สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์นภา  เกียรติวิชชุกร
 
1. นางวิจิตรรัตน์  ยิ่งยืน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวสสิกา  บุญยิ่ง
 
1. นางสาวเปมิกา  มุสิกวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 40 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงชาริญา  ชาญกิจ
 
1. นางสมรัตน์  มะกอกเดิม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวธัญวรัตม์  รุ่งเรือง
 
1. นางอัมพร  ถกลประจักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72.66 เงิน 31 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  นงค์สันเทียะ
 
1. นางสาวนราทิพย์  เจนสัญญายุทธ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79.33 เงิน 16 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวนริสรา  ขำอรุณ
 
1. นายกรวิษ  จันทชิด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.66 เงิน 36 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงบุญณิภาภรณ์  อินแบน
 
1. นายจิรศักดิ์  ขวัญสุข
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 34 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวศุพรรณญา  ทาริยะวงศ์
 
1. นางเสาวภา  เพชรคง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66.16 ทองแดง 29 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงภัทรวดี  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงศุกัญญา  ฉ่ำเสนาะ
3. เด็กหญิงอรรถวดี  จิตต์สุภา
 
1. นายสถาพร  วัฒนธรรม
2. นางสาววารินทร์  โพธิ์พันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 11 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวณัฐฐาพร  น้ำทิพย์
2. นางสาวณัฐณิชา  ภาระอุตส่าห์
3. นางสาวอภัสรา  ทูคำมี
 
1. นายศรายุธ  บุญเผือก
2. นางเสาวภา  เพชรคง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 50 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทรัพย์สอน
2. เด็กหญิงสุพิชญา  สังข์ทอง
 
1. นายชยณัฐ  เขียวขจร
2. นางสาวนิตยา  มิตรยง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวสิริมา  จวงสอน
2. นายหัสวรรษ  พั่วแพง
 
1. นางสาวถิรนันท์  ถกลประจักษ์
2. นางอัมพร  ถกลประจักษ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 79 เงิน 18 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงปนัดดา  อารีรอบ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ออมสิน
 
1. นายสถาพร  วัฒนธรรม
2. นางสาววารินทร์  โพธิ์พันธ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 85.01 ทอง 8 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวโชติกา  วัฒนธัญกิจ
 
1. นางสาววาสนา  แสงบัญดิษฐ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงปาณิสรา  เกียรติบัณฑิต
 
1. นางสาวรัตนา  เกิดคง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 33 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายวิธวินท์  วรรณชัยวงศ์
 
1. นายเอกณัฏฐ์  โสภี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 44 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงธนพร  บุญลิขิต
2. เด็กหญิงธีรดา  เอกเสน
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  ทุมมณี
 
1. นายอนุชาติ  จงรัก
2. นางสาวศิวพร  สุทธิศันสนีย์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66.1 ทองแดง 46 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวธนพร  เขจรจิตร
2. นางสาวลลิตา  เขียวหวาน
3. นายศุภชัย  จันทร์ทองทิพย์
 
1. นายอนุชาติ  จงรัก
2. นางสาวยุดารัตน์  เพ็ชร์รุ่ง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 62.88 ทองแดง 41 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงจิราพร  โพธิ์งาม
2. เด็กชายชินวัตร  สมคำแสง
3. เด็กหญิงศลิษา  เทศดี
 
1. นางธิดารัตน์  ทวีญาติ
2. นายธนูศักดิ์  มูลตองคะ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 54.75 เข้าร่วม 25 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวพัชร์ชาพร  เกยพัฒน์วระกูล
2. นางสาวสหทัย  ชุ่มจิตต์
3. นางสาวอภิษฎา  พงษ์เสริม
 
1. นางรุ่งทิพย์  เทศพรม
2. นางสาวอิสรีย์  ผาสุข
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 57.4 เข้าร่วม 18 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายภูมิ  ศิริปิ่น
2. เด็กชายศิรพงษ์  จินตมานะสกุล
 
1. นางอำพร  ดีช่วย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 47 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวกุลสตรี  สวัสดิ์พิพัฒน์ผล
2. นายวงศธร  ฮวดอุปัต
 
1. นางสาวยุคลทิพย์  ใจขำ
2. นายภิเฌฒ  พรหมเหลือง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 39 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีวุฒิไพศาล
 
1. นางสาวแก้วตา  พึ่งตนเอง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 31 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นายณรงค์ศักดิ์  สุริยะ
 
1. นางสาวพิชาภรณ์  จิตรกุล
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 83.25 ทอง 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายปิติกร  กองทอง
2. เด็กชายวิจักษณ์พล  กระษาปณ์การ
 
1. นายไกรประสิทธิ์  พันสอาด
2. นายสิทธิราช  ปาวงศ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 65.05 ทองแดง 45 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวเกวลิน  ใหม่จันดี
 
1. นายสิทธิราช  ปาวงศ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงปวีณา  บัวผาย
 
1. นางสาวกนกอร  ชาหอม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94.6 ทอง 17 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวพนิดา  อุทน
 
1. นางสาวกนกอร  ชาหอม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 26 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงกมลชนก   แย้มศักดิ์
2. เด็กหญิงปวิชญาดา  เมยประโคน
3. เด็กหญิงมนัญชยา  เรณูรัตน์
 
1. นางจงจิตต์  พรรณาวร
2. นายอัฐพร  เพียรกิจ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 32 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวกมลวรรณ  ฉิมไทย
2. นายณัฐพล  สมบูรณ์ปัญญา
3. นางสาวธัญวรัตม์  รุ่งเรือง
 
1. นายศรัณยู  ศรีสมพร
2. นางธารีรัตน์  บุญครุฑ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.8 เงิน 39 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายปิฐิพงศ์   ทาหอม
2. เด็กชายภูริทัต  โฉมยงค์
3. เด็กชายศิริภูมิ   สมเชื้อ
 
1. นางจรัญญา  พรตภณาพร
2. นางรุ่งอรุณ  เพียรกิจ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.2 ทอง 11 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  พลทะรักษา
2. นางสาวสิริกร  พึ่งกุศล
3. นางสาวสิริภัทร   อนันต์อิทธิ
 
1. นายศศิวัฒน์  เดชะ
2. นางสาวชาลิดา  นาคสุก
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 48 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สินประเสริฐ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ปล้องใหม่
3. เด็กหญิงบัวใบหยกศรี  พฤทธาภิญโญภาส
 
1. นายกวิน  อินทะ
2. นายวีรพล  อินทรแก้ว
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 31 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาววิมลนันท์   เขื่อนเพชร
2. นางสาวสุรีรัตน์   พิทักษ์ราษฎร์
3. นางสาวอาภากร   นวมนิ่ม
 
1. นายอนุพงษ์   ศรีโสภา
2. นางสาวนพรัตน์   สิงห์ธรรม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 19 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปุญยวีร์  ประสาน
2. เด็กหญิงสิรินธร  แก้ววิเศษ
3. เด็กหญิงอริศรา  ช่างเก็บ
 
1. นายสุริยา  บัวหอม
2. นางสาววรรณจารุภัทร  โรจน์ธิษณาธร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 37 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวธนาภรณ์  โชคมงคลกิจ
2. นายธีระกิจฐ์  สีทอง
3. นางสาวพิมพิดา  สุนทโร
 
1. นางณัชชา  เจริญสมบัติ
2. นางสาวนพมาศ  ทองศิริ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.8 เงิน 38 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงชมพูนุท   รื่นกลิ่น
2. เด็กหญิงพิมพลอย   พิกุลทอง
 
1. นางณรัณนันท์   โพธิ์เดชสิรวุฒิ
2. นางสาววรลักษณ์   บุญค้ำ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 35 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวนภิสา  แถมพงษ์
2. นางสาววรัญญา  นาเขตร
 
1. นายกชกร  โยธาทิพย์
2. นายกิจจารักษ์  ขยันงาน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 50.26 เข้าร่วม 45 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกนกพล  ขอมดำดิน
2. เด็กชายเดชณรงค์  ปุริเกษม
 
1. นางนงเยาว์  รักษาถ้อย
2. นางเพ็ญศรี  ชัยมานะ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 31.87 เข้าร่วม 49 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายธนกฤต  จำปาทิพย์
2. เด็กชายพชร  บุญละม้าย
 
1. นายกวิน  อินทะ
2. นายวีรพล  อินทรแก้ว
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 30 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวทัศนีย์วรรณ  สันซีรย์
2. นายนัฐพงษ์  รักโคตร
3. นายสหัสวรรษ  เวียงปฏิ
 
1. นายไพรัช  สุขมูล
2. นางสาวมานัสวิณีย์  เวียงปฏิ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 9 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงช่อพฤกษา  พงษ์สุระ
2. เด็กหญิงพนิตพร  บุรินรัมย์
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ต่ายเล็ก
4. เด็กหญิงสุชญา  ชาวเพ็ชร
5. เด็กหญิงสุธิมา  เมตตา
 
1. นางสำเภา  สรรพคุณยา
2. นางสาวปรางศิริ  ตรีเมฆ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79.6 เงิน 16 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวจามลี  สุธรรม
2. นางสาวธนาภรณ์  เหรียญทอง
3. นางสาวพิมลภัส  ดอนทอง
4. นางสาวศิริพร  งามวงศ์
5. นางสาวอภิชนา  ศรีทอง
 
1. นายสุนันท์  มากยอด
2. นายกิตติพงษ์  ดีด่านค้อ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง 24 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายกิตติศักดิื์  แสงทอง
2. เด็กหญิงชีวารีย์  คำรอด
3. เด็กหญิงนพมาศ  วงศ์เลิศ
4. เด็กหญิงนภสร  ใจเอื้อ
5. เด็กหญิงนภัสสร  ธาดาบุษบง
 
1. นางฐนิตา   นกอยู่
2. นางรินรดา  รอดวงษ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.8 เงิน 21 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกนกกาญจน์   ใชญัน
2. นางสาวฐิติพร  ปาไตย
3. นางสาวนภัสสร  รักษาพล
4. นางสาวศิริลักษณ์  คงสวัสดิ์
5. นางสาวอารียา  ชัยราช
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  จิรัฐิติเจริญ
2. นางพัชรีย์  แสงสมบุญ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 72.2 เงิน 47 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายกฤษณะ   แม่นแก้ว
2. นางสาวจิตตราภรณ์  ชาวสวน
3. นางสาวธวัลญารัตน์  กล้ากสิการณ์
4. นายธีระวัฒน์   ศรีพุทธา
5. นางสาวประภัสสร  เข้าครอง
 
1. นายณัฐพล   งามหาร
2. นางสาวกัญญาณัฐวรินทร์  มั่นจิตร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84 ทอง 15 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกชพร  พงษ์สุพาร
2. นายกนกชัย  เกาะมะไฟ
3. เด็กชายกรกต  วิลัย
4. นายกฤษดา  บุญธรรม
5. นางสาวจรุญรัตน์  อาทร
6. นางสาวจันทร์รุ่ง  เรืองทอง
7. นางสาวญาณิศา  ระกาศ
8. นางสาวณัฐริกา  คู้ลำพันธ์ุ
9. นายตฤณ  พินิจศักดิ์
10. นายทนงศักดิ์  ขุนทอง
11. นายพรหมบุศย์  คำดำ
12. นายพิเชษฐ์  นาแก้ว
13. นางสาวภัทราภรณ์  พุทธรักษา
14. นางสาวรจนา  สุมรรคา
15. นางสาวรัชดาภรณ์  ช่างแกะ
16. นางสาวลักษณปภา  เจียนสุวรรณ
17. นางสาววิสสุตา  เดชสุภา
18. เด็กชายสหรัฐ  ตงฉิน
19. นายอรรถพล  สิงห์ชัย
20. นางสาวอรวรรณ  มีชำนาญ
 
1. นางกาญจนา  ก้อนสันทัด
2. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  สามารถ
3. นางพัชรีย์  แสงสมบุญ
4. นางละเอียด  เจริญสุข
5. นายสมาน  บุบผา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.67 ทอง 26 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงโศภิษฐ์  ชาญเดช
 
1. นายวรพงษ์  อ่อนนา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.33 ทอง 28 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวนลินนิภา  เจริญดง
 
1. นางวิไล  ขาวสระ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 19 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายปฐมพงศ์  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงสิปราง  บุญถนัดศรี
 
1. นางสาวสกาวเดือน  ปานทิพย์
2. นางสาวอภิญญา  บัวตูม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.83 ทอง 8 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวอาทิตยา  เอมเจริญ
2. นายอโนชา  อยู่อินทร์
 
1. นางพัชรีย์  แสงสมบุญ
2. นางละเอียด  เจริญสุข
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กชายกมล  ม่วงน้อยเจริญ
2. เด็กหญิงฐิติพร  ตะเพียนทอง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยุทธวิชัย
4. เด็กหญิงพิม  กาฬสินธฺ์มงคล
5. เด็กหญิงลลิตสุดา  ถึกไทย
6. เด็กชายวีรภัทร  ดวงศรี
7. เด็กชายสิรวิชญ์  มงคล
8. เด็กหญิงสุวนันท์  สุวรรณกล่อม
9. เด็กชายอนุชา  รุ่งฟ้า
10. เด็กหญิงอริสรา  อาริยะยิ่ง
 
1. พระมหาอัครเดช  สอนกลาง
2. พระมหาบัญชร  แน่นอน
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 74.13 เงิน 24 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เจือจาน
2. นายชากฤษ  ซาเลม
3. เด็กชายดลชัย  ผึ่งแช่ม
4. นายธนกฤต  ฤทธิ์ทอง
5. เด็กหญิงธาวินี  จ้อยกุล
6. เด็กชายภัทรกร  เกณฑ์กิจ
7. นางสาวศศิกานต์  ด่านเรือ
8. นายศุภโชค  กิตติญาพร
9. นายโกมิน  เชี่ยวบัญชี
10. เด็กชายไชยวัฒน์  บุญธรรม
 
1. นางสาวพิชญ์กัญญา  อธิพวงมาลัย
2. นางสาวอัจนา  วัฒนานุกูลพงศ์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84.5 ทอง 8 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงนันทิญา  สายมายา
2. เด็กหญิงสุสิทตรา  สังสะโอภาส
 
1. นางสาวชาลินี  กิจชัยเจริญพร
2. นายพิทักษ์พล  เทศพรม
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79.5 เงิน 28 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. นางสาวธิดารัตน์  คำพานิช
2. นางสาวนาถนารี  พัสดุ
 
1. นางสาวสุภาพ  ดิ้นสกุล
2. นางสาวมัชฌิมา  แกมนิล
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 40 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงเตชิณี  เหล่าเอี่ยม
 
1. นายสิทธิชัย  ไชยโคตร
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวชัญญา  จารุเนตร
 
1. นายธงชัย  ศรีรักษา
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 22 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อินทรขันตี
 
1. นายสิทธิชัย  ไชยโคตร
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74.66 เงิน 34 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายธเนศ  ว่องนุกูลสวัสดิ์
 
1. นายธงชัย  ศรีรักษา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 49 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายกิตติพงษ์  นาที
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 62.3 ทองแดง 44 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวศุภชัญญา  กีรติภฑิลกุล
 
1. นายธงชัย  ศรีรักษา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายสุวัฒน์  ชุณห์กุล
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวธันยพร  ช่างประดิษฐ
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75.7 เงิน 21 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพนิตนันท์  สายพนัส
 
1. นางสาวพิราพรรณ  แสงเย็นยิ่ง
2. นายพงษ์ศักดิ์  วันทอง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 33 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายพัทธดนย์  กิมาลี
 
1. นายสิทธิชัย  ไชยโคตร
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวปิยณิดา  ใสหาร
 
1. นายชาญไชย  ใจน้อม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กชายกฤษณะ  ทองฟัก
2. เด็กชายณภัทร  โพธิ์เดช
3. เด็กชายสนธยา  นาคศรี
 
1. นายอาทิตย์  ชารัมย์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 9 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. นายศุภชัย  คงชื่น
2. นายอดิศักดิ์  เสียงเย็น
3. นายเลิศชาย  ไชยโย
 
1. นายอาทิตย์  ชารัมย์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 75.33 เงิน 37 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กชายจักรี  ทวีการ
 
1. นายราเชนฐ์  สิขิวัฒน์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 77.3 เงิน 9 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายธัชชาย  จรรยา
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 70 เงิน 24 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายพิษณุวัฒน์  เผ่าประจันต์
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 45 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กชายอรรถพร  ทวีการ
 
1. นายราเชนฐ์  สิขิวัฒน์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 40 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. นายอนันต์  มีแสง
 
1. นายราเชนฐ์  สิขิวัฒน์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายศุภกิจ  พุ่มจำปา
 
1. นายพากเพียร  โตอินทร์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวสุจีรา  พากเพียรทรัพย์
 
1. นายพากเพียร  โตอินทร์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 29 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทรายแก้ว
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85.2 ทอง 11 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายธนพสิษฐ์  ชาวนา
2. นายธนภัทร  เอี่ยมทรัพย์
3. เด็กชายนวพล  สำราญกิจ
4. นายปวริศ  ตรีกุล
5. เด็กหญิงพรรณนาวา  พลชัย
6. เด็กชายพหุสวรรณ  เตชะดี
7. เด็กชายพีระพัศ  ปัญญาพวก
8. เด็กหญิงภัทธนันท์  ผลาหาญ
9. เด็กชายภัทรดนัย  สุวรรณราช
10. นางสาวภัทราภรณ์  คำพี
11. เด็กหญิงมยุริณลดา  มะกรูดอินทร์
12. เด็กชายศักย์พริศร์  ถึงลาภ
13. นายศุภกิจ  พุ่มจำปา
14. นางสาวสุจีรา  พากเพียรทรัพย์
15. เด็กหญิงสุชาวลี  ผันพิมาย
 
1. นายปริญญา  กล้าผจัญ
2. นายพากเพียร  โตอินทร์
3. นางสาวธีรภรณ์  ธนารักษ์
4. นายอมร  ดีช่วย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 59.8 เข้าร่วม 34 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ฉิมพายัพ
2. เด็กหญิงณัฐฏา  ฤทธิตา
3. เด็กชายธวัชชัย  เสมาทอง
4. เด็กชายปัณณธร  เพิ่มผล
5. เด็กชายพัชรภพ  สมสกุล
 
1. นายเตชิต  บุญมาพิทักษ์กุล
2. นายปรีชญา  แสงอุทัย
3. นางสาวศิรินนภา  แจ่มเจริญ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.2 เงิน 33 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. นายชนายุทธิ์  ภู่สวัสดิ์
2. นายธงรบ  บุญถนอม
3. นายนวมินทร์  เทียมสม
4. นายพุฒิพงศ์  ดวงสุวรรณ
5. นายภัทร  กระต่ายทอง
6. นายศิริวัฒน์  จิตสม
 
1. นายราเชนฐ์  สิขิวัฒน์
2. นายไพทูล  อยู่เกตุ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 73.6 เงิน 25 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวกนกพร  ม่วงขาว
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยโอสถ
3. นายกุมวาร  ชาญณรงค์
4. นางสาวจินตนา  แสงเพชร
5. เด็กชายจิรภัทร  พิมพ์น้อย
6. เด็กหญิงชนันญพร  สถิตย์
7. นางสาวชนิตร์นันทน์  โชคอนันท์วรโชติ
8. เด็กชายชานนท์  เทียมพัด
9. นายชินศักดิ์  จิตรตรง
10. นายชิษณุพงศ์  กันเนื่อง
11. นายชิษณุพงษ์  จันทรา
12. เด็กชายณภัทร  อึ้งเจริญ
13. นายณัฏฐชัย  สุขสวัสดิ์
14. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหม็นศิริ
15. นายณัฐพล  ธงชัย
16. นายดาบชัยณรงค์  ชัยแสงฤทธิ์
17. เด็กชายธีรภัทร   ชูสงค์
18. เด็กหญิงปฎิมากร  ถนัดรบ
19. นางสาวปรียานิตย์  ชื่นชิต
20. นางสาวปรียาวรรณ  อ่อนจันทร์
21. เด็กหญิงปาริชาต  โพธิ์ศรี
22. นางสาวปิยพร  ช่วยผักแอ่น
23. เด็กหญิงปุสุมา  จะงาม
24. นางสาวพรพรรณ  เสี้ยวเส็ง
25. นางสาวพรพรรรณ  วิเศษศรี
26. เด็กหญิงพัชรศรี  ชูสกุล
27. นางสาวพัทธวรรณ  เที่ยงตรง
28. นางสาวพิชญาภา  ราศีมินทร์
29. นายพิชิต  โอนนอก
30. เด็กชายภควัต  ไชยสมบูรณ์
31. นางสาวรวิปรียา  เจนการ
32. นางสาววนิชา  พิมพ์แก้ว
33. นายวรธน  บุญมา
34. นางสาววราภรณ์  สู่เพื่อน
35. เด็กชายศราณุวัฒ  รอดประเสริฐ
36. นางสาวศศิกานจน์  สุนทรกรัญ
37. เด็กชายสุกฤตฎิ์  ผลอินทร์
38. นางสาวสุดารัตน์  วงษ์ประดิษฐ์
39. นางสาวสุปรียา  ปาสาโก
40. นายอัครพนธ์  วงศ์จันทรา
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
2. นายทรัพย์สมบูรณ์  มหาเมฆ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81.6 ทอง 20 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกพร  คำภูแสน
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สอนสุข
3. นายกรวิชญ์  กงแก้ว
4. นายกฤษฎา  ลือนีย์
5. เด็กหญิงกัลยณัฐ  ทรัพย์มั่น
6. นางสาวกัลยา  หนูเข็ม
7. เด็กหญิงกุลธิดา  บัวศรี
8. เด็กชายก้องภพ  ครามวิชิต
9. นายขจรเกียรติ  สุดใจ
10. เด็กชายจักรพรรณ์  ยอดยา
11. นางสาวจารุวรรณ  อิ่มภู
12. นางสาวจินตนา  แซ่ลิ้ม
13. นางสาวจิราภรณ์  ไพรสันเที๊ยะ
14. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญเกิด
15. เด็กหญิงดวงมณี  หินโทน
16. นายธนากร  แก้วลังกา
17. นางสาวนริศรา  เอี่ยมสุข
18. เด็กหญิงนันติยา  เคล้าละมูล
19. นางสาวนาตชา  ธรรมเมตตา
20. เด็กหญิงปฏิญญา  สุทธากูล
21. นายปริญญา  สละทาน
22. นายพีรพล  คะมะคต
23. เด็กชายพีระพล  สัจจะพันธ์
24. นางสาวภัทราภรณ์  พุทธรักษา
25. เด็กชายยุทธภูมิ  ศานติวรางกูร
26. เด็กหญิงราตรี  วารีศรี
27. นางสาววทันยา  รัตนภิลมย์
28. นางสาววราภรณ์  ชิตตานนท์
29. นายวันชัย  ดารักษ์
30. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บุญอุไร
31. เด็กชายวิศรุต  เสรีภาพ
32. เด็กหญิงศิรภัสสร  หนูเมือง
33. นายศุภกิจ  กงแก้ว
34. เด็กชายสราวุธ  หนูเข็ม
35. เด็กหญิงสุพัตรา  ประจงพิมพ์
36. เด็กชายสุภชีพ  สิงทะยม
37. เด็กหญิงสโรชา  ยิ้มถิน
38. เด็กหญิงเนตรชนก  ปาจันทร์
39. นางสาวเบญจมาศ  สุวรรณบุบผา
40. เด็กชายโพธิ์ชัย  ทวีทรัพย์
 
1. นางกาญจนา  ก้อนสันทัด
2. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  สามารถ
3. นายฉัตรชัย  กาหล
4. นายสราวุธ  ชาติครบุรี
5. นางสาวศศิธร  ศรีทองเพิง
6. สิบโทชัชชวิน  จิตติยากูล
7. จ.ส.อ.สิทธิชัย  คำเอก
8. นายอาทิตย์  แซ่ตัน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 11 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กชายณัฐนนท์  วงศ์ภา
 
1. นายวงศกร  บุญมี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 47 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายวิจารณ์  เนื่องจากอวน
 
1. นางขวัญตา  พิมพ์ดีด
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.6 ทอง 20 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กหญิงจิตราพร  จิตจุล
 
1. นายราเชนฐ์  สิขิวัฒน์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.16 ทอง 19 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงวาสินี  อะวะดี
 
1. นายวงศกร  บุญมี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.4 เงิน 38 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายภูมิเบศร  ทาริยะวงศ์
 
1. นางสาวศิรินนภา  แจ่มเจริญ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.3 ทอง 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายทรงพล  ใบบ้ง
 
1. นางสาวศิรินนภา  แจ่มเจริญ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ล้อมวงษ์
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 40 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวสุธาทิพย์  กัลยา
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.33 เงิน 30 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นายจิตติ  แสงส่ง
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.66 เงิน 29 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงปรารถนา  กุดสมบัติ
 
1. นายวงศกร  บุญมี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.66 เงิน 24 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. นางสาวฐิติวรดา  วรินทร์พรชัย
 
1. นางรุ่งทิวา  รัมมะญาณ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 35 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นายธัชพล  อิฐโสม
 
1. นางสาววาสนา  สาระจันทร์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 40 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงปิยมน  ซื่อตรง
 
1. นายณัฐวุฒ  ต้นแพง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.6 เงิน 40 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวปรีณาพรรณ  มูลเหล็ก
 
1. นางสาววาสนา  สาระจันทร์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายกัมพล  บุญขวัญ
2. เด็กหญิงจณิสตา  เครือจันทร์
3. เด็กชายจรูญศักดิ์  นีสกุล
4. เด็กชายต้องชนะ  กลิ่นมณฑา
5. เด็กชายภาสวุฒิ  คงเจริญ
6. เด็กชายยิ่งศักดิ์  สิงห์สุข
7. เด็กชายยุทธภูมิ  ศิริบุตร
8. เด็กชายยุทธวีร์  สงวนเพชรจินดา
9. เด็กชายอนวัช  พิกุล
10. เด็กชายอนุรัตน์  ศรีชมภู
11. เด็กชายอรรถกร  ควรเรียน
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 78.5 เงิน 16 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นายชินกฤต  พรเลิศ
2. นางสาวณัฐพร  บุตรดี
3. นางสาวรัมภ์รดา  เพ็ชรเจริญสุข
4. นายศิริโชค  เหมือนพงษ์
5. นายศุภกิตติ์  ชมแก้ว
6. นางสาวสุกัญญา  ผางพันธ์
7. นายสุวัฒน์  ศรีแจ้
8. นายอนันฒชัย  สาริกภูติ
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 21 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวกมลชนก  หวังสวัสดิ์
2. นางสาวกมลวรรณ  ชูนาม
3. นายกันตภัทร  บุญนาค
4. นายกานต์  จินดาสถาพร
5. นางสาวจามจุรี  ฉัตรจอหอ
6. นายจิรายุส  จันยะมิตรี
7. นางสาวจุฑามาศ  กลางหน
8. นางสาวชฎากาญจน์  ใหม่สุวิง
9. นายชลสิทธิ์   ปัสสาราช
10. นางสาวญาณิศา  วัฒนโสภาคย์
11. นางสาวณัฐริกา  อาจหาญ
12. นายณัฐวร  แจ่มเจริญพร
13. นางสาวดลดา  เพ็งสระเกษ
14. นางสาวดาวสุดา  มั่งมี
15. นายทัตพงศ์  องค์ยา
16. นางสาวธัญลักษณ์  ผู้ดี
17. นายปธานิน  อินทรสถิตย์
18. นายปริญญา  จิคำ
19. นางสาวปิญชาน์  มั่งคั่ง
20. นางสาวภัทราวรรณ  สีบู่
21. นางสาวภูชิษา  สุทรเดชบดินท์
22. นายภูริเดช  นามไธสง
23. นางสาววชิรญาณ์  บุญสาลีพิทักษ์
24. นางสาววรัชยา  จันทร์กระจ่าง
25. นายวัชรปกรณ์  คำไกร
26. นางสาวศรัณย์พร  ผลาหาญ
27. นายศิวกร  ปลอดกลาง
28. นายศุภโชค  จันทร์แก้ว
29. นายสหวุฒิ  บุญยืน
30. นางสาวสุปรียา  มีกลอง
31. นายอลงกรณ์  โรยรส
32. นางสาวเกวรินทร์  เมตตา
33. นางสาวเพชราภรณ์  ปิ่นแก้ว
34. นางสาวเพลงพิณ  อุประถา
35. นางสาวโชติกา  ตรัยอนงค์ภัทร์
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
2. นายทรัพย์สมบูรณ์  มหาเมฆ
3. นางสาววรรณพัชร  อริยสุนทร
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.6 ทอง 11 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกมัยธร  สละกูล
2. เด็กชายกฤษฎา  โสตะการ
3. เด็กหญิงญาณิศา  ระกาศ
4. เด็กชายปรัญชัย  หวลถิ่น
5. เด็กชายพลพล  สมนาม
6. เด็กชายพัฒธนศักดิ์  อภิมลชัย
7. เด็กหญิงวรพรรณ  วงษ์พันธ์
8. เด็กหญิงสิริกานต์  วันไชย
9. เด็กหญิงอุมาภรณ์  บุญหาญ
 
1. นางกาญจนา  ก้อนสันทัด
2. นางสาวศศิธร  ศรีทองเพิง
3. นายทศพล  บันดร
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.6 ทอง 22 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายจตรุวัฒนา  ฉลองเนตรสดใส
2. นายบัณฑูร  สะเนาว์
3. นายภานุพงศ์  ลาย
4. นางสาววรรณภา  ภูษา
5. นางสาววันวิสาข์  นิ่มนวล
6. นางสาววิรัลยุพา  มานะกิจ
7. นางสาววิศรุตา  รอดสุกา
8. นางสาวสุกัญญารัตน์  อร่ามวงษ์
9. นายอนุชา  มงคล
10. นายเจตน์เจริญ  เขียวจรัส
 
1. นางขวัญตา  พิมพ์ดีด
2. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
3. นางสุจิตรา  วันทะนะ
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 21 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงจันทมนต์  ปาเดช
2. เด็กหญิงณัฐญาดา  กุลรัตน์
3. เด็กหญิงธนัชชา  รัตนวงศ์
4. เด็กหญิงธัญรดา  ก้อนทอง
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปรีสิงห์
6. เด็กหญิงพรทิพย์  ก๊กประเสริฐ
7. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ดีประเสริฐ
8. เด็กหญิงสิริภัทร  วงษา
9. เด็กหญิงสุมาลี  สิลสร้อย
10. เด็กหญิงเก้าภรณี  สิทธิปลื้ม
 
1. นางขวัญตา  พิมพ์ดีด
2. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
3. นางสาวอุไรวรรณ  สุขขา
4. นางสุจิตรา  วันทะนะ
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.2 ทอง 30 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวจารุวรรณ  คำลอย
2. นางสาวจุฑามาศ  ดอนปัด
3. นางสาวปณยา  นาสืบ
4. นางสาวปุณยภา  นวลงาม
5. นางสาวยุพเรศ  พ่วงพงษ์
6. นางสาววิภาวรรณ  คชวรรณ์
7. นางสาวสมินตรา  ประชุมคุณ
8. นางสาวสวรินทร์  วรวงษ์
9. นางสาวสัจพร  งามศิลป์
10. นางสาวสุกัญญา  หาสุข
11. นางสาวสุพรรษา  สง่างาม
12. นางสาวโสพิตา  วิลาศสุระสังวาลย์
 
1. นางขวัญตา  พิมพ์ดีด
2. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
3. นางสุจิตรา  วันทะนะ
4. นางสาวอุไรวรรณ  สุขขา
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 5 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นางสาวกมลชนก  พิสุดสงคราม
2. นางสาวกิตติมา  สงวนศรี
3. นางสาวคริสน่า  ลาร์ดิซาบัล
4. นางสาวจิรญาภา  เมฆหนู
5. นางสาวจุฬาลักษณ์  แก้วศรีทอง
6. นางสาวชลมาศ  นาคศรีจันทร์
7. นางสาวญาณิศา  เปรมปรีดี
8. นางสาวนภัสกร  จันทบุรี
9. นางสาวปริยาภัทร  กังวลทรัพย์
10. นางสาวปวีณ์ธิดา  วนาปกรณ์
11. นางสาวพรรณพัชร  เล็กศิริ
12. นางสาวพีรันธร  ตรีวิทยารัตน์
13. นางสาวมนัสสิริกานต์  พงศ์วิริยะพันธ์
14. นางสาววนัสนันท์  เซ็นนันท์
15. นางสาวสุภาพร  หลงศิริ
16. นางสาวอารยา  บุษยา
 
1. นายยุทธนา  นิลวุฒิ
2. นางสาวแจ่มศรี  ไชยฮาด
3. นางมณีรัตน์  คามรักขิต
4. นางสาวเบญจวรรณ์  ชาญเชิงรบ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 58.6 เข้าร่วม 41 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวทิพย์รัตน์  ดอกบัว
2. นางสาวปวีณา  ดีคำไฮ
3. นายพงศ์พัทธ์  สมบูรณ์ยิ่ง
4. นายอรรถพร  อารยะบงกฎ
5. นายเกียงศักดิ์  คนมั่น
 
1. นางสุจิตรา  วันทะนะ
2. นายปรีชญา  แสงอุทัย
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 82.67 ทอง 5 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายกวิน  คงศักดิ์
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  อมิตตาเรืองกิจ
 
1. นายวศิณ  บุุญมา
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72.8 เงิน 40 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  สกุุลนา
 
1. นางจีรภัทร์   พลอยแย้ม
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 76.25 เงิน 38 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวสรัชชา  กำปั่นทอง
 
1. นางสาวลักษมี  จำพานิชย์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.17 ทอง 37 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กชายยุทธนา  สืบสวาย
 
1. นางศิริพร  วงษ์บำหรุ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.33 ทอง 29 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกุสุมา  ศรีสุข
 
1. นางภาวนา  หวังวิชา
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง 43 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กชายจอมณัฏฐา  อัครณัฏฐ๋์
 
1. นางสาวชมพูนุช  ดีลัน
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 50.9 เข้าร่วม 36 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นายพรหมบุศย์  เชิดชู
 
1. นายบุญธรรม  ทัดแก้ว
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.67 ทอง 16 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กชายกฤษณะ  แสนใจกล้า
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญคล้าย
3. เด็กหญิงพรนภา  เลิศศักดิ์วิมาน
4. เด็กหญิงเบญญาภา  ครูศรี
5. เด็กชายไพบูลย์  เจริญสุข
 
1. นางบันเทิง  สุกสี
2. Mr.Henning  Grossmann
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.67 ทอง 18 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวณัฐธิดา  กวมทรัพย์
2. นางสาวพิมพ์ลภัสร์  พันธุ์เสือทอง
3. นางสาวมินทร์ชนก  สิรภัทรกิตติ์ธนา
4. นายศุภโชค  ตระหง่านกิจ
5. นางสาวสุภัสสร  ทักษิณ
 
1. นางศักดิ์ศรี  เนตรหาญ
2. นางสาววรรณพรรณ  เลิศวัตรกานต์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 43 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงธันยพร  เสรีพันธ์
2. เด็กหญิงรัตนกร  คำดวง
 
1. MissSong  Yan
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวขัติยาภรณ์  บุญสมเคราะห์
2. นางสาวชลิตาพร  วงษ์น้อย
 
1. MissYuqing  Dai
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 18 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหลาเพ็ชร
2. เด็กหญิงนงนภัส  โตพัฒนกุล
 
1. Mr.Enomoto  Toshi hede
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 79.2 เงิน 22 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวภัทรวดี  สุขสกุล
2. นางสาวอัจจิมา  สิงห์น้อย
 
1. นางสาวดาเรศ  พุทธา
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 67.375 ทองแดง 21 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวจันทกานต์  อิ่มสำราญ
2. นางสาวจัสมินต์  คราตเตอร์
 
1. นางสาวิณี  ปลั่งบุญมี
2. นางนฤมล  หนูพรม
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 37 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวศิริญาดา  โลมรัตน์
 
1. MissZhao  Yang
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 36.4 เข้าร่วม 30 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวธนิกา  มุขศรี
 
1. นายศุภฤกษ์  เกตุแก้ว
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 67.7 ทองแดง 44 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นายวันเฉลิม  ตั้งมั่น
2. นางสาวสลิลทิพย์  ประเสริฐพงษ์
3. นายสิทธิโชค  อนุวงษ์
4. นางสาวอิสริยา  ทองมณี
5. นายไตรรัตน์  พุ่มฤทธิ์
 
1. MissXiaoxin  Li
2. MissChunlei  Li
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 79.6 เงิน 25 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวกนิษฐา  ไขกล
2. นางสาวจิรฐา  พฤฒิเศรษฐ์
3. นางสาวณภัทร  ซื่อตรง
4. นางสาวธัญณิชา  นิติรัตนกุล
5. นางสาวอัจฉราพร  โทพิลา
 
1. นางสาวศิริพร  บุญประจง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 79.66 เงิน 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวธัญสุดา  อินโท
2. นายภูธเนศ  ทองคำ
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  วรนาม
4. นายวิฑิต  เวียงคำ
5. นางสาวสุทาวัลย์  พงษ์เกาะ
 
1. นางสาวิณี  ปลั่งบุญมี
2. นางนฤมล  หนูพรม
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นางสาวอภิญญา  วีระนนท์
2. นายเทียนชัย  มาลัย
 
1. MissGong  Ting
2. MissSun  Jingsha
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65.17 ทองแดง 43 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงชณิดา  เพียรแย้ม
2. เด็กหญิงณธิดา  รักภิรมย์
 
1. นางสาววิกานดา  พิณแพทย์
2. นางสาวกมลชนก  พันธ์ุทอง
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75.05 เงิน 27 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายอภิรักษ์  จันทร์แก้ว
 
1. นางอรวรรณ์  นาคบำรุงศรี
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 78.6 เงิน 23 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นาย ธีรพล  ระวังภัย
2. นาย สรพจน์   พิมุ
3. นางสาวชุติกาญจน์   จำปาทอง
4. นายธนกร  ปานศิลา
5. นายธาราดล  วิบูลพัฒนไพศาล
6. นางสาวบุษญา   ความเพียร
7. นางสาวปรายฟ้า  พิกุลเเก้ว
8. นางสาวปิยะดา   เนื่องกำเหนิด
9. นายยุทธการ   อำนาจประเสริฐ
10. นายอรรศเรศ  สมจรรยา
 
1. นางสาวจาตุพร  นิยมวิทยพันธุ์
2. นางสาวสุภาพร  พงษ์ลุน
3. นายชัชภูมิ  กมลรักษ์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชุลีพร  แสนหาญ
2. เด็กหญิงปราณปริยา  อุดง
3. เด็กหญิงสราวลี  หนวดหอม
 
1. นางสาวกิรณา  เข็มเพ็ชร์
2. นางนันทนา  สุทธิศรี
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 29 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจุฑารัตน์  พวงชื่น
2. นางสาวชุลีกร  ทรัพย์ศรี
3. นางสาวอาริยา  พ่วงน่วม
 
1. นางนันทนา  สุทธิศรี
2. นางสาวสุธาทิพย์  มูลอุดม
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 72.8 เงิน 29 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงชนาภา   ลือลาภ
2. เด็กหญิงปนัดดา   คำพูน
3. เด็กหญิงอารียา   ใจคิด
 
1. นางสาวนิภาพร  หมู่เพชร
2. นายอนุรักษ์  ภู่เนตร
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 74.8 เงิน 24 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวธัญญาลักษณ์   เพชรวิสัย
2. นางสาวสุนิสา  เกตุแก้ว
3. นางสาวเปรมกมล  พิมูลชาติ
 
1. นางนันทนา  สุทธิศรี
2. นายจิรศักดิ์  ขวัญสุข
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71.3 เงิน 17 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กชายกฤษฎา  สมบูรณ์
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สินพร
 
1. นางสาวเกษรินทร์  ยื้อเผ่าพันธ์
2. นายไพทูล  อยู่เกตุ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.67 เงิน 43 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายจักรภัทร  จันทร์สวัสดิ์
2. เด็กชายอัตตชัย  บุบผาสุวรรณ
 
1. นายจตุพล  ปัญจธรรมกุล
2. นางสุภาพร  วงษ์ดารา
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78.67 เงิน 25 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายศุภกร  อัตตโน
2. นายเชษฐมาส  ไผ่จันทร์
 
1. นางสาววีรวัลย์  วิณุราช
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  เจริญยิ่ง
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 28 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกิตติมา   ทรัพย์มั่น
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ประแดง
 
1. นางสาวศิริพร  หลีกชั่ว
2. นางอนพัทย์  หรีรักษ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 47.33 เข้าร่วม 37 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายพิพัฒน์   คำบัญ
2. นายพิสุทธิศักดิ์  จันทร์พาชัย
 
1. นางสาวสมปอง  โกซิน
2. นายธวัชชัย  วอนศรี
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73.33 เงิน 19 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงปัณณพร  ปั้นเหน่งเพชร
2. เด็กหญิงพีระดา  วังยายฉิม
 
1. นางกุญช์ญาดา  คงสัมฤทธิ์
2. นางสาวณชมน  น้อยจันทร์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 31 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กชายกิตติธัช  เลี้ยงรอด
2. เด็กชายศักย์ศรัณย์  อัครเมธาวงศ์
 
1. นางจริยาภรณ์  สกุลวิโรจน์
2. นางสาวจันทร์จรัส  เฟื่องวิจารณ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 42.66 เข้าร่วม 39 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงณัฐจิรา  ดอนปัด
2. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  พันธุ์วิเชียร
 
1. นางสาวจันทร์จรัส  เฟื่องวิจารณ์
2. นางจริยาภรณ์  สกุลวิโรจน์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 47.67 เข้าร่วม 48 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวชลรยา  ทายศ
2. นางสาวสุชัญญา  สมชื่อ
 
1. นางจริยาภรณ์  สกุลวิโรจน์
2. นางสาวจันทร์จรัส  เฟื่องวิจารณ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 38.33 เข้าร่วม 30 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวชญานิศ  วิจารณกุล
2. นางสาวบุญยาพร  ห่านทองคำ
 
1. นายธวัชชัย  วอนศรี
2. นางสาวสมปอง  โกซิน
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 34 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายจิรภัทร  วงษ์มิตรแท้
2. นายภากร  ภัทรานันท์
 
1. นายวีระศักดิ์  วงศ์ถาวรพินิจ
2. นางมณีพรรณ  คำแก้ว
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 79.66 เงิน 9 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวกัลยารัตน์  วิจิตราพันธ์
2. นางสาวธารินี  คนทัศน์
3. นางสาวนลัยภรณ์  พันธ์ศรี
 
1. นายธวัชชัย  วอนศรี
2. นางสาวสมปอง  โกซิน
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76.67 เงิน 12 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายธนพัฒน์  พยัคเพ็ชร
2. นายภาณุวิชญ์  บัวส่องใส
 
1. นางสาวพณณกร  ชื่นชม
2. นางสาวณชมน  น้อยจันทร์
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นัยติ๊บ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญถนอม
3. เด็กหญิงพาทินธิดา  กิจไกรมานะ
 
1. นางสาวเกษรินทร์  ยื้อเผ่าพันธ์
2. นายไพทูล  อยู่เกตุ
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. นายสมรัก  พรประเสริฐ
2. นายเฉลิมชัย  วงษ์พันเสือ
3. นายโชควัฒน์สรรค์  ดอกกะฐิน
 
1. นางสาวเกษรินทร์  ยื้อเผ่าพันธ์
2. นายไพทูล  อยู่เกตุ
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภูมิภัทร  ศิริลักษณ์
2. เด็กชายสรศักดิ์  หมื่นไกร
3. เด็กชายสุวัฒนา  มะริเกตุ
 
1. นางอนพัทย์  หรีรักษ์
2. นางสาวศิริพร  หลีกชั่ว
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นายปิยะวัฒน์  สมทรง
2. นายศุภวิชญ์  คงบวร
3. นายอชิตพล  เลิศศักดิ์วิมาน
 
1. นายธณพล  มังกรแก้ว
 
149 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. นางสาวธนาพร  สังข์ทอง
2. นางสาวปารีณา  นวลปลอด
3. นางสาวเมวดี  ศรีคูณ
 
1. นางแก้วตา  แก้วลมูล
2. นายไพทูล  อยู่เกตุ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.33 ทอง 21 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 1. เด็กชายชนเทพ  จันทะสี
2. เด็กชายพิริยะพงษ์  เย็นศิริ
3. เด็กชายสุดรัก  วิตตานุช
 
1. นายเปี่ยมศักดิ์  เนินยอด
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 70.33 เงิน 39 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นายทินกร  บุญจาคะ
2. นายภควัต  ปิติคาม
3. นายภวัต  ปิติคาม
 
1. นายสงคราม  ไชยสมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุชา  บุญโต
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงกีรติกัณต์  เผื่อนพงษ์
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  จวนเจริญ
3. เด็กหญิงนพมาศ  งามละออ
 
1. นางสุรีย์  เมืองทอง
2. นายจักรกริช  เภาโพธิ์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 75.33 เงิน 48 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ 1. นางสาวธนันญา  วรรณโย
2. นางสาวน้ำผึ้ง  มลิวัลย์
3. นางสาวศิรินภา  ฉ่ำศิริ
 
1. นางสาวมณธิชา  ชูประเสริฐ
2. นายปัญญา  กุลละวณิชย์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 67.75 ทองแดง 45 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กชายฉัตรมงคล  สวัสดี
2. เด็กหญิงนฤมล  เนียมพ้วง
3. เด็กหญิงพิยดา  เตียงกูล
4. เด็กหญิงสุทธิดา  คำปลิว
5. เด็กหญิงเสาวคนธ์  ตันเสียง
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตันเสียง
 
1. นางสาวเกษรินทร์  ยื้อเผ่าพันธ์
2. นางสาวปนัดดา  ศรีวิไสย
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 79.4 เงิน 33 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวจุฬารัตน์  สียางนอก
2. นางสาวปภัสสร  กัทรี
3. นายพิริยะ  พันธ์คำ
4. นางสาวพิศชญากาญจน์  สุขมาก
5. นายสัญญา  มาสา
6. นางสาวสุมิตรา  จองอินทร์
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ชำนิ
 
156 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 35 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวจิราภรณ์  สายแจ่ม
2. นางสาวจุฑามาศ  ดิษฐวัย
3. นางสาวชุติมา  ยืนสุข
 
1. นางสาวสุริยาพร  สังข์สี
2. นางกาญจนา  ผ่องแผ้ว
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายพงศพัศ  สุขเจริญ
3. เด็กชายสมิทธิ  แซ่ตั้น
 
1. นายบรรดเจิด  รอดเพชร
2. นายสุบิน  สุวรรณ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.33 ทอง 31 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นางสาวลักษมณ  จันทคนธุ์
2. นางสาวอมลวรรณ  แหลมศรี
3. นางสาวอินทิรา  เนตรสาคร
 
1. นายสุบิน  สุวรรณ
2. นายบรรดเจิด  รอดเพชร
 
159 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 71.33 เงิน 7 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  อภิวงษ์
2. เด็กหญิงพิชานันท์  สะเสริม
3. เด็กหญิงอลิษา  รอดกร
 
1. นางสาวเกษรินทร์  ยื้อเผ่าพันธ์
2. นางสาวปนัดดา  ศรีวิไสย
 
160 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 46 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. นายฉัตรชัย  สุดใจ
2. นางสาวธนาภรณ์  อนุจันทร์
3. นางสาวศศิลักษณ์  เชื้อสุข
 
1. นางสาวเกษรินทร์  ยื้อเผ่าพันธ์
2. นางสาวปนัดดา  ศรีวิไสย
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 74 เงิน 49 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อำไพโขติ
2. เด็กหญิงธัญชนก  ฝ่าวิบาก
3. เด็กหญิงปัณณวีร์  ชำนาญ
 
1. นางสาวชัชชญา  จอมคำสิง
2. นางสุรีย์  เมืองทอง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 45 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวพรกมล  จรัญวาศน์
2. นางสาวสกาวฟ้า  กิ่งมะริด
3. นายสิธิกร  ปาริยะวงศ์
 
1. นางสาวชัชชญา  จอมคำสิง
2. นางสาวกนกชล  มูลมณี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงชญานิศ  ฉิมมาแก้ว
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ม่วงศรี
3. เด็กหญิงศิรินธร  บุตรหนัน
 
1. นางสุรีย์  เมืองทอง
2. นางจันทรรัตน์  เหมือนเพ็ชร
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 47 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกนกอร  เลิศกิตติวราภรณ์
2. นางสาวณัฐธิตา  เครือวัน
3. นางสาวปาริฉัตร  อิสลามชาติไทย
 
1. นางสาวศศิธร  ศรีทองเพิง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 76.33 เงิน 23 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวจารุกัญญ์  เชื้อเจริญ
2. นางสาวศิริวรรณ  องอาจ
3. นายเกียรติศักดิ์  จิตรเอก
 
1. นางจินตณัญญา  เมตตา
2. นางสาวดนิตา  บุญทิพย์
 
166 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ 1. เด็กชายจักรพงษ์  กำลังดี
 
1. นางสาวศรีวนา  นิมูลชาติ
 
167 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 31 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์   ดาวล้อม
2. เด็กชายอติกันต์  ลังกาพินธุ์
 
1. นางนงเยาว์  รักษาถ้อย
2. นางจีรภัทร์  พลอยแย้ม