สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71.33 เงิน 47 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. เด็กหญิงนัฐธิดา   นานอก
 
1. นางสาววัลภา  ศรีมันตะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88.33 ทอง 16 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวชลิตวรรณ  เลิศนา
 
1. นางอาภรณ์  โสมสอน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 63 ทองแดง 18 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  แตงอ่อน
 
1. นางสาวสุกัญญา  พลาหาญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71.5 เงิน 23 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นายวัชระพงษ์  โยธา
 
1. นางสาวธมลวรรณ  วุฒิมาก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74.66 เงิน 24 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. เด็กหญิงกนกนภา  พัดมา
 
1. นางกันยารัตน์  ศรีเนตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 75.33 เงิน 28 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวเนตรชนก  ชูบูระ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ดาวธง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 27 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สำเร็จ
 
1. นางสาวลลิตา  รสธรรม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71.67 เงิน 29 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวอรวี  ชอบรู้
 
1. นางบุญญารัศมิ์  จันทคาม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65.91 ทองแดง 31 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงรติมา  ประมวล
2. เด็กหญิงรัญชนา  สอนพิมพ์
3. เด็กหญิงศศิประภา  สุวรรณโชติ
 
1. นายณัฐพล  เนียมพิทักษ์
2. นายสุภัทรพงศ์  รวงผึ้งรุ่งโรจน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 10 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวมัทวัน  ศรีภักดี
2. นายยศกร  จิรังกรณ์
3. นางสาววรรณวลี  ธนาภรณ์
 
1. นายสุภัทรพงศ์  รวงผึ้งรุ่งโรจน์
2. นายณัฐพล  เนียมพิทักษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 60.67 ทองแดง 51 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  เกิดมณี
2. เด็กหญิงพัชรพร  ปกคลุม
 
1. นางสุวรรณา  วงศ์นาค
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 70.33 เงิน 14 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. นายณัฐปคัลภ์   ไชยะ
2. นางสาวอังคณา  แต้มพงษ์
 
1. นางสาวพัชนี  ควรหา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78 เงิน 20 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีวันดี
2. เด็กหญิงวิรัญญา  งามสม
 
1. นางสาวสุปาณี  อินองการ
2. นางสาวอารี  บัวคุ้มภัย
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 72.44 เงิน 33 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายวิรัช  อินศวร
 
1. นางสาวสุปาณี  อินองการ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 44 โรงเรียนห้วยยางศึกษา 1. นายมอง  หยาง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  เชื้อพลบ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 57.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายราชนาจ  สุชีธง
 
1. นางสาวสารภี  จูงวิศาลชัย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 34 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงชิษณุชา  จุลเจือ
2. เด็กหญิงฐานิกา  วงศ์แวว
3. เด็กหญิงปิยมาส  ตรงชื่น
 
1. นายอธิพันธุ์   เหลืองชัยชาญ
2. นายอิสระ  อิภิโซ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76.05 เงิน 33 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวณิชมน  ทำทอง
2. นางสาวสุพรรษา  เกษี
3. นางสาวอารียา  ธรรมวงศ์
 
1. นายศราวุธ  รัตนะ
2. นางสาวธีรณี  ติยะศิริ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 64.13 ทองแดง 36 โรงเรียนห้วยยางศึกษา 1. เด็กชายกรวิชญ์  สิงหา
2. เด็กชายธีรภัทร์  มาตรา
3. เด็กชายสหรัฐ  พิทักษ์สินธ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  บำรุงศาสตร์
2. นายพงษ์รัตน์  ตรึกตรอง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 18 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวพรธิตา  สุขเทพ
2. นางสาวอรอนงค์   นะภูโต
3. นางสาวอักษราภัค  บุญยิ่งเหลือ
 
1. นางสาวณฐิณี  มณีวรรณ
2. นางสาวสุวรรณา  ปั้นแตง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 39 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงณิชกานต์  คงคางาม
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  สีหะบุตร
 
1. นายวิษณุ  กุณฑลบุตร
2. นายจักรพงษ์  แช่มเมืองปัก
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นายจักริน  สุขเจริญ
2. นางสาวเพชรกมล  อินทรวัติ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  สมนึก
2. นายศตพล  วรไชย
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 44 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายปภังกร  บุญเถื่อน
 
1. นายสาธิต  สกุลวงษ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง 18 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาววริศรา  เมธสาร
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ราชวิชิต
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 82.86 ทอง 14 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายวงศธร  วงศ์สมบัติ
2. เด็กชายอิทธิเทพ   มุกดาสนิท
 
1. นางสาวมลฤดี  เด่นดวง
2. นางสาวทวินันท์  มณีโรจน์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74.88 เงิน 25 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายณัฐกุล   สุพรรณวงศ์
 
1. นางขวัญใจ  ศรีทาพักตร์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 71 เงิน 21 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายมณฑล  นวลใย
 
1. นางสาวนันทพร  บุญประถม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 95.58 ทอง 11 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นายภูวิศ  ชนะสุนทร
 
1. นางสาวศศิธร  โมลา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 32 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กชายณฤบดี  อนุกูลวงษ์
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  ไพศาล
3. เด็กหญิงเกสรา  เพ่งเล็งผล
 
1. นายธีระ  แพทย์รักษา
2. นางสาวทิตยา  สลิน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 22.5 เข้าร่วม 27 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายธนุส  คนึงเหตุ
2. นายวุฒินันท์  สินธุ
3. นายศุภเวช  ตั้งจิรวัฒนา
 
1. นางสาวอุษา  มะลิคำ
2. นางสาวมรีจิ  คงทรัตน์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 49 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ขันปุ
2. เด็กหญิงชญานิศา  สายจันดี
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นภา
 
1. นายญาณินทร์  พวานุวงค์
2. นางสาวณิชมน  พยัคฆ์สนธิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 42 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวนิธิพร  มุขมั่น
2. นางสาววรรณวลัย  บุษรา
3. นางสาวสมิตา  หวังวัดกลาง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  จันทมัตตุการ
2. นายภาณุพงศ์  ลาภเกิน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 32 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกมลพร  ใจเย็น
2. นางสาวจิดาภัทร  ทรัพย์แสง
3. นางสาวจิดาภา  ทรัพย์แสง
 
1. นางสาวพิไลลักษณ์  ศิลประเสริฐ
2. นายพงษ์ธวัช  เตชประภาสวัสดิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 50 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. นายภานุพงษ์  เงางาม
2. นางสาวรัตติยา  โกมาลภัตร
3. นางสาวศิรินทร์ญา  บุญเชื่อม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนียา  เจริญผล
2. นางจิราพร  เอี่ยมสะอาด
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 29 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. เด็กชายฉัตรมงคล  เสาวรส
2. เด็กชายบดินทร์  โบราณ
3. เด็กชายบรรจง  แซ่เฮ้ง
 
1. นายบพิตร  แสงรัตนชัย
2. นางสาวทิวาพร  คนหาญ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.7 ทอง 22 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. นายธีรภัทร  จำรูญ
2. นายภูมินทร์  โชตินคร
3. นายสุธินันท์  เสียงดี
 
1. นางสาวทิวาพร  คนหาญ
2. นางสาวขนิษฐา  เท้าไม้สน
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 40 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกึมเหียก  เจีย
2. เด็กชายอณุวัฒน์  พวงสุวรรณ
 
1. นายภาณุพงศ์  ลาภเกิน
2. นางสาวสุพิชญา  ธนะคำมา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 34 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวฐานิยา  แซ่อุ่ย
2. นางสาววริสรา  เหลืองลอง
 
1. นางสาวพรรณิกา  สุวรรณอำไพ
2. นายเอกรัฐ  เอมเจริญ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 23 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายรชต  วรรณศิริ
2. เด็กชายสิทธิพร  อรัญวงศ์
 
1. นางสาวไอลดา  มงคลสุข
2. นางสาวทิพย์นัฐฐา  เจริญเมือง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 40.86 เข้าร่วม 25 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กชายตุลยา  ช่วงกระจ่าง
2. เด็กชายรัตนชัย  เกษรเจริญ
 
1. นายอนุชา  โสลำภา
2. นายศุภพงศ์  คล้ายคลึง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 24 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. นายชาญชัย  เอี่ยมอ่อน
2. นายผกรณ์  เชียวเขตร์วิทย์
3. นายสุภินัย  ขันทอง
 
1. นายพร้อมกูรณ์  อนิสสิต
2. นางสาวสิริพร  จินตนา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 22 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  งานดี
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  ปัทมนาวิน
3. เด็กหญิงณิชกานต์  เลิงฮัง
4. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  ลอดอุปโป
5. เด็กหญิงวรัญญา  คำแหง
 
1. นายสุไพวิรัตน์  นุ่นนาแซง
2. นางสาวธัญญรัตน์  เพ็ชรบดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 75.6 เงิน 33 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกฤติมา  สีทรายฟอง
2. นางสาวกัญญารัตน์  วงศ์ตรุษ
3. นางสาวณัฏฐณิชา  จงอนุรักษ์
4. นางสาวศศิวิมล  รัตนพงศ์
5. นางสาวสตรีรัตน์  ภิญโญ
 
1. นางภณัญญา  วงษ์สรรพ์
2. นายสิทธิพงษ์  ภาคสุข
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 22 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงทยิดา  เชื้อเอี่ยม
2. เด็กหญิงนิภาธร  วิชาญาณศาสน์
3. เด็กหญิงพรชนก  งามวิจิตร
4. เด็กหญิงอมลวรรณ  ช้างเงิน
5. เด็กชายอรรถสิทธิ์  วรรณทองสุข
 
1. นางเตือนใจ  สมคิด
2. นางสาวจงกลนี  ปฏิสังข์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 37 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกชพร  วงษ์บำรุงจิตร์
2. นางสาวกัลยรัตน์  วิทยานุกรณ์
3. นางสาวธันว์ชนก  โพธิ์ทอง
4. นางสาวพรพรรณ  จิตต์เพียร
5. นางสาวพาขวัญ  บุญเกิด
 
1. นางสาวศันสนีย์  วงศ์หงษ์
2. นางสาวศรีสุดา  ฉลอง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.2 ทอง 18 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  แวววับศรี
2. เด็กหญิงจิตรานุช  บางขุนทด
3. เด็กหญิงณัฐชา  คำเพช็ร
4. เด็กหญิงทิพปภา  ประสมทรัพย์
5. เด็กหญิงศิรภัสสร  ชัยสุขเสริม
 
1. นางสาวปรีดาวรรณ  วิชาธิคุณ
2. นายภาณุวิชญ์  สว่างไสว
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 74.4 เงิน 42 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกานต์ธิดา  ทองมี
2. นายณัฐพล  คงประเสริฐ
3. นางสาวณิชกานต์  แก้วอ่อง
4. นายปัณณวัฒน์  พุ่มพา
5. นางสาวฟารีดา  สุรินทร์
 
1. นายกิตติ  วิริยะกิจ
2. นางสาวภรณ์สุดา  นาดี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.6 ทอง 9 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวขวัญชนก  ทองแก้ว
2. นายชยพล  อ่อนพานิช
3. นางสาวญาณิศา  สุวรรณพิทักษ์
4. นางสาวธัญชนก  เลวัน
5. นางสาวนัทธมน  ทองแก้ว
6. นางสาวบัวชมภู  กลิ่นสุวรรณ
7. นางสาวปาณิสรา  ฉายแสง
8. นางสาวปิยฉัตร  เขียวสัมฤทธิ์
9. นายพชร  วรรณสุข
10. นางสาวพรชิตา  รื่นรมย์
11. นายยศกร  โล่งจิตร์
12. นางสาววรรณกานต์  จักรวาฬนรสิงห์
13. นางสาวสุธาสินี  คล่องใจ
14. นางสาวสโรชา  แสงศรี
15. นางสาวอภิชญา  ศรีสุดดี
16. นางสาวอภิสรา  ศรีคัทนา
17. นางสาวอาทิมา  มีบุญ
18. นางสาวอินทิรา  มะลิวัลย์
19. นางสาวอุมาพร  รอดหลัก
20. นายเกื้อกูล  เกิดลาภผล
 
1. นางสาวสุรัสวดี  สุขยิ่ง
2. นางรัตนา  สาตรมูล
3. นางสาวสุภาพรรณ  เวชศรี
4. นายณัฐพล  ยมจินดา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.33 ทอง 29 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  บูรณะวังศิลา
 
1. นางสาวกันยกานต์  ขวัญคำ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.67 ทอง 44 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวเบญจวรรณ  ไพรสน
 
1. นางสาวกันยกานต์  ขวัญคำ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายนวเบศ  บุญเฉลิม
2. เด็กหญิงสิริกานต์  บุญเรือง
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ประจง
2. นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 49 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวญานิกา  บำรุงกิจ
2. นายอภิศักดิ์  วงศ์จันทร์
 
1. นางอังคณา  อินทรเพชร
2. นางสาวจิรา  ผาสุข
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.25 ทอง 40 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกนก  เสนไสย์
2. เด็กหญิงชญาณินท์  จงจิตร
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ผกาแก้ว
4. นางสาวธัญพิชชา  ช่างเหล็ก
5. เด็กหญิงนภาพร  อินคะเน
6. นางสาววริษฐา  เจริญรื่น
7. เด็กหญิงวาทินี  พงษ์ปัทม์
8. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ศรีอ่อน
9. เด็กหญิงเกศินี  ศิลารักษ์
10. เด็กหญิงเกศินี  บรรจงกิจ
 
1. นายพิทักษ์  จันทิศ
2. นายยิ่งยศ  เริ่มศรี
3. นายธวัชชัย  พร้อมพรม
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83.25 ทอง 5 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวกนกนิภา  บุญยั่งยืน
2. เด็กหญิงทินรัตน์  สุดอุดม
3. นางสาวนิสา  จิตรักษ์
4. นางสาวปวีรา  เสนคราม
5. เด็กหญิงพรไพลิน  เบ้าทอง
6. นางสาวพิมพิดา  สังวรณ์
7. นางสาวรวิพร  สุภาพร
8. นางสาววิภาดา  สาลิกา
9. นางสาวศศิกานต์  ไพรบึง
10. นางสาวสนิษฐิญา  แสนเดช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภา  เชื้อเอี่ยม
2. นางสาววราพัณณ์  สัมมาพิสิทธิื์
3. นายดิเรก  หนูน้อย
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 77 เงิน 25 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวจิดาภา  บัวจันทร์
2. นางสาวจินต์จุฑา  สัตย์ซื่อ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  บัววัน
4. นางสาวณัฐกานต์  เกิดสวัสดิ์
5. นางสาวธัญรดา  ศรีกลิ่นหอม
6. นางสาวธัญสิริ  ศรีกลิ่นหอม
7. นางสาวภัคจิรา  ปกป้อง
8. นางสาววริษา  สนิทเหลือ
9. นางสาววิภาวินี  ทองใบ
10. นางสาวอมลรดา  ฐิติสุวัฒน์
 
1. นายมนตรี  ชูราศรี
2. นางสาวปัฐมาพร  สุวรรณโชติ
3. นายไชยวัฒน์  บุญมี
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 12 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นายณัฐพัชร์  ศุภพิพัฒน์
2. นายณัฐวัตร  สุขอุ่นเรือน
3. นายณัฐวุฒิ  ขอบทอง
4. นายธีรนัฏฐ์  พันธุ์ศรี
5. นายพงศกร  อ่อนสุระทุม
6. นายพศวีร์  ทับเมี่ยง
7. นายศตวรรษ  เจริญสุข
8. นายสหศาสตร์  คำปน
9. นายสิทธิพงศ์  แซ่ชื้อ
10. นายอนันต์  แสนธานี
 
1. นายมนตรี  ชูราศรี
2. นายไชยวัฒน์  บุญมี
3. นางสาวปัฐมาพร  สุวรรณโชติ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงบงกช  สิ้นเคราะห์
2. เด็กหญิงวารี  คมขำ
 
1. นางวันเพ็ญ  คฤคราช
2. นายณภัทร  เหลืองเจริญ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวปภัทรศรา  อรัญวงศ์
2. นางสาวปรารถนา  วานิชรัตน์
 
1. นางวันเพ็ญ  คฤคราช
2. นางสาวนิภาพร  ศิริเจริญ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พรมทา
 
1. นายวัชรพงศ์  บุญต้น
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 16 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวลิซ่า  แตงกลับ
 
1. นายวิริยะ  สมสุภาพ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงทักษพร  เพชรดี
 
1. นายวรพจน์  กรณวงศ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวธฤษวรรณ  เรืองหอม
 
1. นายธนิต  มัชฌิมา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80.6 ทอง 8 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิติมา  สายทอง
 
1. นายวัชรพงศ์  บุญต้น
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 21 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวณัฎฐ์กานดา  ชื่นเอี่ยม
 
1. นายวิริยะ  สมสุภาพ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  เลิศรัตน์
 
1. นายเอกพันธ์  แวงวรรณ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนห้วยยางศึกษา 1. นายกิตติภูมิ  เบญจสกุล
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  คำภา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 45 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงวรดา  นิ่มเรือง
2. เด็กหญิงสุชาวดี  เจริญกลิ่น
 
1. นายโกมล  ชัยเจริญศิลป์
2. นายประกิต  กัลปากรณ์ชัย
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 33 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงอนันญา  มากมูล
 
1. นายประกิต  กัลปากรณ์ชัย
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวนันทกานต์  เมตพิบูลย์
 
1. นายธนิต  มัชฌิมา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 61 ทองแดง 47 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายฐิติพงศ์  เปรมตุ่น
2. เด็กชายณัฐดนัย  บำรุงธรรม
3. เด็กชายวิชยุตม์  โกสุม
 
1. นายโกมล  ชัยเจริญศิลป์
2. นายอนนท์  จันทน์หอม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 64 ทองแดง 40 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายฌญานน  มุ่งหมายกิจการ
2. นายณัฐภูมิ  เดชวุ่น
3. นายสาริศ  จอจันทร์
 
1. นายโกมล  ชัยเจริญศิลป์
2. นายอนนท์  จันทน์หอม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 76 เงิน 34 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  พลสันต์
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ใจช่วย
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญา  คำโล
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ใจช่วย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.3 ทอง 14 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายอมฤท  ประดิษฐ์อาภา
 
1. นายวิทวัฒน์  มาทอง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 81.33 ทอง 19 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายนาธาน  ดอกพฤกษี
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ใจช่วย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 74.66 เงิน 25 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวรุ่งทิวา  เล่งซง
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ใจช่วย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง 20 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงบุญสิตา  วิเชียรปัญญา
 
1. นายวิทวัฒน์  มาทอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 34 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวหมวย  แซม
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ใจช่วย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 73.66 เงิน 32 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวรุจีรัตน์  ใจคง
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ใจช่วย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 75 เงิน 28 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  วงษ์พงษ์
2. เด็กหญิงณิชา  ฐานโพธิ์
3. นายธีรพล  พากเพียร
4. นางสาวน้ำเพชร  พงษ์พิทักษ์
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  แสงสกุล
6. เด็กหญิงปนัดดา  ชลสวัสดิ์
7. เด็กหญิงปนัดดา  เล็กใจซื่อ
8. เด็กชายศิวกร  เพชรลือ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  บ่อคุ้ม
2. นายมาโนช  บัวกลิ่น
3. นางสาวศรัณย์ศิญา  สินนารถ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82 ทอง 19 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายกิตติธัช  เสมวิลัย
2. เด็กหญิงจิรัชญา  คืนดี
3. เด็กชายชลธี  ศรีเมือง
4. เด็กชายชัชชล  นิรมานสกุลพงศ์
5. นางสาวณัฏฐณิชา   เจริญสุข
6. นายธนากร  ถาวรศิริ
7. เด็กหญิงนภัสสร  กาญจนดุล
8. เด็กหญิงบุญสิตา  วิเชียรปัญญา
9. นางสาวปวันรัตน์  หนูน้อย
10. เด็กหญิงปาณิศา   บุญก่อเกื้อ
11. นางสาวศวิตา  สมเจริญ
12. เด็กชายสุรพงศ์  ศรีคงรักษ์
13. เด็กชายอภินพ  อภิญญาชน
14. เด็กชายอมฤท  ประดิษฐ์อาภา
15. เด็กหญิงเบญจพรรณ  เที่ยงแท้
 
1. นายวิทวัฒน์  มาทอง
2. นางสาวสิวารินี  ปกป้อง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 73 เงิน 31 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกรนันท์  ผ่องจิตต์
2. เด็กชายจตุพงษ์  ใจผ่อง
3. เด็กหญิงจารุนันท์  ระวังผิด
4. เด็กหญิงณัฐนรี  นิสสัยซื่อ
5. เด็กชายนาธาน  ดอกพฤกษี
6. เด็กหญิงพรพิมล  พลสันต์
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  รุมพล
8. เด็กหญิงภัทรภรณ์  อินทร์เลี้ยง
9. เด็กหญิงวรัญญา  คำโล
10. เด็กหญิงศิรประภา  ใจดี
11. นางสาวหมวย  แซม
12. เด็กชายอัษฎาวุธ  สมคิด
 
1. นายสุรเดช  คงสวน
2. นายสำเร็จ  ใจช่วย
3. นางสาวฉัตรกมล  ใจช่วย
4. นายทนงศักดิ์  ภักดี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 33 โรงเรียนห้วยยางศึกษา 1. นางสาวธัญรดี  กำแพงใหญ่
2. นายบดินทร์  แก้วน้อย
3. นายพาดล  รักษาพงษ์
4. นายวรทัต  วงศ์มาก
5. นายวิริยะ  จันไทย
6. นายเกียรติศักดิ์  คำบาง
 
1. นางสาวชลดา  รามศิริ
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  คำภา
3. นายพงศภัค  กุสสลานุภาพ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.6 เงิน 31 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  จันทร์ชุ่ม
2. นายณัฐดนัย  ศรีเนตร
3. นางสาวธัญญาทิพย์  ภาคจิตร์
4. นางสาวพิมพ์ชนก  บริบูรณ์
5. นายภุมวาร  มานะกุล
6. นายวิศรุต  เจริญสุข
 
1. นายกีรติยุทธ์  จันทร์ยะ
2. นายมงคล  อิ่มสุวรรณ
3. นายอนุวัฒน์  นิลประพัฒน์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83.6 ทอง 17 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกชกร  นาวาชีพ
2. นางสาวกรรณิการ์  งามเสงี่ยม
3. นายจักรพงษ์  ศรีไพร
4. นายฉัตริน  ขันตี
5. นางสาวชลธิชา  แสนอุบล
6. นางสาวณัฏฐ์นรี  ก้านคำ
7. นางสาวณัฐกมล  เพิ่มพูล
8. นายณัฐพงศ์  บุญเรือง
9. นายณัฐวุฒิ  ทองพิจิตร
10. นายทรงกลด  ขันนามศรี
11. นายธนธรณ์  อายุยืน
12. นายธนวัฒน์  สำแดงศรี
13. นายธนโชติ  เขียวบ้านใหม่
14. เด็กหญิงธรัญญา  นิสัยมั่น
15. นายธีรภัทร  ปรีชา
16. นายธีรภัทร  แก่นสาร
17. นางสาวนนทิชา  ปิ่นวงษ์เพชร
18. เด็กหญิงนัฐชา  ขวัญยืน
19. เด็กหญิงปวันรัตน์  สาครเสถียร
20. นางสาวพรพรรษา  เทียมศรี
21. เด็กชายพสธร  ติงสะ
22. นายพันธิตร  วงศ์วิโรจน์
23. นายภัทรพงษ์  ประกอบกิจ
24. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ป้องกัน
25. นายวรภัทร  ถนอมวงศ์
26. นางสาวศิริลักษณ์  โมหา
27. นางสาวสิริกร  มุกดาสนิท
28. นางสาวสิริกร  วงศ์นาค
29. เด็กหญิงสิริยากร  สินธุกูต
30. นางสาวสุชาดา  ศิริธรรม
31. เด็กหญิงสุทัตตา  ทองก้อน
32. นางสาวสุพรรณา  สายสิงห์
33. นางสาวสุภาวดี  จุลเจือ
34. นางสาวสุรีรัตน์  อินกะมนต์
35. เด็กชายอนุศาสน์  พรหมสวัสดิ์
36. นายอภิสิทธิ์  เมืองวงษ์
37. นายอริญชัย  วงศ์เกี่ย
38. นางสาวเก็จแก้ว  ใจดี
39. นางสาวเฟื่องฟ้า  แช่มช้อย
40. นางสาวเวณิกา  รักชาติ
 
1. นายโอฬาร  พาชื่น
2. นายสรายุทธ  อินทะศรี
3. นางสาวปัจฉิมา  ศรีคำเวียง
4. นางสาวฉัตรกมล  ใจช่วย
5. นายธนิต  มัชฌิมา
6. นายวรพจน์  กรณวงศ์
7. นางจารุุณี  ทุมสิทธ์
8. นางสาวสุพิชญา  ธนะคำมา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.67 เงิน 37 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายวรธนัท  ปธานราษฎร์
 
1. นายโอฬาร  พาชื่น
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 31 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. นายปิยวัฒน์  เพ็ชรดี
 
1. นายรัฐศักดิ์  เครือวัลย์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง 13 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงณภัทร  แหยมไทย
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  บ่อคุ้ม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาววรรณกาญจ์  ธระสวัสดิ์
 
1. นายชัยวุฒิ  โกสัลล์วัฒนา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.4 เงิน 23 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายณัฐวุฒ  ถมยา
 
1. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.6 เงิน 35 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นายภาณุพงศ์  ประเสริฐ
 
1. นายมาโนช  บัวกลิ่น
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.16 ทอง 25 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  สมเสนาะทรัพย์ศิริ
 
1. นายชัยวุฒิ  โกสัลล์วัฒนา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 40 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาววิภาวี  ดีชั่วกัลป์
 
1. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง 21 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายเดชาธร  จันทน์หอม
 
1. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. นายจิรายุส  จันทะเลิศ
 
1. นายมงคล  อิ่มสุวรรณ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 50 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กหญิงวรวลัญธ์  แสวงชน
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  มิถุนาวงค์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.66 เงิน 24 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวจอมขวัญ  ระวัง
 
1. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.33 เงิน 44 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายวรวุธ  สุพรรณวงศ์
 
1. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  ดอกเดื่อ
 
1. นายโอฬาร  พาชื่น
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 28 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวประภัสสร  ภักดีงาม
 
1. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 22 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงชนกนันท์  อยู่สุข
2. เด็กหญิงชลธิชา  มาลาวงษ์
3. เด็กหญิงธีรกานต์  มะลิวัลย์
4. เด็กหญิงนันทนา  ธัญญพืช
5. เด็กชายนันทวัฒน์  วงศ์ตรุษ
6. เด็กหญิงปุณยาพร  จันทร์พิทักษ์
7. นายมีสิทธิ์  ร่มแก้ว
8. เด็กหญิงรวีกานต์  วงศ์ตรุษ
9. เด็กหญิงวิลันดา  โพธิ์แก้ว
10. เด็กหญิงศรัญญา   ศาลาแดง
11. เด็กหญิงศศิกานต์   อยู่สำราญ
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดวงตา
 
1. นายณัฐวิทย์   เจริญพงษ์
2. นายวิชัย  บุราณรักษ์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.4 ทอง 23 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงณภัทร  ขวัญยืน
2. เด็กหญิงณัฐธีรา  รัตนมหาไพศาล
3. เด็กชายนครินทร์  รำพึงวงษ์
4. เด็กหญิงพิชยาภรณ์  พงษ์นพคุณ
5. เด็กชายภัคพล  แก้วสง่า
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  คาดสนิท
7. เด็กชายภานุพงษ์  นิลสริ
8. เด็กชายสันติภาพ  อ่อนอุดม
9. เด็กหญิงสุนานันท์  ปานชาลี
10. เด็กชายไกวัลย์  กล้าหาญ
 
1. นางขมาพร  ใจบุญ
2. นายสรศักดิ์  บัวแย้ม
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 71 เงิน 35 โรงเรียนห้วยยางศึกษา 1. นางสาวจินตนา  วรวิลาท
2. เด็กหญิงประสิตา  หิรัญรักษ์
3. เด็กหญิงปวีณา  หิรัญรักษ์
4. นางสาวรินรดา  ชอบชื่น
5. เด็กหญิงวิจิตรตรา  แก้วใหญ่
6. นางสาวสุชาดา  หาญกล้า
7. เด็กหญิงสุทธิดา  ถนอมธีระนันท์
8. เด็กหญิงสุนิสา  โพธิอามาตร์
 
1. นางสาวชลดา  รามศิริ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.2 ทอง 24 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายณัฐกร  หมายแม่น
2. นางสาวปัณณพร  ตั้งใจช่วยชาติ
3. นางสาวปัทมา  สีดำ
4. นายพันกร  กลิ่นเลิศ
5. นางสาวภัทรานิษฐ์  ทองมิน
6. นางสาววาสิตา  อุดม
7. นายเฉลิมวุธ  คล้ายคลึง
8. นายเทพฤทธิ์  ยั่งยืน
 
1. นางขมาพร  ใจบุญ
2. นายสรศักดิ์  บัวแย้ม
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 34 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงนันทนา  คงรอด
2. เด็กหญิงปาริชาติ   ฉิมแช่ม
3. เด็กหญิงวณิดา   วันชัย
4. เด็กหญิงวาริศา  มังคละ
5. เด็กหญิงโศภิตา   ประสมทรัพย์
 
1. นางสาวปัจฉิมา  ศรีคำเวียง
2. นางสาวฉัตรกมล  ใจช่วย
3. นายโอฬาร  พาชื่น
4. นายธนิต  มัชฌิมา
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง 32 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวกัลยา  สมนึก
2. นางสาวชุติมา  ถนอมพงษ์
3. นางสาวณัฏฐณิกา  เสาทอง
4. นางสาวปณิดา  ดีประเสริฐ
5. นางสาวพรนภัส  มีลาภ
6. นางสาวสายพิณ  ศิลป์ชัย
7. นางสาวเกศินี  ค้ำจุน
8. นางสาวเจลกา  ส่งศรีแจ้ง
 
1. นางสาวศรัณย์ศิญา  สินนารถ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 49.8 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงรติรัตน์  จันโทภาส
 
1. นางกนกวรรณ  เสือศิริ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 89.25 ทอง 8 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นายพรรษวุฒิ  แถลงสัตย์
 
1. นางสาวภัทรภร  ชนะผล
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กชายศิริวัฒน์  ปรีเปรม
 
1. นางสาวเขมจิรัฎฐ์  ภัทร์จิโรจน์กุล
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.33 ทอง 42 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวกันธิชา  อินทนิล
 
1. นางสาวอริสา  มงคลไพบูลย์สุข
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70.67 เงิน 33 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กชายนนทวิทย์  สุขโสภณ
 
1. นางสุนีรัตน์  เบญจมาศ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวผลแก้ว  เกิดลาภผล
 
1. นายคเณศ  นามนัย
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76.33 เงิน 44 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  แยกรัมย์
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  สท้านวัตร์
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  สุขสุวรรณ์
4. เด็กหญิงสุทัตตา  แท่งทอง
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ธรรมพิทักษ์
 
1. นางสาวอรพินท์  มีกุญชร
2. นางสาวจุฑามาศ  เงินงาม
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91 ทอง 40 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกัญญาภัค  แสงมณี
2. นายต่อวงศ์  ตุ้ยวงศ์
3. นายภูมิลักษณ์  ดอกไม้
4. นางสาววิชนี  เกิดกอง
5. นางสาวอันนิตา  สนธิพงษ์
 
1. นายสุรสิทธิ์  ประสิทธิ์นอก
2. นายอนุรักษ์  ดวงละม้าย
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงกิติยา  จองวิจิตรกุล
2. เด็กหญิงนาราภัทร  ถนอมวงศ์
 
1. นางสาวมุกรินทร์  นิลโกศล
2. MissMa  Fengling
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.67 ทอง 27 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกิติญา  บัวทอง
2. นายวิชาฤทธิ์  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวอัจฉริยา  พุทธเวช
2. MissYang  Dan
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 33 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวอริสา  ปรีเปรม
 
1. นางสาวหฤทัย  ใจดี
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 70.7 เงิน 40 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวนิติยา  สมาพงษ์
2. นางสาวนิภาภัทร  ลุนสิน
3. นางสาวปาริฉัตร  ยิ้มเจริญ
4. นางสาวพิชชาอร  พรึดนอก
5. นางสาววรรณพร  บุตรน้ำเพชร
 
1. นางสาวธนณัน  แจ้งศรีสุข
2. นางสาวพิชญาดา  สิงหเลิศ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 75.6 เงิน 26 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวชญากานท์  คีรีเขตต์
2. นางสาวสุธิมนต์  เบญญาพันธ์
 
1. MissMa  Fengling
2. นางสาวอรจิรา  ศรีอัมพรกุล
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80.9 ทอง 17 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายกชพงศ์  ไพบูลย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มุกดาสนิท
 
1. นางสุกันยา  คุ้มหอม
2. นางสาวน้ำฝน  จินาราช
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 64.07 ทองแดง 45 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวธนัญญา  ราชนิยม
 
1. นางจิรนาฏ  สรรเสริญ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.92 ทอง 27 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. เด็กชายคฑาภัท  ภาวินสิริ
2. เด็กชายจิรภัทร  สมมาส
3. เด็กชายธงชัย  ถามนต์
4. เด็กชายพีรพัฒน์  งามคณะ
5. เด็กชายรชานนท์  กล่ำป่วน
6. เด็กชายรังสรรค์  ยอดพิมาย
7. เด็กชายวงศกร  ยมจินดา
8. เด็กชายวรชิต  สุวรรณโชติ
 
1. นายโสภณ  วงษ์คงดี
2. นางสาวศิริพร  แทนทด
3. นางสาวอาภาภรณ์  ชื่นมณี
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 78.97 เงิน 26 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. นายนันทภพ  วงศ์พึ่ง
2. นายบวรวงศ์  นิวาสกุล
3. นายภราดร  เรืองรุ่ง
4. นายรณกฤต  ผ่อนให้
5. นายสิทธิพล  ประมวลสุข
6. นายสิทธิพล  เจนจัดการ
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  ชื่นมณี
2. นายโสภณ  วงษ์คงดี
3. นายนพพร  นามสว่าง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.2 ทอง 20 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกีรฎี  คงเจริญ
2. นางสาวชัญญานุช  นามสนิท
3. นางสาวญาณัจฉรา   สมุทรคีรี
4. นางสาวธนพรรษ  วงศ์จันทร์
5. นางสาวธัณยมัย  มุกดาสนิท
6. นางสาวรุจิรดา  วงษ์หาพิมพ์
7. นายวันจักรี  เอ็นดูราษฎร์
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  หวานเสนาะ
9. นางสาวสิริยากร  เย็นฉ่ำ
10. นางสาวอภิชญา  บุญมา
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  เวชศรี
2. นางสาวสุรัสวดี  สุขยิ่ง
3. นายณัฐพล  เนียมพิทักษ์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 49.8 เข้าร่วม 29 โรงเรียนห้วยยางศึกษา 1. นายณัฐนนท์  พรมภักดี
2. นางสาวนฤภร  พูลสวัสดิ์
3. นางสาวนันทิชา  ก่อแก้ว
4. นางสาวปาริฉัตร  โภคสุทธิ
5. นางสาวศศิกานต์  แก้วปิ่นทอง
 
1. นางสาวปรียานุช  ทับทิมเมือง
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 73.6 เงิน 10 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวตรีญารัตน์  พงษ์กระสินธุ์
2. นางสาวนลินรัตน์  เดือนอุ่ม
3. นางสาวพรรณณิภา  ภิรมย์ฤทธิ์
4. นางสาวสิรินันท์  สุขุมพรรณ
5. นางสาวอภิญญา  กุบแก้ว
 
1. นางสาวปัทมา  วรรณวิสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภา  เชื้อเอี่ยม
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงกนกพร  สิทธิชัย
2. เด็กหญิงดลนภัส  เชื้อเกตุ
3. เด็กหญิงปานชีวา  ถนอมวงศ์
 
1. นางอุษา  อังศุพฤกษ์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 45 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายณัฐวิทย์  คงคะคิด
2. นางสาวนภัสสร  รุ่งรุจี
3. นางสาวอาริสา  ประโยชน์วงษ์
 
1. นางอุษา  อังศุพฤกษ์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 79.8 เงิน 12 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวธารารัตน์  วงศ์แวว
2. นางสาวนภสร  ประเสริฐธรรม
3. นางสาวสุนันทา  ยินดี
 
1. นางสาวดารินทร์  ชัยกิจวัฒนา
2. นางเอื้อมพร  ชื่นอารมย์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 50.3 เข้าร่วม 45 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ดอกเดื่อ
2. เด็กหญิงเกวลิน  ฉายแสง
 
1. นางสาวสมประสงค์  ถาวรศิริ
2. นางสาวอภันตรี  ฉลอง
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 36 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นายจักรินทร์  ตรึกหากิจ
2. เด็กชายณัฐพล  โมกศิริ
 
1. นางวัฒนา  สรรเสริญ
2. นางเยาวลักษณ์  ปรุงแต่งกิจ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 31 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวนภัสรพี  วิริยะกิจ
2. นางสาวรมิดา  พันธ์ยุรา
 
1. นางวัฒนา  สรรเสริญ
2. นางเยาวลักษณ์  ปรุงแต่งกิจ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 22 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  ยิ้มเยื้อน
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ยาทองชุน
 
1. นางสาวนันทนา  ดอกไม้
2. นางสาวเยาวภา  เอี่ยมกำแพง
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 54.33 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นายธีรภัทร  สามบุญเรือง
2. นายศิริรัฐ  สังข์ขาว
 
1. นางสาวนันทนา  ดอกไม้
2. นางสาวมัสยา  ลืนภูเขียว
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 20 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ทรัพย์สะสม
2. เด็กหญิงนัดดา  ครองสติ
 
1. นายบุญส่ง  พุ่มบาน
2. นางสาวทัศนีย์  อภิญ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวนันฐิกา  ตรีทวีพรทรัพย์
2. นายยศวริศ  เพชรรัตน์
 
1. นางสาวนันทนา  ดอกไม้
2. นายพสิษฐ์ธน  พรมแดง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 47.33 เข้าร่วม 38 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายธันวา   อ่อนสุวรรณ
2. เด็กหญิงพรลภัส  เกิดศักดิ์สิทธิ์
 
1. นายบุญส่ง  พุ่มบาน
2. นางสาวธนาภา  ฤทธิพันธ์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 79.67 เงิน 20 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวนุชวรา  วรรณกี้
2. นางสาวสุพพัตรา  สนบ้านเกาะ
 
1. นางสาวมาณี  คุสิตา
2. นายพสิษฐ์ธน  พรมแดง
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 38.33 เข้าร่วม 30 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายศิวกร  เปี่ยมงาม
2. นายสมพงษ์  ตระกูลดี
 
1. นายราชัย  แก้วยศ
2. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62.67 ทองแดง 36 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายอภิมุข   ทองเจิม
2. นายเอกลักษณ์  แสนโสม
 
1. นายเอกรัฐ  เอมเจริญ
2. นายทรงชัย  เย็นสนาน
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 53.33 เข้าร่วม 40 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนิรินธนา  คณิศปภัสสร
2. เด็กหญิงมนพัทธ์  ฉายาชวลิต
3. เด็กหญิงสุนิสา  ไหวพริบ
 
1. นายเลิศพงษ์  รื่นรมย์
2. นางวัฒนา  สรรเสริญ
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 33 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. นายกิตติทัต  มีลาภ
2. นางสาวศุภสุตา  ผิวละออ
3. นางสาวเมธาวี   ประมวล
 
1. นายชัยยุทธ์  ตันประเสริฐ
2. นางสาวประภาพร  ปลายเนิน
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85.33 ทอง 6 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวยุววีร์  รัตนสิทธิ์ธน
2. นางสาวสุพิชชา  คิดรอบคอบ
 
1. นายราชัย  แก้วยศ
2. นายจักรพงษ์  ทิ้งมิตรชั่ว
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายธรภัทร   วงศ์ซิ้ม
2. เด็กชายพีรพัฒน์   แก้วทุม
3. เด็กหญิงวราภรณ์   สะตะ
 
1. นายเอกรัฐ  เอมเจริญ
2. นายทรงชัย  เย็นสนาน
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายณัฐพล  เย็นปลื้ม
2. นายธนดล  สิทธิบุศย์
3. นายพีรวัส  แซ่เอี๋ยว
 
1. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
2. นางสาวอภันตรี  ฉลอง
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายจารุกิตติ์   สุขศิริ
2. เด็กชายปิยะพงษ์   ปะสิ่งชอบ
3. เด็กชายศุภกร  ลืมขำ
 
1. นายเอกรัฐ  เอมเจริญ
2. นายทรงชัย  เย็นสนาน
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง 11 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายศุภสิน   เจนช่าง
2. นายสุวิจักขณ์   พงศาหิรัญ
3. นายอชิรวิชญ์   บุญแต่ง
 
1. นายเอกรัฐ  เอมเจริญ
2. นายทรงชัย  เย็นสนาน
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายชัชวาลย์  ดอนแขอ้วน
2. เด็กชายธิปก  ครอบครอง
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ถาไพเฮือง
 
1. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
2. นางสาวอภันตรี  ฉลอง
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65.66 ทองแดง 9 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายภูผา   แพงภูงา
2. นายวีรภัทร   วรรณวงษ์
3. นายสุวิชา   อามาตย์เสนา
 
1. นายเอกรัฐ  เอมเจริญ
2. นายศมานนท์  ปาลสุทธิ์
 
150 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 70 เงิน 13 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวธนวรรณ  ประสานสุข
2. นางสาวพนิตสุภา  เกตุมาก
3. นางสาวรุจิรดา  จุลละวร
 
1. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
2. นางสาวอภันตรี  ฉลอง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 27 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายปณิธิ  สาครจันทร์
2. เด็กชายปรเมษฐ์  มุกดาสนิท
3. เด็กชายเอกพล  นามเกาะ
 
1. นายอนุพงศ์  ศิริสวัสดิ์
2. นายพีระ  วงศ์คงดี
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายจิรพงศ์  ห่างภัย
2. นายณัฐวุฒิ  สืบป่วน
3. นายอัครพล  ถนอมธีระนันท์
 
1. นายมาโนช  ครอบครอง
2. นายศิริพงศ์  เงินบุคคล
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 30 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงบุญญรัตน์  ศรีประเสริฐ
2. เด็กหญิงปณิดา  โพธิ์อุดม
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วิเชียรล้ำ
 
1. นางเอ็นดู  วงศ์พยัคฆ์
2. นายอัครพงศ์  สุจริต
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 22 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวชนนิกานต์  ปรีเปรม
2. นางสาวณัฐณิชา  แซ่ตั๊น
3. นางสาวนันทิกานต์  มั่นศรีจันทร์
 
1. นางเอ็นดู  วงศ์พยัคฆ์
2. นายกิตติพิชญ์  มั่งสุข
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 14 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงกวินนาถ  คำต่อตั้ง
2. เด็กหญิงงามสิริ  ศรีเจริญ
3. เด็กหญิงพีรดา  เสน่ห์
4. เด็กหญิงสโรชา  เหลืองอ่อน
5. เด็กหญิงอัญมณี  อาจิณ
6. เด็กหญิงอารียา  สนิท
 
1. นางเบ็ญจพร  สัตย์อุดม
2. นางสาวจุฑามณีสิน  สนิทพิทักษ์สินธุ
3. นางสาวนิภาภรณ์  ลีลาศ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 70.8 เงิน 50 โรงเรียนห้วยยางศึกษา 1. นางสาวชนากานต์  โภคสุทธิ
2. นางสาวธมนวรรณ  นนทพันธ์
3. นางสาวปูเป้  จิตมั่น
4. นางสาวพัชราภรณ์  ประมาณู
5. นางสาววรรณเลขา  สุขแสน
6. นางสาวอมลวรรณ  ประสงค์
 
1. นายเดชา  โพนทอง
 
157 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 70 เงิน 38 โรงเรียนห้วยยางศึกษา 1. เด็กหญิงปวีณา  สาธารณพร
2. เด็กหญิงสุวภัทร  ผสมทรัพย์
3. เด็กหญิงอาภัสรา  คงรอด
 
1. นางสาววนิดา  เนติพัฒน์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  เชื้อพลบ
 
158 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 40 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  เพิ่มพูล
2. นางสาวกมลพรรณ  ปลื้มผล
3. นางสาวสุชานาฎ  เฟื่องประยูร
 
1. นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์
2. นางศศธร  ทองจันทร์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 27 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ดอกดิน
2. เด็กหญิงชาลิสา  พรหมรุจี
3. เด็กหญิงนฤมล  หวานเสนาะ
 
1. นางศศธร  ทองจันทร์
2. นางสาวสมปอง  พรามเอก
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.17 ทอง 25 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวนลิน  ภิญโญ
2. นางสาวศานตมล  ภิญโญ
3. นางสาวเบญจลักษณ์  กันภัย
 
1. นางศศธร  ทองจันทร์
2. นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์
 
161 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 53.33 เข้าร่วม 25 โรงเรียนห้วยยางศึกษา 1. นางสาวธนาภา  เย็นฉิว
2. เด็กหญิงวนาลี  เผ่าพันธ์
3. เด็กหญิงสลิตา  ชัยณรงค์
 
1. นางศิริอัจฉรา  กล้าหาญ
 
162 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 73 เงิน 30 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  สดเสมอ
2. นางสาววริยา  ศักดาเพชรศิริ
3. นางสาวสุจิรา  ณรงค์เดช
 
1. นางสาวเพลินจิตร  นาบุญ
2. นางชบา  เมืองคำ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญยิ่ง
2. เด็กหญิงภาวิดา  สุทธิสถิตย์
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  เดชมณี
 
1. นางสาววชิราพร  บุนนท์
2. นางสาวรัชนีวรรณ  ชูศรีจันทร์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 77 เงิน 48 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวจารุพร  สังข์สัจจธรรม
2. นายญัฐวุธ  บุญโจม
3. นางสาวภวิกา  โตสิงห์ราช
 
1. นางนันทนา  เพียรพิจิตร
2. นางสาวกรองทิพย์  เพียรพิจิตร
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 46 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงจินตภา  ประทุมเมือง
2. เด็กหญิงณัฐฐา  แสนศิริ
3. เด็กชายณัฐพล  พลจันทึก
 
1. นางนันทนา  เพียรพิจิตร
2. นางสาวกรองทิพย์  เพียรพิจิตร
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 85.66 ทอง 21 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวจารุวรรณ  แสนสุข
2. นางสาวภคนันท์  รัตนธรรม
3. นางสาวศรีนวล  กาญจนโกศล
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เบญจามฤต
2. นางเบ็ญจพร  สัตย์อุดม