สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 50 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  นิลเรือง
 
1. นายสุรพล  ทองเหลือ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89.66 ทอง 11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวนันทิชา  อยู่ยั่งยืนยง
 
1. นายสุรพล  ทองเหลือ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 44 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายเบิดร์  เจริญทอง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  แดงเพ็ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71.5 เงิน 23 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวสิริกุล  ยี่รงค์
 
1. นางสาวปิยนุช  แหวนเพชร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 22 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงวรัญญา  บำรุงราษฎร์
 
1. นายพรไพรสน  คนมี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79.66 เงิน 14 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวชญานันท์  สอดสี
 
1. นายพรไพรสน  คนมี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.16 ทอง 20 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวเสาวณี  แก้วมา
 
1. นางสาวสุธิดา  พงษ์สวัสดิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายยุทธศักดิ์  ใกล้ประยงค์
 
1. นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 75.91 เงิน 11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์แฟง
2. เด็กชายปุณณวิช  ปัญสิงห์
3. เด็กหญิงวรพร  แซ่เฮียะ
 
1. นายสายชล  บุญชัย
2. นางสาวปิยนุช  แหวนเพชร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 36 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวชมพูนุช  ปูปาน
2. นายวศิน  เอียงสวาท
3. นางสาวสริตา  ดอกมณฑา
 
1. นายสายชล  บุญชัย
2. นางสาวปิยนุช  แหวนเพชร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73.33 เงิน 23 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงณหทัย  แป้นทอง
2. เด็กชายอภิรุณ  บุญมี
 
1. นางสาวลัลน์รวินท์  สงวน
2. นางอรทัย  วันเต็ม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 60.66 ทองแดง 46 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นายชุติพนธ์  รุ่งแจ้ง
2. นางสาววาสินี  อินทรสมมุติ
 
1. นางสาวสมคิด  ไม้แก้ว
2. นางสาวอาพร  ทองหยาด
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72 เงิน 31 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงชลลดา  ฉิมเนตร
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  ยินดี
 
1. นางสุชาดา  มาทอง
2. นางสุมลฑา  ปานมณี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 67.08 ทองแดง 41 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายสมบัติ  วันศิริ
 
1. นางสุชาดา  มาทอง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 26 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายกิตติทัต  แย้มทองดี
 
1. นางสาวแสงเดือน  บัวเจริญ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 47.5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายชุติพัลภ์  เจริญสุข
 
1. นายจิรคุณ  เอิบอิ่ม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 12 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงวิชิดา  ระวังวงศ์
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ถนนทอง
 
1. นางสาวศิตา  ทวีกาญจน์
2. นายเดชมนตรี  คำเหมือดแอ่
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87.9 ทอง 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวกุลณัฐ  บูรณารมย์
2. นางสาววิชยา  เนตรมนต์ประภา
3. นายอดิศร  ขันทอง
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค
2. นางสาวพิชญ์สินี  คงสุคนธ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายชาญชล  เขียวไปรเวช
2. เด็กชายธนภัทร  ตามบุญ
3. เด็กชายภัทรพล  เชียงเจริญ
 
1. นางสาวหทัยชนก  เทียนทอง
2. นางสาวศิตา  ทวีกาญจน์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 64.38 ทองแดง 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายกิตติภพ  พงศ์พิสิฏฐ์
2. นายจิรวัฒน์  แทนบุญ
3. นายทวิศักดิ์  โอนรัมย์
 
1. นายศรัณย์  แสงนิลลาวิวัฒน์
2. นางสาวพิชญ์สินี  คงสุคนธ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 34 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกัญจน์ณภัทร  เวทยานนท์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ด้วงเดช
 
1. นางสายใจ  ประเสริฐสุข
2. นายศรัณย์  แสงนิลลาวิวัฒน์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาววิชราภรณ์  ปันอ้าย
2. นายเมธัส  โพธิ์ผลิ
 
1. นางสายใจ  ประเสริฐสุข
2. นายศรัณย์  แสงนิลลาวิวัฒน์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กชายทศพล  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวสุนันท์  ทองอยู่
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 49 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นายสุวัฒน์  ยืนสุข
 
1. นายนรินทร์  แพนุ้ย
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 84.81 ทอง 8 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงจิดาภา  พงศ์คหบดี
2. เด็กหญิงจุฑามณี  มหาสวัสดิ์
 
1. นางสาวศิตา  ทวีกาญจน์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 84.07 ทอง 10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวศตพร  ไชยกาญจน์
 
1. นางสาวศิตา  ทวีกาญจน์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  ปัญญาสุวรรณศรี
 
1. นางสาวอุมาพร  ศรัทธาธรรม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 87 ทอง 38 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวณิชฌาภัทร  จันทร์ศิริเกียรติ
 
1. นางสาวพิชญานันท์  บุญแรม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 13 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายธีรภัทร์  กรีกูล
2. เด็กหญิงนลัทพร  พงษ์ศิลป์
3. เด็กชายพัทธ์พงศ์  ปัญจอานนท์
 
1. นางสาวณัฐกมล  ช่อสลิด
2. นางสาวจิราวรรณ  เนียมศรี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 22.5 เข้าร่วม 27 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายฉัตรพงศ์  โชติวัชรินทร์
2. นายณภัทร  บุญอำไพไชยกุล
3. นางสาวพิมพ์อร  พลบุตร
 
1. นางสาวนางสาวทัศนีย์  ทองล่อน
2. นางสาวจิรพร  กิตติยายาม
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 43 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  เชื้อชาติ
2. เด็กชายชาญณรงค์  ศรีทอง
3. เด็กหญิงพรรรน้ำเพชร  เขียวแก้ว
 
1. นางสาวจิณณ์ธิตา  สุเชื้อสิงห์
2. นางสาววิภาวัน  แสงสวี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.6 เงิน 38 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายธีรภัทร  เอรวัล
2. นางสาวบุณยวีร์  รักดี
3. นางสาวปรมาภร  ปรางทอง
 
1. นางสาวณัฏฐณิชชญา  กุลทัศน์
2. นางสาวธนาวดี  แจ่มแจ้ง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 39 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กหญิงปิยมล  ยิ้มพวง
2. เด็กหญิงพัชรี  ด่วนดี
3. เด็กหญิงวสุนันท์  เกตุสุข
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สุกสี
2. นายสนธยา  ศรีสวัสดิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 44 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวจิราพัชร   พรเจริญวิโรจน์
2. นางสาวณิชาพัชร์  นีละพันธ์
3. นางสาวอรทัย  เตียวพานิชย์
 
1. นายภัชรพงศ์  พระไว
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.2 เงิน 35 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกานต์  ทิตย์อากาศ
2. เด็กหญิงพัทธมน  ช่อเกตุ
3. เด็กหญิงเบญจพร  อินทร์เกตุ
 
1. นางสาวพจภาณี  โตสุวรรณ์
2. นายยิ่งโรจน์  เทพอาสา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.9 ทอง 30 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายชนายุทธ  ปิ่นชัย
2. นายธนภูมิ  บุญโยบาย
3. นางสาวลลิตา  สุขใจ
 
1. นางสาวณฐวรรณ  คูณทวี
2. นายสุรชิต  ชูแสง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวศิริลักษณ์  สกุลเจริญชัยยะ
2. นางสาวสาลินี  เพ็งเหล็ง
 
1. นายมนัส  สิทธิโชคธรรม
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 55.44 เข้าร่วม 36 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  กระต่ายทอง
2. เด็กชายนพรัตน์  สมอยู่
 
1. นายพีรพล  ตันทรัพย์
2. นางสาวนาตยา  นวนนาง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 36.56 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  อ่วมบุตร
2. เด็กชายศิรวิชญ์  เกตุกรณ์
 
1. นายทำนอง  อิ่มทั่ว
2. นางบุญพา  เกษดี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงขัตติยา  รื่นโพธิ์วงษ์
2. เด็กหญิงพรชนก  สุขหอม
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  นวมนิ่ม
4. เด็กหญิงสุภิญญา  เปลวสมบูรณ์
5. เด็กหญิงอรปรียา  ฟองสนิท
 
1. นางสาวสมประสงค์  เพชรสุข
2. นางกาญจนา  ไทรงาม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวกวิสรา  แตงเทศ
2. นางสาวปณิตา  ทองมาก
3. นางสาวรัชชา  จันทร์เกตุ
4. นางสาวสุพัตรา  นุชอ่อง
5. นางสาวอุทุมพร  สุชาติ
 
1. นางสาวสมประสงค์  เพชรสุข
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง 10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกรณปัทม์  นาคเทศ
2. เด็กหญิงธนพร  ป้อมสถิตย์
3. เด็กหญิงธัญยธรณ์  เติมศรีวรานนท์
4. เด็กหญิงวนัสพร  คุ้งลึง
5. เด็กหญิงสุนันทา  จุ้ยจงรักษ์
 
1. นางสาวจุฑาพร  สำเภาแก้ว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.8 เงิน 32 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวจรินทร์ยา  ผึ่งสิงห์
2. นางสาวปวรวรรณ  อีนรอง
3. นางสาวพรรณวดี  อยู่คง
4. นางสาวภัทรวดี  จันทร์นาค
5. นางสาวเสาร์วดี  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสริญญา  ขันกา
2. นางนภัทร  อ่อนละมัย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.4 ทอง 7 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงประภัสสร  เกษสุวรรณ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เอื้อจิตอารี
3. เด็กหญิงวาริษา  เอี่ยมสะอาด
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ผาอินทร์
5. เด็กหญิงสุมิตรา  ปัดซากาว
 
1. นายพิริยะ  วรรณไทย
2. นางสาวอัญชลินทร์  ใจเที่ยง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 72.6 เงิน 45 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายณัฐพล  ทองดี
2. นายนาวิน  จันทร์แจ่ม
3. นางสาวนุชติมา  พุกโพธิ์
4. นางสาวมัลลิตา  บุญธรรม
5. นายอาทิตย์  ตุ้มเงิน
 
1. นายนวคุณ  สาณศิลปิน
2. นางสิริลักษณ์  ศิลป์ประเสริฐ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.67 ทอง 8 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงอัชราภรณ์  จำนงค์กุลกิตติ์
 
1. นางสาวจรรยา  หลวงทิพย์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 17 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวชนิกา  คำภิละ
 
1. นางสาวรัชนี  สิบธง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 49 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายศิริยุทธ  ช่องศรี
2. เด็กหญิงสาริศา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาววไลลักษณ์  พัสดร
2. นางขวัญตา  นาครักษา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.33 ทอง 13 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวธนภรณ์  แช่มทอง
2. นายอดิสร  นกเทศ
 
1. นางขวัญตา  นาครักษา
2. นางสาววไลลักษณ์  พัสดร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.75 ทอง 14 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  โฉมงาม
2. เด็กหญิงฐานิสา  ปริโยสาน
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉวีวรรณ์
4. เด็กหญิงปาณิศา  ตงฉิน
5. นางสาวปิยวรรณ  แสงกับ
6. เด็กหญิงมาริสา  เด่นดวง
7. นางสาววรรณวิศา  ดอกไม้ขาว
8. นางสาวศรสวรรค์  สบายใจ
9. เด็กหญิงสุภัสสร  ฉิมเงิน
10. นางสาวเพชรรัตน์  แพงดี
 
1. นางสาวสมประสงค์  เพชรสุข
2. นางบุญธรรม  ตุ้มไธสง
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 65 ทองแดง 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ไก่แก้ว
2. เด็กหญิงจิดาภา  ชุ่มน้อย
3. เด็กหญิงชนิสรา  เอี่ยมละออ
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เรียนรู้
5. เด็กหญิงญาดา  นัครามนตรี
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภูผา
7. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีภุมมา
8. เด็กชายปุรเชษฐ์  จันทร์แจ้ง
9. เด็กหญิงพรชิตา  อ่ำกลัด
10. เด็กหญิงลภัสรดา  อ่วมอ้อ
 
1. นายรัตนชัย  หนูนาค
2. นางอภิวันท์  เจี้ยมดี
3. นางสาวอารีรัตน์  รัตนเหล็กไหล
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 79.6 เงิน 20 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กชายกชกร  ลาเดาะ
2. เด็กชายข้าวใหม่  ต้นน้ำเพชร
3. เด็กชายจอต้าแบละ  จงเจริญ
4. เด็กชายพัชระ  ปลาดุก
5. เด็กชายวิโรจน์  จีโบ้ง
6. เด็กชายเชะ  เจริญสุข
7. เด็กชายเรืองฤทธิ์  นาวะ
8. เด็กชายโชคดี  เจริญสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์รพี  ศรีหาตา
2. นางสาวสุณีย์  พจนศิลป์
3. นายอำพล  โยติภัย
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81.5 ทอง 10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายชัยภัทร  สันติวิมล
2. นางสาววรัชยา  มาประกอบ
 
1. นายวรโชติ  ศรีปรีชาพัฒนะ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83.5 ทอง 15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวกาญจนา  กันธาทิพย์
2. นายถิรพล  เรือนทอง
 
1. นายรัตนชัย  หนูนาค
2. นางอภิวันท์  เจี้ยมดี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กหญิงธิดา  แก่นละออ
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 33 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงหงส์สุภา  พัดทอง
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  ทองอ่อน
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65.3 ทองแดง 27 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีละกูล
2. เด็กหญิงณัฐสุภา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวกิตติมาพร  ทัศนา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 46 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวอัญมณี  ทองอาบ
 
1. นางสาวพจนี  ทองไกรแสน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นายสิทธิศักดิ์  นันทะชาติ
 
1. นางสาวอาภรรัตน์  แย้มทอง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวฐานิตา  สังข์อ่อน
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ไชยอนุกูล
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 35 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นางสาวสุธาทิพย์  ขำจันทร์
 
1. นางสาวชุติมน  มูลมงคล
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.3 ทอง 8 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงสายธาร  ทับน้อย
 
1. นางสาวสุภาวดี  ก้านทอง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88 ทอง 14 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวธัญลักษณ์  นิลห้อย
 
1. นางสาวสุภาวดี  ก้านทอง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาววรารัตน์  วังเวงจิต
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ไชยอนุกูล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายธนพล  เชิงชม
 
1. นายธนสมบัติ  ชูเนียม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 27 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายจิรายุ  ล่องอำไพ
2. เด็กชายธนภัทร  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายธนากร  มณีจันทร์
4. เด็กชายสหภาพ  เทศพุก
5. เด็กชายสุภัทร  ดาวรายรัมย์
 
1. นายมนตรี  ดีรื่น
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 72.4 เงิน 44 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวกันยารัตน์  มณีรัตน์
2. นายธีรพงษ์  เอี่ยมอาษา
3. นายปิยะวัฒน์  วัฒโน
4. นายภฤศ  กันตรง
5. นายภัทรภณ  พรสมบูรณ์ศิริ
6. นายภูริณัฐ  จันทร์มริต
 
1. นายจิรธัช  อรุณรัตน์
2. นายวรายุทธ  ทองมาก
3. นายสมประสงค์  คงจันทร์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 74.7 เงิน 23 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติมา  ทองเกิด
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชื้อสุวรรณ
3. นางสาวกาญจนา  ดีรื่น
4. เด็กหญิงจงกรนาถ  สุกใส
5. นายจิรวัฒน์  อินจีน
6. เด็กชายฐิติพงษ์  คงทิพย์
7. เด็กหญิงฐิติยา  ยางสูง
8. เด็กหญิงดวงกมล  ไผ่ฆ้อง
9. นายทรงพล  สุขสม
10. เด็กหญิงทลิตา  เจรจา
11. เด็กชายธเนศร์  สว่างโชติ
12. เด็กหญิงนัฏฐริกา  ใจกล้า
13. นางสาวบงกช  สุขสวัสดิ์
14. เด็กหญิงปารวี  โพธิ์สี
15. เด็กชายปิยะ  วงค์บุญมา
16. เด็กหญิงพัชรพรรณ  สิทธิชัยศาสตร์
17. เด็กหญิงพัทธมน  ช่อเกตุ
18. เด็กหญิงมยุรฉัตร  พุอ้อย
19. เด็กหญิงรุ่งณภา  ชัยรูป
20. เด็กหญิงวรนิษฐา  ใจเพชร
21. นางสาววรรณวิษา  บุญที
22. นางสาววราภรณ์  สีดารักษ์
23. เด็กหญิงวัชชารี  มีผลมาก
24. นางสาววันศิริ  นุภาสัน
25. เด็กชายวิทยา  พันธ์หริ่ง
26. นายวีรยุทธ  สินสอน
27. เด็กชายศรายุทธ  พึ่งผล
28. เด็กชายศุภวิชญ์  เมืองเล็ก
29. เด็กชายศุภวิชณ์  วงศ์แตง
30. เด็กชายสิริณัฏฐ์  กอบกุลธนชัย
31. นางสาวสิโรธร  บุญมา
32. เด็กหญิงสุธิดา  วงค์บุญมา
33. เด็กหญิงสุธีรา  คมขำ
34. เด็กหญิงสุภาพร  ตาละลักษณ์
35. นายสุริยะ  เรืองศิลป์
36. นางสาวอมรรัตน์  พ่วงพรม
37. เด็กชายเฉลิมชัย  นุภาสัน
38. เด็กหญิงเบญจพร  อินทร์เกตุ
39. เด็กหญิงเพชรลดา  อ่วมพ่วง
40. นายแทนพันนัย  นาไชยสิทธิ์
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
2. นายธีรศักดิ์  มหาวัตร์
3. นางอรัญญาณี  สมศรี
4. นายเพทาย  ศุภรัตน์บรรพต
5. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
6. นางสาวทิพวรรณ  ยงภูมิพุทธา
7. นางสาวสรารัตน์  ชัยวัชรินทร์
8. นางสาวจำลองลักษณ์  ภมรพล
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 75 เงิน 32 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  คลองนาม
2. นางสาวกรรณิการ์  อั๋นฉิม
3. นางสาวกัญญารัตน์  เกตุสุริวงค์
4. เด็กหญิงกัลย์สุดา  จำเริญ
5. เด็กชายกิตติคุณ  แก้วสี
6. เด็กหญิงกิตติมา  กลิ่นฟุ้ง
7. เด็กหญิงคณิตา  สุวรรณรัตน์
8. เด็กหญิงจันทิมา  มะณีกุล
9. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  บุตรน้อย
10. นางสาวจุฑามาศ  ช่อดอกไม้
11. เด็กชายชนะชัย  เกิดทรัพย์
12. เด็กหญิงชนากานต์  เปี่ยมสิน
13. เด็กหญิงชนิการ  แพงดี
14. เด็กหญิงชลธิชา  พูลพิพัฒน์
15. เด็กชายชลระวี  ฉวีวรรณ์
16. เด็กชายณภัทร  ใจกล้า
17. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุญเลิศ
18. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แจ่มแจ้ง
19. เด็กชายณัฐพนธ์  บุญจันทร์
20. นายณัฐวัตร  พึ่งมี
21. นายธวัชชัย  คำเขียน
22. นายธันวา  บุญหรรษา
23. นายธีรพล  พงษ์นาค
24. เด็กชายธีรศักดิ์  นุชอ่อง
25. นายปฏิภาณ  คำสระ
26. เด็กหญิงปัณฑิตา  อยู่สุข
27. เด็กหญิงปัทมา  เกิดสี
28. เด็กหญิงปิยวรรณ  เตี่ยวขุ้ย
29. เด็กชายพัชระ  ปานยิ้ม
30. เด็กชายพันติโชค  สุวรรณโณ
31. เด็กชายยสินทร  พันธุ์แตง
32. นางสาวศศิกาญ  พันธุ์พราหมณ์
33. นายศักดินา  คะศรีทอง
34. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ชีวกาญจน์
35. นายสุรธวัธ  สังข์สี
36. เด็กหญิงสุริสา  ยิ้มใย
37. นางสาวอรุณี  คุ้มศิริ
38. เด็กหญิงอาธิตยา  ออมรัตน์
39. นางสาวอุบลวรรณา  เอี่ยมสุข
40. เด็กหญิงเนตรนภา  จันทร์ดำ
 
1. นายสมฤกษ์  รัตนเย็นใจ
2. นายสรศักดิ์  สะสวย
3. นายโชคชัย  ช่วยชูกลิ่น
4. นางสาวนฤมล  พวงบุบผา
5. นางสาวอภัศรา  รอดอาวุธ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง 6 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายมนต์รัก  ชะเอมน้อย
 
1. นางสาวชาริยา  จงดี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 41 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นายภาณุพงศ์  ทัพชัย
 
1. นายวิเชด  ประภา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.6 ทอง 20 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร  พุอ้อย
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.83 เงิน 36 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวพัชรินทร์  อินทสมมติ
 
1. นายวิเชด  ประภา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 37 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวชรินรัตน์  มั่งสมบัติ
 
1. นางรุ่งฤทัย  สะสวย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 25 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กหญิงปรียานุช  เวนะ
 
1. นางสาวชมณศ์กาญจน์  เนตรวิจิตร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 33 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวกานพลู  เลี้ยงถนอม
 
1. นางสาวภาวิณี  แตงฉ่ำ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.67 เงิน 38 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นายทรงพล  สุขสม
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 30 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติมา  ทองเกิด
2. เด็กชายฐิติพงษ์  คงทิพย์
3. เด็กชายธเนศร์  สว่างโชติ
4. เด็กหญิงวัชชารี  มีผลมาก
5. เด็กชายวิทยา  พันธ์หริ่ง
6. เด็กชายศรายุทธ  พึ่งผล
7. เด็กชายศุภวิชญ์  เมืองเล็ก
8. เด็กชายสิริณัฏฐ์  กอบกุลธนชัย
9. เด็กชายเฉลิมชัย  นุภาสัน
10. เด็กหญิงเพชรลดา  อ่วมพ่วง
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
2. นายธีรศักดิ์  มหาวัตร์
3. นางสาววันศิริ  นุภาสัน
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 21 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พลอยพลาย
2. เด็กหญิงชลาลัย  มั่งมี
3. เด็กหญิงปวีฐ์ธิดา  คงคุด
4. เด็กหญิงปวีณา  วงษ์ธรรม
5. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ทองใบ
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  ดูมหามงคล
7. เด็กหญิงศศิกานต์  บุตติ
8. เด็กหญิงสุชานาถ  บุตรไธสง
 
1. นางอรัญญาณี  สมศรี
2. นางสาวทิพวรรณ  ยงภูมิพุทธา
3. นางสาวสรารัตน์  ชัยวัชรินทร์
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวจิลวรรณ  โหล่คำ
2. นางสาวชลธิชา  สุยะปัญญา
3. นางสาวบุษรา  เกิดปฐม
4. นางสาวพรนภัส  สังข์ทอง
5. นางสาวพรนภา  เหมือนศรีพลี
6. นางสาวพัชรภรณ์  แสงทอง
7. นางสาวรินสุข  สีบ่อน้อย
8. นางสาวเบญจวรรณ  กองสิมมา
 
1. นางสาวสาลญานีย์  บุณยะผลึก
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77 เงิน 37 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงพิชญา  คำภีระ
 
1. นายอานนท์  เกตุเอี่ยม
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 82.25 ทอง 26 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายแดนเนียล  นรินทร์
 
1. นางกรรณิกา  แก้วเจริญ
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.33 ทอง 30 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงพิชชาพร  มณฑา
 
1. นางอัญชลี  มุ่งหมาย
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.33 ทอง 29 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาววรนรรญ  ดาราศรี
 
1. นางไปรยา  หอมหวาน
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงอภิชาดา  ศุภวรรณ
 
1. นางสาวกรุณา  จันทร์งาม
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 41.53 เข้าร่วม 43 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวณิชชาภัทร  สุขงาม
 
1. นางสาวกรุณา  จันทร์งาม
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง 21 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  นิ่มวาด
2. เด็กชายณวัฒน์  พวงแตง
3. เด็กชายวรายุทธ์  นิลห้อย
4. เด็กหญิงสุจิรา  สถานสุข
5. เด็กหญิงเนติกา  ธาราทิวากร
 
1. นางสาวอรพินท์  ตัณฑ์เจริญรัตน์
2. นางสาวไพริน  ทั่งทอง
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.67 ทอง 38 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวณัฏฐา  วาดเขียน
2. นางสาวธนพร  เอี่ยมละออง
3. นางสาววิไลวรรณ  สายวงษ์
4. นายอาทิตย์  อำมฤต
5. นางสาวโศจิรัตน์  ตุ้มกลัด
 
1. นางสาวญาณาทิพ  ขุนจร
2. นายวิรวัชร  งามวิจิตรนันท์
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 74.83 เงิน 38 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวพิมลพรรณ  สละภัย
2. นางสาวอธิฐาน  แก้วโมรา
 
1. นางสาวสุวพร  ชุ่มกมล
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 69.2 ทองแดง 34 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายธีรพงษ์  กิจเฉลา
2. นายรุ่งโรจน์  แสนสวาสดิ์
 
1. นางสาววิลารัตน์  อ่วมเครือ
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 67.22 ทองแดง 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายต้นน้ำ  เอี่ยมสอาด
2. เด็กชายสิรยศ  อารีย์วงศ์
 
1. นางสาวปุณยวีร์  เจริญกิตตินุกูล
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68.59 ทองแดง 36 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวรัชนีวรรณ  เหลือประสงค์
 
1. นางสาวปุณยวีร์  เจริญกิตตินุกูล
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.3 ทอง 17 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ทองพูล
2. เด็กชายพงศภัค  จรพุ่ม
3. เด็กชายพัชรพล  ประมาโย
4. เด็กชายพิพัฒน์  น้อยวงค์
5. เด็กชายสงกรานต์  ชูเนื่อง
6. เด็กชายสรศักดิ์  มะลิเลื้อย
7. เด็กชายสุทธิพจน์  นามศรี
8. เด็กชายอรรถสิทธิ์  น้อยวงค์
 
1. นางพรรณี  เทพสูตร
2. นางสันติยา  เรืองเดช
3. นางปัณณธร  เหลืองอร่าม
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายณัฐภัทร  ยิ้มรอด
2. นายธนภัทร  ทองสมนึก
3. นายประวันวิทย์  เรียนรู้
4. นายวีรยุทธ  แสงนาค
5. นายศุภกิตติ์  หว่างจิต
6. นายสุทิวัส  ดีเด่น
 
1. นางพรรณี  เทพสูตร
2. นายทำนอง  อิ่มทั่ว
3. นายสนเทพ  นิลผึ้ง
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 78.4 เงิน 25 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. นางสาวชนันสิริ  พุทธาภิบาลกุล
2. นางสาวทิพวัลย์  เรืองทิพย์
3. นางสาวภัทราพร  คำมา
4. นางสาวรัตนาภรณ์  นาคน้อย
5. นางสาววีณา  พุกคุ่ย
6. นางสาวศิริพร  วงษ์มา
7. นางสาวอภิญญา  จันทร์ดี
 
1. นางสาวศิริภา  ทองใบ
2. นางวันเพ็ญ  ธามฐานัส
3. นางสาววาสนา  พุ่มเพิ่ม
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 55.6 เข้าร่วม 27 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กชายคุณานนท์  ศิริม่วง
2. เด็กหญิงพัชราภา  ปิยจันทร์
3. เด็กชายภวัต  จารุบรรยงค์
4. เด็กหญิงมาริสา  รัตนนิล
5. นายวรเมธ  นุชน้อย
 
1. นางสาวลักษมี  ดิษฐวงศ์
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวฐนิชา  คนซื่อ
2. นางสาวภณิชชา  สมใจ
3. นางสาวสุมิตา  คนสนุก
4. นางสาวสุวรรณะ  มีทอง
5. นางสาวอิงค์เกตน์  กว่างทอง
 
1. นางสาวอัญชลี  ทองจันทร์
2. นางภัทรวรรณ  สกุณา
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ตรุษเพชร
2. เด็กหญิงอารียา  ทองเหลือ
3. เด็กชายเจษฎา  แดงนาพันธ์
 
1. นางสาวสิริลัคน์  เกตุเอี่ยม
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวชนัดดา  อยู่เจริญ
2. นางสาวดีดี  โคสินธ์
3. นางสาววฤดี  ใจเย็น
 
1. นางขวัญหทัย  ภักษา
2. นายสิทธิวรรณ  ศรีสกุล
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 47 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กหญิงบุษกร  มีแก้ว
2. เด็กหญิงอภิญญา  เทียมสุวรรณ
3. เด็กหญิงโศรดา  วันบุตร
 
1. นางสาวสงวน  วิทยาภาษิต
2. นางขวัญตา  จันทร์นาค
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 72 เงิน 37 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวมนัสสิการ  ฟักเถื่อน
2. นางสาวสาธิตา  ศีลวุฒิกุล
3. นางสาวเบญจวรรณ  ไวเรียบ
 
1. นางสาวสงวน  วิทยาภาษิต
2. นางขวัญตา  จันทร์นาค
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 44 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายต้นฉัตร  อังกาบ
2. นายรชานนท์  บุญลบ
 
1. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
2. นางสาวนวลหง  บุญเทียม
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายณัฐกมล  ยินดี
2. เด็กชายอนิรุทธ์  สีสว่าง
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สำเภาทอง
2. นางสิรีนาถ  วันนา
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76.33 เงิน 37 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวพิมพ์ชนก  บุญโยบาย
2. นายพีรพัฒน์  สอาดเอี่ยม
 
1. นางสาวนวลหง  บุญเทียม
2. นางสาวนภัสนันท์  วงศ์ลิขิตปัญญา
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายญาณวุฒิ  บริบูรณ์
2. เด็กชายรัตติพงษ์  ฉลองชาติ
 
1. นายอาหามะ  มะบู
2. นางสาวทัศนียา   อ่วมเมือง
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 44 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายศุภกร  นิรภัย
2. นายเพชร  ม่วงเอก
 
1. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
2. นางสาวนวลหง  บุญเทียม
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 46 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. นางสาวนาตาชา  ใจฉ่ำ
2. นางสาวสวนีย์  ทองสุข
 
1. นางสาววีนัส  เกษวัฒนากุล
2. นางสาวลัดดา  เอี่ยมมั่น
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 25 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายปภาวิชญ์  จันทร์แจ่ม
2. เด็กชายศุภกฤต  กลิ่นพิกุล
 
1. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
2. นางสาวปณิชา  ตันเสถียร
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 29 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายต่อตระกูล  แซ่เล้า
2. เด็กชายวรินทร  พรายศรี
 
1. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
2. นางสาวปณิชา  ตันเสถียร
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82.33 ทอง 15 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายปิยะพล  พวงบุบผา
2. นายรชต  เลียบดี
 
1. นางสาวปณิชา  ตันเสถียร
2. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 26 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวชลนรินทร์  พันธ์นาค
2. นางสาวศิริวิมล  วัดวิเศษ
 
1. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
2. นางสาวปณิชา  ตันเสถียร
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 27 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายณฐโชค  เอกธีรธรรม
2. นายสุกฤษฎิ์  ศรีคำอ้าย
 
1. นายศิวะรักษ์  จิตอุทัศน์
2. นางสาวจิราวรรณ  แสวงนาม
 
114 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 48.67 เข้าร่วม 44 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงภคนันท์  เพชรน้อย
2. เด็กหญิงรติมา  พุ่มเพ็ชร
3. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ขวัญเมืองแก้ว
 
1. นางสาวทัศนียา  อ่วมเมือง
2. นายอาหามะ  มะบู
 
115 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76.66 เงิน 15 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นางสาวจิราภรณ์  เหียวทอง
2. นางสาวชฏาพร  บุญเสนันท์
3. นางสาวธนภรณ์  บุญเสนันท์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  คันชั่ง
2. นายธีระศักดิ์  บุญรอด
 
116 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายกีรติ  สอาดไพร
2. เด็กชายนันทวัฒน์  นาคปาน
3. เด็กชายพิตตินันท์  หาญสิงห์กุญช์
 
1. นางดุจดาว  ผ่องใส
2. นางสาวอารีรัตน์  รัตนเหล็กไหล
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.66 ทอง 28 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายธนพัฒน์  แป้นทอง
2. เด็กชายภูริพัตร์  งามขำ
3. เด็กชายศรายุทธ  หงษ์ศรี
 
1. นางสาววีรยา  อรุณสิทธิ์
2. นางสาววีระวัลย์  เกิดทรัพย์
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 68.66 ทองแดง 46 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายจุรินกรณ์  ขาวสุด
2. นายนิรันดร์  ร้อยแก้ว
3. นายปวีกรณ์  พิมพะ
 
1. นางสาววีรยา  อรุณสิทธิ์
2. นางสาววีระวัลย์  เกิดทรัพย์
 
119 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 71.66 เงิน 30 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชัยกัน
2. เด็กหญิงอนุธิดา  พึมขุนทด
3. เด็กหญิงเนตรนภา  สุทธิวิริยะกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประดับเพชร  ภูเงิน
2. นางรัชดาพรรณ์  วัชพัฒน์
 
120 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 6 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวณัฐวรรณ  ศรีสามทอง
2. นางสาวปิยดา  แดงประดิษฐ์
3. นางสาววาสนา  เพ็งศรีทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประดับเพชร  ภูเงิน
2. นางรัชดาพรรณ์  วัชพัฒน์
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.33 ทอง 25 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงมาลัยมาศ  แม่นแท้
2. เด็กชายยุคันธร  ปานจุด
3. เด็กหญิงศุภสุตา  บู่สามสาย
 
1. นางบุษยา  บุญนิยม
2. นางประดับศรี  สกิดใจ
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.5 ทอง 13 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายจิราธิวัฒน์  แก้วสีเหลือง
2. นายปริญญา  พิจารณ์
3. นางสาวศศิกานต์  ปวงแก้ว
 
1. นางบุษยา  บุญนิยม
2. นางประดับศรี  สกิดใจ
 
123 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 44 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กหญิงฟ้าพราว  พิมพ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  หอมเนียม
3. เด็กหญิงหยาดฝน  นวมสุข
 
1. นางสมจิตร  วาดวงศ์
2. นางสาวสุธนียา  ประเสริฐไทย
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายณัฐวัตร   สุขเกษม
2. เด็กชายวชิรวิทย์  เชื้อชาติ
3. นางสาวอารยา  นามกระจาย
 
1. นางสาวกัณฐิมา  ส่งแสง
2. นางเสาวลักษณ์  ทองจันทร์
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 37 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. นายณัชพล  มีสมบัติ
2. นายนายสรศักดิ์  สงคราม
3. นายวีรภัทร  รอดสวัสดิ์
 
1. นางสาวระยอง  เมฆา
2. นายวศิน  พุดซ้อน
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงนาตยา  ทิมกลั่น
2. เด็กหญิงพิมพ์ลัดดา  นวมโหมด
3. เด็กชายวีรวัฒน์  ทองอ่อน
 
1. นางจิตติมา  ทิมศรี
2. นางสาวเกตุสุดา  แอบทิพย์
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 84.33 ทอง 29 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายปัญลพล  ภูวัตเอกวรา
2. นางสาวสายชล  นิลนิตย์
3. นางสาวสิริวรรณ  เฉลิมสมัย
 
1. นางสาวกัณฐิมา  ส่งแสง
2. นางเสาวลักษณ์  ทองจันทร์
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  รูปทอง
2. เด็กหญิงสิริยากร  อ่วมเมือง
3. เด็กหญิงอัญชัญ  ทินรอด
 
1. นายภานุวัฒน์  เกตสุริวงค์
2. นางรุ่งรวี  เกตสุริวงค์
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวรัตนา  เพชรขาว
2. นางสาววสิกมล  ทองมาก
3. นางสาวอารดา  ทองมาก
 
1. นายภานุวัฒน์  เกตสุริวงค์
2. นางรุ่งรวี  เกตสุริวงค์
 
130 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายอนุรักษ์  จันทร์ตะบูน
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
131 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นายจักรี  นามหมั่น
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
132 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นายปรพัฒร  ชลภาพ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
133 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. นางสาวน้ำพุ  กงพาล
 
1. นางสาวขวัญเดือน  แปดทิศ
 
134 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นายอาทิตย์  ยาวิชัยแก้ว
 
1. นางสาวชุติมน  ม่วงมงคล
 
135 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 23 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ลอยละลิ่ว
2. เด็กชายนฤเบศร์  สังข์นิ่ม
 
1. นางเสาวนุช  นุชพันธุ์
2. นางสาวจิณณ์ณณัช  ปันโป่ง