สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86.66 ทอง 10 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปานสีทอง
 
1. นางกัญกนิษฐ์  ทรัพย์ทั้งสาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 70.66 เงิน 44 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวรวิภา  ชิรัมย์
 
1. นายชาคริต  รักชาติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 45 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ทำนาย
 
1. นางสาวพรพรรณ  มั่งคั่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 51.5 เข้าร่วม 50 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวสุชาดา  กำบังกาย
 
1. นางสุวรรณา  ปิ่นทองน้อย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73.66 เงิน 28 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีแสงแก้ว
 
1. นางประคอง  วีระศักดิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78 เงิน 18 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  จงผลาผลกุล
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  นาประสิทธิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.66 ทอง 15 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แย้มเมือง
 
1. นางสาวศิริพร  ครองเคหา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71.67 เงิน 29 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นางสาวอนุพร  สุนทรเกษตร
 
1. นางสาวศิริพร  ครองเคหา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78.91 เงิน 6 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงมินลดา  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงเขมมิกา  ฉายสุวรรณ์
3. เด็กหญิงโชติกา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวประดิษฐา  พุ่มพวง
2. นายกิตติศักดิ์  แก้วตา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 41 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  บุญพูล
2. นางสาวศิริลักษณ์  แก้วพูน
3. นางสาวอรจิรา  ชมภูราช
 
1. นางสาวประภาสิริ  ด้วงเงิน
2. นางสาวศิรินภา  เติมสูงเนิน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 46 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงปรณัฐ  นาคเทียน
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เรือนไทย
 
1. นางณษมา  เจริญสลุง
2. นางทรรศน์มน  สุขสวัสดิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 42 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. นางสาวสุนิสา  ทองหล่อ
2. นางสาวสุพรรษา  ฉิมประสิทธิ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้วตา
2. นางสาวจารุวรรณ  พันธุ์แสน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 47 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงสรวีย์  โอสถ
2. เด็กหญิงสุธีรา  โอสถ
 
1. นางสาวพรพรรณ  มั่งคั่ง
2. นางเบญจา  จั่นงาม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 65.78 ทองแดง 46 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวอมราวดี  สุขุมพันธุ์พงศ์
 
1. นางเบญจา  จั่นงาม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 23.5 เข้าร่วม 45 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กชายภาวัต  บุญจันทร์เชย
 
1. นายอุทัย  บุญจันทร์เชย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24.5 เข้าร่วม 43 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นายภูมิภัทธ์  ทาภักดี
 
1. นายอุทัย  บุญจันทร์เชย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54.75 เข้าร่วม 41 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงรวิธิดา  เถาหล้า
2. เด็กหญิงวริศรา  เทพโสดา
3. เด็กหญิงอมาวศรี  ธูปทอง
 
1. นายอนุชิต  สุขประเสริฐ
2. นางขนิษฐา  เจริญสลุง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80.1 ทอง 25 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวบุษบากร  ทวีฤทธิ์
2. นายภานุวัฒน์  นาพรมเทพ
3. นางสาวสายสมร  โสภา
 
1. นางอัญชนา  ศุภภัคว์รุจา
2. นางสาวประภัสสร  พิมพ์สิน
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 69.13 ทองแดง 12 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  วรฤทธิ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ขุนอินทอง
3. เด็กหญิงวรรณภา  เจริญสลุง
 
1. นายวีระฉัตร  จำนงค์ถ้อย
2. นางสาวปัทมา  เหรียญทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 46.75 เข้าร่วม 47 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวจารุวรรณ  อินทร์นาง
2. นางสาวธนัชชา  บุญอ้วน
3. นางสาวพัชราพร  แหวนทองคำ
 
1. นายปัญญา  กินสูงเนิน
2. นางสาวปิยรัตน์  แพรสี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 47 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงกุลนันท์  จันทร์มณี
2. เด็กหญิงสุรีย์วรรณ  สติคาม
 
1. นายสุวิทย์  บุญหนุน
2. นางสาวกาญจนา  ชาติไทย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 26 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาววรางคณา  แสงตะวัน
2. นางสาวเบญจวรรณ  จันทะเจียง
 
1. นายสุวิทย์  บุญหนุน
2. นางสาวกาญจนา  ชาติไทย
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ประเสิรฐทรัพย์
 
1. นายปัญญา  กินสูงเนิน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวธัญพิชชา  ขำปู่
 
1. นายปัญญา  กินสูงเนิน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64.71 ทองแดง 45 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กชายภูวภัทร  จึงมีโชค
2. เด็กหญิงศศิธาดา  เวสสธาดา
 
1. นางพงศ์ผกา  รุ่งโรจน์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 51 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นางสาวพัชลิน  เกื้อกูลสถาพร
 
1. นายปัญญา  สูตรสุข
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  สุวรรณศรี
 
1. นางสุธัญญา  ศิริวรรณ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 92 ทอง 30 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นายสิทธา  ตรีพรชัยศักดิ์
 
1. นางวันวิสาข์  ทองเพ็ชร
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 32 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงกุลิสรา  สายด้วง
2. นางสาวปวีณา  เวชประสิทธิ์
3. นางสาวพรวิภา  อินอ่อน
 
1. นางกาญจนา  เหลาหอม
2. นางสาวเยาวลักษณ์  กองศิลป์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 38 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวธิติศิริ  ก๋าเขียว
2. นายภัทรพงศ์  แสงทอง
3. นายเฉลิมชาติ  คงไทย
 
1. นางเฉลิมศรี  คงไทย
2. นายสถิต  เหมือนสังข์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.8 ทอง 20 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  บริรักษฺ์
2. เด็กหญิงฐานิดา  พิมพา
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  พรหมบุตร
 
1. นางสาวลัดดา  ปริยาปัญจางค์
2. นางสาวรวีวรรณ  เมืองรามัญ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 47 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นางสาวนิดา  มีศรี
2. นางสาวประภัสสร  ใจตรงนา
3. นายสุธางค์  นิลชาติ
 
1. นางสาวกรณษา  ธำรงพวงทอง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ปลื้มชัย
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงวิลาสินี  จันทะดวง
2. เด็กชายศิริพงษ์  ภาระภิตานนท์
3. เด็กหญิงโสรชา  คำสง่า
 
1. นางสาวจันทร์ฑิตา  บุญแท่ง
2. นางสาวสุกัญญา  คุ้ยทรัพย์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76.8 เงิน 26 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ข้อกิ่ง
2. นายธีรพัฒน์  ชัยสนาม
3. นายภาณุกร  โคกกระเทียม
 
1. นางสาวอำพร  เจริญพร้อม
2. นางสาวปูริดา  สุขรื่น
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 41 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนากร  อ่อนน้อม
2. เด็กหญิงลลิตา  ร่มลำดวน
3. เด็กหญิงสุธินันท์  เนี่ยงจิต
 
1. นายวิฑูรย์  ธนะศิวาทรัพย์
2. นางสาวปิยรัตน์  วงษ์กาญจนรัตน์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.9 ทอง 6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายจิณณพัต  ทองนาเมือง
2. นายอนาวิน  คึขุนทด
3. นางสาวอารียา  ศรประดิษฐ
 
1. นางสาวนุจรินทร์  สิทธิเลิศประสิทธิ์
2. นางธิดารัตน์  โปร่งเจริญ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 33 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  ลิกขะไชย
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  วงษ์ดี
 
1. นายธวัชชัย  วงษ์ดี
2. นางสาวกัทลี  ไตรภูมิ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 40 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายภาคภูมิ  โอสถ
2. นายเอกราช  ฉลาดแย้ม
 
1. นายธนัญท์กุล  ชูชื่น
2. นายอดิศักดิ์  ทิพย์สุวรรณ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83.44 ทอง 9 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หกขุนทด
2. เด็กชายอมรินทร์  คูเซนเบิร์ก
 
1. นายขวัญชัย  ศิริวรรณ์
2. นายสุเทพ  นาคศรีสุข
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62.04 ทองแดง 9 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สังข์รุ่ง
2. เด็กชายณัฐยศ  เรือนกุณา
 
1. นายวัชรพล  จันทรวงศ์
2. นายธนัญญ์กุล  ชูชื่น
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นายจิราพัฒน์  ดาวงศ์
2. นายชญานนท์  อินทร์หอม
3. นายพงศธร  ชุมศิริ
 
1. นายวิษณุ  สายใจดี
2. นายภรภัทร  แสนยะบุตร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.6 ทอง 35 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  บรรจงเปลี่ยน
2. เด็กหญิงปานเลขา  เล็กเจริญ
3. เด็กหญิงอัญชลี  เย็นระยับ
4. เด็กหญิงเปมิกา  แท่นทอง
5. เด็กหญิงแพรวพรรณ  พัดน้อย
 
1. นายศิรพัทร์  สินมา
2. นายปิยะพงษ์  แว่นสุวรรณ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 72.8 เงิน 43 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวณัฐกานต์  หว่างกล่อม
2. นางสาวณัฐธิดา  เรืองศิลป์
3. นางสาวรัตน์ติยา  เอื้อสลุง
4. นางสาวสุกัญญา  บุ้งทอง
5. นางสาวสุทธิชา  กล่ำภากร
 
1. นางสาวเครือวัลย์  อยู่ใจเย็น
2. นางสาวรุ่งรัตน์  สวัสดิ์สุข
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 51 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  นิตสายทอง
2. เด็กหญิงพรพันธ์  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงสุทธิชา  ศรีพันธ์ุ
4. เด็กหญิงอริตา  น้ำฝน
5. เด็กหญิงเคียงคืนเพ็ญ  แสงวิภาสนภาพร
 
1. นายยุทธนา  ลมสูงเนิน
2. นางสาวอิติการ  ย่านส้ม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.2 เงิน 35 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวรุ่งนภา  ไทยก้อน
2. นางสาววราภรณ์  แสงทับ
3. นางสาวสุกัญญา  หินใหม่
4. นางสาวสุพรรณษา  ภูมิ
5. นางสาวเบญจมาภรณ์  เดชมาก
 
1. นายประพวน  สุ่มเมือง
2. นางเยาวพา  บุญส่งศรี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายธนกฤต  บุญหล่อ
2. เด็กหญิงนภชล  แต่งทรัพย์
3. เด็กหญิงนุดี  เกษมมงคลชัย
4. เด็กหญิงปณิตา  เรืองจาบ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  กุลชะโล
 
1. นายชำนาญ  พวงทอง
2. นายวชิรวิทย์  เอี่ยมวิลัย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79 เงิน 17 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายกิตติธัช  ซาไซย
2. นางสาวฐิตินันท์  เมืองจันทร์
3. นางสาวธัญวรัตน์  พงษ์เทียน
4. นางสาวศุภิสรา  สิงห์แก้ว
5. นางสาวเสาวภา  เบญจโอฬาร
 
1. นายณรงค์  เกตุหล่ำ
2. นายประเสริฐ  เผ่าพันธุ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวกชนุช  บุษราคัม
2. นางสาวกมลพรรณ  แม้นพวก
3. นางสาวจิราภรณ์  ฉากมงคล
4. นางสาวณัฐชยา  แก้วสุข
5. นายณัฐวุฒิ  งอกข้าวนก
6. นางสาวธีมาพร  มาลาล้ำ
7. นายปราโมทย์  นกพุดทา
8. นางสาวพนิดา  สุนทรศาลทูล
9. นางสาวพัทธนันท์  วงศ์อำมาตย์
10. นายพุทธิพงศ์  จรไธสง
11. นางสาวภัททิยา  พฤกษ์อำนวย
12. นางสาวมนต์ชิตา  สวยสะอาด
13. นายรติพงษ์  รักพงษ์
14. นายวรวัฒน์  แสนศิริ
15. นายศราวุธ  มูลอินทร์
16. นายศิวะรักษ์  เสื่อพรหม
17. นายสมพงษ์  พานแก้ว
18. นายสิทธิโชค  เจริญธรรม
19. นายอนันต์  บรรดาศักดิ์
20. นายอภิชาต  จันทรพรม
 
1. นางสาวจักษณา  บัวบาน
2. นายธัชนนท์  ระบิล
3. นางสาวสิรีธร  คล้ายมี
4. นายศราวุฒิ  นันโต
5. นางสาวผกามาศ  จันทนา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86.8 ทอง 9 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  บุญโรจน์
2. นายทินกร  แสงเรือง
3. นายธนบูรณ์  แสนทวี
4. นายธนาธรณ์  สามิลา
5. นายธีรภัทร  หนุนนาค
6. นายนรบดี  ประกอบนันท์
7. นางสาวภัคจิรา  ฮุง
8. นางสาวมนัสชนก  นรสิงห์
9. นางสาวรัตนาพร  บุญสุข
10. นายวงศพัทธ์  ทีนารัตน์
11. นางสาวสหฤทัย  พ่วงแพ
12. นายสิทธิพร  สิทธิคำ
13. นางสาวสิริลักษณ์  เหมือนเมือง
14. นายอนุพงศ์  สีสมุทร
15. นางสาวอารียา  ดมอุ่นดี
16. นางสาวอุมาภรณ์  ช้างป่าต้น
17. นางสาวเกศนันท์  ขันศิริวงศ์
18. นางสาวเมษนี  แตงทอง
19. นายไชยรัตน์  ราศรี
20. นายไชยวัฒน์  กลิ่นฉาย
 
1. นางอรวรรณ  สุวรรณภักดิ์
2. นางสาวอนุสรา  คิมทอง
3. นายฉัตรดนัย  บุญรักษ์
4. นางสาวมณีรัตน์  ระนาด
5. นายประมวล  วงษ์สีแก้ว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.67 ทอง 20 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กชายธนาวุฒิ  เผือกประพัฒน์
 
1. นางสาวเกศกัญญา  กรดเกล้า
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 31 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. นายธนดล  เหชัยภูมิ
 
1. นางสาวรุ่งพิวา  คัดติยากุล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 44 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายพีรภัทร  ปานศรีทอง
2. เด็กหญิงเขมศร  หล้าพระบาง
 
1. นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์
2. นายณัฏฐ์วัฒน์  อนันตะสุข
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.5 ทอง 32 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายกล้าณรงค์  โพธิ์วงศ์
2. นางสาวภัทราพร  สินธุไชย
 
1. นางสาวจักษณา  บัวบาน
2. นายธัชนนท์  ระบิล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงญาดาวดี  ซิกส์
2. นางสาวทิวาพร  อินทรจักษ์
3. เด็กหญิงบุศกรณ์  ดนตรี
4. เด็กหญิงบุศราคัม  เฉลิมมณฑป
5. เด็กหญิงภักดิพร  กำแหงนา
6. นางสาววรลักษณ์  ขุนบ้านฆ้อง
7. นางสาววรางคณา  เงินพัน
8. เด็กหญิงสุธาสิณี  บูรณคุณามณี
9. เด็กหญิงหทัยชนก  อังกาบ
10. นางสาวเกศนารี  อ่อนอ้วน
 
1. นางศรีวิไล  ตันติวัชราชัย
2. นางสาวสิรีธร  คล้ายมี
3. นายสมัย  มณีจักร์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนยางรากวิทยา 1. เด็กชายจิรายุทธ  เอี่ยมสม
2. เด็กหญิงชิดกมล  แสงทอง
3. นางสาวธัญญาลักษณ์  ทองคำ
4. เด็กชายบรรณสรณ์  ทองอ่อน
5. เด็กหญิงพิชชาภา  คำวิเศษ
6. เด็กหญิงพิมพา  ประไวย์
7. นางสาวมะลิวรรณ  สุกเพิก
8. เด็กชายวรวิทย์  พูนรัมย์
9. เด็กชายเดชสิทธิ์  ไม้สันเทียะ
10. เด็กชายเปรมปฌา  ครุษสัง
 
1. นายวีระวัฒน์  ระนาท
2. นายนริศ  ปืนแก้ว
3. นายวินัย  ขุมทรัพย์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83.2 ทอง 9 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ส่งศิริ
2. เด็กหญิงชณิตา  รุ่งอรุณ
3. เด็กหญิงชัชชา  กลิ่นโกสุม
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปิ่นวันนา
5. นางสาวภัสสร  แผงนอก
6. เด็กหญิงมัณฑนา  หนูสวัสดิ์
7. เด็กหญิงว่านทอง  ดังโพธิ์ทอง
8. นางสาวเพ็ญนภา  เพ็ญเกตุการ
 
1. นายธีรชัย  โตนวน
2. นายชัยณรงค์  ศรสวรรค์
3. นายมานพ  นอบน้อม
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  บัวโพด
2. เด็กชายภาณุเดช  ทรงกลิ่น
3. เด็กชายมิณท์ธดา  มีส่ง
4. เด็กชายรชต  เตร์มี
5. เด็กชายวสุพล  ทองบ่อ
6. เด็กหญิงวิภาวี  นมขุนทด
7. เด็กชายสหรัฐ  อยู่ยิ่ง
8. เด็กชายสิทธิพล  เรือนจันทร์
9. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ยิ้มสาระ
10. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ศรีประดิษฐ์
 
1. นางสาวศุภณัฐ  ทองฉายา
2. นายปิยะพงษ์  เพชร์พงษ์
3. นางสาวประภาพร  แก้วตา
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 74.5 เงิน 5 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวชนิกาญจน์  รัตตานนท์
2. นางสาวประภาดา  วาดวงษ์ศรี
3. นางสาวพัณพัสษา  มาตย์นอก
4. นางสาวมุกค์รวี  คงดี
5. นางสาวราตรี  วิทยา
6. นางสาวศรสวรรค์  อดกล้า
7. นางสาวสุดารัตน์  เหล่คำ
8. นางสาวหทัยชนก  แซ่เกิ่น
9. นางสาวอาภัสรา  โพธิ์มิทูล
10. นางสาวเบญจพร  สวัสดิ์รักษา
 
1. นายวัชรินทร์  บุญจันทร์
2. นายอุเทน  เอกเจริญ
3. นายฉัตรชัย  องอาจ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 49 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  บุญอ้อย
2. เด็กหญิงสุภาพร  บุญประมวล
 
1. นายคณาเดช  วงษ์กาญจนรัตน์
2. นางพวงพยอม  ตาลเหล็ก
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81.5 ทอง 23 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาววิภาวรรณ  ช่วยสัตย์
2. นางสาวศิรรินทร์  พาสาเวช
 
1. นางลาวัลย์  เจริญทรัพย์
2. นางอารีรัก  บุญรามณรงค์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงลักขณา  แซ่สง
 
1. นางสุจารี  กลีบเอม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 67 ทองแดง 36 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  จุมพลพงษ์
 
1. นายสัญญา  จ่างสกุล
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงพรนัชชา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางสุจารี  กลีบเอม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70.66 เงิน 41 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. นางสาวนุชธิดา  สุขดี
 
1. นางกัญฐณา  ขันอาษา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67.3 ทองแดง 36 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. เด็กหญิงอัญธิญา  เกิดลาภ
 
1. นางสายยนต์  เสือสูงเนิน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75.3 เงิน 25 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. นางสาวกมลทิพย์  หนูสลุง
 
1. นางสายยนต์  เสือสูงเนิน
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนยางรากวิทยา 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ลันขุนทด
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  พิพิธปิยะปกรณ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวเหมรัตน์  ชาญกิจ
 
1. นายสัญญา  จ่างสกุล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64.7 ทองแดง 38 โรงเรียนสร้างพัฒนา 1. เด็กหญิงนันทิชา  กออินทร์
2. เด็กหญิงสุชาดา  คงสถาน
 
1. นายวิฑูลย์  ร่มโพธิ์ตาล
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 33 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  กระโจมแก้ว
 
1. นางศิริวรรณา  จันทนากร
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนยางรากวิทยา 1. นางสาวสายสมร  ราชวงษ์
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  พิพิธปิยะปกรณ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญเปลี่ยน
2. เด็กหญิงอรัญญา  กุลสอน
3. เด็กหญิงอาริยา  โม่งปราณีต
 
1. นางสาวทัยมน  แก้วโมกุล
2. นางสาวศิริรัตน์  เถื่อนดี
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 75.3 เงิน 19 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายณัฐวุฒิ  นิกรพันธ์
2. นางสาวสุกัญญา  อินทรสนธิ
3. นายสุรฤกษ์  เกิดแก้ว
 
1. นางสาวศิริรัตน์  เถื่อนดี
2. นางสาวทัยมน  แก้วโมกุล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ศิริคำ
 
1. นายจักรี  รุททองจันทร์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 23 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. นายอนุพงษ์  หงห์ษา
 
1. นายสมคิด  อ่อนบาง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายเอกรัตน์  ไทยอุส่าห์
 
1. นายจักรี  รุททองจันทร์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 76 เงิน 14 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายวรท  พฤธิ์ตระการ
 
1. นายสมชาย  ทองโต
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83.3 ทอง 26 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายกิตติภัทร  ตุลาทอง
 
1. นายจักรี  รุททองจันทร์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86.3 ทอง 21 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายธีรภัทร  อ่อนสลุง
 
1. นายชัชวาลย์  สาธารณะ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 32 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงวรนันท์  ทองโต
 
1. นายสมชาย  ทองโต
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 22 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวสุดใจ  ถนอมวงษ์
 
1. นายจักรี  รุททองจันทร์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 11 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวแพรวา  ละบุญเมือง
 
1. นายจักรี  รุททองจันทร์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สลุงเสือ
 
1. นายจักรี  รุททองจันทร์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 59.33 เข้าร่วม 25 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กหญิงพัธธราภร  ธนัตถ์วรากุล
 
1. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90.66 ทอง 11 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงภัทรวดี  พิมพ์สารี
 
1. นายจักรี  รุททองจันทร์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 83.3 ทอง 22 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายวีระพล  ตบไธสง
 
1. นายจักรี  รุททองจันทร์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 31 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กชายศิริวัฒน์  สุขวิวัฒน์
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  บิดขุนทด
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 74 เงิน 18 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายวิชิต  เรียงหน่า
 
1. นายชลเทพ  สมัครการ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.33 ทอง 8 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ไชยโชติ
 
1. นายสมคิด  อ่อนบาง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 26 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นางสาวกัลณิกา  อิ่มดี
 
1. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 76 เงิน 22 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. นายจตุรงค์  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงจิตสุภา  พาที
3. เด็กชายบัญญวัต  กล่ำถึก
4. เด็กหญิงปัทมา  ชูชิต
5. เด็กหญิงปาริชาติ  เพากระนวน
6. นายพงศ์พานิช  ศิริบรรจง
7. เด็กชายวรพล  โตสารเดช
8. นางสาววรวรรณ์  เหระยัง
9. เด็กชายวุฒิชัย  จำปาพันธ์
10. นายอนุพงษ์  หงห์ษา
11. เด็กชายเจษฎา  ประทีปกาญจนา
 
1. นายสมคิด  อ่อนบาง
2. นายวรวิทย์  ชิดชอบ
3. นางสาวรณิษฐา  ชิดชอบ
4. นายสุบิน  สูนเงิน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 74.2 เงิน 22 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิงสกุล
2. นายชลสิทธิ์  บุญจง
3. เด็กหญิงชุติมา  บัวงาม
4. เด็กหญิงณัชชา  ดอนไพร
5. นางสาวดาวพระศุกร์  ศรีโสภณ
6. เด็กชายธนกฤต  ผลปราชญ์
7. นางสาวธัญญารัตน์  ศรีอ่อน
8. นายธิวา  บุญกระจ่าง
9. นางสาวนพเกล้า  แซ่ลี้
10. นางสาวนิติยา  อินทร์แพ่ง
11. นางสาวน้ำหวาน  ลอยมา
12. นางสาวพิชญ์สินี  ศรีมาวงษ์
13. นายพิชิตชล  กลิ่นไทย
14. นางสาวมณีรัตน์  ยังรักษา
15. นางสาวศิริวรรณ  ทองคำน้อย
16. นายสราวุฒิ  คร้ามดี
17. เด็กชายสัมพันธ์  ปะวะภูตา
18. นางสาวสุวนันท์  โพธิ์เอี่ยม
19. นางสาวอนงค์นาฏ  โชติทองหลาง
20. นางสาวอริสรา  จิตรจักร์
21. นางสาวแวววาว  จิตวิกรม
 
1. นางสาวสุรัชนา  จาดจีน
2. นายปิยะพงษ์  แว่นสุวรรณ
3. นายวิวัฒน์  แก้วอุ้ย
4. นางสาวอารียา  อินทรพานิชย์
5. นางกัญฐณา  ขันอาษา
6. นายสุทัศน์  มอญดี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 21 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงกชกร  พงษ์สมถ้อย
2. เด็กชายชนะพล  อุ่นคำ
3. เด็กชายชัยวัฒน์  สุขวิทย์
4. เด็กชายนราธิป  สีกัน
5. เด็กหญิงปวีณา  ดาคำ
 
1. นายอิฐสรา  บุญคล้าย
2. นายอริยวรรต  รักษาเจริญ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.4 เงิน 38 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  เขระภูมิ
2. นายณัฐนันท์  เกรียงพุฒานนท์
3. นางสาวรัชนีกร  กลิ่นทอง
4. นายวีรภัทร  พันธุ
5. นายสหรัฐ  เพาะพูล
 
1. นายสิริพงศ์  ชาญเชนกมลศักดิ์
2. นายสุรศักดิ์  รองนากุล
3. นายวุฒิชัย  จงสุขกลาง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 75.4 เงิน 18 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. นางสาวกัญยารัตน์  ศิริสลุง
2. นางสาวกานต์พิชชา  สวัสดิ์สลุง
3. เด็กชายกิตติภพ  บุญทรงธรรม
4. นายจิรพงศ์  ขันนาค
5. นายจิรายุ  สลุงใหญ่
6. นางสาวชลธิชา  เอื้อสลุง
7. เด็กชายณัฐชา  อ่อนสลุง
8. เด็กชายณัฐนนท์  เพ็งนาม
9. นายณัฐพล  คำพลึก
10. นางสาวณัฐริชา  พงษ์พันธ์
11. นายณัฐวุฒิ  องอาจ
12. นายธนวิชญ์  เพ็งสลุง
13. นางสาวธัญยพร  แหยมเจโญ
14. นางธีรภัทร์  หิรัญรักษ์
15. เด็กชายนพรัตน์  แก่นสลุง
16. นางสาวนันทิชา  เจริญสลุง
17. นางสาวปวิณอร  สุชสลุง
18. นางสาวพรศิริ  ลาดสลุง
19. นางสาวพิมพ์ชนก  งานสลุง
20. เด็กชายพีรพงษ์  ทำลานดี
21. นางสาวพุธิตา  พิมพา
22. เด็กชายภูวไนย  เจริญสลุง
23. นายมงคล  พรหมคุณ
24. นางสาวรตนพร  เรืองสุวรรณ
25. นางสาววรรณพร  ตั้งสลุง
26. นางสาววรรษมล  คงจิว
27. นายวันเฉลิม  ดิษสลุง
28. นางสาวศศินา  พรมมา
29. นางสาวสุจิตรา  เจริญสลุง
30. นายสุทัช  มั่นสลุง
31. นายอดิศักดิ์  เพ็งสลุง
32. เด็กชายอตินันท์  เดชพล
33. เด็กชายอภิสิทธิ์  หนูสลุง
34. นายอานันท์  วานยุทโช
35. นางสาวอินทิรา  เหวชัยภูมิ
36. นางสาวอินทิรา  บุญตา
37. นายเกริกพล  สลุงอยู่
38. นางสาวเกศินี  มิตรน้อย
39. นางสาวเพชรน้ำผึ้ง  หนูหน่าย
40. นายเพชรรัตน์  สลุงโครพ
 
1. นายพิเชฏฐ์  กงแก้ว
2. นายสุทัศน์  ศรีแก้ว
3. นางสาวกชพรรณ  ลาพิมพ์
4. นายพรชัย  สีผาย
5. นายกิตติศักดิ์  แสงนาเรียง
6. นางสาวประพัฒน์ศร  อัญไชยศรี
7. นางสาวจิราภรณ์  แจ้งมรคา
8. นางสาวจิราภรณ์  สว่างใจ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวกชกร  แก้วระย้า
2. เด็กหญิงกนกพรรณ  แก่งสันเทียะ
3. นางสาวกัญญาดา   การีซอ
4. นายกิตติศักดิ์  บัวแก้ว
5. นายจักรกฤษณ์  กลิ่นเอย
6. นางสาวชลธิชา  สิงห์น้อย
7. นางสาวณัฎธิดา  กุลวงศ์
8. นางสาวณัฐธิดา  เรียงเสนาะ
9. เด็กชายณัฐพล  ชวนชม
10. นางสาวตรีรัตน์  ม่วงเช่น
11. เด็กชายธนวัฒน์  ทองจันทึก
12. นางสาวนริศรา  บุญทา
13. นางสาวนิษฐา  นามวงค์
14. นางสาวนุชธิดา  คุ้มสะอาด
15. นางสาวปักษธร  สุขเพ็ง
16. นายพงศธร  สีหะวงษ์
17. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สรไชยากร
18. นางสาวพาระวี  ฆ้องนอก
19. นางสาวภัคจิรา  รัตนสิงห์
20. เด็กหญิงมัศญาพร  คำเกิด
21. นางสาวมานิตา  เจียมถ้อย
22. เด็กหญิงมินตรา  แก่นปัดชา
23. นางสาวยุวดี  พรหมสุข
24. นางสาววราภรณ์  สรไชยากร
25. นางสาววริศรา  แสนหาญ
26. เด็กชายศักดิภัทร  ทองอินทร์
27. นางสาวศิริกานต์  เกิดตลาดแก้ว
28. นางสาวศุภิสรา  ผ่องแผ้ว
29. เด็กชายสิทธิพงศ์  แก่นสุวรรณ
30. นางสาวสุจิตรา  ภักดี
31. นางสาวสุทธิดา  อัทธะวีคูณ
32. เด็กหญิงสุทราวดี  รักญาติ
33. เด็กหญิงองค์อร  จันเครือเกิด
34. นางสาวอนัญญา  คุยสัน
35. นางสาวอริสรา  ทิพพะโม
36. นางสาวอารดา  นวลดั้ว
37. นางสาวเฉลิมขวัญ  พัฒนชัย
38. นางสาวเชษฐสุดา  เรืองวิลัย
39. เด็กหญิงเบญญาภา  เกตุโต
40. เด็กหญิงโสรยา  หงษ์กลาง
 
1. นายสุรศักดิ์  รองนากุล
2. นางศิริวรรณา  จันทนากร
3. นางสาวศุภิสรา  คงปรางค์
4. นางสาวณัฐวดี  ฤทัยแช่มชื่น
5. นายสุขสันต์  สิงลี
6. นางสาวศิริพร  ผิวอ่อน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 30 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กชายสายชล  เชื้อมีแรง
 
1. นายขจรศักดิ์  จินดาเนตร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง 10 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  โตสุข
 
1. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.3 ทอง 31 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงปวีณา  ดาคำ
 
1. นายอิฐสรา  บุญคล้าย
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 18 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  อินทะโชติ
 
1. นายชลเทพ  สมัครการ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 22 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กชายสายชล  เชื้อมีแรง
 
1. นายขจรศักดิ์  จินดาเนตร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.3 เงิน 31 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นายณัฐวุฒิ  ฉัตรเรืองวิโรจน์
 
1. นางสาววรรณรัตน์  เศรษฐี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.16 ทอง 14 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กหญิงเสาวรส  เล็กสถาน
 
1. นางสาววรรณรัตน์  เศรษฐี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 45 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวณัฎธิดา  กุลวงศ์
 
1. นายสุรศักดิ์  รองนากุล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 43 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  พร้าก้อน
 
1. นายรณชัย  ข้อกิ่ง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.66 เงิน 37 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายชยันธร  ม่วงกรุง
 
1. นายอิฐสรา  บุญคล้าย
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 59.33 เข้าร่วม 46 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงปรียานุช  สุขเอม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ยศเกรียงไกร
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 21 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวฐิติรัตน์  เกิดศิริ
 
1. นายสุรศักดิ์  รองนากุล
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กชายสายชล  เชื้อมีแรง
 
1. นายขจรศักดิ์  จินดาเนตร
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 28 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายชยันธร  ม่วงกรุง
 
1. นายอิฐสรา  บุญคล้าย
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 8 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกุล  บุญจันทร์
 
1. นายชัชวาล  จั่นงาม
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.3 เงิน 42 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นางสาวเปมนีย์  แสงสน
 
1. นางสาวภัครินทร์  สอาด
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 72 เงิน 28 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายฉัตรมงคล  คำนิล
2. เด็กหญิงชนัญฑิฌา  สิงห์โต
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  โตเผือก
4. เด็กหญิงปทุมมา  สนั่นเมือง
5. เด็กหญิงพัชติยา  กลั่นพรหม
6. เด็กชายมาโนอาห์  นุชพงค์
7. เด็กหญิงศศิธร  หันอาสา
8. เด็กชายศุภวิชญ์  เกิดกิจ
9. เด็กชายสันติภาพ  ก้อนคำ
10. เด็กหญิงสุชาดา  แสนทวี
11. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บัวชุมสุข
12. เด็กชายเทวัญ  จะตุเทน
 
1. นางสาวณัฐวดี  ฤทัยแช่มชื่น
2. นายสิริพงศ์  ชาญเชนกมลศักดิ์
3. นายชัชวาล  จั่นงาม
4. นายวุฒิชัย  จงสุขกลาง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85.4 ทอง 13 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กหญิงกวินนาถ  แก้วหนองสังข์
2. เด็กหญิงกัญญพัชร  ขวัญบุญจันทร์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิตรหาญ
4. เด็กหญิงกุลา  นิลลิกา
5. เด็กหญิงชลธิชา  เอี่ยมละออ
6. เด็กหญิงณัชชา  ขาวสวน
7. เด็กชายณัฐพงษ์  ฝอดสูงเนิน
8. เด็กหญิงณัฐรุจา  เกิดอินทร์
9. เด็กหญิงณัฐสุดา  คงสว่าง
10. เด็กหญิงณุวรีย์  ดีสันเทียะ
11. เด็กหญิงนารีรัตน์  ชูเจริญ
12. เด็กชายนิพัฒน์  แสงอยู่
13. เด็กชายปฏิพัฒน์  ศรชัย
14. เด็กชายปรวัฒน์  จันยานะ
15. เด็กหญิงพรกนก  ยินยิ้ม
16. เด็กหญิงพรทิพย์  นุ่มนวล
17. เด็กหญิงพัทรวดี  สมเดช
18. เด็กหญิงพิมพิกา  เจิมขุนทด
19. เด็กชายภาคภูมิ  ขาชัยภูมิ
20. เด็กหญิงมาริษา  จิตรกลาง
21. เด็กหญิงลัดดา  ฤทธิ์น้อย
22. เด็กชายวิโรจน์  แข็งเขตการณ์
23. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำทา
24. เด็กชายสันติ  หินอ่อน
25. เด็กชายสายชล  เชื้อมีแรง
26. เด็กชายสิทธิกร  ว่ากลาง
27. เด็กชายสิทธิชัย  แขมจังหรีด
28. เด็กหญิงสุนิษา  บัวไข
29. เด็กหญิงอรทัย  สระแก้ว
30. เด็กหญิงอรนุช  ชัยบำรุง
31. เด็กหญิงแพรวา  กลิ่นนวล
 
1. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
2. นายเริงฤทธิ์  สุขเกษม
3. นายขจรศักดิ์  จินดาเนตร
4. นางสาวหัทยา  ปานงาม
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 13 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นางสาวกัลยา  เถื่อนสุข
2. นางสาวกุลภัสสร์  สืบสายสิงห์
3. นางสาวจันทิมา  แก้วเก้า
4. นางสาวชลันธร  บุญจันทร์
5. นายชัยวัฒน์  รัตนะธรรม
6. นางสาวฐิติยา  แสงจีน
7. นางสาวธนากร  ค้างสำโรง
8. นางสาวธมลวรรณ  เสถียนธรรม
9. นางสาวธัญญรัตน์  หมู่สะแก
10. นายธีรศักดิ์  โอ่งกลาง
11. นายนันทวุฒิ  กองวงศ์
12. นายบุญญฤทธิ์  ตองอ่อน
13. นางสาวบุษราคัม  จินดาเนตร
14. นางสาวปวีณา  บรรจงชาติ
15. นางสาวพรชิตา  ช้อยชด
16. นายพิศณุพงศ์  อ้อมกลาง
17. นายพีรศักดิ์  ภาระจริง
18. นางสาวรวีวรรณ  นนทะทา
19. นายรัฐภูมิ  คำภู
20. นางสาววาสืนี  เจียมศรีมงคล
21. นางสาววิภาพร  ทบแก่น
22. นางสาวสุพิชญา  พิทยะสฤษดิ์
23. นายสุรสิทธิ์  สีดี
24. นางสาวสโรชา  ฤทธิชัย
25. นางสาวอรดา  พุกมาก
26. นางสาวอรวรรณ  ภู่แสนสอาด
27. นางสาวอริสา  คำพีระ
 
1. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
2. นายเริงฤทธิ์  สุขเกษม
3. นายขจรศักดิ์  จินดาเนตร
4. นางสาวหัทยา  ปานงาม
5. นายธราพงษ์  กลิ่นประทุม
6. นางสาวศมนรัตน์  พรายรักษา
7. นายสมศักดิ์  พันธุ์มกร
8. นายจารึก  ผ่องพันธ์ชัย
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78.4 เงิน 39 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชาย ณพจรัฐ  โชคกาญจนา
2. เด็กชายถิรวัฒน์  เหมะธุลิน
3. เด็กชายธนกร  เพชรนอก
4. เด็กหญิงธนพร  มีวงค์
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โพธิ์วัด
6. เด็กหญิงพรนภัส  สร้อยนาค
7. เด็กชายภาณุพงศ์  แก้วประทาน
8. เด็กหญิงภาณุมาศ  ขุนแสน
9. เด็กชายวรพล  สืบชมพู
10. เด็กหญิงศานันทินี  ศรีสลุง
 
1. นางสาวธัญวรัตน์  ชินวงศ์
2. นางสาวสุกัญญา  คุ้ยทรัพย์
3. นายสวัสดิ์  อันพาพรม
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.4 ทอง 8 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายคมกริช  ศรีบุญฮุง
2. นางสาวณัฐกานต์  วรธรรมาทิพย์
3. นางสาวทิพย์วรรณ  วุฒิสาหะ
4. นายนพเก้า  ทองคง
5. นายพนมทอง  เขียวภูมี
6. นางสาวสุดาพร  เกตุวงษ์
7. นางสาวสุภัทสา  อินทรสนธิ
8. นายอนุชิต  นามบุตร
9. นางสาวอุทุมพร  ออมสิน
10. นายเกรียงศักดิ์  นาคคูบัว
 
1. นางสาวสุนันทณี  อ่วมเกตุ
2. นางนริศรา  บัววัฒน์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 77 เงิน 30 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญชนก  อนุรักษ์
2. เด็กหญิงจันทการณ์  เจริฐมาก
3. เด็กหญิงฐิติมา  น้อยนาค
4. เด็กหญิงธันยารัตน์  ทานสารี
5. เด็กหญิงนรมน  ช่วยสงค์
6. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ปุริจันทร์
 
1. นางสาวพรพรรณ  ศรีบุญธรรม
2. นางสาวพรพรรณ  ศรีบุญธรรม
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 78.6 เงิน 25 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวขวัญกมล  นาคน้อย
2. นายชลสิทธิ์  คำตัน
3. นายฐิตินันท์  ตั้งทอง
4. นางสาวอวัสดา  แก้วคำนิล
5. นางสาวอารียา  ผิวบาง
6. นายเจนณรงค์  ทันการ
 
1. นางสาวสุนันทณี  อ่วมเกตุ
2. นางนริศรา  บัววัฒน์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 37 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ประโสตัง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   อินพงษ์
3. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ลมสูงเนิน
4. เด็กหญิงธัญญาพร  ปัญญา
5. เด็กหญิงศศิประภา  ฉายพล
6. เด็กหญิงอรอนงค์  สีลา
 
1. นางสาวศุภวรรณ  นาคเกษม
2. นางน้ำฝน  สีเหลือง
3. นางกรรณิการ์   พลลาภ
4. นายวัฒนา  คงสะ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 38 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. นางสาวจารวี   มณี
2. นางสาวจารุวรรณ   มณี
3. นางสาวบุญพิมาย   บุญเพชร
4. นางสาวพัชรี   หล้าคำภา
5. นางสาวพัชรี   สุ่มน้อย
6. นางสาววรรธกา   ทาเภา
 
1. นางน้ำฝน  สีเหลือง
2. นางสาวสุนิทธิรา  กันทัด
3. นายคฑาวุธ  ขำสะนะ
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 12 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  สุทธิประภา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงปลั่ง
3. เด็กหญิงกัลยกร  อ่อนจ้อย
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เสรีวัฒน์
5. เด็กหญิงพรทิพย์  บุญมาเลิศ
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  เหมหอมวงษ์
7. เด็กหญิงวรรณวิสา  ไพพุด
8. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ตั้งไว้รัมย์
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  รูปอ้อน
10. เด็กหญิงสะฮีดา  โนคาน
11. เด็กหญิงสีดาพร  เจริญสลุง
12. เด็กหญิงสุนิษา  ลิมปิทีป
13. เด็กหญิงอุไรพร  ภู่มั่ง
 
1. นางนริศรา  บัววัฒน์
2. นางสาวสุนันทณี  อ่วมเกตุ
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 10 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวกัลยารัตน์  บุญสีโรจน์
2. นางสาวกาญจนาพร  ปิ่นเงิน
3. นางสาวขวัญกมล  นาคน้อย
4. นางสาวชิตาภรณ์  คำพรานลาน
5. นางสาวฐิติมา  นิลชาติ
6. นางสาวธันยพร  วงษ์บุญ
7. นางสาวนรินทิพย์  จุ่นทอง
8. นางสาวปภัสรา  ทิพย์พันธ์
9. นางสาวมนทกานต์  สุกใส
10. นางสาววิลาศินี  ครุตเนตร
11. นางสาวสุพรรณสา  ถ้วยทอง
12. นางสาวอมรรัตน์  บุญเกษม
13. นางสาวอริสรา  แดงวงษ์
14. นางสาวอวัสดา  แก้วคำนิล
 
1. นางสาวสุนันทณี  อ่วมเกตุ
2. นางนริศรา  บัววัฒน์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 68.6 ทองแดง 19 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายตระการ  ปากกุดเลาะ
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  ขันทแพทย์
3. เด็กชายพงษ์ศักย์  จริตทรง
4. นายวรเชษฐ  เพ็ชรอิ่ม
 
1. นางสาวศิริรัตน์  เถื่อนดี
2. นายอิฐสรา  บุญคล้าย
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77.6 เงิน 36 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงอริศศิรา  เจริญฉิม
 
1. นางสาวสมิตานันท์  พาขุนทด
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 86.25 ทอง 18 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นายพงศกร  ใจบุญลือ
 
1. นางสาวเบญญทิพย์  แป้นเรือง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 46 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผากา
 
1. นางสาวชุติมา  ปรัชเจริญวนิชย์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90 ทอง 22 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาวลลิตา  คุ้มสุวรรณ
 
1. นางสาวเบญญทิพย์  แป้นเรือง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67.83 ทองแดง 37 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กหญิงสุวพัชร  ดีเรืองศรี
 
1. นายศรัณย์  ตรีคุณ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 67.47 ทองแดง 23 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นายฐาปนชาติ  ธรรมปรีชา
 
1. Mrs.Purita  B. Anog
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.67 ทอง 19 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  สีหาบุตร
2. เด็กชายกิตติพงศ์  เต๊ะเปีย
3. เด็กชายณัฐพล  ขันติพงษ์
4. เด็กชายวรวัฒน์  ชนะศุภเดโช
5. เด็กหญิงอิศริยา  โนรินยา
 
1. นางสาวสุดาวัลย์  พุ่มพวง
2. นายวิชญ์ฐวินท์  กุลลวณากรณ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93.33 ทอง 26 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวธาราทิพย์  ละออง
2. นางสาวนันท์ฐิญา  จัตุรัส
3. นางสาวนิราวรรณ  กาศกระโทก
4. นางสาวปรายรุ้ง  กลิ่นโกสุม
5. นายพงศกร  ยางนอก
 
1. นางสาวกุลรภัส  หอมภักดิ์
2. นายอาทิตย์  ใจหาญ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 74 เงิน 34 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงพีรดา  พุ่มชะเอม
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  จันทร์กมล
 
1. นายสันติภูมิ  กัณหา
2. นางสาวญาดานันท์  บุญนก
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 75.83 เงิน 37 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวกฤติมา  วงษ์สลุง
2. นางสาวเจนจิรา  ฤกดิ์เรือนงาม
 
1. นายสันติภูมิ  กัณหา
2. นางสาวญาดานันท์  บุญนก
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73.2 เงิน 31 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  ศรีโลเพี้ยน
2. นางสาวสุนิสา  เคลือบทองคำ
 
1. นางธนาไล  พิศนาวงค์
2. นางสาวลักษมี  โลกุตรภูมิ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาวกีรดากร  ยะสะโร
2. นางสาวอลิสา  รอดละมูล
 
1. นางสาวปาริชาต  เสาวมล
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง 39 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นายยศกร  ศรีไตรภพ
 
1. นายสิทธิชัย  เชื้อสวน
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 26.6 เข้าร่วม 31 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวธิติมา  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  กองทอง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 64.3 ทองแดง 45 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นางสาวธนุตรา  ยืนทนต์
2. นางสาวนฤมล  เคล้าละม่อม
3. นางสาวบงกช  กองศรี
4. นายวโรดม  ปล้องอ้วน
5. นางสาวเพ็ญพิชชา  ตัดสมัย
 
1. นายภูษิต  สุดคูณ
2. นางสาวขวัญชนก  ไทยนา
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60 ทองแดง 37 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ดัดวงษ์
2. นางสาวณัฐพร  ดีปินไซร์
3. นางสาวดวงหทัย   พานวงศ์
4. นางสาวปานนั้น  ศิริพันธ์
5. นางสาวอาทิมา  มีโชค
 
1. นางสาวกนกวรรณ  กองทอง
2. นางสาวศิรดา  ศรีวิลักษณ์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 74.6 เงิน 18 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นายบูรพา  ปานสุริยจันทร์
2. นางสาวปาณิสรา  พานทวีป
3. นายพีรวัส  สุขเอี่ยม
4. นางสาวศยามล  จะตุเทน
5. นางสาวศิริลักษณ์  กรองแก้ว
 
1. นางสาวปาริชาต  เสาวมล
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 53.1 เข้าร่วม 39 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นายบูรพา  ตันสุวรรณรัตน์
2. นางสาวศุภลักษณ์  โครตบัว
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  วงศ์สาร
2. นายสิทธิชัย  เชื้อสวน
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นางสาวชนนิกานต์  อินเฉลียว
2. นางสาววริศรา  นุปิง
 
1. นางสาวปาริชาต  เสาวมล
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 62.56 ทองแดง 48 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายจักรวาล  บุญมี
2. เด็กหญิงดวงกมล  โพธิ์สว่าง
 
1. นางพัชยา  คำอิสสระ
2. นางทิพย์รัตน์  ศรีพึ่ง
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 60.2 ทองแดง 50 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวลักษณาวดี  แสนคำแก้ว
 
1. นางสาววิภาพร  สืบเสาะ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.53 ทอง 36 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายกิตติกรณ์  ยังเป็นบุญ
2. เด็กชายธนภัทร  เผือกวัฒนะ
3. เด็กชายธนภัทร  นิลสนธิ
4. เด็กชายนนทการ  แก้วเหล่ายุง
5. เด็กชายประสิทธิโชค  ปุยวงษ์
6. เด็กชายวิศรุต  แก้วสาริกา
7. เด็กชายสหัสวรรษ  เมืองทอง
8. เด็กชายหมี  แก้วมณี
 
1. นายสิรวิชญ์  แป้นพยัคฆ์
2. นายธเนธ  ภู่ทองดี
3. นายสันติ  ดอกกุหลาบ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 79.43 เงิน 25 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายชาตรี  แก่นจันทร์หอม
2. นายทศพร  พวงสันเที๊ยะ
3. นายภาคภูมิ  คำนาค
4. นายอนนต์  ทองทุ้ย
5. นายอนุชา  เทียนเหลือง
6. นายเกียรติศักดิ์  ไทรสลุง
 
1. นายธวัชชัย  วงษ์ดี
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  เอื้อสลุง
3. นางนันทิกา  เอื้อสลุง
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 77.4 เงิน 29 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายกรมศิลป์  กลางอรัญ
2. นางสาวธนัญญา  สลุงอยู่
3. นางสาวนพมาศ  ธรรมขันตรี
4. นางสาวน้ำทิพย์  ทองนาค
5. นางสาวพัชริฏา  บุญมี
6. นางสาวศิตาพร  แสนลำบุญ
7. นางสาวสมรักษา  พันธ์ประสงค์
8. นางสาวอาทิติยา  สิมมา
9. นายอานนท์  เพชรเอียง
10. นางสาวเสาวภาคย์  ชัยมงคล
 
1. นายประพวน  สุ่มเมือง
2. นางเยาวพา  บุญส่งศรี
3. นางสาวสุภาวดี  แก้วถึง
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 19 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกกานต์  อนุวัตร
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  แพรเมือง
3. เด็กหญิงธนัชพร  สินพรหม
4. เด็กชายภานุพงษ์  ติการนา
5. เด็กหญิงสุชาดา  ปูทอง
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ละออ
2. นางสาวคมสัน  ยงยืน
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 27 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายทศพล  ชะนา
2. นางสาวรุ่งนภา  ทาเพียเพ็ง
3. นางสาวสุชาดา  บุญปลีก
4. นางสาวสุธาทิพย์  อินต๊ะวิน
5. นางสาวเด่นนภา  เพ็งสลุง
 
1. นายคมสัน  ยงยืน
2. นางสาวกัญญาภัค  ละออ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  พรมมา
2. เด็กหญิงสุพรรณี  แสงวรราช
3. เด็กหญิงสุพิชชา  บุญส่งศรี
 
1. นางสาวปรางค์ทิพย์  ทองแย้ม
2. นางใจทิพย์  อนันต์สลุง
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 28 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวชนัญธิดา  วงศ์วาร
2. นางสาวนันทวัน  ขุนจัตุรัส
3. นางสาววรรณวษา  ขันแข็ง
 
1. นางสาวนพวรรณ  เมืองสว่าง
2. นางใจทิพย์  อนันต์สลุง
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  กุกสันเทียะ
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใจพรม
3. เด็กหญิงอภิรมย์  กระจายกลาง
 
1. นายสมพร  พิบูลย์
2. นางสาวศุภรัตน์  อ่อนศรี
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 72.6 เงิน 35 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวกิ่งแก้ว  พระไกร
2. นางสาวจิรชยา  ธงชัย
3. นางสาวบุบผาชล  มหาครุฑ
 
1. นางสาวนพวรรณ  เมืองสว่าง
2. นางสาวณัฏฐ์ชกฤตา  เปล่งสงคราม
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 28 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กหญิงณัชกร  ถาโคตรจันทร์
2. เด็กหญิงพรนภา  บุญทศ
 
1. นางภัทรียา  บุญเผือก
2. นายครรชิต  คำคิด
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75.67 เงิน 45 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงมาริษา  บุดดี
2. เด็กหญิงสุรัตน์วดี  เกาะแก้ว
 
1. นางสกาวรัตน์  หนูสลุง
2. นางสาวอรทัย  บุญวาส
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 18 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  มีทะโจน
2. นายเกียรติศักดิ์  นาสะกาศ
 
1. นางสาววันดี  แววสว่าง
2. นางสาวอนงค์  วงศ์มณี
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 44 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กชายปฏิพนธ์  พงษ์นิล
2. เด็กชายประพฤติพงษ์  โสดา
 
1. นายครรชิต  คำคิด
2. นางภัทรียา  บุญเผือก
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 35 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายอธิศักดิ์  ชมภูนุช
2. นางสาวอรสินี  ค้ากระบือ
 
1. นายพัฒนพงษ์  ผลพรต
2. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ  ทองสันต์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74.67 เงิน 15 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันธิมา  เจตนเสน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  คชรินทร์
 
1. นางสาวณัฐวรา  ต่วนชะเอม
2. นายสุรศักดิ์  ถิ่นนาราม
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72.33 เงิน 16 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงบุษยมาส  หุ้มแพร
2. เด็กชายเปรมศักดิ์  พิมพ์ปรุ
 
1. นางพรพนารัตน์  ชมภูนุช
2. นายวิทูลย์  งามขำ
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 12 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ลิ้มทัศไนยกุล
2. เด็กชายปิยะพันธ์  ปานจันทร์
 
1. นายวิทูลย์  งามขำ
2. นางสาวกรองกาญจน์  วงค์เครือวัลย์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 63 ทองแดง 38 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวศุภดา  เบียดนอก
2. นางสาวอำพา  เดชทอง
 
1. นายวิทูลย์  งามขำ
2. นางพรพนารัตน์  ชมภูนุช
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 20.33 เข้าร่วม 41 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวนุสรา  สวยกลาง
2. นางสาวเบญจมาศ  ชาลี
 
1. นายวิทูลย์  งามขำ
2. นางสาวกรองกาญจน์  วงค์เครือวัลย์
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 57.33 เข้าร่วม 40 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายธนกร  ศรีสกุลเดิม
2. นางสาวธันยธรณ์  มากพงษ์
 
1. นางสาวอโณทัย  โคตรวงษ์จันทร์
2. นางพรพนารัตน์  ชมภูนุช
 
166 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 19 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงธนวรรณ  องค์เสมา
2. เด็กหญิงปารวี  แจ่มหอม
3. เด็กชายเจษฎากร  มุ่งตุลารักษ์
 
1. นายวชิรวิทย์  เอี่ยมวิลัย
2. นางสาวสุอาภา  ธาระแดน
 
167 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 24 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นายนันทกรานต์  สีพุด
2. นายปารมี  ปฐมชัยวัฒน์
3. นายวรวุฒิ  กระจ่างจิต
 
1. นายวชิรวิทย์  เอี่ยมวิลัย
2. นายวินัย  ตาลพลกรัง
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 46 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวพรปวีณ์  สุทธิประภา
2. นางสาวรุจิรา  เกิดผล
 
1. นายวชิรวิทย์  เอี่ยมวิลัย
2. นายวินัย  ตาลพลกรัง
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายชัยบัญชา  แรงกลาง
2. เด็กชายสหัสวัต  ขันโท
3. เด็กชายสิรภพ  แจ่มหม้อ
 
1. นายวินัย  ตาลพลกรัง
2. นางสาวสุอาภา  ธาระแดน
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวกุลชา  พรมประสิทธิ์
2. นายชลสิทธิ์  แก้วเกลี้ยง
3. นายดนุเดช  อรรถวิเวก
 
1. นายศรัณย์ภัทร  กาญจนาคม
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายธนกร  พรมสุรินทร์
2. เด็กชายธนภัทร  พิมแก้ว
 
1. นายวินัย  ตาลพลกรัง
2. นางสาวสุอาภา  ธาระแดน
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 75 เงิน 22 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. นางสาวรัตนาภรณ์  วิงสกุล
2. นางสาวศิริรัตน์  นวนสาลี
3. นายสุรเชษฐ์  ทองพิชัย
 
1. นายนิวัฒน์  เรืองศิลป์
2. นางสาวจามรี  มีศรี
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองดี
2. เด็กหญิงปนัดดา  ราชวัฒฐา
3. เด็กหญิงวิภวานี  พิมพ์ทอง
 
1. นายนิวัฒน์  เรืองศิลป์
2. นายธเนศ  ศรีบุญธรรม
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 25 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายธนกร  คล้ายเดช
2. นายวรภัทร  จั่นทองแท้สกุล
3. นายอุทัย  ปัญโย
 
1. นายพัฒนพงษ์  ผลพรต
2. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ  ทองสันต์
 
175 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 24 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายชินวัตร  ก่อกิจงาม
2. เด็กหญิงปัญจรัตน์  แจ่มมณี
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ยะลา
 
1. นายวินัย  ตาลพลกรัง
2. นางสาวสุอาภา  ธาระแดน
 
176 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 61 ทองแดง 28 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวศุจินธรา  คนมั่น
2. นายศุภชัย  แก้วจุ้ย
3. นายไชโย  วิชานำ
 
1. นายวินัย  ตาลพลกรัง
2. นางสาวสุอาภา  ธาระแดน
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79.33 เงิน 36 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พินาเสน
2. เด็กชายธีรกานต์  มณีพราว
3. เด็กชายพีรพัฒน์  กองโรงธรรม
 
1. นายธนพงษ์  วรรณมาตย์
2. นางสาวพิริยาตะวัน  วิชานน์ชนะกิจ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 71.66 เงิน 16 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายธนพล  ฤทธิ์น้อย
2. นายธีรพัฒน์  รอดโฉม
3. นายรุ่งทวี  บุญยิ่ง
 
1. นายธนพงษ์  วรรณมาตย์
2. นายเอกลักษ์  เอื้อสลุง
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 30 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์พลอย  ศรีนวล
2. เด็กหญิงลำภู  เกษนอก
3. เด็กชายสุทธิศักดิ์  อนันต์สลุง
 
1. นางสาวอุไร  จิตรพรหมมา
2. นางสาวธิดารัตน์  พันธ์ุเสี้ยม
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 76.33 เงิน 47 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. นายพรรษวุฒิ  บุตรโยจันโท
2. นายวรายุส  ภู่เพชร
3. นายสุพัฒน์  ชัยศิลป์
 
1. นางพรลภัส  พิบูลโภคาสมบัติ
2. นางสาวนภาภรณ์  เพียงเพ็ญ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74 เงิน 36 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชา  ลาดสลุง
2. เด็กหญิงพรรณษา  เขียวตระกูล
3. เด็กหญิงสุนันท์  สุขสวัสดิ์
4. เด็กหญิงสุพรรษา  เพียรกิจนา
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ทีเฉย
6. เด็กหญิงอารีลักษณ์  งานสลุง
 
1. นางสาวอุไร  จิตรพรหมมา
2. นายชณัฏฐ์ดลล์  สังข์พาลี
3. นางสาวฤกษ์วดี  อินทร์ตาล
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นางสาวนันทรัตน์  บุญอ้อย
2. นางสาวนุสรา  เทียมโพธิ์
3. นายภูริเดช  ใจตรงนา
4. นางสาวราตรี  เขินไพร
5. นายศรเทพ  สลุงอยู่
6. นางสาวศิริเกศ  ชัยลิ้นฟ้า
 
1. นางสาวอุไร  จิตรพรหมมา
2. นายชณัฏฐ์ดลล์  สังข์พาลี
3. นางสาวศรัญญาพร  ทองบุญ
 
183 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79.66 เงิน 4 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ทองโสม
2. เด็กชายธีรภัทร์  บุญเมือง
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  บุญเกิด
 
1. นางศุภรดา  ปัญญาทอง
2. นางแก้วรฎา  ทรัพย์สุขเกษม
 
184 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 35 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  รวยกระบือ
2. นางสาวสิรีธร  แก่นทำ
3. นางสาวอารยา  แย้มเกตุ
 
1. นางศุภรดา  ปัญญาทอง
2. นางเรณู  โพธิ์นา
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.66 ทอง 29 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณอิน
2. เด็กชายนิรุช  เผือกกรุด
3. เด็กชายภานุวัฒน์  เรืองรัตน์
 
1. นายประกาศิต  ยังตาล
2. นายปฏิพล  ภู่ห้อย
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 79.33 เงิน 44 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายมณฑวรรษ์  มณีวรรณ์
2. นางสาวอารียา  เกตุค้างพลู
3. นางสาวอุทัยวรรณ  พัฒนะโชติ
 
1. นางสาววรารัตน์  บุญนารักษ์
2. นางสาวปัทมา  ใจภักดี
 
187 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 31 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงธารารัตน์  หมั่นการนา
2. เด็กหญิงวนาริน  ผาน้อย
3. เด็กชายเศรษฐพงษ์  มากบุญดี
 
1. นางเพ็ญพรรณ์  แก้ววรรณา
2. นางศิริวิมล  ชูวงษ์
 
188 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 73 เงิน 30 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวพรรณรายณ์  แก้วอร่าม
2. นางสาวพิมลพรรณ  พวงมาลัย
3. นางสาวฟ้าหยาด  ไชยพิพัฒน์
 
1. นางเพ็ญพรรณ์  แก้ววรรณา
2. นางสาวทิพวรรณ  สายโย
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79 เงิน 36 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงธารารัตน์  หมั่นการนา
2. เด็กหญิงสุรารักษ์  หินหาด
3. เด็กหญิงโชติรัศมิ์  ลิ้มทัศไนยกุล
 
1. นางเพ็ญพรรณ์  แก้ววรรณา
2. นางสาวทิพวรรณ  สายโย
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 75 เงิน 51 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวพันธิตรา  รอดสัมฤทธิ์
2. นางสาววิชญาพร  สุขวัฒนากอบกุล
3. นางสาวอมรรัตน์  ลาดถา
 
1. นางสาวอรสา  ชาติรัมย์
2. นางสาวกรปภา  อึ๊งเกียรติขจร
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 39 โรงเรียนยางรากวิทยา 1. เด็กหญิงปิยพร  จันทร์ส่อง
2. เด็กหญิงสุชาดา  สิงห์แก้ว
3. เด็กหญิงสุชาดา  มือขุนทด
 
1. นางสาวธรณ์ภัคอร  กรอบทอง
2. นางสาวพนิดา  อาบสุวรรณ์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 82 ทอง 39 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวธิดา  บุญญฤทธิ์
2. นางสาวนัชชา  ได้ด้วยเพียร
3. นางสาวรวิจิตร  บุญอิ่ม
 
1. นางเพ็ญพรรณ์  แก้ววรรณา
2. นางสาวชนนิกานต์  สุขใจ
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 44 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงจิตตานันต์  แก้วตระกูล
2. เด็กหญิงฐิติยา  ภู่ยิ้ม
3. เด็กหญิงปิยนุช  วงษ์มาก
 
1. นางสาวฐิติยา  แก้วมาส
2. นางสาวณัฏฐ์พิชญา  ขยันกสิกรรม
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 71 เงิน 30 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  หมื่นเด่น
2. นางสาวปัทมพร  คัมภิรานนท์
3. นางสาวศุภานัน  พรมนอก
 
1. นางเพ็ญพรรณ์  แก้ววรรณา
2. นางสาวทิพวรรณ  สายโย
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 22 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงเกศรา  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวสาวิตรี  เจริญมาก
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  วงษ์พิลา
2. เด็กหญิงสุธิมา  จิตร์บำรุง
3. เด็กชายอนุศักดิ์  โปสันเทียะ
 
1. นายรักษมัณ   กันโต
2. นางสาววรินทร  เงินสลุง
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. นางสาวทิพย์วรา  ผงชานัน
2. นางสาวระพีพัฒน์  เหลาเสนา
3. นางสาวสุนีย์  หนูคำ
 
1. นางสาวมาลินี  ตรงต่อกิจ
2. นางสาวสาวิตรี  เจริญมาก
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายมงคล  พุ่มเถื่อน
 
1. นางลาวัลย์  เจริญทรัพย์
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนยางรากวิทยา 1. เด็กหญิงมัณฑนา  จันทรสิริ
 
1. นางสาวพนิดา  อาบสุวรรณ์
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวริศรา  วงษ์สลุง
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ชัยภา
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันทิพร  หอมมั่น
 
1. นางสาวสาวิตรี  เจริญมาก
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 71 เงิน 7 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  กิ่งกลางดอน
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ชัยภา
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. นางสาวรัตติกาล  ศรเชน
 
1. นางสาวมาลินี  ตรงต่อกิจ
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายธนกร   กิตติธรสกุุล
 
1. นางลาวัลย์  เจริญทรัพย์
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 1. เด็กหญิงนัชนก  หาญมนตรี
2. นายวิปนัต  แก้วมณี
 
1. นางจิรณี  ประกอบเสียง
2. นางสาวอรพินท์  นาเมืองรักษ์
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เติมสูงเนิน
2. เด็กชายอรรถชัย  ธิกำพร
 
1. นางสุจิตรา  โพธิ์นา
2. นางนภาพร  มหัจฉริยานุศาสน์
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 12 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. นายศิรินทร์  เบ้าเคลือบ
2. นายอรรถพล  แสนโยธา
 
1. นางสาวกัมพุวัณ  บุญสาธร
2. นางสาวสาวิตรี  เจริญมาก