สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 13 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทองเหลี่ยว
 
1. นายรุจิกร  ตุลาธาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 10 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวศศินา  สังข์ทอง
 
1. นางทัศน์มิรา  จักกภูมิ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  จำปาหอม
 
1. นางสาวอิสรีย์  น้อยมิ่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 26 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวนพรัตน์  สืบดา
 
1. นางสาวอิสรีย์  น้อยมิ่ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 36 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สรพรม
 
1. นางสาวก้านมะลิ  ศรีโมรา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวสุพิชชา  ปราดเปรื่อง
 
1. นางมาณี  ปรักมานนท์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 18 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายไตรภพ  น้ำทิพย์
 
1. นางศันสนีย์  ชีวังกูร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 43.67 เข้าร่วม 48 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวฐิติพร  นาคแท้
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ไชยคำวัง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 73.83 เงิน 17 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วตา
2. เด็กหญิงชญาณ์นินท์  โมคศักดิ์
3. เด็กหญิงรัตนากร   พะณะงาม
 
1. นางรัตนา   เพ็ชร์เจริญ
2. นางสาวโสภิญ  ไชยแก้ว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 30 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายผณธร  จาดป้อม
2. นายพรเทพ  ฟักจีน
3. นายภาณุศรัณย์   ภูเดชาประเสริฐ
 
1. นายยุทธพิชัย  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นายณัฐนนท์  เดือนขึ้น
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 72.33 เงิน 29 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาต  สาลีกงไชย
2. เด็กหญิงสโรชา  สุวรรณคดี
 
1. นางสาวกฤษดาพร  ขำเลิศ
2. นางสาวพิกุล  โพนพุธ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 29 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวจิราพัชร  วิเชียร
2. นางสาวโสภิชา  อร่ามศรี
 
1. นายฐาปกรณ์  กระแจะจันทร์
2. นางสาวอัญชลี  โชคสมกิจ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนฤภร  ตั้งเต็มเกียรติ
2. เด็กหญิงอรพรรณ  เทียมสีฟ้า
 
1. นางสาวจีระนันท์  จับใจ
2. นายฐาปกรณ์  กระแจะจันทร์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 81.78 ทอง 16 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. นายภูดิศ  กุลไชย์
 
1. นางสาวกฤษดาพร  ขำเลิศ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายปพณ  ละเภท
 
1. นางสุดใจ  พละศักดิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายนราวิชญ์  วงษ์น้อม
 
1. นางสาวนนทกานต์  แก้วเรือง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54.69 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  วงศ์สุนา
2. เด็กชายตังค์  ขุนแสน
3. เด็กหญิงอรวรา  อมรชัยเวช
 
1. นางสาวอภิรดา  ทั่นเส้ง
2. นางสาวศิริมา  วงษ์สกุลดี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77.8 เงิน 31 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวจุฑามาศ  จอดเกาะ
2. นางสาวปาริชาต  ดอกพรม
3. นายภาณุวิชญ์  วิไลวรรณ
 
1. นางสาวชัชชญา  กลั่นบุศย์
2. นายอัครพล  จ้อยทองมูล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 70.75 เงิน 9 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายคุณากร  รุ่งสว่าง
2. เด็กหญิงชันษา  วงษ์ประเสริฐ
3. นายธีริศร์  เกตุมณี
 
1. นางจีรภัทร  พาภิรมย์
2. นางสาวเกษร  เหมะรักษ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 72.38 เงิน 6 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวณัฐพร  แช่มช้อย
2. นางสาวนันท์นภัส  จงจริงวงศ์
3. นายรฐนนท์  เฉยบรรดิษฐ์
 
1. นายสุพัฒน์  กนกพจนานนท์
2. นายธีรพงศ์  จิตเจริญ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 13 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายกษิดิศ  ศานต์รักษ์
2. เด็กหญิงสุรภา  เลาหอุดมโชค
 
1. นางสาวเกษรินทร์  อ่อนนาค
2. นางสาวเกสร  พุทธรักษา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 28 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวณัฐนิชา  ลำดวล
2. นางสาวนิศามณี  คล้ายแค
 
1. นางประดับพร  คูณทวีพาณิชย์
2. นางสาวณัฐทินี  สุขวงษ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงศรัญญา  บูรณะมณฑล
 
1. นางคนึงนิตย์  เนียมหอม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายธนวันต์  พันธ์สุข
 
1. นางอรสุชา  ภัทรสิริวรกุล
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76.59 เงิน 22 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายพีระชัย  กิตติธรรมโรจน์
2. เด็กชายสิทธิธัช  สระศรี
 
1. นางสาวสายชล  เรียงสันเทียะ
2. นายประเสริฐ  วันเย็น
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66.15 ทองแดง 42 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวสันต์ฤทัย  ใจสิงห์
 
1. นางสาวสุทธิชา   สุขกาญจนา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงวิสสุตา  ทวิชสังข์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เมฆจินดา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง 9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  ไพศาลย์
 
1. นายอนุชา  ไกรงาม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  หลิมตระกูล
2. เด็กหญิงพิทยาธร  ทองรอด
3. เด็กหญิงพุทธรักษา  เอกสาร
 
1. นางมณีรัตน์   กาลสุวรรณ
2. นายสิทธิพล  ถือความสัตย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 20.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวจณิสตา  ใจแก้ว
2. นายณัฐพงษ์  นิ่มว่องไว
3. นางสาวปิยะบุตร  นันทเกษมกาญจน์
 
1. นางมุุกดา   วันเย็น
2. นางสาวนิติมา  รุจิเรขาสุวรรณ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.6 เงิน 47 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงชินาธิป  พงศ์พันธุ์ศักดิ์
2. เด็กหญิงภัคจิรา  จันทยงค์
3. เด็กชายวรโชติ  พรวัชรชัย
 
1. นางสาวอาริสา  คล้ายขำ
2. นายศิวัช  ภู่ระหงษ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.4 เงิน 34 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายฐิติวุฑฒิ  แค้มวงศ์
2. นายณัฐพงศ์  พิบูลย์มหาโชค
3. นางสาวสุภิตา  กอฟัก
 
1. ว่าที่ร้อยโทธีรพล  จิณแพทย์
2. นางจินตนา  หนูอินทร์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 41 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีวชิรากานต์
2. เด็กชายปพณธีร์  ใจดีสกุณี
3. เด็กหญิงรัตนสิริ  มูลศิริ
 
1. นางสาวจำเนียร  นิลพวง
2. นางปาณิสรา  ลัดดากุล
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 10 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายกฤษติน  เลาหอุดมโชค
2. นางสาวรัชนิศ  ดีขม
3. นายสรวิศ  ศรีทวี
 
1. ว่าที่ร้อยโทธีรพล  จิณแพทย์
2. นายเชาวลิต  ชัยศักดิ์สกุล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70.8 เงิน 42 โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร   จ้อยทองมูล
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  วงษ์ศิลป์
3. เด็กหญิงลักษิกา  เลาหะกาญจนศิริ
 
1. นางทิว่ารัตน์  ขันวิชัย
2. นางทิวารัตน์  ขันวิชัย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.7 ทอง 32 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายธนพล  กันภัย
2. นางสาวสาวิตรี  สีนวล
3. นางสาวอภิญญา  เหลืองอร่าม
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  โพธิ์ทอง
2. นางสาวดารารัตน์  ปุณณะการี
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 13 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  ชุมมะ
2. เด็กชายภูมินทร์  สุขขุม
 
1. นางสาวสายฝน  ตะบานขวา
2. นายวิโรจน์  สามสี
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 35 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวภัทราภรณ์  วิริยะพงศ์พัฒนะ
2. นายเจริญ  บูรณกาญจน์
 
1. นายประภาส  สาระสาลิน
2. ว่าที่ร้อยโทธีรพล  จิณแพทย์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กชายกรกฤต  ถาวรพยัคฆ์
2. เด็กชายพีระณัฏฐ์  ศรีโกศล
 
1. นางสาวประพิณ  แสงสะอาด
2. นางสาวกมลกชนก  พกขุนทด
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 40.61 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายธนกฤต  ปานสุวรรณ
2. เด็กชายรชตะ  สมรูป
 
1. นายสมศักดิ์  เหลืองมังกร
2. นางสาวแสงดาว  สืบด้วง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 73 เงิน 18 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1. นายกีรติ  แสนสุข
2. นายตะวันฉาย   เชียงกา
3. นายธนโรจน์   วงษ์เกิด
 
1. นายกตัญญู  อินทยุง
2. นายสัมพันธ์  เกตุสม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 16 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐ์พัชร์  ศรีเครือแก้ว
2. เด็กหญิงรินรดา  กะฐินทอง
3. เด็กหญิงรุ่งสุริยา  เทียนดำ
4. เด็กหญิงวรรณวิศา  ยิ้มใหญ่หลวง
5. เด็กหญิงเปรมมิกา  พรหมชนะ
 
1. นางสาวมนตรา  ยังสบาย
2. นายชูชาญ  จันที
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70.2 เงิน 49 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวชไมพร  สิริวิไลรักษ์
2. นางสาวลาวี  คันธิก
3. นางสาววรัญญา  วงศ์สนิท
4. นางสาวศิโรรัตน์  รอดรักษา
5. นางสาวสุทธิดา  สาระศาลิน
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  มหามาตร์
2. นางสาวนฤมล  แย้มลา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 33 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชีพนุรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  สีทา
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  คงจันทร์
4. เด็กหญิงพชรพร  จารุภุมมิก
5. เด็กหญิงสุดปรารถนา  บุญน้อม
 
1. นายเอนก  โพธิ์ทอง
2. นายปราโมทย์  สังข์เมือง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.8 ทอง 8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. นางสาวกิติมา  สาลี
2. นางสาวธมลวรรณ  สิมขุนทด
3. นายพุฒิพงษ์  สุขเกษม
4. นางสาววริศรา  เปี่ยมท่าน
5. นางสาวสิริภรณ์  ไพรเถื่อน
 
1. นางสมพร  ผาดำ
2. นายสุทธิพงษ์  โชติรมย์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายก้องภพ  พัฒนศิริ
2. นางสาวพัชลิตา  สุขศรัทธา
3. นายวรภาส  ภู่แสนสะอาด
4. นายศิรวิชญ์  เสือส่าน
5. นายสหัสวรรษ  สุกใส
 
1. นางจุรีพร  ปราบสุธา
2. นายปัณณทัต  เย็นนะสา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 75.4 เงิน 27 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายชนัญญู  แซ่เตีย
2. นางสาวชนาพร  กอสุนทร
3. นางสาวชนาฤดี  อุทัยทอง
4. นายชลทิศ  นัยเสถียร
5. นายชาญวิทย์  เหลืองใหม่เอี่ยม
6. นางสาวตนุวี  ชงกุล
7. นายทวีธร  แสงค้อม
8. นายธนชาติ  คล้ายสิงห์
9. นางสาวธนัชพร  หวังเจริญ
10. นายธนากร  เหตะโยธิน
11. นายธรรมสรณ์  ศรีสกุล
12. นายธฤต  หอกเพ็ชร
13. นางสาวนภสร  จำนงกุล
14. นายนภัทร  เจริญพร
15. นางสาวพิมพ์รพัฒน์   ทองศรี
16. นางสาวมนัสวีย์  เอกจิต
17. นางสาววรัตถ์ชา  ผสุดี
18. นายวุฒิชัย  สังข์ทอง
19. นายสุทธิภัทร  ศรีเมือง
20. นายสุรธัส  ตรีสาร
 
1. นางสาวชุติมา   จันทร์ประเสริฐ
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  เกิดกำธร
3. นางสาวกาญจนา  เอ็นทู้
4. นายวรวรรธน์  แสงมาลา
5. นายปรีดา   แจ่มศรี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.67 ทอง 50 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงโชติรส  ตะพัง
 
1. นางพิณทิพย์  วิริยธรรมเจริญ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.67 ทอง 26 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นายณัฐพร  มั่นแน่
 
1. นางกิตติยา  วิริยะวีรวัฒน์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 50 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงกุลชา  จินจารักษ์
2. เด็กชายสิริภพ  เหลืองประเสริฐ
 
1. นายจำนงค์  นรดี
2. นายวุฒิชัย  บุญมา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.58 ทอง 30 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวณิชากร  โต๊ะเงิน
2. นายเรวัต  สวัสดิ์กิตติ
 
1. นางสาวพจีกานต์  หว่านพืช
2. นางรุ่งนภา  คงเพ็ชรศักดิ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.75 ทอง 7 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ  ศรีสุขใส
2. เด็กหญิงธัญรดา  วรรณเสน
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ศรีสัตย์
4. นางสาวรัตติกาล  ศาลาคำ
5. เด็กหญิงวิมลณัฐ  สุขพร
6. นางสาวศุภิสรา  สีสันต์
7. นางสาวสุพิชญาณ์  ณัฏฐ์เมธี
8. นางสาวอริสา  คงศิล
9. นางสาวอัญชิสา  วุฒิสม
10. เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  ล่องลอย
 
1. นางกนกวลัย  สร้อยศักดิ์
2. นางวิมพ์วิภา  ไทยพุทรา
3. นางสาวฐิติพร  โสดสง
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกวินทิพย์  สว่างเนตร
2. นางสาวจันทิมา  สำเนียงแจ่ม
3. เด็กหญิงณัฐมล  ฟ้าแสนสุข
4. เด็กหญิงณิชกานต์  อักษร
5. นางสาวดวงกมล  สุภาพ
6. นางสาวพรรษา  สีเรือง
7. นางสาววรัญญา  สุขไชยะ
8. เด็กหญิงสลิลทิพย์  วันทอง
9. นางสาวสุชาดา  ลำใย
10. นางสาวเกศราภรณ์  มะลิซ้อน
 
1. นายสมเจต  บุญมี
2. นายนฤพล  ดาวเรือง
3. นายปภังกร  โรจน์วัฒนไพบูลย์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 82.6 ทอง 11 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หมดทุกข์
2. นางสาวธนันทิตา  กวดขัน
3. นางสาวผกาวดี  บุญเผื่อน
4. เด็กหญิงลักษิกา  นามศักดิ์
5. นางสาวอรณี  เหมือนทัด
6. เด็กหญิงอริษา  เนียมหอม
7. เด็กหญิงอุสา  อินทร์กานา
 
1. นายอนุชา  รัศมี
2. นางสาวพวงเพ็ชร  รัตนางาม
3. นายทัศน์พล  สุขแก้ว
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงดรัลรัตน์  ใจรักษ์
2. เด็กหญิงนฏกร  สีสังข์
 
1. นายวุฒิชัย  สุวรรณรัฐ
2. นายณัฐวุฒิ  สุขศรีงาม
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81.5 ทอง 23 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวบุษบงก์  ษมาพิสุทธิ์
2. นางสาววรัญญา  เนียมหอม
 
1. นายธนวิชญ์  มีล้อม
2. นางสาวกมลชนก  บุญมี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงวรรณพรรธ์  จันทรมงคล
 
1. นายอรุณ  แห้วเพ็ชร
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง 12 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายณัฏฐพล  ครองพื้นพิมาน
 
1. นายอดิศร  นิยมรัตน์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. เด็กชายภูธเนศ  นิยาย
 
1. นางสาวพจมาลย์  เขียวเซ็น
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 81 ทอง 19 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. นางสาวอุมาพร  เสาะแสวง
 
1. นางสาวพจมาลย์  เขียวเซ็น
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68.3 ทองแดง 19 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงญญิตา  พิชญกุลมงคล
 
1. นางสาวพรพนา  ธุระศรี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายจิรสิน  เหลืองชัยพร
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  พรพุทธรักษา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กชายกิตติพศ  เหลืองอ่อน
 
1. นายอรุณ  แห้วเพ็ชร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวธิดารัตน์  ถิ่นไทยแท้
 
1. นางทิพวรรณ  วรรณา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 45 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกาญจน์  วงษ์โคตร
2. เด็กหญิงพิยดา  สนคร้าม
 
1. นางสาวพจมาลย์  เขียวเซ็น
2. นางสาววัลย์ลิกา  นิยาย
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 33 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  ล่องลอย
 
1. นายนภปฎล  เงินบาท
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  มาอินทร์
 
1. นายสุรชัย  ใจจง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง 8 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ถิ่นเจริญรุ่งเรือง
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญเปรื่อง
3. เด็กชายอนุวัฒน์  พงษ์แสงจันทร์
 
1. นางสาวพจมาลย์  เขียวเซ็น
2. นายนเรศ  แสนสอาด
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 79.3 เงิน 12 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนิดา  จานทอง
2. นายภาณุพงศ์  พรามณี
3. นายสรรเพชญ  มางาม
 
1. นางสาวพจมาลย์  เขียวเซ็น
2. นางสาววัลย์ลิกา  นิยาย
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายภาณุ  รุ่งเช้า
 
1. นายเจนวิทย์  ทองธนัช
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 71.3 เงิน 22 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายศุภกร  ทิมทอง
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 43 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อาษาภักดี
 
1. นายสถิตย์สถาพร  สังกรณีย์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 79 เงิน 29 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวอนัญญา  อ้นเชิด
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 36 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงเกศินี  พวงแก้ว
 
1. นายสถิตย์สถาพร  สังกรณีย์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 24 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวธนัชชา  พรชุติพันธุ์
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 72.66 เงิน 25 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  เพ็ญจันทร์
 
1. นายสถิตย์สถาพร  สังกรณีย์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 9 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กชายชวัล  สุขกลม
 
1. นายสถิตย์สถาพร  สังกรณีย์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 72.33 เงิน 13 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวคงคา  เพชรนิล
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 57.33 เข้าร่วม 26 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ประทุม
 
1. นายสถิตย์สถาพร  สังกรณีย์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 70 เงิน 19 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาววรัติยา  ยืนนาน
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 76.6 เงิน 32 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงดารารัตน์  เหมือนชู
 
1. นายสถิตย์สถาพร  สังกรณีย์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87.6 ทอง 13 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นายอัษฎาวุฒิ  นิลกำแหง
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง 16 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายนพดล  จันทร์แจ่ม
 
1. นายนนทวรรธน์  เจริญบุตรานนท์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 74.33 เงิน 32 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวศศิตา  เหลืองประมวล
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวคงคา  เพชรนิล
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายกฤตภาส  มีหกวงศ์
2. เด็กชายชวัล  สุขกลม
3. เด็กหญิงชาลิสา  เพ็ญจันทร์
4. นางสาวทวีพร  บุราณรมย์
5. นางสาววรัติยา  ยืนนาน
6. นายศุภกร  ทิมทอง
7. นางสาวสุชัญญา  บวรอัศวิน
8. นายอภิชาติ  บุญเชิด
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
2. นายสถิตย์สถาพร  สังกรณีย์
3. นางสาวณิชารีย์  ศรีสม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวกนกทิพย์  จรัสพันธ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขุนแสน
3. นางสาวคงคา  เพชรนิล
4. นายคมสันต์  ดาวแสง
5. นายธวัชชัย  มาพุก
6. นางสาวปาณิศา  รุ่งสว่าง
7. เด็กชายพัชรพงศ์  ต้นทอง
8. นายวรายุส  แผนสมบูรณ์
9. นางสาววารี  เพชรนิล
10. นายสรัชย์  จิตต์เป็นธรรม
11. นางสาวสุขเกษม  บ่อผล
12. นางสาวสุดารัตน์  ล้ำเลิศ
13. นายสุภกฤษ  อยู่เย็น
14. นางสาวสโรชา  มีชัย
15. นายอัษฎาวุฒิ  นิลกำแหง
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
2. นางสาวธานี  มังกะโรทัย
3. นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล
4. นางสาวพเยาว์  ชำนาญกำหนด
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 78 เงิน 18 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายชนาธิป  เล้าเจริญ
2. นายณัฐพล  กิจอรุณโชค
3. นายธนกฤต  คุณากรดุษิต
4. นายธาดาพงศ์  ยี่ผาสุข
5. นายธีธัช  ฉีดจันทร์
6. นายธีรพันธุ์  อิ่มสะอาด
7. นายนพดล  จันทร์แจ่ม
8. เด็กชายภาณุ  รุ่งเช้า
9. นายมงคล  เหล่ากิจรุ่งโรจน์
10. นายมงคล  พูลสุข
11. นายศุภณัฐ  เพิกเฉย
12. นายศุภณัฐ  ดวงภมร
 
1. นายอติชาต  ทัพวิเศษ
2. นายนนทวรรธน์  เจริญบุตรานนท์
3. นายคติ  หงษ์วิไล
4. นายเจนวิทย์  ทองธนัช
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 79.8 เงิน 17 โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กชายกฤษฎา  สบายยิ่ง
2. นางสาวชนุตร์  สิงห์โส
3. เด็กหญิงณภัทร  หงษาวดี
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญก่อสร้าง
5. เด็กชายธนดล  เขียวชะอุ่ม
6. เด็กชายนฤพนธ์  สอนฮ่ะ
7. เด็กหญิงพลอยล้อมเพชร  กังบูรานนท์
8. เด็กชายพัชรพล  วันนา
9. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วรรณวรรค
10. เด็กหญิงพิชญาดา  ยุบลบัณฑิตกุล
11. เด็กชายพีรวิชญ์  ดีประชา
12. เด็กหญิงภัทรภร  จันทร์เนียม
13. เด็กชายภูริณัฐ  ก๋งจ๋อย
14. เด็กหญิงรินลดา  กลิ่นดี
15. เด็กหญิงลภนา  ใจกว้าง
16. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ขันภูเขียว
17. เด็กหญิงสุทธิกานต์  จันทร์โสม
18. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  สุขนิรันดร์
19. เด็กหญิงอิชยา  อินทรประสาท
20. เด็กหญิงเมษณี  มีตา
21. เด็กหญิงเมษนี  มีตา
 
1. นายกิตติพัฒน์  จีนสกุลณี
2. นายณรงค์กร  เปี่ยมพร้อม
3. นายกรกฎ  ถาวรวงษ์
4. นายวรวุฒิ  เย็นวารีย์
5. นางรุจิรา  เจริญวัย
6. นางศิริพร  พงษ์ศักดิ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.4 ทอง 6 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายกฤตนัน  รารามนัส
2. เด็กชายจิรายุวัฒน์  ช่างยืนยง
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  มากแก้ว
4. เด็กชายธีรัช  จิณแพทย์
5. เด็กชายนฤดล  แสงไทยเจริญลาภ
 
1. นายหงษ์ดี  ศรีเสน
2. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
3. นายเจนวิทย์  ทองธนัช
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวชลลดา  นันทตา
2. นายชานน  พวงโต
3. นายณัฐวัฒน์  ช่างประดับ
4. นายพันธ์วริศ  พรฉัยยา
 
1. นายกัมปนาท  สุ่มมาตย์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 64.4 ทองแดง 43 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 1. นางสาวคีตพัชร  คงแท่น
2. นายจิรวัฒน์  ดีคำโป๊ส
3. นางสาวชลดา  อินประดิษฐ์
4. เด็กหญิงชลดา  ครุฑวงศ์
5. เด็กหญิงณัฐวดี   จันโทมา
6. นายทศพล  อาจวิชัย
7. นางสาวทับทิม  สวัสดิ์นทีทอง
8. เด็กหญิงนภัสสร  วัฒนสิน
9. นางสาวนฤมล  ทองยุทธ์
10. นายนวพล  เชื้อวงศ์พรหม
11. เด็กชายนัฐวุฒิ  พันสาย
12. เด็กหญิงปนัดดา  หมีแรต
13. เด็กหญิงพิชญา  จันโทมา
14. นายมงคล  บุญเส็ง
15. นางสาวรุ่งสว่าง  สวัสดิ์คณา
16. นางสาวลักคณา  มะลิลา
17. เด็กหญิงวนิดา  วิริยะเมธากร
18. เด็กหญิงวิยะดา  วิริยะเมธากร
19. เด็กชายศราวุฒิ  ไม่ปรากฎนามสกุล
20. นายศิริชัย  สุระทัด
21. เด็กหญิงสมฤทัย  วารีประกอบกิจ
22. นายสหรัฐ  จุฬา
23. เด็กหญิงสายนที  ม้าแก้ว
24. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญชู
25. เด็กหญิงสุภัชชา  วงษ์ษา
26. เด็กชายสุวรรณ์  สง่างาม
27. นางสาวอริตา  ทาสี
28. เด็กหญิงอัจจิมาพร  อินสมนึก
29. นายอาทิตย์  ประเสริฐจันทร์
30. นางสาวเพียงออ  กุลธิ
31. นายเอกอนันต์  ทองเมือง
32. นายโยธิน  เลิศสุทธิไกรศรี
 
1. นายสรายศ  จันโทมา
2. นายพนัส  ประกายวิชากุล
3. นางทัศนีย์   จันโทมา
4. นายกิตติพัฒน์  รัตนบวรโรจน์
5. นางสาวมณีกาญจน์  เพียชัย
6. นางสาวจิรัตติกาล  ภิ่นกาญจน์วัฒนา
7. นางสาวศิวาพร  แก้วเกิด
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 21 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กชายวิศรุต  จันทร์สุข
 
1. นายธาดาธร  ประเสริฐกุล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง 5 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายอาทิตย์  เผือกแก้ว
 
1. นายสมนุึก  รุ่งรัตน์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 27 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงชัญญพัชร์  ทองสุพิมพ์
 
1. นางโชติกา  เหลืองตระกูล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.66 เงิน 43 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  ตาสุวรรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ  เขียวเจริญ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 41 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กชายตะวัน   กันตะ
 
1. นายสงกรานต์  บัวพิมพ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นายเจษฎา   พงษ์พานทอง
 
1. นายเอกสิทธิ์  จิตเที่ยง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วกองศรี
 
1. นางโชติกา  เหลืองตระกูล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง 10 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวปิยะพร   สมมุติ
 
1. นายเอกสิทธิ์  จิตเที่ยง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 27 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กชายกิตติพงษ์  นิสสัยดี
 
1. นางโชติกา  เหลืองตระกูล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายพงศกร  อ่อนเบา
 
1. นายกัมปนาท  สุ่มมาตย์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 11 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  สงวนพันธ์
 
1. นายกัมปนาท  สุ่มมาตย์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวชลลดา  นันทตา
 
1. นายธาดาธร  ประเสริฐกุล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กชายนิธิกร   สุวรรณประเสริฐ
 
1. นายสงกรานต์  บัวพิมพ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายธนวัฒน์  ศรีแก้ว
 
1. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 21 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงชัญญพัชร์  ทองสุพิมพ์
 
1. นางโชติกา  เหลืองตระกูล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 16 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวศศิธร  จิระอนุกูลชัย
 
1. นายธาดาธร  ประเสริฐกุล
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายจิรายุ  พุ่มน้อย
2. เด็กชายชัชชัย  วินิจ
3. เด็กชายฐาปัตย์  ทองอินทร์
4. เด็กชายณรินทร  ก๋งพิ้ว
5. เด็กชายธนภัทร  อุดยา
6. เด็กชายธนวัฒน์  กันยามา
7. เด็กหญิงมัณฑนา  เกิงฝาก
8. เด็กชายสรพัศ  จันทศรี
9. เด็กชายสิทธิพร  แซมรัมย์
10. เด็กชายอดิเทพ  ประดับแก้ว
11. เด็กชายเกิดกาญจน์  เดชธนสถิรนันท์
12. เด็กชายเดชาวัต  แก้วประเพณี
 
1. นายเจนวิทย์  ทองธนัช
2. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
3. นายคติ  หงษ์วิไล
4. นางสาววรวลัญช์  ยิ้มใหญ่หลวง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 28 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายธนวิทย์  ผิวไผ่
2. นายปิ่นพงศ์  ทองปุก
3. นายพัฒนกานต์  พรายเพ็ชร
4. นายวิศรุต  ทับภู
5. นายวีรภัทร  จงใจภักดี
6. นายศตวรรษ  เสนนันต๊ะ
7. นายเมธัส  บุญสมบัติ
8. นายโชติวิทย์  ถิ่นคำเชิด
 
1. นายเจนวิทย์  ทองธนัช
2. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
3. นายคติ  หงษ์วิไล
4. นางสาววรวลัญช์  ยิ้มใหญ่หลวง
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงธนพร  เย็นสรง
2. เด็กชายนพเกล้า  แพงแซง
3. เด็กชายบุริศร์  หนูอินทร์
4. เด็กชายพงศกร  ทาเสนา
5. เด็กชายพุฒิพงศ์   เสือจันทร์
6. เด็กหญิงภัทรมน  ขุนเที่ยงธรรม
7. เด็กชายวราภรณ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา
8. เด็กชายวีรภัทร  ไชยตาแสง
9. เด็กหญิงศศิกานต์   กาญจนอโนทัย
10. เด็กหญิงสิริกร  รอดด้วง
 
1. นางสาวเพ็ญพลอย  ก้านเหลือง
2. นางสาววรวลัญช์  ยิ้มใหญ่หลวง
3. นายหงษ์ดี  ศรีเสน
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. นายกรกฎ  เอี่ยมทอง
2. นายกฤษณะ  กิ่งแล
3. นายจตุพล  ผิวชะอุ่ม
4. นางสาวจันทนิภา  จิตรบรรจง
5. นางสาวจิราพัชร  กระทุ่มทอง
6. นายธนพัฒน์  ละว้า
7. นางสาววรรณิสา  พุกประเสริฐ
8. นายวีรพล  ทองจุล
9. นางสาวสุภาษิณี  ศรีสว่าง
10. นางสาวเสาวลักษณ์  หมีน้ำเงิน
 
1. นางจันทร์วดี  รักษ์อาจ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.6 ทอง 13 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญฐิพร  จงสุข
2. เด็กหญิงธนภรณ์  โคตรพัฒน์
3. เด็กหญิงมณีกาญจน์  หัวเมืองราช
4. เด็กหญิงวรัญธร  ศรีพรม
5. เด็กหญิงสริตา  ละครสี
6. เด็กหญิงสิราวรรณ  แพงแซง
 
1. นางสาวพุทธวรรณ  มงคล
2. นางสาวชุติมณฑ์  รากจันทร์
3. นางปภัช  สนธิสว่าง
4. นางศิรินารถ  เหลืองสด
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 75.6 เงิน 29 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ดำทะมิด
2. นางสาวฐิติรัตน์  ขจิตสุวรรณ
3. นางสาวธนิชา  เพชรสอดแสง
4. นางสาวนงลักษณ์  ผิวทองงาม
5. นางสาวสุทธญาณ์  แสนเกียง
6. นางสาวสุภาพร  ชายสีอ่อน
 
1. นายนเรศ   แสนสอาด
2. นางสาววัลย์ลิกา  นิยาย
3. นางสาวพจมาลย์  เขียวเซ็น
4. นางอำพันธ์  สมุทรชูประเสริฐ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ทาติด
3. เด็กหญิงธัญสินี   แอตาล
4. เด็กหญิงนฤดี   พงศ์จิระเสฎฐ
5. เด็กหญิงนวพร  แซ่เฮง
6. เด็กหญิงนันทวัน   นิลบุตร
7. เด็กหญิงพัสตร์ชิตา  นิธิภพอังกูร
8. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ภู่ทอง
9. เด็กหญิงภาวิดา  อาจชัยศรี
 
1. นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร
2. นางสาวพุทธวรรณ  มงคล
3. นางสาวชุติมณฑ์  รากจันทร์
4. นางสาวสุพัตรา  รอดภัย
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.4 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกุลณัฐ   จิณแพทย์
2. นางสาวณัตินี  เหลืองต้นตระกูล
3. นางสาวนภัสวรรณ   ไกรทอง
4. นางสาวปิยวรรณ  เทพพิทักษ์
5. นางสาวยลดา  เหมือนปอง
6. นางสาวรวีวรรณ  บุญรอด
7. นางสาวสุธินีย์  พงษ์ไพบูลย์
8. นางสาวเกศชริน   ศรีมูล
 
1. นางณปภัช  สนธิสว่าง
2. นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร
3. นางสาวพุทธวรรณ  มงคล
4. นางศิรินารถ  เหลืองสด
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 16 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. นางสาวขวัญฤทัย  เซิกรัมย์
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ทองลอด
3. เด็กหญิงจิรา  ศิรีมาศ
4. เด็กหญิงชุติมา  ชุติมาชัย
5. เด็กหญิงนพวรรณ  จันทร์ชีวา
6. เด็กหญิงนันทวรรณ  รัตนะพล
7. เด็กหญิงนันทวัน  โสขำ
8. นางสาวปุณยวีร์  ณรงค์ฤทธิ์
9. เด็กหญิงพรชิตา  รังแก้วกิตติ
10. เด็กหญิงมือจันทร์  ก้องสกุลเกียรติ
11. เด็กหญิงวรัญญา  ดอกมะลิ
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  เหมือนทอง
 
1. นายนเรศ   แสนสอาด
2. นางสาววัลย์ลิกา  นิยาย
3. นางสาวพจมาลย์  เขียวเซ็น
4. นางสาวภิญญาพัชญ์  รักพวก
5. นางสาวสุธาทิพย์  ลำเภา
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวกรวลัย  เหมพันธุ์
2. นางสาวกานต์ธิดา  แก้วโยธา
3. นางสาวจันจิรา  ทนเถื่อน
4. นางสาวชนกานต์  นิลแก้ว
5. นายณัฐวุฒิ  พัดชื่น
6. นางสาวธิดารัตน์  อ่อนจงไกร
7. นางสาวนัทธกานต์  ภารตรัตน์
8. นางสาวรุจจิรา  พงษ์ประเสริฐ
9. นางสาววรรณกานต์  แก้วแกมทอง
10. นายสิทธิกร  จันทนา
11. นางสาวสุดารัตน์  อยู่ปาน
12. นางสาวอรอุมา  ทองสุข
 
1. นางสาวธานี  มังกะโรทัย
2. นางสาวสุกานดา  บัวระภา
3. นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล
4. นางสาวพเยาว์  ชำนาญกำหนด
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 67.8 ทองแดง 20 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. นายธนาธิป  สาวแสง
2. นายปภัสกร  บัวทอง
3. นายปริญญา  ปีสะอาด
4. นางสาวอทิตา  ประทุมวัน
5. นายเกียรติศักดิ์  สุขสมัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ  เขียวเจริญ
2. นายนเรศ  แสนสอาด
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 81 ทอง 7 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. เด็กชายอัศม์เดช  มีประเสริฐ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ราศรี
 
1. นางสาววัลย์ลิกา  นิยาย
2. นางสาวพจมาลย์  เขียวเซ็น
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89.2 ทอง 9 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ลีละสุนทเลิศ
 
1. นายณัฐพล  กำเนิดรัตน์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 86.75 ทอง 16 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวปวริศา  ว่องวรพรกุล
 
1. Mr.Amir S.R.  Madani
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.83 ทอง 20 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายกฤตเมธ  ว่องวรพรกุล
 
1. MissMichelle  Yuk Lan Ho
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93 ทอง 8 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวอทิตา  เกษมพรทวีกิจ
 
1. MissGeneva M.  Divinagracia
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77.33 เงิน 22 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงแจสมิน เปรมลิกา  ฟุท
 
1. นางวัชราภรณ์  อังสถิตย์อนันต์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80.8 ทอง 7 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายเรียวโอตะ  โมชิซูกิ
 
1. MissJennifer  Martinez
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง 10 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายพนัชกร  จิตต์กลับ
2. เด็กหญิงฟ้าชาลี  แซมมณี
3. เด็กชายภูมณภัฏฐ์  นริศวร์ภาคิน
4. เด็กหญิงวริสสรา  เลาหเธียรประธาน
5. เด็กหญิงสินรินทร์  จินดาโชติ
 
1. Mrs.Glenda A.  Sumalinog
2. นางวัชราภรณ์  อังสถิตย์อนันต์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายธนดล  ศรีพานิช
2. นางสาวนรมน  มูลแก้ว
3. นายราชัน  เดอบราน
4. นางสาวเก็จแก้ว  กองแก้ว
5. นางสาวเณรินทร์  บุญบำรุง
 
1. นางวัชราภรณ์  อังสถิตย์อนันต์
2. Mrs.Glenda A.  Sumalinog
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 72.5 เงิน 40 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายพงศรันย์  จิระขจรวงศ์
2. เด็กชายภัทศกร  สุนทร
 
1. นางสาวนพวรรณ  ส่งกลิ่น
2. นางสาวอารีวัล  ศิริวัฒนธนา
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวพัชรวรรณ  จันทร์แจ่มศิริกุล
2. นางสาวเพชรลดา  เหตะโยธิน
 
1. MissSilin  Liu
2. นางสาวกรรณิการ์  ร่มเกตุ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.5 ทอง 6 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงปวรวรรณ  ยอดดำเนิน
2. เด็กหญิงวิทาดา  ปัญญาหงษ์
 
1. นางสาวมัทนิน  เจริญพร
2. นางสาวนันท์นรี  ศรีสุขคำ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.8 ทอง 13 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายธนนันท์  เชื้อฮ้อ
2. นางสาวพชรพร  ภูชัยสินธุ์
 
1. นางสาวบุพกานต์  ศรีโมรา
2. นายภพธรรม  สุขเจริญ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกมลชนก  โกสินทร์เสนีย์
2. นางสาวนภัสพร  เสาสีสวัสดิ์
 
1. นางสาววิรัญดา  รัตนวิเชียร
2. นายเตวิช  สะเมาะ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70.25 เงิน 19 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวขนิษฐาพร  คนสันต์
2. นางสาวเบญญทิพย์  สุวรรณประดิษฐ์
 
1. นางสาวสุภัทริภา  ทองจีน
2. นางกนกวรรณ  ขวัญอ่อน
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81 ทอง 15 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกัญญารัตน์  สิงหณุวุฒิ์
2. นางสาวนรพร  บุญเลิศ
 
1. นายอานนท์  ไชยลังการณ์
2. MissNa   So Heui
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 72 เงิน 27 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวณัฐริกานต์   ธรรมโชติ
 
1. นางสาวอรทัย  สุขเกษม
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวนวพร  กาญจนโชติช่วง
 
1. นางสาวนันท์นรี  ศรีสุขคำ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 78.3 เงิน 26 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวดวงกมล  แต่งดี
2. นายภูพิรัฐ  มูลประเสริฐ
3. นางสาวรัญชลี  นามาบ
4. นายวีรเทพ  สุนทรโอวาท
5. นายศุภกิจ  เล็กมนตรา
 
1. นางสาวอารีวัล  ศิริวัฒนธนา
2. Mr.Ying-chin  Shih
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.4 เงิน 27 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวชนัญชิดา  มั่นคำ
2. นางสาวนุชนาฏ  สุดประเสริฐ
3. นางสาวภัทรวดี  สารีวงศ์
4. นายศุภวิชญ์  คล้ายคลึง
5. นายสรเดช  สอนใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารักษ์  โมเล็ก
2. นางสาวกุลณิศา  บัวปรอท
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 74 เงิน 19 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวจิดาภา  เกตุพุ่ม
2. นางสาวชุติกาญจน์  นุชรุ่งเรือง
3. นายธนธรณ์  ทองผาบริสุทธิ์
4. นางสาวภัทรนันท์  บุญประสพ
5. นางสาวรักตกันตท์  คำแดงกุลวัฒน์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  พุฒิรุ่งโรจน์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 18 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นางสาวณิชาพร  สีสำลี
2. นางสาวพิยดา  ลิ้มเจริญ
3. นางสาวศศมนต์  พักตร์เพียงจันทร์
4. นางสาวสิริรักษ์  ละมูลมอญ
5. นางสาวอทิตยา  ฉัตรเตี้ยม
 
1. นายอานนท์  ไชยลังการณ์
2. MissNa   So Heui
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 72 เงิน 32 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวศุภสุตา   อินทรภักดี
2. นางสาวสมหญิง  งามเลิศศุภร
 
1. นางสาวอรทัย  สุขเกษม
2. นางสาวนิภาวรรณ  วศินนิติวงศ์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.66 เงิน 15 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวธัญวรัตม์  สินชัย
2. นางสาวเขมิกา  ดาราวงษ์
 
1. นายภพธรรม  สุขเจริญ
2. นางสาวบุพกานต์  ศรีโมรา
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวบงกช  แจ่มศรี
2. นางสาววรางคณา  ศรีทอง
 
1. นางสาวสุภัทริภา  ทองจีน
2. นางกนกวรรณ  ขวัญอ่อน
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 64.53 ทองแดง 44 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงมนัสสุณี  มานะรังสรรค์
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ลีละสุนทเลิศ
 
1. นางสาวรวิสรา  เหล่าม่วง
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 63.72 ทองแดง 46 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายปรมรรค  ปฐมเพทาย
 
1. นายวัชระ  ศรีฐาน
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.03 ทอง 5 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชลธี  มีเกล็ด
2. เด็กชายธนวัฒน์  เซี่ยงเจ๊น
3. เด็กชายนนทกร  เสือยาง
4. เด็กชายปัณญา  เเซ่อึ้ง
5. เด็กชายพรภวิษย์  รุ่งแสง
6. เด็กชายภานุวัฒน์  แดงพร้อม
7. เด็กชายวีรภัทร  เอกบุตร
8. เด็กชายอาทิตย์  เย็นกลม
 
1. นายคมสัน  ธรรมมา
2. นายสวัสดิ์  เจริญบุญ
3. นางณภัค  เจริญบุญ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นายชลิต  สมคิด
2. นายพงศกร  มากมี
3. นายภานุวัฒน์  จิตรีญาติ
4. นายวุฒิชัย  นาคพงษ์
5. นายสินชัย  ทองแย้ม
6. นายอัครเดช  กัลปิยะภัณฑ์
 
1. นายประยูร  สุธาบูรณ์
2. นายสวัสดิ์  เจริญบุญ
3. นางสาวธารินี  ศักดิ์สงคราม
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 78 เงิน 26 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวกรกนก  บุญเฉลย
2. นางสาวกรรวี  ปานจรูญรัตน์
3. นางสาวณัฐิญา  แสงดิษฐ
4. นายธนกฤต  โลหะธรรม
5. นายธนภัทร  ตะเพียนทอง
6. นายธนาวุฒิ  สายสร้อย
7. นายรัชชานนท์   สุขประเสริฐ
8. นางสาวศุภนิดา   ธนสมบูรณ์
9. นายสุวัจน์  พรพุทธศรี
10. นางสาวอัญอานันท์  เซี่ยงเห็น
 
1. นางสาวดวงพร  ปิ่นตุรงค์
2. นางสาวลาวัลย์  น้อยอยู่
3. นายวุฒิชัย  บุญมา
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงปฏิญญา  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงปิยภรณ์  ท่าฉลาด
3. เด็กหญิงสุกานดา  สุวรรณสิงห์
 
1. นางลัดดา  มะม่วงชุม
2. นางสาวมณทิชา  แตงอ่อน
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 29 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ดอนทอง
2. นางสาวชลธิชา  ภารกุล
3. นางสาวเอมอร  วิเศษนคร
 
1. นางสาวพนิดา  นราศรี
2. นางสาวขวัญหทัย  ไชยวังราช
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.2 ทอง 8 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงจิดาภา  เลาหสถิตย์
2. เด็กหญิงนภสร  ชำพาลี
3. เด็กหญิงศศิวิมล  สวัสดิ์หิรัญกิจ
 
1. นางนิตยา  สังข์มา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุชัญญา  พรมสุข
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75.8 เงิน 17 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวน้ำผึ้ง  ขันทองดี
2. นางสาววสุนธรา  สืบบุก
3. นางสาวศิรประภา  สดเจริญ
 
1. นางสาวอุทัยรัตน์  รื่นจิตร
2. นางสาวมณทิชา  แตงอ่อน
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 34 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชริญญา  หมินแดง
2. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  เจริญวรรณ
 
1. นางสาวมลฤดี  โสภาพันธ์
2. นางสาวชนกชนม์  มีน้อย
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงศศิภา  จบดี
2. เด็กหญิงแพรวพลอย  เมืองมนต์
 
1. นายพิรุณ   ประภาจิตสุนทร
2. นางสาวนงลักษณ์  ศิริฟัก
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายณัฐฏ์พล  เลาวัฒนารัศมี
2. นางสาวยุวดี  มีประสพ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ศิริฟัก
2. นายอลงกรณ์  สาเล็ก
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.66 ทองแดง 19 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กชายดุสิต  ชุนวิเศษ
2. เด็กหญิงเจริญลักษณ์  สังข์เขียว
 
1. นายทรงศักดิ์  โพธิ์เอี่ยม
2. นางสาวอัมพร  หวานใจ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61.67 ทองแดง 22 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นายธนวัฒน์  นางแย้ม
2. นางสาวอภิญญา  ศรีเมือง
 
1. นายทรงศักดิ์  โพธิ์เอี่ยม
2. นางสาวอัมพร  หวานใจ
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 41 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  บุญบาง
2. เด็กหญิงอลิษา  พุทธา
 
1. นางสาวพัชรียา  แซ่เจา
2. นายจรัญ  มูลจันทร์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 17 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กชายชยุต  สังขดำรง
2. เด็กชายบุญเกิด  เป้าอารี
 
1. นายเศรษฐ์ฐวัฒน์  ปิ่นเปี้ย
2. นางวีณา  นาคะพันธุ์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงญาดา  ชาญวิทยา
2. เด็กชายนรกร  วนิชกุลพิทักษ์
 
1. นางสาวศศินันท์  หนองกุ่ม
2. นายปริญญา   เหลืองแดง
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกมลธิชา  สมุทรสาคร
2. นายธนพัทธ์  บริสุทธิ์
 
1. นายปริญญา   เหลืองแดง
2. นางสาวสโรชา  กุลวงศ์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายกฤตพล  รักษากุล
2. นายชานันท์  สมิติศิลป์
 
1. นายสุขุม  ดอกเข็ม
2. นายวีรพัฒน์  ไสยาวัน
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73.33 เงิน 12 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายปฐากร  สุขแสง
2. นายวิศรุต  ปิ่นธุรัตน์
 
1. นางคมคาย  ปวุตตานนท์
2. นางสาววัชรี  ทรัพย์พุ่ม
 
165 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 79.33 เงิน 5 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงชนิสรา  ปิ่นสุวรรณ
2. เด็กชายนิธิทัต  สินสวัสดิ์
3. เด็กชายรชต  รัตนกุสุมภ์
 
1. นางสาวปรารถนา  ดาวเจริญพร
2. นางสาววัชรี  ทรัพย์พุ่ม
 
166 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 57.33 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายวรณ  จันทร์พินิจรัตน์
2. นายวรท  จันทร์พินิจรัตน์
3. นายศุภณัฐ  ฟักเหลือง
 
1. นางสาวปรารถนา  ดาวเจริญพร
2. นายสุขุม  ดอกเข็ม
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. นายชัยณรงค์  บัวเงิน
2. นางสาวพัชรวี  ดีเกษม
 
1. นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก
2. นายโอภาส  ขันทะ
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายธีรเดช  ง้วนหอม
2. เด็กชายอชิตพล  ผิวเกลี้ยง
3. เด็กชายอนุชาติ  สินจันทร์
 
1. นายสมปอง  ผ่องใส
2. นางรุ้งทิพย์  ผ่องใส
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวณิชาภัทร  นุ่มดี
2. นางสาวปณิสรา  เกษรบัวขาว
3. นายพิชชากร  ชินนะมาส
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นางสาววิไลลักษณ์  โฉมมิตร
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  โพธิ์กิ่ง
2. เด็กชายอนุชาติ  สินจันทร์
3. เด็กชายอมรเทพ  จันทร์ดารุน
 
1. นายยงยุทธ  สงพะโยม
2. นางสุกัญญา  โครพ
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายกริษณุ  วรพุทธพร
2. นายณัทปวิช  ชนะพันธ์
3. นายประวิทย์  มีตา
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นางสาววิไลลักษณ์  โฉมมิตร
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายทรรศนพล  บุญญาลัย
2. เด็กชายธนภัทร  สมรูป
3. เด็กหญิงไอศิยา  ศรีปัญญา
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นางสาววิไลลักษณ์  โฉมมิตร
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นายปรมัตถ์  วงศ์กรวิจิตร
2. นายภีรวิศ  น้อยดัด
3. นายสุรดิษ  อนุกรรณ์
 
1. นายเศรษฐ์ฐวัฒน์  ปิ่นเปี้ย
2. นางสาวพรพิรุฬห์  หอมสุวรรณ
 
174 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายจิรภิภัฐร์  ธนาภัทรชัยสิทธ์
2. เด็กหญิงญาณิกา  เชาวนเมธากุล
3. เด็กชายภูวิช  สบายเหลือ
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นางสาววิไลลักษณ์  โฉมมิตร
 
175 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. นางสาวธนพร  ยาดี
2. นางสาวปาณิสรา  อิ่มสมบัติ
3. นางสาวศุภิสรา  นิลอุบล
 
1. นายอุดมศักดิ์  นาคะพันธ์
2. นายฆเนศจ์   นามสุวรรณ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 17 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   อักขะระ
2. เด็กชายนภดล   แน่งน้อย
3. เด็กชายรัฐพล   ชำนาญกุล
 
1. นายวิฑูรย์  สถิตยานุรักษ์
2. นายนคร  เรืองศรี
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายณภัทร  มังกะโรทัย
2. นางสาวธันยาภรณ์  วชิรพันธ์วิชาญ
3. นางสาวศุภนิดา  รุ่งคูหา
 
1. นายวิสุทธิ์  เจียมธโนปจัย
2. นายสุรวัจน์  สุคนธมณี
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.67 ทอง 7 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายณัฐวีร์  สมประสงค์
2. เด็กชายนรเศรษฐ์  อเมกอง
3. เด็กชายพัสกร  นิติพันธ์
 
1. นายดำรงศิลป์  ทองเชื้อ
2. นายกิตติชัย  ทองทวี
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายชนาธิป  พึ่งธรรมศักดา
2. นายธนกร  คำหอม
3. นางสาวนารีรัตน์  ผมฟ้า
 
1. นางสาวศศิธร  พวงแก้ว
2. นายนเรศ  คนรำ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 46 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุนทร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คุ้มถนอม
3. เด็กหญิงธนวรรณ  คุ้มทองดี
4. เด็กหญิงนันภัทร์  สมบัติภูธร
5. เด็กหญิงสุภาพร  กุลไชยกุล
6. เด็กหญิงอริสา  นิลสุวรรณ์
 
1. นางศุภวรรณ  แย้มมา
2. นางพิณทิพย์  วิริยะธรรมเจริญ
3. นางบุญญพร  ท่านกเอี้ยง
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 24 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายจิรายุส  แช่มเชียง
2. นางสาวชิดชนก  ปลาทองรุ่งเรือง
3. นายฐากูร  เกษมโสต
4. นายณภัทร  เจริญพร
5. นายพลฤทธิ์  เชี่ยวชาญชัย
6. นายสุพิชญากรณ์  โพธิ์วงศ์
 
1. นางดวงพร  ใจรักษ์
2. นางพรรณี  เพ็งศาสตร์
3. นายกิตติชัย  ทองทวี
 
182 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 46 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจณิสตา   เซี่ยงว่อง
2. เด็กหญิงณิชา  ภู่โพธิ์
3. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  บรรจง
 
1. นางสาวฉันทนา  สมบัติ
2. นายส.สยมภู  จุ้ยทอง
 
183 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78 เงิน 16 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายจีรพงศ์  กิจสมัคร
2. นางสาวธยานี  รัศสุวรรณ์
3. นางสาวธัญญาทิพย์  สินอิน
 
1. นายส.สยมภู  จุ้ยทอง
2. นางอัญชัน  เดชมา
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงฑืตฐิตา  พิทักษ์สกุล
2. เด็กหญิงธนัชพร  มะโนรมย์
3. เด็กหญิงปิยะวดี  ศรีอำไพวิวัฒน์
 
1. นายสุนทร   ทองสุขใส
2. นางสาวสมใจ  ขุนพิทักษ์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.67 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวธณวรรณ  ชมชื่น
2. นางสาวพัทธนันท์  ธงทอง
3. นางสาวศรุตยา  อดุลยธรรม
 
1. นางสาวจำปี  เอกฉันท์
2. นางสาวปวีณ์สุดา  ขยันการ
 
186 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.33 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกมลวรรณ  สกุลงาม
2. นางสาวพรพิมล  รัตนสิริวัฒนกุล
3. นางสาวศิริญากรณ์   หลำสะอาด
 
1. นางศรีไว  มหาพรหม
2. นางสาววีร์สุดา  กองศรี
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 76 เงิน 45 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวมณีวรรณ  งามฉลวย
2. เด็กหญิงมานิตา  หมู่ม่วง
3. เด็กหญิงอุดมพร  ฉายอรุณ
 
1. นางศุภวรรณ  แย้มมา
2. นางพิณทิพย์  วิริยะธรรมเจริญ
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.67 ทอง 8 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวมณีรัตน์  น้อยวิจิตร์
2. นางสาววราชนก  รุ่งเช้า
3. นางสาวเกศกนก  สังข์คุ้ม
 
1. นางเนาวรัตน์  สาระสาริน
2. นางนวรัตน์  ลำพุทธา
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กชายธนวัฒน์  บรรจบปี
2. เด็กหญิงสุพัชชา  ดอนทองแดง
3. เด็กหญิงอธิศชญาณ์  จานแก้ว
 
1. นางศุภวรรณ  แย้มมา
2. นางพิณทิพย์  วิริยะธรรมเจริญ
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 84 ทอง 32 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายณัช  โพธิ์เงิน
2. นายรชต  เอี่ยมสะอาด
3. นายวรินทร  ทรัพย์อินทร์
 
1. นางกัญจนพร  ภัคพาณิชย์
2. นางวีณา  ปลาทอง
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวณัฐชา  ชินณะวงษ์
2. เด็กหญิงธนพร  มะลิพุ่ม
3. เด็กหญิงธาวิณี  เสาสิม
 
1. นางสาวนันทวัน  รสหวาน
2. นางพิชยา  จิรธนานุวัฒน์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 72 เงิน 27 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวณัฐกานต์  กากะนิก
2. นางสาวณัฐชา  ราชมนตรี
3. นางสาวปรีณาภา  เกษมโสตร
 
1. นางดวงพร  ใจรักษ์
2. นางสาวพรทิพย์  ทองมาก