สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงอภิชญา   จั่วสันเทียะ
 
1. นางรุ่งทิพย์  คำพา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 27 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. นางสาวอัญชลี  อินทร์ปัญญา
 
1. นางสาวดรรชนี  ยิ่งยุทธ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงอภิสรา  แช่มสา
 
1. นางสาวฐิตารีย์  เตมิยาธนะพงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 38 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวภัสสร  พวงนิน
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  นาดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 7 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงปิญชาน์  คงเงิน
 
1. นางอรวรรณ  งามดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78.66 เงิน 17 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวปวีณ์กร  ผลาผล
 
1. นางอรวรรณ  งามดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71.83 เงิน 41 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงพิมพิลา  บุญพรมอ่อน
 
1. นางสุนิดา  จันทร์เทศ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 34 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวกัลยรัตน์  พลไพล
 
1. นางศิริวรรณ  ชาญวิเศษ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 48.75 เข้าร่วม 51 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกุลภัสร  ไชยดารา
2. เด็กหญิงธิดาดาว  คุณสารธรรม
3. เด็กชายวงศธร  วงศ์ชูศรี
 
1. นายเรวัติ  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวฐิตารีย์  เตมิยาธนะพงษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 41 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายณัฐชนน  ช่างแกะ
2. นายธนพล  ธัญญเจริญ
3. นางสาวศรินทร์ลักษณ์  สีพลอย
 
1. นายเรวัติ  พูลสวัสดิ์
2. นางรุ่งนภา  พงษ์ประเสริฐ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71.33 เงิน 34 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สารีบท
2. เด็กหญิงสิริกร  แนวสุข
 
1. นางสาวมณีกร  ภาชี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 68.66 ทองแดง 18 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  โพโส
2. นางสาวปทุมทิพย์  โคกกระชาย
 
1. นายสุรพงษ์  วีระพงษ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 35 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงนภาพร  เคนเหลา
2. เด็กหญิงเมธาพร  ดำเกาะ
 
1. นางรุ่งนภา  พงษ์ประเสริฐ
2. นางสาวฐิตารีย์  เตมิยาธนะพงษ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 77.86 เงิน 21 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวนภสินธ์   จิตวุฒิ
 
1. นางรุ่งนภา  พงษ์ประเสริฐ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ไชยสาร
 
1. นายชิงชัย  อุตรัตน์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 48 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวฐิตินันท์  เสนาะ
 
1. นางจิรนันท์  สีนอก
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56.44 เข้าร่วม 37 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงธิดาสวรรค์  จันคำ
2. เด็กหญิงวรดา  ขวาธิจักร์
3. เด็กชายศิวกร  ตันประวัติ
 
1. นายชิงชัย  อุตรัตน์
2. นางจิรนันท์  สีนอก
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 34 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวจันทร์ทิพย์  วิลัยกุล
2. นางสาวญาณิกา  อรภักดี
3. นางสาวสุดารัตน์  ไพรหาญ
 
1. นายชุมพล  จุลวงษ์
2. นางจิรนันท์  สีนอก
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 48 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กชายทักษิณ  ภูมิทอง
2. เด็กหญิงปิยพร  กองแก้ว
3. เด็กหญิงพรไพลิน  ทูลตะคุ
 
1. นางสิรินาถ  แสงเมือง
2. นางสาวพิมพ์ลดา  ไพศาลวัสยศ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 48.88 เข้าร่วม 41 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายธนธัช  เปรมศรี
2. นางสาวปิยธิดา  ใจตั้ง
3. นางสาวสุจิณดา  บางประสิทธิ์
 
1. นายณัฐพงษ์  สิทธิศาสตร์
2. นางจิรนันท์  สีนอก
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 29.4 เข้าร่วม 43 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชินบุรารัตน์
2. เด็กชายพัทธนโชค  ลาน้อย
 
1. นายสุริยา  สุวรรณรัตน์
2. นางสุทธดา  เหลืองห่อ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 48 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวจันทกานต์  ประสาททอง
2. นางสาวนิรมล  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุวารี  เมตรพรมราช
2. นางสิรินาถ  แสงเมือง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 51 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชนี  บรรดาพิมพ์
 
1. นางอนงค์  จันดีดา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 51 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. นางสาวปาริฉัตร  วิยาสิงห์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เกินสอน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายธวัทชัย  ทาชมพู
2. เด็กชายสิริวัฒน์  จำสอน
 
1. นางจิรนันท์  สีนอก
2. นายชุมพล  จุลวงษ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 72.03 เงิน 33 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายพันทิวา  คงสวัสดิ์
 
1. นางจิรนันท์  สีนอก
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 50 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายภูวฤทธิ์  คงปาน
 
1. นายศมวรรธก์  อาทิเวช
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 92.6 ทอง 26 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. นางสาวธนภรณ์  หล้าสกุล
 
1. นางปิยะนรินทร์  วงศ์สุรศิลป์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงขวัญชนก  แสงอรุณ
2. เด็กหญิงศิรประภา  ทรัพย์เรือง
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  หลักสิทธิ์
 
1. นายสุทธินัน  จันทร์แวว
2. นางเพ็ญพัชร  สีมาพล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 20.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายชยาพร   ประชากุล
2. นางสาววิชญาดา  อริยะดิบ
3. นางสาวสุวพิชญ์  กุลภานัน
 
1. นายสุทธินัน  จันทร์แวว
2. นางเพ็ญพัชร  สีมาพล
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.6 ทอง 28 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงจิตติมา  บุษปฤกษ์
2. เด็กหญิงลักขณานันต์  กีรตินาวีสุวรรณ
3. เด็กชายสุจินตกร  แซ่โง้ว
 
1. นางกัลยา  เชี่ยวพานิช
2. นางแววเนตร  คังคายะ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.6 เงิน 33 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวนิษฐกานต์   ดิลกวงศ์รัศมี
2. นางสาวพรพิมล  เดชศร
3. นางสาวเนตรชนก  กีรตินาวีสุวรรณ
 
1. นางแววเนตร  คังคายะ
2. นางกัลยา  เชี่ยวพานิช
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 39 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  โกศลวัฒนะ
2. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  บุดดา
3. เด็กหญิงสุนิสา  เหลาวงษ์
 
1. นางสาวกวิสรา  ชูทอง
2. นางอัจฉรา  ถาวรคุณ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 39 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายชนัส  ชันกลาง
2. นางสาวธาราทิพย์  แสนสุขสวัสดิ์
3. นางสาวสุนิสา  ตังกบดี
 
1. นางสาววรรณวิสา  เพียรสุวรรณ
2. นางสาวสุธาทิพย์  ชาตะสิงห
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72 เงิน 40 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายณลธวัช  ขจรกุล
2. เด็กหญิงประภาพร  บางประสิทธิ์
3. เด็กหญิงปองรักษ์  ดอกพิกุล
 
1. นางสาวพัชรี  ภักดีเสน่หา
2. นายภคพล  เชาวสกู
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.1 ทอง 15 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวนงนภัส  อาจอุดม
2. นางสาวปาณิสรา  โพธิ์งาม
3. นางสาวสุกัญญา  โชศิริ
 
1. นางฐิติพร  เผือกพิบูลย์
2. นางสาวกัลยา  จันทะคูณ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.2 เงิน 41 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายภัทรกร  ธรรมมา
2. เด็กชายศุภกิตติ์  สุริยันต์
 
1. นายสุทธินัน  จันทร์แวว
2. นายนเรศ  เนตรงาม
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 9 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายจิราวัฒน์  มณีวิหค
2. นายสิริกร  สิทธิมงคล
 
1. นางสาวดารณี  พุฒจันทร์หอม
2. นางสาวทิพวัลย์  ศรีภักดี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75.71 เงิน 17 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คุ่ยสาหร่าย
2. เด็กชายนพณัฐ  เวียงแก้ว
 
1. นางอัจฉรา  ถาวรคุณ
2. นางสาวอรพรรณ  ฉันทานุมัติ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 37.57 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กชายศักรินทร์  กุดนอก
2. เด็กชายเจษฎา  กล้ากลางดอน
 
1. นางอัจฉรา  ถาวรคุณ
2. นางสาวอรพรรณ  ฉันทานุมัติ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 9 เข้าร่วม 41 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายธนัช   จันทร์บุญ
2. นายนิธิศ  บุตรวงศ์
3. นายศุภวิชญ์   แสงดำ
 
1. นายนเรศ  เนตรงาม
2. นายสุทธินัน  จันทร์แวว
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 37 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ธงไชย
2. เด็กหญิงพรทิพา  รัตนบุตร
3. เด็กหญิงเบญจพร  ทรัพย์ภัย
4. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โคกเกษม
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มลิวัลย์
 
1. นางสาวพนมลักษณ์  ชุปวา
2. นางสาวกาญจนา  รุ่งเรือง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง 14 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวกมลฉัตร  ยิ้มศิริ
2. นางสาวฐิติวรดา  ธรรมปัด
3. นางสาวดารณี  เลขะสันต์
4. นางสาวสุภาวดี  มิ่งสงฆ์
5. นางสาวอรกัญญา  จิรภัคธนัน
 
1. นางสาวพนมลักษณ์  ชุปวา
2. นางสาวกาญจนา  รุ่งเรือง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 12 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  เหลี่ยมโม
2. เด็กหญิงชฎาภา  ราชสังข์
3. เด็กหญิงปิยธิดา  เชื้อปิดตา
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  แสนโม่
5. เด็กหญิงพนิดา  ก้อนจันทึก
 
1. นางสาวสุธิดา  บุญเทศนา
2. นางสาวพรพิมล  เพียลา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.4 เงิน 34 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  พรมมา
2. นายกฤษทัต  ตรึกตรอง
3. นางสาวฐาปนิตตา  เฉลิมศรี
4. นางสาวภัทรกาญจน์  ขาวทุ่ง
5. นางสาวสุกฤตา  พิทักษ์ตันสกุล
 
1. นางรัชภร  จรัญชล
2. นางหนึ่งฤทัย  ทรัพย์พร้อม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเจียหมิน 1. เด็กหญิงกมลชนก  ก้องกังวาลย์
2. เด็กชายฐานันดร  ตัดแดน
3. เด็กชายธีรภัทร์  สาสิงห์
4. เด็กหญิงพัชรวดี  พิริโยภาส
5. เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  อารีจิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา  เกษศรี
2. นายอดุลย์  น้อยเพชร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายกิตติพงษ์  มีอาษา
2. นางสาวฉัตรทริกา  ใจปา
3. นางสาวศศิกานต์  สิงห์แหลม
4. นางสาวอังคณา  กอมกิ่ง
5. นายเอกรัฐ  ขวัญถาวร
 
1. นางธันย์ชนก  พรมภักดี
2. นายกบินร์  เสนานาม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.67 ทอง 46 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงพนัชกร  ศิริเรือง
 
1. นางสุชาดา  ชีวะวุฒิ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.33 ทอง 50 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวนิชาภา  งามพิศ
 
1. นางสุชาดา  ีชีวะวุฒิ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 50 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายจุญโจทาน  อัตตโน
2. เด็กหญิงนันทิกา  ทิพเนตร
 
1. นางปภาดา  ชัยวัฒนโชติ
2. นางสาวพรทิพย์  ทรงนวรัตน์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 38 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวธมลวรรณ  ยุทธวิธี
2. นายวรภัทร  ปัดสี
 
1. นางวาณี  นครพัฒน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 74 เงิน 49 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงจันทรรัตน์  ปานแร่
2. เด็กหญิงจารุณี  วงษ์ภักดี
3. เด็กหญิงณัฐกมล  ร้อยกอง
4. นางสาวบุญยนุช  มีน้อย
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดาทุมมา
6. เด็กหญิงมณฑิตา  จันใด
7. นางสาววรรณดา  ขวามงคล
8. เด็กหญิงสกาวรัตน์  เพ็งรอด
9. นางสาวอมลิน  คำดี
10. นางสาวเพ็ญนภา  นาสะกาจ
 
1. นางสุวนาถ  ชมภู
2. นางมยุรา  ภูกาสอน
3. นางสาวภาวิณี  เต็งวีระกุล
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81.5 ทอง 7 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวจริยา  หาโหยก
2. นางสาวณัฐริกา  เจาะพรมมา
3. นางสาวธนพร  บุญบวก
4. นายธีระศักดิ์  สูนตา
5. นายปิยะ  เงินสา
6. นางสาวพรรณพัสษา  ชะอุ้มผล
7. นางสาวพรวดี   คำชาลี
8. นางสาวศิรินภา  แก้วพิกุล
9. นายสรรธิกาลย์  นิยม
10. นางสาวสาวิตรี  หงษ์มัง
 
1. นายภาณุวัฒน์   เทียมพัฒน์
2. นายกังวาน  สิงห์แก้ว
3. นายนรินทร์  แพนลา
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 46 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงนุชจิรา  ชะวิดา
2. เด็กชายศิริชัย  เครือกระโทก
 
1. นายวิทิต  โชครัตนาเจริญ
2. นายบรรจง  คำขจร
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72.5 เงิน 48 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ลอยล่อง
2. นายเกียรติศักดิ์  แก้วมณี
 
1. นายสัมฤทธิ์  นาดี
2. นายบุญฤทธิ์  ตระกูลธรรมชาติ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงวิศุทธินี  อุกำแพง
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวอภิชญา  เทียมภัก
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 33 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงเพชรลดา  บุญศรี
 
1. นายภูมินทร์  นาแรมงาม
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 47 โรงเรียนนนทรีวิทยาคม 1. นางสาวทยิดา  จันทึก
 
1. นางสาวสาธกา  คำเงิน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงธนัชชา  ใจเอื้อ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  ปุยขำบก
 
1. นางสาวพณพร  รัตนประสบ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงเกศิณี  มาลาวงษ์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาววรรวิษา  สุวรรณชาติ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85.3 ทอง 5 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงพัชราภา  วงษ์พันธุ์
2. เด็กหญิงภาวิดา  ชิมชม
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กชายชโรธร  คำสำโรง
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  เกษตรศิลป์
 
1. นางสาวพนารัตน์  สังข์นคร
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87.3 ทอง 6 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงปรายขวัญ  หอมอ้ม
2. เด็กหญิงวรรณพร  บุญสุข
3. เด็กหญิงศยามล  ห้อยไธสง
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง 7 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายทศกรานต์  ปั่นสวัสดิ์
2. นางสาวมาลี  เจริญภูมี
3. นายสราวุติ  อินประเสริฐ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 39 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กชายธนธรณ์  หินจีน
 
1. นางรุ่งจิตร สำราญกิจ  ไทเลอร์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 68.3 ทองแดง 41 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  หินจีน
 
1. นางรุ่งจิตร สำราญกิจ  ไทเลอร์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวรัตนา  หาคุ้มคลัง
 
1. นายเสน่ห์  มาโค
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กชายกันตินันท์  มีคุณชอบ
 
1. นางรุ่งจิตร สำราญกิจ  ไทเลอร์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง 12 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวเสาวนีย์  อินทรเปือย
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นายธีระภัทร์  เสาวะดี
 
1. นางสาวบุญธิดา  มุ่งมงคล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 72 เงิน 14 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวอรุณี  ภูมิไถล
 
1. นายวราวุฒิ  อ่ำเมือง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88.3 ทอง 16 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงชญาน์พัชร  สมบูรณ์พงศ์
 
1. นายวราวุฒิ  อ่ำเมือง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87 ทอง 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายสิทธิพล  ชำนาญปืน
 
1. นายวราวุฒิ  อ่ำเมือง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 11 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงชญาน์พัชร  สมบูรณ์พงศ์
 
1. นายจักรพงษ์  พัดพาน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 64.66 ทองแดง 37 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวภัสสร  แช่มทะเพรียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแพรวฤดี  งามจั่นศรี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 30 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กชายธนธรณ์  ช่วยสงเคราะห์
2. เด็กชายธีรภัทร  มะจันทะคุณ
3. เด็กหญิงนลินี  เวศยผลิน
4. เด็กชายยศพร  กองอ้น
5. เด็กชายวาธิน  โพธิ์ทอง
 
1. นายสิทธิโชค  ใจดี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77 เงิน 39 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. นางสาวนันทพร  ผดุงสันต์
2. นายปริญญา  ศรีทอง
3. นายภูมินทร์  เหรียญตระกูล
4. นางสาวมณีรัตน์  เปี่ยมบางบอน
5. นายวรวิชญ์  ศรีทองแดง
6. นางสาวสุนิดา  สมบัติดี
 
1. นายสมชาติ  ราชสันเทียะ
2. นายอัครเดช  สังสมศักดิ์
3. นายพิศิษฐ  สิทธิสาร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 83.4 ทอง 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. นางสาวกมลชนก  กูดแดง
2. นางสาวกัญญาณัฐ  เปลี่ยนกลาง
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วตา
4. เด็กหญิงจริยาวดี  ทิพวัน
5. เด็กหญิงจิณธิดา  พุ่มอินทร์
6. เด็กหญิงจิราวรรณ  สองพล
7. นายจีรทีปต์  ศรีวิราช
8. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หล้าเหลา
9. เด็กหญิงชนิสรา  เจริญสุข
10. นางสาวญาดา  โชติประเสริฐ
11. เด็กหญิงณัฐรุจา  เพ็งสำเริง
12. นางสาวธนัชณันท์  ฉ่ำสาตร์
13. นางสาวธนัชดา  โสภาน้อย
14. นางสาวบุญยธิดา  จิตสายชลธารา
15. เด็กหญิงปนิดา  แสนเลิศ
16. นางสาวปาริฉัตร  แก่นจัด
17. นางสาวปาริชาต  อินทร์รอด
18. นางสาวพัชรินทร์  เรืองยงค์
19. นายภาณุมาศ  จำปาทอง
20. นายภานุพงศ์  สิงห์มนัส
21. นางสาวมารศรี  อาจอุดม
22. นางสาวรุ่งนภา  สุวรรณสุข
23. นางสาววนิดา  เคนหวด
24. นางสาววรนาถ  โสดา
25. เด็กหญิงวริษา  พุ่มอินทร์
26. นางสาววัชราภรณ์  นุ่นคง
27. นายศิริมงคล  พระพิมล
28. นายศุภกิตติ์  กุมาร
29. นายอภินันท์  อุ่นคำ
30. นายอภิวัฒน์  แสงลำ
31. เด็กหญิงอรอนงค์  ตลุกไธสง
32. นางสาวเกสรา  ศรีโพธิ์
33. เด็กหญิงเขมิสรา  ลือคำงาม
34. เด็กหญิงเจนจิรา  เคนสมศรี
35. นางสาวเชษฐสุดา  มะโนชาติ
36. นางสาวเพชรชรา  กำกุม
37. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุขนิล
38. นายเสนารัฐ  ทองใบ
39. นายโกวิทย์  ยาหยี
 
1. นายคมสรร  รสดี
2. นายพรชัย  แก้วคำดี
3. นายชยพล  มีชัย
4. นายวัลลภ  ชัยยะ
5. นางสาวพิศมัย  ยลถวิล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 65.4 ทองแดง 42 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวขวัญชนก  อุคำ
2. นางสาวจันทร์กานต์  บุญธรรม
3. เด็กชายจิราวุฒิ  ศรีใส
4. นางสาวจุุฬาลักษณ์  เตวิชา
5. นางสาวชลธิชา  ขุนทอง
6. เด็กหญิงชลิตา  จำปาขาว
7. นางสาวฐิติวรรณ  ฉลาดจิตร
8. นางสาวณัฐณิชา  ยอดพันธ์ุ
9. นางสาวณัฐนรี  ว่องสวัสดิ์
10. นายณัฐพงษ์  มาลอย
11. นายณัฐพล  ถิ่นตะเคียน
12. นางสาวณัฐยา  มุมขุนทด
13. นางสาวณัฐริกา  ใครอินทร์
14. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนหัน
15. นายณัฐวุฒิ  ศรีใส
16. เด็กชายธนรัฐ  พสิษเกษมชาติ
17. เด็กชายธีรภัทร์  แพงแสน
18. นางสาวน้ำฝน  ดอนผา
19. นางสาวปราถนา  มีลักษณ์
20. เด็กหญิงปาริชาติ  แพงเพ็ง
21. นางสาวพรพนิต  เครือมั่น
22. นางสาวพรสวรรค์  นาลา
23. นางสาวพลอย  อ่อนน้อม
24. นายภานุสรณ์  สุทธิโยชน์
25. เด็กหญิงมาฆมาศ  บุญชูแก้ว
26. นางสาวมินตรา  เภาคำ
27. เด็กหญิงลักษมี  ศิริกิต
28. เด็กชายวิโรจน์  หมั่นคำ
29. นางสาวศิริวรรณ  พันธุ์มา
30. นางสาวสาวิณี  เบ้าพิมสา
31. นางสาวสุชาดา  น้อยอ่อน
32. เด็กหญิงสุนิสา  เหลาวงษ์
33. นางสาวสุพัฒน์ตรา  สุดาปัน
34. เด็กชายสุเมธ  แก้วเคน
35. นางสาวอุสุมา  ยูรสวัสดิ์
36. นางสาวเบญจวรรณ  หมื่นแสน
37. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  แผ่นหิน
38. นางสาวเพ็ญนภา  ปล้องแดง
39. นางสาวเสาวลักษณ์  เด่นดวง
40. เด็กชายไชยพัฒน์  เสริมชัยรัตน์
 
1. นางรุ่งจิตร สำราญกิจ  ไทเลอร์
2. นายเทวาฤทธิ์  ผุยวันดี
3. นายภีระวัฒน์  แพงเพ็ง
4. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  ก้อนสันทัด
5. นายเสน่ห์  มาโค
6. นางสาวรติรัตน์  วรวงษ์วุฒิไกร
7. นางสาวพิมพ์พรรณ  ลีลา
8. สิบเอกนิพล  จำศรี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 35 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กชายวรธร  วอนาม
 
1. นายวิศรุต  เหล่ามาลา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 51 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นายพงศธร  สัตยา
 
1. นางสาววรินนา  บริรักษ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 44 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ร้อยกล้า
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.66 เงิน 37 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวนันทิดา  รุ่งราวี
 
1. นางสาวรวีวรรณ  หงส์ใจ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 40 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กชายธนกร  เฉลิมศรี
 
1. นางสาวผุสดี  พรศิริกาญจน์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.3 เงิน 37 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. นายขจรเกียรติ  ศาสนกิจ
 
1. นายอัครเดช  สังสมศักดิ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงปรีญาดา  มาตุราช
 
1. นายสิทธิโชค  ใจดี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.66 เงิน 47 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวเทพารินทร์  พรมจีน
 
1. นายศิวนาท  ฟ้องเสียง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 39 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. เด็กชายสรสิช  กำลังยิ่ง
 
1. นางนำพร  มาลัยทอง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. นายวัลย์ชนะ  อรุณไพร
 
1. นายสิทธิโชค  ใจดี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงนลินี  เวศยผลิน
 
1. นายสิทธิโชค  ใจดี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.33 เงิน 38 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวการะเกตุ  นามวิชัย
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 56.67 เข้าร่วม 35 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กชายวิรุณห์  สงวนรูป
 
1. นางสิรินยาพร  คำมา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.66 ทอง 27 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายธีรศักดิ์  นุ่นภูบาล
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง 19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงฑิพพาภรณ์  ช่างกล
 
1. นางสาวพิศมัย  ยลถวิล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.6 เงิน 44 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวณัฐภัทร  ปลอดภัย
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88.4 ทอง 6 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกัลย์กมล  ชัยศรเจริญสุข
2. เด็กชายกิรกร  หัตถกรรม
3. เด็กหญิงญานภา  เงินนา
4. เด็กชายธนกฤต  เดชแสง
5. เด็กชายธันวา  ศรีรัตนาสมบูรณ์
6. เด็กชายนที  จุ้ยสวัสดิ์
7. เด็กชายศดานันท์  สายศรีนิล
8. เด็กหญิงสกาวพรรณ  ปิ่นเกษ
9. เด็กชายสิริเชษฐ์  พูลสวัสดิ์
10. เด็กหญิงสุภิชญา  อิ่มจิตร์
11. เด็กหญิงเก็บตะวัน  มานก
 
1. นายศิวนาท  ฟ้องเสียง
2. นายนเรศ  เนตรงาม
3. นายณัฐภพ  จึงโรจนนุกูล
4. นางรุ่งนภา  พงษ์ประเสริฐ
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.8 เงิน 32 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กชายจักรภัทร  บัวทอง
2. เด็กชายธนวัฒน์  นามวงษ์
3. เด็กชายธีรศักดิ์  ป้อมตะขบ
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  ผ่องใส
5. เด็กหญิงรุจิรดา  ธรรมสาร
6. เด็กชายวศิน  ยศปัญญา
7. เด็กหญิงวิลาสินี  สุภี
8. เด็กหญิงแก้วมณี   สีทอง
 
1. นางสาวรวีวรรณ  หงส์ใจ
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.6 ทอง 22 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวจันทกานต์  โอตกิ่ง
2. นายธาดา  ชาญวิเศษ
3. นายปุณยวีร์  เกินสอน
4. นางสาวพนัชกร   กองไชย
5. นางสาวรุ่งรัตน์  ขันตีชา
6. นายลิปปกร  เนื่องกำเหนิด
7. นางสาวสิดาพร  สีหนา
8. นายอภิชาติ  แสงวุธ
 
1. นางสาวรวีวรรณ  หงส์ใจ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.8 ทอง 19 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. นางสาวกรรณิกา  ชินราช
2. นางสาวธมนวรรณ  มนทอง
3. นางสาวนันนิตา  สีกอง
4. นางสาวนิภารัตน์  เอาเจริญยิ่ง
5. นางสาวนุชจรี  นวนไชย
6. นางสาวพรรณฺิภา  ลีอุต
7. นางสาวสิริกร  สร้อยสระคู
8. นางสาวอารีรัตน์  เงินเต็ม
 
1. นางสาววัฒนประภา  อุ่นใจ
2. นายพิศิษฐ  สิทธิสาร
3. นางสุชาลินีณ์  ด่านเจ้าแดง
4. นางสาวสรัญญา  กมลภพ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78.4 เงิน 44 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  ฆ้องสาลี
2. เด็กหญิงนริศรา  หะขุนทด
3. เด็กหญิงนันทิดา  จ้อยหริ่ง
4. เด็กหญิงบัวชมพู  อูสูงเนิน
5. เด็กหญิงพัทธวรรณ  ทองมะยาง
6. เด็กหญิงมลฤดี  อินทร
7. เด็กหญิงวาสนา  สารารักษ์
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  พรหมพิทักษ์
 
1. นางสาวรติรัตน์  วรวงษ์วุฒิไกร
2. นายภีระวัฒน์  แพงเพ็ง
3. นางสาวพิมลมาศ  ปัญญาสัย
4. นายเสน่ห์  มาโค
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 78.4 เงิน 43 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. นางสาวณัฐทรา  ทนคง
2. นางสาวพรรณี  จิตรพานิชย์
3. นางสาวรุ่งนภา  ป้องพราช
4. นางสาววรางคณา  เอี่ยมโบราณ
5. นางสาวสุทธิกานต์  เข่งดี
6. นางสาวสโรชา  บัวจำปา
 
1. นายชำนาญ   แสงบุญ
2. นางสาวพัชนี  คำพันน้อย
3. นางสาวดวงจันทร์  เศษศรี
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกวิสรา  ปางเดิม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไพศาลธรรม
3. เด็กหญิงกันธิชา  หมายอมกลาง
4. เด็กหญิงกัลยากร  จันทร์พุดซา
5. เด็กชายณัทมน   ท่าหาด
6. เด็กหญิงดารินทร์  สิงเคน
7. เด็กชายพงษ์ศักดิ์ดา  ประสงค์สอน
8. เด็กหญิงมณิสรา   ยอดลอม
9. เด็กหญิงศศิวิมล  แดงเกาะโพธิ์
10. เด็กหญิงสุวนันท์  วัฒโน
11. เด็กหญิงอรวรรณ   สุวรรณรัตน์
12. เด็กหญิงอรษา  เจริญศิริ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  เผ่าประจันต์
2. นางสาววิไล  พังสอาด
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 31 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวกาญจนา  อุดเหนียว
2. นางสาวกานต์สินี  ศิลปสิทธิ์
3. นายกิตติพงศ์  เศวตรัฐกุล
4. นางสาวจิณห์นิภา  ผาวันดี
5. นายชัชนันท์  จันสุพัฒ
6. นางสาวฑิติวลักษณ์  ยาขันทิพย์
7. นายนลิน  แก้วพันตา
8. นางสาวนัทชา  ตะโจ
9. นางสาวพิมลวรรณ  สุขเกิด
10. นายศักดิ์นรินทร์  เคลือมั่น
11. นางสาวศิริอาภรณ์  ช่างแกะ
12. นายสิงหนาท  วักจันทร์
13. นางสาวอมรรัตน์  สิทธิพล
14. นางสาวอรณี  มีห่อข้าว
15. นางสาวอารียา  คำเสียง
16. นางสาวเยาวลักษณ์  จันเดช
 
1. นางนรีรัตน์  สมโภช
2. นางนาฎยา  สูงเนิน
3. นายชนณพัฒน์  มีแสง
4. นางสาวพนารัตน์  สังข์นคร
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 59.6 เข้าร่วม 39 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. นางสาวกาญจนา  เลิศวิจิตร
2. นายกิตติพร  ทองวัน
3. นางสาวฐิติวรดา  เครืออนันต์
4. นายศุภกิตติ์  ยังเจริญ
5. นายสถิตย์  เจริญผล
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ดุลนีย์
2. นางสาวกิตติยา  สีดา
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89.8 ทอง 7 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกชมน  บาตรโพธิ์
 
1. Miss Mary Jane   Ganasi
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 81.75 ทอง 27 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายสุธกฤษฎ์  กิตากร
 
1. Miss Ginalen R.   Camil
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงพักตร์ชนก  ปะตาทานัง
 
1. Mrs. Lilia H.  Luistro
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83 ทอง 47 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวพันแสนดาว  คุณสารธรรม
 
1. Mrs. Lucia B.   Lumichao
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายเฮนรี่ เจคอป  สไนเดอร์
 
1. Miss Eunice M.   Lawagan
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61.43 ทองแดง 28 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. นายธนากร  ลำบอง
 
1. นายศุภสิทธิ์  แดนกาไสย
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 70.33 เงิน 50 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินทนา  ศิลาผ่อง
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  คุณนาม
3. เด็กหญิงสุพิชชา  นึกถึง
4. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  โพธิ์ศรี
5. เด็กชายอนุเดช  จันทราเคน
 
1. นางรุ่งจิตร สำราญกิจ  ไทเลอร์
2. นางขวัญฤทัย  อร่ามศรี
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 78.33 เงิน 50 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวกัญญาภิญญ์  ไชยเปรมปรีดิ์
2. นางสาวกุลจิรา  ถนัดค้า
3. นางสาวศยามล  เขียวทน
4. นางสาวสุกัญญา  หาหนองดุม
5. นางสาวอมราพร  แพนลา
 
1. นายอัมรินทร์  ด้วงนาง
2. นางประยงค์  อาจปาสา
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกิตติยา  เหยิบไธสง
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ม่วงขาว
 
1. MissLei  Jiao
2. Miss Chenxing  ling
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 66.83 ทองแดง 46 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวฑิตยา  เรืองประทีปวงศ์
2. นางสาวเจณิสตา  โม้เมือง
 
1. นางสาวพรหมพร  ดอนผา
2. Miss Chenxing  ling
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 64 ทองแดง 46 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวกนกรัตน์  เข็มกลัด
2. นางสาวชนาพัทธ์  สว่างอารมย์
3. นางสาวนฤภร  อังชุน
4. นางสาวอรวรรณ  เผือกตันเหลา
5. นางสาวเบญจวา  ก่ำน้ำจั่น
 
1. นางสาวสุวิมล  ดาวเรือง
2. นางสาวศรารัตน์  ชัยนิวัฒน์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 71.77 เงิน 33 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายคุณานนต์  มหิทธยาภรณ์
2. เด็กหญิงนันทิยา  เปี่ยมพริ้ง
 
1. นายจรัญ   แสงประเสริฐ
2. นายสหาย  สุระเสียง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79.58 เงิน 17 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวสิริภรณ์  บุตรดี
 
1. นางสาวศศิธร  พรหมฉิน
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. เด็กชายทินกร  สุริยันต์
2. เด็กชายธนพัฒน์  ทองแวว
3. เด็กชายธนัชชา  แท่งหอม
4. เด็กชายธีรภพ  สุขกุล
5. เด็กชายนันทวงษ์  บุญส่ง
6. เด็กชายพีรพัฒน์  ชวา
7. เด็กชายวายุ  ปาลา
8. เด็กชายอนุวัฒน์  แสนกล้า
 
1. นายวรพงษ์  แจ่มจ้า
2. นายมานัส  อยู่สุขสบาย
3. นางสาวสมพร  อัครพัฒน์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 74.28 เงิน 31 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายณัฐดนัย  ศรหาร
2. นายนาคิน  เทพชนะ
3. นายปณิธาน  บริบูรณ์ทรัพย์
4. นายวัง  วรรณภานันท์
5. นายวุฒินันท์  จันทร์แก้ว
6. นายอดิรักษ์  สุขเลิศ
 
1. นางสาววริษา  ลดหวั่น
2. นายณัฐพล  สุขประเสริฐ
3. นายสุริยา  สุวรรณรัตน์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 65.9 ทองแดง 41 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวพัชรากร  อุ่นสอน
2. นายภานุวัฒน์  บัวมาก
3. นางสาวสัตตบงกช  อิสสระเสรี
4. นางสาวสุดารัตน์  คำเต็ม
5. นางสาวสุนิฐา  อาทิตย์
6. นางสาวหทัยรัตน์  แซ่สื่อ
7. นางสาวอรุณรัตน์  เปียวิเศษ
8. นางสาวเกวลิน  ช่วงเปีย
9. นางสาวโชติกา  ชัยเสน
 
1. นายสุนทร  โมฆรัตน์
2. นายกิตติศักดิ์  ชาญวิเศษ
3. นางกรรณิกา  โมฆรัตน์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 22 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวทวีทรัพย์  คงเหม็ง
2. นางสาวพรทิพย์  บุญประสิทธิ์
3. นางสาวพิณทิพย์  บุญประสิทธิ์
4. นางสาวอภิญญา  สาป้อง
5. นางสาวอารีรัตน์  โพธิ์สิงห์
 
1. นายสุนทร  โมฆรัตน์
2. นางกรรณิกา  โมฆรัตน์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกฤษรา  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติชญา  มลทอง
3. เด็กหญิงนันวิตา  สีกอง
 
1. นางจารุวรรณ  พูนบำนาญ
2. นางสุนิดา  จันทร์เทศ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. นางสาวดาราพรรณ  อ่อนละมุล
2. นางสาวนงลักษณ์  ป้องภัย
3. นางสาววนิดา  อินทร์อนันต์
 
1. นางจารุวรรณ  พูนบำนาญ
2. นางสุนิดา  จันทร์เทศ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74.4 เงิน 23 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงพัทธ์นรี  ตังสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศศิปรียา  ร่วมชาติสกุล
 
1. นางสาวพัชชา  รอดแสง
2. นางอรวรรณ  งามดี
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 29 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ดีจันทึก
2. เด็กหญิงนภัสสร  ศิริ
 
1. นางสาวนันทิยา   ศิริศิลป์
2. นายภาสกร  สุขชัย
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 27 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงชนินท์รัฐ  มงคลสิน
2. เด็กชายพิศุทธิ์  เกิดทอง
 
1. นางสาวนันทิยา  ศิริศิลป์
2. นายภาสกร  สุขชัย
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 51 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นายวรพล  เด่นดวง
2. นายอภิสิทธิ์  ไชยมาตร
 
1. นายธนกฤต  สุกเขียว
2. ส.ต.ต.พัฒนพงษ์  นามบุญเรือง
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายภูมิ  ไพรศรี
2. เด็กชายวิชาล  ประกาศ
 
1. นายภาสกร  สุขชัย
2. นางสาวนันทิยา  ศิริศิลป์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 18 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายปิยะ  ช่างก่อ
2. นายภูษณ  ไชยวงษ์
 
1. นายภาสกร  สุขชัย
2. นางสาวนันทิยา  ศิริศิลป์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 33 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายธนภัทร  นิสกนิลกุล
2. เด็กชายวีรภัทร  สินสุวรรณ
 
1. นายภาสกร  สุขชัย
2. นางสาวนันทิยา  ศิริศิลป์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 49 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงกุลสินี  พลเดช
2. เด็กชายจิรภาส  เนตรแสงศรี
 
1. นายธนาชัย  เอื้อนุกูล
2. นางสาวสุชีรา  วรมานะกุล
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60.66 ทองแดง 23 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายฉันทพัฒน์  สิทธิวงษ์
2. เด็กหญิงภูรีพิพรรธ  เทศสวัสดิ์
 
1. นายภาสกร  สุขชัย
2. นางสาวนันทิยา  ศิริศิลป์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 62 ทองแดง 39 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวชญาณี  ช่างชุบ
2. นางสาวณัฐณิชา  นันมา
 
1. นายธนาชัย  เอื้อนุกูล
2. นางสาวสุชีรา  วรมานะกุล
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 11.33 เข้าร่วม 43 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายพัฒนพงษ์  ผิวภูเขียว
2. นายวัชรพงษ์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายภาสกร  สุขชัย
2. นายมนตรี  โมลิสกุลมงคล
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาววิจิตรา  กุลณาภูมิ
2. นางสาวศิรดา  สุนทร
 
1. นางสาวฌาย์ณิตา  กมขุนทด
2. นายณัฐวัชร  วีระพงษ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 53.33 เข้าร่วม 45 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายณัฐนันท์  โพธิ์โส
2. นางสาวสุกานดา  พรมมา
3. นางสาวอุษณีลักษณ์  บำรุงจิตร์
 
1. นางสาวสุนทรียา  ละอองเภา
2. นายมนตรี  เพลินไพศาล
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70.67 เงิน 20 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายธณกร  จันทวงษ์
2. นายเดชาวัฒน์  แตงรีโน่
 
1. นายภาสกร  สุขชัย
2. นายนเรศ  เนตรงาม
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายกิตติพันธุ์  กางจิต
2. เด็กชายธนัญชัย  ปัญญาวัน
3. เด็กชายธีรพงศ์  คุ้มมา
 
1. นายกบินร์  เสนานาม
2. นายแทนพงษ์  โกมลแมน
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65.66 ทองแดง 9 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. นายธีระพงษ์  วงษ์จันทรา
2. นายรัชนาท  สีแดง
3. นายศักดิ์ชัย  โทสมทา
 
1. นายอัครเดช  สังสมศักดิ์
2. นางรุจิรัตน์  สุริโย
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79.66 เงิน 35 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กชายคุณานนท์  ผลโสม
2. เด็กชายทรงพล  แสนโม่
3. เด็กชายสุภกิณห์  หินนอก
 
1. นายกรศิลป์  ชมพูชัย
2. นายพิชัย  วินยพงศ์พันธ์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง 50 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  ศรีเข้ม
2. นางสาวยูมา  บี
3. นางสาวฮาซีนะ  บี
 
1. นายธนกฤต  สุกเขียว
2. ส.ต.ต.พัฒนพงษ์  นามบุญเรือง
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.67 ทอง 18 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. เด็กชายพัชระ  ผูกล้อม
2. เด็กชายมนัสวิน  เกิดสวัสดิ์
3. เด็กชายอาทิตย์  วังยะปาน
 
1. นางสาวพรพรรณ  บุญวัน
2. นางสาวมาศธัญกาญจน์  ผิวเหลือง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 78.66 เงิน 33 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. นางสาวกนกพร  พรมศรี
2. นางสาววิลาวัลย์  หวานเอี่ยม
3. นางสาวอรอนงค์  ทมถา
 
1. นางสุภาพร  บัวสุข
2. นางทิติยา  พูลทรัพย์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 44 โรงเรียนนนทรีวิทยาคม 1. เด็กชายกิติศักดิ์  ชูเสน
2. เด็กหญิงชญานินท์  นกน้อย
3. เด็กหญิงชลธิชา  อินทร์ชื่น
4. เด็กหญิงณัฐกุล  วรรณะดี
5. เด็กหญิงปัญญาดา  จบแสง
6. เด็กหญิงมัลลิกา  วงษ์อิน
 
1. นางสาวธิดา  พร้อมขุนทด
2. นายอุดม  มาศิริ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85.8 ทอง 10 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. นางสาวกนกวรรณ  พินิจงาม
2. นางสาวกุลงา  บุญเตือน
3. นางสาวณัชชา  สมปอง
4. นางสาวลักษิกา   ศรีสอาด
5. นางสาวอัญญาวีร์  พันธ์ชาติ
6. นางสาวอารีรัตน์  จันทร์งาม
 
1. นางสาวชไมพร  น้อยศิริ
2. นางสาวสมพร   อัครพัฒน์
 
150 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 73.66 เงิน 20 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกุลปริยา  เธียรเงิน
2. เด็กหญิงกุลวดี  แตงเอี่ยม
3. เด็กหญิงสิริกร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวพนมลักษณ์  ชุปวา
2. นางรุ่งนภา  พงษ์ประเสริฐ
 
151 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 29 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวณัชทิชา  จำจด
2. นางสาวพรชนก  ปางเดิม
3. นางสาวสมิตานัน  สุดเฉลียว
 
1. นางสาวพนมลักษณ์  ชุปวา
2. นางรุ่งนภา  พงษ์ประเสริฐ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน 51 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จำปา
2. เด็กหญิงดุษฎี  บุญสอาด
3. เด็กหญิงพรพิมล  มูลเชื้อ
 
1. นางนันทนา  เวียงคำ
2. นางสาวสมนึก  ทับทิม
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 77.67 เงิน 48 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวณัฐชยา  ไพรฑูรย์
2. นางสาวณิชนันท์  เพ็งแจ่ม
3. นางสาวปณิตา  ทองนพคุณ
 
1. นายวัชรพงษ์  มีภักดี
2. นางสาวศศิธร  พรหมฉิน
 
154 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเจียหมิน 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สมวงค์
2. เด็กชายตะวัน  สุริวงษ์
3. เด็กหญิงศุจินทรา  สดาวงษ์
 
1. นางสาวสุภิญญา  กังสานุกูล
2. นายวรจักร  กระแสธีป
 
155 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  อินอ่อน
2. นางสาวสศิวรรณ  ฉลาดถ้อย
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีอชูรส
 
1. นางนรีรัตน์  สมโภช
2. นางนาฎยา  สูงเนิน
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 76 เงิน 45 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณภัทร  ทองเจริญ
2. เด็กหญิงพิชชานันท์  พลศรีเมือง
3. เด็กหญิงพิยดา  ขุนคำ
 
1. นายธนกฤต  สุกเขียว
2. นางสายธาร  สุขทวี
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 39 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาววิภารัตน์  ใกล้บุผา
2. นางสาวสิราวรรณ  พูลเจริญ
3. นางสาวสุภาพร  โปร่งสูงเนิน
 
1. นายธนกฤต  สุกเขียว
2. นางสายธาร  สุขทวี
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 39 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ต้นตระกูลเงิน
2. เด็กหญิงยอดขวัญ  ภูคำ
3. เด็กหญิงศิริพร  พันธ์สำอาง
 
1. นางสาวสุภาพร  บัวสุข
2. นางสุชาลินีณ์  ด่านเจ้าแดง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 44 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวดาราวรรณ  อุ่นสุข
2. นางสาววัชรี  หวันทา
3. นางสาววีรยา  มุ่งอาษา
 
1. นางนรีรัตน์  สมโภช
2. นางศิริลักษณ์  ศรีสิทธิมงคล
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 76 เงิน 15 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กชายชัยมงคล  แฟ้นประโคน
2. เด็กชายนพกร  แก้วกำแพง
3. เด็กชายศักดิ์มนตรี  ไมมา
 
1. นางสาวมณีทอง  ไกลกลางดอน
2. นางนงลักษณ์  สิงห์แก้ว
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 38 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. นายสุรชัย  จันทา
2. นางสาวสุุพรรษา  อังชุน
3. นางสาวอรอุมา  สาคร
 
1. นางสาวชไมพร  น้อยศิริ
2. นางสาวชนภรณ์  หวังสุขกลาง