สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 30 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงญาณิศา   สว่างศรี
 
1. นางสวง  พลอยเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87.66 ทอง 19 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวอริสา  พันนุด
 
1. นางปิ่นรัตน์  ร่มสายหยุด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  วงษ์ตา
 
1. นางวรรณี  โชคสมบัติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 26 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวศุภาพิชญ์  วิชาเรือง
 
1. นางสาววิภาดา  แสงสว่าง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.66 ทอง 12 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  กอพงษ์
 
1. นางอุรักษ์  สุริยวงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82.33 ทอง 6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวสลิลทิพย์  เรียงสันเทียะ
 
1. นางศิวลักษณ์   เจือจุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงนิลเนตร์  ดิษผดุง
 
1. นางพรทิพย์  เพ็งชาติ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75.67 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวดวงกมล  สาหา
 
1. นางสาวศรัญญา  ศรีจันทร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 28 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงวรภัทร  บุญยโรจน์
2. เด็กหญิงอนัญญา  สมใจ
3. เด็กหญิงแพรวา  อยู่แย้ม
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   บุญไชย
2. นายจำเริญ   เนาวรจิพินิจ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1. นางสาวญาณภา  กิตติสิริพันธุ์
2. นางสาวธัญพร  ดำเกลี้ยง
3. นางสาวพัชราภา  วรรลยางกูร
 
1. นางสาวศิริพร  หรัดดี
2. นางสาวอมรรัตน์  หรัดดี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71.33 เงิน 34 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงณหทัย  วันเพ็ง
2. เด็กหญิงแพรวา  มหาวัน
 
1. นางสิริมน  แก้วจินดา
2. นายวีรภัทร  พันธ์ชา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวทิตยา  ชนานิรมิตผล
2. นายศุภกร  ช้างจีน
 
1. นางสาวกนกพร  วิงวอน
2. นางสาวสุพัตรา  นันทิทัน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 43 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงธนิษฌา  สุภากุล
2. เด็กหญิงนิรชา  ประยูรวงษ์
 
1. นายจำเริญ   เนาวรจิพินิจ
2. นางสวง  พลอยเจริญ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 73.71 เงิน 32 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นายชินวัตร  ทองมี
 
1. นายปัญญา   บัวงาม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1. เด็กหญิงญาณิศา   สิงห์ทะยาน
 
1. นายไพโรจน์  วงศ์ชวลิต
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายวชิรภัทร์  มโนรัตน์
 
1. นางวัลภา  สถานนท์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60.63 ทองแดง 26 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชญานิศ  จำปา
2. เด็กหญิงพรพิมล  นูมหันต์
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กลิ่นเกษร
 
1. นางสุมาลี  สนามทอง
2. นางสาวปาริฉัตร  คนึงเหตุ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73.35 เงิน 39 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายนพชาติ  วัจนะภูมิ
2. นางสาวสิวัชญา  พรประเสริฐสุข
3. นางสาวอชิรญา  แสนแก้ว
 
1. นายอำนาจ  สุขสุเสียง
2. นางสาวอรวรรณ  จันทองเทศ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 63.25 ทองแดง 38 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชฎิลรัตน์  บัวหอม
2. เด็กหญิงภัทรภร  พูคงคา
3. เด็กหญิงศวิตี  สวนพลูหลวง
 
1. นางสุมาลี  สนามทอง
2. นางสาวปาริฉัตร  คนึงเหตุ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 52.75 เข้าร่วม 31 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวธัญญธร  กองสาสน
2. นางสาวปณิชา  ใหม่คามิ
3. นางสาวอรภิญญา  หัตถโกศล
 
1. นางสาวนันท์นภัสศ์  ทองอาจ
2. นางทิพย์วรรณ   สุวรรณี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 39 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กชายธนวิน   สำแดงภัย
2. เด็กชายปธีราฐัสฐ์   หรรษภิญโญ
 
1. นางสาวสุกัญญา   เขียวทอง
2. นางสาวอุษา  สัตย์ซื่อ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายนฤดล  อิ่มอุดม
2. นายพีรวิชญ์  คำชื่น
 
1. นางสาวกมลวรรณ  หาวัน
2. นางสาวนพวรรณ  ทับทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 28 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงเมธิรินทร์  เฉลยศาสตร์
 
1. นายพงศ์พล  สันโดษ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 24 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นางสาวสุดารัตน์  ขุนสันเทียะ
 
1. นายพงศ์พล  สันโดษ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 80.45 ทอง 19 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. เด็กชายชลธรรม  แสงเดือน
2. เด็กหญิงสุพรรณา  สุมาวรรณ์
 
1. นางพยอม  กินจำปา
2. นางนิตยา  เพิ่มสกุล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68.62 ทองแดง 37 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นายพิสิษฐ  ชนามุยา
 
1. นางสาวธิติมา  ทันประโยชน์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 46 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  วงเวียน
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  อุทิศธรรมศักดิ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94.7 ทอง 16 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวอภิญญา  นิลนารถ
 
1. นางสาวปิยรัตน์  ศรีวิริยานุภาพ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  เคลือบทองคำ
2. เด็กหญิงชนิกานต์  เกริกอิสริยะ
3. เด็กชายปรัชญา  เมฆรักษากิจ
 
1. นางกุลรตี  เอกสุวรรณ
2. นางสาวน้ำผึ้ง  ยอดมีกลิ่น
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.25 ทองแดง 7 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐริณีย์  จริงจิตร
2. นางสาวณัฐิดา  บุญประคอง
3. นางสาวอรสมัชญ์  สุวรรณโสภณศิริ
 
1. นางหัตทยา  คุณานนท์ศิริกุล
2. นางจิรฐา  เจริญสลุง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.4 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  โพธิ์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงพิชญ์พิมน   พรรคพวก
3. เด็กหญิงเกศสุดา  พงษ์บุตร์
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  ศรสวรรค์
2. นางนวรัตน์  แจ่มจำรัส
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.4 ทอง 9 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นายพงศธร  จงวัฒนา
2. นางสาวพรไพลิน  จันทนะสุต
3. นายอานนท์  บุญเกิด
 
1. นางอรทัย  ล่ำสัน
2. นางสาวฉัตรธิดา  ชัยโพธิ์ศรี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงบัวชมพู  ทองคำ
2. เด็กชายปลวัชร  ทองแท้
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  หนูทอง
 
1. นางสาวยุพาพันธ์  มินวงษ์
2. นางสาวนิภา  หนูเผ่า
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 11 โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. นางสาวจันทิมา  เสริมผล
2. นางสาวอมรรัตน์  จันทร์ฟุ้ง
3. นางสาวเบญจวรรณ  เหลืองอร่าม
 
1. นายคณิต  ศรีผาติ
2. นางสาวจันทร์จิรา  ชาวบ้านเกาะ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงนัทธมน  ศิลปะรายะ
2. เด็กหญิงปพิชญา  เริงอาจ
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  ฉิมวาส
 
1. นางสาวทิภากร  สาริกา
2. นางสาวกนกพรรณ  ศรีสุคนธ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวจิระมณี  ดิษฐ์อ่วม
2. นางสาววรรณวลี  ช้างทอง
3. นางสาวศิรประภา  ศักดิ์ขวา
 
1. นายณัฐพรรษ  วิวัฒน์วรวงศ์
2. นางสาวทิภากร  สาริกา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 7 โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. เด็กหญิงทองทิพย์  สมัครการ
2. เด็กหญิงมนิสรา  โพธิ์ชม
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ชาวบ้านเกาะ
2. นายคณิต  ศรีผาติ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นายปฏิภาณ  ไชยชาติ
2. นายวชิรวิทย์  รางแดง
 
1. นางอรทัย  ล่ำสัน
2. นายพนา  สาระยาม
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 53.86 เข้าร่วม 38 โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. เด็กชายณัฐนันท์  สาระเวก
2. เด็กชายนพรัตน์  ม่วงรอด
 
1. นางศิริกาญจน์  นิ่มอนงค์
2. นายคณิต  ศรีผาติ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 37.87 เข้าร่วม 31 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กชายก้องภพ  พึ่งทรัพย์
2. เด็กหญิงสุธาธินี  โชว์สูงเนิน
 
1. นางสาวสุพัตรา  ยี่สุ่นทอง
2. นางสาวสุชาดา  ฉายสกุล
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 33 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นายธนภัส  แสนทวี
2. นายปุณณภพ  เสือคง
3. นายไกรสร  สกุลวา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธิติฏฐ์วัฒน์  เอมสถิตย์
2. นายเฉลิมพล  ศรีโยธิน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 58.4 เข้าร่วม 50 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  จอกเล็ก
2. เด็กหญิงภัทรดา  ประกอบเสียง
3. เด็กหญิงระวีวัน  จันทร์ศรีนวล
4. เด็กหญิงวรรณวิษา  กำปั่นทอง
5. เด็กหญิงอชิรญาณ์  แก้วใส
 
1. นางรำไพ  เครือแก้ว
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สกุลด่าน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 58.6 เข้าร่วม 51 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวกรกมล  บรรลุกิจ
2. นายต่อตระกูล  ขันตี
3. นางสาวพิชญธิดา  เกิดท้วม
4. นางสาววิชญาพร  พิศพานต์
5. นางสาวสโรชา  โพธิ์จิ๋ว
 
1. นางสาวรังสิยา  โพธิ์สุวรรณ
2. นางจำลองลักษณ์  โชติพรม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 9 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กชายกันตพัฒน์  แสงอุทัย
2. นางสาวธนธรณ์  จันทร์กวีกูล
3. นางสาวศุภิสรา  คตด้วง
4. เด็กชายศุภเสกย์  จันทร์รัตน์
5. เด็กชายสิรดนัย  ตะโนรี
 
1. นางเสาวณี  ณัฏฐประเสริฐ
2. นางวรรณภา  เจริญสุข
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.6 ทอง 13 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูจิตร
2. นางสาวญนันทพร  เซี๊ยกสาด
3. นางสาวธนาภรณ์   ชินวงษ์
4. นางสาวนิชกานต์  พรหมเกิด
5. นางสาวภัทรกันย์  ดวงประสาท
 
1. นางเสาวณี  ณัฏฐประเสริฐ
2. นางวรรณภา  เจริญสุข
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 76.8 เงิน 32 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กชายปภาวิชญ์  พิไลยเกียรติ
2. เด็กหญิงพรธิดา  ลายสาคร
3. เด็กหญิงมลฐณพษร  ศรีสมพจน์
4. เด็กชายรักษพงศ์  ปัญญา
5. เด็กหญิงเกศินี  ล้อมลาย
 
1. นางกัลยา  ปัญญา
2. นางปุณยธร  วุฒิประภา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 70.6 เงิน 50 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายธนพล  ทรัพย์ประสงค์
2. นายธีรภัทร์  บุญรัตน์
3. นายปฏิพล  สวัสดี
4. นายปารเมศ  มีเจริญ
5. นายอภิชัย  คงวิเศษ
 
1. นางพิชญ์อาภา  ทองดี
2. นายวรวิช  ทองดี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.67 ทอง 46 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายปฐวี  ศรีสังข์
 
1. นางสาวนนทรี  ปั่นทิม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 23 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นางสาวภัทราวดี  คุณวุฒิฤทธิรน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สีน้ำเงิน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 34 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงชุติิรัตน์  สวัสดิ์โรจน์
2. เด็กชายรักษ์   ทองนาค
 
1. นางชนิดา   กลับทุ่ง
2. นางสาวกนกวรรณ  ศรีพิมสอ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.5 ทอง 36 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายณัฐศักดิ์  บัตรเจริญ
2. นางสาววรัชยา  สาราทิศ
 
1. นางสาวอุบล  ควรระงับ
2. นางเสาวนีย์  ธรรมพิธี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 76.5 เงิน 47 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นางสาวจุฑารัตน์  สวาทพงษ์
2. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  เอกภพอนุกูล
3. เด็กหญิงณิชาภรณ์  จำปี
4. นางสาวธนานันท์  แก้วงาม
5. เด็กหญิงปัญชณิญา  มงกุฎมรกต
6. เด็กหญิงปาลิตา  สูนกลาง
7. เด็กหญิงพร้อมพลอย  ภู่เงิน
8. นางสาวพิชญา  อุ้มญาติ
9. นางสาวพิธุวดี  นุชน้อย
10. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตรัยสุธิวงศ์
 
1. นางกัลยา  ปัญญา
2. นางสาวณัฐนันท์  คำวิชิต
3. นายสนอง  ยาจิตร
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 63.75 ทองแดง 42 โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. นายกฤติพงศ์  สุทธิประภา
2. นางสาวการะเกด  งอนรถ
3. นางสาวจุฑามาศ  เคียนทอง
4. เด็กชายนภัสกร  จำลองเพ็ชร
5. เด็กหญิงปัทมวรรณ  คัมภีร์
6. นางสาวสายฝน  วงษ์ชมพู
7. นางสาวสโรชา  โสภา
8. นายอนุกูล  ชูจันทร์
9. เด็กชายอรรคพล  เกมกลาง
10. นายอรรถพล  ตลับทอง
 
1. นายสว่าง  อ่อนละมัย
2. นายนิรุตต์  ปานฉิม
3. นายเอกพันธ์  เกษศิลา
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 42 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. เด็กชายจักรภัทร  ยิ้มประเสริฐ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  เทพสุทา
 
1. นางฐิติพร  หงษ์ทอง
2. นางสาวรัตนา  เพิ่มสิริปัญญา
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87.5 ทอง 6 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวณัฐธิดา  สมสวาท
2. นายทักษิณ  ภู่แสนสอาด
 
1. นางกุลนรี  วายุเหือด
2. นางเพียงหทัย  นิรมล
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 34 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  คนอง
 
1. นายสมชาย  แสงอิ่ม
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  บุญลาด
 
1. นายเกรียงไกร  ทำนาเมือง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 1. เด็กหญิงปนัสยา   ศรีบุรินทร์
 
1. นายยุทธพงษ์  สืบภักดี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวธีรติญา   บุญกล่อม
 
1. นายเกรียงไกร  ทำนาเมือง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 45 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  สีมาก
 
1. นายอนุชิต  ชัยเรียบ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายธราเทพ  อนันสลุง
 
1. นางกัญจรัตน์   พรหมจรรย์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กชายธราดล  มีสัตย์
 
1. นายนันทนิท  นันทศรี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นางสาววราพร  รักลาย
 
1. นายนันทนิท  นันทศรี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64.7 ทองแดง 38 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงพนิดา  คงสิริ
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ  แพรชาย
 
1. นายสมชาย  แสงอิ่ม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1. เด็กหญิงเนาว์นัดดา  วัชรปัญญาภรณ์
 
1. นายเสรี  แก้ววิเชียร
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวพัชชา  ชมชุม
 
1. นายเกรียงไกร  ทำนาเมือง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง 14 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงคัชรินธรณ์  เขียวกุล
2. เด็กหญิงชฎาวรรณ  แท่นหิน
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กระตุดนาค
 
1. นายสมชาย  แสงอิ่ม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 72.6 เงิน 24 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวจุฑารัตน์  ตลับเงิน
2. นางสาวทิพรัตน์  ตลับเงิน
3. นายโชคอนันท์  วะลามิตร
 
1. นายสมชาย  แสงอิ่ม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 76 เงิน 34 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายณภัทร  ทองงาม
 
1. นายภูวเดช  ไพเราะ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 23 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายจิรายุทธ  รัตนวงษ์มงคล
 
1. นายสมบัติ  นิชเปี่ยม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 71 เงิน 23 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายสุรสิทธิ  บุญมี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิธิวัฒน์  แผ่นสำริต
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 70 เงิน 24 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. นายชาญชัย  โควนิชย์
 
1. นางรวีทิวา  ไวยนันท์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84.3 ทอง 24 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จำปาแขก
 
1. นางรวีทิวา  ไวยนันท์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 17 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 1. นางสาวณัฐยา  บรรจงศิริ
 
1. นางสุจิตรา  นิชเปี่ยม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 17 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติชัย  ร่มโพธิ์
 
1. นายภูวเดช  ไพเราะ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 66 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นายอัครพล  อินทรวงษ์
 
1. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 76.66 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงสรัลชนา  สุคันธจันทร์
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวราตรี  สายสุวรรณ์
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 60.66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  นิลนามะ
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 26 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาววรัชยา  เอกเกิด
 
1. นายนิชารุ้ง  ผลโพธิ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  จันทิ
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายอฏวี  ลิ้มสกุล
 
1. นายพงษ์ดนัย  จิตรสม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83.3 ทอง 26 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายศุภชัย  รัศมี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิธิวัฒน์  แผ่นสำริต
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 63.3 ทองแดง 31 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวภัทรภร  ชังเจริญ
 
1. นายนิชารุ้ง  ผลโพธิ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงปรวี  กลิ่นลูกอิน
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวพัชรมัย  ไพรดำ
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 70.33 เงิน 38 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงทัศนีย์  บุญบำรุง
 
1. นางรวีทิวา  ไวยนันท์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 68.66 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวภัทราภรณ์  วงษ์แก้ว
 
1. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงจันทิรา  ศรีวงศ์ษา
2. เด็กหญิงณิรชา  ยอดคำ
3. เด็กชายพงศกร  สมปอง
4. เด็กหญิงพนิดา  นิลนามะ
5. นางสาวพรวลี  สมปอง
6. นางสาวพัชรมัย  ไพรดำ
7. นางสาวราตรี  สายสุวรรณ์
8. เด็กหญิงวรัญญา  หมวดกลาง
9. เด็กหญิงเกวลี  กำเหนิดทรัพย์
 
1. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
2. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
3. นางสาวจุฑาทิพย์  สิงหาเวช
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80.2 ทอง 25 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  วงษ์ศา
2. นางสาวกมลพร  สุนทรสุข
3. นายกรวิชญ์  เปล่งวรรณ
4. นางสาวกุลธิดา  พึ่งโพธิ์
5. นายจิรายุทธ  รัตนวงษ์มงคล
6. นางสาวจุฑามาศ  แสนเวียงจันทร์
7. นายฉัตรมงคล  รัตนวิจารณ์
8. นายณัฐวุฒิ  บัวลา
9. นางสาวธนารีย์  ทองคุ้ย
10. นางสาวภัทรกร  ชังเจริญ
11. นางสาววรรณกนก  ยืนยง
12. นางสาววรัชยา  เอกเกิด
13. นางสาวสุกัลยา  ผึ่งผาย
14. นายอฏวี  ลิ้มสกุล
15. นายอัศวิน  สุวรรณฉวี
 
1. นายสมบัติ  นิชเปี่ยม
2. นางบุษบา  ศิริจันโทภาส
3. นายนิชารุ้ง  ผลโพธิ์
4. นายศุภกร  ปานงาม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 74 เงิน 28 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  วงษ์ศา
2. นายกรวิชญ์  เปล่งวรรณ
3. นางสาวกุลธิดา  พึ่งโพธิ์
4. นายจิรายุทธ  รัตนวงษ์มงคล
5. นายฉัตรมงคล  รัตนวิจารณ์
6. นายณัฐดนัย  พันธ์คง
7. นางสาวธนารีย์  ทองคุ้ย
8. นางสาวภัทรภร  ชังเจริญ
9. นางสาววรรณกนก  ยืนยง
10. นางสาววรัชยา  เอกเกิด
11. นางสาวสุกัลยา  ผึ่งผาย
12. นายอัศวิน  สุวรรณฉวี
 
1. นายสมบัติ  นิชเปี่ยม
2. นางบุษบา  ศิริจันโทภาส
3. นายนิชารุ้ง  ผลโพธิ์
4. นายศุภกร  ปานงาม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84.2 ทอง 12 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงกรกวี  คำชำนาญ
2. เด็กหญิงกาญจนา  จันทรา
3. เด็กชายกิตติพงษ์  พงษ์สละ
4. นายชาญชัย  โควนิชย์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  จำปาแขก
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิ่มอนงค์
7. เด็กหญิงทัศนีย์  บุญบำรุง
8. เด็กชายธนวัฒน์  น้อยเจริญ
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  กับเกิด
10. เด็กหญิงนัทรินทร์  เปลี่ยนเพ็ง
11. เด็กหญิงนิศามน  เอี่ยมอ่อง
12. เด็กหญิงปิยธิดา  ดีรักษา
13. นายพงษ์สิทธิ์  ราชสีห์
14. เด็กหญิงพรพิมล  สืบเชื้อ
15. เด็กชายมงคล  หนูรุ่ง
16. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีจำปา
17. เด็กชายวาสุเทพ  ลอบลัด
18. เด็กหญิงศศิกานต์  ภัคดีบาง
19. เด็กหญิงสุธาทิพย์  กิจพงษ์ศรี
20. เด็กหญิงอุมาภรณ์  งวษ์ศรี
21. นางสาวโชติกา  สุวรรณพรม
 
1. นางรวีทิวา  ไวยนันท์
2. นางสาวศุภวรรณ  จำปาทิพย์
3. นายลูกอินทร์  สุวรรณจัน
4. นางสาวกนิษฐา  ศรีสุคนธมิตร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 54.6 เข้าร่วม 41 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กชายก้องภพ  เอี่ยมวิเชียรวงศ์
2. เด็กชายธัชพล   กวางทอง
3. เด็กชายธีรพัฒน์   บุญศรี
4. เด็กชายพรเทพ   ไวยทรง
5. เด็กหญิงระพีพัฒน์   ศรีเงิน
6. เด็กชายวณัฐพงศ์   ฉิวเฉื่อย
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์   ตาทอง
2. นายพีรพงษ์  เตียนจันทึก
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.4 เงิน 32 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นายกรกฤต   ทองมั่น
2. นายณฐพล   ไพศาล
3. นายทรงวุฒิ   พัฒนาวงศ์ธรรม
4. นายพีรวิชญ์   ชองขันปอน
5. นายยศวรุตม์   ดำรงค์ยศ
6. นายวชิรวิทย์   รางแดง
 
1. นายนายอนุชิต   ชัยเรียบ
2. นายn  n
3. นายพิพัฒน์พงษ์   ตาทอง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.2 ทอง 4 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  ทองอร่าม
2. นายกวิน  สินธุนาวา
3. นางสาวกวิสรา  ลาพิมณ์
4. นางสาวกัญญารัตน์  จำเนียรพืช
5. นายจักรพงศ์  เปิ้นวงศ์
6. นายชิษณุพงษ์  เทพศิริ
7. นายฐณะวัฒน์  ทุนบุญ
8. นายณัฐดนัย  แก้วผดุง
9. นายณัฐวุฒิ  ท่าสุทัศน์
10. นายตะวัน  บัวขม
11. นางสาวทิพวัลย์  รุจิลัญจ์
12. นายทีฆทัศน์  แก้วแสง
13. นายธนกร  สุขประเสริฐ
14. นายธนวัฒน์  วิเชียรวัฒน์
15. นายธนสุนทรณ์  แก้ววิชิต
16. นางสาวธิดารัตน์  คำนวณ
17. นายนัฐพงศ์  บุญเทียม
18. นางสาวนัทธมน  จิตต์รักษา
19. นางสาวนันทพร  คำทอง
20. นายนิรุต  สุดพูล
21. นายปฏิพล  ช้อนทอง
22. นางสาวปนัดดา  ศรีเอี่ยม
23. นายปิยะวัฒน์  มั่นยืน
24. นางสาวพัชรภรณ์  พลแสน
25. นางสาวภัทรานิษฐ์  สลุงอยู่
26. นายภาสกร  ยอดสลุง
27. นางสาวมลฐิกาญน์  บัวสุวรรณ
28. นางสาวรุ่งอรุณ  พันแสน
29. นางสาวศศิกานต์  อุ่นจิตร
30. นายศิริวัฒน์  ภู่ระหงษ์
31. นายสิปปวิชญ์  สังกรแก้ว
32. นางสาวสุชาลิณี  จุมพลหล้า
33. นายอนาวิน  พามี
34. นายอนุรักษ์  พันธ์ุวงษ์
35. นายอรรถพล  แก่งศิริ
36. นายอัครชัย  บัวทอง
37. นางสาวอัษฎาภรณ์  สายตรง
38. นายเจษฎา  เอื้อสลุง
39. นายเฉลิมวงษ์  โพธิ์ศรี
40. นายเนติ  น้อยทิม
 
1. นายวรวิทย์  คำพลึก
2. นายภานุวัฒน์  ทาบุตร
3. นายวีระยศ  เชื้อวงษ์
4. นางสาวมลจิรา  มณเฑียร
5. นายสุทิวัส  แสงโพธิ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84 ทอง 14 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวกนกพรรณ  บุญทับ
2. นางสาวกรรณิการ์  จำปาบุรี
3. เด็กชายกันตวิชญ์  สังฆรัตน์
4. เด็กชายกิตติพศ  หมวกลาย
5. นางสาวจารุพรรณ  หอมขจร
6. เด็กชายชนิกันต์  เขาทอง
7. เด็กชายชิติพัทธ์  ปานผา
8. เด็กชายณภัทร  เรืองรุ่ง
9. เด็กชายตะวัน  อรรถวิเชียร
10. เด็กชายทองพัชรกรัณฑ์  วรรณพัฒน์
11. เด็กชายธนภัทร  มั่งคั่ง
12. นางสาวธนารีย์  นิพันธ์ประศาสน์
13. นางสาวธันย์ชนก  ซูคาโมโต้
14. นายธารธารา  นาเสงี่ยม
15. เด็กชายธเนศพล  สกุลนี
16. นางสาวนลินญา  ประชากุล
17. เด็กชายนิธิวัทน์  ฉ่ำแสง
18. เด็กชายนิธิโชติ  นุ่มฤทธิ์
19. เด็กชายบรรณวัชร  โนชัย
20. นางสาวปริญญา  คณฑี
21. นางสาวปัทมา  ตุนสมจิต
22. เด็กชายพงศภัค  บรรจงพินิจ
23. เด็กชายพงศ์เทพ  สุขขี
24. นายพีรวิชญ์  ทรัพย์ภักดี
25. นางสาวภัทรวดี  ชัยมันตร
26. นายภูชิชย์  นาเสงี่ยม
27. เด็กชายภูวฤทธิ์  เทวินทรานนท์
28. นางสาวมาลินี  กลั่นสอน
29. เด็กหญิงรสรินทร์  ถาแป้น
30. นายวชิระ  กลัดเจริญ
31. เด็กชายวัชระ  ลิ้มสกุล
32. นางสาววิราพร  บุญญาจันทร์
33. นางสาวศิริวรรณ  รื่นรมย์
34. เด็กชายศุภกิจ  แมลงภู่
35. นายศุภกิตต์  โชติวรรณ์
36. เด็กชายสราวุธ  ศาสตร์สิริ
37. นางสาวสุภาทิพย์  ใจเจริญ
38. เด็กหญิงเกวลิน  เชียงเงิน
39. เด็กชายเดชาธร  แสนทวี
40. เด็กชายเวชรวัชร์  ชัยเสน
 
1. นายเล็ก  เชยขุนทศ
2. นางสาวอภิชาดา  โฆษิตวานิช
3. นางนาถชลา  สุกใส
4. นางสาวอัญชลี  สุนทรวงษ์
5. นางจุฬา  ชนิตร์วัฒน์
6. นางนวนมณี  วงษ์เทียน
7. นายสุเรรัตน์  พุ่มพวง
8. นางสาววีณาวรรณ  จันทขันธ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 23 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายภัทรพงศ์  บังใบ
 
1. นายภูวเดช  ไพเราะ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.3 ทอง 33 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นายอำพล  สีทากูล
 
1. นายณัฐกันตร์  แก่นจำปา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 9 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  คำชมภู
 
1. นายภูวเดช  ไพเราะ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.3 ทอง 12 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  ทองอร่าม
 
1. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.4 ทอง 6 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กชายอภิรักษ์  อุ้ยหา
 
1. นางสาววิลาวรรณ  เกตุพิจิตร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.6 เงิน 41 โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. นายวัชระ  จริงพูด
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ม่วงทอง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง 11 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนรินรัตน์  สมพงษ์
 
1. นายศักรินทร์  ศรีชมภู
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 26 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. นางสาวจุฑามณี  บุญเกตุ
 
1. นายภูวเดช  ไพเราะ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.66 เงิน 37 โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กชายณัฐชนันท์  เครือแตง
 
1. นายสมนึก  บุญคง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง 19 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นายธนวิชญ์  ถิรไชยนันท์
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  ตาทอง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 42 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงโชติรัตน์  ภิญญโชติ
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  ตาทอง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 66.66 ทองแดง 51 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวพีรดา  สมบุญ
 
1. นายณัฐกันตร์  แก่นจำปา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 20 โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กชายศักรินทร์  กลิ่นกลั่น
 
1. นายสมนึก  บุญคง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.33 เงิน 44 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นายธนพล  รวบรวม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  เชื่อมชิต
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  คำชมภู
 
1. นายศักรินทร์  ศรีชมภู
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.6 เงิน 36 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวชนกสุดา  อนุศรี
 
1. นายณัฐกันตร์  แก่นจำปา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง 35 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไพศาล
2. เด็กหญิงชุลีพร  มั่นอยู่
3. เด็กชายนัฐวุฒิ  สิทธิมงคล
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  เย็นทรวง
5. เด็กหญิงพันญาดา  รอดแสวง
6. เด็กหญิงภริตา  สุวนิธิ
7. เด็กชายภูเบศ  ขุมทรัพย์
8. เด็กหญิงรังสิมา  ฐานะ
9. เด็กหญิงสรัลนุช  แก้วมณี
10. เด็กชายหฤษฎ์  เจริญพานิชยิ่ง
11. เด็กหญิงอรนิษฐ์  ศรีกัลยาวัชร์
12. เด็กหญิงอาทิตยา  นาคทอง
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  ตาทอง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 25 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นางสาวจิรรัตน์   ยังประดิษฐ
2. นางสาวชนากานต์   วัฒกร
3. นายณฐพล   ไพศาล
4. นายธีรดนย์  เห็นใจชน
5. นางสาวประภาสิริ   สาระเดโช
6. นายพงศ์ปณต   โพอุทัย
7. นายพีรวิชญ์   ชองขันปอน
8. นายภาคภูมิ   หยู
9. นางสาวมุกจรินทร์   สดมุ้ย
10. นายศุภชัย   รัตนวิชัย
11. นางสาวสรัลนุช  แก้วมณี
12. นางสาวอานันตยา   ไวยพงษ์ศรี
 
1. นายn  n
2. นายn  n
3. นายอนุชิต   ชัยเรียบ
4. นายพิพัฒน์พงษ์   ตาทอง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 72.2 เงิน 10 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  ขลิบเงิน
2. นายกษิดิ์เดช  พัวปวโรภาส
3. นางสาวกัณฐมณี  แฉล้มลักษณ์
4. นางสาวคณิศร  กลับสงวน
5. นางสาวชฎาพรรณ  ลือชัย
6. นางสาวชนิภรณ์  มณีกาศ
7. นางสาวชยาภรณ์  มณีกาศ
8. นางสาวชลริญา  ทะริยะ
9. นายณัชพล  โต๊ะจงมล
10. นายณัฎฐกรณ์  เย็นฉ่ำ
11. นายณัฐชนน  ประสานพรรณ์
12. นางสาวณัฐฐาลักษณ์  ร่มจำปา
13. นางสาวดวงกมล  โสนอ่อน
14. นางสาวทิพธัญญา  ผลปราชญ์
15. นางสาวธิติกานรย์  ภู่ศิลา
16. นางสาวนภัสวรรณ์  พลายฤทธิ์
17. นางสาวนวพรรษ  ถุงทรัพย์
18. นายนิติธร  ยุ้งศิริ
19. นางสาวประภาศิริ  เซ็นแก้ว
20. นางสาวปรียาภรณ์   ผาสุก
21. นางสาวปิยนาฎ  เพ็ชร์สุข
22. นางสาวพรรณรสา  เรืองเขียน
23. นางสาวพราวนภางค์  ใจเมือง
24. นางสาวพิมพ์ลภัทร  วงษ์ขำ
25. นางสาวภัคจิรา  คงใหญ๋
26. นางสาวมณฑิรา  จันดี
27. นางสาวรดามณี  จิตร์ประไพ
28. นางสาวรักษิตา   คำมาพล
29. นายวิธวินท์  ไชยศร
30. นางสาวศรสุดา  ปินนะอินทร์
31. นางสาวศศิกาญจน์  ดายงค์
32. นางสาวศิริธาดา  ฉ่ำทอง
33. นางสาวสรัลชนา  ตาทอง
34. นางสาวสวรรญยา    แดงแพง
35. นางสาวสุธิตา  สังข์ทอง
36. นางสาวหนึ่งฤทัย  โพธิ์ทอง
37. นางสาวอารดา   สุขเเป้น
38. นายเทียนเทพ  สมหวัง
39. นางสาวเปมิกา   สายัณห์ปทุม
40. นางสาวเสาวลักษณ์  กิจไพบูลย์รัตน์
 
1. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
2. นางกาญจนา  กาญจนโหติ
3. นางบุษบา  ศิริจันโทภาส
4. นายภานุวัฒน์  ทาบุตร
5. นายวรวิทย์  คำพลึก
6. นายนิชารุ้ง  ผลโพธิื
7. นายวีระยศ  เชื้อวงษ์
8. นางสาวมลจิรา  มณเฑียร
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.2 เงิน 37 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพร  สมัครการ
2. เด็กชายกรวิทย์  ตั้งสกุล
3. เด็กชายจักรพล  ปิ่นปก
4. เด็กชายชินวัตร  เจียระแม
5. เด็กหญิงนิรันดร์รัตน์  ผลริต
6. เด็กหญิงพีระนันท์  เพ็ชรสุข
7. เด็กหญิงภาวิณี  อุดม
8. เด็กชายระพีพัฒน์  หงษ์เวียงจันทร์
9. เด็กหญิงสุพัชชา  ธนรรฆากร
10. เด็กชายอรรวรา  บุญยืน
 
1. นางไพรัตน์  ประทินรัมย์
2. นางสาวกันยารัตน์  ม่วงฉิ่ง
3. นางวันเพ็ญ  เฉยฉ่ำ
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาพัชร  จันทฑีโร
2. นางสาวจรัสพร  กลิ่นจันทร์
3. นายชัชวาล  พรมอ่อน
4. นายณัฐภาส  นิลพิทักษ์
5. นางสาวณิชกานต์  ม้าแก้ว
6. นางสาวธัญชนก  มั่นทัพ
7. นายพรชัย  แย้มแตงอ่อน
8. นายศักดิ์ชัย  ขำมี
9. นางสาวอรดี  เกตุชม
10. นายไชยรัตน์  สิงห์ทอง
 
1. นางนงค์เยาว์  บุตรศรี
2. นางรพีพรรณ  ปิ่นมณี
3. นางสาวสิรินภา  วิงวอน
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 29 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงชุติศรณ์  สุขสันต์เกษตร
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอดทองดี
3. เด็กหญิงธนาภา  นิลวัลย์
4. เด็กหญิงพรจิรา  ประสพสุข
5. เด็กหญิงยมลพร  แดงบุญเรือง
6. เด็กหญิงวิชิดา  มะพารัมย์
7. เด็กหญิงวิชิตา  มะพารัมย์
8. เด็กหญิงอรพัสตร์  คำอินยุทธ
 
1. นางจุฬา  ชนิตร์วัฒน์
2. นางสาวอัญชลี  สุนทรวงษ์
3. นางสาวพิจิตรา  จงอุดมชัยกิจ
4. นางสาวภาชินี  พิกุลเงิน
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง 22 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวกุลจิรา  สาคร
2. นางสาวจารุวรรณ  ปี่แก้ว
3. นางสาวธมลวรรณ  มงคลสาร
4. นางสาวภาคินี  คู่ศักดิ์สกุล
5. นางสาวรุ่งนภา  ธำรงวุติ
6. นางสาววันวิสา  ชื่นกำเหนิด
7. นางสาวอมิตา  พงษ์พิกิจ
8. นางสาวเบญญาภา  สินไชย
 
1. นางจุฬา  ชนิตร์วัฒน์
2. นางสาวอัญชลี  สุนทรวงษ์
3. นางสาวพิจิตรา  จงอุดมชัยกิจ
4. นางสาวภาชินี  พิกุลเงิน
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 7 โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. เด็กหญิงกันธิชา  ขอแก้ว
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทบาล
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  ไตรสกุล
4. เด็กหญิงญาณัจฉรา  พึ่งพานิช
5. เด็กหญิงธัญญา  กอสนาน
6. เด็กหญิงนิชาภา  ปล้องอ้วน
7. เด็กหญิงนิรัตติกานต์  สะพานแก้ว
8. เด็กหญิงบวรรัตน์  พรมดี
9. เด็กหญิงปณิดา  พลายชุมพล
10. เด็กหญิงปรียานุช  ทองเลื่อม
11. เด็กหญิงพนิดา  จันทร์ปรีดา
12. เด็กหญิงภัสสร  ประคองทรัพย์
13. เด็กหญิงวิภาวี  คงเจริญ
14. เด็กหญิงอภิสรา  องอาจ
15. เด็กหญิงเพชรลดา  บัวเพชร
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ม่วงทอง
2. นางสาวจันทร์จิรา  ชาวบ้านเกาะ
3. นางสาวสุจิณณา  สิงหะ
4. นายนิรุตต์  ปานฉิม
5. นายเอกพันธ์  เกษศิลา
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. นางสาวกุลจิรา  แซ่เช้า
2. นางสาวขนิษฐา  บนทอง
3. นางสาวดวงดาว  ทุมมา
4. นางสาวนพรัตน์  ครุฑนาค
5. นางสาวนาฏยา  ภูมิโขนก
6. นางสาวนิรัตติกานต์  สะพานแก้ว
7. นางสาวปวีณา  พาวงศ์
8. นางสาวมัณฑณา  เจริญสุข
9. นางสาววัชราภรณ์  ลือแสน
10. นางสาววิภาวี  ศรีสงคราม
11. นางสาววีราพร  จรัสเพ็ชร
12. นางสาวศุภธิดา  บุญธรรม
13. นางสาวสายฝน  วงษ์ชมพู
14. นางสาวเรืองพิลาส  อินม่วง
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ม่วงทอง
2. นางสาวสุจิณณา  สิงหะ
3. นางสาวจันทร์จิรา  ชาวบ้านเกาะ
4. นายนิรุตต์  ปานฉิม
5. นายเอกพันธ์  เกษศิลา
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 60 ทองแดง 37 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กชายจักรภัทร  ทองคำ
2. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วน้ำเชื้อ
3. เด็กชายวรายุทธ  อินกลิ่นพันธ์
4. เด็กชายวินัย  ประมาณ
5. เด็กชายโสมทัต  เฉลยโสตร์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  รักงาม
2. นายนฤนาท  คล้ายลักษณ์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 67.33 ทองแดง 18 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นายจักกฤษณ์  เพ็งรัตน์
2. นายพีระพงศ์  แสนวงศ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  รักงาม
2. นายนฤนาท  คล้ายลักษณ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.6 ทอง 21 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวพิมพ์พิชชา  วุฒิ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 85.5 ทอง 20 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายอัครคมน์  เสริฐธิกุล
 
1. นายอมรชัย  สถานนท์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.67 ทอง 40 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงสโรชา  สุขทัศน์
 
1. นางกุลรัศมิ์  ปิ่นนาค
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.33 ทอง 6 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. นายศุภณัฐ  โวสงค์
 
1. นางสาวสิรดาภัทร์  ดีพูน
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84.33 ทอง 7 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐวัตร  สมิตสุวรรณ
 
1. นายสรวิชญ์  เปาเส็ง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 52.3 เข้าร่วม 34 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวอภิชญา  ผ่องพุฒิ
 
1. นางจิดาภา  สุวรรณศรี
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 77.33 เงิน 42 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  บุญสะอาด
2. เด็กชายณัฐพัชร์  ไพศาลสุขสมปอง
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ฉายาวัฒนะ
4. เด็กชายพัชรพล  พัวพานิช
5. เด็กหญิงรวินท์  อินทพรม
 
1. นางสาวรสริน  ปั้นเอี่ยม
2. Mr.Sherwin  Martinez
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.17 ทอง 23 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐณิชา  สมมาก
2. นางสาวพลอยนลิน  ทับทิมดี
3. นางสาวภูฟ้า  บุญศรีสมบัติ
4. นายอธิรัฐ  สุขวงศ์
5. นายเตโชดม  บุญยะโสมะ
 
1. นายอมรชัย  สถานนท์
2. นางกนกวรรณ  สร้อยคำ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87.5 ทอง 8 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วจันทึก
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  ฆารสาย
 
1. นางสาววันวิสา  บรรพเชิด
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.16 ทอง 32 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐวรรณ  มั่นศิลป์
2. นางสาววิชุดา  วรรณศิลป์
 
1. นางสาววรรณวิศา  กรีโสภา
2. Mrs.Tang  Yan
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 73.33 เงิน 11 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  โสพรรณตระกูล
2. เด็กหญิงฐิติชญา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวกัลยาณี  พันธ์สีดา
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.8 ทอง 9 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายกษิดิศ  บุษราคัม
2. นางสาวทิพยรัตน์  จันทนดำ
 
1. นางสาวพรรณรจน์  วัฒนจิตต์
2. Mrs.Hiromi  Orino
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.375 ทอง 8 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวภัทรมน  แก้วกระจ่าง
2. นายวีรภัทร  หมื่นเดช
 
1. นางณภัชนันท์  แชร์แมน
2. นายจิณณวัตร  ปานจีน
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 70.83 เงิน 30 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายตะวัน  มโนธรรมธร
 
1. นางสาวธารารัตน์  แสงอิ่ม
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.1 เงิน 19 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวธันย์ชนก  บัวสาย
 
1. นางสาวเกวลี  จันทร์ทอง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82.3 ทอง 17 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกมลวรรณ  แก้วมณี
2. นางสาวณัฏฐนิช  อินทร์เผ่า
3. นายธนทัต  ประจันทร์บาล
4. นางสาวพนิดา  ดำดี
5. นางสาวอารยา  กระหมีด
 
1. นางสมพิศ  พูลเจริญ
2. นางสาวพรทิพย์  ตันติเวสส
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.8 ทอง 8 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวณิชารีย์  ทองทา
2. นางสาวธัญญา  สังข์สำโรง
3. นางสาวปาริษา  ปิ่นแก้ว
4. นายสันติภาพ  ฤกษ์ดี
5. นายอัครวิชญ์  อินทรตุล
 
1. นางสาวพรรณรจน์  วัฒนจิตต์
2. Mrs.Hiromi  Orino
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวชุติมนต์  ก้อนแก้ว
2. นางสาวดลฤดี  ไทยฉาย
3. นางสาวภจิรา  ศุภจิตร
4. นายสรวิชญ์  บุญเกิด
5. นายสวิชญ์  อยู่เกษม
 
1. นางณภัชนันท์  แชร์แมน
2. Mr.Pierre  Bruneau
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 77.1 เงิน 21 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวชาพิภัค  พันจุย
2. นางสาวอัญชนา  แสนวิเศษ
 
1. นางสมพิศ  พูลเจริญ
2. Mrs.Tang  Yan
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 49.33 เข้าร่วม 27 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวพีรญาณ์ คาร์ลี  อริยพฤกษ์
2. นางสาวเบญจมาศ  นาน้ำเชี่ยว
 
1. นางสาวเกวลี  จันทร์ทอง
2. Mrs.Hiromi  Orino
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 13 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวพรรณรัตน์  พาธิแสง
2. นางสาวรัษฎากร  เมฆา
 
1. นางณภัชนันท์  แชร์แมน
2. นายจิณณวัตร  ปานจีน
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 73.09 เงิน 31 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนกฤต  ศรีชัย
2. เด็กชายพันเต  แสงมณี
 
1. Mr.Sherwin  Martincz
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 64.56 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวปาริชาต  สุขสันติมาศ
 
1. นางนงลักษณ์  ธรรมธุรส
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.15 ทอง 32 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มาตรง
2. เด็กชายนำโชค  ชมชิด
3. เด็กหญิงปานหทัย  คล้ายเพ็ง
4. เด็กชายภูธร  ผกากาญจน์
5. เด็กชายมนตรี  วรสกุล
6. เด็กชายยุทธนา  โกมลสิงห์
7. เด็กหญิงสุวภา  ใจยืน
8. เด็กชายโกวิทย์  ช่างสุ่ม
 
1. นายศุภโชค  แก้วสง่า
2. นางพจนารถ  มุสิกะสินธุ์
3. นายสมศักดิ์  คอนโต
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.28 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. นายชลสิทธิ์  อุดมเทศ
2. นายปรีดี  เสืออู่
3. นายพงศ์นรินทร์  ฤกษ์เย็น
4. นายสราวุธ  แก้วเกิด
5. นายสัญชัย  เงินศิริ
6. นายเอกรัตน์  กัณรักษา
 
1. นายศุภโชค  แก้วสง่า
2. นายสมศักดิ์  คอนโต
3. นายเสน่ห์  ทองยิ่ง
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงบุญชิตา  ยังเจริญ
2. เด็กหญิงศุภาลักษณ์  สุมาลัย
3. เด็กหญิงอัญมณี  ตันประดับสิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์
2. นางอุรักษ์  สุริยวงษ์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 45 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. นางสาวนาตยา  เดชนันทรัตน์
2. นางสาวศศิพร  งามอำไพพงษ์
3. นางสาวศิริวรรณ  เจือจาน
 
1. นางพรทิพย์  เพ็งชาติ
2. นางวิเศษลักษณ์  สุภาณิชย์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77.6 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. นางสาวจีรนันท์  แก้วระมล
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เม็ดทองคำ
3. เด็กหญิงอุไรภรณ์  กุลน้อย
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
2. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75.2 เงิน 21 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. นายทวีเดช  หุ่นเสือ
2. นางสาวปวีณ์มล  วงศ์สวัสดิ์
3. นางสาวพรพรรณ  อยู่พ่วง
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
2. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 39.6 เข้าร่วม 48 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายศักดา  แพ่งแก้ว
2. เด็กชายสิริวุฒิ  กลั่นหุ่น
 
1. นางสาวสุวิชา  กาวี
2. นายชินวัชร์  ละออง
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79.67 เงิน 28 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพล  จุ้ยเจริญ
2. เด็กชายธนภัทร  ไฉลภูมิ
 
1. นางสาวอาภรณ์  เศวตพันธุ์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 16 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายวงศธร  งางาม
2. นายอัษฎาวุธ  สุเมธิวิทย์
 
1. นางสุขฤทัย  หวันเสนา
2. นางณัฐชนา  แสงเมือง
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 28 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  วรแก่นทราย
2. เด็กหญิงภัคพิชา  อิทธิญาณเวช
 
1. นางสาวยุพยงค์  กลั่นประเสริฐ
2. นายทวีศักดิ์  สีทะ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 47 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายกฤษฎา  สุริยจันทร์
2. นายรวีวัฒน์  เชียงน้อย
 
1. นางนงนุช  ประดับวงษ์
2. นางอัจจนา  ศิริวรรณ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70.33 เงิน 24 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายปพน  เขียวปั้น
2. เด็กชายภัคธร  พรมมิน
 
1. นางนาถชลา  สุกใส
2. นายทวีศักดิ์  สีทะ
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 73.33 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายก้องภพ  สุทธา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองเป้า
 
1. นางสาวจำเนียร  ดวงศรีแก้ว
2. นางสาวกชกร  ส้มทองคำ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 42.66 เข้าร่วม 39 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กชายจารุพงษ์  จรรยา
2. เด็กหญิงสุมาลี  ชุริวรรณ์
 
1. นางพัชรี  ศรีภู
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 67 ทองแดง 30 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายณัฐสิทธิ์  ชมภูนุช
2. นายพฤกษ์  ชำนาญ
 
1. นางสุขฤทัย  หวันเสนา
2. นางอัจจนา  ศิริวรรณ
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 31.67 เข้าร่วม 37 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายธนกฤต  คงคชสิงห์
2. นางสาวศตภร  อยู่เนียม
 
1. นางศิริรัตน์  ทองนอก
2. นางสาวยุพยงค์  กลั่นประเสริฐ
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 29 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายจิตรชัย  คชฤทธิ์
2. นายตะวัน  บุญมา
 
1. นายวรวิช  ทองดี
2. นางนงนุช  ประดับวงษ์
 
164 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 71.67 เงิน 15 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงทิพยวรรณ   อ่ำเมือง
2. เด็กชายภูฟ้า  กลิ้งฝอย
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญถึง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์
2. นางอุไรรัตน์  สีบำรุงสาสน์
 
165 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 19 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นางสาวพรธิดา  โพธิ์ใบ
2. นางสาวพราวพลอย   เประยะโพธิ์เดช
 
1. นางสาวกฤติยา    ราชสีห์
2. นายพนา    สาระยาม
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 64.83 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวศุภธิดา  ทองมี
2. นางสาวแสงระวี  แซ่เล้า
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  รัตนสวัสดิ์
2. นายนิทัศน์  ระวิงทอง
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. เด็กชายกล้า  เป้าเปี่ยมทรัพย์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พัดเย็น
3. เด็กชายมนพัทธ์  ตางาม
 
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นางพรพิมล  มาลา
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นายจักรรินทร์  เกิดชัย
2. นายภัทรดนัย  หอยสังข์
3. นายภูมิปัญญา  หอมพรมราช
 
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นางพรพิมล  มาลา
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ช่างจัด
2. เด็กชายปรีชา  จำปาขาว
3. เด็กชายพันธ์ยศ  คำมา
 
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นางสาวปภัสรา  มีรอด
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นายชนาธิป  จำนงค์สูญ
2. นายณัฐกิต  ปาลวัฒน์
3. นายวงศธร  วิชาชอบ
 
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นางพรพิมล  มาลา
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. เด็กชายนพชัย  ธานวัตร์
2. เด็กชายวุฒินันท์  คงเสือ
3. เด็กชายสิทธินนท์  ระพัง
 
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นางพรพิมล  มาลา
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นายศุภวิชญ์  อินทสี
2. นายอัครพล  เสาวคนธ์
3. นายเอกลักษณ์  คงงาม
 
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นางพรพิมล  มาลา
 
173 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 63 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นายปรนัย  กลิ่นหอม
2. นางสาวพรฑิตา  ไถ้เงิน
3. นายสิรธีร์  แป้นบรรจง
 
1. นางพรพิมล  มาลา
2. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73.66 เงิน 43 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 1. เด็กชายตะวันฉาย  คุณวงศ์
2. เด็กชายปิยะบุตร  แซ่โค้ว
3. เด็กชายอิศเรศ  ขุนโพธิ์
 
1. นายณรงค์วิทย์  ชั่งใจ
2. นายชยกฤต  กรรณาริก
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80.33 ทอง 5 โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. นายวีรภัทร  คล้ายพงษ์
2. นายอดิศักดิ์  พิมทอง
3. นายอานนท์  สระบัวทอง
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ม่วงทอง
2. นายเอกพันธ์  เกษศิลา
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 24 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงจรัสรวี  ใจสุข
2. เด็กหญิงจารุเนตร  มีพิปลาย
3. เด็กหญิงสิริญญา  แสงสุข
 
1. นางพวงรัตน์  ไม้จันทร์ดี
2. นางนุชนาท  จั่นทอง
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นางสาวกันยารัตน์  พรมจรรยา
2. นางสาวศศิชา  แสงสุวรรณ
3. นางสาวสมหญิง  ปานอินทร์
 
1. นางพรพิมล  มาลา
2. นางสาวชมพูนุท  สุขสำราญ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 76.75 เงิน 27 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จันทร์แจ้ง
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  ภูมูลนา
3. เด็กหญิงณัฐฐา  ทั่งสุ่ม
4. เด็กหญิงธณภรณ์  ดาหา
5. เด็กชายธนพนธ์  สมงามดี
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขำเพ็ง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  รักงาม
2. นายนฤนาท  คล้ายลักษณ์
3. นายณภัทร  ติดบุญช่วย
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88.4 ทอง 5 โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. นายกฤติพงษ์  สุทธิประภา
2. นางสาวการะเกด  งอนรถ
3. นางสาวจุฑามาศ  เคียนทอง
4. นางสาวรัตนาวดี  เชื้อท้าว
5. นายอรรถพนธ์  ตลับทอง
6. นางสาวอุมาพร  ชูจันทร์
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ม่วงทอง
2. นายนิรุตต์  ปานฉิม
3. นายเอกพันธ์  เกษศิลา
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 42 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิดารัตน์  พระบำรุง
2. เด็กหญิงชนาภา  พรมที
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  พุ่มจำปา
 
1. นางวรณัน  อิ่มจรูญ
2. นายฐิติ  ฉิมสง่า
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 74 เงิน 46 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นางสาวปณาลี  แซ่ม้า
2. นางสาวภัคจิรา  กันทอง
3. นางสาวรุ่งนภา  กุลจิราทรัพย์
 
1. นางพรพิมล  มาลา
2. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายจรวิชญ์  พรหมอารีย์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  โหนา
3. เด็กหญิงสุชาดา  วิทูรสัญจร
 
1. นายธานี  สุจริตจันทร์
2. นางกัญญา  ปาลวัฒน์วิไชย
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 78 เงิน 46 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวจารุมน  จุอุบล
2. นางสาวชลธิชา  เฟื่องฟุ้ง
3. นางสาวมัสธริดา  กันยาบัณฑิตย์
 
1. นางกัญญา  ปาลวัฒน์วิไชย
2. นางแสงระวี  แก้วดี
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 37.33 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ยงยุทธ
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจนา  เขียวสะอาด
3. เด็กชายจักรกฤษ  มะลิทอง
 
1. นายปฐมพงษ์  สระบัว
2. นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 73.66 เงิน 29 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวบุษบา  บุญนำพา
2. นายพิตตินันท์  เพชรดี
3. นายวุฒิพงษ์  สุขละมูล
 
1. นางศศิธร  อนุรักษ์
2. นางทัศน์วรรณ  พูลเพิ่ม
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ธิยา
2. เด็กหญิงพีรดา  สุภาพันธ์
3. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  ศรีแจ่มใส
 
1. นางศศิธร  อนุรักษ์
2. นางทัศน์วรรณ  พูลเพิ่ม
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 77 เงิน 48 โรงเรียนดงตาลวิทยา 1. นางสาวจิติญาภา  พุ่มจันทร์
2. นางสาวบุศรินทร์  แก้วกูล
3. นางสาวใกล้รุ่ง  ผาไข
 
1. นางนิราวรรณ  อรุณสวัสดิ์
2. นางจุรี  อ่อนมี
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 37 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงทัดดาว  แย้มชุมพร
2. เด็กหญิงนริศรา  ชมภูพวง
3. เด็กหญิงวันวิสา  โตงาม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  รักงาม
2. นายนฤนาท  คล้ายลักษณ์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวธมลวรรณ  มุกดา
2. นายนภพล  อิบรอฮีม
3. นางสาวสิรามล  เล็กเจริญ
 
1. นางโศรดา  ทวีคูณ
2. นางสาวปิยธิดา  ฉายสว่าง
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 37 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชิงช่วง
2. เด็กหญิงพีรดา  ศรีอำไพ
3. เด็กหญิงวริยา  ทันประโยชน์
 
1. นายจักรกฤษณ์  ทวิชาชาติ
2. นางสาวรุจิรา  เรมัย
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 71.33 เงิน 29 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. นางสาวจรัญญา  ศันเสนียกุล
2. นางสาวชุติกาญจน์  สายมาน
3. นายภูมินทร์  เฮง
 
1. นายจักรกฤษณ์  ทวิชาชาติ
2. นางสาวรุจิรา  เรมัย
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กชายนพกร  ตุ่มเต็ม
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรหมสอาด
2. เด็กชายศรัณยู  นุ่มพินิจ
3. เด็กชายอัมพร  เพิ่มสกุล
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
2. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวนิศารัตน์  พันธุ์ดี
2. นางสาวพรนภา  พุทธรักษา
3. นายสุรวิทย์  พิลา
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ปัญญายงค์
2. นางสุพัตร  ยิ้มจันทร์
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 22 โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. เด็กชายจักรพงศ์  โหมดมณี
 
1. นายนิรุตต์  ปานฉิม
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ฤทธิ์เรืองศักดิ์
 
1. นางพิสิณี  ยี่โถขาว
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงวิวรญา  รักญาติ
 
1. นายฐาปกรณ์  สินสม
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กชายแทนคุณ  กระแสร์คุปต์
 
1. นางสาวสุณิสา  พรหมชัย
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนดงตาลวิทยา 1. นางสาววรรณิภา  ศรีนาค
 
1. นายวีระศักดิ์  พานทอง
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายภักศิวา  สุขม่วง
2. เด็กชายศิวกร  พงษ์บุตร
 
1. นายฐาปกรณ์  สินสม
2. นายฐาปนันท์  ศรัณนิธิรัฐ