สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71.66 เงิน 46 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุกานดา  วัฒนากร
 
1. นางสาวศศิวิมล  วงษ์เหรียญทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 30 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวอัญมณี  กลิ่นหอม
 
1. นางสาววาสนา  เงินทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 25 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายพิชญุตม์  สังข์เฉย
 
1. นางลัดดา  สอนริน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวสุกัญญภัทร  เมืองเกลี้ยง
 
1. นางน้ำผึ้ง  น้อยบาท
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทิพชัย
 
1. นางสาวมณฑา  เสือคุ้ม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 77.33 เงิน 20 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวพรชิตา   มหาวงค์
 
1. นางสาวอุฑาพร  สุขวิบูลย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 33 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงปุณยาพร  ภูชนะศรี
 
1. นางนงลักษณ์  พงษ์สวัสดิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีสาคร
 
1. นางดารณี  จันทร์นาค
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวปรียากร  ม่วงอุมิงค์
2. เด็กหญิงมณีอร  อาจศรี
3. นางสาวเนื้อทอง  ลาภงามเพียร
 
1. นางลัดดา  สอนริน
2. นางนงลักษณ์  พงษ์สวัสดิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายณฐชนน  แตงอ่อน
2. นางสาวณิชาภัทท์  พลอยพลาย
3. นายสิรภูมิ  นาคทับ
 
1. นางอรัญญา  มหาแก้ว
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  หลิมเล็ก
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายกุมภารักษ์  น้อยคำ
2. เด็กหญิงมณีกานต์  แท่นนาค
 
1. นางคนึงนิตย์  ดีพันธ์
2. นางพัชรินทร์  รอดสิน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 70.33 เงิน 14 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกาญจนา  ฉิมฉาย
2. นางสาวนันทกาญจน์  ชูดอกไม้
 
1. นางพัชรินทร์  รอดสิน
2. นางคนึงนิตย์  ดีพันธ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายถิรคุณ  หมู่ศิริ
2. เด็กหญิงพัณณิตา  แจ่มศรี
 
1. นางสาวมณฑา  เสือคุ้ม
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  หลิมเล็ก
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 88.31 ทอง 5 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวชลธิฌา  สังข์สินธุ์
 
1. นางสาวนรมน  หอมกลบ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายสิทธิ์ชัย  รัตนคาม
 
1. นางสาวปิยพร  โสมนัส
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 25 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายณภัทร  ชัยสิทธิ์สงวน
 
1. นายณัฐวุฒิ  เกตุแก้ว
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66.25 ทองแดง 15 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นางสาวฝ้าย  ยูงทอง
2. เด็กหญิงอปราชิตา  สมโภชน์
3. เด็กหญิงเกศกนก  อยู่เมฆะ
 
1. นางเอมอร  อ้อยทิพย์
2. นายวุฒิชัย  พลายแก้ว
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78.1 เงิน 29 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษณะ  สุริยารังสรรค์
2. นายพัทธเสมา  จับศิลป์
3. นายวงศกร  เต็กสุวรรณ
 
1. นางสาวภัสสนันทน์  เขียมทรัพย์
2. นางสาวพัชรินทร์  มีศิริ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  สังข์เสน่ห์
2. เด็กหญิงสรัลชนา  วิรินทร
3. เด็กหญิงไอรดา  แซ่ก๊วย
 
1. นางสาวพันธ์ทิพา  พิณทิพย์
2. นางสุนันทา  ปักษาสวย
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 51.63 เข้าร่วม 35 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวกัลยา   สุขเจริญ
2. นางสาวก่อแก้ว  พันเต
3. นางสาวณัฐรัชต์  ลำพาย
 
1. นางสุจิตรา  ทับทิม
2. นายทแกล้ว  อินทร์วงศกร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62.3 ทองแดง 14 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายกรรกวิณ  กันยาทอง
2. เด็กชายพีรณัฐ  แสงชาตรี
 
1. นายณัฐพล  ทองเหลือ
2. นางสาวจุฑารัตน์  ภู่สมบุญ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 21 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายก้องภพ  เพชรเทพ
2. นายณัฐพล  สุจริยานุรักษ์
 
1. นายบวร  ทองสัมฤทธิ์
2. นางสาวอภิญญา  เรืองพุก
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงชนาพร  ดาราเมือง
 
1. นายมาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวนิมนต์  ฤกษ์มี
 
1. นายมาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 87.31 ทอง 6 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มีอารีย์
2. เด็กหญิงวิภาวี  กลิ่นอ่อน
 
1. นายชูศักดิ์  สำเภาเงิน
2. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีเวียง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 96.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. นายณรงค์ฤทธิ์  เจริญศักดิ์
 
1. นายชูศักดิ์  สำเภาเงิน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญวัฒน์
 
1. นางสาวสายสุนีย์  สืบสุข
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96.3 ทอง 8 โรงเรียนคงคาราม 1. นายปรมินทร์  อินพรม
 
1. นางกฤษณา  เนตินิยม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายธนัส  วงศ์สมุทร
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ชุ่มมะโน
3. เด็กหญิงภัสธนมนท์  สินสวัสดิ์
 
1. นายสุกฤษฏิ์  เมธาประสิทธิ์
2. นางสาวนิสสรณ์  กีรติพิพัฒนพร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 24 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวฐิติพร  อภิรักษ์นันท์ชัย
2. นายณภัทร  ชัยสิทธิ์สงวน
3. นางสาวธาราพรรณ  อัฐระ
 
1. นางสิริกัญญา  วารินศิริรักษ์
2. นางสาวศิริพิมล  หงษ์เหม
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.8 ทอง 20 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายนพณัฐ  ยาวไธสง
2. เด็กชายพบธรรม  ดีประเสริฐ
3. เด็กหญิงพรชิตา  เผ่าวิจารณ์
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  ปิ่นทอง
2. นายจตุพร  เกิดสดับ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.8 ทอง 19 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายพงษธร  พุ่มผะกา
2. นายรพี  วิเชียรโชติ
3. นายอดิเทพ  กาลตนากูล
 
1. นางจุฑามาศ  วงษ์สวาท
2. นายวรรษธร  วงษ์สวาท
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 9 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชนิภา  พราหมณ์น้อย
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปิติพัฒนะโฆษิต
3. เด็กหญิงเพชรรดา  บุญวัฒน์
 
1. นางสาวปวีณ์สุดา  รามนัฏ
2. นางสาวรุ่งทิพย์  บัวประคอง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.4 เงิน 19 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวฐานิตา  วันสิงสู่
2. นางสาวธนมน  อุดมผลไพบูลย์
3. นายนัทธพงศ์  หงส์ทอง
 
1. นางสาวอุมาพร  เกิดผล
2. นางสาววิลาสิณี  ทองสมนึก
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เจริญเร็ว
2. เด็กหญิงพิชญา  ศิริวรรณ
3. เด็กหญิงอินสุดา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวบุณยาพร  คำสินธุ์
2. นายสุริยา  น้อยสุวรรณ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวณิชาพัชร์  พุ่มเพ็ชร
2. นางสาวปวีณนุช  ปานศิริ
3. นางสาวหทัยชนก  เจริญเร็ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย  จิบทอง
2. นายสุริยา  น้อยสุวรรณ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 17 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายณัฐกันต์  แสงนิล
2. เด็กหญิงอิสรีย์  โชติเรืองนภา
 
1. นายเขมทัต  ม่วงสุน
2. นางสาววิลาสิณี  ทองสมนึก
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 28 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชนัญธิดา  ม่วงน้อย
2. นางสาวปิยาพัชร  มีพจนา
 
1. นายสหัสนัยน์  อึ๊งภากรณ์
2. นายพิภัช  สุขประเสริฐ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นายกฤษดา  อินทร์อำนวย
2. นายตรัยคุณ  ชื่นบุตร
 
1. นายราชศักดิ์  สว่างแวว
2. นางชรินดา  สว่างแวว
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  บุญช่วยวงศ์
2. เด็กหญิงวัชรนันท์  แปะกระโทก
 
1. นายราชศักดิ์  สว่างแวว
2. นางชรินดา  สว่างแวว
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 33 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษณ์  ตั้งวงศ์ศุภางค์
2. นายนฤพล  กฤตลักษณ์
3. นายพิสิฐชัย  พรมภักดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรัตนพงษ์  วรรณกัมมิโก
2. นายสุริยา  คำโหย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  เอื้อศรีวัฒนากุล
2. เด็กหญิงชินา  รัตนจงจิตรกวี
3. เด็กหญิงธิติมา  กล่อมสกุล
4. เด็กหญิงรัชชานันท์  สุริโย
5. เด็กหญิงวิรัลภัส  โมฬี
 
1. นางสาวนภาพร  ผ่องเพริดพริ้ง
2. นายธธนนต์  นิยมญาติ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 73.4 เงิน 41 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวรินรดา  สงคราม
2. นายศุภกิจ   ลิ้มอิ่ม
3. นายศุภณัฐ  นาคอนุเคราะห์
4. นางสาวสิรภัทร  เกลื่อนกลาด
5. นายอนุพงศ์  สินเขียว
 
1. นางสาวสมพร  โชตน์ธนากุล
2. นายชาญมิตร  ประกอบผล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 46 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติมา  สุทธิมาน
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขอเจริญ
3. เด็กหญิงสุภัสสร  สุขพร้อม
4. เด็กหญิงอมลรดา  ชัยสุวรรณ
5. เด็กหญิงเกศรินทร์  ขอเจริญ
 
1. นางนราภรณ์  รัตนะ
2. นางสาวดาราวรรณ  เดชฉกรรจ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.8 ทอง 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายจตุพร  สีนวล
2. นางสาวบุษยมาศ  อัครธนสิน
3. นางสาวปัณณธร  จิตต์การุณย์
4. นางสาวพัณณกร  สุรเพชร
5. นางสาวอัจฉรา  มีเจริญ
 
1. นางเก็จวลี  กรีธาธร
2. นายชัยชาญ  ปรางค์ประทานพร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 17 โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม 1. เด็กชายกีรติ   มะนะมุติ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   เฮงโม้
3. เด็กหญิงลินดา  เพิ่มพูน
4. เด็กหญิงแพรวา  ราชเสวี
5. เด็กหญิงไหมทอง  หมัดหนัก
 
1. นายปกรณ์  บุญส่ง
2. นายประสาร  บุญส่ง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.8 เงิน 30 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายณัฐกฤต   ลาภบุญเรือง
2. นางสาวณัฐริกา   ชูจร
3. นางสาวธนพร   เเลสุด
4. นางสาวพิชญาภา   จุ้ยเสง
5. นางสาวเนตรนรินทร์   ทองดอนเหมือน
 
1. นางสาวณัฐติวรรณ  ยืนยงค์นาน
2. นางลูกคิด  เทพพิทักษ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.4 ทอง 10 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วิบูลย์ศิริชัย
2. นายณัฏฐอิทธิ์   นุ่มละมูล
3. นายณัฐวุฒิ   มรกฎ
4. เด็กชายทนงศักดิ์   แย้มโรจน์
5. เด็กหญิงนิสากร   น้อยแสง
6. เด็กหญิงบุญยาพร  สุจริต
7. นางสาวปภาวรินท์   สีสว่าง
8. เด็กชายพรชัย   เนียมเงิน
9. นางสาวพัฒนพร   รอดสวัสดิ์
10. เด็กหญิงพิชามญชุ์   ขนอม
11. นายพิเชษฐ์  นุตตโยธิน
12. นายพีรพัฒน์  บุญถึง
13. เด็กชายภูกิจ   สุขดำเนิน
14. เด็กหญิงมนัสนันท์   ปัถวี
15. เด็กหญิงวรัญญา  แสนรัก
16. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   ชูจิตต์
17. นางสาวสกิญาภัทร  ปลอดโปร่ง
18. เด็กชายสมิทธิ   วงศ์ภักดี
19. นางสาวอาทิตยา   ทองเจริญ
20. เด็กชายโกลัญญ์   สัจจะปกาสิต
 
1. นางสาวชมพิศุทธิ์  วงศ์ยาทิพย์
2. นางสาวสุพรรณษา  เม๋งเตี๋ยน
3. นางสาวนันทิยา  รุ่งเรือง
4. นางสาวเบญจวรรณ  กาจินา
5. นางสาวอนงค์นุช  ม้ายอุเทศ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง 7 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กชายวสุรัตน์   ดีประสิทธิ์
 
1. นางลูกคิด  เทพพิทักษ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.33 ทอง 20 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวเกษราภรณ์   เอี่ยมทอง
 
1. นางสาวชลธิดา  ดวงงามยิ่ง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 9 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายภัทรพนธ์  พราหมณ์ฤกษ์์
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ยาแก้ว
 
1. นางสาวอารีวรรณ  พยัพพฤกษ์
2. นางสาวนุชจรี  สีเมฆ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.58 ทอง 6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวพัชรวลัย  บุรีเทศ
2. นายเตชิต  ปัญญนราพร
 
1. นางจิตรา  บุรีกุล
2. นางสาวภัทรภร  ว่องไว
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.25 ทอง 16 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชนากานต์  ศรีเอี่ยม
2. เด็กหญิงชุติรัตน์  บุญแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สิทธิรักษ์
4. เด็กหญิงนพวรรณ  ธรรมรัตน์วัฒนา
5. นางสาวนภัสสร  วรรณขำ
6. เด็กหญิงนรีกานต์  พันธ์ละออง
7. นางสาวนันท์นภัส  เที่ยงธรรม
8. เด็กหญิงศศิปรียา  สายัญ
9. นางสาวอนินทิตา  ฉิมบุญอยู่
10. นางสาวเบญจมาศ  สังข์สินธุ
 
1. นางศรีวรรณ  ปานสง่า
2. นางสาวพักตร์ตรีญา  รอดสีเสน
3. นายรังสฤษดิ์  จำปาเรือง
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 73.25 เงิน 28 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สวนสะอาด
2. นางสาวจันทิมา  ขำโพกา
3. นายชัยศิลป์  ศาสตราบุตร
4. นายธนกร  อ่อนละออ
5. นางสาวปิยะวรรณ  ทรัพย์มงคล
6. นางสาวพิจิตรา  จันทร์โพรัง
7. เด็กหญิงภัทรนาถ  พูลสิน
8. นางสาวมัณฑนา  รัตนรัตน์
9. นางสาววิลาวัลย์  คีรีวรรณ
10. นางสาวอชรายุ  ไชยมงคล
 
1. นายสมบูรณ์  ชมชูชื่น
2. นางสาวฐิติรัตน์  กลิ่นจันทร์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83.4 ทอง 8 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  รุ่งสว่าง
2. นายจิรภัทร  รุ่งเนย
3. นายชาญชล  แจ่มจันทร์
4. นายชินพงษ์  ผอบเหล็ก
5. นางสาวทนงนรี  หนูสัมฤทธิ์
6. นายธิติ  ราชปักษา
7. นายปิยะ  เรืองศรี
8. นางสาวภูริชญา  สนสด
 
1. นายถาวร  เอียงอุบล
2. นายชัยวัฒน์  ปานฉ่ำ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เส็งถิ่น
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทองดี
3. เด็กหญิงนัชฎา  บุญสม
4. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เกษตรพูนสุข
5. เด็กหญิงสุกัญณิการ์  ชูช่วย
6. เด็กหญิงสุธิศา  กันคล้าย
7. นายเกียรติศักดิ์  พวงสั้น
8. เด็กหญิงเอวลิน  พานแพน
9. เด็กหญิงโชติกา  เห็นแก้ว
10. เด็กหญิงโสภิภา  เล็กน้อย
 
1. นางสาวกุสุมา  ขำทวี
2. นายบำรุง  ศิวสัตตพร
3. นายกำพล  เลาหวัฒนภิญโญ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกฤษณา  มหิมา
2. นางสาวกวีกานท์  โกงกาง
3. เด็กหญิงชยาณันต์  มาลาสมรส
4. นางสาวณัฐมนกานต์  บัวชื่น
5. เด็กหญิงธนวรรณ  เกตุย้อย
6. นางสาวธนัญญา  มูลจั่น
7. เด็กหญิงพัชราภา  กายเพชร
8. นางสาวภัทรา  พ่วงพวง
9. นางสาววรรณภา  บุญอยู่
10. นางสาวอาทิตยา  สมบูรณ์
 
1. นางพัชรี  นุชสวัสดิ์
2. นายการุณ  เขียมทรัพย์
3. นายสรวุฒิ  นุชถาวร
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85.5 ทอง 6 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงปนัดดา  ปานอ้น
2. เด็กหญิงภควันต์  สุขสวัสดิ์
 
1. นายประกอบ  เสมอภาค
2. นายสิทธิชัย  ตันเอี๋ยม
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวพิมพ์ตะวัน  วงค์หาญ
2. นางสาวสิริเพ็ญ  โหมดม่วง
 
1. นายประกอบ  เสมอภาค
2. นายสงกรานต์  สุสุทธิ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 40 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงมินตรา  อยู่สุข
 
1. นายฤชา  จันทบูรณ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน 29 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นางสาวเบญญาภา  วงศ์สกุล
 
1. นายสะอาด  อนุสนธิ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 22 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงลักษิกา  มิ่งแม้น
 
1. นายสันตวัฒน์  แย้มเมือง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวสุภัค  ขวัญเดือน
 
1. นายยรรยงค์  รบไว
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 45 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายศศลักษณ์  เกษสุคนธ์
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78.3 เงิน 16 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวสุกัญญา  อยู่นันท์
 
1. นางกฤตยา  โสมทัศน์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกานต์พิชชา  พวงไม้
 
1. นางสาวอุไร  พุ่มไสว
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวญาณิศา  ยอดแก้ว
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65.3 ทองแดง 27 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงฐิติยา  คงกระพันธ์
2. เด็กชายตะวัน  เกตุรัตน์
 
1. นางรุจิรา  ทับทิมแก้ว
2. นางทิวาพร  เฟื่องฟุ้ง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 33 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กชายพรเทพ  พรหมนิล
 
1. นายบัญชา  เนตรนิรมล
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวสุวดี  ขวัญเดือน
 
1. นายยรรยงค์  รบไว
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 42 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองคำ
2. เด็กชายอภิรักษ์  คัชชา
3. เด็กชายเดชฤทธิ์  นครเนียม
 
1. นายบัญชา  เนตรนิรมล
2. นางบุณฑริก  บัวโรย
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 73 เงิน 23 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายณรงค์ฤทธิ์   อวดลาภ
2. นายสิทธิโชค   สุโขทัย
3. นายสุเมธ   กล้วยเพชร
 
1. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
2. นางสาวสุภาวดี   เจริญสุข
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง 17 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  คุ้มระบาย
 
1. นายสุรินทร์  เจือหอม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายพงศธร  ยิ้มรอด
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 73 เงิน 19 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายปวริศร์  บัวจงกล
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 74 เงิน 17 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษฎา  ขาวผ่อง
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 19 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กชายพีระวัฒน์  สระศรีเมือง
 
1. นายฐานิสร์  พรรณรายน์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวธวัลรัตน์  โหมดเขียว
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายภูริศ  สุขมี
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายสุมนัส  ไฝศิริ
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 16 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงศุภจิตรา  โชติมิตร
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 14 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกฤติมา  สมุทรผ่อง
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 70.66 เงิน 5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงอริสา  รุ่งเรือง
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 21 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวภาวิณี  พยัพพฤกษ์
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชลพร  ทัศมาลา
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายคมปกรณ์  วันทอง
 
1. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง 23 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายศิริพันธ์  หมอกเมฆ
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายนพคุณ  เกตุแก้ว
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายภานุพงศ์  ส่วางจิตต์
 
1. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 16 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาววรัญญดา  คงลายทอง
 
1. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกฤติมา  สมุทรผ่อง
2. นายคมปกรณ์  วันทอง
3. นางสาวธวัลรัตน์  โหมดเขียว
4. นางสาวธัญชนก  เขี้ยวแก้ว
5. นายนนทวัฒน์  บุญเรือง
6. เด็กชายนพคุณ  เกตุแก้ว
7. นางสาวภาวิณี  พยัพพฤกษ์
8. นางสาวมะลิตรา  เพชรอำไพ
9. นายศิริพันธ์  หมอกเมฆ
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
2. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
3. นายวโรดม  อิ่มสกุล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84.2 ทอง 13 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษฎา  ขาวผ่อง
2. นางสาวชลพร  ทัศมาลา
3. นายชัยกร  เพ็ชรดี
4. เด็กหญิงญานิศา  ไหมละออง
5. นางสาวธวัลรัตน์  โหมดเขียว
6. เด็กชายนพคุณ  เกตุแก้ว
7. เด็กชายปรเมศ  ให้นุช
8. นายพงศธร  ยิ้มรอด
9. นางสาวมะลิตรา  เพชรอำไพ
10. นายศรชัย  ทับน้อย
11. นายศิริพันธ์  หมอกเมฆ
12. เด็กหญิงศุภจิตรา  โชติมิตร
13. นายสุมนัส  ไฝศิริ
14. เด็กหญิงอริสา  รุ่งเรือง
15. เด็กชายอิทธิพล  หงส์จินดาวุธ
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
2. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
3. นายวโรดม  อิ่มสกุล
4. นายสุธา  โหมดเขียว
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91 ทอง 7 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษฎา  ขาวผ่อง
2. นายชัยกร  เพ็ชรดี
3. เด็กชายธนพล  พรหมประเสริฐ
4. นางสาวธวัลรัตน์  โหมดเขียว
5. เด็กชายธีรภัทร  เรืองทับ
6. นายพงศธร  ยิ้มรอด
7. นายมงคล  ดำริสินชัย
8. นางสาวมะลิตรา  เพชรอำไพ
9. เด็กชายวรปรัชณ์  ทับทิมสุวรรณ์
10. นายศรชัย  ทับน้อย
11. นายศิริพันธ์  หมอกเมฆ
12. นายสุมนัส  ไฝศิริ
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
2. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
3. นายสุธา  โหมดเขียว
4. นายวโรดม  อิ่มสกุล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 61.4 ทองแดง 32 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กชายคมสรร  ทองศรีนุ่น
2. เด็กหญิงครองขวัญ  ครองโกศล
3. เด็กชายธนวุฒิ  ชัยธีราศักดิ์
4. เด็กหญิงรติมา  นภนฤมิต
5. เด็กหญิงวนัชพร  ชาญใช้จักร
6. เด็กชายศรีนรินทร์  เข็มเพ็ชร์
 
1. นายนัทวุฒิ  อนุรักษ์รัตนากร
2. นายต้องการ  เลาหภักดี
3. นางสาวแพรวา  โจบู้
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.8 ทอง 17 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายขจรภพ  วงค์สิทธิ
2. นายฉันทัช  ปลื้มกุศล
3. นายณฐกร  จีระดำรงธัญญา
4. นายพิสิษฐ์  พิชยานุวรรต
5. นางสาวอลีนา  รังสิยานุพงศ์
6. นายเลิศชาย  ไชยรุตม์
 
1. นายรัฐพล  ศรีธรรม
2. นายธีรเดช  สฤตเนตร์
3. ว่าที่ร้อยตรีสมมาตร  ทับทิมแก้ว
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 78 เงิน 26 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤติน  เซรีฟ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หอสกุล
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร  คำเวียง
4. นายกิตติภูมิ  แก้วเจริญ
5. เด็กหญิงขวัญจิรา  ผลโพธิ์
6. นายคณุตม์เดช  จันตนา
7. เด็กหญิงจัสมิน  สุขเกษม
8. เด็กหญิงจารินี  วัฒนะ
9. เด็กหญิงชลลดา  ทิมทอง
10. เด็กชายชานนท์  เล่าโรจนถาวร
11. เด็กชายชิรวิชญ์  อ่วมอิ่ม
12. เด็กชายชิษณุพงศ์  ชวนะ
13. นางสาวญาณพัตร์  พิชยานุวรรต
14. เด็กหญิงณรัญศญา  อริยะกุลวงศ์
15. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ชาติทอง
16. เด็กหญิงณัฏยา  สุขคล้าย
17. เด็กหญิงณัฐิดา  แก้วเนตร
18. เด็กหญิงณิชาพัชร์  สุขขำ
19. เด็กหญิงตฤณภัทร  มีแก้ว
20. นายทัตเทพ  แก้วเจริญ
21. เด็กชายธนกฤต  แก้วเพ็ชร
22. เด็กชายธนบดี  ยิ้มมะเริง
23. เด็กหญิงธมลพรรณ  แก้วเจริญ
24. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีทอง
25. เด็กชายนนทิวิชช์  ชิตกุล
26. นางสาวนวพร  อุทธา
27. เด็กชายนิธิโรจน์  บุญจันทร์
28. เด็กหญิงประภัสสรณ์  แอนด์เดอร์สัน
29. เด็กหญิงปรีชญา   เรืองฤทธิ์
30. เด็กหญิงมธุรส  รุ่งสว่าง
31. นางสาวรติกาญจน์  กลัดเจริญ
32. เด็กหญิงรัชริยา  แค้นคุ้ม
33. เด็กหญิงศิรประภา  คงจุติ
34. เด็กหญิงศิริขวัญ  ใบสิริ
35. เด็กหญิงศิริวรรณ  วงศ์ทองดี
36. นางสาวสุชาวลัญช์  อนุโลก
37. เด็กหญิงสุพรรษา  พาลีบุตร
38. เด็กหญิงอนัญญา  พานเงิน
39. นายอนาวิล  ธีระวรชาติ
40. เด็กชายไพศาล  ระวังกาล
 
1. นางสุนันทา  ภูมิวัชรพล
2. นายวัชพล  วุฒิ
3. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
4. นางเพ็ญนภา  แก้วเจริญ
5. นายนำพล  พิมสาร
6. นายบุญญกฤษฏิ์  จันทร์ศิริ
7. นายกิตติภัทร  แก้วเจริญ
8. นางนันทวรรณ  คูน้ำเพชร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 27 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายคฑาวุธ  เถื่อนประยูร
 
1. นายปรีชา  บุญเลิศ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.6 เงิน 45 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นายนพชัย  มะโรงเหม็ง
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 36 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. นางสาวธรพร  รอดจุ้ย
 
1. นายสนธิ  ทั่งโม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.5 เงิน 31 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. นางสาวปิยฉัตร  เสือแซม
 
1. นายสนธิ  ทั่งโม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายสุทธิรัตน์   ศรีสาคร
 
1. นายปรีชา  บุญเลิศ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นายนิธิ  กุ่ยฮวยเตี่ย
 
1. นางบุษบา  รอดอ้น
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 21 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุณิสา  สวนมา
 
1. นางสาวยุรนันท์  คชะนา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง 15 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวศรินรัตน์  กล่อมประเสริฐ
 
1. นายวัชพล  วุฒิ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง 13 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กชายพรภวิษย์  แซ่โก
 
1. นางวันวิสาข์  ยิฏฐะสิริ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.66 ทอง 15 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นายชลทิตย์  กริชยานนท์
 
1. นางวันวิสาข์  ยิฏฐะสิริ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 38 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงประภัสสรณ์  แอนด์เดอร์สัน
 
1. นายวัชพล  วุฒิ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. นางสาวเพ็ญพิชชา  เลิศนิรันดร์
 
1. นายธีรศักดิ์  วังเวงจิต
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.67 ทอง 4 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายคฑาวุธ  เถื่อนประยูร
 
1. นายปรีชา  บุญเลิศ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 19 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นายสุพจน์  มินทนนท์
 
1. นายธีรวุฒิ  ศรีแจ้
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 32 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงเรืองรอง  เล็กสุก
 
1. นายสิรวิชญ์  ไกรแถลง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.67 ทอง 10 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวศรินรัตน์  กล่อมประเสริฐ
 
1. นายวัชพล  วุฒิ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 17 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายกัณตภัจจ์  ภุมรา
2. เด็กชายชานนท์  เล่าโรจนถาวร
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  ชวนะ
4. เด็กชายธนบดี  ยิ้มมะเริง
5. เด็กชายนิภัทร  ทองชั่ง
6. เด็กชายประติภา  ประทุมเทือง
7. เด็กหญิงรัชริยา  แค้นคุ้ม
8. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ทัพนาค
9. เด็กชายไพศาล  ระวังกาล
 
1. นายวัชพล  วุฒิ
2. นายนำพล  พิมสาร
3. นายบุญญกฤษฏิ์  จันทร์ศิริ
4. นางนันทวรรณ  คูน้ำเพชร
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. นางสาวกมลลักษณ์  อบแย้ม
2. นางสาวกันตา  มากพันธ์
3. นางสาวกุลภาญา  อภิวิชญ์สังขกร
4. นางสาวจุฑามาศ  นิ่มนวล
5. นางสาวชนาพร  เชื้อนิล
6. นายชัยหฤษฎ์  เวศย์วรุตม์
7. นายชาญชล  ดีสุดที่รัก
8. นางสาวญาดาภา   ศรีสวัสดิ์
9. นางสาวณัฐณิชา  นิพิฐพนธ์
10. นายทีปกร  วิงวอน
11. นายธนพล  พิมเสน
12. นางสาวนภัสวรรณ  ลิบลับ
13. นายนรวิชญ์  รังสัย
14. นายปฏิพัทธิ์  ศรีสวัสดิ์
15. นายปฤณ  สวัสดี
16. นางสาวปลายฟ้า  แสนวันนา
17. นายปวัน  ประพันธ์บัณฑิต
18. นางสาวปัทมพร  จิดอน
19. นางสาวพรวิวาห์  นามเดช
20. นายพัชรภัทสยาม   ปิยะประทานโชค
21. นายพีรพงษ์  สุวรรณฤทธิ์
22. นางสาวภัทรศรี  อิศรางกูร ณ อยุธยา
23. นายภาณุวัฒน์  แดนเมือง
24. นายภานุพงศ์  รัตนยศ
25. นางสาวภารดี  คงยาง
26. นางสาวภิญญาพัชร์  เพิ่มนาม
27. นางสาวมัลลิสา  สำราญราษฏร์
28. นางสาวยลดา  ผาบไชย
29. นางสาวยุวธิดา  ภิญญธนาบัตร
30. นายวศิลป์  เพิ่มสิน
31. นายวีริศ  ทองอินทร์
32. นายอภิชาติ  จริยามา
33. นางสาวอาทิตยา  ขลิบสี
34. นายเนวิน  มิ่งแม้น
35. นางสาวเบญญานันท์  วงษ์สงวน
36. นางสาวเพ็ญพิชชา  เลิศนิรันดร์
 
1. นายธีรศักดิ์  วังเวงจิต
2. นางสาวเณริศา  คนคล่อง
3. นายณัฐวุฒิ  คล้ายสุวรรณ
4. นางสาวกัญญารัตน์  คำวิชัย
5. นายพงควัฒน์  คชศรีสวัสดิ์
6. นางสาวธนวรรณ  จันทกูต
7. นางสาวชนกานต์  วงษ์ปัญญา
8. นายเอกสิทธิ์  คล้ายจันทร์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.8 ทอง 10 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายกานต์  ทองแดง
2. เด็กหญิงคริษฐา  ยากำจัด
3. เด็กชายคุณานนต์  บุญธรรม
4. เด็กหญิงญาตาวี  เทียมทัดทอง
5. เด็กหญิงณัฐชา  เพ็ชรนุช
6. เด็กชายรัชชานนท์  รอดใจ
7. เด็กชายวรโชติ  คงด้วง
8. เด็กหญิงวีรกานต์  ขุนเมือง
9. เด็กหญิงศศิชา  เนื่องนุสนธิ์
10. เด็กชายเอกพัน  ทองคุ้ม
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางสาวสุดารัตน์  เอี๊ยะแหวด
3. นางสาวสิรินาถ  ศรีประทุมวงศ์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.8 ทอง 9 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวฐิติภา  หลักชัย
2. นางสาวณิชาภัทร  อ่วมเมือง
3. นายทยากร  สุสุทธิ
4. นายธัชพล  เสียงล้ำ
5. นางสาวปรียา  ชูลาภ
6. นายปุญญวีร์  เขียมเจริญ
7. นายพัชรพล  สกิดใจ
8. นายยงศิลป์  อ่วมสำอางค์
9. นางสาววรรณพร  เขียวคลี่
10. นางสาวสุธีมนต์  บุญกอง
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางสาวสุดารัตน์  เอี๊ยะแหวด
3. นางสาวสิรินาถ  ศรีประทุมวงศ์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง 6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มิกถา
2. เด็กหญิงชนากานต์  สินกลัด
3. เด็กหญิงธัญจิรา  เทพพิทักษ์
4. นางสาวศิริขวัญ  ทองขำ
5. เด็กหญิงสาธิตา  น้อยพงษ์
6. เด็กหญิงอภิชญา  ครูสอนดี
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางสาวสุดารัตน์  เอี๊ยะแหวด
3. นางสาวสิรินาถ  ศรีประทุมวงศ์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.4 ทอง 13 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวกมลวรรณ  บัวครอง
2. นางสาวธวัลรัตน์  พลคลองตัน
3. นางสาวพิมล  ก้อนเมฆ
4. นางสาวมนต์นภา  มิตรกลิ่น
5. นางสาวราณี  แก่นแก้ว
6. นางสาววรรณกร  นาคสอิ้ง
7. นางสาวสุธารัตน์  จักรแก้ว
8. นางสาวเบญรัตน์  คำดี
 
1. นายจตุรพร  กลีบลำดวน
2. นายสมศักดิ์  แป้นเกิด
3. นางสาวเพียงรวินท์  โกตถา
4. นางนรมน  หอมกลบ
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง 12 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สว่างทอง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญคง
3. เด็กหญิงตุลยา  กุลอิทธิโภคิน
4. เด็กหญิงนฤมล  ปึกทรัพย์
5. เด็กหญิงพิชชาพร  พรรณรายน์
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  อรรถจันทร์
7. เด็กหญิงภิญญดา  วิเชียรประสาสน์
8. เด็กหญิงอภาภรณ์  กลิ่นหอม
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางสาวสุดารัตน์  เอี๊ยะแหวด
3. นางสาวสิรินาถ  ศรีประทุมวงศ์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89 ทอง 9 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาวนฤมล  กลิ่นอุบล
2. นางสาวพรพิมล  ผ่องแผ้ว
3. นางสาวพรรณพัสตร์  คงเจริญ
4. นางสาวมัณฑนา  ผิรังคะเปาระ
5. นางสาววรรณพร  ประสาททิพย์
6. นางสาวศรุตา  พรามคุ้ม
 
1. นางธีรา  วิโนทกะ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 4 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กชายคชาทร   บุญรอด
2. เด็กชายจิรพันธ์   ทรงสุวรรณ
3. เด็กหญิงญานิศา   โด่งดัง
4. เด็กหญิงณฐพร  สระทองทา
5. นางสาวดาวจรัสศรี   มังกรทอง
6. เด็กหญิงตวงรัตน์   อัครฤทธิ์ธนวัต
7. เด็กชายธนภัทร   จุ้ยเนียม
8. เด็กชายพัทธพล   ดังแสง
9. เด็กหญิงศิริวรรณ   ดาวเรือง
10. เด็กหญิงสมศรี   รักสัตย์
11. เด็กชายสุทธิชา   วรรณกนก
12. นางสาวสุทธิชา   วงษ์ละม่อม
13. เด็กชายไชยพร   พวงเพชร
 
1. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
2. นายกฤษณพันธ์   ชาตเมโร
3. นายสมคิด  เติมพูล
4. นางวนิดา  สงวนยวง
5. นางสาวอารีย์  ศรีแจ้
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.8 ทอง 8 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายขจรพงศ์   เสน่ห์ติบัง
2. นายชนะพล   ดังเเสง
3. นายทศพร   แดงประเสริฐ
4. นายปุญญพัฒน์   จันมา
5. นายพรชัย  พวงไม้
6. นายวงษธร   ด้วงฝั่งเหนือ
7. นายวีรวัฒน์   คุ้มจิตรรักษ์
8. นางสาวศิลป์รญา  กลิ่นประทุม
9. นายศุภกิจ   พิริยะศุภกิจ
10. นายศุภกิตติ์   มีพราย
11. นายศุภชัย   วาปีโส
12. นายเดชาธร   หลวงจู
13. นายเรืองศักดิ์   แร่เพชร
 
1. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
2. นายสมคิด  เติมพูล
3. นายกฤษณพันธ์   ชาตเมโร
4. นางสาวรัชฎา  ณัฏฐกุล
5. นางสาวอุฑาพร  สุขวิบูลย์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 66.4 ทองแดง 24 โรงเรียนคงคาราม 1. นายกฤตพจน์  รื่นเริง
2. นายพันกร  ประทีป
3. นายพีระยุทธ  คำภีร์
4. นายสุรพงษ์  นวมศิริ
5. นางสาวอาภาภรณ์  พรามภู่
 
1. นายจตุรพร  กลีบลำดวน
2. นางสาวเพียงรวินท์  โกตถา
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 75.33 เงิน 13 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นายชูพงษ์  วิบูลจันทร์
2. เด็กหญิงวรรณพร  มั่งมี
 
1. นางสาวสุอนงค์  บัวทอง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89.2 ทอง 9 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงพรวลัญช์  หงษ์ทอง
 
1. นายมุรธา  สุขเกษม
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 88.5 ทอง 12 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายประธาน  โชติบุตร
 
1. นายสุวิจักขณ์  ภัสสพรณ์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.83 ทอง 16 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงอัญมณีวลัย  ณ ถลาง
 
1. นางศิริวรรณ  บุญโพธิ์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83 ทอง 47 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวฉัตรติรัตน์  กิจสวัสดิ์
 
1. นางสาวกิจจา  สุวรรณโน
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82.67 ทอง 12 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชญานิศ  ปัณจักร์
 
1. นางสาววินนา  แฝงสวัสดิ์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 73.9 เงิน 17 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายศุภวิชญ์  เจียรรุ่งแสง
 
1. นายตรีรัตน์  สุขะสุคนธ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงปาณิสรา  เจริญยิ่ง
2. เด็กชายพงศธรณ์  กูลวิราช
3. เด็กหญิงพูนสุข  วัฒนกุล
4. เด็กหญิงสุธิดา  สิงห์ทอง
5. เด็กชายสุนัย  สินสวัสดิ์
 
1. นางสุพัตรา  ทอดสวาสดิ์
2. นางสาวสมใจ  กลิ่นอุบล
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 97.33 ทอง 5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายณัฐธัญ  ใจบำรุง
2. นายพีรวิชญ์  กลิ่นอุบล
3. นางสาววารีรัตน์  ศรีสุริยพันธ์
4. นางสาวสรัลชนา  กลั่นยิ่ง
5. นายอัฐพล  กลมเกลียว
 
1. นางสัณห์พิชชา  ชวนสำราญ
2. นางสาวณัฐธิดา  ธูปพนม
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 78.33 เงิน 24 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงวีรยา  พนาลัย
2. เด็กชายเจษฎากร  ชำนาญคง
 
1. นางจวี๋อิง  หวัง
2. นายธีรวีร์  ฐิตญานุวัฒน์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.33 ทอง 30 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกานต์ธิดา  เรืองโรจน์
2. นางสาวณัฏฐินี  นิลห้อย
 
1. นางสาวพิชญา  เชียงสุข
2. Mr.็Haifeung  Yu
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 60.16 ทองแดง 21 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายฐิติกร  พึ่งผล
2. เด็กหญิงพาขวัญ  ชมสายพลาย
 
1. นายอภิวัฒน์  พลายศรี
2. นางสาวมาริษา  เดชวัน
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.6 เงิน 27 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชลลดา  บุญเทพ
2. นายธนพนธ์  แสงประทีป
 
1. นางสาวมาริษา  เดชวัน
2. นายอภิวัฒน์  พลายศรี
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวภิมภาภัส  จันทร์สุข
2. นางสาวอารีรัตน์  ภักดีย่อง
 
1. นางนริศรา  พรมริน
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.3 ทอง 5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวนิสานาถ  โรงแสง
2. นางสาวเมธิรา  ไทยเจียมอารีย์
 
1. นางสาวโสภาพร  วรรณโร
2. MissHye rin  Kim
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 75 เงิน 24 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวณัฐวดี  สีวลีพันธ์
 
1. Mr.็Haifeung  ํYu
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 22 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายอภิณัฐ  บุญเจือ
 
1. นางสาวมาริษา  เดชวัน
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.25 ทอง 6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวรักศิกานต์  แก้วอินทร์
 
1. MissHye rin  Kim
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 74 เงิน 37 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวดวงกมล  ธุวังควัฒน์
2. นางสาวธนัชชา  สิริคุณานันทน์กุล
3. นางสาวนริสรา  ปานมณี
4. นางสาวภควรัญชน์  ตันสุน
5. นางสาวสุรัสวดี  อุ่นศิริ
 
1. นางต้องหทัย  เคลือบสุวรรณ
2. MissHu  Shan
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.6 ทอง 21 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤตเมธ  ราษฎร
2. นางสาวพัชกร  งามพริ้ม
3. นางสาวภัสสร  เอมโอษฐ
4. นายรัชชานนท์  ครื้นจิตต์
5. นางสาวรุ้งกานต์  เทียนฤกษ์
 
1. นางสาวมาริษา  เดชวัน
2. นายอภิวัฒน์  พลายศรี
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  มีโหมด
2. นายธิปก  สายฟ้า
3. นางสาวนภสร  ฤกษ์รอด
4. นางสาวมนภรณ์  ศรีปลั่ง
5. นางสาวศิริวรรณ  มีทรัพย์
 
1. นางสาวโสภาพร  วรรณโร
2. MissHye rin  Kim
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 77 เงิน 22 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวพิมพ์ชนก  หนูแย้ม
2. นางสาวโยทะกา  รุ่งพรมมา
 
1. นางสาวพิชญา  เชียงสุข
2. Mr.Haifeung  Yu
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 43.33 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวขวัญจิรา  ทิมแสง
2. นางสาวจีรวรรณ  นิลวรรณ
 
1. นางสาวทัดจันทร์  เดชะปัญญา
2. MissAI  ISHIKAWA
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวจิรภัทร์  ขำทวี
2. นางสาววีรดา  เหมือนแท้
 
1. นางสาวพรรณรัตน์  สุภาพันธ์
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85.33 ทอง 5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวณัฐนิช  จันทร์ศิริ
2. นางสาวพิมพ์พิชชา  เจริญศักดิ์
 
1. MissHye rin  Kim
2. นางสาวโสภาพร  วรรณโร
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 69.16 ทองแดง 35 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงธาราทิพย์   เอมทิพย์
 
1. นางบุญเลขา  ราชสุวรรณ์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 89.3 ทอง 6 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวขวัญรัก  บริสุทธิ์
 
1. นางบุญเลขา  ราชสุวรรณ์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.79 ทอง 28 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กชายณัฐนันท์  แม้นเผือก
2. เด็กชายธนา  ไชโยธา
3. เด็กชายนราธิป  ทองพิมาย
4. เด็กชายพัชรพล  กระทุ่มศรี
5. เด็กหญิงพันธญาณ  รักจงเจริญ
6. เด็กชายวรินทร  แก้วสอาด
7. เด็กชายศตวรรต  เกิดทิน
8. นายสญชัย  นกนาค
 
1. นางสาวไข่มุก  หังสบุตร์
2. นายอนุวัฒน์  ไชยวรรณคำ
3. นายทวีศักดิ์  ช่อกระทุ่ม
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.7 ทอง 8 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายบริรักษ์  เรืองโรจน์
2. นายมนตรี  ลิ่มมั่น
3. นางสาวศิริวรรณ  เชื้อแดงดี
4. นางสาวสุธิดา  ใจยะ
5. นายอนัส   สนับแน่น
6. นางสาวอุไรรัตน์  ปลิวไสว
 
1. นางกมลวรรณ  เก่งกล้า
2. นางสาวสาวิตรี  นวมนิ่ม
3. นาย นันทพัทธ์  ทองเสนา
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 72.4 เงิน 35 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาวชนัญธิดา  ตันติวัชรกุลธร
2. นางสาวดลนภา  หอมหวล
3. นางสาวดวงกมล  สว่างศรี
4. นางสาวนภัสสร  เลิศประเสริฐ
5. นางสาวนิภาพร  ยวงผึ้ง
6. นางสาวภาวิณี  คูณทวี
7. นายวีรภัตร  แสงธิป
8. นางสาวสุพิชฌาย์  เทพทิพย์
9. นายอภิวัฒน์  เมฆขยาย
10. นายไวทยา  เลิศงาม
 
1. นางสาววรรณภักสร  เอี่ยมอุบลวรรณ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  จุลชาติ
2. เด็กหญิงดวงกมล  ปุริสพันธ์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  พุ่มไสว
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุขนิรัญ
5. เด็กหญิงเพชราภรณ์  รักษาราษฎร์
 
1. นางสาวรัตน์นรี  บุญจันทร์ศรี
2. นางสาวทวิพร  โพธิ์ทอง
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 76.2 เงิน 8 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวณัฐมล  ทับสีนวล
2. นางสาวปวีณ์ธิดา  เดชเพชร
3. นางสาวพุทธิพร  จัดงาน
4. นางสาวสุพัตรา  อักษรทอง
5. นางสาวสุมาพร  แค้มวงศ์
 
1. นางสาวกัลญา  กรีธาธร
2. นางสาวรัตน์นรี  บุญจันทร์ศรี
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 39 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกีรติ  กังวานเลิศปัญญา
2. เด็กหญิงชานัญชิดา  พุพันธ์
3. เด็กหญิงตวงทอง  รักษาเวียง
 
1. นางสุนีย์  มีศรี
2. นางสาวศศิวิมล  วงษ์เหรียญทอง
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 13 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  พวงเพ็ชร์
2. นางสาวชนิญญา  เรืองอร่าม
3. นางสาวปาณิสรา  ช้างพลาย
 
1. นางสาววาสนา  เงินทอง
2. นายณัฏฐพงษ์  กันภัย
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 71.4 เงิน 32 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วิทิตปกรณ์
2. เด็กหญิงสิริกานต์  เผือกประคอง
3. เด็กหญิงอัมรา  พระเทพ
 
1. นางบุษวรรณ  เกตุแก้ว
2. นางขนิษฐา  สุวรรณศิลป์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81.2 ทอง 8 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวจันทร์สุดา  ผ่องดี
2. นางสาวดาราวดี  อยู่ยืด
3. นางสาวอุษา  ตรียศ
 
1. นางบุษวรรณ  เกตุแก้ว
2. นางสาวเกวลิน  ทวีสุข
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 43.3 เข้าร่วม 47 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงญาณิศา  ณัฏฐกุล
2. เด็กหญิงศุภมาส  แสงชมภู
 
1. นางสาววิเชียร  กลีบจงกล
2. นายพชระ  พลอยทับทิม
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กชายธนภูมิ  หิริโอตัปปะ
2. เด็กชายภัทรดร  ลิ้มเตชธรรม
 
1. นางสาวฉลองขวัญ  บวงสรวง
2. นางสาวอรุณี  จั่นเพชร
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 38 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายฐิติพงษ์  พ่วงทอง
2. นายธีรวัฒน์  ทรัพย์อร่าม
 
1. นางสาวดวงรัตน์  แต้เจริญผล
2. นายเจษฎา  หลักซุม
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายนพพงษ์   เชยชื่น
2. เด็กชายฤทธิพร   สำราญราษฎร์
 
1. นายวัลลภ  กอวชิรพันธ์
2. นายกิตติวัฒน์  ปลื้มจิตร
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 44 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายการิน  พ่วงทอง
2. นายสกลกร  อุทยาน
 
1. นายพชระ  พลอยทับทิม
2. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 30 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายพิทวัศ  ลิ้มรุ่งเรือง
2. นายวาทิน  ปรีดาปราโมทย์
 
1. นางสาววรรณิศา  นวะอภิศักดิ์
2. นางสาวกนกวลัย  เพลินจิตต์
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 73.33 เงิน 13 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายกรวิชญ์  ฤทธิ์รัตนา
2. เด็กชายปวนันท์  แสวงทรัพย์
 
1. นายพานิช  ชุณหภัทรกุล
2. นายนภดล  รุ่งจรูญ
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กชายรัตนพงษ์  สว่างอารมณ์
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  กสิวุฒิเชิดชูชัย
 
1. นายฉัตร์มงคล  สนพลาย
2. นายอรรคกมล  ทรัพย์ล้อม
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาวจีรพรรณ   พุ่มทอง
2. นางสาวสิรีธร  ยอดทอง
 
1. นายฉัตร์มงคล  สนพลาย
2. นายอรรคกมล  ทรัพย์ล้อม
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 37 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายตะวันฉาย  ฉัตรกุล ณ อยุธยา
2. นายทิวัตถ์  ทรัพย์รัตนกุล
 
1. นายฉัตรชัย  นาสถิตย์
2. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 30 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวปริชญา  สุขชนะ
2. นางสาวภัทรวรรณ  ปรวิโรทัย
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  สุขเสงี่ยม
2. นางสาวทัศน์วรรณ  ทิมทวีป
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายธนาสรรค์  คำดี
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  โตสุวรรณ์
3. เด็กชายสุขปวัตน์  เมืองสมบัติ
 
1. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
2. นายสุริยา  คำโหย
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายคนองศิลป์  นันทจินดา
2. นายภูมิรพี  ฉิมปรางค์
3. นายสรวิศ  ประสาททอง
 
1. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
2. นางสาวกนกวลัย  เพลินจิตต์
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 92 ทอง 7 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายศุภณัฐ  แคล้วสูงเนิน
2. นายศุภฤกษ์  เริงมงคล
3. นายเขมชาติ  เอมกมล
 
1. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
2. นายสุริยา  คำโหย
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายพิรชัช  วงศ์ทองดี
2. เด็กชายภาสวิชญ์  ฉ่ำมะนา
3. เด็กชายศักรินทร์  ศรีวชิโรภาส
 
1. นายสุทัศน์  ทวีชัย
2. นายธนกฤต  จันทร์วิเชียร
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 75.33 เงิน 6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายภาวิต  ภูขามคม
2. นายรัชพล  ศุภโชคพัฒนพงศ์
3. นายวิชญ์นพัฒน์  จำปาเรือง
 
1. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
2. นายสุริยา  คำโหย
 
176 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 71 เงิน 12 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกร  พึ่งแตง
2. นางสาวปุณณา  ปุณณกานนท์
3. นายพงศกร  สมอไทย
 
1. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
2. นายสุริยา  คำโหย
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.33 ทอง 8 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  สุขเสงี่ยม
2. เด็กชายชัยวัฒน์   แก้วกาม
3. นางสาวศิริฤทัย   มณีมัย
 
1. นายเตือนใจ  บัวพรม
2. นายอภิชิต  ศิริวงษ์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายขจรเกียรติ  นวลมาถต์
2. นายธาดา   คล้ายคลัง
3. นายธีรภัทร์   ทองทา
 
1. นายสยาม  บุญประเสริฐ
2. นายเตือนใจ  บัวพรม
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวกัญญพัชร    เกษมรุ่ง
2. เด็กชายภูมิพิพัฒน์   เผ่าตำรวจ
3. เด็กชายสุภัครพร   กลิ่นแก้ว
 
1. นายสยาม  บุญประเสริฐ
2. นายเตือนใจ  บัวพรม
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83.66 ทอง 8 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวพณารี   รัดยิ่ง
2. นายภานุวัฒน์   สุจดี
3. นางสาวสายพิรุณ   รัดยิ่ง
 
1. นายสยาม  บุญประเสริฐ
2. นายเตือนใจ  บัวพรม
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 33 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงฉันทนา  พราหมณ์น้อย
2. เด็กหญิงปภาวรรณ  อ่อนน่วม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  เหมอแล
4. เด็กหญิงวิภารัตน์  หมอนทอง
5. เด็กหญิงเกร็ดดาว  เหมอแล
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชะเอมสินธ์
 
1. พระครูสังฆรักษ์นพ  น้ำทิพย์
2. นางสาวยอดขวัญ  น้อยมะหาไว
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 76.8 เงิน 41 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. นางสาวกชกร  แดงสว่าง
2. นายชัยภัทร  เทพสถิตย์
3. นางสาวนริศษา  แย้มพริ้ง
4. นางสาวประภาศิริ  แสงศิลป์ชัย
5. นางสาววัลลี  เรืองวุฒิ
6. นางสาวสุชาดา  ทิพย์ยอแล๊ะ
 
1. นางพิมพ์ผกา  บุญมั่น
 
183 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 72.33 เงิน 27 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงจิระนันต์  พุ่มจันทร์
2. เด็กหญิงศศมล   ใจกล้า
3. เด็กหญิงอริษา   สืบสุข
 
1. นายเตือนใจ  บัวพรม
2. นายสยาม  บุญประเสริฐ
 
184 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77.2 เงิน 22 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายศักรินทร์  ดังแสง
2. นางสาวศิริพร   รักษาดี
3. นายศุภกร   วิพัชครุฑ
 
1. นายเตือนใจ  บัวพรม
2. นายชัยวัฒน์  พิศาลเศรษฐกุล
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.66 ทอง 22 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงฐิดารัตน์  บัวทอง
2. เด็กหญิงนริศรา  บุญแท้
3. เด็กหญิงปณิฏฐา  ผลเต็ม
 
1. นางชญานิษฐ์  รอดลอย
2. นางสาวจุฑามาส  บัวแก้ว
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.5 ทอง 5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวปริยากร  ทิพชัย
2. นางสาวมณีรัตน์  น้อยภาษี
3. นางสาวลมมณี  อังกินันทน์
 
1. นางสาวจุฑามาส  บัวแก้ว
2. นางชญานิษฐ์  รอดลอย
 
187 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 35.66 เข้าร่วม 40 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรเบญจา   อินทร์ย้อย
2. เด็กหญิงธนัญญา   พลอยงาม
3. เด็กหญิงสุชาวดี   วงษ์มาเกษ
 
1. นางผุสดี  พวงไม้
2. นายสยาม  บุญประเสริฐ
 
188 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาววราภร   เพชรสอาด
2. นายสุวชัย   พันธ์ภู
3. นางสาวอาทิตติยา   มูลชาติ
 
1. นายกิตติเดช  เปรมกมล
2. นายภูดิศ  ฤทธิ์จารุกร
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบางจานวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เสือแซม
2. เด็กหญิงอัยดา  นิ่มปราง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทับสีนวล
 
1. นางสาวสุภาวดี  เขมะศรีสุวรรณ
2. นางสาวเนติยา  เกสรา
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82.67 ทอง 30 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวพรพรรณ  โสภา
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  ใจบำรุง
3. นางสาวมณฑิตา  ผงผาย
 
1. นางสาวปรีชญา  แสงกระจ่าง
2. นางสาวศรินทรา  ทองประเสริฐ
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง 41 โรงเรียนบางจานวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  รุ่งสว่าง
2. เด็กชายพชร  ปรางค์ภูผา
3. เด็กชายสุพี  พลแสน
 
1. นางสาวสุภาวดี  เขมะศรีสุวรรณ
2. นายปกรณ์  สร้อยสุวรรณ
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 86.33 ทอง 15 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. นางสาววรรณิศา  หมื่นเดช
2. นางสาวสุกันยา  แจ่มศรี
3. นางสาวอทิตยา  ไพรพนัด
 
1. นายยุทธภูมิ  ประทุมเทือง
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 73 เงิน 18 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปานพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐพร  ทองลอย
3. เด็กหญิงภาพิมล  พึ่งแดง
 
1. นางสาวปรีชญา  แสงกระจ่าง
2. นายสุรพล  เข็มเพ็ชร์
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. นางสาวณัฏฐ์ษพร  ดีเหลือ
2. นางสาววิไลวรรณ  เอี่ยวดอนข่อย
3. นางสาวอนงค์นาถ  ม่วงคราม
 
1. นางพิมพ์ผกา  บุญมั่น
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นางสาวรสริน  เชื่อเหิม
 
1. นางสาวอทิติยา  สุทธิ
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายวุฒิไกร  ไทยธวัช
 
1. นางณัฐิยา  ภูขามคม
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 15 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ประสาททอง
2. เด็กหญิงจิตติญา  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงพนิตพร  หนูขำ
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สิงห์เทียน
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กันหะ
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ปิ่นสะอาด
 
1. นางสาวทวินันท์  เพชรนิล
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 13 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายเทวัณ  ธุระชัย
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายธีรเดช  ภู่เงิน
 
1. นางณัฐิยา  ภูขามคม
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นายฐิรวัฒน์  บุญเพิ่ม
 
1. นางสาคร  แก้วอร่าม
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายธนาพร  พุ่มแสวง
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นายวุฒิพงษ์  ศิริป๋า
 
1. นางสาวปฏิมา  โพธิ์วงศ์
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 17 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นายพีรพัฒน์  ครึกครื้น
2. นายภาสกร  อินชื่นใจ
 
1. นางณัฐิยา  ภูขามคม
2. นางสาวนันทิตา  โคทอง