สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายธาราวรรษ  สังข์ป่า
 
1. นายอธิท  อธิวรปัญญากุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74.33 เงิน 37 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 1. นางสาวอัญชลิตา  จันตรีสุคนธ์
 
1. นางสาวสุพัชชา  เครือฉิม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบางปะหัน 1. เด็กหญิงพรรณนิศรณ์  เจริญผล
 
1. นายจิรายุทธ  จิรวงษ์ศิริ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76.5 เงิน 10 โรงเรียนบางปะหัน 1. นางสาวศิรินทิพย์  จันทร์กลาง
 
1. นายสุวิจักขณ์  ขันสัมฤทธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78.66 เงิน 15 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายอภินันท์  โชตินอก
 
1. นายธีรวีร์  แพบัว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74.66 เงิน 32 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวสุกัญญา  พราหมณ์ลอย
 
1. นางสาวรัตนา  โพธิ์งาม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.66 ทอง 7 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุปรียา  เอนอ่อน
 
1. นางสาววรรณภา  หมวกอิ่ม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 73.67 เงิน 24 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายพิพัฒน์พล  มั่นเขตวิทย์
 
1. นางปฐมาวดี  คุ้มภัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 27 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกฤตณิชาภรณ์  วงษ์กฤษ
2. เด็กหญิงณิชา  สุวรรณทัศน์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฤทธิ์ถาวร
 
1. นางสาวแสงสุรี  วาดวิจิตร
2. นางรัชนีวรรณ  รื่นสุนทร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวบูชิตา  สร้อยโสภณ
2. นางสาวพัทธนันท์  แก้วแกมสี
3. นางสาวสุพิชญา  ศรีโคตร
 
1. นางรัชนีวรรณ  รื่นสุนทร
2. นางสาวแสงสุรี  วาดวิจิตร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 76.33 เงิน 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมลชนก  บวดขุนทด
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชำนาญ
 
1. นางมันทนี  บุญฤทธิ์
2. นางสาวฐิติพร   จันทร์หอม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวปัณณพร  จุ้ยสาย
2. นายรัตนชัย  พรรณสาร
 
1. นางมันทนี  บุญฤทธิ์
2. นางสาวนภาพร  แดนตะเคียน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 38 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  น้อยจันทร์ไทย
2. เด็กหญิงปิยธิดา  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางสาวกนกรัตน์  สิทธา
2. นางนันทา  ใจกล้า
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 71.93 เงิน 34 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจารุมน  กัลยานันฑปรีชา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  เกษรโอสถ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 21 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปราณปรียา  สุเมธาธิกุล
 
1. นายอัศวิน  พุ่มมรินทร์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 31 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายปิยพัทธ์  ขวัญแก้ว
 
1. นายประจวบ  แสนชัย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65.63 ทองแดง 17 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจินต์ชนก  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
2. เด็กหญิงนันทิชา  ภาคารูป
3. เด็กหญิงอัญชิสา  เสาวนียากร
 
1. นายอัศวิน  พุ่มมรินทร์
2. นางสาวกาญจนา  กลับเป็นสุข
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87.9 ทอง 6 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวณิชาพัฒน์  ประภากมล
2. นางสาวนพัสร  รัตนพันธ์
3. นางสาววรนุช  ท้วมประถม
 
1. นางสาวยุวดี  พันธ์สุจริต
2. นางสาววิมลพันธ์  ทรายทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 26 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนัชพร  สุนย์ตะคุ
2. เด็กหญิงปาณิสรา  นาคประสิทธิ์
3. เด็กหญิงปาลิดา  เกตโล
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  กลั่นศรี
2. นางสาววรเนตร  พิชิตเกริกพล
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 51.88 เข้าร่วม 34 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวปวีณ์นุช  ศักดิ์เจริญชัย
2. นางสาววรภัทฐ์กมล  กิจพิพัฒน์
3. นางสาวศุภกานต์  เรืองจันทร์
 
1. นางสาวพิไลพร  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวมาศสิริ  เหมือนเพชร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 42.8 เข้าร่วม 29 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. เด็กหญิงพิชญา  ทองสุกดี
2. เด็กชายภาคภูมิ  มะสีพันธ์
 
1. นายธีระยุทธ  โพธิ์ศรี
2. นางลัดดา  ภูดิน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 46 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวณชกร  กุลภา
2. นางสาวปัณณพร  อินทองรัตน์
 
1. นางวิจิตรา  ป้อมนาค
2. นางสาวกมลชนก  อารีชาติ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  มหาราช
 
1. นางสาววรรษมล  สี่เหนี่ยง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 43 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวยุวดี  คำสอน
 
1. นายยุรนันท์  อัตตะสาระ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 81.83 ทอง 17 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายณภัทร  สรวลเสน่ห์
2. เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีบูรพาภิรมย์
 
1. นางสาวอัจฉริตา  จิตสกุลชัย
2. นางสาวมะลิวัลย์  เลี้ยงศิริ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 83.54 ทอง 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายอมฤต  คงสุภาพ
 
1. นางสาวรสริน  ตัญญวงษ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 49 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 1. เด็กชายชนกานต์  บัวหลาด
 
1. นายณรงค์  คำดี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 50 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายภาณุวิชญ์  โลจายะ
 
1. นางสาวจิตราพร  โลหาชีวะ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 23 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อ่างทอง
2. เด็กหญิงพรยมล  ดลธนเสถียร
3. เด็กหญิงภัทรพรรณ  สนธิพันธ์
 
1. นางสุรีพร  วิทยาวราพงศ์
2. นางโสรญา  จันหวา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26.5 เข้าร่วม 19 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกรชนก  พราหมณโชติ
2. นางสาวชนกนันท์  เฉลิมบุญ
3. นางสาวทอฝัน  วรัญญ์
 
1. นายสถิตย์ภัทร  วงศ์สว่าง
2. นางสาววราภรณ์  คงสมศักดิ์สกุล
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.4 ทอง 33 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  คงรื่นเริง
2. เด็กหญิงนววรรณ  เฟื่องทอง
3. เด็กหญิงศุภารัตน์  สุดใจ
 
1. นางประภัสราภา  จันทรวงศา
2. นางสาวฐาปนี  เทียนมาศ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.4 เงิน 27 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. นางสาวกิตติกา  วารินทร์
2. นางสาวธนัชชา  หรั่งกระโทก
3. นางสาวเจนจิรา  ยอแสง
 
1. นางสาวนิสา  ตาสว่าง
2. นางสุดาพร  อารีย์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70.2 เงิน 27 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงลลิตา  ชื่นขาว
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  ชนะโลก
3. เด็กหญิงสุภวิกา  ภาคทิพย์
 
1. นางประภัสราภา  จันทรวงศา
2. นางฐาปนี  เทียนมาศ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 35 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวนภัสสร  ศรีพุ่ม
2. นางสาวภัคนันท์  ชาญสมัย
3. นางสาวศุภรัศมี  ฉายาลักษณ์สกุล
 
1. นายนาวิน  แป้นเหลือ
2. นางเพ็ญลภา  การีกลิ่น
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 49 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงญาณิศา  ไพศาลวรเกียรติ
2. เด็กหญิงอชิรญา  เขียวมณี
3. เด็กหญิงเขมจิรา  วันทอง
 
1. ดร.ณัฐมน  สุชัยรัตน์
2. นายวรรธนชาติ  แก้วนุช
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.2 เงิน 50 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวนพมาศ  คงรื่น
2. นายวรากร  วัฒนกาล
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ฉิมพลี
 
1. นายสรรพสิทธิ์  โกศล
2. นางสาวสุภาพร  สมานเกียรติ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 12 โรงเรียนบวรวิทยา 2 1. เด็กหญิงพรทิพย์  เสถียรเพียร
2. เด็กชายรัฐชานนท์  ชูทอง
 
1. นายชาญณรงค์  เชยกระสินธุ์
2. นายไพรวัลย์  รัตนานิพนธ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 21 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นางสาวผกาวรรณ  มังสา
2. นายพรชัย  แจ้งประยูร
 
1. นางสาวนิตยา  บัวขำ
2. นางวารุณี  สุ่มมาตย์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67.71 ทองแดง 21 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐชานนท์  สงวนทรัพย์
2. เด็กชายธนภัทร์  บุญภักดี
 
1. นายธวัชชัย  เพ็ชนี
2. นางพรพิมล  ส้มทอง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 31.46 เข้าร่วม 50 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสารญา  ยินดี
2. เด็กหญิงอรัญญา  สุทธิศักดิ์
 
1. นายอิระชา  นกขุนทอง
2. นางสาวพัชรินทร์  วงษ์ลอย
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายพิธิวัฒน์  มูลสาร
2. นายสิรวิชช์  สังข์ทอง
3. นายเฉลิมชาติ  หมื่นจำนงค์
 
1. นางพรพิมล  ส้มทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์  ม่วงกรุง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 32 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกพร  สุขจีน
2. เด็กหญิงนิรัญญา  เฉลิมกาย
3. เด็กหญิงมณฑิรา  ธีตารักษ์
4. เด็กหญิงสิริยุพา  ขันธเกตุ
5. เด็กหญิงอริสรา  ฆ้องทอง
 
1. นางพัลลภา  กมลพันธ์
2. นางสาวสิริรัตน์  พาลีเดช
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77.4 เงิน 24 โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" 1. นางสาวกมลพร  ทรหาร
2. นางสาวกินรี  โชติรัตน์
3. นางสาวธนพร  ควรแถลง
4. นางสาวพัชรินทร์  คงสมจิตร์
5. นางสาวเยาวมาลย์  งามเนตร
 
1. นางสาวสุนทรีพร  อำพลพร
2. นางสาวมนัสชนก  ละออศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง 4 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. เด็กชายธนภัทธ์  แจ้งสว่าง
2. เด็กชายธนรัฐ  พระสุรัตน์
3. เด็กชายนรบดินทร์  อยู่ดี
4. เด็กชายพรชัย  พิลาวงษ์
5. เด็กชายพันธ์รัตน์  วงชัยวรรณ์
 
1. นางสาวทัศวรรณ์  รัมมะเพียร
2. นายกรวิชญ์  ทับทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นายกิตติชัย  ชาลีนพ
2. นายวัชรินทร์  เที่ยงธรรม
3. นายสุรชัย  สีแดง
4. นายอภิวัฒน์  สุขขีวุฒิ
5. นายเมธัส  ผดุงชอบ
 
1. นายกรวิชญ์  ทับทอง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.8 ทอง 11 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกีรติ  อินทเสน
2. เด็กหญิงนิรญา  มงคลยุธ
3. เด็กชายรติกร  เรองโอสถ
4. เด็กชายสุวรรณภูมิ  บัวทอง
5. เด็กหญิงเจนจิรา  รุ่งจำรัส
 
1. นายธีรการณ์  สุสุขเสียง
2. นายทศพล  อินน้ำคบ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นายกล้าณรงค์  มีสมโฉม
2. นางสาวพัสฐพร  ศรีเจริญ
3. นางสาววรรนิสา  รุ้งกสัตรา
4. นางสาววิชชุตา  แสงฟ้า
5. นางสาวสุนิสา  พูลสวัสดิ์
 
1. นายนันทมิตร  สุภสิงห์
2. นางอุทัยรัตน์  ศรีอนันต์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 78 เงิน 19 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายกฤตเมธ  ไชยสิทธิ์
2. นายชัยวสา  มงคล
3. เด็กชายธนกฤต  ยุวนบุณย์
4. เด็กชายนวพล  แย้มพยุง
5. เด็กหญิงนิศารัตน์  จันทร์โอ
6. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พรมทา
7. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  หฤทัยถาวร
8. นางสาวปารมี  จงเจตดี
9. เด็กชายพงศ์ศรัณย์  สีเหลือง
10. นายพัทธดนย์  เทวานฤมิตร
11. เด็กชายพีรชัช  สุดกังวล
12. เด็กชายภลภรรดิ์  ผ่องอ่อน
13. เด็กชายภาคภูมิ  หมีมงคล
14. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์โอภาส
15. เด็กชายศิวัช  จันทร์สว่าง
16. เด็กชายอภิสิทธิ์  พวงสังวาลย์
17. นางสาวอมริศรา  ศรีชมภู
18. นายเจษฎา  สาสาร
19. เด็กหญิงแพรว  บัวสม
20. นายไกรสร  ศรีเจริญ
 
1. นางภัสราภรณ์  นาคสู่สุข
2. นางอวยพร  วงค์ประดิษฐ์
3. นางสาวมยุรา  อรรถพจนี
4. นางสาวผกามาศ  เพชรรัตน์
5. นายประโยชน์  จุลวานิช
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84 ทอง 15 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจิราวรรณ  อ่วมสุข
2. นางสาวชลดา  โอ่งเคลือบ
3. นางสาวชุลีพร  อุตราวัน
4. นายชูศักดิ์  คำดี
5. นางสาวณัฐนิกา  กริ่มใจ
6. นายณัฐพล  ฉุนพานิชย์
7. นายณัฐวุฒิ  เกินชัย
8. นายติณณภพ  นาคากุล
9. นายธิติพัทธ์  ขันธเนตร
10. นายธีรพงษ์  แจ้งเจตต์
11. นายภูวดล  ปงการี
12. นางสาววิชาญา  วิตานุช
13. นายศรายุทธ  ผิวแก้ว
14. นายศุภกฤต  ภาคเพียร
15. นายศุภวิชญ์  โคช่วย
16. นายสิริวัฒน์  ลาภชัย
17. นายสุรศักดิ์  ลาวกาว
18. นายอนุเทพ  จูปรางค์
19. นางสาวอาทิตยา  รักษาไทย
20. นางสาวอาทิตยาภรณ์  มีสินทรัพย์
 
1. นายศรายุทธ  ภาคาแพทย์
2. นางอัมพร  ศรีภูมิ
3. สิบเอกนุกูล  แสงสมราษฎร
4. นางสาวกรรัตน์  ฟองเพชร
5. นางรุจิรา  ศรนารายณ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 17 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงประณยา  สุทธจันทร์
 
1. นางสาวจิตติมา  ชาติสกุล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.67 ทอง 4 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวชรินรัตน์  ชูริบัตร
 
1. นางสาววิมลวรรณ  บุญเจริญ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.33 เงิน 41 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงรังสิมา  ปัญญามี
2. เด็กชายอนุศักดิ์  เมืองนาคิน
 
1. นายฉัตรชัย  สัตบุษ
2. นางอัมพร  กองโชค
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.25 ทอง 33 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. นายปกรณ์  ตั้งประพฤติดี
2. นางสาวสมาพร  มนต์ฤาษี
 
1. นางณัติยา  แท่นมณี
2. นายสัญชัย  กรอบมุข
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.25 ทอง 38 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลณัฐ  ศรีน้ำเงิน
2. นางสาวกวินธิดา  อ่อนหวาน
3. เด็กหญิงกานต์ติมา  สุทธากร
4. นางสาวชนิตรา  เสือเปรียว
5. เด็กหญิงธนพร  มีพร้อม
6. เด็กหญิงธนิษฐา  สิงห์โตขำ
7. นางสาวธัญชนก  อิ่มแล่ม
8. เด็กหญิงพิมพ์ปภัสสร  ภู่สวัสดิ์
9. นางสาววริศรา  นุสติ
10. นางสาวสุขทิษา  วีระพงษ์
 
1. นางสาวนภัทรชนก  กุลเจริญ
2. นางสาวสุชาดา  ศรีไชย
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. นางสาวกัณฐิกา  สุทะ
2. นางสาวฐิติรัตน์  ประสาททอง
3. เด็กหญิงธนวรรณ  บุรีรักษ์
4. เด็กหญิงนพรัตน์  บางโม้
5. เด็กหญิงบุษบา  สวนสิน
6. เด็กหญิงพรนิภา  เมืองเรือง
7. เด็กหญิงภัสศิวรรณ  ชุมรัมย์
8. เด็กหญิงลดาวัลย์  เรืองภู่
9. เด็กหญิงวาสนา  ป้อมน้อย
10. เด็กหญิงเบญจพร  พรมอินทร์
 
1. นางจีรวรรณ  สุขมังสา
2. นายพิชิตชัย  มากประมูล
3. นายนัฐพล  ชูทอง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 81 ทอง 17 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  กระจ่างพันธ์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ใจเฉื่อย
3. นางสาวฐิติพร  เสถียรพันธุ์
4. นางสาวณิชากร  นามนา
5. เด็กหญิงธัญชนก  ตัณฑุลอุดม
6. เด็กหญิงปนัดดา  มงคล
7. นางสาวพรรณนิภา  โพธิ์ชีพันธ์
8. นางสาววิลาวัลย์  วงษ์เพ็ชรเขียว
9. เด็กหญิงเวธินี  นวลเนตร
 
1. นายนิทัศน์  แป้นอ้อย
2. นายสาโรช  เนคมานุรักษ์
3. นางสาวกนกศรี  พงษ์เทียน
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปิยธิดา   ทนงศักดิ์
2. เด็กหญิงอธิชา  สมฤทธิ์
 
1. นางนาฏนลิน  จุลโมกข์
2. นางสาวมรรษวรรณ  ศุภเวที
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73.5 เงิน 44 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวจารุวรรณ  ดำคุ้ม
2. นางสาวพิชญา  นามกุล
 
1. นางสาวสุวรรณา  แสนสุข
2. นางวิจิตร  ดัดเพชร
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายอรรณพ  สัทธศรี
 
1. นายรัตน์ตพงษ์  เจริญงามสกุล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน 29 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 1. นายรณชัย  พระเมือง
 
1. นางสาวแพรพรรณ  บุญส่ง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ทองประมูล
 
1. นายรัตน์ตพงษ์  เจริญงามสกุล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76.66 เงิน 25 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 1. นางสาวระพีพรรณ  สำลี
 
1. นางสาวแพรพรรณ  บุญส่ง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 41 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุเมธินี  เกตุศักดิ์
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  สุทธิลักษณ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78.3 เงิน 16 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายธนภัทร  แย้มสังข์
 
1. นางจุฑามาศ  ทองอร่าม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกฤตยาณัท  ขาวสำลี
 
1. นายรัตน์ตพงษ์  เจริญงามสกุล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายอณุศักดิ์  กองแก้ม
 
1. นางจุฑามาศ  ทองอร่าม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 31 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ตรีเกษม
2. เด็กหญิงสุจิตรา  มั่นแสง
 
1. นายสุดใจ  ขวัญดำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนุรักษ์  รุ่งเรือง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 33 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอมลาลักษณ์  วงศ์สุกรรม
 
1. นางสาวอิศราภรณ์  สุทธิลักษณ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 21 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายสหัสวรรษ  เลิศศิริ
 
1. นายสิรภพ  ทองอร่าม
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 64.3 ทองแดง 43 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  หาวิถี
2. เด็กชายจารึก  นิลพัฒน์
3. เด็กชายสุทิวัส  เกษตรสุขถาวร
 
1. นายสุดใจ  ขวัญดำ
2. นางจิราภรณ์  ละอองศรี
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 74.6 เงิน 21 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (ม.1-6) 1. นางสาวกนกกาญจน์  ปิ่นเอก
2. นายสมพงษ์  ทองศรี
3. นายสุรศักดิ์  กองศรี
 
1. นางสาวสุภาพร  บุญเจริญ
2. นางสุพัชรา  เดชเสถียร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายธาราวรรษ  สังข์ป่า
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายธนวัฒน์ทศพร  จันทร์อ่อน
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายสิทธินนท์  แจ้งใจ
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวพรณุภา  มีชูเกศ
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายปรมินทร์  ภิญมิตร
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายภูมิพัฒน์  จันทร์อ่อน
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ดีนิคม
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวชลธิชา  กรีวิเวก
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายภูริณัฐ  ยินดีวิทย์
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวสริตา  อุดบัววงค์
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 21 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธารฟ้า  อุดบัววงค์
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 71.33 เงิน 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวเจนณิสา  มีโชคดี
 
1. นางสุดารัตน์  เทศเวทินากร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พิมพา
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 69.66 ทองแดง 21 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวจีรพร  พุฒิเพ็ญ
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94.6 ทอง 4 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายทรงพล  ดอกไม้แก้ว
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94 ทอง 7 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวอัจฉราพรรณ  กลับไทย
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายหะรินธร  อินทรประสิทธิ์
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายนัฐพล  อนันตริยกุล
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 23 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เนียมหอม
 
1. นางสุดารัตน์  เทศเวทินากร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 16 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวฐิติมา  รัชชุรัตน
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 82 ทอง 19 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวฐิติมา  รัชชุรัตน
2. เด็กหญิงธนพร  พลศักดิ์
3. เด็กหญิงธัทรพร  บำเพ็ญบุญ
4. นายนัฐพล  อนันตริยกุล
5. นายปุระชัย  คำดี
6. นายวัฒนา  พรรณโภชน์
7. นายศรันย์  สุวรรณพงศ์
8. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  มีสมสิบ
9. เด็กหญิงสุริยพร  ศิริพฤกษ์พงษ์
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
2. นางสาวณิชพร  แก้วสถิตย์
3. นายกิตติ  คงเจริญ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 81 ทอง 22 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวฐิติมา  รัชชุรัตน
2. เด็กหญิงดวงดี  วิถีไพร
3. นายธนกร  เกิดทรัพย์
4. นางสาวธนัชญา  พุฒิเพ็ญ
5. นางสาวนงลักษณ์  บุญยืน
6. นางสาวปวีณา  บุตกร
7. เด็กชายพงษ์ศธร  อิศรางกูร ณ อยุธยา
8. นายภานุมน  มีนิล
9. นายภูผา  สะแกคุ้ม
10. เด็กชายวรวิทย์  พงษ์ภมร
11. นางสาวศศินรี  อภิรักษ์
12. เด็กชายสรกัณ  ดวงทวีป
13. เด็กชายอรรถสิทธิ์  บัววิจิตร์
14. นายอิทธิพัทธ์  สว่างญาติ
15. นายเจษฤทธิ์  บำรุงงวงษ์
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
2. นางสาวณิชพร  แก้วสถิตย์
3. นายกิตติ  คงเจริญ
4. นายบุญธนา  จำพรต
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวชลธิชา  กรีวิเวก
2. นายชัชชานนท์  อุ่นเจริญ
3. นางสาวฐิติมา  รัชชุรัตน
4. นายณัฐพล  ชินประหัษฐ์
5. นายทัตพงศ์  เขียววิมล
6. นายธนวัฒน์ทศพร  จันทร์อ่อน
7. เด็กหญิงธิชา  ม่วงแก้ว
8. นายธีรภัทร  เมืองขุนทด
9. เด็กชายปภังกร  จำนงบุญ
10. นางสาวปวีณา  บุตกร
11. เด็กชายพิชทยาธร  วันดี
12. นายเจษฤทธิ์  บำรุงงวงษ์
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
2. นางสาวณิชพร  แก้วสถิตย์
3. นายกิตติ  คงเจริญ
4. นายบุญธนา  จำพรต
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 59.8 เข้าร่วม 34 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พันธลักษณ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์พฤกษ์
3. เด็กหญิงริญญาภัทร์  บุญนารอด
4. เด็กชายสุรศิริ  เงินประกอบ
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เกตุศรี
 
1. นายคีตา  จันทร์เกษม
2. นายเฉลิมชัย  พึ่งวงศ์ญาติ
3. นายสามารถ  จันทริก
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78 เงิน 34 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายณัฐภูมิ   ปลื้มพันธ์
2. นายธนวันต์  จิตสกุลชัย
3. นายธนานันต์  สวัสดี
4. นายภูตะวัน  กีฬา
5. นางสาววิรัญชนา  สวนฉิมพลี
6. นายสุปวีณ์  สุธัมรส
 
1. นายสิรภพ  ทองอร่าม
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดา  สาพิมาน
3. นางจุฑามาศ  ทองอร่าม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 76.4 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 1. เด็กหญิงกนกพร  สาระโพธิ์
2. นางสาวกิตติกานต์  โพธิ์ย้อย
3. นางสาวชลลดา  บุญยม
4. เด็กหญิงทานิชา  มงคลจักวาฬ
5. เด็กหญิงทิพย์สุคล  เกตุสุข
6. เด็กชายธีรภัทร์  ยงถาวร
7. เด็กชายนัฐกร  กาญจนรัตน์
8. นางสาวนุชนาถ  ดอนน้อย
9. เด็กหญิงน้ำริน  จันทรสุคนธ์
10. เด็กชายปกรณ์  ทองแพ
11. นางสาวปณัฐดา  กล่อมฤทธิ์
12. นางสาวปณิดา  บุญลือ
13. นางสาวปัทมาพร  ผ่องนพพา
14. นางสาวพัชราภา  ชูสุข
15. เด็กชายพีรพัฒน์  เทียนสันเทียะ
16. นางสาวมลฤดี  เล็กจำปี
17. เด็กหญิงรัตติญา  เริงสำราญ
18. นางสาวรุ่งอรุณ  บรรยง
19. นางสาวรุ่งอรุณ  น้อยวง
20. นางสาววรณัฐ  เมาฬีทอง
21. นางสาววรรณภา  คลังสมบัติ
22. เด็กหญิงวาสนา  ศรีสว่าง
23. เด็กหญิงวิภาพร  ขวัญอยู่
24. เด็กชายศรายุทธ  บ่อสุวรรณ
25. นางสาวศิโรรัตน์  นิลสนธิ
26. เด็กชายสงกรานต์  สิงห์สุรีย์
27. เด็กชายสราวุฒ  เจริญสุข
28. นางสาวสิธินี  ใจตรงกล้า
29. เด็กหญิงสิรินยา  ตระกูลภากร
30. เด็กหญิงสุธาธาร  สร้อยเรืองสี
31. นางสาวสุพรรษา  นาน้ำเที่ยง
32. เด็กหญิงสุภาภรณ์  นาควารี
33. นางสาวสุภาวดี  พระนะรินทร์
34. เด็กหญิงสุภาวิดา  ศิริโยธา
35. นางสาวสุมิตรา  ขันธสอน
36. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีโพธิ์ทอง
37. เด็กหญิงอารี  แก้วมีสี
38. เด็กชายอิทธิพล  แก้วอ่อน
39. นางสาวเบญจวรรณ  ตาทอง
40. เด็กหญิงใหม่  แตงงาม
 
1. นายสุกฤษฏิ์  บำรุงรัตน์
2. นายตรัสสา  ชุมพร
3. นายรัฐสิทธิ์  คล้ายสอน
4. นางสาวอภิชา  ผดุงพันธุ์
5. นางสาวนุสสรา  กระจ่างโชติ
6. นางสาวไพลิน  สังกาส
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นายคมพัชญ์  หอมลาภดีสิงห์
2. นายคมสัน  สุมานิก
3. นายจิรสิน  มังกะโรทัย
4. เด็กหญิงชุดาภา  ทองเบื้อง
5. นายณฐพล  ชำนาญนาค
6. เด็กชายณภัทร  ก้อนจันทร์เทพ
7. นายณัฐชนน  แสงศรี
8. เด็กชายณัฐนันท์  ขาวฉ่อง
9. นางสาวณัฐพร  นาคปล้อง
10. เด็กชายธนกร  ทองนพ
11. เด็กชายธรรณธร  โพธิสวัสดิ์
12. เด็กหญิงธัญวรัตม์  หลักแก้ว
13. นางสาวนรีพร  โพธิพล
14. นางสาวนวพรรษ  เพิ่มเพียรสิน
15. นายนันทวัฒน์  สุขชูศรี
16. นางสาวปวริศา  พันธุสุข
17. นายปิยนนท์  เต็งเจริญ
18. นายพิจิตร  เจริญไทย
19. นางสาวพุทธิดา  บุญยเวทย์
20. เด็กหญิงพุธิตา  สัมมาชีพ
21. เด็กชายภัทรพงษ์  ขันชะลี
22. นางสาวภัทราพร  บูรณะพิมพ์
23. เด็กชายภาณุพงศ์  เอี่ยมสอาด
24. เด็กหญิงยุพิณ  เกตุศรี
25. เด็กชายรชานนท์  ไพรสมพงษ์
26. เด็กหญิงวรพิชชา  นะธิศรี
27. เด็กหญิงวรรณกาญจน์  ชูสาลี
28. นางสาววรรณวลี  ไวยุวัฒน์
29. นายวรวุธ  ม่วงสิงห์
30. นายศิรทรรศณ์  ภิรมย์
31. นายศุภวัฒน์  ธูปสุวรรณ์
32. เด็กชายสิปปกร  คุ้มกลัด
33. นางสาวสุชาผณินทร์  ยืนยงค์
34. เด็กชายสุทธิภัทร  งามบุญรอด
35. นายสุรศิล  รัตนวิเชียร
36. นางสาวหนึ่งธิดา  หงส์วิจิตร
37. เด็กชายอดิเทพ  มีชัย
38. นายอรุณ  เปรื่องปัญญา
39. นางสาวอาภัสรา  นิเวศน์
40. นางสาวเบญญาภา  สันรัมย์
 
1. นายชูชาติ  มงคลเมฆ
2. นายพงศ์ศรัณย์  ยศศักดิ์
3. นางสาวพัสร์ศิริณ  เกิดพิทักษ์
4. นางสาวขวัญชนก  ฉิมพลี
5. นายเทอดศักดิ์  ยังพึง
6. นายอิระชา  นกขุนทอง
7. นางสาวสุกัญญา   บุญแหยม
8. นางสาวพิชญาภา  ผลตาล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 28 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนบดี  พรมสุภา
 
1. นายวสันต์ชัย  จาติกานนท์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายยุทธการณ์   ปานเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง 37 โรงเรียนบางปะหัน 1. เด็กหญิงสุรัญญา  แสงประไพ
 
1. นายฉลอง  ชุ่มโชคดี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.16 ทอง 6 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวธนวรรณ  ต่อช่อฟ้า
 
1. นายพีรวัส  ปั้นทองคำ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 39 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. เด็กชายธนกฤต  ใจสุวรรณ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  น้อยวงศ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.6 เงิน 28 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายกานต์  จันทวี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง 23 โรงเรียนบางปะหัน 1. เด็กหญิงสุรัญญา  แสงประไพ
 
1. นายฉลอง  ชุ่มโชคดี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 35 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวกิตติกา  รักษาชื่อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง 4 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เกษียณสมุทร
 
1. นายสมเกียรติ  วิเชียรวิลาวัณย์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.66 เงิน 35 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายสุทธิชัย  คำมี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 7 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเชิญพร  กำหนดศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 19 โรงเรียนปากกรานพิทยา 1. นางสาวพณาวัล  โนรีวงษา
 
1. นางสาวจินตนา  มะหมัดซอและห์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 28 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายณฐวรรตน์  ฤทธิกัน
 
1. นายวสันต์ชัย  จาติกานนท์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.66 เงิน 36 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. นายพัธฤทธิ์  ขาวหนู
 
1. นางจีรวรรณ  สุขมังสา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.3 ทอง 26 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงสุพัทชา  เสาะสืบงาม
 
1. นางจีรวรรณ  สุขมังสา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.6 เงิน 21 โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" 1. นางสาวจิราพัชร  เดือดขุนทด
 
1. นางอรทัย  โพธิเวชกุล
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85.36 ทอง 9 โรงเรียนบางปะหัน 1. นายชลเทพ  วงษ์ที
2. นายธนานุวัฒน์  พึ่งวงศ์ญาติ
3. นายธีรภัทร์  โคกเทียน
4. นายนครินทร์  กันโรคา
5. นายนิธิ  ภูผาจิตร
6. นางสาวนิลาวรรณ  นิมิตรดี
7. นางสาวพัชราภา  หลีกพาล
8. นางสาวพัชริดา  ไวยวาศ
9. นายภาณุพงษ์  โกศลสิทธิ์
10. นางสาววรรณวิษา  สุกใส
11. นางสาววรางคณา  นาคเจือ
12. นางสาววริษา  ตัณฑวณิช
 
1. นายฉลอง  ชุ่มโชคดี
2. นางสาวศุษมา  เกษสา
3. นางสาวกาญจนา  แสงใยมณี
4. นายเฉลิมชัย  พึ่งวงศ์ญาติ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.2 ทอง 17 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กชายจีรยุทธ  รัตนวิชัย
2. เด็กชายชัชชัย  ศรีอ่อน
3. เด็กหญิงณัฐวดี  สมพงษ์
4. เด็กชายธนพล  เรืองณรงค์
5. เด็กชายนราธิป  สิงห์เถื่อน
6. เด็กหญิงพรกันยา  แสนสุข
7. เด็กหญิงมนัสวี  ศะศินิล
8. เด็กหญิงรดา  กาแก้ว
9. เด็กหญิงรสิตา  อยู่เจริญ
10. เด็กชายศิริโชค  ศรีเสวก
 
1. นางจีรวรรณ  สุขมังสา
2. นายกิตติศักดิ์  สิทธิสนธิ์
3. นางสาวศุภลักษณ์  สัมมาชีพ
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง 32 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. นางสาวกรรต์กวี  ภาคีสันต์
2. นายธนพล  อยู่อร่าม
3. นางสาวปฐมาวดี  มุมทอง
4. นายพัธฤทธิ์  ขาวหนู
5. นายรุ่งรวี  เพ่งคุณ
6. นางสาวอภัทชา  บรรลือทรัพย์
7. นางสาวเบญจมาศ  พรมอินทร์
8. นายเอกลักษณ์  สุมานิตย์
 
1. นางจีรวรรณ  สุขมังสา
2. นายพรศักดิ์  กฤษเกล้า
3. นางสาวดวงธิดา  เจริญสุข
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.4 ทอง 9 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐธันยา  อยู่โต
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ไวยนิยี
3. เด็กหญิงดุสิตา  จันทร์ศิริ
4. เด็กหญิงนภิสา  ดรไชย
5. เด็กหญิงนุสรา  ก่องกานดา
6. เด็กหญิงปรีญานุช  พุ่มอินทร์
7. เด็กหญิงปาณรวี  ถีติปริวัตร
8. เด็กหญิงเกณิกา  พูลมี
 
1. นางสาวทิพาดา  ลิมป์ประเสริฐกุล
2. นางอนันตภา  พิบูลย์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายจิรกิตต์  บัญจิตตรากุล
2. เด็กชายชนาธิป  น้อยใจ
3. เด็กชายชยากร  ทองแผ่
4. เด็กชายณพวงศ์  รัมมะบุตร
5. เด็กชายณัฐชนน  นิโครธา
6. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
7. เด็กชายธิเบต  สุพรศิลป์ชัย
8. เด็กชายนวพล  โพธิ์พุ่ม
9. เด็กชายปัณณวรรธ  ปิ่นแสง
10. เด็กชายพชร  โรจน์พิบลสถิตย์
11. เด็กชายพิรพัฒน์  ชูชัยะ
12. เด็กชายพีรณัฐ  สุขสมศักดิ์
13. เด็กชายภิญญวัฒน์  สมสุข
14. เด็กชายศักดิ์กรินทร์  บาลทิพย์
15. เด็กชายสิริพงศ์  พงศ์ทองคำวงส์
16. เด็กชายสุรวิชช์  ไตรเวช
 
1. นายศราวุธ  สุขบรรณ์เทิง
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 13 โรงเรียนบางปะหัน 1. นางสาวกติญา  พุกพญา
2. นางสาวกรรณิการ์  พงษ์จินดา
3. นางสาวจิรดา  นุชอินทร์
4. นายชัยพร  อ้วนล่ำ
5. นางสาวณิชาพัชร์  เรืองนิล
6. นางสาวดวงกมล  สุขจันทร์
7. นางสาวธนิษา  มาศประดิษฐ์
8. นางสาวธิติมา  ผดุงขวัญ
9. นางสาวภาวิดา  สีเหลือง
10. นางสาวมณีรัตน์  ต่างครบุรี
11. นางสาวมัธศรา  แสงสว่าง
12. นางสาวสุภิญญา  อาทิตย์เที่ยง
13. นางสาวหัทยา  บุญมี
14. นางสาวเกษแก้ว  แย้มนาม
15. นางสาวเยาวลักษณ์  ผลเวช
16. นายเสฏฐวุฒิ  พรมเมตตา
 
1. นางสาวกาญจนา  แสงใยมณี
2. นายกมล  เบ็ญจา
3. นางอัญชณา  สิริภาพ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายจุฑาปกรณ์  ประกอบมี
2. เด็กหญิงณัฐวีณ์  พรเจริญมาศ
3. เด็กชายธัญญพัฒน์  ศรวิเศษ
4. เด็กชายนราธิป  เมฆดี
5. เด็กหญิงวิรัญชณา  มิ่งมาศ
 
1. นายสุวัฒน์  สุนทรสินธุ์
2. นายธนฤทธิ์  ไกรทอง
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 22 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายธนกร  พุทธรักษา
 
1. นายกรวิชญ์  นาพุฒา
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 76.25 เงิน 38 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายทัตพงศ์  พุทโธวาส
 
1. นายสุเมธ  รัมมะเกษ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.67 ทอง 9 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุธิมา  บุตรดี
 
1. นางสาวภัคจิรา  อาลัยญาติ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.66 ทอง 27 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวสุพิชญา  สาดเสาเงิน
 
1. นางสาวดวงแก้ว  สุหลง
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 79.17 เงิน 18 โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา 1. เด็กชายฉัตริน  ภาคีฑูต
 
1. MissMeron  Akanyijuka
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 59.07 เข้าร่วม 32 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายชัชภูมิ  บัวแช่ม
 
1. นางสาวรังสิมา  ชมจำปี
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 79.33 เงิน 36 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กลิ่นเอี่ยม
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  บุ่งสุด
3. เด็กชายภูเบศ  โควาภิรักษ์
4. เด็กหญิงรัตยา  พาภิรมย์
5. เด็กหญิงวรณัฎฐ์  เหล็กอ่อน
 
1. นางสาวกชกร  ศรีษาพุทธ
2. นายยุทธนา  ขันธวิธี
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93.33 ทอง 26 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวธนพร  หิรัญพงษ์
2. นางสาวนภาพร  สิทธิจิรวัฒนกุล
3. นางสาวปภาภัทร  โห้สมบูรณ์
4. นางสาวเบญญทิพย์  ธรรมจุฬา
5. นางสาวแพรพลอย  งามชื่น
 
1. นางสาววันทนีย์  บุญยะพัน
2. นายนภัทรวิชญ์  โอริส
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  วงศ์รู้คุณ
2. เด็กชายพัฒน์ธานิศ  จันทร์เทศนา
 
1. นางสาวชญานุตย์  เจริญกิจ
2. นางสาวสิเรียม  แชหมื่อ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.5 ทอง 29 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ฉิมชั้น
2. นางสาวภาพตะวัน  นาแถมทอง
 
1. นางวรรณกาญจน์  อุ่นจิตรพันธุ์
2. MissWang  Dan
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกรรวี  ปิ่นสุข
2. นางสาวณิชารัตน์  แก้วมาลา
 
1. MissMiho  Araki
2. นางสาวภาวิณี  รังทอง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 75.625 เงิน 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวนลินี  ผดุงเพียร
2. นางสาวเบญจรัตน์  ยมะคุปต์
 
1. นางมณฑา  แสงสุกใส
2. นางสาวสุรัตนา  ภู่แก้ว
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 76 เงิน 21 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายธีรธร  ส้มฉุน
 
1. นายเฉลิมพล  ผลไม้
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.4 เงิน 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกุลธิดา  เหมือนสกุล
 
1. นางพัทธ์ธีรา  จิตติจารีย์กุล
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวณัฏฐา  ยอดฉิม
2. นางสาวนัฐพร  เหมือนวงษ์ญาติ
3. นางสาวนิสาลักษณ์  คงปราโมทย์
4. นางสาวอภิรดา  ทำนองนาค
5. นายอัครพล  ปลื้มจิตต์
 
1. นางสาวสิเรียม  แชหมื่อ
2. นางสาวชญานุตย์  เจริญกิจ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.2 ทอง 16 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นางสาวจันทร์ฑิมา  ธีรนพรัตน์
2. นางสาวทิชากร  ไชยวาศ
3. นางสาวธนทรัพย์  หอมหวาน
4. นายธนะพัฒน์  มังคลาเธียรสิน
5. นายธนายุทธ  มลิวัลย์
 
1. นายปิยนันท์  แสงกนึก
2. นางสาวพัชรินทรา  ถินต่าย
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.66 ทอง 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวนงนุช  หนูทา
2. นางสาวผกามาศ  เอกผล
3. นางสาวรติมา  ฤกษ์กระโทก
4. นางสาววรกานต์  ไกรทอง
5. นางสาวโสรยา  เจียมกิจสิริกุล
 
1. นางมณฑา  แสงสุกใส
2. นางสาวสุรัตนา  ภู่แก้ว
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.3 ทอง 10 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวนลลนี  ปัลบุตร
2. นายมงคลชัย  ขันธบรรพ
 
1. นางสาวสิเรียม  แชหมื่อ
2. นายเฉลิมพล  ผลไม้
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวนันท์นภัส  กีรติศิรเถียร
2. นางสาวปุญณิศา  ไวยดารา
 
1. MissYufu  Iwai
2. นางพัทธ์ธีรา  จิตติจารีย์กุล
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวชนมล  ทรงไทย
2. นางสาวสุปรียา  น่าชม
 
1. นางสาวสุรัตนา  ภู่แก้ว
2. นางมณฑา  แสงสุกใส
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 69.42 ทองแดง 34 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. เด็กชายธรรณธร  โพธิ์เงิน
2. เด็กชายภคพงษ์  อัศวเอกะวานิช
 
1. นางดวงรัตน์  ฟื้นสุวรรณ
2. นางสาวมาริสา  ศรีดาชาติ
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 71.5 เงิน 33 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายธนสาน  ศิโรรัตนพานิชย์
 
1. นางสาวจรินทร์ทิพย์  สิงห์เอ้ย
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.94 ทอง 48 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายนัฐนันท์  มาศจรัส
2. เด็กชายนุติกร  ทองมา
3. เด็กชายบุญชนะ  บุญญาศิริ
4. เด็กชายภูริเดช  เอี่ยมศรีดี
5. เด็กชายภูวดล  เพ็งผ่อง
6. เด็กชายสายฟ้า  จำปางาม
7. เด็กชายสุรสีห์  ธงวิชัย
8. เด็กชายเนรมิต  จันทร์สังข์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศักดา  สาพิมาน
2. นายวิญญ์  แสงสด
3. นายยุรนันท์  อัตตะสาระ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.9 ทอง 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายชยะนันต์  อดทน
2. นายฐิติวุฒ  พุ่มพินิจ
3. นายณภัทร  แจ่มฟ้า
4. นายปฎิพัทธ์  จันทร์งาม
5. นายพุฒิธร  อยู่ยง
6. นายภัทรยุทธ  สงวนศักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศักดา  สาพิมาน
2. นายยุรนันท์  อัตตะสาระ
3. นายวิญญ์  แสงสด
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 78.5 เงิน 24 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  สดใส
2. นางสาวจารุวรรณ  เลิศพันธ์
3. นางสาวจิรภัทร  เกินชัย
4. นางสาวณภัทร์วรัญญ์  นันทชัชวาลย์กุล
5. นายธีรพัฒน์  งามดำเนิน
6. นายบุณยวัฒก์  ปุณณะเวส
7. นายวรวิทย์  วงษ์ศรีเมือง
8. นางสาวศศิมล  รับสันเทียะ
9. นางสาวสุนิษา  ศรีสังข์
10. นางสาวเมธาวี  สมงาม
 
1. นางสาวจันทร์ประภา  สัมมาคาม
2. นายกรวิชญ์  ทับทอง
3. ดร.ธนวัฒน์  พินนอก
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 33 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. เด็กหญิงนภาพัฒน์  เทศถมยา
2. เด็กหญิงปัญญาพร  คำแหง
3. เด็กหญิงวรรณกนก  เรียบเรียง
 
1. นางสาวสุกานดา  มั่นดี
2. นางสาวเปมิกา  แย้มสรวล
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวฐิติพร   ภู่สุคนธ์
2. นางสาวนาฏนดา   ช่วยพยุง
3. นายเสฏฐนันท์  กังวาฬไกรไพศาล
 
1. นายธีรวีร์  แพบัว
2. นางสาวปทิตตา   เล็กวิกรม
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 71.2 เงิน 33 โรงเรียนบางปะหัน 1. เด็กชายปกรณ์  กฤษดานนท์
2. เด็กชายพรหม  พรมพินิจ
3. เด็กหญิงอริสรา  สมตัว
 
1. นายสุวิจักขณ์  ขันสัมฤทธิ์
2. นางสาวรสรินทร์  เจริญมังษา
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 74.4 เงิน 28 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 1. นางสาวชลิตา  เวชกิจ
2. นางสาวณิชาวีร์  วันนิกุล
3. นางสาวปราณี  หอมจันทร์
 
1. นางอนันดา  ไหมอ่อน
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 24 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  หาญสุวรรณ
2. เด็กชายณัทพล  ร่วมพร
 
1. นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น
2. ว่าที่ร้อยตรีปวิดา  จันทะขาล
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  โพธิ์ชัยเลิศ
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ลาภตระกูล
 
1. นายพชรพล  พลธี
2. นายณรงต์ชัย  หล่อประเสริฐ
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 32 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐริกา  ธรรมชนา
2. นางสาวเมษยา  ทองหุ้ม
 
1. นางสาวนริศรา  กระจ่างพัฒน์
2. นางสาวสุอาภา  นาคพันธ์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71.66 เงิน 10 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายอติวิชญ์  เกิดจินดา
2. เด็กชายอมรเชษฐ์  จันทะศิลา
 
1. นางสาวสุวิมล  ถนอมนิล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวิดา  จันทะขาล
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 56.33 เข้าร่วม 29 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายรุจิระ  ดาวดวงน้อย
2. นายวรากร  กลิ่นบำรุง
 
1. นางสาวสุวิมล  ถนอมนิล
2. นางสาวนิภาพร  แสงไพโรจน์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71.67 เงิน 22 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรียานุช  เทียนกันวร
2. เด็กหญิงพรทิพย์  แจ้งวิจิตร
 
1. นางสาวชรินทร์ทิพย์  ศรีมงคลวิชญะ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 56.67 เข้าร่วม 43 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายกันต์ธัช  นพภาพันธ์
2. เด็กชายธรรมรักษ์  โสดารักษ์
 
1. นางสาวนิภาพร  แสงไพโรจน์
2. นางสาวชลธารา  ทรัพย์สินพันธ์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 25.33 เข้าร่วม 47 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงฐิติยา  ชาญไชย
2. เด็กหญิงมนัสวี  น้อยคำ
 
1. นางสาววรวรรณ  พุทธิพัฒน์
2. นางสาวนงนุช  ขอกรดสำโรง
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 28 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐชยา  ล้อรัตนไชยยงค์
2. นางสาวมธุรส  บุญรอด
 
1. นางเรณู  ขวัญแก้ว
2. นายจักรพันธ์  ศึกษากิจ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 8 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐณิตา  วงศ์สถิตย์
2. นางสาวรพีพรรณ  มาสถิตทรัพย์
 
1. นายทรรศิน  อุษาวิจิตร์
2. นางปาริชาติ  อุษาวิจิตร์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง 33 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายคมกฤช  ฟุ้งลัดดา
2. นายสัตยา  ประสิทธิเวชชากูร
 
1. นายกิตติพัฒน์  สงวนงาม
2. นายสุวพัฒน์  สงวนงาม
 
162 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 54.67 เข้าร่วม 37 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. เด็กชายชนันธร  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ป้องกัน
3. เด็กหญิงมณีวรรณ  พุ่มจันทร์
 
1. นางธารทิพย์  ศรีบูรพาภิรมย์
 
163 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 26 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายกษิตินาถ  ซื่อสัตย์
2. นายภัทรเทวินทร์  ดวงแก้วกาศ
3. นายวชิราวุธ  โสภณธรรมภาณ
 
1. นางสาวสุวิมล  ถนอมนิล
2. นายกิตติพัฒน์  สงวนงาม
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71.16 เงิน 19 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นางสาวณัฐฐา   รามัญวงษ์
2. นางสาวอิษยา  สะตะ
 
1. นายนิรันดร์  บุญประเสริฐ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ผดุงศิลป์
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 74 เงิน 14 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นายภัทรพล  ฤกษ์อรุณ
2. นายภาณุวัฒน์  เมืองสำราญ
3. นายสกลวัฒน์  ณัฐพรลาภิสรา
 
1. นางธารทิพย์   ศรีบูรพาภิรมย์
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนวรรณ  สนเท่ห์
2. เด็กหญิงปนัดดา  ฤทัยแช่มชื่น
3. เด็กหญิงมานิตา  นกไพร
 
1. นายพรเทพ  ตรีสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีเชาวรินทร์  ดีฉาย
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 86 ทอง 20 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายจิรภัทร  ทองสกุล
2. นายนนท์ณิรัตน  มีทรัพย์
3. นายศุภวิชญ์  ช่างเสาร์
 
1. นายพรเทพ  ตรีสิทธิ์
2. นางสาวเมทินี  นิชี
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. เด็กชายธนากร  มั่นคง
2. เด็กชายสุประวีณ์  หมื่นงาม
3. เด็กชายอานนท์ณัฏฐ์  ซื่อสัตย์
 
1. นางธารทิพย์   ศรีบูรพาภิรมย์
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 13 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นายกิติพัฒน์  อาษารบ
2. นายพีระพัฒน์  เกตุทอง
3. นายศรุต  บุญประเทือง
 
1. นางธารทิพย์  ศรีบูรพาภิรมย์
 
170 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 24 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. เด็กชายธนภัทร์  กายประเสริฐ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  แตงสี
3. เด็กหญิงอรัญรัตน์  ราชประสิทธิ์
 
1. นางธารทิพย์   ศรีบูรพาภิรมย์
 
171 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นางสาวธันยาภรณ์  ทรีลกรณ์
2. นางสาวประภัสสร  จำปาพงษ์
3. นางสาววีรยา  เกตุแพร
 
1. นางธารทิพย์  ศรีบูรพาภิรมย์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐนันท์  หลักเพ็ชร์
2. เด็กชายปรวีร์  เรียนจันทร์
3. เด็กชายวิริยะ  ศรีโชติ
 
1. นายศุภกร  การสมบัติ
2. นางสาวจิตตินัฏฐ์  สุขบัณฑิตย์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 71.66 เงิน 16 โรงเรียนปากกรานพิทยา 1. นายณรงค์ชัย  แก้วสุก
2. นายวาทิ  ยิ้มละมัย
3. นายเจษฏา  แดนตะเคียน
 
1. นายเศกสม  เชื้อสุวรรณ
2. นางสาวภัทริน  มณีโชติ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 19 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กชายนัด  จุลอำพันธ์
2. เด็กชายมณี  บุญร้าย
3. เด็กหญิงอมีนา  ผาผุย
 
1. นางชมภู  พ้นทุกข์
2. นางสุกานดา  ศิริคม
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 79.66 เงิน 27 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 1. นางสาวสร้อยเพชร  เยรัมย์
2. นางสาวสุชาดา  แพรขลิบ
3. นางสาวสุภาพร   อ่องเจริญ
 
1. นางสุภัทรา  ธีระเวชชวงศ์
2. นางสาวอรพิน  สีน้ำเงิน
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 46 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  เกตุศักดิ์
2. เด็กหญิงทัศณีย์  แก้ววิไล
3. เด็กหญิงพิรญาณ์  สุขร่าง
4. เด็กหญิงภรภัทร  มุกดา
5. เด็กหญิงสายธาร  ลำใยหวาน
6. เด็กหญิงแพรวา  สร้างเขต
 
1. นางณรังษี  บุญคง
2. นางจันทนา  สิทธิรุ่งเรือง
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 49 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 1. นางสาววราพร  อินเอก
2. นางสาวสุดารัตน์  ภักดีล้น
3. นางสาวสุพาพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
4. นางสาวสโรชา  ขวัญสิริฉัตร
5. นางสาวอนันนตญา  มุงคุณแก้ว
6. นางสาวอารยา  จำนงค์หาญ
 
1. นายตรัสสา  ชุมพร
2. นางสาวพรทิพย์  ทองไพบูลย์
 
178 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 21 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงธนัชชา  ผดุงญาติ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พงษ์โสภี
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  นาคเถื่อน
 
1. นางสาวบุษบา  วงษ์พานิช
2. นางชลฑิชา  วงศ์วิเศษ
 
179 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 49 โรงเรียนปากกรานพิทยา 1. นางสาวสรัลพร  คันธมาร
2. นางสาวสายทิพย์  สาลีผล
3. นางสาวอารยา  ยิ้มละมัย
 
1. นางภาวดี  รัมมะกรณ์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงพรรวษา  กลั่นใสสุข
3. เด็กหญิงเกตน์นิภา  สุระพล
 
1. นางทัศนีวรรณ  จันทรสมศักดิ์
2. นายจีระ  ไวยปิติ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.33 ทอง 10 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกุลวรรณ  ดนตรีรักษ์
2. นางสาวชนาลัย  คงสมทบ
3. นางสาวมัลลิกา  บ่อแก้ว
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  จันทรสมศักดิ์
2. นายองอาจ  สุวรรอาชา
 
182 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 54.66 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบางปะหัน 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ใจกล้า
2. เด็กหญิงปิยพร  สำแดงชัย
3. เด็กหญิงสิริกานต์  คนงาม
 
1. นางเบญจวรรณ  ดัดวงษ์
2. นายธงชัย  ทุเรียนงาม
 
183 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะหัน 1. นายวราวุฒิ  พรมดี
2. นางสาวเขมิกา  อยู่ในธรรม
3. นางสาวเนตรชนก  เนตรบางเพรียง
 
1. นางเบญจวรรณ  ดัดวงษ์
2. นายธงชัย  ทุเรียนงาม
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79 เงิน 36 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสสิยา  นัยโมลี
2. เด็กหญิงสุนันท์  บุตทะโชติ
3. เด็กหญิงอทิตยา  คงสมแสวง
 
1. นางชุติกาญจน์  ไหลกูล
2. นางธัญยธรณ์  ศรีวรมัยธนากุล
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.67 ทอง 21 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวธารารัตน์  แก้วกล่ำ
2. นางสาวรัชนีวรรณ  ภู่บำรุง
3. นางสาวเมธาพร  พรรณเขตร์
 
1. นางธัญยธรณ์  ศรีวรมัยธนากุล
2. นางชุติกาญจน์  ไหลกูล
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 37 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เอกจิตร์
2. เด็กหญิงณัฐริการ์  สุขสัจจี
3. เด็กหญิงรติษา  กมลวาทิน
 
1. นางชุติกาญจน์  ไหลกูล
2. นางจันทนา  สิทธิรุ่งเรือง
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 82.33 ทอง 36 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกรพัฒ  ศิริกุลผดุงศักดิ์
2. นางสาวกัญญาณัฐ  สุภาษิต
3. นางสาวจุฑาทิพย์  โมระชาติ
 
1. นางจันทนา  สิทธิรุ่งเรือง
2. นางชุติกาญจน์  ไหลกูล
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ยวงทอง
2. เด็กหญิงธิษณามดี  ดีทอง
3. เด็กหญิงพรรพษา  คมขำ
 
1. นางกรรณิการ์  มีสมสิบ
2. นางผกาพันธ์  โชตินิสากรณ์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวจิตสกานต์  จิตสกุลชัย
2. นางสาวนิราภร  เอี่ยมสอาด
3. นางสาวนิศารัตน์  รายงาม
 
1. นางกรรณิการ์  มีสมสิบ
2. นางสาวมลิวัลย์  สุขแก้ว
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 1. เด็กชายกฤษนันท์   อิ่มพานิช
 
1. นางสุรีพร   ศรศาสตร์
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบางปะหัน 1. เด็กชายวงศธร  แสงอินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพิศ  จริตธรรม
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กชายสันติรัตน์  ปั้นสงค์
 
1. นางสาวพิกุล  มีใจเจือ
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐวดี  มิ่งขวัญ
2. เด็กหญิงสุดใจ  เคลือศิลป์
3. เด็กชายเทพสถิตย์  ชาลีวอน
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ศรพรหม
2. นางสาวธีราพร  แสงบุญส่ง
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 70 เงิน 8 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. นางสาวกัลยาณิน  ฉิมพาลี
2. นายกุมพล  โกสินทร์
3. นายศุภชัย  แย้มบุบผา
 
1. นางรัตนา  จิตระตรี
2. นางสาวสมปราถนา  พลายบุญ
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนอุทัย 1. เด็กชายอัครพล  จิตรทรัพย์
 
1. นางอรทัย  สุพร
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. เด็กชายสรวิศ  งามบุญฤทธิ์
 
1. นายสุดใจ  ขวัญดำ
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 72 เงิน 20 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธนายุทธ  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางเทียมจันทร์  ศรีสังข์
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงแพรพรรณราย   เที่ยงทอง
 
1. นางสุรีพร   ศรศาสตร์
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงวันวิภา  ราชภักดี
 
1. นางเทียมจันทร์  ศรีสังข์
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนิพาดา  ศรีไกรสุข
 
1. นางเทียมจันทร์  ศรีสังข์
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธนายุทธ  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายไพบูลย์  ศรีสังข์
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. นางสาวอัญฑิรา  มะโนสัพย์
 
1. นางเทียมจันทร์  ศรีสังข์
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 1. นางสาวปภัสสร   ด่านบัณฑิต
 
1. นางสุรีพร    ศรศาสตร์
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 1. นายอภิวิชญ์  ร้องรำ
 
1. นางมะลิ  แสงสุข
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 9 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. นายศักรินทร์  อารีย์
2. นางสาวเนตรชนก  ขมประเสริฐ
 
1. นางเทียมจันทร์  ศรีสังข์
2. นางพรศิริ  สังข์ทอง
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 6 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. นายณรงค์ฤทธิ์  กลิ่นเกษร
2. เด็กชายพัสสน  เสือหิน
 
1. นางสาวธีราพร  แสงบุญส่ง
2. นางสาวสุรีย์พร  ศรพรหม