สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 36 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจริยา  พวงทอง
 
1. นางสาวจตุพร  ตันติกำธน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88.33 ทอง 16 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวทัศนีย์วรรณ  เหมือนอ่ำ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เจริญสมบัติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 63 ทองแดง 18 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงกัลลยา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวจิตตินันท์  เพิ่มพูลสุขยิ่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 44 โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวนันท์สินี  ดีประสิทธิ์
 
1. นางสาวจิตตินันท์  เพิ่มพูลสุขยิ่ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 54.66 เข้าร่วม 47 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวรรณกร  เทศทอง
 
1. นางสาวกนิษฐา  พลอยงาม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 76 เงิน 26 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวแพรวพรรณ  โพธิ์แสวง
 
1. นายปกรณ์   แจ้งประจักษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 44.83 เข้าร่วม 51 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรพร  ศาลาสุขตา
 
1. นางกาญจนา  บุญพา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 47.33 เข้าร่วม 46 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวสุพรรษา  หอมสุวรรณ
 
1. นางนฤมล  อังคณาแสงมณี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 47 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มวยหมั่น
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เปาะทองคำ
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทันสมัย
 
1. นางสาวนิตยา  ใสกระจ่าง
2. นางสาวณัฐธิดา  หอมสวาสดิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 43 โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวจิราพร  ทีปะลา
2. นางสาวอริสา  จันทร์พุ่ม
3. นางสาวอาทิตยา  แฝ้ดทองซิว
 
1. นางสาวนิตยา  ใสกระจ่าง
2. นางสาวณัฐธิดา  หอมสวาสดิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  อ่อนเบา
2. เด็กหญิงปัทมา  ธิวาลัย
 
1. นางกาญจนา  บุญพา
2. นางสาวณิชาภา  ทองประเสริฐ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นางสาวนพวรรณ  บัวเกิด
2. นางสาวบุษบา  ใจกล้า
 
1. นางกาญจนา  บุญพา
2. นางสาวณิชาภา  ทองประเสริฐ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 44 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จิตนิยม
2. นายสันติภาพ  อิ่มจันทร์
 
1. นางสาวมาราตรี  เหมือนละมัย
2. นางสาวจิตตินันท์  เพิ่มพูลสุขยิ่ง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75.91 เงิน 24 โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวฤทัยรัตน์  โอไก้
 
1. นางสาวกัณฐิกา  คงคาใส
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5.5 เข้าร่วม 49 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวอุษามนี  สิทธิโชคธนนนท์
 
1. นายนิติพันธ์  ฉิมสุนทร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 21.5 เข้าร่วม 45 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวญาดา  สุวรรณสุทธิ์
 
1. นายนิติพันธ์  ฉิมสุนทร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62.88 ทองแดง 22 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชัยยันต์
2. เด็กชายณัฐกานต์   สายทอง
3. เด็กชายประเดิม  หลูเจริญ
 
1. นางสาวกิติยา  ธรรมลังกา
2. นางสาวฐานะมาศ  เกตุแก้ว
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80.15 ทอง 23 โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวธัญญรัตน์  จันทร์วิทยากูล
2. นางสาวศุวิมล  หอมทวนลม
3. นางสาวอุทุมกรณ์  พูขุนทด
 
1. นางสาวศิริพร  ยางศิลา
2. นายสุวรรณ  บุญศรี
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 62.88 ทองแดง 41 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงปิยณัฐ  ลิ่มกองลาภ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ด้วงต้อย
3. เด็กหญิงศดานันท์  สินเสน
 
1. นายจักรวรรดิ์  สุขสมัย
2. นายอุดร  มีทรง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 53.75 เข้าร่วม 26 โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวประไพพิศ  แซ่ล้อ
2. นางสาวปัทมา  บูรณสิงห์
3. นายสันติสุข  เอี่ยมสม
 
1. นายสุวรรณ  บุญศรี
2. นายศิลาภัฐ  สร้อยประเสริฐ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 47 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงพัชรีรัชต์  พชวงษ์
2. เด็กชายวิศว  บัวบังใบ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญาภร  ตินิโส
2. นางสาวธีรดา  สระหงษ์ทอง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 48 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชุติกาญจน์  กลัดเพชร
2. นางสาวสิริกร  โชระเวก
 
1. นายบรรหาร  เชื้อทอง
2. นายเจริญ  โพธิ์ทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 46 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงชฎาพร  เซี่ยงฉี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญาภร  ตินิโส
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายศุภกิจ  กิงยะมาตย์
 
1. นางยาใจ  เหมือนว้า
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73.82 เงิน 29 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เลิศสุริยกาญจน์
2. เด็กชายคงศักดิ์  คำดี
 
1. นางสาวศิริพร  แกล้วการไร่
2. นางสาวปริศนา  กุลศรี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 67.53 ทองแดง 39 โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ปัญญาสาร
 
1. นายอุดร  มีทรง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 39 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  อิ่มบางแพ
 
1. นางสาวศิริพร  ยางศิลา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 87 ทอง 38 โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวสิริกาญจน์  ลำไยเสาวรส
 
1. นายสุวรรณ  บุญศรี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 50 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงนภัสสร  จิตต์สูง
2. เด็กหญิงน้อย  โอไก้
3. เด็กหญิงสุภาวดี  บัวหลวง
 
1. นางสาวกัลยา  อุ่นภักดิ์
2. นางสาววราภรณ์  ห้วยหงษ์ทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายคณิศร  คล้ำสุข
2. นายบรม  ลำดวน
3. นางสาวอินทิราทิพย์  อักษรกูล
 
1. นางสาวกัลยา  ยิ้มละไม
2. นางสาวสายธารา  เดชเจริญพร
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.4 เงิน 40 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงนฤมล  นาคแท้
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สังวาลย์ไพร
3. เด็กหญิงสุญาณี  ทองเปลี่ยว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมุทิตา  เอี่ยมทิพย์
2. นางสาวสุมาพร  ดิลกโชคบำรุง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 39 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นายธีรภัทร  พึ่งงาม
2. นางสาวมณีกานต์  จันทรา
3. นางสาวรพีพรรณ  อรัญเวช
 
1. นางวิไล  วรรณบูรณ์
2. นางสาววิลัยพร  ศรีบุระ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 15 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายวรวุฒิ  หน่วยจี
2. เด็กหญิงสกาวเดือน  โสดสงค์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ชมบุญ
 
1. นางภิชญภิชชา  ยิ้มแย้ม
2. นางสาวณัฎฐา  บุญยินดี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.6 เงิน 42 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นายกฤษฎา  ชูศรีจันทร์
2. นางสาวบงกฌ  อินโพธิ์
3. นายพิชิต  ศรีดีเอี่ยม
 
1. นางวิไล  วรรณบุรณ์
2. นายกมลชัย  ธิยะศิริ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กชายฐิติพันธ์  แตงอ่อน
2. เด็กหญิงปณิตา  ดาวทอง
3. เด็กหญิงไหมแก้ว  แก้วหนุ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมุทิตา  เอี่ยมทิพย์
2. นายถาวร  สุขนา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.2 ทอง 46 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นายวรจักร  ดีลอด
2. นางสาวอริสา  แผนสมบูรณ์
3. นายไชยภัทร  พุ่มโยนก
 
1. นางสาวรุ่งกาญจน์  เกตุขาว
2. นางสาวทิพย์สุดา  ประดาสุข
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 37 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พยาบาล
2. เด็กชายธนวัฒน์  แสงพา
 
1. นายสุริยะ  ภูฆัง
2. นางสาวรุ่งทิวา  สุขมาก
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.4 ทองแดง 45 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นายวิรัช  แก้วบัวดี
2. นางสาวอภิญญา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สุขมาก
2. นายจิตกร  อา่รีย์วงศ์สถิตย์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 22 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนทัต  พ่วงแผน
2. เด็กชายภราดร  อินทร์รจนา
 
1. นางบัณฑิตา  เพิ่มพูล
2. นางสาววิลัยพร  ศรีบุระ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 35.51 เข้าร่วม 41 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกฤษณะ  หมื่นบำรุง
2. เด็กชายชัยนันท์  ชาวตะก้อง
 
1. นางบัณฑิตา  เพิ่มพูล
2. นางสาวมยุรา  บุญมาก
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 31 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จินดากลาง
2. เด็กหญิงกุลจิรณัฐ  พ่อค้า
3. เด็กหญิงประติภา  ทัศนากร
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  กลิ่นเกษร
5. เด็กหญิงเกศินี  พิทักษ์คีรี
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เครือแตง
2. นางสาววารีรัตน์  ทั่งสุวรรณ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77.2 เงิน 26 โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวกัลยารัตน์  ภาณุไพชยนต์
2. นางสาวชนิตรา  แก้วบัวดี
3. นางสาวทิติยา  แพงหนู
4. นางสาวเข็มอัปสร  สิบผุด
5. นางสาวโชติกา  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เครือแตง
2. นางสาวปนัดดา  ดามี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.6 ทอง 40 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงพิชญดา  ป้อมคำ
2. เด็กหญิงสุธาริย์ญา  เซี่่ยงหลิว
3. เด็กหญิงสุนิษา  บับพาแมง
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ออมสิน
5. เด็กหญิงอัจฉรา  ฟักสุวรรณ์
 
1. นางสาวสุภัทรา  ทับชม
2. นางประเสริฐ  เมืองอู่
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 72 เงิน 48 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกมลทิพย์  ทับทิม
2. นางสาวชนกสุดา  จุ้ยเปี่ยม
3. นางสาวณัฐนิชา  พึ่งนุสนธิ์
4. นางสาวพิมลพรรณ  สิงห์พันธ์ม่วง
5. นางสาวเวธนี  ดิษฐกระจัน
 
1. นายอิสรารัตน์  รัตนวงศ์วาคิน
2. นางสาวปิยะพร  อินมอญ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธนัญญา  แคโอชา
2. เด็กหญิงฟ้ารุ้ง  วงแวง
3. เด็กหญิงวรรณษา  เล็กอินทร์
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ขาวฟอง
5. เด็กหญิงเบญจา  เอกสะพัง
 
1. นายชูศักดิ์  ชิวปรีชา
2. นายบรรหาร  เชื้อทอง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77.2 เงิน 24 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นายกฤษฎา  จิตวอง
2. นายกิตติธัช  วัตถุรัฐ
3. นายกิตติพงษ์  น่วมโพธิ์ทอง
4. นายนครินทร์  นาโสก
5. นายสุทธิพงษ์  หมื่นสวัสดิ์
 
1. นายจักรกฤษณ์  คำเขื่อน
2. นางสาวสุนิสา  ไพลศรี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.67 ทอง 26 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงธันยพร  พยาบาล
 
1. นางสาวจิราพรรณ  สุภาพ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.33 ทอง 20 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวธณัชพร  มีศรี
 
1. นายองอาจ  จันทร์คลาย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 39 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายดนัย  เอกปัจฉิมศิริ
2. เด็กหญิงสุมณฑา  วรรณวิจิตร
 
1. นางสาวสุภนิช  การสมจิตร
2. นางอัจฉรา  ไสยะหุต
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.67 ทอง 25 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นายชาคริต  มีมานะ
2. นางสาวเนาวรัตน์  น้อยพันธุ์
 
1. นายพงษ์พัฒน์  แซ่ฉั่ว
2. นางสาวชีวรัตน์  อิ่มใจ
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 82.4 ทอง 12 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวครองขวัญ  กล้าหาญ
2. นางสาวจารุวรรณ  พรหมจรรย์
3. นางสาวนิสา  จึงนอก
4. นางสาวปิยธิดา  แซ่คู
5. นางสาวรักษิณา  นิลโท
6. นางสาวรัตนาพร  จงไพบูลย์
7. นางสาวสุดารัตน์  เล้าสกุล
8. นางสาวเนาวรัตน์  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางสาวปนัดดา  คำจันทร์
2. นายพีท  ลิมเสน
3. นายเมธาสิทธิ์  มิตรดี
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78.5 เงิน 22 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขวัญอ่อน
2. เด็กชายนภัส  บุญน้อม
 
1. นางสาวอริศ  วรเลข
2. นายธัญเทพ  เชื้อทอง
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74.5 เงิน 41 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายธีรนัย  หนองกุ่ม
2. นายสุเมธ  บุญทองสุข
 
1. นายชำนาญ  ยอดอานนท์
2. นายสัมพันธ์  ภาคภูมิ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวรุ่งทิพย์  สิงห์บูรณา
 
1. นางสาวกนิษฐา  สุธารักษ์ศักดา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 39 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายณัฐพล   อุ่นศรี
 
1. นายประสาร   ใจจง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงกำไลหยก  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   ฆ้องบ้านโข้ง
 
1. นางพรสวรรค์   ภู่ศรีพันธ์
2. นายมณเฑียร   ภู่ศรีพันธ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 21 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวสกาวเดือน   แววศรีทิม
 
1. นายประสาร   ใจจง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 70.6 เงิน 37 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กชายชุติเทพ  แย้มฉ่ำไพร
2. เด็กชายเจนธนพล  มั่นคงดี
3. เด็กชายเจษฎาพร  ทองร้อยยศ
 
1. นายถาวร  สุขนา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 72.6 เงิน 24 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นายกุลชาติ  พันชนะ
2. นายปฐมเดช  สายรันตี
3. นายศตวรรษ  มีบัว
 
1. นายถาวร  สุขนา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 72.5 เงิน 33 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กชายจตุรภุช   เครือวัลย์
 
1. นายพงษ์สรวง  ศรีโมรา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 67.8 ทองแดง 35 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายชวิศาร  ศรีทองดี
2. นางสาวดวงใจ  วงค์กฎ
3. นายทักษิณ  พรมลา
4. นายธีรภัทร  สงสาร
5. นายธีรภัทร์  สุดอาราม
6. นางสาวผดาวรรณ  ธัญญะ
7. นายภูชิต  ศรีทอง
8. นายระพีพัฒน์  มูลรัตศรี
9. เด็กหญิงราชาวดี  รุจิรดำรงชัย
10. นางสาววิลาสินี  ปานทอง
11. นางสาวหงษ์  ลำใยรุ่งเรือง
12. เด็กชายหัสดี  สุกรีวนัฎ
13. นายอภิเดช  พละศักดิ์
14. นางสาวอารยา  ยอดหงส์
15. นายเอกราช  น้อยเวศ
 
1. นางดุษฎี  เนาวรัตน์
2. นางสาวสุรัชญา  นิชเปี่ยม
3. นายพฤทธิพงษ์  ทรัพย์มงคล
4. นางสาวศรินยา  ฤกษ์งาม
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 24 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายธีรภากร   มีศรี
2. เด็กชายบุญฤทธิ์   สืบเรือง
3. เด็กชายสราวุฒิ   สืบบุก
4. เด็กหญิงสุดารัตน์   ทศทิศไพศาล
5. เด็กชายสุรชัย   อินทวีทรัพย์
 
1. นายวรากร   จอดนอก
2. นายสมภพ   โพธิ์ล้อม
3. นายโกวิท    เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 76.6 เงิน 42 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นายธนพล  บุญญสิทธิ์
2. นายนพรัตน์  เมืองพันธ์
3. นายนาวิน  มีดี
4. นายพลธวัช  คงมา
5. นายภาณุพงศ์  แซ่ไหล
6. นายอานนท์  แสงทอง
 
1. นายสราวุธ  ชวาลตันพิพัทธ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.6 ทอง 32 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นายพีรพล  ใจซื่อกุล
 
1. นายพิบูลย์  อินนา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 43 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกรพิน  ปานโพธิ์ทอง
 
1. นายวิชชุ  สุภาพเสรีพงศ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.83 ทอง 9 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวธมนวรรณ   สะสม
 
1. นายประสิทธิ์   เฉยศรีเพ็ชร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.3 ทอง 24 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  คนใหญ่บ้าน
 
1. นายพิบูลย์  อินนา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 16 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐวดี   สุขเกษม
 
1. นางสาวพิชญ์ชุดา   นาควัชระ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง 22 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวตรีรัตน์   สระทองออ
 
1. นายวรากร   จอดนอก
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 31 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายกิตติ์กวิน  พรมดวงศรี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พันธุ์เจริญ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 27 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นายพีรพล  ใจซื่อกุล
 
1. นายพิบูลย์  อินนา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 17 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงจีรนันท์  พุ่มบุญฤทธิ์
 
1. นางสาวพิชญาณ์  ปานกลาง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 46 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นางสาวสลัญย์รัตน์  หยองอนุกูล
 
1. นางวาสนา  ศรีคำอ้าย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.67 เงิน 33 โรงเรียนประชามงคล 1. นายจักกฤษ   แซ่ม้า
 
1. นายพฤทธิพงษ์  ทรัพย์มงคล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 30 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงพรธิดา  รอดงาม
 
1. นายพฤทธิพงษ์  ทรัพย์มงคล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.6 เงิน 40 โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวชมภูนุช  พวงเพชร
 
1. นายพฤทธิพงษ์  ทรัพย์มงคล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 26 โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวทิพรัตน์   อุ่มน้อย
2. นายธเนศ  มีศรี
3. นางสาวนารีรัตน์  พยาบาล
4. นางสาวนิสา  ปริโชติ
5. นางสาวบุณยนุช  ดวงจินดา
6. นางสาวบุษยมาศ  ยอดหงษ์
7. นางสาวรักษิตา  ชูศรีจันทร์
8. นายศักดิ์สิทธิ์  กิจเสมอ
9. นายสรวิญ  อุ่นตาดี
10. นายอนุชิต  กุลเกษ
11. นางสาวอริสา  เถาถวิล
12. นายเทียนชัย  จันชื่น
 
1. นางอรณิชชา  คชนา
2. นายสุรศักดิ์  เนาวรัตน์
3. นายพฤทธิพงษ์  ทรัพย์มงคล
4. นางสาวสุรัชญา  นิชเปี่ยม
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.2 เงิน 41 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แปลกผักแว่น
2. เด็กชายกมลเทพ  ทองนรินทร์
3. เด็กชายจิรภัทร  ศรีเจริญ
4. เด็กชายธนากูล  พลายละหาร
5. เด็กชายธีรเมธ  พันธุ์มาตร์
6. เด็กชายนพรัตน์  แป้นเขียว
7. เด็กหญิงปภัสสร  ฟักเขียว
8. เด็กหญิงพิยดา  พัดเพ็ชร
9. เด็กหญิงวาสนา  เทพเทียน
10. เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  ลิ้มประจันต์
 
1. นางสาวดวงรัตน์  รัตนพงษ์
2. นางสาวกนิษฐา  สุธารักษ์ศักดา
3. นางสาวรุ่งรัตน์  แผนสมบุญ
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง 42 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นายขวัญเมือง  ศรีคำ
2. นายชัชชัย  แก้วเณร
3. นางสาวณัฐธิดา  เขียวหวาน
4. นายทัตพล  พลายละหาร
5. นายภานุวัฒน์  แป้นเขียว
6. นางสาววิภา  เพชร์รัตน์
7. นายสิทธิโชค  นิ่มอนงค์
8. นางสาวสุณี  ศรีบุญรอด
9. นายสุรวุธ  สุวรรณศรี
10. นางสาวเบญจวรรณ  แสงอินทร์
 
1. นางสาวดวงรัตน์  รัตนพงษ์
2. นางสาวกนิษฐา  สุธารักษ์ศักดา
3. นางสาวรุ่งรัตน์  แผนสมบุญ
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79.4 เงิน 42 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงดวงพร   ประทุมสูตร
2. เด็กหญิงธรรณพร    หลำเล็ก
3. เด็กหญิงนิชาภา    ทิพย์พานทอง
4. เด็กหญิงประภัสสร    พัดไสว
5. เด็กหญิงพิณทิพย์   เล่าเปี่ยม
6. เด็กหญิงวราภรณ์   ช้างเขียว
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วรรณฟัก
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 79.6 เงิน 41 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวกัลยา  สุกานนท์
2. นางสาวการะเกตุ  จันทร์บุตร
3. นางสาวธัญชนก  วงษ์ทองคำ
4. นางสาวรัชฎาพร  สมัครการ
5. นางสาวศศิธร  ศรีทองอินทร์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วรรณฟัก
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 75.2 เงิน 10 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นายกิตติ  สิทธาวัช
2. นายณัฐพงษ์  ขุนพิลึก
3. นายธวัชชัย  โนรี
4. นายพงศธร  แสงทอง
5. นายพลวัตร  สระทองยุ้ง
 
1. นายปริญญา  บุญเกิด
2. นายธวัชชัย  สัสดีทอง
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 27 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  อินทรนุช
 
1. นางสาวปัญจนา  ก้อนชัยภูมิ
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 38.5 เข้าร่วม 48 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวสุดารัตน์  โชระเวก
 
1. นางนฤมล  ชี้ศรทอง
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.33 เงิน 49 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงศุภรดา  เจียไพบูลย์
 
1. นางสาวราตรี  ศรีสองเมือง
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.66 ทอง 45 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวทรงอัปสร  โสมณี
 
1. นางธนิฐา  ก่ำพันธ์ดี
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 45 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงวันวิสา  พิมพขันธ์
 
1. นางสาวกนกนุช  จันทะอ่อน
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 25.66 เข้าร่วม 47 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวณัฐชา  โคมุด
 
1. นางสาวภัทรวี  ธนะฤกษ์
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76 เงิน 46 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกฤษนัยน์  มหาง้อ
2. เด็กหญิงจันทมาส  คงมั่น
3. เด็กหญิงจารุพร  พยาบาล
4. เด็กหญิงชฎาพรรณ  แก้วเรือง
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  เพิ่มพูล
 
1. นางธนิฐา  ก่ำพันธ์ดี
2. นางสาวยุวดี  ศิลาดี
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.67 ทอง 38 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นายวิทวัส  พระลีสังข์
2. นางสาวสุชานาถ  เทศทอง
3. นางสาวสุภาวดี  ทิพย์ณรงค์
4. นายอานนทการ  ชาวท่าไชย
5. นางสาวเบญจมาพร  หาญพุฒิ
 
1. นางสาวราตรี  ศรีสองเมือง
2. นางสาวนิสา  คำหอมกุล
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73.66 เงิน 37 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สุกทองดี
2. เด็กหญิงวิภาวดี  ชื่นชมภู
 
1. นางสาวดวงกมล  ศิลปนารายณ์
2. MissHe  Xia
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 76.67 เงิน 36 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาววรรณนิภา  งามดี
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  เทพณรงค์
 
1. นางสาวชนัญชิดา  อิทธิสังวร
2. นางสิริญา   พันนัทธี
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 34 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวพิศลยา  เหมือนหงษ์
 
1. นางสาวชนัญชิดา  อิทธิสังวร
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 72 เงิน 39 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกฤษณา  ศรีเหรา
2. นางสาวกัญญาพัชร  ปานโพธิ์ทอง
3. นางสาวทิวาวรรณ  จิตต์จันทร์
4. นายหฤษฎ์  ล้อมวงษ์
5. นางสาวไอริน  พรมมนตรี
 
1. นางสาวลักษิกา  ศรีบรรพต
2. นางนฤมล  ชี้ศรทอง
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 67.84 ทองแดง 38 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  กำแหงคุมพล
2. เด็กชายสหรัฐ  เองเจริญชัย
 
1. นางสาวปัญจนา  ก้อนชัยภูมิ
2. นางสาวสิทธิสาคร  บ้านกลางดิลก
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 60.73 ทองแดง 49 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกวินนา  พูลเกิด
 
1. นางสาวยุวดี  ศิลาดี
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.09 ทอง 14 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายธนทัต  อินทรกุล
2. เด็กชายพงศกร  ใจตรง
3. เด็กชายรพีภัทร  รัตนาวาริน
4. เด็กชายศักดา  ระเวกโสม
5. เด็กชายอนุเดช  ลำใยรุ่งเรือง
6. เด็กชายอับดุลย์  เขาเหล็กสมบูรณ์
7. เด็กชายอัสนี  รัตนะทอง
8. เด็กชายเจษฎาพร  ไทรสังบดุษฏีกุล
 
1. นางดุษฏี  เนาวรัตน์
2. นายเชิดชัย  เมืองมนต์
3. นายอธิวัฒน์  เสนาทับ
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชามงคล 1. นายชยุติพงษ์  นิลโสภา
2. นายทินกร  สนองชาติ
3. นายธีรพร  กองตัน
4. นายพีรพล  ช่างทำร่อง
5. นายภาณุพงศ์  จันทร์สวัสดิ์
6. นายเฉลิมชัย  รอดเพ็ชร
 
1. นางอรณิชชา  คชนา
2. นายเชิดชัย  เมืองมนต์
3. นายอธิวัฒน์  เสนาทับ
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 69.6 ทองแดง 36 โรงเรียนประชามงคล 1. นายกฤษดา  คูหา
2. นางสาวญาดา  สระทองจวง
3. นางสาวนัชฌา  ขจรศรี
4. นายพรรณวัฒน์  แซ่ตัน
5. นางสาวมณีรัตน์  สมรูป
6. นายรัชโรจน์  อ่างทอง
7. นางสาวสลาลี  วงค์กัลยา
8. นางสาวสุมิตรา  กุลโกวิท
9. นายอัครพล  มาแก้ว
10. นางสาวอุษา  คงสุขี
 
1. นายปรเมศวร์  พันธ์วิไล
2. นางสาวมาราตรี  เหมือนละมัย
3. นายยิ่งศักดิ์  บำรุงพงษ์
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 39 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัชชา  ดอกระกำ
2. เด็กหญิงนลินรัตน์  จันตะขบ
3. เด็กชายรพีภัทร  แตงทอง
 
1. นางธนิฐา  ก่ำพันธ์ดี
2. นางนฤมล  ชี้ศรทอง
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 34 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจันทนิภา  ภุมมา
2. นางสาวชฎาพร  สุขสำราญ
3. นางสาวพิกุลแก้ว  พุดซ้อน
 
1. นางสาวกุลิสรา  มากศิริ
2. นางสาวยุวดี  ศิลาดี
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74.4 เงิน 23 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณัชพัฒน์  ณ บางช้าง
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อ่อนหวาน
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ขันทองดี
 
1. นางสาวพัชรณัฐ  แก้วเกตุ
2. นายปกรณ์   แจ้งประจักษ์
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 74.6 เงิน 26 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวดารุณี  บุปผา
2. นางสาวปริฉัตร  เสียงกลม
3. นางสาวปัณณพร  ตระกูลโอสถ
 
1. นายศรายุทธ   ยิ้มใหญ่หลวง
2. นางสาวพัชรณัฐ  แก้วเกตุ
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 37 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. เด็กชายชัยประเสริฐ  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศิริภัทร
 
1. นางสาวอุษา  โตแก้ว
2. นางละเมียด  อ่อนเบา
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายชินวัตร  จงพึ่งกลาง
2. เด็กชายพณัฏฐ์  ลิโมทัย
 
1. นางสมหญิง  ศรีนิล
2. นายประสงค์  นุสนทรา
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.67 ทอง 7 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายกฤษฎา  กล้าสืบการ
2. นายอธิศักดิ์  ภูธนประยูร
 
1. นางสมหญิง  ศรีนิล
2. นายประสงค์  นุสนทรา
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73.33 เงิน 6 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายชนะกิจ  พิริยะเมธี
2. นายปณิธาน  ใจซื่อ
 
1. นายประสงค์  นุสนทรา
2. นายนพพร  ปิ่นตุรงค์
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 39 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหมือนเขียว
2. เด็กหญิงอรัชพร  ท้วมทองดี
 
1. นายประสงค์  นุสนทรา
2. นางสมหญิง  ศรีนิล
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายภัคพล  สุขเพิ่ม
2. เด็กหญิงไพลิน  แสงจันทร์
 
1. นางสมหญิง  ศรีนิล
2. นายประสงค์  นุสนทรา
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายพศิน  สืบบุก
2. เด็กชายเอกรัตน์  เชื้อทอง
 
1. นางสาววิลาวัลย์  พลศรี
2. นางสาวยุภาวดี  เชื้อทอง
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 43.67 เข้าร่วม 49 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. นายประวิทย์   ดิษฐ์กระจัน
2. นายอนุวัฒน์   ทัพเจริญ
 
1. นายเตชิต  ภัทรศรีวงศ์
2. นางสาวสุพรรณี  รัตนมุนีบรรพต
 
112 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 52.33 เข้าร่วม 42 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เรืองเชื้อเหมือน
2. เด็กหญิงฉายสิริ  จันทร์ลอ
3. เด็กหญิงศิริขวัญ  มามีสุข
 
1. นางสาวรภีพร  เมืองวงษ์
2. นายสิทธิชัย  ภู่พุ่่มศรี
 
113 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 35 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวชรินรัตน์  แซ่ไหล
2. นางสาวชลลดา  หาญณรงค์
3. นางสาวสุกัญยา  ถิรนันท์ชัย
 
1. นางสาวกาญจนา  พุดสโต
2. นายศิลปกร  สีลา
 
114 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 75 เงิน 22 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นายชินวัตร  วรสูตร
2. นายภาสกร  โพธิ์พรหม
3. นางสาวอโนชา  พรประสาตร์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ลักขณาพินิจ
2. นายเสกสันต์  เทียนสมใจ
 
115 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 73 เงิน 11 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นายณฐกานต์  อุณหกานต์
2. นางสาวณัชฌา  ใจมั่น
3. นายภานุพงศ์   ใหมเกิด
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สุขมาก
2. นายจิตกร  อารีย์วงศ์สถิตย์
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.66 ทอง 11 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จันทร์ชฏา
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แสงหมึก
3. เด็กชายอดิศร  คำแสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  ฤทธิ์คำรพ
2. นายพีรัชย์  เพิ่มพูล
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 70 เงิน 44 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นายชลันธร  บัวสี
2. นายทยากร  นาคทองอินทร์
3. นายวงพงษ์  แตงทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  ฤทธื์คำรพ
2. นายพีรัชย์  เพิ่มพูล
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 30 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงรวิสรา  แป้นเขียว
2. เด็กหญิงลักษมน  เอี่ยมสะอาด
3. เด็กหญิงสดานันท์  วงษ์สุวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  ฤทธื์คำรพ
2. นายพีรัชย์  เพิ่มพูล
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 78 เงิน 37 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกนกกาญจน์  คงมั่น
2. นางสาวกนกอร  ชูไสว
3. นายกิตติพงษ์  ขำวงษ์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ลักขณาพินิจ
2. นายพีรัชย์  เพิ่มพูล
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 46 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวชลลดา  สอาดเอี่ยม
2. นางสาวรสสุคนธ์  เจนปัญญาวุฒิกุล
3. นางสาวรัศมี  มนตรีนอก
4. นางสาวรุ่งรัตน์  สังวาลย์ไพร
5. นางสาวศิริรัตน์  กอนจันทร์
6. นางสาวอทิตยา  ประชุมพล
 
1. นางเบญจวรรณ  เหลือลมัย
2. นางสาวกุสุมา  พูลสวัสดิ์
 
121 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 70 เงิน 38 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงชนมน  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศุภนิดา  ชุมเพ็ญ
3. เด็กหญิงสิรินรัตน์  ไชยชาติ
 
1. นางวีรนุช  เก่งธัญกรรม
2. นางสาวชีวรัตน์  อิ่มใจ
 
122 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77.8 เงิน 18 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวกนกวรรณ  มาตรพรหม
2. นางสาวบุษบง  อุ่นลาวรรณ
3. นางสาววิไลวรรณ  มหาพานต์
 
1. นางสาวพรปวีณ์  ชโยทิต
2. นายธเนศ  เหมือนว้า
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงน้ำค้าง  ศรีสุวรรณมาลา
2. เด็กหญิงอังคนา  บ้านกลางดิลก
3. เด็กหญิงเกษร  ลันดา
 
1. นายประเมิน  โพธิ์หอม
2. นายฉลอม  สิงห์จันทร์
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.83 ทอง 6 โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวบรรพตรี  บุตรศรี
2. นางสาวปวีณา  บัวนิล
3. นางสาวสุธิตา  บ้านกลางดิลก
 
1. นายประเมิน  โพธิ์หอม
2. นางนสรณ์  ปิ่นประเสริฐสกุล
 
125 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 79.33 เงิน 17 โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาว กัญญาภัค  วรรณพิรุณ
2. นางสาวชนาภรณ์  มาลัย
3. นางสาวศศิภา  สุขชู
 
1. นางสาวจิตตินันท์  เพิ่มพูลสุขยิ่ง
2. นายประเมิน  โพธิ์หอม
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 77 เงิน 42 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นูเจิ้น
2. เด็กหญิงนฤมลฐินี  สุขสมัย
3. เด็กหญิงนิภาธร  ชูสี
 
1. นายปรีดี  สมอ
2. นายสุวิทย์  ยางศิลา
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 17 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นางสาวจงกล  พิมดา
2. นางสาวสุภาภรณ์  อ้วนพรมมา
3. นายสุรเชษฐ์  มาลัย
 
1. นายกฤษดา  บัวศรี
2. นายนภชนัตร  กิรติขัตติยา
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 76.66 เงิน 49 โรงเรียนประชามงคล 1. นายดำรงศักดิ์  กาวิระเดช
2. นางสาวปภาวดี  เจริญศรี
3. นางสาวรัตนา  หงษ์โต
 
1. นายประเมิน  โพธิ์หอม
2. นางนสรณ์  ปิ่นประเสริฐสกุล
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 77 เงิน 18 โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวจิราพร  เจิงป่อง
2. นางสาวปาริฉัตร  สีน้อยขาว
3. นางสาวอภิชญา  จิตรีเนื่อง
 
1. นายฉลอม  สิงห์จันทร์
2. นางสาววีรฐา  เที่ยงอ่อน