ศิโรดม
 
1. นางสาวธาริน   คำพานิช
2. นางสาวไพวัลย์   จำปามูล
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 75.66 เงิน 31 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายชวภณ  ดวงพลอย
2. เด็กชายสิริภพ  อุดมพรสุข
 
1. นางศุภานน  จึงพัชรกุล
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.67 ทอง 27 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวปัณฑิตา  สุขพราย
2. นางสาวอารยา  ตะวังทัน
 
1. นางรสริน  ชาญอักษร
2. MissDeng  Lijun
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.4 ทอง 11 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวณัฐณิชา  เกณร์โรจน์
2. นายอภิสิทธิ์  อินทรสอน
 
1. นางสาวอชิรญา  กฤษณะรังสรรค์
2. นางสาวสุชาดา  รู้วงษ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 78.625 เงิน 12 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวณัฐวีณา   พันรักษา
2. นางสาวมนัสนันท์   โคเลิศ
 
1. นางสาวกังษตา   พิบูลนุรักษ์
2. นางสาวกังษตา  พิบูลนุรักษ์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 78 เงิน 17 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวอภิญญา  เก่งพิชิต
 
1. นางสาวภาวิณี  โม้อุ่น
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73 เงิน 17 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวปาริชาต  อาจเทศ
 
1. นางสาวสุชาดา  รู้วงษ์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.7 ทอง 18 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวณัธสร  ใจดี
2. นางสาวถวัลย์รัตน์  นิลมณี
3. นางสาวบุษกร  เวชกามา
4. นายพงศภัค  แสนใหม่
5. นางสาววนิศรา  รุ่งสกุลโรจน์
 
1. นางสาวภาวิณี  โม้อุ่น
2. นางสาวสมพร  คำสันติวงษ์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.8 ทอง 10 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวทิพยญาดา  ทรัพย์อเนก
2. นางสาวนันทิกานต์  พรมสิงห์
3. นายรัชกฤช  รุัฐวราธรรม
4. นางสาวสุพรรษา  จันทะพันธ์
5. นางสาวเนตรนภา  เจริญภักดี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  นาเวศรัตนากร
2. นางสาวพัดชา  ก้อนทองคำ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวกุลสินี   ชัดเจนกิจ
2. นายรัชชานนท์   มณีเนตร
3. นางสาวลิ่วละล่อง   รังสิยานนท์
4. นางสาวอภิชญา   จุปะมัดถา
5. นายแทนไท   ไตรสิกขา
 
1. นางสาวกังษตา   พิบูลนุรักษ์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.6 ทอง 7 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวจิรภิญญา   กุหลาบทอง
2. นางสาวนฤมล   รัศมี
 
1. นายมงคล   จำปาแฝด
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 10 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นายนพดล  โตไผ่
2. นายภัสกร  เดชคุณ
 
1. นางสาวอชิรญา  กฤษณะรังสรรค์
2. นางสาวสุชาดา  รู้วงษ์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 73.67 เงิน 10 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวนัตติยา   ขวัญแก้ว
2. นางสาวนิชนันท์   ลอองบัว
 
1. นางสาวกังษตา   พิบูลนุรักษ์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79.48 เงิน 19 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กชายณัฐนันท์  หวานวาจา
2. เด็กหญิงศุภัสรา   ศรชัย
 
1. นายเกรียงไกร  โกมุทีกุล
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 77.58 เงิน 19 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. นายณัฐชนน  ไชยพงศ์ผาติ
 
1. นายภาคิน  แจ้งกิจ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.79 ทอง 43 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กชายทัศน์พล  ไทยภิรมย์
2. เด็กชายพุทธิภณ  ชุมนิตย์
3. เด็กชายภวัต  ลี้ประชาชาติ
4. เด็กชายภูตะวัน  แตงจาด
5. เด็กชายมนัสท์  ตันติพงษ์ศิริกุล
6. เด็กชายรัตนชัย  นาคพลี
7. เด็กชายสิริณัฏฐ์  เเซ่เอา
8. เด็กชายสุพจน์  พลสวัสดิ์
 
1. นายสุวรรณ์  วงศ์สามารถ
2. นายสุชาติ  ฐิตญาณพงศ์
3. นายสุทธิรัตน์  คงคล้าย
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นายธนยศ  อุ่นศรี
2. นายธีรพันธ์  เถื่อนสาด
3. นางสาวประภากร  ศรีบาล
4. นางสาวปาณิสรา  เกิดนาค
5. นายพงษ์สวัสดิ์  สุวภาพกุล
6. นายรวินท์  สุขแก้ว
7. นางสาววริศรา  เย็นใจ
8. นางสาวศิวพร  สมพงษ์
9. นายศุภวัทน์  เมืองรมย์
10. นายเศรษฐโสภณ  บางนาค
 
1. นายวรัญญู  อติศักดิ์กุล
2. นายสิทธิชัย  บุญนาค
3. นายธรรศกร  ดิษฐสุวรรณ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 8 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จัตุรภูมิ
2. เด็กหญิงพัชรพร   ชาญศิริชัย
3. เด็กหญิงวลัยพร  พิลึก
4. เด็กหญิงสุธาสินี  สีลุน
5. เด็กหญิงสโรชา  ธรรมผล
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เดชาพันธุ์กุล
2. นางสาวจิรภัทร์  ธิปัญญา
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวจรรยพร  รักยุทธ์
2. นางสาวณัฐธิดา  สันทอง
3. นางสาวธมลวรรณ  สุขแก้ว
4. นางสาววรกมล  โมนะ
5. นางสาวสุชาดา  ทังสุนันทน์
 
1. นางน้ำผึ้ง  เสืองาม
2. นายชานน  จาตุรัส
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงจิดาภา  เมืองโพนงาม
2. เด็กหญิงพรชนก  สุสุข
3. เด็กหญิงวารีดา  พิศรูปพรรณ์
 
1. นายรัฐเขตต์  หิรัญ
2. นางสาวอินทุอร  จริยากุลวงศ์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 20 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวชุติมา  แสงแก้ว
2. นางสาวภาสินี  ใจพรมมา
3. นางสาวรัตนาวดี  เปี่ยมสวัสดิ์
 
1. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
2. นางสาววรัญญา  สารัตน์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76.4 เงิน 17 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แสงเหลี้ยม
2. นางสาวชนม์นิภา  สืบสาคร
3. เด็กหญิงอมรกานต์  สมัครมิ่ง
 
1. นางบุญทิพา  ภู่เนตร
2. นางสาววนิดา  ขานฤทธิ์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81.4 ทอง 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวนิรันดา  สุขสยาม
2. นางสาวปิยะมน  มั่นคง
3. นางสาวศศิกานต์  จอมมะเริง
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   อุทธารนิช
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  จันทะมาต
2. เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์ญา  รัตนเมธาโกศล
 
1. นางสาวจิราพร  อ่อนแล
2. นางสาวคุณัญญา  โคตรประทุม
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1. เด็กชายธนกฤษ  สีโยจารย์
2. เด็กชายธนาวุฒิ   พวงอูด
 
1. นายจักรกฤษ    เวียงคำ
2. นางสาววิลัยพร   พิทักษา
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายก้องภพ  เสมาชัย
2. นายธรรมรักษ์  ฤกษ์ปาณี
 
1. นางสาวคุณัญญา  โคตรประทุม
2. นายอมรเทพ  ทาประโคน
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 59.66 เข้าร่วม 31 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กชายธนวินท์  ชาเหลา
2. เด็กชายพิริยะ  ราชำ
 
1. นางสาวนันท์นภัส   แช่มเงิน
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ไตรมณี
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 53.67 เข้าร่วม 34 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นายชนกานต์  ลีศรีทอง
2. นายอัครวินท์  บุญเผื่อน
 
1. นางสาวนันท์นภัส   แช่มเงิน
2. นางสาวสุดารัตน์  เป็นมงคล
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 29 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กชายปวร  อิทธิอมรเลิศ
2. เด็กหญิงโชติกา  องค์ศิริศิลป์
 
1. นางสาววิรันชณาท์  สาริกานนท์
2. นางนุชนาถ  อินทรวิจิตร
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายนทีธาร  ลิขิตวิวัฒน์พงศ์
2. เด็กชายวิสุทธิพงศ์  มิ่งวิวัฒน์
 
1. นางสาวชุลีกร  พินธิระ
2. นางสมพิศ  วงษ์ประเทศ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 42.66 เข้าร่วม 39 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงนันทกานต์  อุดม
2. เด็กหญิงระลินทิพย์  พรมทอง
 
1. นางสาวอุมาพร  รักศรี
2. นางสาวชุลีรัตน์  แสงมณี
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71.67 เงิน 25 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวจีรภัทร  ศรีรักษา
2. นางสาวพิมลภัส   โสขุมา
 
1. นายภูเบศร์  ขาวพุ่ม
2. นายวินัย  ศรีใสคำ
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 42 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายคณุตม์  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาวพลอยบุษย์  จำปาทอง
 
1. นายภูเบศร์  ขาวพุ่ม
2. นายวินัย  ศรีใสคำ
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.33 เงิน 19 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. นายรัฐธีร์  จารุศิลาวงศ์
2. นายอภิวรรธน์  สุขถาวรประดิษฐ์
 
1. นายคุ้มพันธ์ุ  จันทวัน
 
164 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 9 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงชลลดา  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายศิรวัส  ศรีสุขพร้อม
3. เด็กหญิงอภิสรา  อ่องแตง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ศรีบูระเดช
2. นางสาวจุลรักษ์  จุลกะ
 
165 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 22 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายก้องภพ  ปัญจะการ
2. นางสาวนงรัตน์  หลวงอำมาตย์
3. นายศุภณัฐ  ปีติตระกูล
 
1. นายจำลอง  จำปากุล
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  นกโต
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77.83 เงิน 10 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นายวงศธร  สุขนฤมิตร
2. เด็กชายศักรินทร์  เหิกขุนทด
 
1. นายมารุต  จันญะฉาย
2. นางสาววรันธร  มีบำรุง
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กชายณัฐนนท์  อินทรวิจิตร
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ใหญ่สีมา
3. เด็กหญิงวิรัลพัชร  นิ่มปราง
 
1. นายพนาดร  แสนใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  นกโต
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 75 เงิน 13 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายธีรดนย์  จันทร์หอม
2. นายพิศาล  อั้วนา
3. นายอดุลย์  ไพยการ
 
1. นายพนาดร  แสนใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  นกโต
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กชายนราธิป  เฉลิมพรต
2. เด็กชายรวีวัฒน์  เอี่ยมสอาด
3. เด็กชายวิศรุต  ประกอบผล
 
1. นายพนาดร  แสนใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  นกโต
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 92 ทอง 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  พิมพากุล
2. นายธีระภัทร์  นพรัตน์
3. นางสาวแคทรียา  วงศ์กระจ่าง
 
1. นายทัตเทพ  กู้ภูเขียว
2. นางดวงกมล  เดชทวิสุทธิ์
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กชายพีรพัทธ์  เจริญทรัพย์
2. เด็กชายวุฒิชัย  ทิพยเลิศ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ฟักถาวร
 
1. นายจาตุรนต์  เจริญสุข
2. นางสาวจิราพร  อ่อนแล
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 13 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวนรากร  เทืองผล
2. นางสาวพลอย  บุญศร
 
1. นายอนันต์  พรมเสนสา
2. นายท้ตเทพ  กู้ภูเขียว
 
173 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 20 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายชนสิษฏ์  สมแสง
2. เด็กชายชุติเดช  ประทุมรุ่ง
3. เด็กชายลภัส  ฉัตรจตุรภัทร
 
1. นายกมล  ประทุมรุ่ง
 
174 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 70 เงิน 13 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นายณัฐนันท์  ปรีเปรม
2. นายวิศรุต  เกษมภูมิรัตน์
3. นายสิริเชษฐ์  ศิริสานต์
 
1. นายชนะชัย  ทับเกษม
2. นางสาวอำภาพร  เพ็ชรเย็น
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.66 ทอง 11 โรงเรียนอาษาวิทยา 1. เด็กชายชัยธวัช  แสงสิงห์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พุฒภา
3. เด็กหญิงสิริยาดา  เกิดแก้ว
 
1. นางปาริชาติ  อังคณาเอมอร
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 45 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายธนาคาร  รักใหม่
2. นายวัชระ  วิเชียร
3. นายอัฐพล  ธุระบุญ
 
1. นางสาวชลธิชา  ประสพดี
2. นายสมบัติ  แก้วศรี
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84.67 ทอง 15 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  มะลาวัน
2. เด็กหญิงประกายแสง  เกรัมย์
3. เด็กหญิงรมณียา  สุดเตาะ
 
1. นางศศิพงษ์  แจ่มปัญญา
2. ว่าที่ร้อยตรีชูเกียรติ  พาแก้ว
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.66 ทอง 5 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นางสาวกันต์กมล  สายใยทอง
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  เกิดสิน
3. นางสาวสุภัทสร  สินเต๊ะ
 
1. นางศศิพงษ์  แจ่มปัญญา
2. ว่าที่ร้อยตรีชูเกียรติ  พาแก้ว
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 11 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงจิตตินี  จันทนา
2. เด็กหญิงนัยนา  อินคง
3. เด็กหญิงยุวพร  คำสุนทร
4. เด็กหญิงสิริยากร  รุ่งวิสัย
5. เด็กหญิงสุมิตรา  แย้มกลิ่น
6. เด็กหญิงเกศริน  ชมเชียง
 
1. นายณัฐพงษ์  บ่อสะอาด
2. นายปฎิญญา  กลิ่นหอม
3. นางสาวสุระพิณ  บุญญฤทธิ์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 78 เงิน 37 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวกฤตยา  จิระสง่ากุล
2. นางสาวชฎาภรณ์  เทศซ้อน
3. นางสาวประภัสสร  นาคพันธ์
4. นางสาวอังคนา  ปาปะโน
5. นางสาวอาทิติญา  เอี่ยมโชติ
6. นายเอกสิทธิ์  สำราญสุข
 
1. นายณัฐพงษ์  บ่อสะอาด
2. นายปฎิญญา  กลิ่นหอม
3. นางสาววัชรี  โชคปีติกุล
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. เด็กหญิงนฤมล  คำตาล
2. เด็กหญิงพสชนัน  เทศโล
3. เด็กชายวรกิจ  อ่วมกระทุ่ม
 
1. นางเขมรินทร์  โตแปลก
2. นางสาวอรอุมา  พรหมฤทธิ์
 
182 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78.4 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 1. นางสาวนงค์รัตน์  กลิ่นสำแดง
2. นางสาวนภาภรณ์  ศิริสัมปทา
3. นางสาวเมธาวี  แสนคง
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  รัตนวาณิชกุล
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.33 ทอง 16 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  แจ่มจำรัส
2. เด็กหญิงณัฐสุภา  จงเจริญจินดา
3. เด็กหญิงปทิตตา   กลิ่นหอม
 
1. นางสาวจุฑามาศ   คนธรัตน์กุล
2. นางอำไพวัลย์  วงศ์ใหญ่
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.67 ทอง 23 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1. นางสาวณัฏฐา   แหลมสมุทร
2. นายธนพัฒน์    สิงพละ
3. นางสาวพิมชนภา   เสาโมก
 
1. นางสาวศิรินันท์   จรตระการ
2. นางสาวธนัญญา   สุหา
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 42 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชัญญา  กองแก้วมา
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  จีนพิน
3. เด็กหญิงพรหมพร  จำสันเทียะ
 
1. นางสาววิสุทธร  คุณรักษา
2. นายธวัชชัย  พรมจันดา
 
186 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 73 เงิน 30 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  พัฒนจันทร์
2. นางสาวธิดารัตน์  ตั๊นเจริญ
3. นางสาวสุกัญญา  สุทธิประภา
 
1. นายราชพฤกษ์  จันทวิภา
2. นางสาววิสุทธร  คุณรักษา
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงชนาพร  ทองจำนงค์
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ปุ่นจ้อย
3. เด็กหญิงพิชามญช์  แซ่หยิบ
 
1. นางนุชนาถ  ศรีสัจจะ
2. นางสาวมธุรส  เห่งนาเลน
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 43 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1. นายณรงค์ยุทธ   จิตต์จำนงค์
2. นางสาวทัศสุดาพร   ต้นคำ
3. นายอดิศร   ชิณเทศน์
 
1. นางสาวธนัญญา   สุหา
2. นางสาวศิรินันท์   จรตระการ
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง 28 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพัชราภา   สุภาพ
2. เด็กหญิงมลทิชา   จงเจริญ
3. เด็กหญิงสุทธิดา   โกวฤทธิ์
 
1. นางสาวโสมนัสสา   พงษ์สุวรรณ
2. นางสาวศิรินันท์   จรตระการ
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.33 ทอง 8 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1. นางสาวกรรณิกา    งามจำรัส
2. นายชัชพงษ์   คารมหวาน
3. นางสาวนิรชา   จันทร
 
1. นางสาวโสมนัสสา   พงษ์สุวรรณ
2. นางสาวธนัญญา    สุหา
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กชายธนากร  หอมหวล
2. เด็กหญิงนหกมล  เหล่าธิรพาณิช
3. เด็กหญิงศรีรัศมิ์  รัศมี
 
1. นางเสาวนีย์  หิรัญวัฒน์
2. นางประภาพร  ขันสุวรรณ
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวณัชชา  ธรรมครองอาตม์
2. นายวรชิต  นันทมาศิริกุล
3. นางสาววรรณกานต์  นิ่มถนอม
 
1. นางขวัญเรือน  กันภัย
2. ว่าที่ร้อยเอกเจษฎา  ทองมี