สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 15 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กหญิงมาลี  วงศ์ทอง
 
1. นางสาวปรัชญานันท์  ไชยหล่อ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.66 ทอง 28 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวจิราพร  ทองสาด
 
1. นางชลกาญจน์  เบญจวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 34 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงวรกานต์  ทิมพิทักษ์
 
1. นางสาวนุจรีย์  ภิรมย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 77.5 เงิน 7 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นางสาวชลปภัสสร์  สินธุ์สุวรรณ
 
1. นางสาวฉัฐรินทร์  โพธิ์ศิริ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78.66 เงิน 15 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ทาเงิน
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ศรีสวัสดิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74.33 เงิน 33 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวสหัสวัลย์  บางลานทอง
 
1. นางชุติมา  โชติชูศรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.16 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงปวีณา  พงษ์เพ็ชร์
 
1. นางณอาภา  รวมทรัพย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78.67 เงิน 7 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. นางสาวปนัดดา  จินดา
 
1. นางจินตนา  มณีวรรณ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกมลลักษณ์  ผดุงกิจ
2. เด็กชายธนดล  กิจพยัคฆ์
3. นางสาวหทัยกานต์  อินทบุตร
 
1. นางสาวเบญจมาศ  มีต้องปัน
2. นางสุภาวดี  เนียมประเสริฐ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 40 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวนันทิพร  พลละเอียด
2. นางสาวรัญชิดา  วิศิษฎ์ศักดาเดช
3. นางสาววริศรา  โพธิ์ลอย
 
1. นางสาวเบญจมาศ  มีต้องปัน
2. นางสุภาวดี  เนียมประเสริฐ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73.33 เงิน 23 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงญาณิน  ศรีสุพพัตพงษ์
2. เด็กหญิงธฤษวรรณ  พิริยาภัทร์
 
1. นางอมรา  นาคผจญ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 68.66 ทองแดง 18 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวชัญญากานต์  วชิระวรรณรัตน์
2. นายพงษ์ศักดิ์  คำเวียงเปา
 
1. นางสาวกุลธิดา  กลิ่นเฟื่อง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งกานต์  กิมหวัง
2. เด็กหญิงสันติภาพ  ศิริธรรมมงคล
 
1. นางสาวปรัชญานันท์  ไชยหล่อ
2. นางสาวอุษณีย์  เบญจมาตย์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 80.98 ทอง 18 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวอรชพร  โพธิ์งาม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ศรีสวัสดิ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 14 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายธีธัช  บำรุงเชาว์เกษม
 
1. นางสาวบุญมา  วรรธนะวลัญช์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายกฤษฎา  โอ่งเคลือบ
 
1. นายทักษิณ  เรทนู
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70.06 เงิน 10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายพลพล  ลิมกุล
2. เด็กหญิงสิริยากร  มาสิก
3. เด็กชายสุทธิภัทร  จิตรแหง
 
1. นางสุวิชา  สุวิชัย
2. นางสาวสุนิสา  เจริญกลิ่น
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78.65 เงิน 28 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายวุฒินันท์  ตนประเสริฐ
2. นางสาวศศิธร  เนตรธานนท์
3. นางสาวสุธินี  ศรีนวลจันทร์
 
1. นายมานพ  ตนุเลิศ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 26 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชนกกานต์  คณะประสิทธิ์
2. เด็กหญิงธัญชนก  โพธิ์แก้ว
3. เด็กหญิงปิยนันท์  รักทอง
 
1. นางสาวไพลิน  ลิ้มพรรัตน์
2. นางวิมลรัตน์  อิ่มสุดสำราญ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 57.13 เข้าร่วม 23 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายจักรภัทร  อิ่มอุทร
2. นายชนาธิป  คลอวุฒิวัฒน์
3. นายภาณุรัตน์  อรุณรัตน์
 
1. นางวรัญญา  สุมาลัย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายณภัทร  โกเมนเอก
2. เด็กชายธนเทพ  ลิมป์พาณิชย์กุล
 
1. นางเจนจิรา  เพิ่มพูนทวีชัย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายกิตติพงษ์  หนองมีทรัพย์
2. นายจิรพัฒน์  เหล่าธารทรัพย์
 
1. นางสาวพินธุ์สุดา  จันทร
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐกิตต์  จันทพรม
 
1. นายอานนทร์  จอมกุล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นายวรุต  ตันเขมรัตน์
 
1. นายอานนทร์  จอมกุล
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67.71 ทองแดง 38 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงศจิกา  ฉัตรพัชรโกวิท
2. เด็กหญิงเกวลี  ชัยมงคล
 
1. นางสาวรังสิมา  ถิรจันทรา
2. นางสาวลลิตา  ลักษิตานนท์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 81.41 ทอง 17 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายอัษฎางค์  เหลืองมัณฑนา
 
1. นายภัทรชนนท์  ปิยะคำ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงเพลินพิศ   อัมราภินันท์
 
1. นางสาววรรณดี   ปานแปลง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 93 ทอง 23 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวรุ่งตะวัน  อารีรัตน์
 
1. นางกรองทอง  ประสมสิน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายธฤต  องค์พิสุทธิ์
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีอรุณ
3. เด็กหญิงเบญญาวัธน์  ก้องนาวา
 
1. นางพเยาว์  บุญช่วย
2. นางสาวสุธาทิพย์  ญาติมาก
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวจิดาภา  หงส์ศุภางค์พันธ์
2. นายฐิติพงศ์  พันธุ์ภักดี
3. นางสาวธรธรร  ศิริโชติ
 
1. นางเพ็ญพรรณ  จงจุดเทียน
2. นางสาวศิริลักษณ์  หนองเส
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 26 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายธนาทิตย์  ประดับไทย
2. เด็กชายภาณุพงศ์  บัวคำ
3. เด็กหญิงเบญญาวัธน์  ก้องนาวา
 
1. นางสาวศรีรัตน์  เวชตรียานนท์
2. นางวรรณี  อินทร์รจนา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวฐาปนี  น้อยเนตร
2. นางสาวณัฐชา  พระพิไชย
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  จันทร์แปลง
 
1. นางพรรธิภา  มานิตกุล
2. นายคมกฤช  มานิตกุล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70.6 เงิน 24 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทองน้อย
2. เด็กชายปุญญ์  คุ้มมี
3. เด็กชายภูดิส  เนียมเพชร
 
1. นางสาวศรีรัตน์  เวชตรียานนท์
2. นางวรรณี  อินทร์รจนา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70.2 เงิน 46 โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวกัลยารัตน์  ภู่ระหงษ์
2. นางสาวณัฏฐนันท์  เงินบุตรโคตร
3. นางสาวสุดารัตน์  แจ่มสุวรรณ
 
1. นางสาวอรุณี  สุมารินทร์
2. นางสาวกาญจนา  นิ่มนวล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐเดช  คำใส
2. เด็กหญิงนันทฉัตร  ถิ่นทอง
3. เด็กชายบุรินทร์  กิตติอุดม
 
1. นางสาวอนิสสา  อารมณ์สวะ
2. นางสาวจิราภรณ์  ดาวทอง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 37 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายกรรณฤทธิ์  ศรีอ่วม
2. นายชวัลวิทย์  เปรมศักดิ์
3. นางสาวธัญญณัฐ  สุธาพจน์
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  ป้อมสุข
2. นายศุภกร  ไชยยุทธ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 29 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายปาณัสม์  ไทยภักดี
2. เด็กชายอัครวัฒน์  จารุภัทรศิริพงษ์
 
1. นางสาวศรีรัตน์  เวชตรียานนท์
2. นางวรรณี  อินทร์รจนา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวนรภัทร  มาเปี่ยม
2. นางสาวลลิตา  ศรีบุตร
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  ป้อมสุข
2. นายศุภกร  ไชยยุทธ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 51.03 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กชายกิตติพศ  คำสัตย์
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  แดงสะอาด
 
1. นางชาลินี  จันเจริญ
2. นางสาวศานตมล  โพธิ์ทอง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 44.37 เข้าร่วม 19 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กชายพงษ์พิทักษ์  อำไพ
2. เด็กชายเมธัส  เพ็งพันธ์
 
1. นางปรียาดา  จินตศิริกุล
2. นายวัฒนชัย  มีศิริ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 36 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายพรชัย  สนลอย
2. นายพรพิชัย  พินดอนไพร
3. นายพัฒน  นุชราชวงศ์
 
1. นางสาวนนทวรรณ  ทองอร่าม
2. นางสาวรุ่งทิวา  ดวงกล้า
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76.8 เงิน 46 โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธรรมมา
2. เด็กหญิงศศิวิมล  รังทอง
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  ทองบัว
4. เด็กหญิงสุกัญญาณี  ศรีสมบูรณ์
5. เด็กหญิงสุวิชาดา  สุขีสิงห์
 
1. นางลักขณา  อาภรณ์รัตน์
2. นางสาวรัักษ์วลี  จันทร์วิจิตรกุล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77.4 เงิน 24 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวกัญจนพร  อินทร์แหยม
2. นางสาวชลธิชา  อุ่นเรือน
3. นางสาวปนัดดา  จำปาหอม
4. นางสาวประติภา  นาคเวช
5. นางสาวมนสิชา  ธิบดี
 
1. นางสาวปาจรีย์  สิริปริญญา
2. นางสาวชวพร  คูวิจิตรจารุ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 26 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัชชา  เสือมาก
2. เด็กหญิงตรีกวินท์  ใจดี
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บารมี
4. เด็กหญิงมัลลิกา  ลิ่มปุ่น
5. เด็กหญิงวิมลมาศ  ม่วงขาว
 
1. นางสาวกาญจนา  สายลาด
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิดา  สมภูมิ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.8 เงิน 45 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจันทกานต์  ศรีสงสาร
2. นางสาวชุตินันท์  ฮ้อยิ่ง
3. นางสาวมณฑิตา  เกตุแก้ว
4. นางสาววรรณพร  กรประดิษฐ์
5. นางสาววันวิสาข์  แก้วไทรฮุน
 
1. นางสาวดาวเรือง  ศิลทอง
2. นางสาวหทัยรัตน์  เนียมหอม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 78.4 เงิน 25 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  ทองสดใส
2. เด็กหญิงปุณณภา  เหลืองกาญจนกูล
3. เด็กหญิงรพีพรรณ  ศรีนิล
4. เด็กชายสัณหณัฐ  ศรีแสง
5. เด็กชายอิสสเรศ  วีระไวทยะ
 
1. นายสมเจตน์  มีเย็น
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 72.4 เงิน 46 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวกนกพร  กะพุก
2. นายธวัชชัย  เหมเปา
3. นายธีรชัย  นิลสนธิ
4. นางสาวพัชนีวรรณ  เพ็งเอี่ยม
5. นางสาวลักษิกา  แจ
 
1. นายสุรเศรษฐ์  บุญเกตุ
2. นางสาวอรปทุม  วิรุณปักษี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 34 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  ชัยศักดานุกูล
 
1. นางสาวพัชรพร  เจียมฉวี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 48 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวนิตยา  ขันถม
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  ม่วงนา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนัทธมน  หลวงนรงค์
2. เด็กชายพณิชพล  นันทชัยพร
 
1. นางชุติมา  ปานบุษราคัม
2. นางสาวณหทัย  ใจดี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.67 ทอง 9 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวสุภัสสร  บุญเกตุ
2. นายเจษฎา  ฮ้อจงเจริญ
 
1. นางชุติมา  ปานบุษราคัม
2. นางสาวบุษกร  บัวพึ่ง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.5 ทอง 39 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นางสาวกรกมล  สินแบน
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  จาระนัย
3. เด็กหญิงญาดา  สนอง
4. เด็กหญิงณัฐชยา  ชูปัญญา
5. นางสาวณิชาภัทร  จอมเทพมาลา
6. เด็กหญิงธนัชพร  พุทรักษา
7. นางสาววรรณิชา  ธูปแก้ว
8. นางสาวสิริมา  เหมไพบูลย์
9. เด็กหญิงหรรษมน  เพียงดวงใจ
10. เด็กหญิงเอ็มม่า  ลินด์เซย์
 
1. นางสาวบังอร  สิงห์โตทอง
2. นางสาวอังคณา  บุญเจริญ
3. นางสาวฉัฐรินทร์  โพธิ์ศิริ
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายกิตตินันท์  ศรีแสนตอ
2. นางสาวกิตติยาณี  พวงประเสริฐศีล
3. นายจีรพัฒน์  อุณหะ
4. นางสาวชนนิกานต์  สว่างอารมย์
5. นางสาวธนาภรณ์  ม่วงงาม
6. นางสาวธนาภา  ม่วงงาม
7. นางสาวประวีณา  หมีสกุล
8. นางสาวสุนิตา  บุญเปรื่อง
9. นายสุภชัย  นาคแกมนิล
10. นางสาวแหม่ม  ปลิดดอก
 
1. นางนที  คงประพันธ์
2. นางสาวอันดามันต์  จันทร์จำปา
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  สว่างเกตุ
2. เด็กชายกลวัชร  จินดาวงษ์
3. เด็กชายทักษิณ  เกศทองคำ
4. เด็กชายนรวิชญ์  พงเพ็ชร์
5. เด็กชายพลกฤษณ์  จันทร์สร
6. เด็กชายพศวีร์  ทิพย์เที่ยงแท้
7. เด็กชายภาณุพงศ์  พวงเงิน
8. เด็กชายวีรโชค  สิทธินันทน์
9. เด็กชายสิทธิพร  เรืองศรี
10. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ชมภูพันธ์
 
1. นายกิตติพันธ์  หงษ์ทอง
2. นายวรยุทธ์  ทิพย์เที่ยงแท้
3. นายอาทิตย์  โสดาจันทร์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายจิรณัฐ  พัฒนผดุงวิทยา
2. นายธีรภัทร  สุขชัยรังสรรค์
3. นายนิริวิทย์  สุวรรณไมตรี
4. นายพงศกร  มีศรีผ่อง
5. นายฤทธิเกียรติ  โคตาแสง
6. นายวัชระพงษ์  พันธ์ไทย
7. นายศุภขจร  ผลอุดม
8. นายอริยะ  แสนคำ
9. นายอัฎฐพร  แดงตระกูล
10. นายอันดามัน  วรสหวัฒน์
 
1. นายวรยุทธ์  ทิพย์เที่ยงแท้
2. นายอาทิตย์  โสดาจันทร์
3. นายกิตติพันธ์  หงษ์ทอง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82.5 ทอง 19 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวรุจิกาญน์  แช่เอี้ยว
2. นายสมเกียรติ  ทิพย์วรรณ
 
1. นางปุณิกา  จุลรีญากาศ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงธันยกร   เฉลิมดิษฐ
 
1. นายทัศนัย   จิตพัฒนกุล
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง 12 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวศิวพร  พวงทอง
 
1. นายสงกรานต์  กฤษณคุปต์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 22 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงอมรประภา  ไรวา
 
1. นายกิตติคุณ  ทองคำดี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76.66 เงิน 25 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวสิตานัน  เสนียวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวอภิรดี  วงษ์ทรัพย์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 40 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก้วอร่าม
 
1. นางสาวอิสริยะ  อุณหกานต์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. นางสาวจันทกานต์  พูลเมือง
 
1. นางสาวพจนีย์  มณีรัตน์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 42 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  แสนแก้ว
 
1. นางสาวพจนีย์  มณีรัตน์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวศุภาพิชญ์  ถิรพัฒนกุล
 
1. นายชานนท์  ลิ้มแสงอุทัย
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85.7 ทอง 4 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชญาดา  จันทร์ทุ่ง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  กรึงชัง
 
1. นางสาวอิสริยะ  อุณหกานต์
2. นางสาวสุธิดา  สายบัว
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 24 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงสาริน  สุวรรณศรี
 
1. นายกิตติคุณ  ทองคำดี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายกิตติคุณ  กฤษณะคุปต์
 
1. นางสาวอภิรดี  วงษ์ทรัพย์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 72.3 เงิน 32 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปณิตา  แฝดสูงเนิน
2. เด็กชายพฤตภณ  แสงหิรัญ
3. เด็กชายเฉลิมชัย  โสภากุล
 
1. นายสงกรานต์  กฤษณคุปต์
2. นางสมนึก  แสงอ่อน
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 66.3 ทองแดง 37 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกุลธิดา  คงเปรม
2. นายทักษิณ  ชื่นชม
3. นายรัชชานนท์  มีจันทร์
 
1. นายสงกรานต์  กฤษณคุปต์
2. นายเสกศักดิ์  สุยสุทธิ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 79 เงิน 28 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงโยษิตา   ไม้แก้ว
 
1. นายไสว    ขาวผ่อง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  ศักดิ์ชัย
 
1. นายศิโรจน์  ปั้นทองคำ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 35 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  ศักดิ์ชัย
 
1. นางสาวสรยา  คิดประโคน
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 74 เงิน 37 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นายนราธิป   สระทองเทียน
 
1. นายไสว  ขาวผ่อง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 37 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กหญิงเมธาพร  เกือบงาม
 
1. นางสาวสรยา  คิดประโคน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 25 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวธนารีย์  ธรรมมะ
 
1. นายไสว   ขาวผ่อง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 70 เงิน 28 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงฟ้าใส  สมปาง
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 81 ทอง 21 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวศุภร   ถึงแสง
 
1. นายไสว   ขาวผ่อง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 30 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชนาธิป  ทองชมพูนุช
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายณัฐกานต์  ก๋องแน่น
 
1. นายสุรินทร์   แก้วเกิด
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 77.66 เงิน 11 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายณัฐกานต์  ก๋องแน่น
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง 15 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงศุภสุตา  ทับทอง
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 99.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. นางสาวสุพิชญนันทน์   พักเนียม
 
1. นางสาวกัณฐมณี  กิจแต่ง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 72 เงิน 27 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กชายอธิพัฒน์  นิลขาว
 
1. นายไสว  ขาวผ่อง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 74 เงิน 18 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นายวายุภักดิ์   ทองตาเต็ม
 
1. นายไสว   ขาวผ่อง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 25 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  กลิ่นโอชา
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 74.66 เงิน 31 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวจิราพัชร   สอสอาด
 
1. นายไสว  ขาวผ่อง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวกนกภรณ์  สุวรรณมาลี
2. เด็กหญิงครองขวัญ  ชำนาญ
3. เด็กชายชัชชัย  ใชยอนุกูล
4. นายณัฐกานต์  ก๋องแน่น
5. นายธนวัต  รุ่งรส
6. เด็กหญิงฟ้าใส  สมปาง
7. เด็กหญิงมินตรา  ไชยดำ
8. เด็กชายรัฐภูมิ  มั่งแป้น
9. เด็กหญิงวรัญญา  คล้ำประเสริฐ
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
2. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 72.8 เงิน 33 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวกฤษณา   เพียแก้ว
2. นางสาวจิราพัชร   สอสอาด
3. เด็กชายฐปกรณ์   มั่นคง
4. เด็กชายณภัทร   บุญเพ็ญ
5. นางสาวทัศวรรณ   สุทธิศรีกุล
6. นางสาวธนารีย์   ธรรมมะ
7. เด็กชายธีรจักร   ชลชาญ
8. นายนราธิป   สระทองเทียน
9. เด็กชายพงศกร  สีบุบผา
10. นายวายุภักดิ์   ทองตาเต็ม
11. นางสาวศุภร   ถึงแสง
12. เด็กชายอธิพัฒน์   นิลขาว
13. เด็กหญิงอภิชญา   ทองดี
14. เด็กชายเอกชัย   สระทองเทียน
15. เด็กหญิงโยษิตา   ไม้แก้ว
 
1. นายไสว   ขาวผ่อง
2. นายบุญชู  เจาทวิภาต
3. นายเดชา  ศรัทธาผล
4. นางสาวพชรพร  ฤกษ์สะอาด
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 76 เงิน 22 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกานต์ชิตา  ผู้พัฒนพงษ์
2. เด็กหญิงชญาดา  ภูผา
3. เด็กชายชเนศ  สมัครไทย
4. นายณรงค์กร  พ่วงอยู่
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  โต๊ะสมัน
6. เด็กชายธนโชติ  บุญดำเนิน
7. เด็กชายปาราเมศ  แก้วพูล
8. เด็กหญิงพีมพ์นิภา  จันทร์สอน
9. เด็กหญิงภัทรณัช  พ่วงอยู่
10. เด็กหญิงศศิวิมล  คงทัพ
11. เด็กหญิงอนัญญา  ทั่วถวิล
12. เด็กชายเตชิด  พงษ์เกตุกรณ์
 
1. นายพรชัย  เชื้อสีหะรณชัย
2. นางสาวสุภาพร  เทพสวัสดิ์
3. นายศุภกฤต  เอกจิต
4. นายจักรพรรดิ์  สวัสดี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 78.8 เงิน 18 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกกานต์  สว่างอารมย์
2. นางสาวกนกภรณ์  สุวรรณมาลี
3. เด็กชายกันตพงศ์  อุดมศรี
4. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  สุวรรณแก้ว
5. เด็กหญิงชนาธิป  ทองชมพูนุช
6. เด็กชายชยานันท์  ชมเกิด
7. เด็กชายชัชชัย  ใชยอนุกูล
8. นายณัฐกานต์  ก๋องแน่น
9. เด็กหญิงธนภรณ์  บุญหู้
10. นายธนวัต  รุ่งรส
11. นางสาวธนาภรณ์  ม่วงงาม
12. นางสาวธนาภา  ม่วงงาม
13. เด็กชายธนโชติ  ไชยสอน
14. นางสาวธันวรินทร์  จงจิตต์โพธา
15. นางสาวพิมพ์ลภัส  อู่ตะเภา
16. เด็กหญิงรัชนี  สุขสว่าง
17. เด็กชายรัฐภูมิ  มั่งแป้น
18. เด็กหญิงวรัญญา  คล้ำประเสริฐ
19. เด็กหญิงศุภสุตา  ทับทอง
20. นางสาวสโรชา  ภูอุดม
21. นางสาวอาภานันท์  ขำโขนงงาม
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
2. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
3. นางสาวศิริลักษณ์  แก้ววงษ์ล้อม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 26 โรงเรียนสุริยวงศ์ 1. เด็กชายขวัญชัย  แก่นนาคำ
2. เด็กหญิงณิชกานต์  เตียมสกุลไท
3. เด็กชายธีรวัฒน์  ขำเกษม
4. เด็กหญิงปริยาภัทร  รักแคว้น
5. เด็กหญิงพรสุดา  บุญชู
6. เด็กชายศุภกร  เจิมพวงผล
 
1. นายมานพ  ศรัทธาผล
2. นายสหรัฐ  สุวรรณพวง
3. นางศิรินญา  กตัญญตาพงษ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 79.8 เงิน 29 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายนรวิชญ์  จันทศรี
2. นายบุลกิต  เข็มประดับ
3. นายศุภเสกข์  ชูศรี
4. นายสวัสดิ์พงษ์  ภักดีพัฒนเจริญ
 
1. นายจิรพิพรรธ  ธรรมแท้
2. นายมานิต  แก้วคง
3. นายนานนท์  ทองแพง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 73.4 เงิน 36 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชกร  เรืองจุ้ย
2. เด็กหญิงกชกร  ชีวะโอสถ
3. นางสาวกัญญณัช  ถาวรพงษ์
4. นายกัลป์ยกฤต  บวรสุวรรณ
5. นายก้องภพ  แก้วคำศรี
6. นางสาวขนิษฐา  วิริยะเดโชชัย
7. นายจิราวัฒน์  จาระนัย
8. เด็กหญิงจุฑามณี  ลายสุวรรณ์
9. นางสาวชญาดา  จิตรจารุวงศ์
10. เด็กหญิงชนกชนต์  วิทยารังสิมันต์
11. นายชานน  เหล่าสาย
12. นายณัฐนันท์  ร่มแก้ว
13. นางสาวณัฐมน  นาคนิยม
14. นางสาวปริชญา  สายมั่น
15. เด็กชายปรีดี  ทิพย์เนตร
16. นางสาวปองกานต์  ตาพะขาว
17. เด็กหญิงพลอยสวย  ครุฑคำ
18. นางสาวพิชญ์ลัดดา  อัครเศรษฐการ
19. เด็กชายพิตรพิบูล  เทียบคุณขนัดภัส
20. นายภวรัญชน์  วิทยาคม
21. เด็กชายภาคิน  ประคองเจริญกิจ
22. นายภูวเนตร  เรืองโรจน์
23. นางสาวรังสิมา  กล่ำผ่องศรี
24. นางสาวรัฐพร  สุวรรณสว่าง
25. นายรัฐโชติ  ขำพิทักษ์
26. นางสาวลักษมีกานต์  รัตนะรัต
27. นางสาววชิรญาณ์  คำนาน
28. นายวรันธร  เย็นเปิง
29. นางสาววริศรา  ไหมพรหม
30. เด็กหญิงวิภาดา  กษิตินทร์
31. นางสาวศุภลักษณ์  ศุภสุวรรณ
32. นางสาวศุภวรรณ  มาทวงศ์
33. นายอธิศพัฒน์  ภักดิ์หิรัญโชติ
34. นางสาวอารีรัตน์  พานิชเกษตร
35. นางสาวอารีรัตน์  นามพรม
36. เด็กหญิงเกษศราภรณ์  วังวิจิตร
37. นางสาวเข็มอัปสร  แดงก่อเกื้อ
38. นายเจษฎา  ปุ่นอุดม
39. นายเอกกร  ปรีชาพานิช
 
1. นายอัครภูมิ  ภูมิอินทร์
2. นางสาววราสินี  พรมวัง
3. นายพรชัย  เชื้อสีหะรณชัย
4. นายชิษนุ  เอี่ยมโฉม
5. นางสาวสิริรัตน์  ประพฤติกิจ
6. นายพรชัย  คล้ายศิริ
7. นางสาวกนกภรณ์  พุ่มพิทักษ์
8. นางสาวจินดารัตน์  พวงแฉล้ม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง 13 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายสยามพล  สิงห์ชู
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.3 ทอง 26 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นายอนุพงษ์   ก้านทอง
 
1. นายบุญชู  เจาทวิภาต
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.6 เงิน 45 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงจิตตานันท์  ลิมวัฒโนชัย
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.66 เงิน 37 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาววราลี   รุ่งแจ้ง
 
1. นายบุญชู  เจาทวิภาต
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.6 เงิน 34 โรงเรียนสุริยวงศ์ 1. เด็กชายชัยรัตน์  สระเสรี
 
1. นางศิรินญา  กตัญญตาพงษ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.6 เงิน 36 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายสิทธิชัย  น่วมเงิน
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 45 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กหญิงพรนภา  ศรเวช
 
1. นางประเทือง  ชัยณรา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 46 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. นางสาวนนทิวา  บรรดาศักดิ์
 
1. นายอนนท์  ทัฬหกิจ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.66 ทอง 17 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายสยามพล  สิงห์ชู
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.33 เงิน 27 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา   พิมพ์อากาศ
 
1. นายชุมพล   คชสังข์สีห์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.66 เงิน 28 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวศิริประภา  เจริญสุข
 
1. นางสาวรพัทรดา  ผลเอนก
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 28 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กชายพงศธร   ทวีวงศ์
 
1. นายชุมพล   คชสังข์สีห์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง 8 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. นายสถาพร  โพธิ์มั่น
 
1. นายรัตน์ธีระ  โตสัจจวงศ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง 14 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  จินดาวัลย์
 
1. นายรัตน์ธีระ  โตสัจจวงศ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.6 ทอง 4 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวศิริลักษณ์  สมบัติธนกุล
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  กอบแก้ว
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยากร  เหลืองมณีเวช
2. เด็กหญิงบุณิกา  เจียมสุภา
3. เด็กหญิงพลอยพัชรา  ชานุ
4. เด็กหญิงพัชญา  สุวรรณเขต
5. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ไม้แก้ว
6. เด็กหญิงสุชญา  ปิ่นทอง
7. เด็กหญิงสุทธิดา  นาถนิติวิทยา
8. เด็กหญิงอนััญญา  แก้วกำพร้า
9. เด็กหญิงอรณัชชา  ทวีวงษ์
 
1. นายกิตติพันธ์  อรรคเจริญวงศ์
2. นายธีระพงษ์  หาญคำภา
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 29 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวกมลเนตร  สังฆทิพย์
2. นายกฤตภัค  อนุรัตน์
3. นางสาวฐิติรัตน์  อินทร์โสภา
4. นางสาวณิชารีย์  บุญสุข
5. นายนิทัศน์  มณีฉาย
6. นางสาวบุษยมาส  อินนาดอน
7. นายพศวัต  สิถิรบุตร
8. นายพัชร  เทียนวิชัย
9. นายพีรภูมิ  พูลเปี่ยม
10. นางสาววีรพัชร์  เกตุแก้วสกุลวงศ์
11. นางสาวอัญมณี  ใบเทศ
 
1. นายปกิจ  เหมือนจันทร์เชย
2. นายวินิธา  ทรัพย์เห็นสว่าง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 18 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวกนกวรรณ  พิพัฒน์คุณากุล
2. นางสาวกมลชนก  กลิ่นหอม
3. นางสาวกัญญาวีร์  แก่นปัดชา
4. นางสาวขนิษฐา  โพธิ์มี
5. นางสาวจุลเกศ  เพ็ชรพิมาย
6. นางสาวณภัค  ศรีเจริญ
7. นางสาวณัฏฐณิชา  แสงนุ่ม
8. นางสาวณัฐณิชา  ไชยอ้วน
9. นางสาวณัฐรวี  บุญพร
10. นางสาวทิพยรัตน์  ยงค์อำนวย
11. นายธนดล  รอดกระจับ
12. นางสาวธัญวรัตม์   มีบำรุง
13. นางสาวธันยภัทร์  พ้นกายา
14. นางสาวนริศรา  คงอยู่
15. นางสาวนวพร  ด้วงเกื้อ
16. นางสาวบัณฑิตา  วิริยานันทดำรง
17. นางสาวปนัดดา  สายัณห์
18. นายพัฒนพงษ์  จำเริญสุข
19. นางสาวพีรดา  เฟื่องฟุ้ง
20. นายรฐพล  ดวงชื่น
21. นางสาวรัตนศิริ  มณีโชติ
22. นายรุ่งรดิศ  มูลสวัสดิ์
23. นางสาวลลิตา  ติวะกิจ
24. นางสาววนิดา  แก้วมุกดา
25. นางสาววรรณวนัช  กิจจะ
26. นางสาววิภาวัลย์  บวรชัยกิตติกูล
27. นางสาวศุภลักษณ์  แซ่ลิม
28. นางสาวสัญจิตา  เทียมเมือง
29. นางสาวสุปราณี  ลิ้มติ้ว
30. นางสาวสุพิชฌาย์  วิฑิตอมรเวท
31. นางสาวสุมิตตา  จวนแจ้ง
32. นางสาวสุวิมล  แก้วรัตน์
33. นางสาวอัญชิษฐา  จีระสุข
34. นางสาวเกณิกา  วงษ์เปีย
35. นางสาวเมธปิยา  ไชยอ้วน
36. นายเมธี  ติ่งคลองตัน
 
1. นายจิรพิพรรธ  ธรรมแท้
2. นายมานิต  แก้วคง
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.6 ทอง 29 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายกฤษฏา  เสียงเสนาะ
2. เด็กหญิงจุฑามณี  แก้วพานิชย์
3. เด็กชายธนดล  อริยะทัศ
4. เด็กหญิงนันทนุต  อัฑฒพณิชภณ
5. เด็กหญิงพรรณรัตน์  ทองใบ
6. นายภานุพงศ์  กิ่งทอง
7. เด็กหญิงรัตน์ฐาน์อร  กิมพิทักษ์
8. เด็กชายวรปรัชญ์  ชูเชิด
 
1. นางบังเอิญ  อินทรักษ์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง 32 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  จ่ารุ่ง
2. นางสาวกมลรัตน์  สุกใส
3. นางสาวฐิติมา   สวนพฤกษา
4. นายณัฐนัย  สังอ่อนดี
5. นายธีภพ  จ่ารุ่ง
6. นางสาวนริศรา  นิยมญาติ
7. นางสาวปาลิดา  ศรีกล้า
8. นายวรพรรษ  เหลียวพัฒนพงศ์
9. นายสุธี  อ่อนสีดา
10. นายอนิรุติ  ท้าวปูตา
 
1. นางสาวรพัทรดา  ผลเอนก
2. นางสาวพิมพ์ญาดา  ตังป๊อก
3. นางลักขณา  โพธิ์ทองโชติกุล
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 78.2 เงิน 28 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงธนพร  ชูระเชตุ
2. เด็กหญิงนวพร  ชูชมชื่น
3. เด็กหญิงพิชามญช์  จิตรลัดดา
4. เด็กหญิงพิมพ์พิชญะ  บรรเลงจิต
5. เด็กหญิงศิวดาติ์  ทับยาง
6. เด็กหญิงอินทิรา  แสงจันทร์
7. เด็กหญิงเนตรนภา  รุ่งเอนก
 
1. นางสาวศรัญญา  พรมสัน
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.8 ทอง 5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวชฎาพร  หว่านพืช
2. นางสาวชลธิชา  เหลือล้น
3. นางสาวชุติกาญจน์  เปาวศาสตร์
4. นางสาวประภัสสร  ช่างพานิช
5. นางสาวอนรรฆพร  ชื่นอู่ทรัพย์
6. นางสาวอัจฉรา  หัสเดชา
7. นางสาวอัมรา  จงดี
8. นางสาวเจนจิรา  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นายศรายุทธ  รัตนภูมิ
2. นางสาวศิริลักษณ์  แก้ววงษ์ล้อม
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงกนกพร  โชติภัทร
2. เด็กหญิงชญานิฎฐ์  อร่ามยิ่ง
3. เด็กหญิงชนิดา  ปิ่นดอนไพร
4. เด็กหญิงชัญญานุช  ปานเทวัน
5. เด็กหญิงนวพร  ชูชมชื่น
6. เด็กหญิงพิมพ์พิชญะ  บรรเลงจิต
7. เด็กหญิงเนตรนภา  รุ่งเอนก
 
1. นางสาวศรัญญา  พรมสัน
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวชฎาพร  หว่านพืช
2. นางสาวชนัดดา  คุ้มวงษ์
3. นางสาวชลธิชา  เหลือล้น
4. นางสาวชุติกาญจน์  เปาวศาสตร์
5. นางสาวประภัสสร  ช่างพานิช
6. นางสาวพัชรภรณ์  ชูเลิศ
7. นางสาวอนรรฆพร  ชื่นอู่ทรัพย์
8. นางสาวอัจฉรา  หัสเดชา
9. นางสาวอัมรา  จงดี
10. นางสาวเจนจิรา  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นายศรายุทธ  รัตนภูมิ
2. นางสาวศิริลักษณ์  แก้ววงษ์ล้อม
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 63.2 ทองแดง 28 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤตภาส  รักนุ่น
2. นายสุนัย  ทองเกิด
3. นายอมรเชษฐ์  วิลัยเกษม
4. นายแนวธง  องอาจ
5. เด็กชายไกศิน  แสงวิโรจน์
 
1. นางสาวสมัชญ์  เอี่ยมสมัย
2. นางสาวสุภาพร  เทพสวัสดิ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 19 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายแจ็คสัน  อัลเบิร์ท นอร์ด
 
1. Mr.Duncan Kuria   Muturi
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 83 ทอง 25 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาววรรวิมล  เพ็งอุดม
 
1. นายวิรัตน์  ศรีอาจ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.67 ทอง 24 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงจณิสตา  อินทเกตุ
 
1. นางสาวธันยชนก  จิตร์วิวัฒน์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.66 ทอง 34 โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ   ชาติดี
 
1. นางสาวจีระฐณา  สิงห์วรรัชต์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76.67 เงิน 23 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายศิรภพ  อริยเดช
 
1. Mrs.Catherine Robyn  Trostle
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 76.87 เงิน 12 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. นางสาวชิมาร่า  บาร์เด้น
 
1. นางสาวเฌอพัชญ์  ใจสอาด
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.33 ทอง 23 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  สุขพรั่งพร้อม
2. เด็กหญิงนัชชา  วิสุวรรณ
3. เด็กหญิงพีรดา  จันทภูมิ
4. เด็กหญิงรชยา  อธิชลินทร
5. เด็กหญิงเขมิสรา  สุขนิจจิตงาม
 
1. Mr.Romeo  Terogo Ordan, Jr.
2. นางสาวกรองแก้ว  ภู่ศิริ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 97 ทอง 6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวจิดาภา  หมั่นตะคุ
2. นางสาวณัฏฐา  บุญธรรม
3. นายพิพัฒน์  เทพอวยพร
4. นางสาวรวิยาภา  เอียงอิ่ม
5. นายอริยะ  ชัยศิริพานิช
 
1. Mr.Romeo  Terogo Ordan, Jr.
2. นางสาวกานต์ชนก  สมภักดี
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.16 ทอง 13 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฟักทอง
2. เด็กหญิงมนทกานต์  อึงฤทธิเดช
 
1. นางสาวนริศรา  เวียงลอ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.33 ทอง 24 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวจิรภัทร  ทรัพย์กุล
2. นายนฤเบศ  ปั่นแก้ว
 
1. นางสาววันวิสา  พรหมพา
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายทิธานนท์  อัตวัฒนา
2. เด็กชายนริศร  สังข์นัครา
 
1. นางสาวกรองแก้ว  ภู่ศิริ
2. MissTae  Otani
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.8 เงิน 23 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวบุณยรัตน์  บุญเส็ง
2. นางสาววรัชญา  สุวรรณปรีชา
 
1. นางสาวกรองแก้ว  ภู่ศิริ
2. MissTae  Otani
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.5 ทอง 7 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวธวัลรัตน์  พิณเกษมจิต
2. นางสาวปริยากร  ภู่ตัน
 
1. นางสาวกานต์ชนก  สมภักดี
2. นางสาวศศิวิมล  ไชยพิเดช
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวชนัฏธิดา  ปานสุทธิ
2. นางสาวพุทธิมา  อุทาทิพย์
 
1. นายชนินทร  คงกระพันธ์
2. MissHyun  Jae Seon
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง 10 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวจารุวรรณ  งาเจือ
 
1. Mrs.Fang  He
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82.75 ทอง 8 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวธนัญญา  ปิ่นคง
 
1. นายเอกนครินทร์  เมืองเกษม
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 20 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวจุไรรัตน์  คุ้มนาน
2. นางสาวฝนทิพย์  เชื้อสง่า
3. นายศตวรรษ  สุขสมบูรณ์
4. นางสาวหทัยภัทร  สิงห์ทร
5. นางสาวโสภิสา  สุขไพศาลกุลภัทร
 
1. นางสาววิชชาพร  เปล่งผิว
2. นางวรรณภา  ชะตารุ่ง
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.8 ทอง 17 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวจีรวรรณ  บุญยืน
2. นายรพีภูมิ  ทีฆวาทิน
3. นางสาววณิชชา  วิจิตรจรรยาเลิศ
4. นางสาววาสิตา  ศรีโยธิน
5. นายศักดิธัช  พิทยาวาณิชย์
 
1. MissTae  Otani
2. นางสาวกรองแก้ว  ภู่ศิริ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.66 ทอง 10 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวจิรภิญญา  มหาวีระตระกูล
2. นางสาวดวงพร  คงเจริญสุข
3. นางสาวนภัสกร  นาคเนียม
4. นางสาวปารีณา  เรืองเดช
5. นางสาวศุภรา  ฮวยแหยม
 
1. นางสาวศศิวิมล  ไชยพิเดช
2. นางสาวกานต์ชนก  สมภักดี
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 79 เงิน 11 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวชนิกานต์  โภชนพันธุ์
2. นายณัชภูมิ  ราญไพร
3. นางสาวนภัส  ประสานสารกิจ
4. นางสาวยลดา  ด่านกระโทก
5. นางสาวศศิธร  อนุสรณ์บัณฑิต
 
1. นายเอกนครินทร์  เมืองเกษม
2. MissHyun  Jae Seon
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 77 เงิน 22 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวดรัลพร  เพิ่มวงศ์นิติกร
2. นางสาวสุธีรา  กสินุรักษ์
 
1. Mrs.Fang  He
2. นายธนกร  ตระการวิทยารักษ์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 61 ทองแดง 24 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวพิยดา  วงศ์ระรื่น
2. นางสาวสุดารัตน์  สังขสูตร
 
1. นางสาวสุรีย์พร  บุญถนอม
2. นางสาวนุชรีย์  ทิมวงษ์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80.33 ทอง 8 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวชนิสรา  บุญรอด
2. นางสาวผกาจีน  สุมังคละสมบัติ
 
1. นายชนินทร  คงกระพันธ์
2. MissHyun  Jae Seon
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 83.69 ทอง 13 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  สุขพานิช
2. เด็กชายเนติพงศ์  โภชน์พันธ์
 
1. นางสาวพรรณี  วันกระจ่าง
2. นางสาวนภาลัย  เวชวงค์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 77.45 เงิน 20 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวจุรารัตน์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวเมธาวี  เกิดขวัญ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.92 ทอง 44 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงชลลดา   ชูอิฐ
2. เด็กชายชัยทรรศน์   สุวรรณ์
3. เด็กชายชุติเดช   ศรัทธาผล
4. เด็กชายนภนต์   บุตรน้ำเพชร
5. เด็กหญิงมนัสษา  หมื่นสนิท
6. เด็กชายวรชิต   มะนะโส
7. เด็กชายเจริญเกียรติ  โพธิ์แลกุ
8. เด็กชายเมธัส   อินเขาย้อย
 
1. นางสาวละมัย   จันทร
2. ว่าที่ร้อยโทณัฐกรณ์   หิรัญชาติ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.96 ทอง 18 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายจิรากูล  พิทักษ์รัตนสกุล
2. นายชิษณุพงศ์  พรมดี
3. นายณัฐพงศ์  มีมาก
4. นายธนกร  บุรภัทรวรากุล
5. นายอิทธิพัทธ์  กตกุลวิโรจน์
6. นายอิสเรศ  เตชะเจริญกิจ
 
1. นางอัญชลี  หมอแพทย์
2. นายศุภกร  ไชยยุทธ์
3. นายวรรณะ  แก้วมณีเอี่ยม
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 73.2 เงิน 12 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวกรรณิการ์  แพต่วน
2. นางสาวจินตนา  ดวงจันทร์
3. นางสาวจุฑามาศ  ดีล้วน
4. นางสาวชลธิชา  เหี้ยมหาญ
5. นางสาวลลิตา  ลาวทอง
 
1. นางปราณี  นันทบุตร
2. นางสาวอลิสา  แปยอ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 39 โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรืองขจร
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พุ่มวิลัย
3. นางสาวภัทรวดี  ยอดธรรม
 
1. นางวัลภา  บุญพัดส่ง
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 23 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวญาณภัทร  วิวัฒนาคม
2. นางสาวศุภานัน  คงนิรัติศัยกุล
3. นางสาวอมราพร  สุวรรณเรืองศรี
 
1. นางสาววลัยพรรณ  ทองดอนเหมือน
2. นางสาวเบญจมาศ  มีต้องปัน
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงคุณาพร  รักชนะ
2. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ทองทัพ
3. เด็กหญิงโชติกา  วงศ์โอฬาร
 
1. นางสาวอรวรรณ  นิตย์แสวง
2. นายพรชัย  คล้ายศิริ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75 เงิน 23 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. นางสาวชลลดา  มากสินธุ์
2. นายวรธน  มหาทรัพย์
3. นางสาววีรยา  ดอนจุ้ย
 
1. นางสาวธิติมา  วิเศษศิริ
2. นางสาวปิยะมาศ  สุดพวง
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 10 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงจรรยพร  คะเรรัมย์
2. เด็กหญิงปรัชญาพร  กิจวิจิตร
 
1. นางสาวทิพวรรณ  พลอยงาม
2. นายสมชาย  ขวาไทย
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายจิราธิป  กาปัญญา
2. เด็กชายสมปกรณ์  ลาภใหญ่
 
1. นางเปรมฤทัย  ราชนิธยากร
2. นางสมพร  เกียรติสกุลเดชา
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78.67 เงิน 25 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายจิรพัฒน์  แก้วโกมุท
2. นางสาวนทีกานต์  งามขำ
 
1. นางเปรมฤทัย  ราชนิธยากร
2. นางสาวอมรรัตน์  สีสายชล
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 59.33 เข้าร่วม 32 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กหญิงภูริชญา   สิงห์ปัน
2. นายเขมนันท์   ปราบมาก
 
1. นายชาตรี  ศรีมิ่งวงค์
2. นายสุนทร  ปานบุษราคัม
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 7.33 เข้าร่วม 49 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายภาสวีร์  วรรณวิไลย
2. นายวรนภ  พินพิสิทธิ์
 
1. นางสาวกิจจชญา  วรภักดี
2. นางสาวไปรมา  ธรรมกิจวัฒน์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกฤตพร  สังข์ฉิม
2. เด็กหญิงปุณฑรี  รุ่งประเสริฐ
 
1. นางกาญจนา  ตันสมศักดิ์
2. นางสาวพิริยาภรณ์  หนาแน่น
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 36.67 เข้าร่วม 48 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงณัฐหทัย  รักการ
2. เด็กหญิงเขมมิกา  จุลกศิลป์
 
1. นายเมกทัศน์  ศรีคงอยู่
2. นายปิยะพงษ์  สุวรรณพาเพลิน
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 15 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  แย้มสรวล
2. เด็กหญิงอมรพรรณ  แพฟืน
 
1. นายปิยะพงษ์  สุวรรณพาเพลิน
2. นางจินดาพร  กลิ่นหวล
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91.33 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวนคนันทินี  จุลกศิลป์
2. นางสาวปาลิตา  กอวิเศษชัย
 
1. นายปิยะพงษ์  สุวรรณพาเพลิน
2. นายปรีชา  กลิ่นหวล
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 28 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นายจิตบุณย์  กังอนันต์กาญจน
2. นายวัชรพล  ขำสุวรรณ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  พลอยงาม
2. นายสมชาย  ขวาไทย
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายธนกฤต  วงษ์พฤกษา
2. นายธนพร  สมบูรณ์แก้ว
 
1. นายกำธร  ใช้พระคุณ
2. นายสุรชัย  สงวนไวพานิชกุล
 
162 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 34 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงพชรพร  อ่อนแก้ว
2. เด็กหญิงพัชริดา  บุญประสิทธิ์
3. เด็กชายเจษฎา   ทุ่มนุ่ม
 
1. นางสาวอิงอร   ตันวานิชกุล
2. นางสาวอรทัย   ภิรมย์รักษ์
 
163 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 70.33 เงิน 18 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายนฤนาถ  เจริญภักดี
2. นางสาวนีรนารา  เพิ่มพวง
3. นายวสุรัตน์  ไชยภูมิสกุล
 
1. นางสาวไปรมา  ธรรมกิจวัฒน์
2. นายกำธร  ใช้พระคุณ
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61.67 ทองแดง 34 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายปิยวัฒน์  แสนอินเฮียง
2. นายสรวิชญ์  ชัยมานะ
 
1. นายนพพล  ทองดี
2. นายวรุตน์  ชุมสงฆ์
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. นายปรัชญา  เรืองกิจ
2. นายสหรัถ  รัตนวิชัย
 
1. ดร.โสรัจจ์  แสนคำ
2. นายนพดล  ยอดยิ่ง
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. นางสาวพรลภัส  แสงพันธ์
2. นางสาวสุธิดา  แซ่เฮ้ง
 
1. นายนพดล  ยอดยิ่ง
2. ดร.โสรัจจ์  แสนคำ
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. นายฉัตรา  คงทัพ
2. นายธนโชติ  ตันอนุกูล
 
1. นายพัฒนภูมิ  สิงห์ศาลา
2. นางปิยพัชร์  จุลกระเศียร
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวปิยะธิดา  เอี่ยมยัง
2. นางสาวพรรษสรณ์  ชิ้นปิ่นเกลียว
3. นางสาวศรินทิพย์  เพิ่มนาม
 
1. นายกิจบุญ  สุนนานนท์
2. นายปฏิพัทธ์  กิจนิตย์ชีว์
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  สอนรอด
2. เด็กชายคฑาธร  วงศ์ศุภกุลกร
3. เด็กชายพิเชษฐ์  แสนบุดดา
 
1. นายสมชาย  ขวาไทย
2. นางสาวทิพวรรณ  พลอยงาม
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 25 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นายกิตติชัย  ไชยคีนี
2. นายนภินทรณ์  แซ่ลี้
3. นายวิรุฬห์กิจ  เกตุทอง
 
1. นายสมชาย  ขวาไทย
2. นางสาวทิพวรรณ  พลอยงาม
 
171 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. เด็กหญิงนภัสสร  ฤทธิเดช
2. เด็กหญิงปาร์ลิตา  ช้างเพชร
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ฉายแสง
 
1. ดร.โสรัจจ์  แสนคำ
2. นางปรียาภรณ์  ฤทธิมาศ
 
172 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 33 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวปรางทิพย์  ถ้ำแก้ว
2. นางสาววทันยา  ยิ่งสวัสดิ์
3. นางสาวอรพินทร์  อินหอม
 
1. นายสมชาย  ขวาไทย
2. นางสาวทิพวรรณ  พลอยงาม
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.33 ทอง 8 โรงเรียนแคทรายวิทยา 1. นางสาวกาฬศิลา  สายคง
2. เด็กชายคมรเดช  ติดดำ
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ราษีส่อง
 
1. นายตริน  สมิเปรม
2. นางสาวฐาปนี  ชานุ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 70.33 เงิน 39 โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวณัฏฐา  รวดเร็ว
2. นางสาวศรุตามาส  ทองบัว
3. นางสาวอุดมลักษณ์  วิชัยกุล
 
1. นางสาวเจียรนัย  หนุนภักดี
2. นางศุภานุช  ทองเจริญ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 30 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กชายปุรเชษฐ์  จิตตวิสุทธิพงศ์
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ชาวไร่
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  หงษ์แก้ว
 
1. นางสาวอัญชลี  ทองเหมือน
2. นางจิราภรณ์  นิลประพัฒน์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 22 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. นายจิรพัส  เทียมปาน
2. นางสาวปาลิตา  เขียนงาม
3. นางสาวสุณิสา  เจริญสุข
 
1. นางสาวอัญชลี  ทองเหมือน
2. นางสาวชญาณี  เยียระยงค์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กหญิงชนินาถ  เบญจมาส
2. เด็กหญิงดุจฤดี  ทัศวร
3. เด็กหญิงธนภรณ์  อินทร์แพทย์
4. เด็กหญิงนรินี  หีบแก้ว
5. เด็กชายผดุงศิลป์  เอมครุฑ
6. เด็กหญิงศริตา  โรจนานนท์
 
1. นางประเทือง  ชัยณรา
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 44 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. นางสาวกุลนิษฐ์  เม็ดติเนีย
2. นางสาวจันทร์จิรา  เปรมสุข
3. นางสาวธัญยนิษฐ์  ชาวไร่
4. นางสาวน้ำฝน  มีสัตย์
5. นางสาวปภาวรินทร์  ทองกอก
6. นายอุกฤษฎ์  วอนยิน
 
1. นางเกศสุดาพร  คูณสวัสดิ์
2. นางจิราภรณ์  นิลประพัฒน์
3. นางสาวอธิตานันท์  จารุพรบุญยนันท์
 
179 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ปัญติภาณุวัฒน์
2. เด็กหญิงฐานิตารัชต์  ศิวพราหมณ์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  พุกรอด
 
1. นางสาวอัญชลี  ครุธงาม
2. นางสาวศรีรัตน์  เวชตรียานนท์
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 79.4 เงิน 8 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวกรรณรัตน์   ลิขิตทิพยเนตร
2. นางสาวปวีณ์ธิดา  สมจิตร์
3. นางสาววันดี  ทองทับทิม
 
1. นางสาวกมลทิพย์  เอี่ยมอินทร์
2. นางวริษฐา  เอี่ยมอินทร์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.33 ทอง 32 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ปุยะพันธ์
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทองปลาด
3. เด็กหญิงสมิตา  ทองเปลว
 
1. นายสมพิท  มั่นคง
2. นายเกษม  ธนมาก
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.67 ทอง 19 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวจิตสุภา  ใจซื่อ
2. นายอิทธิพล  อินทร์โอภาส
3. นายเลิศชัย  ยังกองแก้ว
 
1. นางมารยาท  อ่องวงศ์
2. นายจำลอง  อ่องวงศ์
 
183 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 15 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวพรรณปพร  ขำจา
2. เด็กหญิงศศินา  สอาดศรี
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  แจ่มใส
 
1. นางสุมารยาท  จันทรวงศ์
2. นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 70.33 เงิน 39 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกุสุมาวดี  เจริญมงคลโชค
2. นางสาวมัณฑนา  นันทกิจ
3. นางสาวรุจิกร  แกหลิ่ง
 
1. นางชูศรี  สุวรรณรัตน์
2. นางวราภรณ์  กันทะพะเยา
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กชายพลอยชมพู  มุยเจริญ
2. เด็กหญิงวรรณพร  รักขุมแก้ว
3. เด็กหญิงศิราณี  ทีคะกุล
 
1. นางสาวจิตสุภางค์  ชมใจเลิศ
2. นางกาญจนา  จันทรดาสุข
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 25 โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวณภัทร  เกศกุลธนโชค
2. นางสาวนนทนา  นิยมรุ่งเรืองชัย
3. นางสาวศศิภาส์  ขันติศุข
 
1. นางศุภานุช  ทองเจริญ
2. นางสาวเจียรนัย  หนุนภักดี
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง 28 โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ลือศักดิ์อมร
2. เด็กหญิงภัทราวดี  เดชฉกรรจ์
3. เด็กหญิงอรนิษฐ์  ปัณณศรีเกียรติ
 
1. นางศุภานุช  ทองเจริญ
2. นางสาวเจียรนัย  หนุนภักดี
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 76.33 เงิน 50 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นายจิตวัฒนา  ฤทธิ์จันทร์
2. นางสาวณัฐชา  แย้มผิว
3. นางสาวสุวรรณา  แตงทอง
 
1. นางสาวปิยะวดี  ประยูรเทพ
2. นางสาวไพรวรรณ   คำแย้ม
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จงสุดกลาง
2. นางสาววรรณา  บุญชา
3. เด็กหญิงสุวิกานต์  จันทรดาสุข
 
1. นางวรรณงาม  อนันตชินะ
2. นางนิตยา  ลิ้มติ้ว
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 60.66 ทองแดง 45 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวชวิศา  ประจอมพล
2. นางสาวญาณิน  นกเล็ก
3. นางสาวอโรชา  บุญเลิศ
 
1. นางลักขณา  ด้วงปรึกษา
2. นางรสฌงค์  บุญเลิศ
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 1. เด็กชายตนุภัทร  จันทร์สูน
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ศรีบุญเรือง
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กหญิงกันติยา  เลดา
 
1. นางกาญจนา  จันทรดาสุข
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กชายยอดธง  วงศ์ษา
 
1. นางปราณี  วจนานนท์
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 1. เด็กชายรณกร  มงคลสังข์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ศรีบุญเรือง
 
195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 9 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นายกิตติภณ  บุตรน้ำเพชร
2. นายเพชรอนันต์  ว่องทวีเจริญพร
 
1. นายนิมิต  สายสิทธิ์
2. นางสาวแสงเดือน  บุญพยุง