สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 30 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนันทิชา  มิเกลี้ยง
 
1. นางสาวอาภามาส  นิโกรธา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90.66 ทอง 5 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวพงศ์ลดา  เปาเล้ง
 
1. นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 50 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ธนปาลีวงศ์
 
1. นางพวงรัตน์  หมันประสงค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65 ทองแดง 41 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาววิรังรอง  ประทีปเมือง
 
1. นางสาวกิตติกาญจน์  อินทเกตุ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 41 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ฤดีสายเจริญสุข
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุตรตา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 75.33 เงิน 28 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวภิญญาดา  ทองขวัญ
 
1. นายสันติศักดิ์  ทองสร้อย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 25 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพรธิญา  สีทา
 
1. นางสาววาสนา  สุกใส
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78.67 เงิน 7 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจารุวรรณ  บุญพวง
 
1. นางสาววาสนา  สุกใส
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76.41 เงิน 10 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงกชพร  ชมญาติ
2. เด็กหญิงนภัสสร  ชดสร้อย
3. นางสาวรุ่งทิพย์  พวงทอง
 
1. นางสาวสาริณี  กล่อมดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 25 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวนิชานาถ  ชมญาติ
2. นางสาวมะลิ  วงค์ยะรา
3. นางสาวอริสรา  รอดคำ
 
1. นางสาวอภิญญา  ศรีเวียง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71.17 เงิน 37 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงธิติมา  บุญตัน
2. นางสาวอุษณี  เปี่ยมเพ็ง
 
1. นางสาวจิตติมา  จันโททอง
2. นางสาวปิยวรรณ  อุทัยธรรม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 71.66 เงิน 11 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นายชนทัด  วรรณฤกษ์งาม
2. นายสิทธิโชค  ไกรงาม
 
1. นางไขศรี  วารีอุดม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72.5 เงิน 30 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงประภัสสร  เชิสภู
2. เด็กหญิงวิลาสินี  อิ่มอุรา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ม่วงสวย
2. นางสาวสุจิตรา  กลิ่นสว่าง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 81.92 ทอง 15 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวพิมพ์พนา  สุขประสิทธิ์
 
1. นายปราโมช  สาลี่
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 46 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กชายเนรมิต  วันดี
 
1. นางสาวพิชชาพร  เอกดำรงกิจ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวหทัยภัทร  เอี้ยวสุวรรณ
 
1. นายกิตติพงค์  ทาปง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55.88 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายกันตพัฒน์  มากมูล
2. นางสาวชนกานต์  ใจซื่อ
3. นายเจนณรงค์  มงคลสูง
 
1. นางสาวสุทธานุช  เจนโชติสุวรรณ
2. ดร.กฤษฎา  วรพิน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72.45 เงิน 41 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวกนกพร  บัวพึ่ง
2. นางสาวสุพัตรา  ทองเถื่อน
3. นางสาวเสาวลักษ์  สุขโข
 
1. นางอำภา  บุญส่งดี
2. นายถาวร  กราบขุนทด
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 67.75 ทองแดง 16 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนโชค  กาญจนวิชานนท์
2. เด็กหญิงพิจิตรา  คุ้มครอง
3. เด็กชายโสภณ  พัดลม
 
1. นางสาวอินทิรา  สังข์อุดม
2. นางสาวณัชปภา  ภักตร์วิลัย
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 44.25 เข้าร่วม 50 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายพงษ์ศักดิ์  สมบูรณ์
2. นางสาวภัททิยา  ทับทิม
3. นางสาวเกสิณี  กิจเครือ
 
1. นางสาวสุนันทา  เพ็งมี
2. นางสาวสุภาพร  แซ่เจ็ง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 42.3 เข้าร่วม 30 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจิรายุ  เจริญธรรม
2. เด็กชายเลอเกียรติ  บรรจง
 
1. นายชาญณรงค์  เพ็ชรไทย
2. นายพิชัญญะ  หลำสะอาด
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 63 ทองแดง 16 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกัญญาวีร์  แป้นสุวรรณ์
2. นางสาวเณศรา  ทันใจชน
 
1. นายปริญญา  คล้ายโพธิ์ทอง
2. นางสาวจินดา  ด้วงเดช
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 50 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายปฏิภาณ  สารพล
 
1. นายพิชัญญะ  หลำสะอาด
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 47 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวสายธาร  รุ่งเรือง
 
1. นางยุพิน  เต่าพรมห์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73.19 เงิน 31 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจิรัฐติ  พรวิษณุสกุล
2. เด็กชายฐนกร  ฮวดโสภา
 
1. นายชาญณรงค์  เพ็ชรไทย
2. นายนท  ศานติคีตา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75.23 เงิน 23 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายทัตเทพ  พัฒนวโรดม
 
1. นางสาวปวีณ์สุดา  ฟักเขียว
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 39 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงพิยดา  สีจันทะ
 
1. นางสาวศศิพิมพ์  ใจศรี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 49 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 1. นางสาวปาจรีย์  อภิชิตพงศ์พันธ์
 
1. นางสาวฐิตาพร  ตันเจริญรัตน์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 47 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ศิริสมบัติ
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศิริอุดมภาส
3. เด็กหญิงไพลิน  ตันเรืองศรี
 
1. นายพัสกร  คงกินเก
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 20.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายจรัญพัฒน์  ปานนาค
2. นางสาวจิรภัทร  เลิศมโนบุญสุข
3. นางสาวพิชากร  จำปี
 
1. นางกนกพร  สายสวัสดิ์
2. นางวิไลวรรณ  ชูเลิศ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 49 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  สนน้อย
2. เด็กหญิงพนิตา  ป้องคำ
3. เด็กหญิงอริสา  ย่อมเที่ยงแท้
 
1. นางสาวจรินทิพย์  ธรรมสฤษดิ์
2. นางสาวนิราวัลย์  นาโสก
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวปวีณา  ขำเจริญ
2. นางสาวปิยธิดา  เทพฝอย
3. นายอภิรักษ์  เงินรี
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  กันนะ
2. นางสาวสุธิดา  กองแดง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 42 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  จังพานิช
2. นายภุมพันธิ์  กุติทิพย์
3. เด็กชายอรรถพล  พุ่มนาค
 
1. นางสาวนาตยา  แซ่เตียว
2. นางสาวศิริรุ่ง  เขียวคลี่
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 43 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นายกวินท์  ภุมรินทร์
2. นายสุวัฒน์  คล้ายเอี่ยม
3. นายเมที  สืบท้วม
 
1. นายชวิศ  ผิวเงิน
2. นางสาวพิภาพร  วงษ์ปัตตา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กชายกฤษฎา  รุ่งกระจ่าง
2. เด็กหญิงรมย์ธีรา  ขันธ์เครือ
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ยะคำดุก
 
1. นางวัชราภรณ์  รัตนพิศิฏฐ์
2. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.2 ทอง 28 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชลดา  ชื่นใจ
2. นางสาวพรขเนตร  นาเครือ
3. นางสาวศศิวิมล  นงนุช
 
1. นางทัศนีย์  ใจซื่อ
2. นางสาวพัชราภรณ์  อ่วมอรุณ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นายกันต์กวี  ยิ่งโกมล
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ด้วงขำ
 
1. นายณัฐวุฒิ  แฝงนาง
2. นางสาวประภัสสร  แก้วคงคา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 13 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายณัฐพล  แก้ววัน
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  แม้นพัก
 
1. นายจตุรงค์  บุญอาจ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62.17 ทองแดง 29 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นางสาวกุลธิดา  ศรียัน
2. นายบอล  -
 
1. นางสมคิด  จ้อยสำเภา
2. นายชูชีพ  สายเย็น
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 30.74 เข้าร่วม 51 โรงเรียนเนกขัมวิทยา 1. นายนนทพัทธ์  เกิดสันเทียะ
2. เด็กชายพลวัต  โต๊ะเจริญ
 
1. นายทศพร  ทิพย์โยธิน
2. นางสาววรารัตน์  กองแสน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 32 โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใบไม้
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  วงศ์เจริญศิริ
3. เด็กหญิงชลัญญา  ไชยสงเคราะห์
4. เด็กหญิงนุชนาถ  กระต่ายทอง
5. เด็กหญิงเฌอเอม  อินจีน
 
1. นายวิศรุต  ปัญจลาภสกุล
2. นายจิรศักดิ์  อ่ำขำ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.4 ทอง 6 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายจอมทัพ  รสภิรมย์
2. นายธนภัทร  ผดุงสุข
3. นายวรวลัญช์  โอ้โลม
4. นางสาวสุพัชญา  หลอดจำปา
5. นางสาวสโรชา  เจริญธรรม
 
1. นางสาวจินดาพร  เจริญธรรม
2. นายอาคม  ชาญเดช
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 15 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงนิธิกานต์  บุญช่วย
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  สุวรรณทอง
3. เด็กหญิงพรสิริ  สรสิทธิ์
4. เด็กชายสิทธินันท์  อ่วมขาว
5. เด็กหญิงสโรชา  ตั๊นธง
 
1. นางสาวกัณฐมณี  แกรอด
2. นางสาวภาณี  คูสุวรรณ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 72 เงิน 48 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวปิยดา  นาคโขนง
2. นายพงษพัฒน์  ประสมพล
3. นางสาวพีรดา  ศักดิ์ศรยุทธ
4. นางสาวเบญญากร  แสงรัศมีมรกต
5. นางสาวเมษา  แสงจันทร์
 
1. นายอิทธิพัทธ์  ศุภรัตนาวงศ์
2. นางสาวสุปราณี  สนองค์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เหมือนละมัย
2. เด็กชายจักรภัทร  สีทา
3. เด็กชายณธายุ  เม่งเวหา
4. เด็กชายธณพ  สุกเหมือนดาว
5. เด็กชายศุภรัตน์  บรรลือเสนาะ
 
1. นางวรรษิดา  พิทักษ์พิเศษ
2. นายอาคม  ชาญเดช
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.8 เงิน 30 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวจุฑามาศ  วิริยะธนสาร
2. นางสาวณัฐพร  ปัญญาสวรรค์
3. นางสาวปานตะวัน  ทรงสุวรรณ
4. นางสาวพรทิพย์  แซ่ตั๊น
5. นายวัชรากร  สมถวิล
 
1. นายเอกภูมิ  ชูนิตย์
2. นางสาววราภรณ์  วรรธนะฐิติกุล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 76.4 เงิน 21 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายจิรพัฒน์  หวิงปัด
2. นางสาวจีรวรรณ  แซ่เจน
3. นางสาวญาดา  โต๊ะแสงแก้ว
4. นายถิรสวัสดิ์  อินทจักร์
5. นางสาวธัญญบงกช  ลิ้มเทียมรัตน์
6. นางสาวนาตาชา  ดิษฐ์ประเสริฐ
7. นายนิติพัฒน์  ใจดี
8. นายปริญญา  เทียมประเสริฐ
9. นางสาวปริญญาพร  โตรินทร์
10. นางสาวปรียา  จันทนะโสตถิ์
11. นางสาวรัชฎาพร  แก้วรัมย์
12. นายวรพรต  ศรีมหาดไทย
13. นางสาววิภาวี  วงศ์ชัยประสิทธิ์
14. นางสาวสตรีรัตน์  พิทักษานุรัตน์
15. นางสาวสิริกร  ปุจฉาการ
16. นางสาวสุนิสา  พลอยขาว
17. นางสาวสุภัคณกาญจน์  นาคสาม
18. นางสาวอรนภา  มาเอี่ยม
19. นางสาวอาริยา  จันทรง
 
1. นางสาวกัณฐมณี  แกรอด
2. นางสาวอุไรวรรณ  เชื้อสมบูรณ์
3. นายกฤษฎา   ทองแย้ม
4. นายอาคม  สมพามา
5. นางสาวจิตรลดา  แตงอ่อน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.67 ทอง 8 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กชายเดโช  กิมพงษ์สวัสดิ์
 
1. นางอุษา  เพิ่มสุวรรณ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.33 ทอง 7 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวเพ็ญนิภา  สีสมงาม
 
1. นายศิวานันท์  สังข์ทอง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กชายปัญญฤทธิ์  ธรรมลังกา
2. เด็กหญิงสุชาดา  ฉิมพิบูลย์
 
1. นางจรรยา   อาริยาธนากูล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.33 ทอง 40 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวปพิชญา  คำพิมพ์
2. นายวนิชชัย  คำปัญญา
 
1. นายอิทธิพัทธ์  ศุภรัตนาวงศ์
2. นางสาวสุปราณี  สนองค์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87 ทอง 20 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงธนพร  ชุบคำ
2. นางสาวธนาพัส  จิตต์จำเริญ
3. นางสาวนรนาถ  วงศ์โสภา
4. นางสาวบุญรักษา  เสลานนท์
5. นางสาวปรารถนา  มุริจันทร์
6. เด็กหญิงลักษิกา  ตุ่มทอง
7. เด็กหญิงวันทิพย์  สังข์สนั่นโชติ
8. เด็กหญิงอริสา  เหมัง
9. เด็กหญิงเขมิกา  ศาลา
10. เด็กหญิงโสภิตา  สันทอง
 
1. พระมหาวิชญ์  ใจรืาน
2. นายบุญยกร  บุญพงศ์สิริวัฒน์
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 66.25 ทองแดง 39 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกัญญรัตน์  นาคผง
2. นางสาวกาญจนา  อินทรีย์
3. นางสาวณัฎฐณิชา  อร่ามสุขเสรี
4. นางสาวปรางค์ทิพย์  ศิริรัตน์
5. นางสาวพอหทัย  ศรีราจันทร์
6. นางสาวพีรดา  โสภา
7. นางสาวมาริษา  ฉิมภาลี
8. นางสาวศิรินุช  วงคีรี
9. นางสาวศิวพร  ฉายทองเจริญ
10. นางสาวสุชาดา  พวงทอง
 
1. นายประทิน  สุวรรณวงษ์
2. นายยุทธนา  จิรวิทย์โอฬาร
3. นายคงไท  ตรีวนิชย์กุล
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กชายชาญณรงค์   เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภู่ระหงษ์
3. นางสาววัยวรรณ  ปัญจแก้ว
4. นายสัญชัย  บัวพึ่ง
5. เด็กชายอนันตศักดิ์  ศรีรัตน์
6. นางสาวอาทิตยา  ดำรงกิจถาวร
7. นางสาวเนตรนภา  ค้ำคล้อง
8. นายโปริญ  สูงถวี
 
1. นายวรพล  ณรงค์แสง
2. นายกฤษดา  ชาน้อย
3. นางสาวสุชาวดี  จักษุศรี
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐปาณี  วงษ์ฉัตร
2. เด็กชายธนาทรณ์  ดารากร
3. เด็กชายนฤสรณ์  โล่งอากาศ
4. เด็กหญิงนันทิยา  รักนิ่ม
5. เด็กหญิงปารวี  พ่วงทอง
6. เด็กชายภาคิน  เอี่ยวฮะ
7. เด็กชายศภกิตติ์  ธำรงค์โชติ
8. เด็กชายสิทธิโชค  ทองมีสิทธิ์
9. เด็กหญิงสุภรัตน์  พ่วงอยู่
10. เด็กหญิงอมราวรรณ  สีคราม
 
1. นายณัฐพล  ทุนบุญ
2. นายถิรวุฒิ  ก่ำดี
3. นายคฑาวุธ  ลี้กิจเจริญผล
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 33 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เสือสี
2. เด็กหญิงฌัชชา   ฤดีเย็นสกุล
 
1. นายอธิภัทร  นาคคูบัว
2. นายณัฐวุฒิ   ดวงจินดา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78.5 เงิน 32 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวณัฐชยา  ศิริเธียรไชย
2. นางสาวพริม  พรรุ่งโรจน์
 
1. นางสาววรุณรัตน์  เกิดแย้ม
2. นายศุภกิจ  รัตนาภินันท์ชัย
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกานติมา  เจริญกิจ
 
1. นางสาวทิฆัมพร  สุขปาน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชาลิสา  เกียรติศิริ
 
1. นางสาวธนพร  เทพรักษา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายศักรินทร์  ดาราสม
 
1. นางสาวทิฆัมพร  สุขปาน
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76.66 เงิน 25 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวธาราทิพย์  อภิติวงศ์มานิต
 
1. นางสาวธนพร  เทพรักษา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงสามวิตรี   แสวงทรัพย์
 
1. นางฉัตรา  พันสมตน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 39 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวพิทยารัตน์  ทาทำนุก
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จังโส
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวกวินทิพย์  สิ้นแต้
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงณัฐพร  ปาเจริญ
2. เด็กหญิงธนิตา  พวงสด
 
1. นางเขมนิจ  ขจรธัญญพร
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กชายภูวิศ  บุญเชิด
 
1. นายพรพจน์  ภูสี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายพศิน  กิรติพงษ์วุฒิ
 
1. นางสาวธนพร  เทพรักษา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 79.3 เงิน 21 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายภัทรภณ  จันทร์เจริญ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงเนตรมณี  หมวกเมือง
 
1. นางฉัตรา  พันสมตน
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89.3 ทอง 5 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายชุติพนธ์  เกิดรื่น
2. นายปิติวัฒน์  นาคประสาน
3. นายอดิศร  พานเขียว
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 76 เงิน 34 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กชายชินวัฒน์  ชูเชิด
 
1. นางสาวอัญชนา  คนหลัก
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 65.3 ทองแดง 44 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์  หลวงจันทร์
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 71 เงิน 23 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวธารวลัย  ภู่ทับทิม
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 40 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงปารวี  ผลากุล
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายพีรวัฒน์  ศุภศิรตานนท์
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 35 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงอภิชญา  สิงห์พิทักษ์
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 23 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาววิภารัตน์  เฉานา
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 36.66 เข้าร่วม 29 โรงเรียนเนกขัมวิทยา 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  ติดญาติ
 
1. นางแก้ววันนี  เมฆวิลัย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 70 เงิน 19 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 14 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอินธิรา  วรรณฤกษ์งาม
 
1. นายธนชัย  พงษ์นาค
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 27 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวญาสุมินทร์  ทองเกิด
 
1. นายสุริยันต์  มาลา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง 9 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวสุลักษณา  เชาวดี
 
1. นายสุริยันต์  มาลา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง 19 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวจินดารัตน์  พลบุญ
 
1. นายสุริยันต์  มาลา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83.66 ทอง 12 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวพลอยงาม  รัตนภูมิ
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 82 ทอง 19 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายคุณานนท์  แก้วประดิษฐ์
2. นายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เพ่งผล
4. เด็กชายภูมิ  -
5. เด็กหญิงรัตติมา  คล่องแคล่ว
6. เด็กหญิงสาวิตรี  แสวงทรัพย์
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุตรศรี
8. นางสาวเบญจรัตน์  จันทร์์เที่ยง
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80.4 ทอง 24 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจิรนันท์  แสงอนันต์
2. นางสาวณัฏฐวรรณ  จุ้ยนิ่ม
3. นางสาวณิชนันท์  ฉายปุริยานนท์
4. นายธนบูรณ์  แท่นมณี
5. เด็กชายธนภัทร  จายะพันธุ์
6. นางสาวพนิดา  ใยเมือง
7. นางสาวพลอยงาม  รัตนภูมิ
8. นางสาววรรณพร  เอมพลัด
9. นางสาววิภารัตน์  เฉานา
10. นางสาวศศิธร  กล้วยเครือ
11. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  บุญวรณะ
12. เด็กชายศุภชีพ  ทองแสง
13. เด็กชายสุรเกียรติ์  สุขหอม
14. เด็กหญิงอทิตยา  ทวีสูตร์
15. เด็กหญิงอินธิรา  วรรณฤกษ์งาม
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
2. นายธนชัย  พงษ์นาค
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 77 เงิน 20 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายกิตติพล   สะท้านวงค์
2. เด็กชายชัยชนะ  สุวรรณ์
3. นางสาวธารวลัย  ภู่ทับทิม
4. นางสาวนริศษา  ศรีคง
5. นางสาวปรารถนา  ปานดวง
6. นางสาวพนิตพร  ทองกัลยาณ์
7. นางสาวพรณิภา  ช่วยประเสริฐ
8. นางสาวพรพิมล  ขจรสัจจานันท์
9. นายพีรวัฒน์  ศุภศิรตานนท์
10. นางสาววณิดา  ทองกัลยา
11. เด็กชายอรรถกร  แสงสมมาตร์
12. นายอรรถวุฒิ  เอมโกษา
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
2. นายอรรถวุฒิ  เอมโกษา
3. นายสุริยันต์  มาลา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 18 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 1. นายธีรภัทร  มั่งประเสริฐ
2. นายนราธาน  ศรีไทย
3. นายบูรพา  นกทอง
4. นายสิปปกร  กุมารบุญ
5. นายเกรียงไกร  อามาตมนตรี
 
1. นายธรรมรัตน์  ขำคำไพ
2. นายวัทธิกร  เก่งธัญกิจ
3. นายมาโนช  ส่งศรี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.2 ทอง 25 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายกฤดิรัฐ  วรลาภมงคล
2. นายชัชวาลย์  นำช้าง
3. นายพิสิษฐ์  ใจเด็ด
4. นายวรพล  คำพันธ์
5. นายวรรธนะ  ชูอินทร์
6. นายวัชระ  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นายณัฐพงค์  เสานวด
2. นายพิพัฒน์  ศิริอินทร์
3. นายนิพนธ์  ชื่นช้อย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.2 ทอง 13 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  หอมรื่น
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โทเกตุ
3. เด็กหญิงกุลนีย์  สิงสระน้อย
4. นางสาวขนิษฐา  ดิษฐ์ธิวรากุล
5. นางสาวขวัญพิชา  วรศรัญญู
6. นางสาวจารุภา  ชุนใช้
7. เด็กชายจารุวัฒน์  กองแก้ว
8. นางสาวจิตรา  แสงสว่าง
9. นางสาวชญานิษฐ์  ปานแพร
10. นายชลชาติ  พูลนาคู
11. เด็กชายชินวัตร  ประชาตรี
12. นายณัฐวุฒิ  เปรมแจ่ม
13. นางสาวถิรพร  ทับชม
14. เด็กชายธนากร  เรืองฤทธิ์
15. เด็กชายธีรนัย  พุ่มแก้ว
16. นายธีรภัทร  แซ่หลี
17. นางสาวนิภาพร  อินอุ่นเมือง
18. เด็กชายปฐวี  แก้วชัง
19. นายพงศกร  ปลื้มเปี่ยม
20. เด็กหญิงพนิดา  สีสงสาร
21. เด็กหญิงพรนภา  มีโชควรกาญจน์
22. นายพัชรพล  นับหมาย
23. นางสาวภัทรวดี  แป้นทอง
24. นายภานุสรณ์  คงเสือ
25. นางสาวมนิตา  บุตรี
26. เด็กหญิงมยุรา  พุ่มเจริญ
27. นายยุทธนา  มานุ
28. นางสาววาริศา  กลิ่นหอม
29. นายศรัณย์  แก้วชัง
30. นายศวรรณยศ  คล้ายเชย
31. เด็กชายสิทธา  เลิศจนลักษณ์
32. นางสาวสุธิตา  ทะประสพ
33. นายหฤษฎ์  สัญญะวิรี
34. นางสาวอชิรญาณ์  เพิ่มพูน
35. นายอมรเทพ  แข็งขัน
36. เด็กหญิงอริศรา  วงศ์ทองดี
37. เด็กหญิงอริสา  อินทร์โอภาส
38. นายอุ้มบุญ  ทับทิม
39. เด็กหญิงโสภิตา  สืบนุช
40. เด็กหญิงไอรดา  เอี่ยมมั่น
 
1. นายสำราญ  แก้วเกิด
2. นายวีรพล  แย้มทรัพย์
3. นายสุรกิจ  จระดล
4. นางสาวจิราภรณ์  ธนะโพธา
5. นายเฉลิมศักดิ์  คงสุวรรณ์
6. นางสาวไอลดา  ขุนณรงค์
7. นางสาวศศิวิมล  อินทรพันธ์
8. นายธีรภัทร์  สุวรรณ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 38 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายเจษฎา  แก้วฉวี
 
1. นายสุพจน์  วิมลพันธ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.6 ทอง 34 โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. นายศุภกร  บุญเลิศ
 
1. นายยุคล  เกิดสุข
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงพัชรพร  ศรีพุทธานิสรณ์
 
1. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรักษ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.66 เงิน 27 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวจินดารัตน์  ดวงจันทร์
 
1. นายสมบัติ  รุ่งสว่าง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 29 โรงเรียนวังตาลวิทยา 1. เด็กชายเงินก้อน  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวนวรัตน์  ตุ้มเปาะ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 39 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายไพรวัลย์  คำทราช
 
1. นางศรายุทธ  ศิริเอก
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.83 เงิน 33 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ปานม่วง
 
1. นายเจนณรงค์  ทิมแสง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 35 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวปวีณา  ผลอุดม
 
1. นายนิพนธ์  ชื่นช้อย
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กชายธนาทร  เรืองสุวรรณ
 
1. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.66 เงิน 38 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 1. นายชนาธิป  สุขอร่าม
 
1. นายธรรมรัตน์  ขำคำไพ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 37 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอริสา  แก้วสะอาด
 
1. นางสาวมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.66 เงิน 14 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวเมธาวดี  ศรีบานเย็น
 
1. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรักษ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กชายธนาทร  เรืองสุวรรณ
 
1. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง 11 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายธีรธร  พลบูรณ์
 
1. นายนิพนธ์  ชื่นช้อย
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง 37 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิชานันท์  ชีนะ
 
1. นายพลวัฒน์  รุจยากรกุล
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68.3 ทองแดง 48 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวณัฐรช  โพเย็น
 
1. นางสาวมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  กระแสโสม
2. เด็กหญิงณัฐชา  ช่วยชูเชิด
3. เด็กชายปฏิพล  สุขสา
4. เด็กชายปิยภัทร  ผ่องใส
5. เด็กชายภูวเดช  ดอกกลอย
6. เด็กหญิงมนธิสา  กาญจนฉายา
7. เด็กหญิงมัลลิกา  สุขประเสริฐ
8. เด็กหญิงลภัสรดา  จิตรานนท์
9. เด็กชายสิทธิพันธ์  รามัญ
10. เด็กชายสุทธิพจน์  ม่วงเจริญ
11. เด็กชายอภิชัย  วันนิยม
12. เด็กหญิงอุไรพร  แดงสี
 
1. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
2. นายพัฒนา  ธูปหอม
3. นางสาวสุธีรา  เตี้ยมเครือ
4. นางสาวพิทยาภรณ์  เห็นวิสุทธิ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 12 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 1. นายกิจจา  ฟักแก้ว
2. นายคุณานนต์  เอี่ยมชาญบรรจง
3. นายจิรัฏฐ์  เทียมจรัส
4. นายชโยดม   เชยชม
5. นายธนชาติ  แซ่จึง
6. นายบุณยกร  ปัญญาสวรรค์
7. นายพรชัย  ตระกูลโอสถ
8. นายมิ่งแมน  สว่างเนตร
9. นายศุภวุฒิ  สหสัจจญาณ
10. นายเทวะทินณ์  ใยคง
11. นายเทวิน  จันทร์แจ่มดารา
12. นายเอกรัตน์  ศรีราจันทร์
 
1. นายธรรมรัตน์  ขำคำไพ
2. นายมาโนช  ส่งศรี
3. นายวิชัย  อรตัน
4. นายวัทธิกร  เก่งธัญกิจ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78.2 เงิน 40 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  รุ่งเรือง
2. เด็กชายนัฐพงศ์  สลาม
3. เด็กชายปฏิภาณ  กุนา
4. เด็กชายปิยะวัตร  รุ่งทอง
5. เด็กชายวันชัย  พลายบัว
6. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีราจันทร์
7. เด็กหญิงเอื้อมดาว  เอี่ยมทรัพย์
8. เด็กชายโสภิดา  ฮกยินดี
 
1. นางสาวรพีพร  ร่มรื่น
2. นางสาวพรสุรีย์  ทรัพย์แจ่ม
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง 10 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นายมนต์เทียน  สว่างศรี
2. นางสาวศศิประภา  ทาเกตุ
3. นางสาวศิรประภา  ขุนเณร
4. นายสราวุธ  เอี่ยมสมบูรณ์
5. นางสาวสานฝัน  พรมบาล
6. นางสาวสาวิตรี  รอดแจ้ง
7. นายอนุชัย  เฮงสงวน
8. นายอภิรักษ์  แสงทอง
 
1. นางสาวณัฐกานต์  มะม่วงชุม
2. นายปฏิพัทธ์  พิมุขทวีสิทธิ์
3. นางสาวกุลณสร  ขุนวัฒนา
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.4 ทอง 20 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวชลธิชา  แก้วชัง
2. นางสาวรพีพรรณ  มั่นแร่
3. นางสาวศศิประภา  ทาเกตุ
4. นางสาวศิรประภา  ขุนเณร
5. นางสาวสานฝัน  พรมบาล
6. นางสาวสาวิตรี  รอดแจ้ง
 
1. นายสำราญ  แก้วเกิด
2. นายปฏิพัทธ์  พิมุขทวีสิทธิ์
3. นางสาวกุลณสร  ขุมวัฒนา
4. นางสาวณัฐกานต์  มะม่วงชุม
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง 10 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   บัวพึ่ง
2. เด็กหญิงกัญจนพร   หนูนัน
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   ศรีสุข
4. เด็กหญิงนิตยา   ม่วงพารา
5. เด็กหญิงนิลเนตร   น้อยมี
6. เด็กหญิงสุธิตา   เพ็ชรนิล
7. เด็กหญิงอภิชญา   สามพันพ่วง
8. เด็กหญิงอภิชญาภา   งอกโพธิ์
 
1. นางสาวจารุนิภา  ภู่สวัสดิ์
2. นางเรียงสา  ทองสมนึก
3. นางสาวพิชามญชุ์  สุขสว่าง
4. นายอรรถวุฒิ  เอมโกษา
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 47 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวณัฐกมล  อินทแสน
2. นางสาวธนัชพร  ชัชวาลย์
3. นางสาวนัทธกุล  ประทุมเมธา
4. นางสาวปารมี  ประชาชน
5. นางสาวอัจจิมา  ผิวอ่อน
 
1. นางปฏิมา  ชนินทร์เศรษฐ์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 61.2 ทองแดง 35 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กชายนราธิป  ถากระโทก
2. นายพันธ์ยศ  เพียรเมธศิริ
3. นายพูลลาภ  ทาเกตุ
4. นายศุภกร  ลีวัฒนาถาวรชัย
5. นายเทพประทาน  สมรสมนตรี
 
1. นางสาวจิรภา  ผาตินาวิน
2. นางสาวนริศรัตน์  อินพันทัง
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77 เงิน 37 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  คงคาหลวง
 
1. นางเพ็ญนภา  ธีรทองดี
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 66.75 ทองแดง 45 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวธิดา  
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  มั่นใจ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.33 ทอง 35 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธนัชชา  สุนทรสารทูล
 
1. นางสาวนันทิยา  ลักษิตานนท์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.66 ทอง 11 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายภัคพล  ศรีกุญชร
 
1. นางสุพัตรา  พุ่มบุญทริก
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72.5 เงิน 29 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงดุสิตา  โปรยสุรินทร์
 
1. นางภิตติมาตุ์  บุญถนอม
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 69.66 ทองแดง 20 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 1. นายวิศรุต  ทันจิตต์
 
1. นายประสิทธิ์  สรรสม
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.67 ทอง 28 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงกาญจนากร  เมฆอภัย
2. เด็กหญิงฐานิศรา  เอื้อกนกพันธ์
3. เด็กหญิงนีน่า  ราษฎร์รังสรรค์
4. เด็กหญิงปิติพร  รัตนดำรงสิน
5. เด็กหญิงภัทรภรณ์  กอเจริญ
 
1. นางสาวฤมล  สอนดี
2. นางสาววรัญญา  อุดมกุศลศรี
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.67 ทอง 42 โรงเรียนช่องพรานวิทยา 1. นายคมกฤช  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวชาลินี  วิจิตรานนท์
3. นายลิขิต  หมื่นแผลง
4. นางสาวสุพรรษา  มากระจัน
5. นางสาวเต็มศิริ  ก้อนทิพย์
 
1. นางสาวเพ็ญแข  โพธิ์ชื่น
2. นายจิรายุส  ยอดอาจ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 78.83 เงิน 23 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายทิวทัศน์  กกฝ้าย
2. เด็กหญิงปณิตา  บุญล้อม
 
1. นางสาวพิฐชญาณ์  เลิศฤทธิ์ภูวสิน
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.33 ทอง 13 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวหทัยกาญจน์  แสงสีเขียว
2. นางสาวอริสา  ศิริไทย
 
1. นางสาวศิริพร  ภูบาล
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 12 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  มาสวัสดิ์
2. เด็กหญิงเกตน์สิรี  สรรค์เชื้อไพบูลย์
 
1. นางสาวสุภาพร  เกษตรลักษมี
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวนัสสินัน  บุญณรงค์
2. นายโชคชัย  พวงระย้า
 
1. นางศรีนภา  พระเดโช
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวณัชชา   จวนแจ้ง
 
1. นางสาวสุพัตรา  โกมลมุสิก
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.6 ทอง 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวพัชราพร  บัวทอง
 
1. นางสาวสุภาพร  เกษตรลักษมี
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 75.3 เงิน 34 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจุฑารัตน์  สานนท์
2. นางสาวดลญา  พงษ์สัมพันธ์
3. นางสาวพรนภา  สิงห์จำนงค์
4. นางสาวศันศนีย์  แก้วศรีโพธิ์
5. นางสาวอัญธิกา  แพงคำ
 
1. นางสาวศิริพร  ภูบาล
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.33 ทอง 4 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายกรกิจ  สชีวผาสุก
2. นางสาวสุจารี  ผึ้งชัง
3. นางสาวสุณิสา  เย็นสรง
4. นางสาวสโรชินี  กลิ่นหอมหวล
5. นางสาวหทัยกานต์  อภิรมย์
 
1. นางศรีนภา  พระเดโช
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 75.6 เงิน 26 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวณิฐชานันท์  เอกสิริวุฒิกุล
2. นางสาวพรจรัส  มีล้อม
 
1. นางสาวกัณต์กนิษฐ์  เรืองยินดี
2. นางสาวกฤษณี  นานคงแนบ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76.06 เงิน 23 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพิชชาภา  สุขประสิทธิ์
2. เด็กหญิงรติมา  พวงทอง
 
1. นางสาวจันทรพิมพ์  รังษี
2. นางนงค์นุช  ถีระศิลป์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 76.09 เงิน 24 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายธนเดช  บุญเครอะ
 
1. นางสาวโสวภา  ทองบุตร
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.46 ทอง 24 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายฐานันดร  จันทร์ศรีธา
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ฉิมสุวรรณ
3. เด็กชายธเนศ  บัวผัน
4. เด็กชายประพันธ์  อินทร์คง
5. เด็กชายมนัส  -
6. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ทรัพย์อินทร์
7. เด็กชายวรเมธ  คานงาม
8. เด็กชายสุทธิรักษ์  เเย้มพยนต์
 
1. นายวัชระ  อรุณสิงครัตน์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 76.09 เงิน 30 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  อินแก้ว
2. นางสาวมาริกา  วังมะนาว
3. นางสาววันเพ็ญ  หุ่นเครือ
4. นางสาววิกานดา  เชาว์เฉียบ
5. นางสาวสุทธิดา  ฉิมพลี
6. นางสาวเมธินี  ชาญปรีชา
 
1. นายสุรศักดิ์  ทิวากร
2. นายบารเมษฐ์  พรรณขาม
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85.2 ทอง 11 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายจักรกฤษ  บุญเกิด
2. นางสาวจิตตรา  ชัยเภรีมงคล
3. นายทศพล  แก้วสน
4. นางสาวทิฆัมพร  งามชม
5. นางสาวธนภรณ์  ธำรงโชติ
6. นางสาวนพรัตน์  สมถวิล
7. นายพชร  หาดเพ็ชร์ศุข
8. นางสาวรัฐฐากร  นัยนันท์
9. นายสาโรช  ใจดีเฉย
10. นายอดิศักดิ์  บุญท้วม
 
1. นายกฤษณ์  ภูริเทเวศร์
2. นางสริตา  พรชัย
3. นางสาวปวิชญา  สั้นทอง
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นางสาวกนกวรรณ  เอี่ยมหนู
2. นางสาวกิตติยา  ตันเจริญ
3. นางสาวณัฐนันท์  แดงหยวก
4. นางสาวสราลีย์  อรินธนสาร
5. นายสุทธิพงษ์  เกตุเจริญ
 
1. นางนริสา  ประจวบวัน
2. นางสาวสอิ้ง  ผกาแก้ว
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 23 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  โภคา
2. เด็กหญิงบาลีวัลย์  แสงเรืองนาค
3. เด็กหญิงสิริธันยา  สมนาม
 
1. นางมนัสยา  นภาผ่อง
2. นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 15 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาววิไลลักษณ์  อุ่มเอิบ
2. นางสาวเกตสิรี  ปินเปี้ย
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ผิวขาว
 
1. นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย
2. นางสาวสายฝน  เกิดสุข
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 72.8 เงิน 29 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวกิตติมา  ทองดอนน้อย
2. เด็กหญิงปณิตา  พัดหนองโพธิ์
3. นางสาวอาทิตติยา  สมลา
 
1. นางพัชรินทร์  โรจนวิทย์
2. นางสาวกฤษณี  นานคงแนบ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75.6 เงิน 18 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นางสาวกวิสรา  นันตาฤทธิ์
2. นางสาวสินีนาถ  เย็นทะทา
3. นายอาทิตย์  ตุ่มทอง
 
1. นางสาวสาวิตรี  โชดก
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74.6 เงิน 12 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงนฤภัทร  บัวเบา
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ธนพรโพธา
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 48 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤษฎา  กลัดกลีบ
2. เด็กชายอภิรัตน์  เทืองน้อย
 
1. นางสาวปฐมาภรณ์  บุญครอง
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 48 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. นางสาวนิศิยา  จังพานิช
2. นายรัสสวรรษ  กรุดสุข
 
1. นายอานนท์  งามเนตร์
2. นางชนัญชิดา  พลายแดง
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.66 เงิน 4 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงพรนภา  มหาวันชัย
2. เด็กชายรัฐธิพงษ์   สกุลจีน
 
1. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
2. นายสามารถ  เพ็งเลา
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 25 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายชานนท์  ปาณรงค์
2. นายเจษฎา  จังพานิช
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 44 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เงางาม
2. เด็กชายธวัชชัย  สนธิ
 
1. นางอุษา  กองจินดา
2. นางสุวรรณา  จิตต์ปลื้ม
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 17 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวจิราพร  ชูศักดิ์ชัยรัตน์
2. นายธนภัทร  พุทธรักษา
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายชัชวาลย์  ดำเนินกิจชอบ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงพรรณทิภา   นุ้ยสาย
2. เด็กหญิงภัคพิชา  มณีวิลัย
 
1. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
2. นายจงรัก  เมฆพันธ์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวญาณตา  สมาภาคย์
2. นางสาวอรวรรณ  อินทรสุวรรณ์
 
1. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
2. นายสามารถ  เพ็งเลา
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 5 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายปิ่นพงศ์  พุทธไพบูลย์
2. นายเขมณัฐ  โพธิ์ประสิทธิ์
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.33 เงิน 19 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายกิตติศักดิ์  สังฆะรักษ์
2. นางสาววิภาดา  จังโส
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายสามารถ  จิตจรัส
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 29 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงนภัสศรณ์  มีแสง
2. เด็กหญิงพุทธิตา  แก้วดี
3. เด็กหญิงอภิชญา  โพธิ
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นางเพ็ญนภัส  หีบท่าไม้
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายธัญเทพ  ทิมอรรถ
2. นายปรัชญ์ชนินทร์  สระทอง
3. นายวราณัฐ  สุทธิการณ์
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 38 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 1. นายภูผา  เลิศเกษม
2. นายอนาวิล  ฤกษ์ทวีสุข
 
1. นางรัตนา   ทองดี
2. นายวรวัฒน์  วัชรศักดิ์ไพศาล
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แก้วบุญทัน
2. นางสาวพิชชาพร  เทียนวิไล
3. นายอนนท์  ปิยพงศ์รัตนกุล
 
1. นายสามารถ  จิตจรัส
2. นายจงรัก  เมฆพันธ์
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายธนกฤต  คล้ายเครือ
2. นายพรชัย  สุวรรณวิจิตร
3. นายวีรภัทร  มีจิตต์
 
1. นายสามารถ  จิตจรัส
2. นางสาวอินทิรา  ศิลปศร
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ชานุ
2. นางสาวสิรินุช  เนียมดวง
3. นางสาวแพรพิไล  ทัศศิริ
 
1. นายสามารถ  จิตจรัส
2. นางสาวสุรีพร  แก้วพันนัย
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 25 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวนภสร  สุวรรณหงษ์
2. นางสาวอธิติยา  จำเหล่
3. นางสาวอภิญญา  โพธิ์ศรีเรือง
 
1. นายสามารถ  จิตจรัส
2. นางสาวสมถวิล  นาคนาคา
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.33 ทอง 16 โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทร์ชื่น
2. เด็กหญิงประกายทิพย์  มณีอ่อน
3. เด็กชายวรเมธ  แป้นแหลม
 
1. นางศรีรัตน์  วุฒิโช
2. นางสาวลักขณา  บุญจันทร์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 68 ทองแดง 49 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวรัชนีวรรณ  อไพร
2. นางสาววรีพร  คำยวง
3. นายเอกพชร  เหมล้วน
 
1. นางสาวศิญาภัทร  รุ่งตระกูล
2. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 39 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงเกศินี  หอมมาก
3. เด็กหญิงแพรวา  รุ่งสว่าง
 
1. นางยินดี  วิสารทะ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 77.66 เงิน 40 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  เต๋งจงดี
2. นางสาวสิริรัตน์  พรสุขศิริ
3. นางสาวเปรมวรี  แซ่ใช้
 
1. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
2. นายจำนงค์  คล้ายเครือ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 72.6 เงิน 48 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวจรรยา  ตัณฑ์เจริญ
2. นางสาวจารุวรรณ  อินทร์จันทร์
3. นางสาวธัญรัศม์  อุทา
4. นางสาวภูษณิษา  นาคเด่น
5. นางสาวสุปรียา  พลลุน
6. นางสาวอารีญา  คเชณชร
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  คงสุวรรณ์
2. นายธีรภัทร์  สุวรรณ์
3. นางสาวจิราภรณ์  ธนะโพธา
 
166 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 42 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ชำนาญกิจ
2. เด็กหญิงณัฐพร  ชัยรัตน์
3. เด็กหญิงอนันต์ธิตา  โพธิ
 
1. นางสาวทักษญา  เณรตาก้อง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ทองจิตร์
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 38 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  น้อยมณีวงษ์
2. นางสาวพีรพัฒน์  กวยเนียม
3. นายสิทธิเดช  บุญชู
 
1. นางนงนุช  รัตนมุง
2. นางศศพร  อาจสงคราม
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.33 ทอง 16 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. เด็กหญิงดลญา  ท่านกเอี้ยง
2. เด็กหญิงธันยพร  อินเหมรา
3. เด็กหญิงสมฤดี  ปานณรงค์
 
1. นางภัคพิมล  มาศภากร
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.67 ทอง 19 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวชุติกาญจน์  ฮะบุญมี
2. นางสาวญาธิป  เรืองศรี
3. นางสาวธนัญญา  ไตรวิทยพาณิชย์
 
1. นางจารุวรรณ  พบครุฑ
2. นายประเทือง  ใบเนียม
 
170 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นายวัชรพงศ์  ท่าผา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  รุ่งโรจน์พีรพัฒน์
3. เด็กหญิงเกษมณี  แพงป้อง
 
1. นางสาวทักษญา  เณรตาก้อง
2. นายจำนงค์  คล้ายเครือ
 
171 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 78.33 เงิน 22 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  สิทธิโยธี
2. นางสาวปาลิตตา  เนติศาสตราวุธ
3. นางสาวเกวลิน  โสภา
 
1. นางนงนุช  รัตนมุง
2. นางศศพร  อาจสงคราม
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนฮกเฮง 1. นางสาวกรรณิการ์  พึ่งฮั้ว
2. นางสาวจุฑามาศ  จูประไพ
3. เด็กหญิงสิริภัทร  คลังกลาง
 
1. นางสาวรัตติกาล  จิตดำรงชัย
2. นางสาวพรประภา  โมราสุท
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.66 ทอง 22 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  อึ้งจิ๋ว
2. นางสาวพิมพ์ภวิษย์  โชคชัยชาญ
3. นางสาววันวิภา  เอมทอง
 
1. นางสาวทักษญา  เณรตาก้อง
2. นางสาวณัฐานันท์  สมถวิล
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 44 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงปวีณา  สกุลนุ่ม
2. เด็กหญิงวรฤทัย  ฤทธิรงค์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สันทอง
 
1. นางสาวศศิ  ริปุฤทธิชัย
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.33 ทอง 12 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวจารุวรรณ  ลอยอุดมโชค
2. นางสาวปาลีรัตน์   วิริยะกิจเกษตร
3. นายวิวัฒน์   เทียมศรีรัชนีกร
 
1. นางสาวสมศรี   ตุ่นจิตร
2. นางสาวณภัสสร์   ทรัพยะสุต
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงธิติวรรณ  สุขนิ่ม
2. นางสาวแก้มพลอย  ด้วงน้อย
3. เด็กหญิงโยษิตา  เวชวงศ์
 
1. นางมยุรี  อธิคมสวัสดิ์
2. นางนิชดา  ไวอำภี
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 73 เงิน 25 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นายภาคภูมิ  แก้วสุกใส
2. นางสาวสุพรรษา  สุขชู
3. นางสาวอภิญญา  ดารา
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  คงสุวรรณ์
2. นายเอกพจ  ท่าผา
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กชายนพดล  แคะจู
 
1. นางสาวพณิดา  สิงห์สาครเดชา
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  พุ่มฉายา
 
1. นางกุลธิดา  เกตุรามฤทธิ์
 
180 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 31 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตธี  จันแก่น
2. นายภมร  สุขสวัสดิ์
 
1. นายอานนท์  งามเนตร์
2. นางชนัญชิดา  พลายแดง