สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงมายาวีย์  เสืองาม
 
1. นางสาวอัจฉราพร  รอดภัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86.66 ทอง 24 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวเพชรรุ่ง  บุญตัน
 
1. นางสาวพรทิพย์  ดำรงพานิช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนศิริ  เลาหะกาญจนศิริ
 
1. นางรุ่งนภา  ฤทธิ์ทวี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 39 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 1. นางสาวธัญลักษณ์  สุขเกษม
 
1. นางสาววรางคณา  ศรีบุญเพ็ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 45 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงธนพร  โพธิทอง
 
1. นางสาวนันทนา  ยศอินทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 77 เงิน 22 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวธัญลักษณ์  หนูรอด
 
1. นายสุชาติ  จงเจริญไพสิฐ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 42 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 1. เด็กหญิงวีรวรรณ  มารทอง
 
1. นางสาววิชญา  เรืองบุญกรุด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74.33 เงิน 23 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายภุมรินทร์  อ่วมสุวรรณ
 
1. นายสุชาติ  จงเจริญไพสิฐ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 50.16 เข้าร่วม 49 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยาพร   แก้ววิเศษ
2. เด็กหญิงนภสร  วันดี
3. เด็กหญิงอรปรียา  พรานเจริญ
 
1. นายสุชาติ  จงเจริญไพสิฐ
2. นางสาวจีระวรรณ  พรศิริ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 30 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  พัดนาค
2. นางสาวฐาณัชญา  ฐิติปัญจทรัพย์
3. นางสาวมาลัย   ทรงสกุล
 
1. นายสุชาติ  จงเจริญไพสิฐ
2. นางสาวจีระวรรณ  พรศิริ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 70.33 เงิน 40 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  คูประชามิตร
2. เด็กหญิงเรนะ  อาซามิ
 
1. นางสายพิณ  อินทปัทม์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 22 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) 1. นางสาวพรนภา  มีบาง
2. นางสาววริศรา  โตหลวง
 
1. นางกัญญาภัทร  บุญมานุช
2. นางสาวจุฬาลักษณ์   พัฒนมาศ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กชายพิภพ  วราหล
2. เด็กชายเพชรายุท  เนตรสว่าง
 
1. นางสุภาภรณ์  ทองดี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 66.92 ทองแดง 42 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นางสาวสุจิตรา  พะคุระ
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  มั่นคง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 38 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายธนิสร   สมพงษ์
 
1. นายอรรถพล  ศรัทธาผล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 31 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวพรนภัส  วันสาลี
 
1. นายก่อกิจ  ธีราโมกข์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 49 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายณกร  ศรีทอง
2. เด็กหญิงภณิดา  ทรัพย์ไพฑูรย์
3. เด็กหญิงสุธิศา  อ่อนบุญมา
 
1. นางสาวศิริพร  วัชรชัยโสภณสิริ
2. นายก่อกิจ  ธีราโมกข์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 38 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวรัตติมา  อรภักดี
2. นางสาววทันยา  สายสอาด
3. นางสาววรรษมน  จนากร
 
1. นางดารารัตน์  ศรีธงไชยะ
2. นางสาวดิฐารัตน์  ลีวรางกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65.88 ทองแดง 21 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพรหมพร  พวงแก้ว
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เจริญสุข
3. เด็กหญิงอริสรา  สะสม
 
1. นางกฤติยา  กริ่มใจ
2. นางสาวทัศนีย์  โคตะละ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 43.4 เข้าร่วม 27 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลีดา  ศรีจันทร์รัตน์
2. เด็กหญิงสาธิตา  แซ่เล้า
 
1. นางสาวปานรวี  ภูศรี
2. นายประณต  ฉัฐมะ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายณัฐกมัยธร  ผลสมบูรณ์
2. นายสุวิทย์  ฟักโต
 
1. นางสาวปานรวี  ภูศรี
2. นายประณต  ฉัฐมะ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 39 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายตะวัน  ขำสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ  สำแดง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 31 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นายวัฒนา  บัวพิมพ์
 
1. นางสาวเสาว์ณี  วงษ์พัฒน์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64.37 ทองแดง 46 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงรัตนาวรรณ  วัชรทวีทรัพย์
2. เด็กหญิงอภิชญา  เเซ่ล้อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  สาลี
2. นายปองคุณ  พวงปัญญา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 38 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวกิ่งแก้ว  กาแก้ว
 
1. นางสาวเสาว์ณี  วงษ์พัฒน์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยวดี  ศรีวลีรัตน์
 
1. นางวิพาดา  อินทวิชัย
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 95.75 ทอง 10 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวอริสรา  ชินเจริญทรัพย์
 
1. นางวิพาดา  อินทวิชัย
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาติกา  อารียานันท์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ดำรงกิจภากร
3. เด็กชายพัชรพล  รุจิพรพงษ์
 
1. นางศิริพรรณ  เรียบเจริญ
2. นางสาวสุกัญญา  มารอด
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 38 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายธนพัฒน์  ฉิมเมือง
2. นางสาวน้ำผึ้ง  โพธิ์ไทย
3. นางสาวอังคณา  แก้วไพร
 
1. นายรติ  จิรนิรัติศัย
2. นางสาวจิรนันท์  ฮวยแหยม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 19 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีระนันท์  วอนเพียร
2. เด็กหญิงญาณวดี  วิไลสวรรค์
3. เด็กหญิงเกตวดี  ทรัพย์เล็ก
 
1. นางสรินยา  พรหมมา
2. นายประวัติชัย  อินทวิชัย
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.2 เงิน 28 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  บรรเทิง
2. นางสาวธันยพร  วิวัฒน์วรกาญจน์
3. นางสาวพรรณนิภา  พุ่มพวง
 
1. นางสาวฐิตารีย์  สำเภา
2. นางสาวนิติยา  จันทะสี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 5 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายกษิดิส  สุขเสมอ
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  ศิริรักวงษา
3. เด็กชายทวีศักดิ์  ฉีดจันทร์
 
1. นายเชลงศักดิ์  ศักดิ์สิทธิวงศ์
2. นางสาวศรันย์ภรณ์  เสนาวงศ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 11 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายกันตภณ  ใจนุ่ม
2. นายนนธวัฒน์   เหล่าทรัพย์เจริญ
3. นายอนุชา  ทองซ้าย
 
1. นางสาวน้ำฝน  วัฒนะไชยศรี
2. นางสาวอัญชลิกา  นันทเกษมกาญจน์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70.6 เงิน 44 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรันดา  นิยมศักดิ์
2. เด็กหญิงภัสษา  ห้วยกรุด
3. เด็กหญิงอรณิชา  มาเทศ
 
1. นายชวกร  คงกะเรียน
2. นางสาวยุวดี  พุทสอน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.8 ทอง 11 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  ประเสริฐศักดิ์
2. นางสาวธนัญญา  อนุศักดิ์
3. นางสาวมัณทนาธรพ์  ปุราทะเน
 
1. นายเกรียงไกร  จันหอม
2. นางนิชนันท์  จันหอม
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 9 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวญาณิศา  เซี่ยงว่อง
2. เด็กหญิงภาวดี  อภัยชา
 
1. นางการะเกษ  อ่อนแก้ว
2. นางสาวกรรณิการ์  กล้าสืบการ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายจิรพงษ์  ยะนิล
2. นางสาวพัชราภรณ์  ปลื้มจิตร์
 
1. นายพรพีระ  สังข์กระแสร์
2. นางสาวจิรฐา  เทือกเถา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยณรงค์  รุ่งสว่าง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กลิ่นขจร
 
1. นายเจษฎา   ศรีนวล
2. นายศุภโชติ  บุญไว
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กชายสิทธิชัย  กันสืบสาย
2. เด็กชายสิทธิโชค  กันสืบสาย
 
1. นายเจษฎา   ศรีนวล
2. นายศักดิ์สิทธิ์  ใจผ่อง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นายจีรศักดิ์  จงสมบูรณ์โภคา
2. นายปรีชา  ลึกสีทา
3. นายพิษณุ  อุปวรรณะ
 
1. นายเจษฎา   ศรีนวล
2. นายศุภโชติ  บุญไว
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง 49 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงชาลิสา  ช่วยประสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐชา  หนูนันท์
3. เด็กหญิงปุญญิศา  จันทร์เรือง
4. เด็กหญิงพิชชนันท์  สุขศรี
5. เด็กหญิงอารียา  พวงไทย
 
1. นางสุรีรัตน์  พึ่งพิน
2. นางนุจรี  พันจริต
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 73.6 เงิน 39 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวรรณ  ศิลา
2. นางสาวณิชา  โพธิ์ทอง
3. นางสาวตรีรัตน์  เถาแก้ว
4. นางสาวมุกสราลี  รังสินารา
5. นางสาวแทนตะวัน  ธีระภาต
 
1. นางสมพร  ภูมเรศ
2. นางสาวอลิสา  ป่วนเดช
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.6 เงิน 49 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุติมา  ลีมหาทิม
2. เด็กหญิงนฤมล  สีสัน
3. เด็กหญิงนลินรัตน์  จันทร์อ้น
4. เด็กหญิงวาสนา  สีนวน
5. เด็กหญิงศรีเพ็ญ  โฮนอก
 
1. นางสาวจุฑาทิพ  สระทองพรม
2. นายชยานันต์  ปรางจโรจน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นางสาวจิรัชยา  เอื้อพืชผล
2. นางสาวณัฐกานต์  ขอนเเก่น
3. นางสาวธนกาญจน์  ศิลาขจร
4. นายอนุชิต  โพธิ์งาม
5. นางสาวอาทิตยา  สิทธิเเสวง
 
1. นายนพดล  เล็กบาง
2. นางประภาศิริ  จุลกิจวัฒน์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.8 ทอง 11 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ใจมั่น
2. เด็กหญิงชญานี  พุตติ
3. เด็กหญิงณัฐยาน์  ฮับใบ
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  รัตนรุ่งชัย
5. เด็กหญิงสุขกัญญา  สุวรรณทา
 
1. นางสาวนิจพิชา  ตันสุวรรณ
2. นายเกษมสิทธิ์  พิมุขชัยสิทธิ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.2 ทอง 11 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กชายคามิน  เกิดโสรส
2. เด็กหญิงจันทิมา  มุขยพาณิชย์
3. เด็กหญิงชลธิชา  จงศิริ
4. เด็กหญิงดาหลา  มั่นคำ
5. เด็กชายธนวัฒน์  ธนวิวัติ
6. เด็กชายนวฤทธิ์  มุราชวงษ์
7. เด็กหญิงนันทกาญจน์  เจิมจุล
8. เด็กชายนิรวิทย์  กลองศุภกาญจน์
9. เด็กชายบดินทร์  ตั่นวัฒนะ
10. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปุยพวง
11. เด็กหญิงมณฑกร  ปิยวิไลวรรณ
12. เด็กชายรชฏ  เนตรสว่าง
13. เด็กชายวรรณรัตน์  จำรูญ
14. เด็กชายวิภพ  สัมพันธ์ประเสริฐ
15. เด็กหญิงเมธาพร  วงษ์คำ
 
1. นางสุรีรัตน์  พึ่งพิน
2. นางนุจรี  พันจริต
3. นางกาญจนา  เพ็ชรแก้ว
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 17 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัณธิภา  อุ่มแซม
 
1. นางเรวดี  สุขอร่าม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 42 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวกิตติยาภร  ซุ่งสงค์
 
1. นางศิริกุล  มูลทองทิพย์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.33 เงิน 41 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กชายครรชิต  โกแมน
2. เด็กหญิงภัคจิรา  แซ่เอี๋ยว
 
1. นางสุภาวดี  บุญญานุรักษ์
2. นางสาววราภรณ์  เนื้อนิ่ม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.67 ทอง 42 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 1. นายยงยุทธ  แพทย์รอบรู้
2. นางสาววันวิสาข์  จิ๋วคล้าย
 
1. นางสาวสุวนันท์  จันทร์ทอง
2. นางนิรมล  เอกกะทัน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86 ทอง 23 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  กุมภา
2. เด็กหญิงกรวิภา  บรรจงเหลี่ยม
3. เด็กหญิงกังสดาล  อัศวทรัพย์ไพศาล
4. เด็กหญิงจารุพร  กันทรรศยศ
5. นางสาวชนัญธิดา  สุทธิสินทอง
6. เด็กหญิงชวิศา  สุขชู
7. เด็กหญิงพรทิพา  เทวิน
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  สอนสง
9. นางสาวมนัสพร   ไพรวัลย์
10. เด็กหญิงวรกมล  จนากร
 
1. นางนาคน้อย  บุตรประเสริฐ
2. นางสาววราพร   น้อยเกตุ
3. นางฐาณิชนันท์  ใจจริง
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 62.5 ทองแดง 43 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงกมลพัชร  ทองมา
2. เด็กหญิงญาณิศา  บวรสืบบุญ
3. เด็กหญิงฐิตาภร  ไตรพรประเสริฐ
4. เด็กหญิงธนพร  โคตะมะ
5. เด็กหญิงธนพร  ชูศูนย์
6. เด็กหญิงพันพสา  วงษาวัตร
7. เด็กหญิงพิชชนันทน์  โอฬารฤทธิ์กุล
8. เด็กหญิงวีรภัทร  พลับพลา
9. เด็กหญิงสุทธิดา  พันธ์ภู่
10. เด็กหญิงอาจารี  สุขศรี
 
1. นางสาวอรอุมา  ใจฉ่ำ
2. MissRazelyn Milo  Divinagracia
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72.5 เงิน 44 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมัณฑนา  สระทองขน
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์  เปรมศักดิ์
 
1. นางสาวอรุณวรรณ  วันสิม
2. นายวงศกร  พัฒนศรี
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 21 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นายจิรวัฒน์  สมคิด
2. นายสหัสวรรษ  สำเนียงสูง
 
1. นายสมบูรณ์  สุรินทร์จันทร์
2. นางสุธีรา  สุกใส
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงฐิติมา  ญะกัณฐะ
 
1. นางสาวจิราพร  ศานติกาญจน์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวกนกจันทร์  แซ่ลี
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงชมพู  ทองผาภูมิประภาส
 
1. นางสาวจิราพร  ศานติกาญจน์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 81 ทอง 19 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายปิยะพงษ์  โพธิ์ทอง
 
1. นายเสนอ  วิเศษสิงห์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78.3 เงิน 10 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจันทรารัตน์  น้ำใจสุข
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายจิรายุทธ์  แก้วสน
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ชิดปลัด
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพรหมพร  กุณวงศ์
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 34 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวบุษกร  ท้าววิบูลณ์
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64.7 ทองแดง 38 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  ทองปาน
2. เด็กหญิงอรอุมา  กาญจนบุรางกูร
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กชายแอลือทู  -
 
1. นางสาวจิราพร  ศานติกาญจน์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวเจษฎาพร   นิ่มเจริญ
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78.6 เงิน 26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กชายนนทพัฒน์  แก้วพันนัย
2. เด็กชายปรีชา  แซ่ลี
3. เด็กชายสมชาย  ภูมียา
 
1. นางสาวจิราพร  ศานติกาญจน์
2. นายทศพล  ภูวมาศ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  แซ่ย่าง
2. นางสาวกิ่งกานต์  เซี่ยงว่อง
3. นางสาวน้องก้อย  -
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
2. นางสาวจิราพร  ศานติกาญจน์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 76 เงิน 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นายธันยบูรณ์  กิมเขียว
 
1. นายณัฐวุฒิ  นิลธานี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 66.3 ทองแดง 43 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภาภัทร  เรืองเนตร
 
1. นายธนันันท์  กลั่นบุศย์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 74 เงิน 17 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นายเจษฏาภรณ์  ปวนคำ
 
1. นายณัฐวุฒิ  บรรเทาทุกข์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 44 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กชายธนูชัย  เอี่ยมโอภาส
 
1. นายณัฐวุฒิ  นิลธานี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงปัฐมาภรณ์  โพธิ์ขาว
 
1. นายธนนันท์  กลั่นบุศย์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 76.3 เงิน 30 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 1. นายชัชวาลย์  อ่ำปรีดา
 
1. นายยุทธนา  ศรีสนิท
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 31 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณวษา  โปร่งจิตต์
 
1. นายธนนันท์  กลั่นบุศย์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 23 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นายโดมชัย  รักคล้ำ
 
1. นายณัฐวุฒิ  บรรเทาทุกข์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 74 เงิน 28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กชายธนูชัย   เอี่ยมโอภาส
2. นายธวัช  เทียมพร
3. นายธันยบูรณ์  กิมเขียว
4. เด็กชายประณิธาร  มีศรี
5. นางสาวปัญญาพัฒน์  พิกุลทอง
6. เด็กชายพงษ์ดนัย  ภูมิไสล
7. นายพรทวี  ม้วนอ้อม
8. เด็กชายวันชนะ  จันทร์เขต
9. เด็กชายวันชัย  จันทร์เขต
10. เด็กชายอนุวัฒน์  โพธิ์ทอง
11. เด็กชายเกียรติภูมิ  จำนงค์สร
 
1. นายณัฐวุฒิ  นิลธานี
2. นายปรินทร  ขวัญอ่อน
3. นางสาวจิราพร  ศานติกาญจน์
4. นางสาวอัญชลี  กะการดี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 59.8 เข้าร่วม 34 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กชายณภัทร  กวางคีรี
2. เด็กชายประสิทธิชัย  จันทร์อนันต์
3. เด็กหญิงภัสรา  ดาปาน
4. เด็กชายวรดร  อรรฆรุจิรัตน์
5. เด็กชายวศกชนก  ศิริรักวงษา
 
1. นายเล่อดา  -
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.4 ทอง 18 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายธนพงษ์  มณีดิษฐ์
2. นางสาวธัญญลักษณ์  โพธิ์นันทวงศ์
3. นายนายสราวุธ  ปุราทะเน
4. นางสาววิภาวรรณ  ไผทฉันท์
5. นายสุภัทร  ธรรมประกอบ
6. นางสาวเบญญทิพย์  อายุยงค์
 
1. นายไพฑูรย์  มีอินทร์
2. นายธนพล  อินพรม
3. นายพีรพงศ์  ปลาสกุล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 44 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายปรมินทร์  เวยสาร
 
1. นางสาวนวพัชญ์  ฉีดจันทร์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.6 เงิน 42 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายชินกร  เดชธนู
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ชิดปลัด
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 41 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัทรศิริ   เซี่ยงฉิน
 
1. นายสุทธิโชค  แกมไทย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 45 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาววนิดา  จันทร์บูรณ์
 
1. นายเสนอ  วิเศษสิงห์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.2 ทอง 21 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ม่วงน้อย
 
1. นายพิชิต  คำลักษณ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 22 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นายนราธิป  โพนรัมย์
 
1. นางสาวรุ่งกาญจน์  วิเศษสิงห์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.17 เงิน 38 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศรีแพร  ปานโพธิ์ทอง
 
1. นางสาวสุชาดา  มั่นแน่
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 28 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาววนิดา  จันทร์บูรณ์
 
1. นายเสนอ  วิเศษสิงห์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  แก้วมณี
 
1. นายวีรศรุต  พลนิรันดร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นายชยานุพนธ์  สังมะณี
 
1. นางอภิกขณา  ป้อมสุข
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 48 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงโศรดา  สกุลปรางค์ทอง
 
1. นางอภิกขณา  ป้อมสุข
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.66 เงิน 36 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวเบญญทิพย์  อายุยงค์
 
1. นายเสนอ  วิเศษสิงห์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 36 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เปลี่ยนทองดี
 
1. นายสรัญพงศ์  จีระประยูร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง 11 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นายกฤษฎิ์  พรหมชนะ
 
1. นางสาวรุ่งกาญจน์  วิเศษสิงห์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  วังป่า
 
1. นางพิกุลทิพย์  รุจิระยรรยง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 38 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวธวัลรัตน์  ประชาฉาย
 
1. นายเสนอ  วิเศษสิงห์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 51.4 เข้าร่วม 39 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีทา
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  โพธิ์เย็น
3. เด็กหญิงญาตา  นาคสาร
4. เด็กหญิงปิยธิดา  ท้วมทำนอง
5. เด็กหญิงสุพัตรา  น้อยพยับ
6. เด็กชายอมรเทพ  โพธิ์เย็น
7. เด็กหญิงอาภาพร  เกิดไทยดี
8. เด็กชายเฉลิมชัย  บุญชัย
 
1. นายสรัญพงศ์  จีระประยูร
2. นายวีรศรุต  พลนิรันดร์
3. นายวิษณุ  คำจันทร์
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.8 ทอง 27 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวกมลชนก  ผิวงาม
2. นางสาวกรกนก  ลิขิตธนานันท์
3. นายฐิติพงศ์  ผลเรืองวิไลแสง
4. นายนพดล  ซิ่วเกษร
5. นางสาวพนิดา  แย้มพวง
6. นางสาวภรกนก  ลิขิตธนานันท์
7. นายอนุวัฒน์  มุราชวงษ์
8. นายฮิเดโตชิ  โซเมย่า
 
1. นางอรทัย  ว่องแก้ว
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 75.8 เงิน 32 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  นาคราช
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพิ่มนาม
3. เด็กหญิงทินมณี  นวมหอม
4. เด็กหญิงพลอยชมภู  จันทร์ประเสริฐ
5. เด็กหญิงวาทิณี  มานะอดทน
6. เด็กหญิงวีรดา  จันทร
 
1. นางสุพรรษา  เจริญบุตรานนท์
2. นางสรินยา  พรหมมา
3. นายพีรพงศ์  ปลาสกุล
4. นายธนนันท์  กลั่นบุศย์
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 38 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  เรืองศิลป์
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  นาคราช
3. เด็กหญิงชลธิชา  คำแพงแก้ว
4. เด็กหญิงบุณยาภรณ์  ลาวัณลักขณา
5. เด็กหญิงพลอยชมภู  จันทร์ประเสริฐ
6. เด็กหญิงวรรณภา  เหมือนช้าง
7. เด็กหญิงวาทิณี  มานะอดทน
8. เด็กหญิงอรอนงค์  ยางทัด
 
1. นางสุพรรษา  เจริญบุตรานนท์
2. นางสรินยา  พรหมมา
3. นายพีรพงศ์  ปลาสกุล
4. นางสาวชมพูนุท  คำธารา
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวกรรณิการ์   บุญไทย
2. นางสาวกาญจนา  ประสบสุข
3. นางสาวณิชนัน  ทรงสวัสดิ์วงศ์
4. นางสาวนรมน  ปิ่นทอง
5. นางสาวนารีรัตน์  สังขประดา
6. นางสาวพอมือคา  -
7. นางสาวศิรินันท์  ไทรสังขเชวงรบ
8. นางสาวเสาวภา  เส่งสุ่น
9. นางสาวเสาวภาคย์  เส่งสุ่น
10. นางสาวเสาวรัตน์   บุญน้อย
 
1. นางสาวอัญชลี  กะการดี
2. นางสาวจิราพร  ศานติกาญจน์
3. นายทศพล  ภูวมาส
4. นายณัฐวุฒิ  นิลธานี
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 65.6 ทองแดง 26 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายจักรกฤษณ์  โสภา
2. เด็กชายพัทธณพงษ์  มั่นทัน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เหลาอ้อ
4. นายอภิชาติ  กรงรัมย์
5. นายโยธิน  สุวรรณชาติ
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
2. นางสาวนวพัชญ์  ฉีดจันทร์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 45.4 เข้าร่วม 47 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุนิสา  ศักดิ์อรุณชัย
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทร์ฤทธิ์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 44 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวเพ็ญพิชชา  เนียมสด
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทร์ฤทธิ์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.17 ทอง 44 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนา  ผานิล
 
1. นางอุบลรัตน์  เหลืองรุ่งไพศาล
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.66 ทอง 41 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 1. นายศราวุธ  กลิ่นเกษร
 
1. นางอุบลรัตน์  เหลืองรุ่งไพศาล
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 41.67 เข้าร่วม 44 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อาสสุวรรณ
 
1. นางสุธีรา  ร่วมชมรัตน์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 40.9 เข้าร่วม 44 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 1. นายวรพล  กุสุมวิจิตร
 
1. นายนพดล  คเชนทร
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 79.33 เงิน 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กชายชนะชน  สุขนา
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  งามสมคุณ
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีคำ
4. เด็กชายพลพล  ขันธ์เสน
5. เด็กชายรภัสสิทธิ์  ปกรณ์เกียรติ
 
1. นางลภัสรดา  ศรีรุ่งเรือง
2. นางอภิกขณา  ป้อมสุข
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93 ทอง 32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวจิราพร  กลางเกตุ
2. นายชาย  -
3. นางสาวนิตยา  จิตไพรงาม
4. นางสาวสมใจ  ทิวัฒน์ฤดี
5. นางสาวอาจารี  ลาภบังเกิด
 
1. นางอภิกขณา  ป้อมสุข
2. นายวีรพงษ์  สำมา
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวเขมิกา  วิเศษสิงห์
2. เด็กชายเอกภพ  เงินเหรียญ
 
1. นางสาวดวงใจ  บุญแต่ง
2. MissDing  Zixuan
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 74.33 เงิน 39 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกาญจน์    พลเที่ยง
2. นางสาวสุภาวรรณ   การะเกตุ
 
1. นางสาวผกาภัทร  ธรรมบัญชา
2. MissLijie  Li
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 69 ทองแดง 42 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์อ้น
2. นางสาวจุฑามาศ  สีทา
3. นางสาวจุฑามาส  ภู่ระหงษ์
4. นางสาวธณัฐณัณ  สว่างเมฆ
5. นางสาวหทัยกาญจน์  อรชร
 
1. นางสาวพิทยรัศมิ์  แย้มประยูร
2. MissZhang  Jun
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 55.66 เข้าร่วม 26 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  สุวรรณบุญทวี
2. นายวิทยากร  ยศเครือ
 
1. นางสาวณัฐชนก  บุตรดาวงษ์
2. นางสาวกัญญารัตน์  เรือนอินทร์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 64.17 ทองแดง 46 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อาจคงหาญ
2. เด็กหญิงนิรัชพร  ทองสิทธิ์
 
1. นายวีรพงษ์  สำมา
2. นางลภัสรดา  ศรีรุ่งเรือง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 61.94 ทองแดง 48 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 1. นายภนดล  จำรูญ
 
1. นายนพดล  คเชนทร
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.19 ทอง 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นายจันพที  รัตนพร
2. นายชัย  -
3. นายชาย  -
4. นายนภดล  เจริญหงษา
5. เด็กหญิงปาเมอทู่  -
6. นายพีรพร  -
7. นายภานุ  -
8. นายอนุชิต  -
 
1. นายโอภาส  มะลิวัลย์
2. นายเอก  บัวตูม
3. นางวันดี  สุขห่วง
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 74.2 เงิน 32 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  ธัญญาดี
2. นางสาวจิรตนา  แจ่มวงษ์
3. นางสาวฐิดายุ  รอยเรืองพานิช
4. นายปัฐวี  นกจันทร์
5. นางสาวพรขวัญ  เตชะสิทธิกรกุล
6. นางสาวพิรญาณ์  รำพรรณ์
7. นางสาวพุทธิชา  นิ่มน้อย
8. นายภานุวัฒ  คงจร
9. นางสาวรัตน์กมล  แก้วบุญเพิ่ม
10. นางสาวอทิตยา  ใจแก้ว
 
1. นางสาวปัทวรรณ  เชื้อชาย
2. นางสาวกมลชนก  หาดรื่น
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 16 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เผือกผ่อง
2. เด็กหญิงคฑามาศ  พุทธศรี
3. เด็กชายชยพล  ภูมิโสภณ
4. เด็กหญิงชลิตตรา  จงศิริ
5. เด็กหญิงวรารัตน์  นิลบุตร
 
1. นางสิริลักษณ์  ภัทรเวียงกาญจน์
2. นายยุทธิชัย  อวยชัย
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 50 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลิดา  พงษ์ศักดิ์
2. เด็กหญิงธรรมจาริณี  แดนสุริยานนท์
3. เด็กหญิงปิยธิดา  นำเจริญศิลป์
 
1. นางดุจดาว  นุชนุ่ม
2. นางสาวจีระวรรณ  พรศิริ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 29 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวปภัสสร  อ่อนน้อย
2. นางสาวศิริลักษณ์  สอนพวง
3. นางสาวอนัญญา  สิงห์โตทอง
 
1. นางสาวศิริกาญจน์  การตรง
2. นางสาวศรัญญา  แก้วหนูนวล
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.2 เงิน 27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงขวัญชนก  คำใสสุข
2. เด็กหญิงวิรดา  เอี่ยมวิจารณ์
3. เด็กหญิงสลินทิพย์  สุขเอี่ยม
 
1. นางผ่องศรี  เรืองรอง
2. นางสาวแก้วตา  คำวอน
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 74.8 เงิน 24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นายสุทธิเดช  มณีทอง
2. นางสาวสุภัตตรา  ขำชัย
3. นางสาวอมรรัตน์  วันอินทร์
 
1. นางผ่องศรี  เรืองรอง
2. นางสาวแก้วตา  คำวอน
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 15 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายคณพศ  แก้วโกษา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  มั่งคั่ง
 
1. นายบุญมี  ชุติมาธนสาร
2. นายสุรวุฒิ  พวงมาลัย
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 40 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายอรรถพล  สิงห์ภมร
2. เด็กชายเจษฎา  สุทนต์
 
1. นายภูทัด  จันทร์พัชรินทร์
2. นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76.67 เงิน 35 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายธัชภูมิ  เจษฎาภูริ
2. นายปกรณ์  ธรรมจง
 
1. นางสุทธาทิพย์  ไชยสงเคราะห์
2. นางสาวณพชนก  สุวรรณมณี
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60.66 ทองแดง 27 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กชายดรัณภพ  ต่ายคนอง
2. เด็กชายวิศรุต  แจ่มโสภณ
 
1. นางสาววนิดา  สายมี
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 21 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายธีรภัทร  ไพรหิรัญ
2. นายศุภโชค  เชี่ยวชาญ
 
1. นางนันทนา  วิราศรี
2. นายวิทวัส  พุทธประเสริฐ
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 27 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นายพงศกร  ขาวเอี่ยม
2. นางสาวภคนันท์  น้ำใจสุข
 
1. นางพิกุลทิพย์  รุจิระยรรยง
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 47.66 เข้าร่วม 37 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลรภัส  จิตอ่ำ
2. เด็กหญิงรสริน  รักสาย
 
1. นางสาวณพชนก  สุวรรณมณี
2. นางสุทธาทิพย์  ไชยสงเคราะห์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 28.33 เข้าร่วม 48 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวกฤติญา  ชมภูนุช
2. นางสาวนภัสรา  บุญแต่ง
 
1. นางสาวมนสิชา  เปล่งเจริญศิริชัย
2. นางสาวธนัญญา  ปัญญาบุญ
 
130 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 14 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญฐิกา  เป้าเพ็ชร
2. เด็กหญิงจิณห์นิภา  พิกุลแก้ว
3. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญส่ง
 
1. นายยศวัฒน์  ทับทิม
2. นายกฤติเดช  นุชสำอางค์
 
131 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 34 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 1. นางสาวจิรวรรณ  สุขโต
2. นางสาวประกายฟ้า  แสงใส
3. นางสาวปานฉัตร  หอมชื่น
 
1. นางสาวนัสชนก  เศรษฐศักดาศิริ
2. นางจิรภา  ศรีนวล
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74.17 เงิน 17 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายชัยมงคล  เพ็งสุวรรณ
2. นายปัณณวิชญ์  สอนสง
 
1. นางนันทนา  วิราศรี
2. นายวิทวัส  พุทธประเสริฐ
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายภานุพงศ์  บุญวัย
2. เด็กชายอภิรักษ์  ยางงาม
 
1. นายวิษณุ  คำจันทร์
2. นายชาติชาย  ฉัตรทอง
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 72 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นายธนวันต์  ไข่ม่วง
2. นายพิสิฐพงศ์  ไหลเเหวน
3. นายไพโรจน์  ธัญญเจริญ
 
1. นายวิษณุ  คำจันทร์
2. นายชาติชาย  ฉัตรทอง
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายชนะพล  ก๋งพิ้ว
2. เด็กชายพลพล  คงนิยม
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พันหุ่น
 
1. นางสาวศิริพร   วัชรชัยโสภณสิริ
2. นายก่อกิจ  ธีราโมกข์
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายนนทกร  กายชาติ
2. เด็กชายพลกฤต  คุ้มทรัพย์
3. เด็กชายอุทัยรัตน  ยาดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  สาลี
2. นางลักษิกา  เเพทย์วงษ์
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 71 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นายทศทิศ  เวียนขุนทด
2. นางสาวปรางค์ฉัตร  เสนาพิทักษ์
3. นายอัครเดช  รัตนพรชัย
 
1. นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี
2. นายปองคุณ  พวงปัญญา
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายปรเมศร์  เพชระ
2. เด็กชายพงศกร  ขวดแก้ว
3. เด็กชายพงศธร  เพียงลิ้ม
 
1. นางปันน์ญะพัทธ์  ชินวัฒนกาญจน์
2. นางสาวชนิกานต์  นุชนุ่ม
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 79 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นางสาวทิชากร  สำนักวังไทร
2. นางสาวปฏิมาภรณ์  ผาปาน
3. นางสาวศิริวรรณ  ท่าฉลาด
 
1. นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี
2. นางสาวรุ่งฟ้า  คำนึงชาติ
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 40 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกฤตยา  ศรีทอง
2. เด็กชายชัยชนะ  น้ำใจสุข
3. เด็กหญิงชาลิณีย์  สุนทร
4. เด็กหญิงรุ้งลาวรรณ  ทับทรวง
5. เด็กหญิงสุนันทา  บุญแต่ง
6. เด็กชายอิศรา  บุญคุ้ม
 
1. นางอภิญญา  เชียงทอง
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 27 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกมลรัตน์  จันจุ้ย
2. นางสาวนัธมน  กลั่นบุศย์
3. นางสาวปนัดดา  สมคิด
4. นายภัทรพล  กะการดี
5. นางสาวลดาวัลย์  บัวเพ็ง
6. นางสาวสุนิษา  ดอกนาค
 
1. นางสาวสุนันท์  จารุกรุณา
2. นางมาลา  แซ่ปัง
 
142 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 45 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์  ธารเพิ่ม
2. เด็กหญิงวาริณี  ชาวปลายนา
3. เด็กหญิงศิรประภา  คำนา
 
1. นางสาวนิภา  มหาโชติ
2. นางโสภา  คำนา
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.33 เงิน 47 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กชายทัตเทพ  พระแท่น
2. เด็กชายธนพล  แสนสาร
3. เด็กชายอจินไตร  คงสิน
 
1. นางสาวพูนพิสมัย  มีลาภ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.5 ทอง 29 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวฐิติวรดา  หม่อมแดง
2. นางสาวณัฐพร  สุนทร
3. นางสาวไพลิน  สุนทร
 
1. นายศรัณย์  กัณทาทรัพย์
2. นายชนะ  อปราชิตา
 
145 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 50.66 เข้าร่วม 32 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เชื้อสายสิทธิ์
2. เด็กหญิงศิรินภา  บัวผึ้ง
3. เด็กหญิงเข็มอัปสร  บุญมี
 
1. นายพิศิษฎ์  ศุภวิชญ์ธัญธร
2. นายจิระศักดิ์  แข็งแรง
 
146 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 49 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 1. นางสาวกุลสตรี  เซี่ยงฝุง
2. นางสาวชลธิชา  สำนักพงษ์
3. นางสาวนภสร  แป๊ะแก้ว
 
1. นายพิศิษฎ์  ศุภวิชญ์ธัญธร
2. นายจิระศักดิ์  แข็งแรง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78 เงิน 39 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิสรา  มิตรเจริญ
2. เด็กหญิงปิยะดา  สุขสว่าง
3. เด็กหญิงสรัลพร  อรุณขจรศักดิ์
 
1. นางสาวไพเราะ  กาฬภักดี
2. นางอรอนงค์  ชัยประเสริฐ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 26 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 1. นางสาวฑิตยา  สระทองเทียน
2. นางสาวพุธิตา  โคกคำ
3. นางสาวศิริพร  ดอนสระ
 
1. นางวนิดา  ปรัชญรัตน
2. นางสาวกัญณภัทร  ดอนสระ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญ์นรี  ผลสมบูรณ์
2. เด็กหญิงมินทาดา  ตาพราว
3. เด็กหญิงสิริกัลยา  แจ่มศรี
 
1. นางสาวไพเราะ  กาฬภักดี
2. นางปราณี  เทพเทียน
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 82 ทอง 39 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวปภาวี  ศรีสุข
2. นางสาวภัทราพร  แซ่ตัน
3. นางสาวอทิตยา  นิยมพลอย
 
1. นางสาวไพเราะ  กาฬภักดี
2. นางอรอนงค์  ชัยประเสริฐ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 70 เงิน 23 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวบุษดี  เกิดศิริ
2. นางสาวพจนีย์   เภาจี๋
3. เด็กหญิงวัชรี  ตะพัง
 
1. นางมาลา  แซ่ปัง
2. นางสาวสุนันท์  จารุกรุณา
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 44 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวทินมนี  -
2. นางสาวนวกานต์  กันสอน
3. นางสาวอณัญญา  นิลคล้ำ
 
1. นางสาวอมรฤดี  จินดาปัถย์
2. นางสาวภิญโญ  เอื่ยมน้อย
 
153 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงนริศรา  มะลา
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  ศรีจันทร์
 
1. นางอารีรัตน์  แก้วอินทร์
2. นางสาวชิดชนก  วันดี