สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70.33 เงิน 48 โรงเรียนไตรราชวิทยา 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  จุ้ยใจเหิม
 
1. นางปาริชาติ  จิตประกอบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 47 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวณัฐกานต์  ทรงพันธ์
 
1. นางสาวปวันต์รัตน์  เสือวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  วิเชียรรัตนพันธ์
 
1. นางเนาวนิตย์  แสงบุญส่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 18 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงปฏิมาพร  พลทม
 
1. นางสาวปรียานุช  การสมธร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 73.66 เงิน 37 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวธิดาพร  กองแก้ว
 
1. นายวิทิต  บัวประเสริฐ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.16 เงิน 34 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงลักคณา  สุขวรรณ
 
1. นางสาวฐิติมา  พรหมทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 42 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวสุพัฒชา  สารีสุข
 
1. นายสุรินทร์  ยิ่งนึก
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 53.83 เข้าร่วม 45 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงชนกนันท์  วงษ์พานิช
2. เด็กหญิงชุติมา  ธนะวรรณ์
3. เด็กหญิงนภัสสร  ตรีวิสูตร
 
1. นางสาวฐิติมา  พรหมทอง
2. นางสาวเกสวดี  วรรณธนะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 38 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  ทองแจ่ม
2. นางสาววิชาดา  ภักดี
3. นางสาวเกศมณี  ลาภภักดี
 
1. นางเติมสิริ  เขตต์กรณ์
2. นางสาวจรินทร  รุ่งเรือง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 31 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงรักตะวัน  พรวนต้นไทร
2. เด็กหญิงเปรมสินี  โกศิยกุล
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  สเตสี
2. นางสาวพัทธนันท์  แมลงภู่
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง 47 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวนุชนารถ  สุภา
2. นางสาวอรจิรา  เสาเสริมศรี
 
1. นายจิรศักดิ์  กนกอุดม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงกิตติยา  พรรณ์ภักดี
2. เด็กหญิงชลธิชา  กองชะนะ
 
1. นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 67.95 ทองแดง 38 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาวเบญจรัตน์  มานะกุล
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 42 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  การมนตรี
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ประสารทรัพย์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 64.38 ทองแดง 32 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงดัรรุน  รื่นพิทักษ์
2. เด็กหญิงมณฑิรา  ลิเมล์
3. เด็กหญิงเตชิตา  โกธา
 
1. นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย
2. นางเพลินตา  เข็มทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65.13 ทองแดง 13 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายนพรัตน์  หมู่สุข
2. นางสาวภัคจิรา  ภาคีพร
3. นายอนุวัฒน์  ติยะชัยพานิช
 
1. นางพรรณี  เกตุถาวร
2. นางสาวมัณฑนา  สถิตวิบูรณ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 30 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายภรภัทร  ฤทธิจันทร์
2. นายสิทธิพร  ภู่ดี
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ประสารทรัพย์
2. นายหัสดินทร์  เวชการ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กชายนฤบดินทร์  จิตตรีธาตุ
 
1. นางสยุมพร  นาคจรูญ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 49 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาวศศิกานต์  ศรีทอง
 
1. นางสาวสุนันทา  เลอสวรรค์วารี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73.2 เงิน 30 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กชายจิรายุส  มณีจันสุข
2. เด็กชายชนาธิป   พันธ์ุมกร
 
1. นางสาวนุชนารถ   ฤกษ์ธิศรี
2. นายมนตรี  ลาภตระการ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 61.17 ทองแดง 48 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายภููเมศ  เกิดผล
 
1. นายสมพร  อมรเวช
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบางบาล 1. เด็กหญิงศุจีภรณ์  หาบุญมี
 
1. นางสาววรินธร  มีเทศ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 47 โรงเรียนบางบาล 1. นางสาวจิรนันท์  หาโภคี
 
1. นางสาววรินธร  มีเทศ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 13.5 เข้าร่วม 48 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญงาม
2. เด็กหญิงสุรัสวดี  ศรีดี
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อ่อนศรี
 
1. นางเพ็ชรรัตน์  ศรีสุวรรณ์
2. นางฐิติพร  สินสืบผล
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 17.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวชลธิชา  ตรีสุขี
2. นางสาวรติยา  การสมเพียร
3. นางสาวสุเพ็ญพร  เหมี้ยงหอม
 
1. นายวุฒิชัย  ใหญ่ยอด
2. นายนันทวัฒน์  พุ่มพวง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 17 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ  ศีลรักษา
2. เด็กหญิงฟ้ารัก  ศิริประทุม
3. เด็กหญิงสุพรรษา  พูลอ้อย
 
1. นางสาวมุกดา  ทรงไตรย์
2. นายอุทัย  นุชนวล
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 41 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายรัฐธรรมนูญ  ยอดเถื่อน
2. นางสาวสุดารัตน์  เดชตานนท์
3. นางสาวอโรชา  บุญปกครอง
 
1. นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์
2. นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 45 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีคำ
2. เด็กหญิงธันยชนก  เชี่ยวชูกูล
3. เด็กหญิงศรัญญา  พลายแก้ว
 
1. นางเยาวเรศ  เสมอหัตถ์
2. นางอัจฉรา  กสิกุลอวตาร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 36 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวจุฑามาศ  ทรงกิจ
2. นางสาวมนปรียา  จันทร
3. นายสรวิศ  มงคลล่า
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  จันทร์กลิ่นหอม
2. นายวุฒิชัย  ใหญ่ยอด
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 12 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงจุฑาพร  สมพงษ์
2. เด็กหญิงธนพร  รุ่่งจำเนียร
3. เด็กชายสราวุฒิ  รักษาชล
 
1. นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด
2. นางสาวอาภรณ์  สายจันดี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.3 ทอง 39 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวกัลยา  วุฒิวัย
2. นางสาวณัฐชญา  แก้วศรี
3. นางสาวสุพรรษา  เจริญสุข
 
1. นางสาวกัลย์วิสาข์  ธาราวร
2. นางสาวพรพิมล  อินแมน
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 21 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กชายชญานนท์  สุดสอาด
2. เด็กชายอัครชัย  วิริยจารี
 
1. นายนันทวัฒน์  พุ่มพวง
2. นายวีรชัย  วงศ์คีรีวรรณ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 52.6 เข้าร่วม 51 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายณัฐพล  รื่นพรต
2. นางสาวรศถพร  พรรณนิยม
 
1. นางสาวพิมพ์ธาดา  จำนงค์บุญรัตน์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 20 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. เด็กชายทยุติธร  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  เอมอิ่ม
 
1. นางสาวอัญชลี  ใจดี
2. นางสาวกนกวรรณ  มั่งมี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 32.24 เข้าร่วม 48 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กชายกิตติพันธ์  สุวรรณโชติ
2. เด็กชายศุภกร  ผ่องอำไพ
 
1. นางสาววรรณนภา  จำเนียรพืช
2. นางสาวกัลย์วิสาข์   ธาราวร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 23 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายจิรพงษ์  ยิ่งยวด
2. นายณัฐนนท์  ลาภหนุน
3. นายพงศธร  เปี่ยมจันทร์
 
1. นายศิวกร  กรึงไกร
2. นางสาวพิมพ์ธาดา  จำนงค์บุญรัตน์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.4 เงิน 48 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  พึ่งภักดี
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ผ่องจิตร
3. เด็กชายมินธาดา  โสดาวัง
4. เด็กหญิงมิลลา  ศรีประยูร
5. เด็กชายเอกรัตน์  บุญภา
 
1. นางกาญจนา  กลัดทอง
2. นางสรินยา  พระจันทร์ศรี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 71.8 เงิน 45 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวปิยฉัตร  กุฎีพันธ์
2. นางสาวมณีรัตน์  พันธ์ใจ
3. นางสาวรัตนาวดี  เทพอำนวย
4. นางสาวศุภากร  คล่องรักษ์สัตย์
5. นางสาวแพรวพลอย  อรุณรุ่ง
 
1. นางอรวรรณ  ทรัพย์ไนย
2. นางสาวขวัญฤทัย  ฮ่องลึก
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 16 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงปาณิศา  กิจสาลี
2. นางสาวศิริวรรณ  ธาระภาพ
3. นางสาวอัจฉรา  แก่นประธูป
4. นางสาวอันธิกา  ศรีรัตน์
5. เด็กหญิงเปรมิกา  แจ้งศรี
 
1. นางสาวอทิตา  บุญขยาย
2. นายปรัชญา  รุ่งเรือง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.2 เงิน 35 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวชลธิชา  แก้วเกิด
2. นางสาวชลธิชา  คชประภา
3. นางสาวนพวรรณ  สุกาวิน
4. นางสาวภัทราวดี  สุภู่อ่อน
5. นางสาวสิริพร  แจ่มทับทิม
 
1. นางชญาน์นัทช์  มั่นคง
2. นางสาวชนิกรรณดา  กิจนพศรี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 74.2 เงิน 34 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กุลวงษ์
2. เด็กชายณทชัย  เอี่ยมสอาด
3. เด็กหญิงรัษฎากร  ศรีโนนยาง
4. เด็กชายวดล  พวงมะลัย
5. เด็กหญิงสุภาวดี  กิจเจริญศิลป์
 
1. นายกัมปนาท  ล่องลม
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ  หลีพิบูลย์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.8 เงิน 20 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 1. นางสาวกัลยารัตน์  ประจวบมอญ
2. นางสาวชนมน  มาพันธ์
3. นายชลสิทธิ์  กิ่งแสง
4. นางสาวภาวิณี  พวงชะบา
5. นายวิรัตน์  เกษมรัตน์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  วุฒิวัย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 49 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงทิพรัต  ยรรยงลือชัย
 
1. นางสาวแก้วใจ  แซ่กอ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.67 ทอง 44 โรงเรียนสาคลีวิทยา 1. นางสาวเบญจพร  ปั้นทอง
 
1. นางสาวปนัฐฐา  ตรีพัฒน์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 46 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ช่วงทอง
2. เด็กชายวีราวัช  ศรีนางแย้ม
 
1. นางกาญจนา  กลัดทอง
2. นางสรินยา  พระจันทร์ศรี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.67 ทอง 9 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาวกชกร  ทรงปัญญา
2. นายณัฐพล  พวงหิรัญ
 
1. นางกาญจนา  กลัดทอง
2. นางสรินยา  พระจันทร์ศรี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.25 ทอง 19 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงกฤติมา  ตรีกลิ่น
2. เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงธันยกาญจน์  ตั้งตระกูลมงคล
4. นางสาวปภาวรินท์  ผดุงโภชน์
5. เด็กหญิงปริยฉัตร  ทองศรีขาว
6. เด็กหญิงพรรษชล  ต้นจันทร์
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำภิลา
8. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พรรณโภชน์
9. เด็กหญิงสกุลรัตน์  พงษ์รักษ์
10. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วสวัสดิ์
 
1. นายธนเทพ  เนื่องศรี
2. นางสาวลัดดา  สุขกุดี
3. นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 74.25 เงิน 23 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวกรรณิกา  จันทร์มงคล
2. นางสาวจันทิมา  ธรรมชีวิน
3. นายนนทกร  คงทน
4. นางสาวปานชีวา  รุจิแสวง
5. นายพัษร์ปวัฒน์  แก้วโสวัฒนะ
6. นางสาวศศิธร  บุตรศรี
7. เด็กหญิงศิริญากร  พันธวงค์
8. นางสาวสุรัชฎา  ใยเสถียร
9. นายเหมันต์   เฟื่องมงคลวิทยา
10. นางสาวโยษิตา  สวัสดิผล
 
1. นายธีระวัฒน์   เพ็ชร์วารี
2. นายนายรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์
3. นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 74.8 เงิน 30 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  จิตรีนิตย์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  พรหมสมบัติ
3. เด็กหญิงชนาภา  เศรษฐะ
4. เด็กหญิงณัฐชา  เกตุแก้ว
5. เด็กหญิงทิพย์อาภา  โพยนอก
6. เด็กหญิงวรรัตน์   ปัทมนาวิน
7. เด็กหญิงสุมินท์ตรา  เสริมพงษ์
8. เด็กหญิงอภัสสร   จิตรีไทย
 
1. นายสมัคร   น้อยสกุล
2. นางสาววิไลวรรณ  คำสมาน
3. นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 48 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กชายกษิดิศ  ศรีสุริยงค์
2. เด็กชายพัสกร  เกษสารี
 
1. นางรสกร  ภูมิราช
2. นายเทอดเกียรติ  ประสานสืบ
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน 29 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวกัลยกร  ศารทประภา
2. นางสาวสุพัตรา  ศรีพันธุ์
 
1. นายธนสิษฐ์  ศิริสวัสดิ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  พรมจรรย์
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวจิรวรรณ  ศักดิ์ศรี
 
1. นายอรัญ  ปัญญาทิพย์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงปณิดา  พึ่งมี
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 81 ทอง 19 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวปัทมวรรณ  เกิดวิชัย
 
1. นางอัญชลี  พงษ์แตง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  ศรีกรต
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 33 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นายชานนท์  อยู่แพทย์
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงนลธิชา  เนื่องปะถม
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นางสาววิมลรัตน์  นามมันทะ
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82.7 ทอง 9 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงพิชชาภา  แก้วดวงเล็ก
2. เด็กหญิงมานิตา  ไตรถาวร
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
2. นายวัชรินทร์  อันทชัย
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 24 โรงเรียนเซนต์จอห์น ปัปติสต์ 1. เด็กหญิงปุณญิศา  เฟื่องฟู
 
1. นางสาวศิริพร  เอี่ยมสะอาด
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นายชินวัตร  ร่มไทร
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80.3 ทอง 19 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชะเวียตะคุ
2. เด็กหญิงฐิตามร  กระจ่างพืช
3. เด็กชายพิพัฒน์  บุญวงษ์
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
2. นางสาวอำนวย  ป้อมเพชร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 34 โรงเรียนบางปะอิน 1. นายพงษ์ศักดิ์  ขจัดภัย
2. นายสหัสวรรษ  พงษ์สัญการ
3. นางสาวเบญญานันท์  เอี่ยมสอาด
 
1. นายอุดม  พิบูลย์
2. นายศักดิ์ชัย  หัตถกรรม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  กองบุญเรือง
 
1. นายพรเทพ  สุขอุดม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 27 โรงเรียนสาคลีวิทยา 1. นายเนติพงษ์  แสงสว่าง
 
1. นางสุนีย์  พันธุ์เพ็ง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87.3 ทอง 6 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ต้นรัง
 
1. นายพรเทพ  สุขอุดม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. นายทิวากร  ไวยปิติ
 
1. นายพรเทพ  สุขอุดม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง 9 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  กองบุญเรือง
 
1. นายพรเทพ  สุขอุดม
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวณัฐธิดา  เลื่อมใส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง 9 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กชายโชคมงคล  กาญจนเลขา
 
1. นายพรเทพ  สุขอุดม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง 10 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. นายวัชระ  นิลศิริ
 
1. นายพรเทพ  สุขอุดม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 16 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กชายประสิทธิ์  สีหะวงษ์
 
1. นางสาวสมาพร  สมสืบ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 22 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวอาภาพร  แซ่ตั้ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 60.66 ทองแดง 15 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงณภัทร  สนใจ
 
1. นางสาวสมาพร  สมสืบ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 25 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวสโรชา  บรรทัด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กชายภูร่องกล้า  ลาภตระการ
 
1. นางสาวสมาพร  สมสืบ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง 10 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ภู่สุวรรณ์
 
1. นางสาวสมาพร  สมสืบ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 74 เงิน 25 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  รจนัย
 
1. นายสัญญลักษณ์  จันทวงษ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82 ทอง 14 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวทิพย์สุดา  ปั้นทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 20 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวกาญจนา  แก้วเกษ
 
1. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 81 ทอง 21 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  มงคลคูณ
2. นางสาวฐิติกาญจน์  ศิลประสพ
3. นางสาวทิพย์สุดา  ปั้นทอง
4. นางสาวทิพวรรณ  พรหมภัคดี
5. นายนนทวัชร์  ไกรสกุล
6. นางสาวศิริพร  คงเจริญถิ่น
7. นางสาวศุภลักษณ์  กองกวี
8. นางสาวสโรชา  บรรทัด
9. นางสาวอาภาพร  แซ่ตั้ง
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
2. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
3. นางสาวฐิติมา  พรหมทอง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82.4 ทอง 18 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวกาญจนา  แก้วเกษ
2. เด็กชายจักรี  นิยมจันทร์
3. เด็กหญิงจิรชยา   สุทัศน์
4. เด็กหญิงณภัทร  สนใจ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตั๊นไพบูลย์
6. นางสาวธาราธร  อะมะตะ
7. เด็กหญิงนิศารัตน์  ภู่สุวรรณ์
8. เด็กชายบริทัส  เก่งกิจการ
9. เด็กชายประสิทธิ์  สีหะวงษ์
10. เด็กหญิงพรธิฎา  ฤทธิชัย
11. เด็กชายพัสกร  สังข์เจริญ
12. เด็กชายภูมินทร์  ธนะวรรณ์
13. เด็กชายภูร่องกล้า  ลาภตระการ
14. เด็กชายมนัสวิน  รอดไพรสน
15. เด็กชายราชิต  พิศภิรมย์
 
1. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง
2. นางสาวสมาพร  สมสืบ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง 10 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ต้นรัง
2. เด็กชายฐิติ  นารี
3. นายทิวากร  ไวยปิติ
4. นายธนโชติ  คมนัย
5. เด็กชายปฐวี  อนันตศิริ
6. เด็กชายรัฐศาสตร์  รจนัย
7. นายวัชระ  นิลศิริ
8. นายสัญลักษณ์  จันทวงษ์
9. เด็กชายสิทธิพงษ์  กองบุญเรือง
10. นางสาวอริชา  พวงเงิน
11. เด็กหญิงอลิสา  จิตรีถิน
12. เด็กชายโชคมงคล  กาญจนเลขา
 
1. นายพรเทพ  สุขอุดม
2. นายสัญลักษณ์  จันทวงษ์
3. นายสุทธิ  รุ่งแสง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 80 ทอง 16 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. เด็กหญิงกรพินท์  ไวยนิตย์
2. นายกิตตินันท์  กันทุกข์
3. นางสาวกิตติภา  บัวเขียว
4. นายจิรพงศ์  ไวยมะยุรี
5. นางสาวจิราภรณ์  ถ้วยสุริยา
6. นายชัชฐากรษ์  ภาคเมธี
7. นางสาวณัฐตะวัน  อินชื่น
8. นางสาวธนาลักษณ์  พิมพ์เอื่ยม
9. เด็กชายธนโชติ  มั่นคง
10. นายธราธร  ใชยา
11. นางสาวธัญญารัตน์  ดอนจันทร์
12. นางสาวธัญญาเรศ  ดอนจันทร์
13. นายปิยะ  กระแสสืบ
14. นางสาวพัชชา  แต่งงาม
15. นายภานุวัฒน์  โทนทอง
16. เด็กชายวิชัย  พิมพ์สินธุ์
17. นางสาวสโรชา  ภาคนาที
18. นางสาวอรอนงค์  ช่างไม้
19. นางสาวเดือนนภา  กระแสสืบ
20. นางสาวเพ็ญนภา  สายพรหม
21. นายเสรี  ชูประสิทธิ์
 
1. นายนเรศ  อินโท
2. นางรวีวรรณ  คล้ายคง
3. นายปฏิพาน  โต๊ะนาค
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 62.6 ทองแดง 29 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วเกษ
2. เด็กชายจตุพงศ์  สุระภา
3. เด็กชายณภัทร  ทิมวังกุ่ม
4. เด็กชายธนกฤต  สุขวีระกิจ
5. เด็กชายปกรสิน  คงยุทธ
6. เด็กชายภานุวัฒน์  สร้างนอก
 
1. นายเกษม  เมาลิทอง
2. นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. นางสาวกัญยา  -
2. นายจตุรงค์  วงษ์เกตุ
3. นางสาวปัทมาภรณ์  วงษ์วิจารณ์
4. นางสาวศศิกานต์  เสริฐศรี
5. นางสาวสิริลักษณ์  พรมชาติ
6. นางสาวเนตรนภา  หอมเทศ
 
1. นายอำนาจ  อุทธา
2. นายกรัณย์  ทองเพ็ชร
3. นายพิทักษ์  สุมนต์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.4 ทอง 6 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวจริญญา  วงษ์ชูเวช
2. นายจิรเมธ  โรจนวิภาส
3. นางสาวชลดา  สุวรส
4. เด็กชายชานนท์  ซุยเสนา
5. นายชานนท์  ทองแก้ว
6. เด็กหญิงณัฐชา  เรืองเดชวราธร
7. นายตระการ  แก้วเจียม
8. นายธนากร  พึ่งสุข
9. นายธนากร  ทองคำ
10. นางสาวธิดารัตน์  สุภาพิชิต
11. นายธีรเมธ  สุภาศาสตร์
12. นางสาวนัฐเนตร  โต้ตอบ
13. นางสาวบุญสิตา  เรื่องประยูร
14. นางสาวปริญญา  พรึสสุจิตร
15. นางสาวปิยณัฐ  อินสงค์
16. นายพงศ์พีระ  สุภาศาสตร์
17. นางสาวพรทิพย์  จันทร์แพน
18. นางสาวพรไพลิน  จับแก้ว
19. นางสาวพัชริดา  ทรัพย์กลิ่น
20. นางสาวพิมพา  เกือสันเทียะ
21. นางสาวพิมพิศา  ด้วงประสิทธิ์
22. นางสาวภัคภร  ศรีสมุทร
23. เด็กชายภานุวัฒน์  สุวรรณธรรม
24. นางสาววณิสา  สุภศร
25. เด็กชายวรพล  ธารมัต
26. นายวรเชษฐ์  โลเกตุ
27. นายวีริศ  เสร็จแตง
28. นายศรายุทธ  มงคลยุทธ
29. นายศุภกฤต  ขวัญยืน
30. นางสาวศุภนารี  ตุ้ยสา
31. นายสุขสันต์  พุฒิวร
32. นางสาวสุธารัตน์  เกตุจำปา
33. นายสุธี  ธีระพันธ์
34. นายสุรชัย  เทียนวิมลชัย
35. นายสุรสิทธิ์  สุขประเสริฐ
36. นายอภิรักษ์  เข็มทอง
37. นางสาวอลิสา  เชิดชัยภูมิ
38. นายอัมรินทร์  สินรัตนะ
39. นางสาวเกศกนก  กมุทรัตน์
40. เด็กชายเจณรงค์  ธนะวิทย์
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
2. นายสนิท  บุญประจักษ์
3. นางสาวนิภาวรรณ  ปรีเปรม
4. นางสาวนงนุช  กำแพงจันทร์
5. นายนพรัตน์  ศรศิลป์
6. นางอัญขลี  พงษ์แตง
7. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
8. นางสาวชนิกรรดา  กิจนพศรี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 77.6 เงิน 28 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เหลืองพิทักษ์
2. เด็กชายกฤษฏา  รัมมะภาพ
3. นางสาวกัญยา  -
4. เด็กหญิงกานต์กวิน  เสน่หา
5. นายกิตติกร  ศรีเหรา
6. นายจตุรงค์  วงษ์เกตุ
7. เด็กชายจิรภัทร  ตรีกูล
8. เด็กชายฉัตรดนัย  โกษะ
9. นางสาวชนกพร  สุขสุชัย
10. นางสาวชนม์นิภา  สะแม
11. เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีสุราช
12. เด็กหญิงชุติมา  สุขสุวัฒน์
13. เด็กชายณริต  จินดาวงศ์
14. เด็กหญิงตรีดาว  วงศ์ถนอม
15. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เจริญรชตพันธ์ุ
16. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภาคีพันธ์
17. เด็กชายธีรภัทร  จีนจันทร์
18. นางสาวนริศรา  ครุฑแก้ว
19. เด็กหญิงนวมล  วิไลเวทย์
20. นายนัฐวุฒิ  วงศ์ชัย
21. เด็กชายนัฐวุฒิ  สุขสมจิต
22. เด็กหญิงนิตธิดา  ศรีสมพร
23. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทร์สว่าง
24. นางสาวปัทมาภรณ์  วงษ์วิจารณ์
25. เด็กหญิงปาริฉัตร  กิ่งชา
26. เด็กหญิงปุณยวีย์  กุขุนทด
27. เด็กชายพงษ์ปณต  ภัยนิราศ
28. เด็กชายพิชิตรัช  เว้นบาป
29. เด็กชายยศพล  จันโท
30. เด็กหญิงยอดขวัญ  ศิริไพบูล
31. นายยุทธนา  ติเล
32. นายวัชรากร  จันทร์วิบูลย์
33. นายวิรัตน์  สะถาน
34. เด็กหญิงสุธาสินี  จินดา
35. นายสุรัตน์  มีสนธิ์
36. เด็กชายเฉลิมรัตน์  เสนดม
37. นางสาวเนตรนภา  หอมเทศ
38. เด็กหญิงเพลงพิมพ์  เปรมปลื้ม
39. เด็กหญิงเมริษา  ใจประภา
 
1. นายอำนาจ  อุทธา
2. นายพิทักษ์  สุมนต์
3. นายกรัณย์  ทองเพ็ชร
4. นายทวี  ตรีพงษ์
5. นายคชาภรณ์  ปัทมังสังข์
6. นางสาวสุภัทรา  อรรถสมุทร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง 26 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  คุณคำพระ
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.6 เงิน 48 โรงเรียนบางปะอิน 1. นายณัฐวุฒิ  พันวงษ์
 
1. นายศักดิ์ชัย  หัตถกรรม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.3 ทอง 15 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ดวงดารา
 
1. นายจตุพล  โตอนันต์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.83 เงิน 24 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวพิมพา  กือสันเทียะ
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 26 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  คุณคำพระ
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.6 ทอง 5 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายวรเชษฐ์  โลเกตุ
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.17 เงิน 31 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สุดใจ
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวบุญสิตา  เรืองประยูร
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 25 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูภู่
 
1. นายจตุพล  โตอนันต์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายปริญญา  ทองศรีขาว
 
1. นายเกษม  เมาลิทอง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 60.66 ทองแดง 45 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงศรัญญ่า  ทองสืบสาย
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.33 เงิน 42 โรงเรียนบางปะอิน 1. นางสาวพิชชาพร  ศรีวิศาลภพ
 
1. นายศักดิ์ชัย  หัตถกรรม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 17 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) 1. เด็กชายอนุสรณ์  เกตุทับ
 
1. นางสาวรัชสิรี  ถวิลสุข
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง 8 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายปริญญา  ทองศรีขาว
 
1. นายเกษม  เมาลิทอง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.6 ทอง 9 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ดวงดารา
 
1. นายจตุพล  โตอนันต์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.3 เงิน 42 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวพลอยไพลิน  หาญศึก
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 78.6 เงิน 21 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กชายกฤษฏา  รัมมะภาพ
2. เด็กชายชนากร  เสมอหัด
3. เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีสุราช
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อ่วมจันทร์
5. เด็กชายธาดา  โคตวงศ์
6. เด็กชายธีรภัทร  จีนจันทร์
7. เด็กหญิงนฤมล  พวงรัตน์
8. เด็กชายนฤเทพ  ทดกลาง
9. เด็กชายพงษ์ปณต  ภัยนิราศ
10. เด็กชายภูผา  เสมอใจ
11. เด็กชายวิรัตน์  สะถาน
12. เด็กชายเจริญชัย  มุสิกะบุญเลิศ
 
1. นายคชาภรณ์  ปัทมังสังข์
2. นายอำนาจ  อุทธา
3. นายพิทักษ์  สุมนต์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 77.5 เงิน 18 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายจรรยาพร  ลาภพิสิฐพิทยา
2. นางสาวนิรชา  สกุลสุริยะ
3. นางสาวปิยะธิดา  พวงธนสาร
4. นายพงศธร  ธัญญสิทธิ์
5. นางสาวพราวพรรณ  เมืองทอง
6. นางสาวศลิษา  พงษ์บัว
7. นางสาวสุนิตา  พงษ์บัว
8. นายสุรวุฒิ  แสงประสิทธิ์
9. นางสาวอรพรรณ  บินไธสง
 
1. นายเกษม  เมาลิทอง
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง 27 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กชายฐปกรณ์  สนใจ
2. เด็กชายธนพนธ์  ประสิทธิ์
3. เด็กหญิงนัฐชนันท์  เจริญสุข
4. เด็กชายปริญญา  สุทธิสุข
5. เด็กหญิงปาลิตา  โพธิรัตน์
6. เด็กชายภูมินทร์  รอดรัศมีโรจน์
7. เด็กหญิงรมย์นลิน  อยู่มา
8. เด็กหญิงวรกมล  บุญลาโภ
9. เด็กหญิงเพชรรัตน์  มงคลแสง
10. เด็กชายโกมินทร์  ยาตรี
 
1. นางสาวนิภาวรรณ   ปรีเปรม
2. นางสาวปรียาพร  ธารีแดน
3. นางสาวนงนุช  กำแพงจันทร์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.2 ทอง 36 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายธนกร  ทองคำ
2. นายธนกฤต  มาตราเงิน
3. นางสาววณิสา  สุภศร
4. นายวีริศ  เสร็จแตง
5. นายศรายุทธ  มงคลยุทธ
6. นางสาวศศิธร  นาถเษม
7. นางสาวสุชาดา  คำประกอบ
8. นายสุธี  ธีระพันธ์
9. นางสาวอริศรา  ศรีทรัพย์
10. นางสาวเกศกนก  กมุทรัตน์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ   ปรีเปรม
2. นางสาวปรียาพร  ธารีแดน
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.4 ทอง 21 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พานกระษัย
2. เด็กหญิงชลลดา  พรมวัง
3. เด็กหญิงณริสสา  แก้วนวล
4. เด็กหญิงภาราณี  ฝั้นหลี
5. เด็กหญิงวริศรา  แก้วนวล
6. เด็กหญิงวิภาดา  บุญนะ
7. เด็กหญิงสาธิดา  อุ้มญาติ
8. เด็กหญิงสุภาพร  ภาวินัย
 
1. นางสาวนันทพรรณ  บุญมี
2. นางสาวสุภัทรา  อรรถสมุทร
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 46 โรงเรียนบางปะอิน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สมวงษ์
2. เด็กหญิงมนฑกานติ  โชติจันทร์
3. เด็กหญิงสายฝน  ศรีเพ็ญ
4. เด็กหญิงอพัชชา  แก้วมุข
5. เด็กหญิงอัมรา  เงินยิ่ง
6. เด็กหญิงเพชราภรณ์  ศรีเพ็ชร
7. เด็กหญิงใบเงิน  แซ่ซุย
 
1. นายอุดม  พิบูลย์
2. นายศักดิ์ชัย  หัตถกรรม
3. นางสาวสุทธาทิพย์  เที่ยงพูนโภค
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวกัญญาณัฐ  วันดี
2. นางสาวชลธิชา  โชติวัตร
3. นางสาวณิสรา   ศักดิ์โสภณกุล
4. นางสาวนิตยา  คาทิพาที
5. นางสาวพัตรพิมล  ดาบลาอำ
6. นางสาวพีมลดา  เกษสังข์
7. นางสาวสุพรรษา  ไวยวาสา
8. นางสาวเสาวลักษณ์  รอดบุญพา
 
1. นางสุดาพร  ยิ้มสิน
2. นางกันต์ฤทัย  พึ่งสมศักดิ์
3. นางนงลักษณ์  พันธุ์สวัสดิ์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 60.4 ทองแดง 28 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงจิดาภา  เกตุอำพร
2. เด็กหญิงชลดาพร  เหมือนเหลือ
3. เด็กหญิงชาคริยา  พึ่งเป็นสุข
4. เด็กหญิงธัญญาเรศ  โกสุมศรี
5. เด็กหญิงมนัสยา  ธารมัตร์
6. เด็กหญิงวรรณวิสา  นกทอง
7. เด็กหญิงศุภมาศ  ธนะฤทธิ์
8. เด็กหญิงเอริสา  อัทธิ์ไพศาล
 
1. นางสาวนิภาวรรณ   ปรีเปรม
2. นางสาวปรียาพร  ธารีแดน
3. นางสาวชนิกรรดา  กิจนพศรี
4. นางสาวนงนุช  กำแพงจันทร์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นางสาวกรวรรณ  โอทาตะ
2. นางสาวชุติมณฑ์  จั่นบำรุง
3. นายณัชขจร  มาตราเงิน
4. นายดนุพงษ์  แสงอาทิตย์
5. นางสาวดารัตน์  ไกรวิชา
6. นางสาวธนพร  โอภาส
7. นางสาวมัณฑนา  ขำเจริญ
8. นางสาวรัชดาภรณ์  เอี่ยมพงษ์
9. นางสาวรัตนากร  โตพ่วง
10. นางสาวลูกน้ำ  อยู่คง
11. นางสาวอมิตา  สว่างเหมือน
12. นางสาวอาภาวี  สุขสุมิตร
13. นางสาวเสาวลักษณ์  เนื่องอุทัย
 
1. นางสาวผกามาศ  กิตติเจริญโชคชัย
2. นางสาวกาญจนา  แก้วสุข
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 77 เงิน 8 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กชายกิตติธร  สุขเกษม
2. เด็กหญิงกิตติพร  น้อยประเสริฐ
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีภักดี
4. เด็กชายอดิเทพ  ปาสะและ
5. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีขวัญใจ
 
1. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
2. นางสาวศิรินภา  ปิดตาฝ้าย
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 72.67 เงิน 15 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงวรดา  สุขนุ่น
2. เด็กชายอโนทัย  จิตรีธรรม
 
1. นางสาวสุชัญสินี  อิสระชัยเสาวกุล
2. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 47.8 เข้าร่วม 44 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 1. เด็กหญิงเวโรนิกา  เกรซ ปาทาเลย์
 
1. นายวรรณพร  ตรีสง่า
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.5 ทอง 29 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อาดำ
 
1. นางสุกัญญา  เจริญสุข
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.33 ทอง 42 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวมนต์ชญา  หล้าบุดดา
 
1. นางปาริชาติ  ยมวรรณ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75.67 เงิน 48 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงณัฐริกา  บัวใหญ่
2. เด็กหญิงปริยา  เหลืองมงคลกุล
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สังข์นิลแก้ว
4. เด็กหญิงสุพัตรา  พงษ์ฉาย
5. เด็กชายหรันย์  เหมะนิล
 
1. นายชณาสิน  นาคาวงค์
2. นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95.67 ทอง 13 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาวชนานันท์  สิงโตขำ
2. นางสาวณัฏฐณิชา  มาลาอี
3. นายธีรภัทธ์  อาโป
4. นางสาวพัทร์ธีรา  อินนุ่น
5. นางสาวมาราตรี  ทรัพย์มั่งคั่ง
 
1. นางสุกัญญา  เจริญสุข
2. MissCaroline  Wairimu
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวฐิติกาญจน์  ศรีนวล
2. นางสาวศุภากร  วรวงษา
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  กุศล
2. MissHanna  Ji
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 38.3 เข้าร่วม 48 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวชนากานต์  เหมือนแจ่ม
2. นางสาวณัฏฐา  พรหมเอื้อ
3. นางสาวณัฐวดี  ไวยกิจจี
4. นางสาวนริศรา  บัวลอย
5. นางสาวอนันตญา  ศักดิ์สอาด
 
1. นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสดิ์
2. Mr.Minglin  Guo
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.2 ทอง 22 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายธนชัย  อำรุงจิตชัย
2. นายนันทะชา  มาตรทอง
3. นางสาวภิรมญา  ไวยบุรี
4. นางสาวมัญชุพร  รอดเอี่ยม
5. นางสาวสุภาพร  แจ่มทับทิม
 
1. นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน
2. นางสาวศิริวรรณ  โอริส
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85.25 ทอง 7 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายพงศธร  อินทแสน
2. นางสาวพรชนก  กระจ่างจิตกุล
3. นางสาววณิชชา  บุญช่วย
4. นางสาวสุภาพร  หอมหาญ
5. นางสาวสโรชา  พวงบุปผา
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  กุศล
2. MissHanna  Ji
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 64.32 ทองแดง 45 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงศศิรัศม์  รักชาติ
2. เด็กหญิงโสสุภา  จาดบัญดิษฐ์
 
1. นางชิรินท์ณา  อินทร์อ่ำ
2. นางสุกัญญา  เจริญสุข
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 66.12 ทองแดง 40 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นายอังกฤษ  เนื่องบุญมา
 
1. นางสาววีรยา  เย็นมาก
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.96 ทอง 34 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กชายจักรินทร์  มิ่งมะณี
2. เด็กชายธนพล  ศรีเจริญ
3. เด็กชายบัณฑิต  แจ่มกฐิน
4. เด็กชายพีรพัฒน์  จำปานวน
5. เด็กชายภครพล  สุภาพ
6. เด็กชายมั่นคง  บรรทัดกิจ
7. เด็กชายวัชรพล  สอนนุ่ม
8. เด็กชายอนุวัฒน์  สุขเจริญ
 
1. นายณัฐพงษ์  ก้อนทอง
2. นายสายชล  สวนหลวง
3. นายปรัชญา  รุ่งเรือง
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.29 ทอง 14 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นายจิรัฐ  ขุนทอง
2. นายธนภูมิ  ขาวผ่อง
3. นายธนากร  พันดนตรี
4. นายธานนท์  สุขเกษม
5. นายภานุวัฒน์  ทรัพย์งาม
6. นายวรธนกร  ปพนธาวินโชค
 
1. นายสุชาติ  ม่วงคำ
2. นายสมพร  วังสงคราม
3. นายนพวรรษ  มะลิป่า
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 33 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญบาล
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  เริงศาสตร์
3. เด็กหญิงฬุจิรดา  ศรีนิยม
 
1. นางกาญจนา  กลัดทอง
2. นางสรินยา  พระจันทร์ศรี
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 45 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. นางสาวกุสุมา  ดาทอง
2. นางสาวสุภาพร  แต่งงาม
3. นางสาวเจนจิรา  ไวยจะรา
 
1. นางจิราภรณ์  กองคูณ
2. นายนเรศ  อินโท
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 46 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงมณฑิตา  จันทร์นวลศรี
2. เด็กหญิงวรฤทัย  พงษ์สมบูรณ์
 
1. นางสาวกิ่งดาว  อรรถจรูญ
2. นางสาวนงนุช  กำแพงจันทร์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.67 ทอง 5 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  ดอนอ่อนจ้อม
2. เด็กชายสกรรจ์  โฉมจันทร์
 
1. นางสาวผกาทิพย์  ทองอิ่ม
2. นางสาวทิพวรรณ  ศรีสมร
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 18 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวยุพเรศ  ฤกษ์โรจี
2. นางสาวอภิชญา  รอดเพ็ชร
 
1. นางจารีรัตน์  จันทร์กลิ่นหอม
2. นางสาววรรณภา  เย็นมนัส
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงภทรวรรณ  กองกมล
2. เด็กชายเรืองวิทย์  ฤทธิศร
 
1. นายอนุชา  เฟื่องศรี
2. นางสาวสุพิชฌาย์  ธานีเจตน์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60.67 ทองแดง 23 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวจันทิมา  ไตรจินดา
2. นางสาวสุมลทิวา  กลางสุข
 
1. นายอนุชา  เฟื่องศรี
2. นายปิยณัฐ  สุขสมพืช
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงกรกนก  พิศมัย
2. เด็กหญิงญามณี  สีไพรอ่อน
 
1. นางณัษฐพร  ฮีมวาต์
2. นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 29 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กชายจักรพงษ์  เริงโพธิ์
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ไกรสโมสร
 
1. นายถนอม  เอื้อสุนทรสกุล
2. นางสาวจิตรลดา  ศรีจันทร์ดี
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงสาธิตา  หมากทะลาย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประไพบูลย์
 
1. นายถนอม  เอื้อสุนทรสกุล
2. นางสาวจิตรลดา  ศรีจันทร์ดี
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นายณัชขจร  มาตราเงิน
2. นางสาวรวงข้าว  บุญปลูก
 
1. นายถนอม  เอื้อสุนทรสกุล
2. นางสาวจิตรลดา  ศรีจันทร์ดี
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 57.33 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นางสาวกรกนก   ศรีพงษ์วิไลยกุล
2. นางสาวสุภาภรณ์  ธารามัติ
 
1. นายถนอม  เอื้อสุนทรสกุล
2. นางสาวจิตรลดา  ศรีจันทร์ดี
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50.67 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายชยานันต์  วงศ์ทองเวชกุล
2. นายโฆษิต  ทรัพย์เรือง
 
1. นายชินวัจน์  ธนโชคปัณณภรณ์
2. นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 16 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กชายกนกพล  พรหมทา
2. เด็กชายชนาธิป  ถนอมญาติ
3. เด็กชายนันทวิชญ์  ดีหมื่นไวย
 
1. นางสาวรมณภัทร   ลีวรรณ
2. นางสาวกัญญา  อินทร์กอง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 26 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายจิรายุส  มณีตัน
2. นายธีราเมธ  สุภาศาสตร์
 
1. นางจารีรัตน์  จันทร์กลิ่นหอม
2. นายปิยณัฐ  สุขสมพืช
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กชายมายด์  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายสิทธิชัย  เนื่องอาโรย
3. เด็กชายอรุณชัย  สามล
 
1. นายปิติพงษ์  คำพระ
2. นายปกาสิต  เอี่ยวสกุล
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  กาศกระโทก
2. นายภัทรดนัย  บุญเลิศ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  อาธร
 
1. นายชัยพฤกษ์  เอี่ยมสะอาด
2. นายปกาสิต  เอี่ยวสกุล
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มงคลภักดิ์
2. เด็กชายนวพล  กุลภา
3. เด็กชายภูธเรศ  ทองจรัส
 
1. นายอนุชา  เฟื่องศรี
2. นายปิยณัฐ  สุขสมพืช
 
148 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. นางสาวชนาภา  สุขสุมิตร
2. นายนทีธรณ์  สิงห์สุวรรณ
3. นางสาวสุดาพร  สมเพราะ
 
1. นายปิติพงษ์  คำพระ
2. นายปรีดาพร  แสงจันทร์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78.33 เงิน 38 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สาระสันต์
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  ธรรมเที่ยง
3. เด็กชายนันทวัฒน์   เรืองอุไร
 
1. นางสาวสมศรี  กิจพายัพ
2. นางสาวรจนา  พวงพยอม
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 70.33 เงิน 39 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวจีราภา  นุชนวล
2. นางสาวอรวรรณ  ทามะ
3. นางสาวอาทิตยา  เกิดนิมิตร
 
1. นายเฉลิมชาติ  นาคจรูญ
2. นางปราณี  มงคลหล้า
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 41 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงกมลชนก  จำนงค์
2. เด็กหญิงชิดชนก  ประภาศรี
3. เด็กหญิงอารยา  บุญช่วย
 
1. นางเกวลิน  ณัชธินิกปีติ
2. นายประธาน  พะลาด
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.66 ทอง 18 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวปภาดา  กำลังพันธ์
2. นางสาวพิมชนก  ดกงาม
3. นางสาวพิลัยพร  สุขีรัตน์
 
1. นางเกวลิน  ณัชธินิกปีติ
2. นายอมร  ขามธาตุ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 71 เงิน 43 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐรวดี  สภาพพร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์เปีย
3. เด็กหญิงทักษิณา  ทองเถาว์
4. เด็กหญิงธนพร  ประภาศรี
5. เด็กหญิงภัชริน  วุฒิสันต์
6. เด็กหญิงอริสรา  คล้ายสิทธิ์
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
2. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
3. นางทัศดี  ลาภหลาย
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 20 โรงเรียนบางบาล 1. นายชาญชัย  สำโรงแสง
2. นางสาวศิริลักษณ์  เจริญไทย
3. นางสาวศุภลักษณ์  เนตรสว่าง
4. นางสาวอมรรัตน์  เจริญลาภ
5. นางสาวอัจฉรา  บุญมั่น
6. นางสาวเพ็ญทิพย์  เจริญไทย
 
1. นายจิณณพัต  ปั้นดี
2. นางสาวนันทนา  แหวนนาค
 
155 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  ไวยฤทธิ์
2. เด็กหญิงนาเดีย  สุขสาลี
3. เด็กหญิงเนตษรินทร์  แสงทอง
 
1. นางสุภาภรณ์  ปิ๋วธัญญา
2. นางสาวอารมณ์  เหล่าศิริวัฒนา
 
156 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 50 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายธีระยุทธ  สุขขีชิต
2. นายพุฒิธร  ไตรโชค
3. นางสาวภัทรวดี  สภาพโชติ
 
1. นายอมร  ขามธาตุ
2. นางเกวลิน  ณัชธินิกปีติ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.66 เงิน 49 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงทอฝัน  กรมเวช
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ดาวฤกษ์
3. เด็กหญิงสุนันทินี  วิเชียรชัย
 
1. นายรังสรรค์  จันทรกระจ่าง
2. นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 79.67 เงิน 42 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  สิงห์แก้ว
2. นางสาวรติกาล  โฉมตระการ
3. นางสาวอรอนงค์  รอมาลี
 
1. นายฉัตรชัย  ภิญญะวรรณ
2. นายพิษณุุ  ศรีสุวรรณ์
 
159 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 25.33 เข้าร่วม 46 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงปิ่นยฉัตร  กรัดคร้าม
2. เด็กหญิงวรพรรณ  จันทร์สอน
3. เด็กหญิงสุทธิดา  สุขสวัสดิ์
 
1. นายอมร  ขามธาตุ
2. นางสาววราภรณ์  กำลังดี
 
160 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 79.33 เงิน 17 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวกมลวรรณ  ขำถวิล
2. นางสาวฉันชนก  เกิดสุภาพ
3. นายณัฐิวุธ  ศากรณ์
 
1. นางภารดี  ช่วยนา
2. นางปิติพร  ธรรมวิชา
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงกัลยา  ขันทรูจี
2. เด็กหญิงกุลปริยา  พรมนิ่ม
3. เด็กหญิงปาณิศา  วุฒิเวช
 
1. นางสาวอัญชลี  กลิ่นชื่น
2. นางสาวอริยา  กันทะวงค์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 17 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวกัญณภัทร  สีชาวนา
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ภาณุภาพศรี
3. นางสาวเบญจมาศ  พรรณลำเจียก
 
1. นางสาวอัญชลี  กลิ่นชื่น
2. นางสาวอริยา  กันทะวงค์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 14 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. เด็กหญิงมนฤทัย  อรรถมงคล
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  มีประเสริฐโชค
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ศุภผ่องศรี
 
1. นางทิพย์วิภา  สุวรรณหงษ์
2. นางฉลวย  สอาดเอี่ยม
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 77.66 เงิน 48 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวนันทิกานต์  สุขสมพืช
2. นางสาวนิศารัตน์  แสงภารา
3. นายเอกราช  ธาราทรัพย์
 
1. นางทิพย์วิภา  สุวรรณหงษ์
2. นางฉลวย  สอาดเอี่ยม
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 35 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงภิญญมาศ  ชุมละออง
2. เด็กหญิงเกตุวดี  กล่อมสุนทร
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เรือนทอง
 
1. นางสมคิด  เปลื้องทุกข์
2. นางสาวพิภูษณา  พันธุ์วรรณะ
 
166 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง 11 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายกิตติพล  พบอาชา
2. เด็กชายศุภกรณ์  ใหมคำ
3. เด็กหญิงอรุณกมล  กล่อมฤทธิ์
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
2. นางทัศดี  ลาภหลาย
 
167 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวณัฐนิชา  วิเศษสุวรรณ
2. นางสาวปวิชญา  สาระทวย
3. นางสาวอาภาภรณ์  ป้อมลอย
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
2. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
 
168 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงอทิตยา  คชาไพร
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 17 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายเพชร  แย้มโสภี
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงสุพัชรินทร์  วงษ์อักษร
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายกรวิทย์  กาญจนะสมบัติ
 
1. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวฐานิดา  ครองศักดิ์
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
173 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 5 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายธันวา  ภู่สุวรรณ
2. นายไตรภพ  อินทร์สมบูรณ์
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
2. นายถาวร  ทิพย์โสต
 
174 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 10 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายนุกูล  อาระหัง
2. นายภานุมาศ  เล็กประทุม
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
2. นางทัศดี  ลาภหลาย
 
175 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 4 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายอัษฎาวุธ  เอี่ยมสะอาด
2. นายเอกลักษณ์  คำหรรษา
 
1. นายถาวร  ทิพย์โสต
2. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร